Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa"

Transkriptio

1 Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

2 Esityksen sisältö Lakiperusta Katsaus konedirektiivin historiaan Soveltamisopas ja sen päivittäminen Eräitä tulkintaesimerkkejä Standardien kytkeytyminen konedirektiiviin Tietolähteitä

3 Lakiperusta Lakitasolla koneiden turvallisuudesta Suomessa säädetään ns. konelaissa (1016/2004) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) Laeissa on kuitenkin vain aivan yleiset periaatteet Konelaki koskee koneiden valmistajia, maahantuojia, myyjiä ja muita henkilöitä, jotka luovuttavat koneen tai muun teknisen laitteen Suomessa markkinoilla tai käyttöön Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajilta työn, työympäristön ja koneiden jatkuvaa tarkkailua sekä niihin liittyvien riskien arviointia ja vähentämistä Yksityiskohdista säädetään asetuksilla valtioneuvoston päätöksillä ministeriöiden päätöksillä

4 Koneiden turvallisuutta koskevat direktiivit Koneiden turvallisuutta koskevien suomalaisten säädösten taustalla ovat EU:n direktiivit Koneiden turvallisuuden perusdirektiivi on ns. konedirektiivi koskee kaikkia koneita, joita ei koske joku erikoisdirektiivi (esim. traktoridirektiivi tai hissidirektiivi) Koneen on täytettävä kaikkien sitä koskevien direktiivien määräykset Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY EMC-direktiivi 2004/108/EY Räjähdysvaara (ATEX) 94/9/EY Painelaitedirektiivi (PED) 97/23/ETY Ulkona käytettävien koneiden melupäästöt 2000/14/EY ym.

5 Konedirektiivin kehitysvaiheita Alkuperäinen konedirektiivi 89/392/ETY julkaistiin Direktiivin 1. muutos 91/368/ETY julkaistiin Tuolloin direktiivin soveltamisalaan liitettiin liikkuvat koneet ja nostolaitteet. Direktiivin 2. muutos 93/44/ETY julkaistiin , jolloin soveltamisalaan liitettiin henkilönostolaitteet ja turvakomponentit Direktiivin 3. muutos 93/68/ETY julkaistiin myös Tuolloin tehtiin täsmennyksiä CE-merkinnän käyttöön Direktiivin ns. kodifioitu versio 98/37/EY (Vanha konedirektiivi) julkaistiin Tällöin koottiin alkuperäinen direktiivi ja kaikki siihen mennessä tehdyt muutokset (1-3) yhtenäiseksi versioksi. Kodifioitu versio ei sisältänyt muutoksia aiemmin voimassa olleisiin konedirektiiviin ja sen muutoksiin, mutta käytännössä se kumosi sekä alkuperäisen direktiivin 89/392/ETY sekä siihen mennessä tehdyt muutokset 1-3. Direktiivin 4. muutos 98/79/EY julkaistiin In-vitrodiagnostiikan lääkinnällisten laitteiden direktiivi täsmentää direktiivin soveltamisalaa

6 Konedirektiivin kehitysvaiheita ( jatkoa) Uusi konedirektiivi 2006/42/EY tuli voimaan Direktiiviä muutettiin vuonna 2011, jolloin torjunta-aineiden levityskoneet tulivat konedirektiivin piiriin

7 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista Riskin arviointi nyt selkeä vaatimus suorittamisesta ja dokumentoinnista Liitteen I alussa oleva olennaisten vaatimusten soveltamisohje Johdantohuomautukset on muuttunut otsikoltaan Yleisiksi periaatteiksi, joka edellyttää nyt yksiselitteisesti sen, että riskin arviointi on aina suoritettava. Muokatun ja täydennetyn vaatimuksen (Yleinen periaate 1) teksti vastaa pääosin standardin EN ISO kohtaa Tarkkaan ottaen vanhan direktiivin liite I ei edes selväsanaisesti viittaa käsitteeseen "riskin arviointi", vaan käyttää erilaista terminologiaa. Riskin arviointi on luonnollisesti myös ennekin turvallisuussuunnittelun lähtökohta ja sen perusperiaatteet kuvattiin jo perusstandardin ensimmäisessä painoksessa EN [2] ja sittemmin standardissa EN 1050 [3] ei kuitenkaan itse direktiivissä

8 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Vaatimus riskin arvioinnista oli vanhassa konedirektiivissä esitetty muodossa: Valmistaja on velvollinen arvioimaan vaarat Uudessa konedirektiivissä asia on esitetty: Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveysja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset

9 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Koneen määritelmän täsmentäminen: Koneella tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmää, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä ja jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten

10 Kuva: Metso Käytännön esimerkki: Liikkuvan murskauslaitteen osana olevaa murskainta, ns. peruskonetta myydään myös irrallisena Vanhan konedirektiivin mukaan se oli tulkittavissa joko koneeksi tai osittain valmiiksi koneeksi riippuen kieliversiosta Uusi määritelmä poistaa tämän epäselvyyden

11 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista Koneen tekninen tiedosto Osoitettava, että kone on konedirektiivin vaatimusten mukainen ( jatkuu) Käsitettävä koneen rakenne, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin on tarpeen em. arvioinnin suorittamiseksi. Ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää kaikkea sellaista koneen suunnittelua ja rakennetta koskevaa yksityiskohtaista tietoa, joka ei ole erityistä ko. koneelle ja joka on hyviin insinööritekniikan käytäntöihin perustuen oikeutettua Laadittava yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä. Voi sisältää myös osuuksia, jotka on kirjoitettu jollain toisella (tai toisilla) yhteisön virallisella kielellä Poikkeuksena teknisen tiedoston sisältämä kopio käyttöohjeesta, jolle on omat kielivaatimuksensa

12 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista Laadittava jokaiselle konemallille tai -tyypille Konetyypillä voi olla muunnoksia ( jatkuu) Teknisen tiedoston sisältämässä koneen kuvauksessa määriteltävä konetyypin tai -mallin muunnelmat Ei tarvitse säilyttää yhteisön alueella Ei tarvitse olla jatkuvasti käytettävissä aineistomuodossa Voi olla tallennettuna paperille tai sähköisesti yhteen tai useampaan paikkaan Ei tarvitse kahdentaa dokumentteja, jotka ovat yhteisiä usealle eri konetyypille EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa nimetyn henkilön (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) voitava koota tiedosto ja antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten markkinavalvontaviran- omaisten käyttöön määräajassa, joka on suhteessa sen monimutkaisuuteen Jos ei kyetä esittämään toimivaltaisen viranomaisen pyytäessä asianmukaisin perustein, tätä voidaan pitää riittävänä perusteena epäillä koneen vaatimustenmukaisuutta

13 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Yleiskuvaus, yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset, kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi Täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset, laskelmat, testaustulokset, todistukset ym. muut tiedot, joita tarvitaan tarkastettaessa, onko kone olennaisten vaatimusten mukainen Huom. osakokoonpanoja koskeva rajaus Riskin arviointia koskevat asiakirjat, joista ilmenee noudatettu riskien arviointimenettely, mukaan lukien Luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat konetta Niiden suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä Käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät siten, että käy ilmi, mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat Tekniset selosteet ja tulokset tehdyistä testeistä Tarpeen mukaan koneeseen sisältyvien osittain valmiiden koneiden liittämisvakuutukset ja kokoonpano-ohjeet

14 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Tarpeen mukaan jäljennökset muiden koneeseen liitettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksista, esim: Koneeseen liitetyt turvakomponentit tai ketjut, köydet ja vyöt Koneeseen liitetyt laitteet, jotka kuuluvat EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta edellyttävän direktiivin soveltamisalaan Koneyhdistelmään liitetyt valmiit koneet Jäljennös koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja ohjeista Sarjatuotteiden osalta ne sisäiset toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön sen varmistamiseksi, että kone pysyy konedirektiivin säännösten mukaisena ( laadunvarmistusjärjestelmä ), esim. Materiaali-, komponentti- ja osakokoonpanotoimitusten valvonta Tuotannon eri vaiheissa ja valmiille tuotteille tehdyt tarkastukset ja testaukset Toimenpiteet, joilla varmistetaan, että alihankkijat toteuttavat valmistajan spesifikaatioita Selosteet ja tulokset niistä tutkimuksista ja testeistä, jotka valmistaja on suorittanut komponenteille, tarvikkeille ja valmiille koneelle määrittääkseen, soveltuuko se suunnittelunsa ja rakenteensa puolesta turvallisesti asennettavaksi ja käyttöönotettavaksi

15 Konedirektiivin soveltamisopas Soveltamisoppaan tarkoitus Oppaan laatiminen, julkaiseminen ja kääntäminen Yleistä soveltamisoppaasta - miten opasta pitäisi lukea Esimerkkejä soveltamisoppaan sisältämistä tulkinnoista

16 Soveltamisoppaan tarkoitus Soveltamisoppaan tarkoituksena on selventää direktiivin käsitteitä ja vaatimuksia tarkoituksena turvata yhtenäinen tulkinta ja soveltaminen EU:n alueella Soveltamisoppaassa direktiivin kutakin kohtaa avataan ja annetaan siihen liittyviä lisätietoja tai soveltamisohjeita

17 Oppaan laatiminen, julkaiseminen ja kääntäminen Soveltamisopas on valmisteltu komission johdolla jäsenmaiden asiantuntijoista koostuvassa pienryhmässä Oppaan 1. painos julkaistiin joulukuussa 2009 Sisältää muut paitsi liitteiden III-XI soveltamisohjeet Oppaan 2. painos julkaistiin kesäkuussa 2010 Sisältää puuttuvat osat eli liitteiden III-XI soveltamisohjeet Sisältää myös eräitä korjauksia ja täsmennyksiä Toinen painos on käännetty myös suomeksi, käännös julkaistiin keväällä 2011 Julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 18 kieliversiota valmiina Saatavilla pdf-muodossa komission Internet-sivuilla osoitteessa Soveltamisopas on elävä dokumentti, jota päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan Työryhmä käy kuluvan vuoden aikana läpi jäsenmailta tulleita korjaus- ja muutosehdotuksia Soveltamisoppaan kolmas painos on alustavien tietojen mukaan valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä

18 Miten opasta pitäisi lukea? Sisältää jonkin verran ristiinviittauksia, mutta ei kaikenkattavasti Kannattaa ottaa huomioon, jos lukee opasta pistokoemaisesti sieltä täältä Luettava ja sisäistettävä liitteen I yleisten periaatteiden soveltamisohjeet Auttavat ymmärtämään olennaisten vaatimusten luonteen ja merkityksen Yleiset periaatteet on otettava huomioon kutakin olennaista vaatimusta sovellettaessa koneen suunnittelussa ja valmistuksessa 1: Riskien arviointi 2: Olennaisten vaatimusten sovellettavuus 3: Tekniikan nykytaso (the state of the art) 4: Liitteen I rakenne Oppaan status Vain konedirektiivi ja sen voimaan saattavat kansalliset säädökset ovat laillisesti velvoittavia Oppaan laadintaan on satsattu runsaasti eri tahojen voimavaroja Oppaassa esitettyihin tulkintoihin voidaan hyvin pitkälle nojautua

19 Eräitä tulkintakysymyksiä Tarvitaanko CE-merkintää? Kyseessä on trukkiin liitettävä kehikko, jolla voidaan kuljettaa kerralla useita jäte- ja pahvinkeruuastioita Kehikossa on pneumaattisilla tai hydraulisilla sylintereillä liikkuva toimilaite Vaatiiko tällainen laite CE-merkinnän vai onko kyseessä osittain valmis kone, joka liitetään trukkiin? Voisiko tällaista laitetta verrata esimerkiksi traktoreihin liitettäviin maatalouskoneisiin ja miten siinä tapauksessa menetellään? Laitetta ei ole suunniteltu henkilökuljetukseen

20 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa)

21 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Kyseisen tuotteen voidaan katsoa olevan konedirektiivin määritelmän mukainen vaihdettava laite, joka tulee CE-merkitä Konedirektiivissä (2. artikla kohta 2 b) sekä vastaavassa Valtioneuvoston asetuksessa 400/2008 vaihdettava laite määritellään seuraavasti: vaihdettavalla laitteella tarkoitetaan laitetta, jonka jo käyttöön otetun koneen tai traktorin käyttäjä itse kiinnittää kyseiseen koneeseen tai traktoriin sen toiminnan muuttamiseksi tai uuden toiminnon aikaansaamiseksi, jos tämä laite ei ole työkalu Kyseinen kehikko on luonteeltaan sellainen, että trukin käyttäjä voi itse liittää sen trukkiin Kehikko saa trukkiin liitettynä aikaan uuden toiminnan (trukki muuttuu yhden kuormalavan nostoon kykenevästä trukista usean jäte- ja pahvinkeruuastian käsittelyyn kykeneväksi) Kehikko ei myöskään ole työkalu Työkaluina pidetään poranteriä, leikkuuteriä, yksinkertaisia maansiirtokauhoja yms, jotka eivät muuta koneen toimintaa (soveltamisopas kohta 41)

22 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivin soveltamisoppaassa on vaihdettavasta laitteesta todettu seuraavaa: Vaihdettava laite on suunniteltu ja rakennettu kiinnitettäväksi koneeseen sen jälkeen, kun varsinainen kone on otettu käyttöön Soveltamisoppaassa todetaan lisäksi: Vaihdettaviksi laitteiksi ei katsota laitteita, joita käytetään koneen kanssa mutta joita ei ole kiinnitetty siihen. Kyseinen kehikko on kuitenkin tarkoitus kiinnittää trukkiin, koska hydrauliikka saa käyttövoimansa trukista. => Laite on vaihdettava laite, tulee CE-merkitä

23 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivissä (kohta ) todetaan kiinteistä suojuksista seuraavaa: Kiinteiden suojusten kiinnitysjärjestelmän avaaminen tai irrottaminen saa olla mahdollista vain työkaluilla. Kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä kiinnitettynä suojuksiin tai koneeseen, kun suojukset irrotetaan. Suojusten on mahdollisuuksien mukaan oltava sellaisia, etteivät ne pysy paikallaan ilman kiinnittimiä. Epäselvyyttä on aiheuttanut keskimmäisen uuden vaatimuksen tulkinta

24 Eräitä tulkintakysymyksiä (jatkoa ) Eräs konevalmistaja kysyi: Konedirektiivi vs. soveltamisopas? Aiheuttaa lievää hämmennystä otsikossa mainittujen dokumenttien erilaiset tulkinnat suojien kiinnikkeistä. Konedirektiivin ja koneasetuksen maininta koneen kiinteistä suojuksista ja erityisesti näiden erityisvaatimus, jossa yksiselitteisesti mainitaan, että suojien kiinnikkeiden on pysyttävä kiinni suojassa tai koneessa kun suoja irrotetaan. Kuitenkin tuossa soveltamisoppaassa ei välttämättä näin olekaan ( Vaatimuksen soveltaminen riippuu valmistajan kyseessä olevaa riskiä koskevasta arvioinnista ). Miksi ei konedirektiiviin ja koneasetukseen suoraan voi mainita, että riskiarvioon perustuen katsotaan tämän tarpeellisuus, kuten soveltamisoppaassakin tämä on mainittu?

25 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Liitteen I kohdan toinen luetelmakohta edellyttää, että kiinteiden suojusten kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä kiinnitettyinä suojuksiin tai koneisiin, kun suojukset irrotetaan. Vaatimuksen tavoitteena on vähentää riskejä, jotka aiheutuvat yhden tai useamman kiinnittimen häviämisestä, kun suojuksia irrotetaan esimerkiksi huoltoa varten. Tämä voi johtaa siihen, että suojuksia kiinnitetä paikoilleen, suojukset kiinnitetään vain osittain tai että ne kiinnitetään korvaavilla kiinnittimillä, jotka eivät ole riittävän lujia, jolloin suojus ei suojaa riittävästi esimerkiksi silloin, kun se olisi tarpeen osien sinkoutumisen estämiseksi.

26 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Liitteen I kohdan toinen luetelmakohta edellyttää, että kiinteiden suojusten kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä kiinnitettyinä suojuksiin tai koneisiin, kun suojukset irrotetaan. Vaatimuksen tavoitteena on vähentää riskejä, jotka aiheutuvat yhden tai useamman kiinnittimen häviämisestä, kun suojuksia irrotetaan esimerkiksi huoltoa varten. Tämä voi johtaa siihen, että suojuksia kiinnitetä paikoilleen, suojukset kiinnitetään vain osittain tai että ne kiinnitetään korvaavilla kiinnittimillä, jotka eivät ole riittävän lujia, jolloin suojus ei suojaa riittävästi esimerkiksi silloin, kun se olisi tarpeen osien sinkoutumisen estämiseksi. Vaatimuksen soveltaminen riippuu valmistajan kyseessä olevaa riskiä koskevasta arvioinnista. Vaatimusta sovelletaan kaikkiin kiinteisiin suojuksiin, jotka käyttäjä voi todennäköisesti irrottaa ja kiinnittimien häviämisen riski on olemassa, esimerkiksi kun kiinteitä suojuksia poistetaan käyttöpaikalla suoritettavan rutiininomaisen puhdistuksen, asennuksen tai huollon ajaksi. Vaatimus ei koske välttämättä sellaisia kiinteitä suojuksia, jotka poistetaan todennäköisesti vain esimerkiksi silloin, kun koneelle tehdään perusteellinen huolto, koneeseen tehdään suuria korjauksia tai kone puretaan toiseen paikkaan siirtämistä varten. Samasta syystä vaatimusta ei tarvitse välttämättä soveltaa kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden suojakoteloihin, jos valmistajan ohjeissa täsmennetään, että suojakotelon poistamista edellyttävät korjaukset saa tehdä vain erikoistunut henkilöstö. Tällöin on käytettävä kiinnitysjärjestelmiä, joita ei ole helppo poistaa.

27 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivin yleisissä periaatteissa todetaan kohdassa 1: "Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää." Eli riskin arvioinnissa tulee selvittää mm. se, aiheutuuko kiinteiden suojuksien kiinnityselimien mahdollisesta katoamisesta riski, joka ei ole hyväksyttävissä. Arvioinnin kriteereinä voivat olla mm. mahdollisuus joutua liikkuvien koneenosien kanssa kosketukseen, erilaiset päästöt (melu, pöly, pakokaasut, erilaiset säteilyt jne...), miten usein ja kenen toimesta suojusta avataan yms.

28 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivin yleisissä periaatteissa todetaan kohdassa 1: "Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää." Eli riskin arvioinnissa tulee selvittää mm. se, aiheutuuko kiinteiden suojuksien kiinnityselimien mahdollisesta katoamisesta riski, joka ei ole hyväksyttävissä. Arvioinnin kriteereinä voivat olla mm. mahdollisuus joutua liikkuvien koneenosien kanssa kosketukseen, erilaiset päästöt (melu, pöly, pakokaasut, erilaiset säteilyt jne...), miten usein ja kenen toimesta suojusta avataan yms. kohdassa 2: "Olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa asetettuja velvoitteita sovelletaan ainoastaan, jos vastaava vaara on olemassa (ts. edellä mainitussa riskin arvioinnissa on todettu) kyseisessä koneessa, kun sitä käytetään valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan ennakoimissa olosuhteissa, tai ennakoitavissa olevissa epätavallisissa tilanteissa. Joka tapauksessa sovelletaan kuitenkin kohdassa esitettyjä turvallistamisen periaatteita sekä ja kohdassa tarkoitettuja, koneen merkintöjä ja ohjeita koskevia velvoitteita."

29 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Edellä mainitusta voidaan vetää se johtopäätös, että kohdassa mainittu vaatimus kiinnityselimien kiinnipysymisestä ei kuulu noihin edellä mainittuihin asetuksen kohtiin, joita on sovellettava joka tapauksessa. Kyseistä vaatimusta on sovellettava, jos riskin arvioinnissa todetaan, että kiinnityselimien kiinnipysymättömyydestä on seurauksena riskitaso, jota ei voida hyväksyä. Yhteenvetona voitaneen todeta, että koneasetus antaa vaihtoehtoja kohdan vaatimukselle riippuen tehdystä riskin arvioinnista.

30 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Edellä mainitusta voidaan vetää se johtopäätös, että kohdassa mainittu vaatimus kiinnityselimien kiinnipysymisestä ei kuulu noihin edellä mainittuihin asetuksen kohtiin, joita on sovellettava joka tapauksessa. Kyseistä vaatimusta on sovellettava, jos riskin arvioinnissa todetaan, että kiinnityselimien kiinnipysymättömyydestä on seurauksena riskitaso, jota ei voida hyväksyä. Yhteenvetona voitaneen todeta, että koneasetus antaa vaihtoehtoja kohdan vaatimukselle riippuen tehdystä riskin arvioinnista. Tässä yhteydessä on paikallaan korostaa, että soveltamisopasta on syytä lukea kokonaisuutena eikä niin, että poimii sieltä valittuja paloja!

31 Standardien suhde direktiiviin Uusi menettelytapa Direktiivissä yleiset vaatimukset - pakko noudattaa Yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten vaatimuksia voidaan noudattaa yleisesti hyväksyttävällä tavalla esitetään yhdenmukaistetuissa (harmonisoiduissa) standardeissa Edustavat tekniikan nykytasoa (State of the art) Jos konevalmistaja noudattaa harmonisoitua standardia, katsotaan, että kone täyttää direktiivin vaatimukset niiden vaatimusten osalta, jotka kyseinen standardi kattaa: vaatimustenmukaisuusolettama

32 Standardien ryhmittely Konedirektiiviä tukemaan tarkoitetut standardit muodostavat kolmitasoisen järjestelmän Ylinnä ovat kaikkia koneita koskevat yleiset A-tyypin standardit Seuraavalla tasolla ovat tiettyä ominaisuutta, (esim. melua) tai turvalaitetta (esim. koneen toimintaan kytkettyä suojusta) koskevat B-tyypin standardit C-tyypin standardit koskevat tiettyä konetta tai koneryhmää Sisältävät viittauksia A- ja B-tyypin standardeihin Hierarkialla voidaan varmistaa, että tiettyä turvallisuusnäkökohtaa (esim. turvaetäisyydet) koskevat periaatteet standardisoidaan vain kerran Yleiset A-tyypin standardit SFS-EN ISO SFS-EN ISO Tiettyä ominaisuutta tai turvalaitetta koskevat B-tyypin standardit Tiettyä konetta koskevat C-tyypin standardit

33 Eräitä tärkeitä standardeja A-tyypin standardeja: SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen Määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisuuden aikaansaamiseksi koneita suunniteltaessa. Määrittelee riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen periaatteet suunnittelijoiden avuksi tämän päämäärän saavuttamiseksi. Korvasi v standardit SFS-EN ISO ja -2 sekä B-tyypin standardeja: SFS-EN 574 Kaksinkäsinhallintalaitteet. Toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet SFS-EN 953 Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet SFS-EN 1088 Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta SFS-EN ISO Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet SFS-EN Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet

34 Käytännön suunnittelutilanteessa huomioitavaa Ensin kannattaa selvittää, onko suunniteltavaa konetta koskevaa C-tyypin standardia olemassa Jos tällainen C-tyypin standardi on olemassa standardista käy ilmi, mitä A- ja B-tyypin standardeja suunnittelutilanteessa mahdollisesti tarvitaan standardista käy ilmi, mitä A- ja B-tyypin standardeissa esitettäviä vaatimuksia on C-tyypin standardissa olevien vaatimusten lisäksi noudatettava Olemassa olevat ja valmisteilla olevat C-tyypin standardit ovat tunnistettavissa esim. C-tyypin standardeja laativien komiteoiden työohjelmista

35 Käytännön suunnittelutilanteessa huomioitavaa Onko C-standardi harmonisoitu standardi, ts. antaako sen noudattaminen vaatimustenmukaisuusolettaman? Ajan tasalla oleva harmonisoitujen standardien luettelo julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä Viimeisin päivitys on tehty ( jatkuu)

36 Käytännön suunnittelutilanteessa huomioitavaa ( jatkuu) C-tyypin standardin noudattaminen ei poista konedirektiivissä esitettävää vaatimusta riskin arvioinnin suorittamisesta ja dokumentoimisesta Riskin arviointi on myös tällöin tehtävä ja dokumentoitava, mutta sen laajuus voi olla suppeampi kuin ilman C-tyypin standardia toimittaessa C-tyypin standardia laadittaessa on jo suoritettu riskin arviointi ja C-tyypin standardin soveltajan tehtäväksi jää lähinnä sen varmistaminen, kattaako noudatettu C-tyypin standardi kaikki suunniteltavana olevaa konetta koskevat vaarat ja konedirektiivissä esitettävät konetta koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset C-tyypin standardin soveltajan on tehtävä yksityiskohtaisempi riskin arviointi (ja sitä seuraava riskin pienentäminen) vain niiden vaarojen osalta, joita C-typin standardi ei kata

37 Tietolähteitä Teknologiateollisuus ry. Teknisen lainsäädännön seuranta Osallistuu yhdessä sidosryhmiensä kanssa lainsäädännön valmisteluun sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla MetSta ry. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta) huolehtii kone- ja metallituoteteollisuuden sekä materiaalitekniikan ja metallien jalostuksen standardisoinnista sekä eurooppalaisella ja kansainvälisellä standardisoimiskentällä että kansallisella tasolla

38 Työsuojeluhallinto Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet (ent. työsuojelupiirit) Työsuojelun tietopankki Hyvät käytännöt Työsuojelutietopankin sivuilla levitetään tietoa hyvistä työterveys- ja työturvallisuuskäytännöistä Suomessa Tietoa muiden maiden hyvistä käytännöistä löytyy esimerkiksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivuilta

39 Työsuojeluhallinto ( jatkoa) Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto Työsuojeluosasto (TSO) ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita, valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä sekä työsuojelupolitiikkaa ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä työsuojelun alalta

40 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Tukes valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa Tavoitteena on turvallinen, teknisesti luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

41 Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

42 Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus ( jatkoa)

43 Kiitoksia mielenkiinnosta!

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon. Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) UUSI KONEDIREKTIIVI Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) koneasetus Tuiri Kerttula neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valtioneuvoston asetus koneiden

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy KONEIDEN TURVALLISUUS Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneiden käyttöön liittyviä vaaratekijöitä: -mekaaniset vaarat (puristuminen, leikkautuminen, nieluun joutuminen, iskut, irtoavat esineet, koneen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT Työpajapäivä 2014 Kuva: VTT Turvallisen tekniikan seminaari 2014 Työpajapäivä, Keskiviikko 4.5 Paikat: TTY Konetalo, VTT Tampere Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona 29.5

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 23.4.2010 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset Artikkelin sisällysluettelo: 1

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy

Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy 1 Tämä on Inspecta Koko palvelutarjontamme KOULUTUS TARKASTUS Tarkastuspalvelut Suunnitelmatarkastukset Valmistuksen aikaiset

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

Betonielementtien nostolenkit

Betonielementtien nostolenkit Betonielementtien nostolenkit Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017 15.12.2017 Tuomo Haara Betonielementtien nostolenkit, Suomi-historia Suomi-historiaa, nostolenkit mm.: Työsuojeluhallitus 1973 1993

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen.

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen. Turvallisen tekniikan seminaari 2012 Tampereen teknillinen yliopisto, tietotalo Työpajapäivä, torstai 7.6 Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään

Lisätiedot

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen Tuotelainsäädäntö 2015 / Mika Kapanen Perusprinsiipit Yritysten toiminnassa lainsäädännön suhteen on kolme perusprinsiippiä : Lainsäädäntö, myös ympäristölait, on yrityksen jokapäiväistä elämää Vastuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Nordic Food & Nordic Pack 8.10.2014 Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuuden, teollisuuden

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

ASTQ Supply House Oy 3.11.2015. Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja?

ASTQ Supply House Oy 3.11.2015. Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja? Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja? Lainsäädäntö on ikään kuin laatujärjestelmän kolmion kärki. Se ohjaa käyttämään hyviä käytäntöjä: se ei kuitenkaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan seminaari 2015 Työpajapäivä, keskiviikko 3.6.

Turvallisen tekniikan seminaari 2015 Työpajapäivä, keskiviikko 3.6. Työpajapäivä 2015 Turvallisen tekniikan seminaari 2015 Työpajapäivä, keskiviikko 3.6. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustalo Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5

Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5 Työpajapäivän esite Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5 Paikka: VTT Tampere, Tekniikankatu 1, Tampere. Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2014/0136(COD) 4.3.2015 TARKISTUKSET 202-229 Mietintöluonnos Catherine Stihler (PE544.262v01-00) kaasumaisia polttoaineita käyttävistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Apuvälinemessut 8.11.2007

Apuvälinemessut 8.11.2007 Apuvälinemessut 8.11.2007 Hissit ja vammaishissit Turvatekniikan keskus Heikki Viitala Vammaishissit ja direktiivit Rajaus tehty konedirektiivin ja hissidirektiivin kesken 29.6.2006 Lainsäädäntöön 29.6.2008

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 400 406 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta... 1053 401 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: DI Aarre Viljanen, MetSta ry otsikko: Koneiden yhdenmukaistettujen standardien ilmoitustapa remontin tarpeessa julkaisupäivä: 16.3.2009 HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 30.5.2013 STANDARDISOINTITYÖHÖN VOI OSALLISTUA 2 Kansallisen komitean jäsenkunta METSTAn koneturvallisuuskomiteassa on 22 jäsentä Teollisuus: 9 asiantuntijaa kuudesta eri yrityksestä

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 1796 Liite I HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Johdanto 1. Olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sovelletaan silloin, kun hissiä tai turvakomponenttia käytetään

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ

Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ Tuomas Järvelä Opinnäytetyö Syksy 2014 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot