VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014"

Transkriptio

1 VUODEN 2014 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA KH - STS

2

3 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan kansainvälisestä taloudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia signaaleja, joskin kasvu on vielä haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden välillä melkoisesti. Kansainvälisen talouden tilanne on kuitenkin vielä herkkä ja se on tavanomaista alttiimpi negatiivisille uutisille. Tämä koskee eritoten euroaluetta, jossa talouskasvu on vielä hyvin vaatimatonta ja siten kohtalaisen pienetkin negatiiviset tekijät voivat yhä taittaa orastavan kasvun. Kansainvälisen talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös kotimaisen talouden virkoamiseen. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan ja suurin yksittäinen tekijä talouskasvun takana on ulkomaankauppa. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Työttömyys on hellittänyt kasvuaan Kauniaisissa kääntyen jopa hieman laskuun alkuvuoden aikana. Uudenmaan Ely-keskuksen katsauksen mukaan huhtikuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli 6,2 %. Vuoden vaihteeseen nähden laskua on ollut 0,3 %-yksikköä. Työttömiä työnhakijoita oli katsauksen mukaan Kauniaisissa huhtikuun lopussa noin 240 joista noin kolmannes oli ollut yli vuoden työttömänä. Heidän määränsä on noussut vuoden vaihteeseen nähden 15 prosenttia. Nuorten alle 25 vuotiaitten työttömyysaste on pysynyt ennallaan. Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 33.3 %. Kaupungin talous kehittyy suunnitellusti talousarviota noudattaen. Merkittäviä poikkeamia talousarvioon ei tuloslaskelman toteumavertailussa ole nähtävissä. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden olennaisin muutos on kaupungin maksutuotoissa joita on kertynyt tämän vuoden aikana huomattavasti vähemmän maankäyttösopimuskorvaustulojen puuttuessa. Euroina tämä muutos tarkoittaa yli 700 tuhannen euron eroa. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % BU+ändr. Utfall % Förändring % (1 000 ) /13-14 Myyntitulot ,4 % 7,3 % Maksutulot ,7 % -39,2 % Tuet ja avustukset ,8 % 44,5 % Muut toimintatuotot ,6 % 8,8 % TOIMINTATULOT YHT ,8 % -16,0 % Henkilöstömenot ,5 % 1,6 % Palvelujen ostot ,8 % 2,0 % Aineet ja tarvikkeet ,6 % -23,5 % Avustukset ,6 % -8,7 % Muut toimintakulut ,8 % -1,7 % TOIMINTAMENOT YHT ,0 % 1,3 % TOIMINTAKATE ,2 % 0,1 % Verotulot ,9 % 3,9 % Valtionosuudet ,9 % -32,8 % Rahoitustulot ja -menot ,2 % 2,7 % VUOSIKATE ,5 % Suunnitelmapoistot ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % 1

4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % BU+ändr. Utfall % Förändring % (1 000 ) /13-14 Vuosikate ,0 % 4 % Tulorahoituksen korjauserät % TOIMINNAN RAHAVIRTA % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot ,5 % -50 % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,7 % 58 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset ,3 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 Saamisten muutos -947 Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Kassavarat % Kassavarat % Kassavarat : 5,4 miljoonaa euroa Kassavarat ovat riittäneet kattamaan kaupungin toiminta- ja investointimenot alkuvuoden aikana ja ulkopuoliseen rahoitukseen ei ole ollut tarvetta. Verotulot Verotulojen toteutumaprosentti on 35,9 ja kasvu edellisestä vuodesta 4,0 %. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos Ennuste 2014 huhtikuu % 4/13-4/14 % 2014 Kunnallisvero ,7 3, Yhteisövero ,2 60,9 920 Kiinteistövero ,6-44, Yhteensä ,9 4, Kunnallisveron ennustetta on nostettu 0,2 miljoonaa euroa verohallinnon huhtikuussa julkaiseman tulokehitystilaston perusteella. Ennakkotietojen mukaan ennakonpidätyksenalaiset tulot kasvoivat viime vuonna Kauniaisissa 4,4 prosenttia ja tulonsaajien lukumäärä 2,2 prosenttia. Koko maan vastaavat kasvuprosentit olivat 2,5 ja 1. Kauniaisten suhteellisen positiivinen tulokehitys tuottaa positiivisen oikaisun marraskuun tilityksessä. Kiinteistöveron ennuste on korotettu 0,1 miljoonaa euroa verohallinnon maaliskuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Vuonna 2013 muutettu verontilityskäytäntö heijastuu verojen kuukausitilityksiin ja vaikeuttaa varsinkin alkuvuonna vertailuja aikaisempiin vuosiin. Tammikuussa perinteisesti kertynyt jäännösveron ensimmäinen erä tilitettiin jo joulukuussa 2013 ja aikaisemmin maaliskuussa tilitetty jäännösveron toinen erä tilitettiin ja helmikuussa. Tulevina kuukausina tilitysten kertymät vastaavat todennäköisesti viime vuoden tasoa tai 1-2 prosentin kasvua. Marraskuussa veronpalautuksiin perittävä määrä pienenee jos tulokehitystilaston ennakkotiedot pitävät paikkansa. 2

5 Verohallinto julkaisee tarkempia ennakkotietoja vuoden 2013 verotuksesta ja kuluvan vuoden tilityksistä kesän aikana. HENKILÖSTÖ Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 04/2014 Vakanssit YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING ,9 kaupunginjohto ja kanslia ,1 ruoka- ja pudistuspalvelut ,8 talous- ja tietohallinto ,0 SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV ,2 hallinto ja sosiaalipalvelut ,7 vanhuspalvelut ,0 terveydenhuolto ,5 suun terveydenhuolto ,0 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK ,0 hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö ,0 maankäyttö ,0 rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu ,0 kuntatekniikka ,0 SIVISTYSTOIMI - BILDNING ,6 hallinto ja tukipalvelut ,5 varhaiskasvatus ,0 suomenkielinen opetustoimi ,5 svenskspråkig undervisning ,5 kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi ,1 KAUPUNKI - STADEN ,7 Sarakkeeseen "Vakinaiset" sisältyy myös virkavapaalla tms. olevat vakinaiset työntekijät. 3

6 VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN TAVOITTEET INRIKTNINGSMÅL 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi) Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARAtuotantona (yhdyskuntatoimi) Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoimi). TULOS/SEURANTA RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING 1.1 Maankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004 hyväksytyn maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu vajaakäyttöisen kunnallistekniikan piirissä olevia alueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Keski- Uudenmaan maakuntamuseon kanssa on neuvoteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutarpeista sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja priorisoinnista. Loppuvuoden aikana valmistellaan periaatteet edellä mainittujen asioiden siirtämisestä asemakaavoitukseen. 1.2 Edellytykset asuntotuotannolle MALaiesopimuksen mukaisesti jatkuvat vahvana, vaikka Koivuhovin alueen kaavamuutoksen valitusprosessi on yhä kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asuntoja on valmistunut vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana huomattava määrä, yhteensä 127 kpl. Vuoden 2014 aikana valmistuvien asuntojen määrän ennakoidaan olevan peräti 203 kpl, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä yhden vuoden aikana. Lisäksi on luultavaa, että lukumäärää tulee vielä kasvattamaan yksittäisten pientalojen valmistuminen. Tuotannossa ei kuitenkaan vuoden 2014 aikana ole mukana ARA-kohteita Kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla ne yhdeksi yhtiöksi. Konserniohjauksen sisältö selvitetään erikseen tämän yhtiön osalta fuusion jälkeen. 4

7 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokraasuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Liikuntapalvelut on järjestänyt ikääntyville 22h/vko ohjattuja liikuntaryhmiä. Osallistujia 208 hlöä (26% ikäryhmästä 75v.->). Suosituimmat liikuntamuodot ovat ikääntyvien kuntosalitoiminta ja vesivoimistelu. Villa Bredan vanhainkodissa järjestettiin syksyllä 2013 Kolmio-hanke `Terveisiä meiltä teille, jossa taitelijat tuottivat asukkaille kulutturipalveluja. Tavoitteena oli myös tukea verkostoitumista terveydenhuollon ammattilaisten, taiteilijoiden, säveltäjien ja kulttuurituottajien välillä Villa Anemonessa järjestetään ikääntyneiden päivätoimintaa, joka on suunnattu pääsääntöisesti muistisairaille. Päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu yhtenä päivänä viikossa. - Kotihoidon työntekijöiden ja fysioterapeuttien yhteistyötä on tiivistetty vuoden 2014 alusta. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi asukkaan toimintakyvystä ja siihen liittyvästä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Lisäksi fysioterapian työntekijät ovat ohjanneet kotihoidon työntekijöitä liikkumisessa tarvittavien apuvälineiden käyttössä. - Helsingin yliopiston opiskelijat toteuttavat keväällä 2014 käytäntötutkimuksen omaishoitajuudesta ja siihen liittyvästä koetusta tuen tarpeesta. Opiskelijoiden on tarkoitus tuottaa tietoa Kauniaisten vammais- ja vanhuspalveluissa toimivien omaishoitajien tukemisen kehittämiseksi. - Boken kommer (kirjaston kotipalvelu), Ikääntyvien palvelujen kehittäminen: Kirjastopalvelut 90 vuotta - projekti (Celian ja yleisten kirjastojen Kirjasto kaikille -hanke, esteettömyys, kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi) 2.3. Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty vanhusveuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita Ikääntyvien ulkoiluystävätoiminta on vakiintunut. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa. 2.5 Mummo- ja vaaritoiminta kouluissa on jatkunut. Avoimessa perhetoiminnassa käy lapsia kotona hoitavien vanhempien lisäksi säännöllisesti myös isovanhempia lastenlastensa kanssa. Päiväkodeissa on järjestetty juhlia (esim. joulun ulos tanssiminen tammikuussa ja ystävänpäivän viettäminen helmikuussa) kohderyhmänä lapset ja heidän isovanhempansa. 5

8 3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi) Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi) Kehitetään yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa monipuolisten lähipalveluiden tarjonnan edistämiseksi ja keskusta-alueen elävöittämiseksi. 3.1 Keskusta 1- alueen viimeisen korttelin toteutus ei alkuvuoden aikana päässyt vieläkään käyntiin. Kaupunki on saanut säännöllisesti rakennusliike NCC:ltä tilannekatsauksen hankkeessa eri yhteistyötahojen kanssa käydyistä neuvotteluista ja käynnistämisen edellytyksistä. Kasavuoren koulun lähiliikuntapaikan kunnostushanke on käynnistynyt. Varmistetaan tilojen toimivuus, saavutettavuus ja kunnossapito. Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti: kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi. 3.2 Kuntatekniikka on valmistellut kesän aikana tehtävää kartoitusta, jonka tuloksena määritellään jalankulun ja pyöräilyn asema osana kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat verkoston kehittämiselle niin, että se palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda suositusmuotoinen kevyenliikenteen kehittämisohjelma, jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa Yrittäjäyhdistyksen kanssa on tehty yhteistyötä Granipäivän valmisteluissa. Yrittäjäyhdistys ja kaupungin johto tavannut, tavoitteena mm. edistää yhdistyksen pyrkimystä saada asemarakennus uudeksi kimppakonttoriksi. 6

9 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman mukaisesti (sivistystoimi) Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi) Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi) Kauniainen sai kevään aikana kutsun opetusja kulttuuriministeriön kansalliseen Tulevaisuuden peruskoulu-työryhmään sekä Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon. Ruotsinkielinen koulutoimi on osallistunut valtakunnalliseen hankkeeseen Toppkompetens inom den svenskspråkiga utbildningen ( ). Ruotsinkielisen koulutuksen kehittämissuunnitelma on tehty. Suomenkielinen opetustoimi on osallistunut kansalliseen KuntaKesu-koulutukseen, jonka tavoitteena on laatia opetuksen paikallinen kehittämissuunnitelma. Koko Hela Grani-hanke, joka kehittää oppimis- ja elämysympäristöt koko sivistystoimelle, lanseerattiin henkilöstölle huhtikuussa. Unelmakoulu-alusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua ja kansainvälistä kiinnostusta alustan käyttöönottoon on ollut. Suomenkielisessä lukiossa on lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen päätelaite. Perusopetus järjesti yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty? "Opetushallituksen kansalliseen opetussuunnitelmatyöhön osallistuu kauniaislainen opettaja. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön Päiväkodit ovat siihen perustuen laatineet omat yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Päivitetty päiväkotiverkostostrategia hyväksyttiin KH:ssa Yksityisen englanninkielisen päiväkodin kiinnostuksesta on toteutettu kysely kuntalaisille. KH perusti työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä Kehitetään yhteinen kolmiportaisen tuen malli avoimelle perhetoiminnalle, päiväkodeille ja kouluille. Yhteistä oppilashuoltoverkostoa rakennetaan Kirjasto on tehnyt yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lukemaan innostamisessa, kirjaston käytössä ja tiedonhaussa. Koulujen kieliohjelmia suunnitellaan opetussuunnitelmatyössä. Äidinkielen opetusta uudistetaan IKT:n (Informations- och kommunikationsteknologi) avulla Granhultsskolanissa. Äidinkieli ja lukutaito ovat painopisteitä ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmissa. 7

10 5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaalija terveystoimi) Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi) Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi) Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi) Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan Laajat terveystarkastukset toteutuvat. Niistä kerätyllä systemaattisella seurannalla saadaan tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Terveystarkastukset toimivat varhaisena väliintulona ja lisätukea tarvitsevat perheet ohjataan tukipalveluihin. Lastensuojelun suunnitelma sekä lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa on kevään aikana laadittu sosiaali- ja terveys- sekä sivistystoimen yhteistyönä. Kouluterveyskyselyn tuloksia on analysoitu kouluissa ja toimenpideohjelma laaditaan kevään aikana Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa osallistui Lapset puheeksi -koulutukseen ja osallistujat ovat edelleen kouluttaneet kollegoja menetelmän käyttöönottamisessa. Menetelmä tuo välineitä perheiden kohtaamiseen kasvatuskeskusteluissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä kaikissa aikuisten palveluissa. Oppilashuoltoa kehitetään, jotta elokuun alusta on toiminnassa malli, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin. Keväällä 2014 on perustettu suomenkielinen oppilashuoltoverkosto sekä aloitettu keskustelu koko kunnan tasoisen yhteisen oppilashuoltoverkoston perustamisesta.nuorten on ollut mahdollista tavata nuorisotyöntekijä Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain ja nuorisopalvelut ovat olleet kiinteästi mukana suomenkielisen oppilashuoltoverkoston perustamisessa, ruotsinkielinen oppilashuoltoverkosto on suunnitteilla. On järjestetty erityisryhmien asumiseen liittyvä tulevaisuusverstas palvelumuotoilun keinoin. Poikkihallinnollinen perhetyön ryhmä on aloittanut toimintansa Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. EUvarjovaalit järjestettiin Kasavuoren koulukeskuksessa Kasavuoren koulun johtoryhmä ja oppilasparlamentin ensimmäinen yhteispalaveri pidettty Seurakunta ja nuorisotoimi järjestävät Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain juttutupapäivystystä Mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen on lisätty. Kuntopolun valojen hankinta on käynnistynyt, Kasavuoren koulukeskuksen yhteyteen on suunniteltu monitoimikenttä ja nuorten kanssa käydään keskusteluja kenttien käytöstä Nuorisotakuumallia on kehitetty edelleen. 8

11 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi) Laaditaan kaksikielisyysohjelma, joka takaa molempien kansalliskielten läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa (yleishallinto) Laaditaan osana opetussuunnitelmatyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kaksikielisyysstrategia. Varhaiskasvatuksessa kielikylpytoiminta toimii kaksivuotisena ennen koulun alkua. Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin mukainen opetus aloitetaan Mäntymäen koulussa syksystä Kielikylvyn 2014 tuntijakomuutos hyväksyttiin helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke, joka alkoi syksyllä 2013, päättyi helmikuussa Mäntymäen kielikylpyopettajat ovat vierailleet Granhultin koulussa perehtymässä "intelligent på tangent" - menetelmään. Yläkoulujen kotitalousopettajilla on ollut yhteistyöviikkoja. Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä. Muuta yhteistyötä ja benchmarkausta on lisätty. Tandem-opetusta sekä suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion välistä yhteistyötä on suunniteltu ja tandem-opetuksen mukainen toiminta alkaa syksyllä. Tandem-opetuksessa suomenkielinen ja ruotsinkielinen lukiolainen työskentelevät työparina toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Lukioiden oppilaskuntien hallituksilla on ollut yhteistapaaminen Kansalaisopisto järjestää kaupungin henkilökunnalle suunnattua kielitaidon vahvistamista ja aktivointia tukevia kursseja. Kirjastossa kaikki palvelut kaksikielisinä. Kaksikielisyysohjelman valmistelu on käynnistetty mm. tausta-aineiston keräämisellä ja ohjelman rakenteen luonnostelulla 9

12 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin (henkilöstöhallinto) Uimahallissa on vuoden alusta tehty organisaatiouudistus; uinninvalvonta on ulkoistettu ja uimahallimestarin vastuu on toistaiseksi laitosmiehellä. Neljä uimahallin vakanssia on tällä hetkellä täyttämättä. Iltapäivätoiminnan kilpailutus on käynnissä.kevään aikana hyväksytyn päiväkotiverkoston mukaan vakansseja vähennetään luonnollisen poistuman mukaan neljällä, kun Sansinpellon päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Silloin luovutaan kolmesta nykyisten kiinteistöjen käytöstä, mikä vaikuttaa apulaisten ja keittiöhenkilökunnan tarpeen vähenemiseen sekä sivistystoimen vuokrakustannuksiin Kaupungin on palvelujen kehittämisessä hyödynnetty EKKV-selvityksen vertailutietoja. Vuoden 2014 talousarvion tunnusluvut toimivat seurantatyökaluna. Sivistystoimessa perusopetuksen budjettiseurannan työkalu otetaan asteittain käyttöön EKKV-selvityksen toimialakohtaiset selvitykset "odottavat" sotejärjestämislain ja metropolihallinnon ratkaisuja, muilta osin selvitystyö on edennyt aikataulun mukaan. Tähänastisen selvitystyön mukaan yhteistyö em. kuntien kesken tulee tiivistymään erityisesti MAL- ja sote -asioissa. Erityinen 9 kunnan kuntajakoselvitys on edennyt toimintaympäristön ja nykytilan kuvauksen työstämisessä ja selvityshenkilöiden ehdotus kuntarakenteeksi annetaan kesäkuun alussa. Kaksi hallinto-, tehtävä- ja rahoitusmallia sisältävä metropolihallinnon väliraportti on lausunnolla 4.7. mennessä. Sote-palvelujen siirtämistä viiden alueelllisen järjestäjän vastuulle valmistellaan ministeriössä toukokuun loppuun mennessä Viime vuonna tehdyn henkilöstön työilmapiirin tulosten pohjalta suunniteltiin työyksikkökohtaisia kehittämishankkeita, joita on jo osin toteutettu. Kaupunki on myös mukana tasa-arvohankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään organisaation kyvykkyyttä tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja johtamiseen. Kevään aikana on toteutettu omaishoitajaliiton kanssa koulutussarja, jossa omaishoitajana toimivalle henkilökunnalle on järjestetty vertaistukivalmennusta. Koulutukset ovat olleet avoimia myös muille kuntalaisille. Useat esimiehet ovat osallistuneet johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen, jossa toteutetaan omia kehittämishankkeita fokuksessa oman johtamisen tuloksellisuuden kehittäminen. Kaupunki työnantajana takaa henkilökunnalle ytlainkin mukaisesti edustuksellisesti (henkilöjärjestöjen kautta) mahdollisuuden olla mukana suunnittelemassa toimintojen uudelleenjärjestämistä ja kehittämistä. Tämä tapahtuu sekä toimialoilla että työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteisissä tapaamisissa 10

13 7.8. Sähköisten palveluiden laajentamista koskevan kartoituksen jälkeen toteutetaan palvelutarjonnan laajennus ja monipuolistaminen (yleishallinto) Monimuotoisia demokratian syventämistä tukevia toimintatapoja kehitetään edelleen ja huolehditaan aidon vuorovaikutuksen toteutumisesta kuntalaisten ja päättäjien kesken Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi). 7.8 Sähköisten palveluiden kartoitus on tehty. Toimenpidesuunnitelma ja aikataulutus toimenpiteille kartoituksen pohjalta viedään toukokuussa kaupungin it-johtoryhmään. Sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma laadittu. Sivistystoimessa kehitetään sähköisiä oppimis- ja elämysympäristöja Koko Hela Grani-hankkeessa. Hankkeessa on myös aloitettu laitekannan, ylläpidon ja hankintamenettelyn selvittelyä. 7.9.Internetsivujen käyttäjien käyttökokemukset on kartoitettu tammi-helmikuussa 2014 ja kehityskohteet tunnistettu (vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yleisilmeen päivittäminen). Kaupunginhallitus piti asukasillan ajankohtaisista asioista Verkkoviestinnässä on jatkettu aktiivista tiedottamista sekä toteutettu onnistunut mainoskampanja kaupungin Facebook -sivujen paikallisten seuraajien lisäämiseksi (+250 kauniaislaista seuraajaa). Tällä hetkellä seuraajia yhteensä n Helsinki Region Infoshare -hankkeen tiimoilta on myös Kauniaisten liikennevalotiedot avattu avoimena datana. Suunnitteilla on myös esimerkiksi oppilastietojen avaaminen toukokouussa sekä talousarviodata 2014 ja tilinpäätöstietojen 2013 avaaminen avoimena datana. Kuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus Puutarhantien leikki/liikuntapuiston rakentamiseksi. Lähiliikuntapaikoille laadittu kysely jossa tiedustellaan nuorten mielipidettä ja ehdotuksia kenttien järjestyssäännöiksi Sivistystoimen uutta organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa on 424 vakanssia ja 25 esimiestä. Oppimisympäristöjen kehittäjä, Koko Hela Grani-hankkeen vetäjä aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuteen Koko Hela Grani-verkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosan sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimen johtoryhmän ja hallinnon koulutussuunnitelmassa painotetaan johtamisen sekä digitalisointi-, lautakuntatyön ja hankintaosaamisen kehittämistä. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö astui virkaan huhtikuussa. Poikkihallinnollisia toimintoja sivistystoimessa ovat kevään aikana olleet mm: Lapset puheeksimenetelmän käyttöönotto, nuorisopalveluiden yhteistyö koulujen kanssa, oppilashuoltoverkoston perustaminen, nuorisotakuutyö, koulujen opetussuunnitelmatyö ja Tandem-malli, Mäntymäen ja Kasavuoren pelikenttien käyttö, Koko Hela Granihankkeen lanseeraus ja uimahallin yhteistyö kuvataidekoulun kanssa. 11

14 8.1. Tytäryhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt yhdeksi yhtiöksi KH on päättänyt, että kiinteistöosakeyhtiöille Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy, Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden, Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie ja Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 laaditaan yhteinen sulautumissuunnitelma tavoitteena toteuttaa sulautuminen Suunnitelman laadintaa ja prosessin johtamista varten on palkattu ulkopuolinen asiantuntija, joka on antanut ehdotuksen sulautumista koskevaksi suunnitelmaksi yhtiöiden toimitusjohtajalle. 12

15 Käyttötalous KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos DRIFTSBUDGETENS UTFALL Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1 000 ) % 1-4/12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,9 % 18,1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,2 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -0,5 % Yleishallinto - Allmän förvalting TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -4 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -1 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % -5 % Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -8 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 0 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % -1 % Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik Sivistystoimi - Bildning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -85 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -1 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % 53 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 0 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % 0 % 13

16 YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % (1000 ) % 1-4/13-14 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,1 4,2 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9-0,9 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7-5,3 Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 12 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,3-4,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9-0,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9-0,6 Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,3 4,2 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,3 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 4,5 Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4-22,2 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4-22,2 Ruoka- ja puhdistuspalvelu TP TA Toteuma Toteuma Kost- och rengörningsservice Bokslut BG Utfall Utfall Tunnusluvut - Nyckeltal % Ruokapalvelu - Kostservice Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter ,96 % Työvoimameno / arbetskraftutgifter ,21 % Kaikki menot / Alla utgifter ,92 % Suoritteet / prestationer *) Menot/suorite / Utgifter / prestation 2,58 2,58 *) Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice Siivotut neliöt / Städade m ,00 % Menot / m2 / Utgifter / m2 19,59 20,65 20,67 100,10 % *) suorittemääriä ei kaikkien yksiköiden osalta ollut käytettävissä. Rahatoimisto TP TA Toteuma Toteuma Drätsekontoret Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal % Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år ,62 % - joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/% 71 % 80 % 75 % 93,75 % - joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor 20 % 25 % 20 % 80 % 14

17 Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa kuntauudistukseen liittyvissä yhteistyö-, valmistelu- ja selvityshankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2014 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa s. 5. Toimialan tavoitteiden työstäminen etenee hyvin ja niiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kaupunginhallitus piti huhtikuussa talouden sopeutusta ja taloussuunnittelua käsittelevän seminaarin. Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvityksen toimialakohtaiset selvitykset ovat pääosin valmistuneet helmikuun loppuun. Ohjausryhmässä sovitun mukaisesti työ jatkuu kesäkauden jälkeen kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja metropolihallinnon ratkaisuista on enemmän tietoa. Sotepalvelujen siirtämistä viidelle alueellliselle järjestäjälle valmistellaan ministeriössä lausuntokierrokselle kuntiin kesäkuussa ja kaksi eri mallia ( suppea ja laaja ) sisältävä metropolihallinnon väliraportti on annettu 1.4. Erityisen kuntajakoselvityksen etenemisestä selityshenkilöt informoivat valtuustoa huhtikuun lopulla. Työterveyshuollon kilpailutus ja valinta seuraavien vuosien ajaksi on tehty ja yhteistyö nykyisen palveluntuottajan, lääkärikeskus Aavan kanssa jatkuu. Työsuojelun uusi toimikausi on alkanut ja työsuojelutoimikunta on kouluttautunut yhdessä ao lainsäädäntöön ja tehtäväkenttään. Työpaikkaselvitykset on tehty päiväkodeissa ja aloitettu myös koulujen osalta. Työsuojelun työpaikkaselvitys työpisteissä tehdään muutaman vuoden välein. Sähköisen henkilöstöhallinnollisen päätöksenteon mahdollistavan ohjelman käyttöönotto saatiin helmikuussa suunnitellusti toteutettua ensimmäisen vaiheen osalta. Useat esimiehet osallistuvat johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen, mikä järjestetään yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2014 mukaan 3,3 milj. euroa, josta on toteutunut 32,1 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj.euroa. Tilanteessa on toteutunut 2,2 milj.euroa, eli vajaat 30 %. Henkilöstömenot ovat hyvin hallinnassa budjettiin verrattuna Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatus-ajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa, joka selittää esim. valtuuston huhtikuun lopun tilanteen alhaisen toteutumaprosentin. Ruokapalveluissa elintarvikemenoja tarkkaillaan erityisesti, jotta tarvittaessa voidaan tehdä pieniä tarkistuksia syksyn ruokalistoihin ja näin varmistaa talousarviossa pysyminen. Keskuskeittiön saneerauksen toteutuminen aikataulussa on luonnollisesti tärkeä, muussa tapauksessa on varauduttava ruoan hankkimiseen muualta, jolloin elintarvikekustannusten vaikutusta budjettiin ei voida tässä vaiheessa taata. Puhdistuspalveluissa meneillään olevan yhtä laajahkoa kiinteistöä koskevan kilpailutuksen myötä odotetaan entistä paremman sopimuksen myötä koituvan pientä säästöä palvelujen ostoissa syksystä lähtien. Kaiken kaikkiaan menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. 15

18 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % (1000 ) % 1-4/13-14 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 8,4 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1-0,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8-1,3 Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1-11,2 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1-11,2 Sosiaalipalvelut - Socialtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 89,5 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,2 2,2 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7-4 Vanhuspalvelut - Äldreomsorg TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,3-1,3 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8-0,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6-0,5 Terveydenhuolto - Hälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,8-21,2 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,3-1,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5-0,1 Suun terveydenhuolto - Munhälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,6 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 0,8 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6-1,4 Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,2-0,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2-0,4 Sosiaali- ja terveystoimi TP TA Toteuma Toteuma Social- och hälsåvärd Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) % euro /asukas - euro /invånare (brutto) % euro /asukas - euro /invånare (netto) % Asukkaat - Invånare

19 Sosiaalipalvelut TP TA Toteuma Toteuma Socialtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Toimeentulotuki - Utkomststöd % Ruokakunnat - Hushåll % euro /asukas - euro /invånare % Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd % Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal % Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården % Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn % Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året % Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård % Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn % Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn % Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning % Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn % Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter % euro /asiakas - euro/klient Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal % Perheneuvola - Familjerådgivningen % Käyntejä - Besök % Asiakkaat - Klienter % euro /käynti - euro /besök (brutto) Vanhuspalvelut TP TA Toteuma Toteuma Äldreomsorg Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Kotihoito - Hemvård % Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) % euro /käynti - euro /besök (brutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal % Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) % Asumisvuorokaudet - Boendedygn % Kuormitus-% - Belasting % 99 % 98 % 100 euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) % Hoitopäivät - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting % 95% 100 % 97 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) % Hoitopäivät - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting % 97% 100 % 96 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) % Hoitopäivä - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting % 87% 98 % 75 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Ostopalvelut (asumispalvelut) - Köpta tjänster (boendetjänster) % Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal % Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal)

20 Terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Hälsovård Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården % Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder % peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 28% Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 46% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 51% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare Suun terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Mun- och tandvård Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Vastaanotto - Mottagning % Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) % Asiakkaat - Klienter % euro /käynti - euro /besök Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelsepraxis % Määrä, lkm - Antal % euro /maksusitoumus - euro / betalningsförbindelse Erikoissairaanhoito (luvut 1-3 /2014) TP TA Toteuma Toteuma Specialiserad sjukvård Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Avohoitokäynnit - Besök % Hoitojaksot - Vårdperioder % Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter % euro /asukas - euro /invånare (brutto) Toimialajohtajan katsaus: Sosiaali- ja terveystoimen alkuvuotta 2014 on leimannut uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain valmisteluun eri tavoin kytkeytyvä keskustelu, vuoden alussa alkanut terveydenhuollon vapaa liikkuvuus sekä asiakas- ja potilastietohallintaan liittyvät hankkeet. Viiteen alueeseen perustuva sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalli konkretisoituu kesäkuussa 2014 lausuntokierrokselle lähtevään esitykseen laiksi palvelujen järjestämisestä. Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin (EKKV-kunnat) selvityksen sosiaali- ja terveystoimen toimialaryhmän mukaan alueen kuntien yhteisiä haasteita ovat kestävyysvaje ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen. Valtakunnallisia uudistusehdotuksia valmisteltaessa pyrimme edelleen kehittämään sosiaali- ja terveystoimen palveluja mahdollisimman hyvin kauniaislaisten tarpeita vastaavaksi. Toiminta Toimialan vastuulle asetettujen strategisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Villa Anemonessa järjestettävän päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu yhtenä päivänä viikossa. Kotihoidon työntekijöiden ja fysioterapeuttien yhteistyötä on tiivistetty vuoden 2014 alusta. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan moniammatillisena yhteis-työnä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi asukkaan toimintakyvystä ja siihen liitty-västä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Lisäksi fysioterapian työntekijät ovat ohjanneet kotihoidon työntekijöitä liikkumisessa tarvittavien apuvälineiden käytössä. Myös alkuvuodesta käynnistyneessä Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenne Gero-Metrossa aloitetaan 18

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 VUODEN 2014 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 30.4.2014 KV - STF 9.6.2014 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan kansainvälisestä taloudesta on viime

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 VUODEN 2014 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 31.8.2014 KH - STS 24.9.2014 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

VUODEN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2015

VUODEN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2015 VUODEN 2015 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 30.4.2015 KV - STF 8.6.2015 YLEINEN OSA Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön (Kuntatalousohjelma 2016-2019) arvioiden mukaan BKT kääntyy

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot