Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät"

Transkriptio

1 kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: Artikkelin sisällysluettelo: 1 Johdanto Valmiit koneet Valmiit koneen vs. osittain valmiit koneet Koneyhdistelmät Kysymyksiä ja vastauksia... 5 Viiteluettelo... 9 Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry PL 10, Helsinki Koneturvallisuuden verkkojulkaisu: 1 (9)

2 1 Johdanto Tässä artikkelissa tarkastellaan uuden konedirektiivin ja koneasetuksen kone ja koneyhdistelmä käsitteitä ja sitä, miten "valmis kone" ja "osittain valmis kone" eroavat toisistaan. Artikkelin lopussa on muutamia asiaa havainnollistavia kysymys/vastaus pareja. Epäselvissä tapauksissa on aina syytä tutustua ja nojautua säädösten alkuperäisiin teksteihin. Konedirektiivissä (2006/42/EY, [1]) ja koneasetuksessa (VNa 400/2008, [2]) koneella tarkoitetaan varsinaisten koneiden (esim. pakkauskone, kompressori, torninosturi) lisäksi eräitä muitakin teknisiä laitteita, joita tässä artikkelissa ei käsitellä (ks. 2 1, "koneet laajassa merkityksessä", esimerkiksi vaihdettavat laitteet, turvakomponentit ja nostoapuvälineet). Niitä koskevat soveltuvin osin samat vaatimukset kuin varsinaisia koneita ("koneet suppeassa merkityksessä"). Varsinaisiin koneisiin kuuluvat "valmiiden koneiden" lisäksi "asennettavat koneet" ja "liitettävät koneet" sekä "koneyhdistelmät" (4 kohdat 1 6). Koneet, joita koskevat tarkemmat säädökset sekä eräät erityiset koneryhmät, on suljettu pois koneasetuksen soveltamisalasta (3, muun muassa kulkuneuvot sekä tavalliset sähkö- ja elektroniikkatuotteet). 2 Valmiit koneet Valmiilla koneella tarkoitetaan teknistä laitetta, joka täyttää seuraavat kolme ehtoa: 1. Kone rakentuu toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmästä, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla tehonlähteellä koneessa on tehonsyöttöyksikkö, joka muuntaa ulkopuolelta tulevaa energiaa mekaaniseksi energiaksi (sähköistä, kemiallista, hydraulista, pneumaattista, potentiaalista energiaa) tehonsyöttöyksikkö voi myös puuttua, jolloin koneen valmistajan on eriteltävä tehonsyöttöyksikön tiedot, joiden mukaisesti koneen hyödyntäjä 2 valitsee ja liittää tehonsyöttöyksikön koneesen. 2. Koneessa on ainakin yksi liikkuva osa tai komponentti toisin sanoen kone tekee mekaanista työtä (tavallisesti koneessa on mekaaninen toimilaite) 3. Kone on kokoonpantu erityistä toimintoa varten koneasetuksen (liite I, Yleiset periaatteet kohta 1) mukaisesti koneen valmistajan on määriteltävä koneen käyttötarkoitus käyttötarkoituksesta esimerkkejä ovat mm. aineksen muokkaus (esim. työstö, muovaaminen, sekoittaminen), aineksen tai tavaran siirto, nostaminen, pakkaaminen, kiinnittäminen, henkilöideen nostaminen jne. Edellä mainitut kolme kohtaa täyttävä tekninen laite on koneasetuksen mukaan valmis kone. Tyypillisiä koneryhmiä ovat työstökoneet, kuljettimet, käsityökoneet, nostolaitteet ja henkilönostolaitteet, liikkuvat työkoneet, ja prosessikoneet. Vaikka koneesta puuttuisi kiinnitykseen asennuspaikalla tarvittavat komponentit tai tehonsyötön kytkentään tarvittavat komponentit, sitä pidetään koneasetuksen mukaisesti valmiina koneena (4 kohta b, asennettava kone ). Koneasetuksen mukaisesti konetta pidetään valmiina koneena myös silloin, kun se on valmis asennettavaksi ja joka voi toimia vasta kun se on kiinnitetty liikennevälineeseen tai asennettu rakennukseen tai rakennelmaan (4 kohta c, kiinnitettävä kone ). Näitä koneita ovat esimerkiksi auton alustaan yhdistettävät nostolaitteet, rakennukseen yhdistettävät konetoimiset ovet ja liukuportaat ja monet prosessilaitteisiin yhdistettävät koneet. Valmis kone, mukaan lukien edellä mainitut asennettavat ja kiinnitettävät koneet, on suunniteltu kaikilta osin siten, että se voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan. Siten valmiin koneen tulee olla varustettuna kaikilla siihen kuuluvilla osilla ja järjestelmillä (esimerkiksi sähkö- ja ohjausjärjestelmät) mukaan lukien turvallisuuteen liittyvät järjestelmät (esim. kulkutiet ja työtasot, suojukset, turvalaitteet ja 1 Viittaukset pykälliin ja liitteisiin ovat viittauksia koneasetukseen VNa 400/ Koneen hyödyntäjällä (user) tarkoitetaan tässä artikkelissa koneen haltijaa (esim. työnantajaa). 2 (9)

3 ohjausjärjestelmän turvatoiminnot). Hyödyntäjän ei tarvitse suunnitella koneen rakennetta tai ominaisuuksia, mutta hänen on huolehdittava koneen asianmukaisesta asennuksesta, liitännöistä ja käyttöönotosta valmistajan toimittamien ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon mahdolliset työpaikan työolojen erityispiirteet. Kone voidaan myös koota eri laitetoimittajien ja alihankkijoiden toimittamista osista tai järjestelmistä tai viimeistellä kone toimintakuntoon käyttöpaikalla (esimerkiksi sähkö- tai automaatiojärjestelmien tai turvajärjestelmien asentaminen). Tällöin koneen valmistajan vastuulla on varmistaa, että koneen mukana toimitetaan kaikkien asennettavien laitteiden ja järjestelmien valinta- ja asennusohjeet. Asennuksesta vastaavan (esimerkiksi valmistaja, asennusliike tai käyttäjä) on koordinoitava asennustyö siten, että kaikki osat ja järjestelmät asennetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikissa tapauksissa ennen koneen käyttöönottoa koneen on oltava vaatimustenmukainen valmistajan on tämä osoitettava ja koneen mukana on oltava asennus- käyttö ja kunossapito-ohjeet koneen on oltava asennettu ohjeiden mukaisesti työnantajan on huolehdittava jäännösriskin pienenentämisestö (koneen turvallinen käyttö). Sekaannuksen välttämiseksi vastuiden jakautumisesta on sovittava etukäteen ottaen huomioon lakisääteiset vaatimukset (ennakoiva sopimuskäytäntö). Valmiin koneen, mukaan lukien edellä mainitut asennettava ja kiinnitettävä kone, dokumentaatioon kuuluu: valmistajan tekninen tiedosto (liite VII A) hyödyntäjälle toimitettavat asennus-, käyttö- ja kunnossapito-ohjeet (liite I kohta 1.7.4) sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (liite II A). Valmis kone varustetaan CE-merkinnällä (liite III). 3 Valmiit koneen vs. osittain valmiit koneet Koneen määritelmän tarkoittamaa valmista konetta voidaan käyttää yksinään (sellaisenaan). Toisaalta valmis kone voidaan myös yhdistää koneyhdistelmän osaksi. Koneen valmistaja vastaa molemmisssa tapauksissa koneen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja siitä, että kone on varustettu kaikilla siinä tarvittavilla suojuksilla, turvalaitteilla ja ohjausjärjestelmän turvatoiminnoilla ennen koneen käyttöön ottoa tai liittämistä koneyhdistelmään (ks. tarkemmin kohta 2). Osittain valmis kone (4 kohta 7) tarkoittaa konetta, joka täyttää koneen määritelmässä esitetyt kolme vaatimusta (ks. kohta 2). Osittain valmiin koneen käyttötarkoitus on tavallisesti käyttötarkoitusta yleisempi toimintatarkoitus kuten tehonsyöttö, aineen tai tavaran siirto tms., eikä se yksinään voi suorittaa kaikkia erityiseen tarkoitukseen tarvittavia toimintoja, muutoin se voisi olla valmis kone. Osittain valmis kone on aina tarkoitettu yhdistettäväksi toiseen koneeseen tai koneyhdistelmään koottavaksi niiden kanssa siten, että muodostuu uusi koneen määritelmän täyttävä koneyhdistelmä ja osittain valmiin koneen toiminta toteuttaa osaltaan koneyhdistelmälle määritettyä erityistä toimintatarkoitusta. Useinkaan koneen rakenteesta ei käy ilmi, onko se valmis vai osittain valmis kone. Osittain valmiissa koneessa voi jopa olla kaikki yleiseen toimintatarkoitukseen tarvittavat osat ja ominaisuudet, mutta sitä ei voi käyttää yksinään erityiseen käyttötarkoitukseen, koska vain osana koneyhdistelmää se voi toimia erityistä tarkoitusta varten. Siksi on tärkeätä, että koneen valmistaja päättää ajoissa valmistaako hän valmiin koneen vai osittain valmiin koneen. Osittain valmiista koneesta voi puuttua turvallisuuteen liittyviä laitteita tai ominaisuuksia ja muun muassa siksi sitä ei saa ottaa käyttöön sellaisenaan. Koneasetuksen mukaisesti epäselvissä tapauksissa voidaan osittain valmiin koneen liittämisvakuutukseen merkitä käyttöönottokielto, joka on voimassa siihen saakka kunnes osittain valmis kone yhdistetään koneyhdistelmän osaksi ja osittain valmiin koneen turvallisuus varmistetaan koneyhdistelmän valmistajan toimesta. 3 (9)

4 Tehonsyöttöjärjestelmä (koneasetuksessa mainittu voimansiirtojärjestelmä ), esimerkiksi polttomoottori tai sähkömoottorin ja hydraulipumpun muodostama hydrauliyksikkö on osittain valmis kone. Kun tehonsyöttöyksikkö yhdistetään valmiiseen koneeseen, kyseessä ei ole koneyhdistelmän valmistus, vaan valmiin koneen valmistajan toimittamien ohjeiden mukainen tehonsyötön asennustyö. Osittain valmiita koneita ovat esimerkiksi erityisesti konelinjaan yhdistämistä varten valmistetut automaattiset koneet, joita ei voi käyttää yksistään, esimerkiksi levylinjaan yhdistettäväksi tarkoitettu automaattinen leikkuri. Jos tällaista konetta voidaan käyttää vaikka tilapäisesti myös yksinään esimerkisi käsiajolla, leikkurin on oltava valmis kone. Yhteenvetona koneen valmistajalla on kaksi vaihtoehtoa: 1. Valmistaja voi valmistaa koneen käytettäväksi yksinään, jolloin kyseessä on edellä luvussa 2 kuvattu valmis kone ja valmistaja varustaa ne tähän käyttötarkoitukseen kuuluvilla turvallisuusteknisillä toimenpiteillä. Valmiin koneen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttööottoon ei tarvita muita koneita eikä enempää koneen suunnittelua tai muutoksia. 2. Valmistaja voi myös valmistaa samoja valmiita koneita osittain valmiina koneina siten, että ne ovat tarkoitetut yhdistettäväksi toiseen koneeseen tai koneyhdistelmään. Tällöin niistä voi puuttua osia tai ominaisuuksia ja koneyhdistelmän valmistaja huolehtii lopullisesta kokoonpanosta, turvallisuuden varmistamisesta sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Osittain valmiin koneen dokumentaation kuuluu: tekniset asiakirjat (liite VII B) kokoonpano-ohjeet (liite VI), ja liittämisvakuutus (liite VII B). Osittain valmiiseen koneeseen ei tehdä koneastuksen perusteella CE-merkintää. 4 Koneyhdistelmät Koneyhdistelmä on kahden tai useamman edellä esitetyn koneen kokoonpano: valmiit koneet (mukaan lukien asennettavat koneet ja kiinnitettävät koneet ) tai osittain valmiit koneet Koneyhdistelmä täyttää luvussa 2 esitettävät kolme koneen ehtoa eli koneyhdistelmää ohjataan toimimaan yhtenä kokonaisuutena ja sillä on erityinen käyttötarkoitus. Koneyhdistelmän koneet ovat toisiinsa yhdistettyjä paitsi ohjaustoimintojen (esimerkiksi käynnistys ja pysäytys) myös fyysisen yhteyden kautta (esimerkiksi siirtolaite-, kuljetin- tai putkiyhteys). Koneyhdistelmiä ovat tyypillisesti konelinjat, robottisolut ja prosessien laitekokonaisuudet. Koneyhdistelmän valmistuksessa voi olla mukana useita alihankkijoita ja laitetoimittajia. Koneyhdistelmällä on joka tapauksessa oltava vastuussa oleva valmistaja, joka allekirjoittaa EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksen ennen koneyhdistelmän toimittamista markkinoille tai käyttöönottoa. Koneasetuksessa ei esitetä tarkemmin vaatimuksia tai rajoituksia siitä, mikä osapuoli voi tai pitäisi ottaa kokonaisvastuun, mutta joka tapauksessa valmistajalla on oltava resurssit ja menetelmät vastuun ottamiseen. Koneyhdistelmän turvallisuus on aina varmistettava ja tämä edellyttää koneyhdistelmän valmistajan selvittämistä tai valintaa heti suunnitteluprosessin alussa. Koneyhdistelmien vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelytavat ja tarvittava dokumentaatio ovat samat kuin yksittäisellä valmiilla koneella: valmistajan tekninen tiedosto 3 asennus-, käyttö- ja kunnossapito-ohjeet (liite 1 kohta 1.7.4) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (liite II A). tällainen koneyhdistelmä varustetaan aina CE-merkinnällä (liite III). 3 HUOM: Tiedostoon kuuluu erityisesti koneyhdistelmän valmistamisessa käytettyjen "valmiiden koneiden" EYvaatimustenmukaisuusvakuutukset ja "osittain valmiiden koneiden" liittämisvakuutukset. 4 (9)

5 Kuva 1. Pituusleikkurit ovat yksittäisiä valmiita koneita ("2A-koneita" 4 ). Robottisolut (kuvassa käärintäkoneet ja robotit) muodostavat kaksi koneyhdistelmää ("2A-koneita"). Robotin valmistajan vaihtoehdot: a) valmis kone ("2A-kone"), jos se on rakennettu valmiiksi (erityinen käyttötarkoitus, tässä paperirullien siirto) sitä voi käyttää yksinään sellaisenaan, tai b) osittain valmis kone ("2B-kone"), jos se on tarkoitettu yhdistettäväksi koneyhdistelmän osaksi (yleinen käyttötarkoitus: tässä ohjelmoitavat siirtoliikkeet) ja sitä ei voi käyttää yksinään. 5 Kysymyksiä ja vastauksia 5.1 Kysymys: Ovatko prosessiteollisuuden laitteet koneita? Vastaus: Prosessit tai kokonaiset prosessilaitokset eivät kuulu koneasetuksen soveltamisalaan, mutta prosessiteollisuuden laitteet ovat koneita, jos ne ovat teknisiä laiitteita, jotka täyttävät kohdassa 2 esitettävät kolme koneen ehtoa. Prosessiin kuuluvat koneet voivat olla mitä tahansa edellisissä kohdissa kuvattuja koneita: asennettava kone; esimerkiksi pumppu, josta puuttuu tehonsyöttöyksikkö (moottori), mutta on laadittu tehonsyöttöyksikön yksityiskohtaiset valinta- ja asennusohjeet kiinnitettävä kone; esimerkiksi sekoitin joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi säiliöön koneyhdistelmä: prosessiin kuuluvista koneista voidaan muodostaa myös kokonaisia koneyhdistelmiä, esimerkiksi haihduttamo siihen kuuluvine koneineen osittain valmis kone: esimerkiksi pumppu, josta puuttuu osia (esimerkiksi tehonsyöttöyksikkö) ja joka on tarkoitettu yhdistettäväksi koneyhdistelmän osaksi. Tavallisesti prosessiteollisuuden koneiden valmistajat huolehtivat koneiden turvallisuudesta ja EYvaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Jos prosessilaitoksen valmistaja on myös tulevan laitoksen hyödyntäjä, on hänen tehtävänä vastata prosessiin kuuluvien koneiden asentamisesta siten, että koneet ja koneyhdistelmät ovat prosessissa turvallisia. Prosessilaitteita voidaan ryhmitellä koneyhdistelmiksi eri tavoilla, jolloin prosessilaitoksessa voi olla useamman eri valmistajan koneyhdistelmiä. Tavoitteena tulee olla eri valmistajien vastuualueiden selkeys ja kattavuus siten, että turvallisuuden kannalta ei jää vastuuaukkoja. Tämä on erityisen tärkeätä 4 Lyhenteillä "2A-kone" (valmis kone) ja "2B-kone" (osittain valmis kone) viitataan konedirektiivin ja koneasetuksen liitteen II vastaaviin vakuutuksiin. 5 (9)

6 suunniteltaessa laitoksen käynnistys-. pysäytys-, hätätpysäytys- ja tehonsyötönerotusvyöhykkeitä sekä turvalaitteiden vaikutusalueita. 5.2 Kysymys: Onko konetoiminen pumppu, sekoitin, kuljetin tms. valmis vai osittain valmis kone? Vastaus: Koneen valmistaja voi valita seuraavista vaihtoehdoista: 1. Valmis kone: valmistaja suunnittelee ja rakentaa koneen valmiiksi sekä ottaa vastuun sen turvallisuudesta. Esimerkiksi kuljetin varustetaan kaikilla siihen kuuluvilla komponenteilla ja varusteilla, esimerkiksi suojuksilla, hallintalaitteilla, sähkö- ja ohjausjärjestelmällä, suoja- ja turvalaitteilla, turvatoiminnoilla jne. 2. Osittain valmis kone: valmistaja suunnittelee ja rakentaa koneen vain osittain valmiiksi tarkoituksena sen yhdistäminen koneyhdistelmän osaksi, jolloin siitä voi puuttua valmiissa koneessa tarvittavia komponentteja ja osia. Koneyhdistelmän valmistaja puolestaan yhdistää koneet koneyhdistelmäksi ja ottaa vastuun koko koneyhdistelmän turvallisuudesta. Esimerkiksi osittain valmiit pumput, sekoittimet, kuljettimet ym. yhdistetään putkiyhteyksillä ja ohjaustoiminnoilla koneyhdistelmäksi toimimaan yhtenä kokonaisuutena. 5.3 Kysymys: Onko teollisuusrobotti valmis kone vai osittain valmis kone? Vastaus: Robotin valmistaja voi valita seuraavista vaihtoehdoista: 1. Valmis kone: Robotti valmistetaan erityistä käyttötarkoitusta varten, esimerkiksi hitsausrobotti. Tässä tapauksessa robotti toimitetaan markkinoille valmiina koneena. Robotin valmistaja voi myös yhdistää robotin muihin robottisolun koneisiin ja toimia koneyhdistelmän valmistajana. Esimerkiksi työkappaleen käsittelyyn tarkoitettu robotti toimitetaan yhdistettynä työstökoneisiin ja robotin valmistaja varmistaa turvallisuuden koko robottisolun kattavalla turvajärjestelmällä. Robotin valmistaja ottaa vastuun koko koneyhdistelmän turvallisuudesta. 2. Osittain valmis kone: Markkinoille saatetun robotin käyttötarkoitusta ei ole täsmennetty ja toinen valmiustaja toimii koneyhdistelmän valmistajana ja yhdistää robotin sen ympärillä oleviin laitteisiin ja ottaa vastuun koko koneyhdistelmän turvallisuudesta (esimerkiksi robotti yhdistetään pakkauskoneeseen tai konelinjaan). Tässä tapauksessa robotti on saatettu markkinoille osittain valmiina koneena. Käytännössä voidaan tarvita tarkempaa vastuiden jakamista, mikä on otettava huomioon sopimuksissa. 5.4 Kysymys: Onko koneen varusteiden tai lisälaitteiden liittäminen koneeseen koneyhdistelmän valmistusta? Vastaus: Ei ole, jos sekä kone että siihen sopiva varuste on suunniteltu ja rakennettu siten, että varusteen yhdistäminen koneeseen voidaan tehdä ilman suunnittelua noudattamalla koneen tai varusteen valmistajan ohjeita (esimerkiksi lastunkuljettimen tai tankosyöttölaitteen yhdistäminen työstökoneeseen). Jos lisälaite on tarkoitettu kiinnitettäväksi tai irroitettavaksi käyttäjän toimesta ja se muuuttaa olennaisesti koneen käyttötarkoitusta, lisälaite voi olla vaihdettava laite, jota koskee samat vaatimukset kuin valmista konetta, esimerkiksi työkappaleen syöttölaite (manipulaattori tai robotti) Jos sen sijaan lisälaitetta ei ole erityisesti tarkoitettu kyseiseen koneeseen ja sen asentamiseen tarvitaan suunnittelua eivätkä asennusohjeet koske kyseistä yhdistelmää, voi lisälaite olla osittain valmis kone ja lopputuloksena voi olla koneyhdistelmä, jota koskee samat vaatimukset kuin valmista konetta (esimerkiksi työstökoneeseen asennetaan yleiskäyttöön tarkoitettu teollisuusrobotti työkappaleen käsittelyä varten eli valmistetaan robottisolu, katso kysymys no. 3). 5.5 Kysymys: Koskevatko koneyhdistelmän valmistajaa koskevat vaatimukset myös sellaista valmistajaa, joka kokoaa koneyhdistelmän käytössä olleista koneista tai osittain valmiista koneista? Vastaus: Valmistajaa koskevat vaatimukset koskevat pääsääntöisesti minkä tahansa ensimmäistä kertaa Euroopan Talousalueella käyttöön otettavan koneyhdistelmän kokoonpanoa. Koneyhdistelmä voidaan koota mistä tahansa edellä kuvatuista koneista ja millä tahansa uusien ja käytössä olevien koneiden yhdistelmällä. Jos esimerkiksi kaksi käytössä olevaa konetta yhdistetään kuljettimella toimimaan yhtenä kokonaisuutena, kyseessä voi olla uusi koneyhdistelmä, jolloin sen valmistajan on varmistettava uuden koneyhdistelmä turvallisuus ja osoitettava sen vaatimustenmukaisuus (katso myös kysymys 4). 6 (9)

7 Valmistajan velvollisuudet koskevat koneyhdistelmää kokonaisuutena ja koneyhdistelmään yhdistettäviä uusia ja jo käytössä olleita koneita. Laajassa koneyhdistelmässä voi olla jo käytössä olleita koneita, joiden turvallisuutta ei jälkikäteen saada varmistettua koneasetuksen edellyttämällä tavalla. Näiden koneiden turvallisuuden varmistaminen osana koneyhdistelmää kuuluu käyttöasetuksen [3] mukaisesti koneen hyödyntäjälle (tavallisesti työnantajalle), mutta koneyhdistelmän valmistajan on otettava huomioon myös näiden koneiden vaikutus (liitynnät) koko koneyhdistelmän turvallisuuteen. 5.6 Kysymys: Koskeeko koneasetus yrityksen sisäistä koneiden tai osittain valmiiden koneiden toimittamista esimerkiksi koneyhdistelmän kokoonpanoa varten? Vastaus: Jos koneyhdistelmään yhdistettävien koneiden valmistus tapahtuu oikeudellisesti samassa oraganisaatiossa, koneasetus ei koske näitä yrityksen sisäisiä toimituksia eri yksiköiden välillä eikä mitään vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelyjä tehdä. Lopullisen koneyhdistelmän valmistajan on täytettävä koneasetuksen vaatimukset ja koneiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava. Yksittäisten koneiden tai osittain valmiiden koneiden tekniset tiedot ja kokoonpanoa varten tarpeelliset dokumentit on luonnollisesti toimitettava koneyhdistelmän kokoonpanoa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten. Konsernin tytäryritysten katsotaan olevan taloudellisesti ja oikeudellisesti erillisiä yrityksiä, jolloin koneyhdistelmään yhdistettäviksi tarkoitettujen valmiiden tai osittain valmiiden koneiden valmistajien on täytettävä koneasetuksen vaatimukset ja koneiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava. 5.7 Kysymys: Miten vastuu jakautuu useamman samaa konetta tai koneyhdistelmää valmistavien osapuolen kesken? Vastaus: Usein koneen tai koneyhdistelmän suunnittelussa ja rakentamisessa on mukana useita osapuolia, joiden vastuiden jakautuminen on epäselvää. Koneasetuksen ja käyttöasetuksen sekä työturvallisuuslain (L 738/2002 [4]) mukaisesti jokainen osapuoli on vastuussa omalta osaltaan turvallisuudesta. Vastuu riippuu tehtävistä ja toimivaltuuksista ja ne olisi määritettävä heti koneen valmistusprosessin alussa sopimusneuvotteluissa. Koneasetuksen tarkoittama valmistaja on vastuussa kokonaisuudesta, koordinoi kaikkien muiden osapuolten toiminnan ja vastaa siitä, että kone tai koneyhdistelmä on vaatimustenmukainen ja turvallinen ennen sen luovuttamista markkinoille tai käyttöön otettavaksi. Valmistaja (tai valmistajan edustaja) on aina se osapuoli, joka allekirjoittaa vaatimustenmauksiuusvakuutuksen ja kiinnittää CE-merkinnän. Suunnittelija on vastuussa siitä, että kun suunnitelma toteutetaan asianmukaisesti lopputulos on turvallinen ja koneasetuksen vaatimusten mukainen. Jos suunnittelu toteutetaan alihankintana, jää koneastuksen tarkoittama valmistajan vastuu edelleen valmistajalle. Valmistajan on tarvittaessa sopimuksilla määriteltävä vastuualueet. Koneen tai koneyhdistelmän valmistajan tilatessa koneen tai osittain valmiin koneen alihankintana, alihankkija ei ole koneasetuksen tarkoittama koneen valmistaja (ks. 4 kohta 9), jos alihankkija ei vastaa koneen suunnittelusta eikä saata sitä markkinoille omalla tuotemerkillään. Tässä tapauksessa koneen (tai koneyhdistelmän) valmistaja suunnittelee koneen turvallisuusominaisuudet ja tilaa suunnitelman toteutuksen alihankkiijalta, joka toteuttaa suunnitelman saamiensa eritelmien ja valmistusohjeiden mukaisesti. Näin vastuu turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta jää tilaajalle eli koneen varsinaiselle valmistajalle. Alihankkijan on kuitenkin toteutettava suunnitelma riittävällä ammattitaidolla ja huolellisuudella turvallisuuden varmistamiseksi. Havaitessaan turvallisuuteen liittyviä puutteita on alihankkijan reagoitava niihin ja oltava yhteydessä tilaajaan. Tavallisesti alihankkijat ovat vastuussa siitä, että tilaukset toteutetaan tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti ja lopputulos on turvallinen. Alihankkija voi toimia myös koneyhdistelmään yhdistettäväksi tarkoitettujen koneiden suunnittelijana ja tuolloin on vastuussa niiiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Asennusliike on vastuussa siitä, että kone asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että se on käytössä turvallinen. Työnantaja on vastuussa siitä, että valmistajan ja asennusliikkeen sekä mahdollisesti muiden ulkopuolisten työntekijöiden työturvallisuus varmistetaan työpaikalla tapahtuvan valmistuksen ja asennuksen aikana yhteistyönä muiden osapuolten kanssa. Työnantajan on tarkastuksilla ja 7 (9)

8 kunnossapidolla huolehdittava, että kone pysyy turvallisessa kunnossa. Työnantaja on vastuussa mahdollisista koneeseen myöhemmistä tehtävistä muutoksista ja myös silloin, kun muutokset tekee koneen alkuperäinen valmistaja työantajan tilauksesta. Työnantajan vastuuseen [3] kuuluu myös koneen turvallista käyttöä koskevat toimenpiteet kuten säännölliset tarkastukset ja koneen käytön aikainen riskin arviointi, koneen teknisten dokumenttien ja käyttö- ja kunnossapito-ohjeiden päivittäminen, työnopastus, turvallisuuskoulutus jne. 8 (9)

9 Viiteluettelo [1] 2006/42/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) [2] VNa 400/2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta [3] VNa 403/2008 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta [4] L 738/2002 Työturvallisuuslaki 9 (9)

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 23.4.2010 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset Artikkelin sisällysluettelo: 1

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon. Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) UUSI KONEDIREKTIIVI Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) koneasetus Tuiri Kerttula neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valtioneuvoston asetus koneiden

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy KONEIDEN TURVALLISUUS Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneiden käyttöön liittyviä vaaratekijöitä: -mekaaniset vaarat (puristuminen, leikkautuminen, nieluun joutuminen, iskut, irtoavat esineet, koneen

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

OMCN:n toimintafilosofia

OMCN:n toimintafilosofia OMCN-nostimet OMCN:n toimintafilosofia Kaikki tehdään itse Raaka-ainetoimittajien kanssa pitkät sopimukset Sähkökomponentit ostetaan itse; valutyöt, maalaukset ja pinnoitukset teetetään pääosin alihankkijoilla.

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Nordic Food & Nordic Pack 8.10.2014 Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuuden, teollisuuden

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Betonielementtien nostolenkit

Betonielementtien nostolenkit Betonielementtien nostolenkit Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017 15.12.2017 Tuomo Haara Betonielementtien nostolenkit, Suomi-historia Suomi-historiaa, nostolenkit mm.: Työsuojeluhallitus 1973 1993

Lisätiedot

PSK:N KEVÄTSEMINAARI PÖRSSITALOSSA TORSTAINA 14.4.2011 MUUTOSTEN HALLINTA TEOLLISUUDESSA. Muuttuvat turvallisuusvaatimukset

PSK:N KEVÄTSEMINAARI PÖRSSITALOSSA TORSTAINA 14.4.2011 MUUTOSTEN HALLINTA TEOLLISUUDESSA. Muuttuvat turvallisuusvaatimukset PSK:N KEVÄTSEMINAARI PÖRSSITALOSSA TORSTAINA 14.4.2011 MUUTOSTEN HALLINTA TEOLLISUUDESSA Muuttuvat turvallisuusvaatimukset Direktiivit ja standardit Vastuut ja sopiminen Teollisuusautomaation turvallisuus

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy

Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy 1 Tämä on Inspecta Koko palvelutarjontamme KOULUTUS TARKASTUS Tarkastuspalvelut Suunnitelmatarkastukset Valmistuksen aikaiset

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5

Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5 Työpajapäivän esite Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5 Paikka: VTT Tampere, Tekniikankatu 1, Tampere. Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Keskeiset muutokset vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa Vaatimustenmukaisuus käytännössä

Keskeiset muutokset vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa Vaatimustenmukaisuus käytännössä Keskeiset muutokset vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa Vaatimustenmukaisuus käytännössä 25.11.2010 29.11.2010 1 Valviran info-tilaisuuksien ohjelma 29.11.2010 2 AIMD D 90/385/ ETY MD D 93/42/ ETY IVDMD

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT Työpajapäivä 2014 Kuva: VTT Turvallisen tekniikan seminaari 2014 Työpajapäivä, Keskiviikko 4.5 Paikat: TTY Konetalo, VTT Tampere Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona 29.5

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2014/0136(COD) 4.3.2015 TARKISTUKSET 202-229 Mietintöluonnos Catherine Stihler (PE544.262v01-00) kaasumaisia polttoaineita käyttävistä

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen.

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen. Turvallisen tekniikan seminaari 2012 Tampereen teknillinen yliopisto, tietotalo Työpajapäivä, torstai 7.6 Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: DI Aarre Viljanen, MetSta ry otsikko: Koneiden yhdenmukaistettujen standardien ilmoitustapa remontin tarpeessa julkaisupäivä: 16.3.2009 HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6: Teollisuusautomaation standardit Osio 6 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET 2017 1 Vuodonilmaisinlaitteet vaatimukset Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 2 2 VAATIMUKSET... 2 2.1 Materiaali... 2 2.2 Toimivuus... 2 2.3 CE-merkintä... 2 2.4 Vuodonilmaisulaitteen

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. M, N M 1 -luokka:

I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. M, N M 1 -luokka: N:o 382 1117 I OSA Liite 1 15. Istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuus 43a 74/408/ETY 44 17, 80 (M 2 - ja M 3 - luokka) M, N 1.1. - 81/577/ETY 14 (jos turvavyön kiinnityspisteet istuimessa) 43a Ei

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa

Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Lakiperusta Katsaus konedirektiivin

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 400 406 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta... 1053 401 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3: Teollisuusautomaation standardit Osio 3 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot