Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät"

Transkriptio

1 kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: Artikkelin sisällysluettelo: 1 Johdanto Valmiit koneet Valmiit koneen vs. osittain valmiit koneet Koneyhdistelmät Kysymyksiä ja vastauksia... 5 Viiteluettelo... 9 Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry PL 10, Helsinki Koneturvallisuuden verkkojulkaisu: 1 (9)

2 1 Johdanto Tässä artikkelissa tarkastellaan uuden konedirektiivin ja koneasetuksen kone ja koneyhdistelmä käsitteitä ja sitä, miten "valmis kone" ja "osittain valmis kone" eroavat toisistaan. Artikkelin lopussa on muutamia asiaa havainnollistavia kysymys/vastaus pareja. Epäselvissä tapauksissa on aina syytä tutustua ja nojautua säädösten alkuperäisiin teksteihin. Konedirektiivissä (2006/42/EY, [1]) ja koneasetuksessa (VNa 400/2008, [2]) koneella tarkoitetaan varsinaisten koneiden (esim. pakkauskone, kompressori, torninosturi) lisäksi eräitä muitakin teknisiä laitteita, joita tässä artikkelissa ei käsitellä (ks. 2 1, "koneet laajassa merkityksessä", esimerkiksi vaihdettavat laitteet, turvakomponentit ja nostoapuvälineet). Niitä koskevat soveltuvin osin samat vaatimukset kuin varsinaisia koneita ("koneet suppeassa merkityksessä"). Varsinaisiin koneisiin kuuluvat "valmiiden koneiden" lisäksi "asennettavat koneet" ja "liitettävät koneet" sekä "koneyhdistelmät" (4 kohdat 1 6). Koneet, joita koskevat tarkemmat säädökset sekä eräät erityiset koneryhmät, on suljettu pois koneasetuksen soveltamisalasta (3, muun muassa kulkuneuvot sekä tavalliset sähkö- ja elektroniikkatuotteet). 2 Valmiit koneet Valmiilla koneella tarkoitetaan teknistä laitetta, joka täyttää seuraavat kolme ehtoa: 1. Kone rakentuu toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmästä, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla tehonlähteellä koneessa on tehonsyöttöyksikkö, joka muuntaa ulkopuolelta tulevaa energiaa mekaaniseksi energiaksi (sähköistä, kemiallista, hydraulista, pneumaattista, potentiaalista energiaa) tehonsyöttöyksikkö voi myös puuttua, jolloin koneen valmistajan on eriteltävä tehonsyöttöyksikön tiedot, joiden mukaisesti koneen hyödyntäjä 2 valitsee ja liittää tehonsyöttöyksikön koneesen. 2. Koneessa on ainakin yksi liikkuva osa tai komponentti toisin sanoen kone tekee mekaanista työtä (tavallisesti koneessa on mekaaninen toimilaite) 3. Kone on kokoonpantu erityistä toimintoa varten koneasetuksen (liite I, Yleiset periaatteet kohta 1) mukaisesti koneen valmistajan on määriteltävä koneen käyttötarkoitus käyttötarkoituksesta esimerkkejä ovat mm. aineksen muokkaus (esim. työstö, muovaaminen, sekoittaminen), aineksen tai tavaran siirto, nostaminen, pakkaaminen, kiinnittäminen, henkilöideen nostaminen jne. Edellä mainitut kolme kohtaa täyttävä tekninen laite on koneasetuksen mukaan valmis kone. Tyypillisiä koneryhmiä ovat työstökoneet, kuljettimet, käsityökoneet, nostolaitteet ja henkilönostolaitteet, liikkuvat työkoneet, ja prosessikoneet. Vaikka koneesta puuttuisi kiinnitykseen asennuspaikalla tarvittavat komponentit tai tehonsyötön kytkentään tarvittavat komponentit, sitä pidetään koneasetuksen mukaisesti valmiina koneena (4 kohta b, asennettava kone ). Koneasetuksen mukaisesti konetta pidetään valmiina koneena myös silloin, kun se on valmis asennettavaksi ja joka voi toimia vasta kun se on kiinnitetty liikennevälineeseen tai asennettu rakennukseen tai rakennelmaan (4 kohta c, kiinnitettävä kone ). Näitä koneita ovat esimerkiksi auton alustaan yhdistettävät nostolaitteet, rakennukseen yhdistettävät konetoimiset ovet ja liukuportaat ja monet prosessilaitteisiin yhdistettävät koneet. Valmis kone, mukaan lukien edellä mainitut asennettavat ja kiinnitettävät koneet, on suunniteltu kaikilta osin siten, että se voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan. Siten valmiin koneen tulee olla varustettuna kaikilla siihen kuuluvilla osilla ja järjestelmillä (esimerkiksi sähkö- ja ohjausjärjestelmät) mukaan lukien turvallisuuteen liittyvät järjestelmät (esim. kulkutiet ja työtasot, suojukset, turvalaitteet ja 1 Viittaukset pykälliin ja liitteisiin ovat viittauksia koneasetukseen VNa 400/ Koneen hyödyntäjällä (user) tarkoitetaan tässä artikkelissa koneen haltijaa (esim. työnantajaa). 2 (9)

3 ohjausjärjestelmän turvatoiminnot). Hyödyntäjän ei tarvitse suunnitella koneen rakennetta tai ominaisuuksia, mutta hänen on huolehdittava koneen asianmukaisesta asennuksesta, liitännöistä ja käyttöönotosta valmistajan toimittamien ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon mahdolliset työpaikan työolojen erityispiirteet. Kone voidaan myös koota eri laitetoimittajien ja alihankkijoiden toimittamista osista tai järjestelmistä tai viimeistellä kone toimintakuntoon käyttöpaikalla (esimerkiksi sähkö- tai automaatiojärjestelmien tai turvajärjestelmien asentaminen). Tällöin koneen valmistajan vastuulla on varmistaa, että koneen mukana toimitetaan kaikkien asennettavien laitteiden ja järjestelmien valinta- ja asennusohjeet. Asennuksesta vastaavan (esimerkiksi valmistaja, asennusliike tai käyttäjä) on koordinoitava asennustyö siten, että kaikki osat ja järjestelmät asennetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikissa tapauksissa ennen koneen käyttöönottoa koneen on oltava vaatimustenmukainen valmistajan on tämä osoitettava ja koneen mukana on oltava asennus- käyttö ja kunossapito-ohjeet koneen on oltava asennettu ohjeiden mukaisesti työnantajan on huolehdittava jäännösriskin pienenentämisestö (koneen turvallinen käyttö). Sekaannuksen välttämiseksi vastuiden jakautumisesta on sovittava etukäteen ottaen huomioon lakisääteiset vaatimukset (ennakoiva sopimuskäytäntö). Valmiin koneen, mukaan lukien edellä mainitut asennettava ja kiinnitettävä kone, dokumentaatioon kuuluu: valmistajan tekninen tiedosto (liite VII A) hyödyntäjälle toimitettavat asennus-, käyttö- ja kunnossapito-ohjeet (liite I kohta 1.7.4) sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (liite II A). Valmis kone varustetaan CE-merkinnällä (liite III). 3 Valmiit koneen vs. osittain valmiit koneet Koneen määritelmän tarkoittamaa valmista konetta voidaan käyttää yksinään (sellaisenaan). Toisaalta valmis kone voidaan myös yhdistää koneyhdistelmän osaksi. Koneen valmistaja vastaa molemmisssa tapauksissa koneen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja siitä, että kone on varustettu kaikilla siinä tarvittavilla suojuksilla, turvalaitteilla ja ohjausjärjestelmän turvatoiminnoilla ennen koneen käyttöön ottoa tai liittämistä koneyhdistelmään (ks. tarkemmin kohta 2). Osittain valmis kone (4 kohta 7) tarkoittaa konetta, joka täyttää koneen määritelmässä esitetyt kolme vaatimusta (ks. kohta 2). Osittain valmiin koneen käyttötarkoitus on tavallisesti käyttötarkoitusta yleisempi toimintatarkoitus kuten tehonsyöttö, aineen tai tavaran siirto tms., eikä se yksinään voi suorittaa kaikkia erityiseen tarkoitukseen tarvittavia toimintoja, muutoin se voisi olla valmis kone. Osittain valmis kone on aina tarkoitettu yhdistettäväksi toiseen koneeseen tai koneyhdistelmään koottavaksi niiden kanssa siten, että muodostuu uusi koneen määritelmän täyttävä koneyhdistelmä ja osittain valmiin koneen toiminta toteuttaa osaltaan koneyhdistelmälle määritettyä erityistä toimintatarkoitusta. Useinkaan koneen rakenteesta ei käy ilmi, onko se valmis vai osittain valmis kone. Osittain valmiissa koneessa voi jopa olla kaikki yleiseen toimintatarkoitukseen tarvittavat osat ja ominaisuudet, mutta sitä ei voi käyttää yksinään erityiseen käyttötarkoitukseen, koska vain osana koneyhdistelmää se voi toimia erityistä tarkoitusta varten. Siksi on tärkeätä, että koneen valmistaja päättää ajoissa valmistaako hän valmiin koneen vai osittain valmiin koneen. Osittain valmiista koneesta voi puuttua turvallisuuteen liittyviä laitteita tai ominaisuuksia ja muun muassa siksi sitä ei saa ottaa käyttöön sellaisenaan. Koneasetuksen mukaisesti epäselvissä tapauksissa voidaan osittain valmiin koneen liittämisvakuutukseen merkitä käyttöönottokielto, joka on voimassa siihen saakka kunnes osittain valmis kone yhdistetään koneyhdistelmän osaksi ja osittain valmiin koneen turvallisuus varmistetaan koneyhdistelmän valmistajan toimesta. 3 (9)

4 Tehonsyöttöjärjestelmä (koneasetuksessa mainittu voimansiirtojärjestelmä ), esimerkiksi polttomoottori tai sähkömoottorin ja hydraulipumpun muodostama hydrauliyksikkö on osittain valmis kone. Kun tehonsyöttöyksikkö yhdistetään valmiiseen koneeseen, kyseessä ei ole koneyhdistelmän valmistus, vaan valmiin koneen valmistajan toimittamien ohjeiden mukainen tehonsyötön asennustyö. Osittain valmiita koneita ovat esimerkiksi erityisesti konelinjaan yhdistämistä varten valmistetut automaattiset koneet, joita ei voi käyttää yksistään, esimerkiksi levylinjaan yhdistettäväksi tarkoitettu automaattinen leikkuri. Jos tällaista konetta voidaan käyttää vaikka tilapäisesti myös yksinään esimerkisi käsiajolla, leikkurin on oltava valmis kone. Yhteenvetona koneen valmistajalla on kaksi vaihtoehtoa: 1. Valmistaja voi valmistaa koneen käytettäväksi yksinään, jolloin kyseessä on edellä luvussa 2 kuvattu valmis kone ja valmistaja varustaa ne tähän käyttötarkoitukseen kuuluvilla turvallisuusteknisillä toimenpiteillä. Valmiin koneen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttööottoon ei tarvita muita koneita eikä enempää koneen suunnittelua tai muutoksia. 2. Valmistaja voi myös valmistaa samoja valmiita koneita osittain valmiina koneina siten, että ne ovat tarkoitetut yhdistettäväksi toiseen koneeseen tai koneyhdistelmään. Tällöin niistä voi puuttua osia tai ominaisuuksia ja koneyhdistelmän valmistaja huolehtii lopullisesta kokoonpanosta, turvallisuuden varmistamisesta sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Osittain valmiin koneen dokumentaation kuuluu: tekniset asiakirjat (liite VII B) kokoonpano-ohjeet (liite VI), ja liittämisvakuutus (liite VII B). Osittain valmiiseen koneeseen ei tehdä koneastuksen perusteella CE-merkintää. 4 Koneyhdistelmät Koneyhdistelmä on kahden tai useamman edellä esitetyn koneen kokoonpano: valmiit koneet (mukaan lukien asennettavat koneet ja kiinnitettävät koneet ) tai osittain valmiit koneet Koneyhdistelmä täyttää luvussa 2 esitettävät kolme koneen ehtoa eli koneyhdistelmää ohjataan toimimaan yhtenä kokonaisuutena ja sillä on erityinen käyttötarkoitus. Koneyhdistelmän koneet ovat toisiinsa yhdistettyjä paitsi ohjaustoimintojen (esimerkiksi käynnistys ja pysäytys) myös fyysisen yhteyden kautta (esimerkiksi siirtolaite-, kuljetin- tai putkiyhteys). Koneyhdistelmiä ovat tyypillisesti konelinjat, robottisolut ja prosessien laitekokonaisuudet. Koneyhdistelmän valmistuksessa voi olla mukana useita alihankkijoita ja laitetoimittajia. Koneyhdistelmällä on joka tapauksessa oltava vastuussa oleva valmistaja, joka allekirjoittaa EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksen ennen koneyhdistelmän toimittamista markkinoille tai käyttöönottoa. Koneasetuksessa ei esitetä tarkemmin vaatimuksia tai rajoituksia siitä, mikä osapuoli voi tai pitäisi ottaa kokonaisvastuun, mutta joka tapauksessa valmistajalla on oltava resurssit ja menetelmät vastuun ottamiseen. Koneyhdistelmän turvallisuus on aina varmistettava ja tämä edellyttää koneyhdistelmän valmistajan selvittämistä tai valintaa heti suunnitteluprosessin alussa. Koneyhdistelmien vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelytavat ja tarvittava dokumentaatio ovat samat kuin yksittäisellä valmiilla koneella: valmistajan tekninen tiedosto 3 asennus-, käyttö- ja kunnossapito-ohjeet (liite 1 kohta 1.7.4) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (liite II A). tällainen koneyhdistelmä varustetaan aina CE-merkinnällä (liite III). 3 HUOM: Tiedostoon kuuluu erityisesti koneyhdistelmän valmistamisessa käytettyjen "valmiiden koneiden" EYvaatimustenmukaisuusvakuutukset ja "osittain valmiiden koneiden" liittämisvakuutukset. 4 (9)

5 Kuva 1. Pituusleikkurit ovat yksittäisiä valmiita koneita ("2A-koneita" 4 ). Robottisolut (kuvassa käärintäkoneet ja robotit) muodostavat kaksi koneyhdistelmää ("2A-koneita"). Robotin valmistajan vaihtoehdot: a) valmis kone ("2A-kone"), jos se on rakennettu valmiiksi (erityinen käyttötarkoitus, tässä paperirullien siirto) sitä voi käyttää yksinään sellaisenaan, tai b) osittain valmis kone ("2B-kone"), jos se on tarkoitettu yhdistettäväksi koneyhdistelmän osaksi (yleinen käyttötarkoitus: tässä ohjelmoitavat siirtoliikkeet) ja sitä ei voi käyttää yksinään. 5 Kysymyksiä ja vastauksia 5.1 Kysymys: Ovatko prosessiteollisuuden laitteet koneita? Vastaus: Prosessit tai kokonaiset prosessilaitokset eivät kuulu koneasetuksen soveltamisalaan, mutta prosessiteollisuuden laitteet ovat koneita, jos ne ovat teknisiä laiitteita, jotka täyttävät kohdassa 2 esitettävät kolme koneen ehtoa. Prosessiin kuuluvat koneet voivat olla mitä tahansa edellisissä kohdissa kuvattuja koneita: asennettava kone; esimerkiksi pumppu, josta puuttuu tehonsyöttöyksikkö (moottori), mutta on laadittu tehonsyöttöyksikön yksityiskohtaiset valinta- ja asennusohjeet kiinnitettävä kone; esimerkiksi sekoitin joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi säiliöön koneyhdistelmä: prosessiin kuuluvista koneista voidaan muodostaa myös kokonaisia koneyhdistelmiä, esimerkiksi haihduttamo siihen kuuluvine koneineen osittain valmis kone: esimerkiksi pumppu, josta puuttuu osia (esimerkiksi tehonsyöttöyksikkö) ja joka on tarkoitettu yhdistettäväksi koneyhdistelmän osaksi. Tavallisesti prosessiteollisuuden koneiden valmistajat huolehtivat koneiden turvallisuudesta ja EYvaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Jos prosessilaitoksen valmistaja on myös tulevan laitoksen hyödyntäjä, on hänen tehtävänä vastata prosessiin kuuluvien koneiden asentamisesta siten, että koneet ja koneyhdistelmät ovat prosessissa turvallisia. Prosessilaitteita voidaan ryhmitellä koneyhdistelmiksi eri tavoilla, jolloin prosessilaitoksessa voi olla useamman eri valmistajan koneyhdistelmiä. Tavoitteena tulee olla eri valmistajien vastuualueiden selkeys ja kattavuus siten, että turvallisuuden kannalta ei jää vastuuaukkoja. Tämä on erityisen tärkeätä 4 Lyhenteillä "2A-kone" (valmis kone) ja "2B-kone" (osittain valmis kone) viitataan konedirektiivin ja koneasetuksen liitteen II vastaaviin vakuutuksiin. 5 (9)

6 suunniteltaessa laitoksen käynnistys-. pysäytys-, hätätpysäytys- ja tehonsyötönerotusvyöhykkeitä sekä turvalaitteiden vaikutusalueita. 5.2 Kysymys: Onko konetoiminen pumppu, sekoitin, kuljetin tms. valmis vai osittain valmis kone? Vastaus: Koneen valmistaja voi valita seuraavista vaihtoehdoista: 1. Valmis kone: valmistaja suunnittelee ja rakentaa koneen valmiiksi sekä ottaa vastuun sen turvallisuudesta. Esimerkiksi kuljetin varustetaan kaikilla siihen kuuluvilla komponenteilla ja varusteilla, esimerkiksi suojuksilla, hallintalaitteilla, sähkö- ja ohjausjärjestelmällä, suoja- ja turvalaitteilla, turvatoiminnoilla jne. 2. Osittain valmis kone: valmistaja suunnittelee ja rakentaa koneen vain osittain valmiiksi tarkoituksena sen yhdistäminen koneyhdistelmän osaksi, jolloin siitä voi puuttua valmiissa koneessa tarvittavia komponentteja ja osia. Koneyhdistelmän valmistaja puolestaan yhdistää koneet koneyhdistelmäksi ja ottaa vastuun koko koneyhdistelmän turvallisuudesta. Esimerkiksi osittain valmiit pumput, sekoittimet, kuljettimet ym. yhdistetään putkiyhteyksillä ja ohjaustoiminnoilla koneyhdistelmäksi toimimaan yhtenä kokonaisuutena. 5.3 Kysymys: Onko teollisuusrobotti valmis kone vai osittain valmis kone? Vastaus: Robotin valmistaja voi valita seuraavista vaihtoehdoista: 1. Valmis kone: Robotti valmistetaan erityistä käyttötarkoitusta varten, esimerkiksi hitsausrobotti. Tässä tapauksessa robotti toimitetaan markkinoille valmiina koneena. Robotin valmistaja voi myös yhdistää robotin muihin robottisolun koneisiin ja toimia koneyhdistelmän valmistajana. Esimerkiksi työkappaleen käsittelyyn tarkoitettu robotti toimitetaan yhdistettynä työstökoneisiin ja robotin valmistaja varmistaa turvallisuuden koko robottisolun kattavalla turvajärjestelmällä. Robotin valmistaja ottaa vastuun koko koneyhdistelmän turvallisuudesta. 2. Osittain valmis kone: Markkinoille saatetun robotin käyttötarkoitusta ei ole täsmennetty ja toinen valmiustaja toimii koneyhdistelmän valmistajana ja yhdistää robotin sen ympärillä oleviin laitteisiin ja ottaa vastuun koko koneyhdistelmän turvallisuudesta (esimerkiksi robotti yhdistetään pakkauskoneeseen tai konelinjaan). Tässä tapauksessa robotti on saatettu markkinoille osittain valmiina koneena. Käytännössä voidaan tarvita tarkempaa vastuiden jakamista, mikä on otettava huomioon sopimuksissa. 5.4 Kysymys: Onko koneen varusteiden tai lisälaitteiden liittäminen koneeseen koneyhdistelmän valmistusta? Vastaus: Ei ole, jos sekä kone että siihen sopiva varuste on suunniteltu ja rakennettu siten, että varusteen yhdistäminen koneeseen voidaan tehdä ilman suunnittelua noudattamalla koneen tai varusteen valmistajan ohjeita (esimerkiksi lastunkuljettimen tai tankosyöttölaitteen yhdistäminen työstökoneeseen). Jos lisälaite on tarkoitettu kiinnitettäväksi tai irroitettavaksi käyttäjän toimesta ja se muuuttaa olennaisesti koneen käyttötarkoitusta, lisälaite voi olla vaihdettava laite, jota koskee samat vaatimukset kuin valmista konetta, esimerkiksi työkappaleen syöttölaite (manipulaattori tai robotti) Jos sen sijaan lisälaitetta ei ole erityisesti tarkoitettu kyseiseen koneeseen ja sen asentamiseen tarvitaan suunnittelua eivätkä asennusohjeet koske kyseistä yhdistelmää, voi lisälaite olla osittain valmis kone ja lopputuloksena voi olla koneyhdistelmä, jota koskee samat vaatimukset kuin valmista konetta (esimerkiksi työstökoneeseen asennetaan yleiskäyttöön tarkoitettu teollisuusrobotti työkappaleen käsittelyä varten eli valmistetaan robottisolu, katso kysymys no. 3). 5.5 Kysymys: Koskevatko koneyhdistelmän valmistajaa koskevat vaatimukset myös sellaista valmistajaa, joka kokoaa koneyhdistelmän käytössä olleista koneista tai osittain valmiista koneista? Vastaus: Valmistajaa koskevat vaatimukset koskevat pääsääntöisesti minkä tahansa ensimmäistä kertaa Euroopan Talousalueella käyttöön otettavan koneyhdistelmän kokoonpanoa. Koneyhdistelmä voidaan koota mistä tahansa edellä kuvatuista koneista ja millä tahansa uusien ja käytössä olevien koneiden yhdistelmällä. Jos esimerkiksi kaksi käytössä olevaa konetta yhdistetään kuljettimella toimimaan yhtenä kokonaisuutena, kyseessä voi olla uusi koneyhdistelmä, jolloin sen valmistajan on varmistettava uuden koneyhdistelmä turvallisuus ja osoitettava sen vaatimustenmukaisuus (katso myös kysymys 4). 6 (9)

7 Valmistajan velvollisuudet koskevat koneyhdistelmää kokonaisuutena ja koneyhdistelmään yhdistettäviä uusia ja jo käytössä olleita koneita. Laajassa koneyhdistelmässä voi olla jo käytössä olleita koneita, joiden turvallisuutta ei jälkikäteen saada varmistettua koneasetuksen edellyttämällä tavalla. Näiden koneiden turvallisuuden varmistaminen osana koneyhdistelmää kuuluu käyttöasetuksen [3] mukaisesti koneen hyödyntäjälle (tavallisesti työnantajalle), mutta koneyhdistelmän valmistajan on otettava huomioon myös näiden koneiden vaikutus (liitynnät) koko koneyhdistelmän turvallisuuteen. 5.6 Kysymys: Koskeeko koneasetus yrityksen sisäistä koneiden tai osittain valmiiden koneiden toimittamista esimerkiksi koneyhdistelmän kokoonpanoa varten? Vastaus: Jos koneyhdistelmään yhdistettävien koneiden valmistus tapahtuu oikeudellisesti samassa oraganisaatiossa, koneasetus ei koske näitä yrityksen sisäisiä toimituksia eri yksiköiden välillä eikä mitään vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelyjä tehdä. Lopullisen koneyhdistelmän valmistajan on täytettävä koneasetuksen vaatimukset ja koneiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava. Yksittäisten koneiden tai osittain valmiiden koneiden tekniset tiedot ja kokoonpanoa varten tarpeelliset dokumentit on luonnollisesti toimitettava koneyhdistelmän kokoonpanoa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten. Konsernin tytäryritysten katsotaan olevan taloudellisesti ja oikeudellisesti erillisiä yrityksiä, jolloin koneyhdistelmään yhdistettäviksi tarkoitettujen valmiiden tai osittain valmiiden koneiden valmistajien on täytettävä koneasetuksen vaatimukset ja koneiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava. 5.7 Kysymys: Miten vastuu jakautuu useamman samaa konetta tai koneyhdistelmää valmistavien osapuolen kesken? Vastaus: Usein koneen tai koneyhdistelmän suunnittelussa ja rakentamisessa on mukana useita osapuolia, joiden vastuiden jakautuminen on epäselvää. Koneasetuksen ja käyttöasetuksen sekä työturvallisuuslain (L 738/2002 [4]) mukaisesti jokainen osapuoli on vastuussa omalta osaltaan turvallisuudesta. Vastuu riippuu tehtävistä ja toimivaltuuksista ja ne olisi määritettävä heti koneen valmistusprosessin alussa sopimusneuvotteluissa. Koneasetuksen tarkoittama valmistaja on vastuussa kokonaisuudesta, koordinoi kaikkien muiden osapuolten toiminnan ja vastaa siitä, että kone tai koneyhdistelmä on vaatimustenmukainen ja turvallinen ennen sen luovuttamista markkinoille tai käyttöön otettavaksi. Valmistaja (tai valmistajan edustaja) on aina se osapuoli, joka allekirjoittaa vaatimustenmauksiuusvakuutuksen ja kiinnittää CE-merkinnän. Suunnittelija on vastuussa siitä, että kun suunnitelma toteutetaan asianmukaisesti lopputulos on turvallinen ja koneasetuksen vaatimusten mukainen. Jos suunnittelu toteutetaan alihankintana, jää koneastuksen tarkoittama valmistajan vastuu edelleen valmistajalle. Valmistajan on tarvittaessa sopimuksilla määriteltävä vastuualueet. Koneen tai koneyhdistelmän valmistajan tilatessa koneen tai osittain valmiin koneen alihankintana, alihankkija ei ole koneasetuksen tarkoittama koneen valmistaja (ks. 4 kohta 9), jos alihankkija ei vastaa koneen suunnittelusta eikä saata sitä markkinoille omalla tuotemerkillään. Tässä tapauksessa koneen (tai koneyhdistelmän) valmistaja suunnittelee koneen turvallisuusominaisuudet ja tilaa suunnitelman toteutuksen alihankkiijalta, joka toteuttaa suunnitelman saamiensa eritelmien ja valmistusohjeiden mukaisesti. Näin vastuu turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta jää tilaajalle eli koneen varsinaiselle valmistajalle. Alihankkijan on kuitenkin toteutettava suunnitelma riittävällä ammattitaidolla ja huolellisuudella turvallisuuden varmistamiseksi. Havaitessaan turvallisuuteen liittyviä puutteita on alihankkijan reagoitava niihin ja oltava yhteydessä tilaajaan. Tavallisesti alihankkijat ovat vastuussa siitä, että tilaukset toteutetaan tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti ja lopputulos on turvallinen. Alihankkija voi toimia myös koneyhdistelmään yhdistettäväksi tarkoitettujen koneiden suunnittelijana ja tuolloin on vastuussa niiiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Asennusliike on vastuussa siitä, että kone asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että se on käytössä turvallinen. Työnantaja on vastuussa siitä, että valmistajan ja asennusliikkeen sekä mahdollisesti muiden ulkopuolisten työntekijöiden työturvallisuus varmistetaan työpaikalla tapahtuvan valmistuksen ja asennuksen aikana yhteistyönä muiden osapuolten kanssa. Työnantajan on tarkastuksilla ja 7 (9)

8 kunnossapidolla huolehdittava, että kone pysyy turvallisessa kunnossa. Työnantaja on vastuussa mahdollisista koneeseen myöhemmistä tehtävistä muutoksista ja myös silloin, kun muutokset tekee koneen alkuperäinen valmistaja työantajan tilauksesta. Työnantajan vastuuseen [3] kuuluu myös koneen turvallista käyttöä koskevat toimenpiteet kuten säännölliset tarkastukset ja koneen käytön aikainen riskin arviointi, koneen teknisten dokumenttien ja käyttö- ja kunnossapito-ohjeiden päivittäminen, työnopastus, turvallisuuskoulutus jne. 8 (9)

9 Viiteluettelo [1] 2006/42/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) [2] VNa 400/2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta [3] VNa 403/2008 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta [4] L 738/2002 Työturvallisuuslaki 9 (9)

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: 53

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 400 406 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta... 1053 401 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Kuka vastaa terveydenhuollon laitteista? Tarja Vainiola Ylitarkastaja, FT

Kuka vastaa terveydenhuollon laitteista? Tarja Vainiola Ylitarkastaja, FT Kuka vastaa terveydenhuollon laitteista? Tarja Vainiola Ylitarkastaja, FT Perusta terveydenhuollon laitteiden valvonnalle Euroopan neuvoston direktiivi 93/42/ETY lääkinnällisistä laitteista (päivitetty

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Vesikulkuneuvot ja niiden moottorit sekä varusteet

Vesikulkuneuvot ja niiden moottorit sekä varusteet 18.1.2016 on tullut voimaan laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Lailla on pantu täytäntöön huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta annettu Euroopan

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 30.1.2013 A7-0435/66 66 Chris Davies, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta 9 artikla Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot