Laajavastuinen yrittäjyys puunhankinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajavastuinen yrittäjyys puunhankinnassa"

Transkriptio

1 Laajavastuinen yrittäjyys puunhankinnassa Mika Rekilä Tapio Räsänen Helsingin yliopisto Metsäteho Oy

2 Laajavastuinen yrittäjyys Laajavastuisella yrittäjyydellä tarkoitetaan puunhankinnassa töiden uudenlaista organisointitapaa, jonka piirteitä ovat: itsenäisyys ja yleensä alueellisesti sovitut tehtäväkokonaisuudet yrittäjien asiakkailleen tarjoamien palveluiden laaja-alaisuus töiden suunnittelu- ja seurantavastuun siirtyminen yrittäjille. Uuteen urakointimalliin on siirrytty n. vuodesta 2002 alkaen vaiheittain Metsäliitossa, UPM:ssä ja Metsähallituksessa. Toimintamallit ja yritysten koot vaihtelevat itsenäiset yrittäjät verkostoina ja eri tavoin yhteistyösuhteissa toimivat yrittäjät yhteisyritykset, joiden nimiin urakointisopimukset tehdään Mika Rekilä & Tapio Räsänen 2

3 Yrittäjistä käytettyjä nimikkeitä laajavastuinen yrittäjä alueyrittäjä avainyrittäjä pääurakoitsija ykkösyrittäjä osayrittäjä aliurakoitsija alihankintayrittäjä itsenäinen yrittäjä verkostoyrittäjä, verkostoyritys yhteisyritys perinteinen yrittäjä tässä tutkimuksessa käytettyjä termejä Mika Rekilä & Tapio Räsänen 3

4 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Millaista laajavastuinen yrittäjyys on numeroiden mukaan? laajavastuista yrittäjyyttä harjoittavien määrät, vuosisuoritemäärät sekä osuudet kotimaan puunhankinnasta yrittäjien ja yrittäjäverkostojen erilaiset toimintamallit yrittäjien vastuulla olevat työlajit ja tehtävät kalusto- ja työntekijämäärät moniasiakkuuden yleisyys Liiketoiminnan kehittymisnäkymät yrittäjän kannalta. Toimintojen suunnittelun, seurannan ja laskutuksen käytännöt ja kehittämistarpeet. Tutkimus tehtiin osana Metsätehon projektia Informaation hallinta ja standardisointi metsäalan uusissa urakointimalleissa. Projektin tavoitteena on kehittää puunhankinnan tiedonhallinnan menettelytapoja ja tietojen standardisointia niin, että avoimet ja yhteensopivat tietojärjestelmäratkaisut eri osapuolten tarpeisiin olisivat mahdollisia Mika Rekilä & Tapio Räsänen 4

5 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen aineistot 1. Yrittäjille lähetetty kyselylomake ja täydentävät puhelinhaastattelut 2. Hankintapiiri-/hankinta-aluekohtainen urakanantajakysely, jossa selvitettiin yrittäjä-, sopimus- ja kalustomääriä sekä eri työlajien volyymeja koskevia tietoja vuosilta 2004 ja 2005 (Metsäliitto ja UPM). Yrittäjäkysely lähetettiin 420 puunhankinnan yrittäjälle maalishuhtikuussa 2006 Metsäliiton alueyrittäjät (80 kpl) UPM:n avainyrittäjät ja ne yrittäjät, joiden kanssa oli sovittu avainyrittäjyyden aloittamisesta vuonna 2006 (160 kpl) Metsähallituksen kaikki korjuu- ja kuljetusyrittäjät (180 kpl). Vastausprosentti oli 35. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja ja kannattavuutta ei selvitetty. Urakanantajakohtaisia tuloksia ei raportoida Mika Rekilä & Tapio Räsänen 5

6 Tulokset Mika Rekilä & Tapio Räsänen 6

7 Laajavastuisten yrittäjien määrä toimintamallin mukaan toimialoittain Mika Rekilä & Tapio Räsänen 7

8 Korjuuyritysten jakautuminen vuosisuoriteluokkiin Mika Rekilä & Tapio Räsänen 8

9 Korjuuyritysten jakautuminen vuosisuoriteluokkiin alueittain Eri vuosisuoriteluokissa olevien korjuuyritysten yhteenlasketut osuudet laajavastuista urakointia harjoittavien metsäyhtiöiden v hakkuumääristä Mika Rekilä & Tapio Räsänen 9

10 Kuljetusyritysten jakautuminen vuosisuoriteluokkiin alueittain Eri vuosisuoriteluokissa olevien kuljetusyritysten yhteenlasketut osuudet laajavastuista urakointia harjoittavien metsäyhtiöiden v puutavaran kuljetuksista Mika Rekilä & Tapio Räsänen 10

11 Puunhankinnan suoritemäärien kehittyminen Laajavastuiset korjuuyritykset korjasivat puuta keskimäärin m 3 v Laajavastuisten kuljetusyritysten keskimäärin kuljettama puumäärä oli m 3 v Mika Rekilä & Tapio Räsänen 11

12 Laajavastuisten korjuuyrittäjien tehtävät sopimuksissa *) yrittäjät, joilla korjuun lisäksi puutavaran kaukokuljetusta Mika Rekilä & Tapio Räsänen 12

13 Eri tehtäviä osayrittäjille ulkoistaneiden puunkorjuun verkostoyrittäjien osuudet n. 70 % laajavastuisista puunkorjuuyrittäjistä käyttää osayrittäjiä kaukokuljetusyrittäjistä vain 26 % Mika Rekilä & Tapio Räsänen 13

14 Puunkorjuuyritysten keskimääräiset kalusto- ja työntekijämäärät toimintamalleittain Työntekijämäärät vaihtelivat enemmän toimialojen kuin toimintamallien välillä. sekä puunkorjuuta että kaukokuljetusta harjoittavissa laajavastuisissa yrityksissä oli keskimäärin 21,3 työntekijää vain kaukokuljetusta harjoittavissa yrityksissä oli keskimäärin 6,5 työntekijää Laajavastuisilla kaukokuljetusyrittäjillä oli keskimäärin 2,8 puutavara-autoa. yhteisyrityksissä keskimäärin 5,5 autoa Mika Rekilä & Tapio Räsänen 14

15 Toiminnan suunnittelu ja korjuun työohjelmien laadinta Yrittäjät tekevät työohjelmansa sitä useammin itsenäisesti mitä kauemmin laajavastuisena yrittäjänä toimiminen on jatkunut. Korjuumäärien kasvaessa lisääntyy kuitenkin yhteistyö yrittäjän ja yhtiön välillä Mika Rekilä & Tapio Räsänen 15

16 Liiketoiminnan kasvu laajavastuisessa yrittäjyydessä Mihin toiminnan kasvu on perustunut? - mainitun syyn osuus (%) yrittäjien vastauksista Mika Rekilä & Tapio Räsänen 16

17 Asiakasmääränsä lisäämistä haluavien yrittäjien osuus toimialan ja toimintamallin mukaan Yrityksistä 28% urakoi pääasiakkaansa lisäksi jo nyt muillekin asiakkaille Mika Rekilä & Tapio Räsänen 17

18 Asiakasmäärän lisäämisen arvioidut esteet Lisäyksen este Esteen maininneiden yrittäjien osuus vastanneista, % yhtiöiden erilaiset tietojärjestelmät ja niiden yhteensopimattomuus 27 kausivaihtelut ja sesonkihuiput korjuussa 22 urakanantajien asenteet muutosta kohtaan 22 suuret sopimuskokonaisuudet, työn organisointivaikeudet 12 kaluston puute 10 yrittäjien välinen kilpailu, markkinat täynnä Mika Rekilä & Tapio Räsänen 18

19 Palveluidensa laajentamista haluavien yrittäjien osuus toimialan ja toimintamallin mukaan Mika Rekilä & Tapio Räsänen 19

20 Palveluita ja tehtäviä, joihin yrittäjillä on eniten kiinnostusta laajentaa liiketoimintaansa Tehtävä tai työlaji Osuus laajentamista haluavista yrittäjistä, % energiapuun korjuu 20 töiden ohjaus: korjuun suunnittelu ja/tai kaukokuljetuksen reititys 18 puunkorjuu ja lähikuljetus 15 metsänhoitotyöt 15 puun osto 13 kaukokuljetus 13 tienhoito ja maanrakennustyöt Mika Rekilä & Tapio Räsänen 20

21 Yrittäjien halukkuus laskutuskäytäntöjen muutokseen Perinteiset tilityskäytännöt ovat yhä käytössä myös laajavastuisissa yrityksissä. vain 5 10 % puunkorjuuyrittäjistä laskuttaa pääsääntöisesti asiakkaitaan lähinnä laskutetaan puunkorjuun ulkopuolisista töistä (mm. teiden auraus ja kunnostus, raivaus ja metsurityöt, tuntityöt) sekä pienempiä asiakkaita yrittäjien välisissä maksuissa kirjavat käytännöt (laskutus tai tilitys) itsenäisinä ja verkostoina toimivien kaukokuljetusyrittäjien maksut hoidetaan lähes 100-prosenttisesti asiakkaan tekeminä tilityksinä yhteisyritysmuotoisena toimivista kuljetusyrittäjistä 25 % laskuttaa Puunkorjuuyrittäjistä 33 % ja kuljetusyrittäjistä 15 % haluaisi siirtyä laskutukseen. halukkaimpia siirtymään laskutukseen ovat pienimmän (< m 3 /v) ja suurimman kokoluokan (> m 3 /v) korjuuyrittäjät laajavastuisten yrittäjien halukkuus vähäisempää kuin perinteisten yrittäjien Mika Rekilä & Tapio Räsänen 21

22 Riippuvuus asiakkaiden tietojärjestelmistä Yrittäjät eivät ole kokeneet yhtiökohtaisia tietojärjestelmiä suurena toimintaa rajoittavana tekijänä, mutta silti 1/3 arvioi, että jonkinlaisia rajoituksia toiminnalle on aiheutunut Mika Rekilä & Tapio Räsänen 22

23 Yrittäjien näkemykset leimikkotietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta Toiveet: tarkemmat puustotiedot (määrä, järeys, puulajit) raivaustilanne ja tarve vanhojen tietojen päivitys korjuuajankohtaa vastaaviksi Mika Rekilä & Tapio Räsänen 23

24 Tyytyväisyys yrittämiseen ja yritysmalliin Urakanantajien välillä ei ollut merkittävää eroa yrittäjien mielipiteissä. Korjuuyrittäjät olivat keskimäärin tyytyväisempiä kuin kuljetusyrittäjät. Yhteisomisteiset kuljetusyritykset olivat vähiten tyytyväisiä. niistä 75 % ilmoitti harkitsevansa lopettamista Mika Rekilä & Tapio Räsänen 24

25 Päätelmiä (1) Laajavastuiset puunkorjuuyrittäjät alihankintaverkostoineen vastaavat n. kolmanneksesta kotimaassa korjatusta puumäärästä. Osuus lienee kasvanut tutkimuksen teon ajankohdasta (v. 2005), koska osassa metsäyhtiöitä siirtyminen laajavastuiseen urakointiin oli tuolloin vielä kesken. Laajavastuista urakointia harjoittavissa metsäyhtiöissä osuus oli 2/3. Puutavaran kuljetuksissa laajavastuinen urakointi ei ole vielä yhtä laajaa. Yrityksiä, jotka vastaavat sekä korjuusta että kuljetuksista, on vielä vähän. Korjuuyrittäjien tehtävät ovat laajentuneet etenkin suunnittelu- ja lisätöihin. Energiapuun korjuu ja lähikuljetus ovat jo nyt monella yrittäjällä työlajeina ja halua lisätä liiketoimintaa on enemmän kuin moniin muihin tehtäviin. Erilaisia metsänhoitotöitä tekee % korjuuyrittäjistä. Leimikoiden ennakkoraivaukset haluttaisiin suurelta osin siirtää muille tehtäväksi. Yrittäjät kritisoivat nykyistä suurta paperitöiden määrää Mika Rekilä & Tapio Räsänen 25

26 Päätelmiä (2) Laajavastuisuus ei näyttäisi takaavan korkeampaa korjuutyön tuottavuutta. Pienimmät konekohtaiset hakkuumäärät olivat verkostoyrittäjillä. Tehokkainta hakkuukoneiden käyttö oli 1-2 koneen yrityksissä. Syinä toimintamallien muotoutumattomuus ja uudet konehankinnat liiketoiminnan laajentuessa? Moniasiakkuudessa yrittäjät näkevät useita etuja, mutta sen toteutumiselle arvellaan myös olevan monia esteitä. Joka toinen yrittäjä olisi halukas lisäämään asiakasmääräänsä. Kausivaihtelun vähentäminen, työmäärien tasaisuus ja työalueiden pienentyminen tärkeimpiä syitä lisätä asiakaskuntaa. Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus nähtiin suurimpana ongelmana. Aitoon alueelliseen urakointiin, jossa yrittäjällä on useita asiakkaita, ei ole menty. Yrittäjät itse ovat melko tyytyväisiä laajavastuiseen urakointiin. Osaurakoitsijoiden mielipiteitä ei kartoitettu. Yrityskoon kasvu ei kuitenkaan lisää tyytyväisyyttä Mika Rekilä & Tapio Räsänen 26

27 Päätelmiä (3) 2/3 yrittäjistä ei pidä asiakaskohtaista tietojärjestelmää toiminnan rajoitteena. verkostoyrittäjistä 33 % arvioi niiden rajoittavan toimintaa paljon asiakkaita ei ole juurikaan menetetty, mutta yrittäjien väliseen yhteistyöhön tietojärjestelmien yhteensopimattomuudella on ollut vaikutuksia Käytännön toiminnassa asiakaskohtaiset tietojärjestelmät metsäkoneissa vaikuttavat koneiden siirtotarpeisiin ja lisäävät siirtokustannuksia. vaikutuksia myös konetyön tuottavuuteen Yhtiöiden extranet järjestelmiä pidettiin hyvinä välineinä suunniteluun ja seurantaan. Yrittäjät olisivat valmiita sijoittamaan keskimäärin n euroa asiakasriippumattomiin tietojärjestelmiin Mika Rekilä & Tapio Räsänen 27

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Palander ja Mika Vainikka Teijo Palander Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa urakoinnissa

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit

Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Palander, Timo Säynäjoki ja Tore Högnäs Teijo Palander Timo Säynäjoki Tore Högnäs Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten Ryhmähanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1995 2000 Jouni Väkevä Vesa Imponen Metsätehon raportti 125 30.11.2001 Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina

Lisätiedot

emetsä-verkkopalvelu puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjän työkaluna

emetsä-verkkopalvelu puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjän työkaluna Antti Kaukoranta emetsä-verkkopalvelu puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjän työkaluna Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 9.3.2006 Tekijä Antti Kaukoranta Nimeke

Lisätiedot

Koneistutuksen nykytila ja tulevaisuus Suomessa: Toimintamalli koneistutuksen laajentamiseen ja kehittämiseen

Koneistutuksen nykytila ja tulevaisuus Suomessa: Toimintamalli koneistutuksen laajentamiseen ja kehittämiseen University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry Koneistutuksen nykytila ja tulevaisuus Suomessa: Toimintamalli koneistutuksen laajentamiseen

Lisätiedot

Puunhankinnan kehittäminen

Puunhankinnan kehittäminen 2003 Head Consulting Oy 11.06.2003 Puunhankinnan kehittäminen Loppuraportti 2003 Head Consulting Oy 2 Sisältö Projektin tausta, tavoitteet ja toteutus 3-11 Puutavara-autoilijoiden nykyinen liiketoiminta

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena

Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena Metsätehon raportti 199 26.4.2007 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena Jouni Bergroth Kalle Kärhä Teijo Palander Sirkka Keskinen Metsäteho Oy

Lisätiedot

Paikallisuus metsäalan palveluyritysten

Paikallisuus metsäalan palveluyritysten Metsätehon raportti 130 28.5.2003 Paikallisuus metsäalan palveluyritysten toiminnassa Jouko Örn Paikallisuus metsäalan palveluyritysten toiminnassa Jouko Örn Metsätehon raportti 130 28.5.2003 Konsortiohanke:

Lisätiedot

METSÄNHOITOTÖIDEN RESURSSITUTKIMUS METSÄ GROUPISSA Kalle Kauppinen

METSÄNHOITOTÖIDEN RESURSSITUTKIMUS METSÄ GROUPISSA Kalle Kauppinen University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry METSÄNHOITOTÖIDEN RESURSSITUTKIMUS METSÄ GROUPISSA Kalle Kauppinen METSÄTIETEEN PRO GRADU TUTKIELMA

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa ISBN 978-951-40-2103-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2104-6 (nid.) ISSN 1795-150X Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa Anne Seppänen, Pertti Harstela

Lisätiedot

Energiapuubisneksessä on koneyrittäjille mahdollisuus

Energiapuubisneksessä on koneyrittäjille mahdollisuus Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Pertti Lehtomäki Energiapuubisneksessä on koneyrittäjille mahdollisuus - Metsäenergiabisneksessä on koneyrittäjille erittäin suuri mahdollisuus. Tämän asian etsikkoaika

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA 1 Esipuhe Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset. Puulle ja metsäteollisuuden tuotteille on tulevaisuudessa

Lisätiedot

18 Puunhankinnan palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen

18 Puunhankinnan palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 153 163 18 Puunhankinnan palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen Arto Rummukainen, Markku Penttinen,

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

papinet sanomastandardi puutavarakuljetusten tiedonhallinnassa Tapio Räsänen

papinet sanomastandardi puutavarakuljetusten tiedonhallinnassa Tapio Räsänen papinet sanomastandardi puutavarakuljetusten tiedonhallinnassa Standardin kehittämisen lähtökohtia I Puutavarakuljetuksiin ei ole toistaiseksi ollut varsinaista sähköisen tiedonsiirron sanomastandardia

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa Raportti Helsinki 25.2.2010 Copyright Indufor Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia Pasi Rikkonen, Heini Toikkanen, Minna Väre 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia

Lisätiedot

Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa

Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 19/2010 indufor oy Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Koneellinen metsänistutus ja sen tehostaminen Suomessa

Koneellinen metsänistutus ja sen tehostaminen Suomessa Metsätehon raportti 233 22.9.2014 Koneellinen metsänistutus ja sen tehostaminen Suomessa Kalle Kärhä Antti Hynönen Tiina Laine Markus Strandström Kyösti Sipilä Teijo Palander Pekka T. Rajala ISSN 1796-2374

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristökysely

Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-toimintaympäristökysely Toukokuu 1 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Arviot Suomen hallituksesta viime syksyä myönteisemmät 4 1. Joka kymmenes

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON METSÄBIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA ALKUTUOTANNON SELVITYSTYÖ

ETELÄ-SAVON METSÄBIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA ALKUTUOTANNON SELVITYSTYÖ ETELÄ-SAVON METSÄBIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA ALKUTUOTANNON SELVITYSTYÖ KENTTÄTUTKIMUS VERKOSTOITUMISKIINNOSTUKSESTA 08-09/2014 1. Tutkimuksen kohderyhmä ja tavoite Tutkimuksen kohteena olivat Etelä-Savon

Lisätiedot

Metsäalan palvelut Internetiin

Metsäalan palvelut Internetiin Ryhmähanke Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti 120 7.8.2001 Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti 120 7.8.2001 Ryhmähanke:

Lisätiedot

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Metsätehon raportti 148 19.5.2003 Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko Örn Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot