Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen"

Transkriptio

1 Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Metsäpalveluyrityksen kuva Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti A. Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso Oyj, Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus ry, Pölkky Oy, UPM-Kymmene Oyj, Visuvesi Oy, Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y. A s i a s a n a t : alihankinta, yrittäjyys, metsäpalveluyrittäminen Metsätehon raportti

2 SISÄLLYS Sivu TIIVISTELMÄ JOHDANTO AINEISTO YHTEENVETO TEEMAHAASTATTELUISTA Yrityksen historia Tapauskuvaukset Viranomaisten suhtautuminen Ympäristön suhtautuminen Toimintatapa Toiminta-alue Sopimukset, hinnoittelu ja seuranta Palvelujen tarjoaminen Kalusto Työkohteet ja työskentelytapa Toiminnan kehittäminen TULOSTEN TARKASTELU...12 LIITE Metsätehon raportti

3 TIIVISTELMÄ Tutkimusaineisto koottiin teemahaastatteluilla. Kustakin haastattelusta muodostettiin yksilöllinen tapaus, jotka liitettiin toisiinsa kuvaamalla metsätalouden yrittäjyyden toimintakenttä. Teemahaastattelut (14 kpl) toteutettiin välisenä aikana. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisesti Enso Oyj:stä, Metsähallituksesta, Metsäliitto Osuuskunnasta, UMP-Kymmene Metsästä ja kolmesta metsänhoitoyhdistyksestä eri puolilta Suomea. Toimeksiantajia edustivat toimihenkilöhaastateltavat, joiden työhön liittyi kiinteästi toiminta metsäpalveluyrittäjien kanssa. Haastatelluilla metsäpalveluyrittäjillä oli vähintään vuoden yrittäjäkokemus. Toimeksiantajat pitivät metsäpalveluyrittäjiä joustavana ja motivoituneena, kustannuksiltaan edullisena sekä vähän hallinnointia vaativana resurssina. Osa toimeksiantajista odotti metsäpalveluyrittäjiensä laajentavan palvelujaan ja toimivan selvästi tuloshakuisemmin. Haastatellut yrittäjät ryhmittyivät kahdeksi toimijajoukoksi, metsuri- ja metsäpalveluyrittäjiksi. Metsäpalveluyrittämiseen liittyy laajempi elämisen laadun tavoittelu kuin metsuriyrittämiseen. Metsuriyrittämistä leimasi rajoittuminen perinteiseen metsurityöhön, ja toiminnan tavoitteena oli jokapäiväisen leivän hankinta Työvoimatoimiston ja kunnan elinkeinoasiamiehen palveluista oli vaihtelevia kokemuksia. Verottajan kielteisestä suhtautumisesta puhuttiin jo menneessä aikamuodossa, ja nykyisin asian uskottiin olevan toisin. Toimeksiantajien ja vakinaisten metsurien sekä lähipiirin myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen pidettiin toiminnan mielekkyyden kannalta perustekijänä. Yrityksen perustaminen ja toiminnan onnistunut aloitus ovat tuntuneet tärkeältä. Yrittäjäksi ryhtyminen on nostanut itsetuntoa ja ollut motivoiva ja myönteinen kokemus. Metsäpalveluyrityksen yksi menestystekijä on pieni toiminta-alue. Matkakustannukset eivät nouse tällöin hallitseviksi. Toiminta-alueen pienuuteen liittyy myös paikallistuntemuksen ja tunnettuuden hyödyntäminen. Metsätehon raportti

4 Työn monipuolisuus ja vaihtelevuus sekä vapaus järjestää työ koettiin tärkeiksi. Näitä tavoitteita voidaan ylläpitää mies- ja konetyön sopivalla yhdistämisellä mutta ei enää puhtaassa konetyössä. Eri tasoinen lähikuljetuskalusto sopii luontevasti metsäpalveluyritykselle. Lisäksi pieni tai maa- taloustraktoripohjainen hakkuukone tai yhdistelmäkone ovat mahdollisia. Toiminnan kehittämisen ensimmäisenä tavoitteena ovat pitkäjänteisemmät urakointisopimukset. Toimeksiantajan toivottiin kehittävän urakointisopimuskäytäntöä ja hinnoittelua hakkuukoneurakoinnin käytännön suuntaan. Erikoispuukauppa ja kokonaisurakointi kiinnostavat joitakin yrittäjiä. Tietoa yrittämisestä tarvitaan lisää. Toiminnan kehittämisen suurimpana esteenä pidettiin toimeksiantojen saannin epävarmuutta. Metsätehon raportti

5 1 JOHDANTO Korjuun koneellistuminen on vaikuttanut voimakkaasti manuaalisiin metsätöihin ja välillisesti myös toimihenkilötehtäviin. Muutoksen pitäisi ainakin periaatteessa aiheuttaa kysyntää metsäpalveluille, joita voidaan suorittaa samalla paikkakunnalla eri toimeksiantajille joko erillisenä tai koneurakointiin liittyvänä. Perinteisen metsurityön ja metsäkoneyrittämisen välimaastoon sijoittuvien metsäpalveluyrittäjien palveluja käytetään nykyisellään eniten metsänhoitoyhdistyksissä. Muualla palvelujen käyttö ei ole edennyt vielä samassa määrin. Tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajat listasivat kaikkiaan 248 metsäpalvelu- tai metsuriyrittäjää, joiden palveluja on ainakin jossakin määrin käytetty. Kyselyn tulokset julkaistaan omassa raportissaan, jonka liitteenä on luettelo osoite- ja toimialatietoineen edellä mainituista yrittäjistä. Metsäpalveluyrittäjät toimivat ensisijaisesti paikallisesti suppealla toiminta-alueella. Metsäpalveluyrittämisen vaikutuksia maaseudun elinkelpoisuudelle selvitetään tulevassa Metsätehon tutkimuksessa Toiminnan paikallisuuden vaikutus metsätalouden palveluyritysten toimintaedellytyksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää metsäpalveluyrittämisen ja sen käytön esteitä ja mahdollisuuksia, esteitä poistavia ja metsäpalvelujen käyttöä lisääviä tekijöitä sekä metsätalouden eri prosessien ja toimintojen soveltuvuutta metsäpalveluyrittämiseen ja niiden edellyttämää palveluyrityksen rakennetta. Tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana oli Kari Immonen Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y:stä. Jäseninä olivat Pekka Hanhimäki ja Ahti Ullgren Enso Oyj, Jorma Rännäli Koskitukki Oy, Tore Högnäs ja Heikki Kääriäinen Metsähallitus, Kari Lahdenmäki Metsäliitto Osuuskunta, Pekka Rissanen UPM-Kymmene Metsä sekä asiantuntijoina Risto Kilkki Koneyrittäjien liitto r.y., Juhani Pöllänen ja Harri Rumpunen Metsäteollisuus ry. Projektiryhmän jäseninä Metsätehosta olivat tutkijat Jarmo Hämäläinen, Arto Kariniemi, Juha Rajamäki ja projektin vetäjänä Jouko Örn. Metsätehon raportti

6 2 AINEISTO Tutkimusaineisto koottiin teemahaastatteluilla. Haastatteluissa etsittiin toimivia esimerkkejä käytännön metsäpalveluyrittämisestä. Esimerkeistä laadittiin yleinen kuvaus, jonka tavoitteena on hyvien käytäntöjen yleistyminen. Haastattelut kohdennettiin eri puunhankintaorganisaatioihin sekä näihin alihankintasuhteessa oleviin yrittäjiin. Kustakin haastattelusta muodostettiin yksilöllinen tapaus, jotka liitettiin toisiinsa kuvaamalla metsätalouden yrittäjyyden toimintakenttä. Teemahaastattelut (14 kpl) toteutettiin välisenä aikana. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisesti neljästä puunhankintaorganisaatiosta (Enso Oyj, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, UMP-Kymmene Metsä) ja kolmesta metsänhoitoyhdistyksestä. Haastattelupaikkakunnat sijaitsivat eri puolilla Suomea. Haastatellut toimihenkilöt olivat kokeneita metsäammattilaisia, joiden työhön liittyi kiinteästi toiminta metsäpalveluyrittäjien kanssa. Haastateltavat suhtautuivat myönteisesti metsäpalveluyrittämiseen. Teemahaastattelun teemat olivat liitteessä esitetyn haastattelun runkolomakkeen mukaiset. Haastateltavaa asiaan ohjaavia kysymyksiä ei esitetty sanatarkassa muodossa, ja kunkin haastattelun yksilöllinen kulku määräsi niiden esittämisjärjestyksen. Tutkijat esittivät tarvittaessa vastausta selventäviä lisäkysymyksiä. Haastateltavia rohkaistiin vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman vapaasti omalla tavallaan. Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikalla ja niiden kesto oli noin kaksi tuntia. Haastatteluun osallistui yleensä kaksi Metsäteho Oy:n tutkijaa ja haastateltava. Aineiston käsittelyn järjestelmällisyyden varmistamiseksi kustakin haastattelusta kirjoitettiin muistio teemahaastattelun runkolomakkeen jaottelun mukaisesti. 3 YHTEENVETO TEEMAHAASTATTELUISTA Eri tapaukset ryhmittyivät toimintakenttään kahdeksi toimijajoukoksi. Ensimmäistä joukkoa, jonka muodostavat tapaukset A, B ja C, kutsutaan metsäpalveluyrittäjiksi. Toisen joukon muodostivat tapaukset D, E ja F, joita yhdistävänä tekijänä oli metsuriyrittäjyys. Metsuriyrittäjien toimintaan ei aina kuulunut lähikuljetusta. 3.1 Yrityksen historia Yrityksen perustamisen historialla kuvataan yrityksen toiminta-ajatusta, miksi on ryhdytty yrittäjiksi? Perustamishistorian katsotaan ilmentävän lisäksi yrittäjähenkisyyden tasoa Tapauskuvaukset Metsätehon raportti

7 A B C D E F Yrittäjä A:lla on pitkäaikainen kokemus metsätyöstä lähinnä metsänhoitotöissä. Metsurina työskennellessä oli jo ajokone ja sille yritys. Alussa koneelle oli hankala saada töitä. Ryhtyi metsäpalveluyrittäjiksi 1992, kun metsureita vähennettiin rajusti ja toimeksiantaja hyväksyi metsäpalveluyrittäjyyden. Yrittäjä B valmistui metsätalousteknikoksi 1991, jonka jälkeen hän työskenteli erilaisissa metsätöissä. Ryhtyi metsäpalveluyrittäjäksi 1994, kun toimeksiantaja ilmoitti tarpeensa kyseiseen palveluun. Tavoitteena oli työtilausten saanti myös perinteiseltä metsänhoitoyhdistyksen toiminta-alueelta, mutta metsänomistajat ovat suhtautuneet varauksellisesti metsäpalveluyrittäjään. Yrittäjä oli ensimmäinen metsäpalveluyrittäjä alueella, ja on sitä käytännössä vieläkin. Yrittäjä C on ollut metsän kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Hän on käynyt metsäkonekoulun ja myös ajanut metsäkonetta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus metsätyöstä. Kun miehiä vähennettiin 1995, päätti ryhtyä metsäpalveluyrittäjäksi. Omien metsien töitä varten oli olemassa vanha ajokone, joka vaihtui yrityksen perustamisen yhteydessä uudempaan. Yrittäjä D:n lähipiirissä on ollut yritystoimintaa, ja kun metsätöissä tuli hiljaisempaa, päätti ryhtyä yrittäjäksi. Yritystoiminnan aloittamisen suunnittelu kesti puolisen vuotta. Yrittäjä on toiminut metsuriyrittäjänä 2,5 vuotta. Yritys on tehnyt pieniä töitä hakkuukoneyrittäjille silloin tällöin. Yrittäjä on käynyt metsä- ja ammattikoulun. Yrittäjä E on työskennellyt metsurina, jonka jälkeen opiskellut metsätalousinsinööriksi. Hän on työskennellyt määräaikaisesti toimihenkilötehtävissä. Yrittäjä osallistui työttömyysaikanaan täydennyskoulutuskeskuksen yrittäjäkurssille. Oman yrityksen hän perusti vuonna Yrittäjä ottaisi vastaan metsäalan toimihenkilötehtävän, jos vakinainen työpaikka olisi tarjolla. Yrittäjä F on työskennellyt pitkään metallialalla, jonka jälkeen metsurina eri puolilla Suomea. Kun vakituista metsurin paikkaa ei löytynyt, mutta metsuriyrittäjälle näytti sen sijaan olevan töitä tarjolla, perusti metsäpalveluyrityksen 1,5 vuotta sitten. Metsätehon raportti

8 3.1.2 Viranomaisten suhtautuminen Kokemukset verottajan suhtautumisesta vaihtelivat paljon. Kielteisestä suhtautumisesta puhuttiin jo menneessä aikamuodossa ja nykyisin asian uskottiin olevan toisin. Työvoimatoimiston ja kunnan elinkeinoasiamiehen palveluista oli myös vaihtelevia kokemuksia. Työvoimatoimistoissa oli ollut sekaannusta starttirahan myöntämisen perusteista. Kaksi haastatteluihin osunutta yrittäjää oli käynyt alkuvaiheessa muutaman päivän yrityksen perustamiskurssin. Pääasiallisin tieto oli saatu yleensä satunnaisesti kyselemällä Ympäristön suhtautuminen Toimeksiantajat ja vakinaiset metsurit ovat suhtautuneet pääsääntöisesti myönteisesti yrittäjyyteen. Tätä pidettiin toiminnan mielekkyyden kannalta perustekijänä. Lähipiirin kannustavalla suhtautumisella on ollut ratkaiseva merkitys. Yrityksen perustaminen ja toiminnan onnistunut aloitus on tuntunut tärkeältä. Yrittäjäksi ryhtyminen on nostanut itsetuntoa ja ollut motivoiva ja myönteinen kokemus. 3.2 Toimintatapa Toimintatavan kuvauksella selvitetään, miten yrityksen perustamisvaiheen toiminta-ajatus on toteutunut käytännössä ja minkälaiseksi toiminta on todellisuudessa muodostunut. Toimintatavan kuvauksen katsotaan ilmentävän yrityksen liikeideaa Toiminta-alue Metsäpalveluyrityksen yksi menestystekijä on pieni toiminta-alue. Matkakustannukset eivät nouse tällöin hallitsevaan asemaan yrityksen kustannusrakenteessa. Toiminta-alueen pienuuteen liittyy myös paikallistuntemuksen ja tunnettuuden täysimääräinen hyödyntäminen. Yrittäjyyden kokeminen mielekkäänä perustuu pitkälti pieneen toiminta-alueeseen. Yleensä toiminta-alueen säde oli kilometriä. 50 kilometrin sädettä pidettiin jonkin- laisena ylärajana Sopimukset, hinnoittelu ja seuranta Sopimukset ovat yleensä suullisia ja joskus kirjallisia. Hinnoittelu tapahtuu yleensä työmaakohtaisesti neuvotellen, joskus tarjousten mukaan. Työmaita pyritään katsomaan useiksi kuukausiksi eteenpäin. Hakkuukonetaksa on usein hinnoittelun perustana. Poikkeuksellisen vaikeiden kohteiden hinnoittelua on saatettu tarkistaa jälkikäteen, tai hinnoitella ne vasta työn valmistuttua. Metsätehon raportti

9 Metsäpalveluyrittämistä voidaan kehittää ja sen arvostusta nostaa sopimuskäytännön vakiinnuttamisella. Järjestelmällinen sopimuskäytäntö hakkuukoneyrittämisen tapaan nopeuttaisi metsäpalveluyrittämisen ammattimaistumista Palvelujen tarjoaminen Palveluja tarjotaan kaikille, mutta yleensä pääosa työstä keskittyy jollekin alueellisesti merkittävälle toimeksiantajalle. Yksittäisten metsänomistajien työtarjouksista joudutaan toisinaan kieltäytymään, koska niitä ei ehditä toteuttamaan pyydetyssä aikataulussa. Töitä pyritään tarjoamaan ensisijaisesti pitkäjänteisille toimeksiantajille ja kykyä tarjota toimeksiantoja ympärivuotisesti arvostetaan. Vauhtiin päässeillä yrittäjillä on töitä enemmän kuin ehtii tekemään, joten toisista metsäpalveluyrittäjistä ei ole tullut vielä kilpailijoita Kalusto Metsäpalveluyrittämisen kalusto on lähinnä käsityökaluja ja mahdollisesti maatalous- tai metsätraktori lähikuljetukseen. Verkostoitumisella on merkitystä, ja palveluja ostetaan edelleen alihankintana. Pääomavaltaisen kaluston hankinta ei tue välttämättä metsäpalveluyrittämiseen liitettyä mielekästä työn sisältöä ja työn vaihtelevuutta, käsityön arvostusta ja toiminnan vapautta Työkohteet ja työskentelytapa A Yrityksen A työkohteita ovat hakkuu miestyönä, lähikuljetus ja metsänhoitotyöt. Päätyökohde ovat ensiharvennukset. Yrityksellä on valmiudet ja kiinnostus myös kokonaisurakointiin. Talvella paksun lumen aikana tehdään myös myöhempiä harvennuksia. Jos päätyöltä ehtii, yritys ajaa puutavaraa myös vakituisten metsureiden jäljestä. Työviikko on viisi päivää, jotta työteho ja tuottavuus säilyvät hyvänä. Työn monipuolisuus mies- ja konetyön sopivalla yhdistämisellä on tärkeää. Puhdasta konetyötä pidettiin liian yksitoikkoisena. B Yrityksen B työkohteita ovat taimikonhoito ja puunkorjuu tienvarteen (lähikuljetus alihankintana). Hakkuussa tehdään ensiharvennuksia ja vanerikoivua. Yritys ostaa vuosittain jonkin verran erikoispuuta sekä sahauttaa ja myy sen. Tavoitteena on viiden päivän työviikko ja 7-8 tunnin työpäivä. Yrityksen paperityöt eivät sisälly tähän ajankäyttöön. Viime vuonna yrityksessä oli kaksi palkkatyöntekijää, jotka tekivät töitä yhteensä yhdeksän miestyökuukautta. Metsätehon raportti

10 C Yrityksen C pääasiallisia työkohteita ovat harvennukset, ylispuuhakkuut ja ryhmämäiset koivikot sekä lähikuljetus. Harvennushakkuut ovat miestyökohteita, joita ei voi hakata koneellisesti. Yritys tekee metsänhoitotöitä tutuille, mutta vain pieniä kohteita. Tavoitteena on lyhyehkö työpäivä viitenä päivänä viikossa, myös lauantaisin käväistään usein metsässä. Valmistettu puutavara ajetaan yleensä samana päivänä kuin se on hakattu, mutta työtä rytmitetään kelien ja sään mukaan. Työ on täten vaihtelevaa ja mielenkiintoista. D Yrityksen D työkohteena ovat hakkuut, raivaus ja istutus. Tarvittaessa on mahdollisuus myös metsäalan ulkopuolisiin toimiin. Yritys ei suorita lähikuljetusta. Työviikko tahtoo venyä kuusipäiväiseksi. Metsäpuolelta löytyy joka kuukaudelle järkevää ja mielekästä tekemistä. Sahatyötä on noin kahdeksan kuukautta vuodessa. E F Yrityksen E työkohteena ovat hakkuut, metsänhoitotyöt ja tarvittaessa toimihenkilötyöt. Metsätalouteen liittyvät toimeksiannot kattavat noin puolet yrityksen toiminnasta. Yrityksen F työkohteena ovat hakkuut sekä raivaussaha- ja istutustyöt. Lisäksi on ollut jonkin verran konetyömaiden ennakkoraivausta. Tavoitteena on ollut suunnata toiminta siten, ettei tarvitse tehdä velkaantumista edellyttäviä investointeja. 3.3 Toiminnan kehittäminen Työn monipuolisuus ja vaihtelevuus sekä vapaus järjestää työ koettiin tärkeiksi. Näitä tavoitteita voidaan ylläpitää mies- ja konetyön sopivalla yhdistämisellä mutta ei enää puhtaassa konetyössä. Pieni tai maataloustraktoripohjainen hakkuukone tai yhdistelmäkone saattavat olla mahdollisia koneita metsäpalveluyrittämisen yhteydessä. Toimeksiantojen tarjonnassa on vuosittaisia ruuhkahuippuja. Miestyön määrällinen jousto on rajallista, joten työruuhkien hallinta on ongelmallista. Ammattitaitoista tilapäistyövoimaa ei ole yleensä saatavilla. Toimeksiantojen saannin epävarmuus on toiminnan kehittämisen este. Metsäpalveluyrittäjien tavoitteena ovat pitkäjänteisemmät urakointisopimukset. Toimeksiantajan toivottiin kehittävän urakointisopimuskäytäntöä ja hinnoittelua hakkuu- Metsätehon raportti

11 koneurakoinnin käytännön suuntaan. Erikoispuukauppa ja kokonaisurakointi kiinnostavat joitakin yrittäjiä. Vakituisiin metsureihin on yleisesti ottaen hyvät välit. Keskinäinen ymmärrys auttaa myönteisen toimintailmapiirin syntymistä. Yleensä työsuhteisilla metsureilla on korkea kynnys aloittaa yritystoiminta, sillä siinä pitää hallita myös konetoiminta. Yrittämiseen liittyvä tieto on lisäksi vähäistä. Haastatellut metsäpalveluyrittäjät luettelivat seuraavia myönteisiä kokemuksia yrittäjyydestään: myönteinen palaute toimeksiantajalta ympäristön kannustava palaute hyvät suhteet metsänomistajiin yhteydenpito asiakkaiden kanssa riittävästi töitä taloudellinen tavoite täyttynyt omaehtoinen ajankäyttö, vapauden tunne toiminnan myötä kehittynyt ammattitaito hyvin onnistuneet tehdyt työt. Parannettavaa haastateltavat katsoivat olevan seuraavissa asioissa: toimeksiantaja suhtautui alussa nihkeästi yrittäjyyteen alussa ei ollut riittävästi töitä alussa joidenkin työmaiden hinnoittelu ei ollut kohdallaan, tuli yllättäviä työvaikeuksia hinnoitteluun saisi olla selkeät säännöt alkuvaiheen hankaluutena oli työmäärän arviointi toimeksiantajat pitävät vielä vakituisen metsurin ja koneyrittäjän välimuotona käsityöntekijän käyttömahdollisuuksia ja käyttöarvoa ei osata arvostaa vielä tarpeeksi ja kokonaisvaltaisesti tulee työhuippuja, joutuu venyttämään työpäivää ennakkoarviot puumääristä turpoavat ja työohjelmat kärsivät. Yrittämisessä tarvittavaa tietoa pidettiin omatoimisesti yllä seuraavien keinojen avulla: sanomalehdet televisio metsäalan lehdet metsätaitokilpailut metsänhoitoyhdistyksen teemapäivät metsälautakunnan koulutuspäivät tilitoimistossa keskustellaan asioista Metsätehon raportti

12 itseopiskelu Metsäpalveluyrittäjät ry yhteydenpito toisiin metsäpalveluyrittäjiin. Lisäksi toimeksiantajat olivat järjestäneet yrittäjille koulutusta seuraavissa asioissa: uusi metsälaki laatukoulutus ympäristöasiat. 4 TULOSTEN TARKASTELU Teemahaastattelun tulokset kiteytettiin sijoittamalla eri tapaukset aineiston mukaiseen metsäpalveluyrittämisen toimintakenttään (kuva). Toimintakenttä muodostettiin tuloksen maksimoinnin sekä elämän ja palvelun laadun ulottuvuuksien mukaisesti. Teemahaastattelun eri tapaukset sijoitettiin toimintakenttään yrityksen syntyhistorian ja toimintatavan perusteella. Oravanpyörä Metsäkone- ja autoyrittäjät Suomalainen unelma Palvelun laatu Leipäpappi Tuloksen maksimointi Metsäpalveluyrittäjät Metsuriyrittäjät Elämän laatu Elämäntapa Metsätehon raportti

13 Metsäpalveluyrittämisen toimintakenttä Metsätehon raportti

14 Toimintakentän kuvauksessa tuloksen maksimoinnilla tarkoitetaan määräpainotteista ja lyhytjänteistä tuloksen tavoittelua. Elämän laadulla tarkoitetaan työn sisältöä ja mielekkyyttä sekä vapaa- ja työajan tasapainoista yhdistämistä. Palvelun laadulla tarkoitetaan asiakkaan tilaamaa ja kokemaa laatua. Kuvauksessa palvelun laadun ulottuvuus korostaa liiketoiminnan kannattavuutta pitkällä aikajänteellä Eri toimijoiden kesken ei esiinny päällekkäisyyttä, kun toimintakentän kuvaukseen liitetään metsäkoneyrittäjien joukko. Eri toimijoilla on luontaiset toimintaalueensa. Samalla maantieteellisellä alueella toimivat yrittäjät voivat tehostaa toimintaansa verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa. Verkostoitumisesta on hyötyä mm. toimeksiantojen saamisessa ja työhuippujen tasaamisessa sekä kaluston käytössä siten, että pääomatarve vähenee. Metsäpalveluyrittämisen työn sisältöön ja elämän järjestämiseen liittyvien tekijöiden kokonaisuutta kutsutaan elämäntavaksi. Muut kuin puhtaat taloudelliset tekijät ovat merkittävässä asemassa metsäpalveluyrittäjän elämässä. Näitä tekijöitä ovat mm. vapaus, itsenäisyys, työskentely tietyllä paikkakunnalla, työn sisältö ja vapaa-ajan ja työelämän hallittu yhdistäminen. Suomalaisella unelmalla tarkoitetaan tunnollisella työnteolla saavutettua oikeudenmukaiselta tuntuvaa tulosta: yhteisön arvostusta, toiminnan ammattimaisuutta ja turvattua taloutta. Toiminnallisesti tämä tavoitetila kuvaa sellaista toimijoiden ammattimaisuutta, että korkeat palvelun laadun tavoitteet pystytään saavuttamaan. Palvelun laadun ulottuvuus luo perusteet liiketoiminnallisen tavoitetilan asettamiseksi toimintakentän tähän neljännekseen. Leipäpapilla kuvataan yrittäjyyttä lähinnä työttömyyden vaihtoehtona. Tämä ei ole riittävä edellytys menestyvän yrittäjyyden syntymiselle. Leipäpappiyrittäjän toiminnallinen vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön ovat rajalliset. Oravanpyörällä kuvataan pelkistettyä määrän tuottamista suurella pää-omalla. Oravanpyöräyrittäjän liiketoiminnallinen aikajänne on lyhyt ja toiminnan suunnittelun mahdollisuudet ovat rajalliset. Metsätehon raportti

15 LIITE Teemahaastattelun runkolomake Yrityksen tausta 1 Yrityksen taustatiedot 2 Toimintatapa Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Toiminnan kehittäminen 3 Kehittämisen mahdollisuudet ja esteet 4 Kehittämisen keinot ja menettelytavat 5 Käytännön omakohtaiset kokemukset Ympäristön suhtautuminen 6 Palveluyritysten käynnistäminen ja toimiminen 7 Yrittäjyys Metsätehon raportti

16 Metsätehon raportti

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän J U H A V A L T A N E N Metsuriyrittäjän Käsikirja on laadittu Kainuun metsäkeskuksen metsuriyrittäjän laatukäsikirjan valmisteluhankkeen yhteydessä. Käsikirjan kirjoittaja on projektipäällikkö Juha Valtanen

Lisätiedot

Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena

Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena Metsätehon raportti 199 26.4.2007 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena Jouni Bergroth Kalle Kärhä Teijo Palander Sirkka Keskinen Metsäteho Oy

Lisätiedot

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen ISBN 978-951-40-2268-5 (PDF) ISSN 1795-150X Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen Heidi Hallongren ja Juho Rantala www.metla.fi Metlan työraportteja /

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

Metsäalan palvelut Internetiin

Metsäalan palvelut Internetiin Ryhmähanke Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti 120 7.8.2001 Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti 120 7.8.2001 Ryhmähanke:

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Palander ja Mika Vainikka Teijo Palander Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa urakoinnissa

Lisätiedot

Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit

Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Palander, Timo Säynäjoki ja Tore Högnäs Teijo Palander Timo Säynäjoki Tore Högnäs Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy

Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy Hyttinen, Kim-Mikael 2011 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen Case: Teach-Rent Oy Kim-Mikael

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa ISBN 978-951-40-2103-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2104-6 (nid.) ISSN 1795-150X Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa Anne Seppänen, Pertti Harstela

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja eteläpohjalaisten hevosyritysten johtamisesta Kari Kallioniemi Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Juha-Matti Toppari Hevosyrityksen menestystekijät

Lisätiedot

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot