Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa"

Transkriptio

1 Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

2 Esityksen sisältö Lakiperusta Katsaus konedirektiivin historiaan Soveltamisopas ja sen päivittäminen Eräitä tulkintaesimerkkejä Standardien kytkeytyminen konedirektiiviin Tietolähteitä

3 Lakiperusta Lakitasolla koneiden turvallisuudesta Suomessa säädetään ns. konelaissa (1016/2004) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) Laeissa on kuitenkin vain aivan yleiset periaatteet Konelaki koskee koneiden valmistajia, maahantuojia, myyjiä ja muita henkilöitä, jotka luovuttavat koneen tai muun teknisen laitteen Suomessa markkinoilla tai käyttöön Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajilta työn, työympäristön ja koneiden jatkuvaa tarkkailua sekä niihin liittyvien riskien arviointia ja vähentämistä Yksityiskohdista säädetään asetuksilla valtioneuvoston päätöksillä ministeriöiden päätöksillä

4 Koneiden turvallisuutta koskevat direktiivit Koneiden turvallisuutta koskevien suomalaisten säädösten taustalla ovat EU:n direktiivit Koneiden turvallisuuden perusdirektiivi on ns. konedirektiivi koskee kaikkia koneita, joita ei koske joku erikoisdirektiivi (esim. traktoridirektiivi tai hissidirektiivi) Koneen on täytettävä kaikkien sitä koskevien direktiivien määräykset Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY EMC-direktiivi 2004/108/EY Räjähdysvaara (ATEX) 94/9/EY Painelaitedirektiivi (PED) 97/23/ETY Ulkona käytettävien koneiden melupäästöt 2000/14/EY ym.

5 Konedirektiivin kehitysvaiheita Alkuperäinen konedirektiivi 89/392/ETY julkaistiin Direktiivin 1. muutos 91/368/ETY julkaistiin Tuolloin direktiivin soveltamisalaan liitettiin liikkuvat koneet ja nostolaitteet. Direktiivin 2. muutos 93/44/ETY julkaistiin , jolloin soveltamisalaan liitettiin henkilönostolaitteet ja turvakomponentit Direktiivin 3. muutos 93/68/ETY julkaistiin myös Tuolloin tehtiin täsmennyksiä CE-merkinnän käyttöön Direktiivin ns. kodifioitu versio 98/37/EY (Vanha konedirektiivi) julkaistiin Tällöin koottiin alkuperäinen direktiivi ja kaikki siihen mennessä tehdyt muutokset (1-3) yhtenäiseksi versioksi. Kodifioitu versio ei sisältänyt muutoksia aiemmin voimassa olleisiin konedirektiiviin ja sen muutoksiin, mutta käytännössä se kumosi sekä alkuperäisen direktiivin 89/392/ETY sekä siihen mennessä tehdyt muutokset 1-3. Direktiivin 4. muutos 98/79/EY julkaistiin In-vitrodiagnostiikan lääkinnällisten laitteiden direktiivi täsmentää direktiivin soveltamisalaa

6 Konedirektiivin kehitysvaiheita ( jatkoa) Uusi konedirektiivi 2006/42/EY tuli voimaan Direktiiviä muutettiin vuonna 2011, jolloin torjunta-aineiden levityskoneet tulivat konedirektiivin piiriin

7 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista Riskin arviointi nyt selkeä vaatimus suorittamisesta ja dokumentoinnista Liitteen I alussa oleva olennaisten vaatimusten soveltamisohje Johdantohuomautukset on muuttunut otsikoltaan Yleisiksi periaatteiksi, joka edellyttää nyt yksiselitteisesti sen, että riskin arviointi on aina suoritettava. Muokatun ja täydennetyn vaatimuksen (Yleinen periaate 1) teksti vastaa pääosin standardin EN ISO kohtaa Tarkkaan ottaen vanhan direktiivin liite I ei edes selväsanaisesti viittaa käsitteeseen "riskin arviointi", vaan käyttää erilaista terminologiaa. Riskin arviointi on luonnollisesti myös ennekin turvallisuussuunnittelun lähtökohta ja sen perusperiaatteet kuvattiin jo perusstandardin ensimmäisessä painoksessa EN [2] ja sittemmin standardissa EN 1050 [3] ei kuitenkaan itse direktiivissä

8 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Vaatimus riskin arvioinnista oli vanhassa konedirektiivissä esitetty muodossa: Valmistaja on velvollinen arvioimaan vaarat Uudessa konedirektiivissä asia on esitetty: Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveysja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset

9 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Koneen määritelmän täsmentäminen: Koneella tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmää, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä ja jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten

10 Kuva: Metso Käytännön esimerkki: Liikkuvan murskauslaitteen osana olevaa murskainta, ns. peruskonetta myydään myös irrallisena Vanhan konedirektiivin mukaan se oli tulkittavissa joko koneeksi tai osittain valmiiksi koneeksi riippuen kieliversiosta Uusi määritelmä poistaa tämän epäselvyyden

11 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista Koneen tekninen tiedosto Osoitettava, että kone on konedirektiivin vaatimusten mukainen ( jatkuu) Käsitettävä koneen rakenne, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin on tarpeen em. arvioinnin suorittamiseksi. Ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää kaikkea sellaista koneen suunnittelua ja rakennetta koskevaa yksityiskohtaista tietoa, joka ei ole erityistä ko. koneelle ja joka on hyviin insinööritekniikan käytäntöihin perustuen oikeutettua Laadittava yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä. Voi sisältää myös osuuksia, jotka on kirjoitettu jollain toisella (tai toisilla) yhteisön virallisella kielellä Poikkeuksena teknisen tiedoston sisältämä kopio käyttöohjeesta, jolle on omat kielivaatimuksensa

12 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista Laadittava jokaiselle konemallille tai -tyypille Konetyypillä voi olla muunnoksia ( jatkuu) Teknisen tiedoston sisältämässä koneen kuvauksessa määriteltävä konetyypin tai -mallin muunnelmat Ei tarvitse säilyttää yhteisön alueella Ei tarvitse olla jatkuvasti käytettävissä aineistomuodossa Voi olla tallennettuna paperille tai sähköisesti yhteen tai useampaan paikkaan Ei tarvitse kahdentaa dokumentteja, jotka ovat yhteisiä usealle eri konetyypille EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa nimetyn henkilön (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) voitava koota tiedosto ja antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten markkinavalvontaviran- omaisten käyttöön määräajassa, joka on suhteessa sen monimutkaisuuteen Jos ei kyetä esittämään toimivaltaisen viranomaisen pyytäessä asianmukaisin perustein, tätä voidaan pitää riittävänä perusteena epäillä koneen vaatimustenmukaisuutta

13 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Yleiskuvaus, yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset, kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi Täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset, laskelmat, testaustulokset, todistukset ym. muut tiedot, joita tarvitaan tarkastettaessa, onko kone olennaisten vaatimusten mukainen Huom. osakokoonpanoja koskeva rajaus Riskin arviointia koskevat asiakirjat, joista ilmenee noudatettu riskien arviointimenettely, mukaan lukien Luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat konetta Niiden suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä Käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät siten, että käy ilmi, mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat Tekniset selosteet ja tulokset tehdyistä testeistä Tarpeen mukaan koneeseen sisältyvien osittain valmiiden koneiden liittämisvakuutukset ja kokoonpano-ohjeet

14 Esimerkkejä direktiivin muuttuneista vaatimuksista ( jatkuu) Tarpeen mukaan jäljennökset muiden koneeseen liitettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksista, esim: Koneeseen liitetyt turvakomponentit tai ketjut, köydet ja vyöt Koneeseen liitetyt laitteet, jotka kuuluvat EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta edellyttävän direktiivin soveltamisalaan Koneyhdistelmään liitetyt valmiit koneet Jäljennös koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja ohjeista Sarjatuotteiden osalta ne sisäiset toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön sen varmistamiseksi, että kone pysyy konedirektiivin säännösten mukaisena ( laadunvarmistusjärjestelmä ), esim. Materiaali-, komponentti- ja osakokoonpanotoimitusten valvonta Tuotannon eri vaiheissa ja valmiille tuotteille tehdyt tarkastukset ja testaukset Toimenpiteet, joilla varmistetaan, että alihankkijat toteuttavat valmistajan spesifikaatioita Selosteet ja tulokset niistä tutkimuksista ja testeistä, jotka valmistaja on suorittanut komponenteille, tarvikkeille ja valmiille koneelle määrittääkseen, soveltuuko se suunnittelunsa ja rakenteensa puolesta turvallisesti asennettavaksi ja käyttöönotettavaksi

15 Konedirektiivin soveltamisopas Soveltamisoppaan tarkoitus Oppaan laatiminen, julkaiseminen ja kääntäminen Yleistä soveltamisoppaasta - miten opasta pitäisi lukea Esimerkkejä soveltamisoppaan sisältämistä tulkinnoista

16 Soveltamisoppaan tarkoitus Soveltamisoppaan tarkoituksena on selventää direktiivin käsitteitä ja vaatimuksia tarkoituksena turvata yhtenäinen tulkinta ja soveltaminen EU:n alueella Soveltamisoppaassa direktiivin kutakin kohtaa avataan ja annetaan siihen liittyviä lisätietoja tai soveltamisohjeita

17 Oppaan laatiminen, julkaiseminen ja kääntäminen Soveltamisopas on valmisteltu komission johdolla jäsenmaiden asiantuntijoista koostuvassa pienryhmässä Oppaan 1. painos julkaistiin joulukuussa 2009 Sisältää muut paitsi liitteiden III-XI soveltamisohjeet Oppaan 2. painos julkaistiin kesäkuussa 2010 Sisältää puuttuvat osat eli liitteiden III-XI soveltamisohjeet Sisältää myös eräitä korjauksia ja täsmennyksiä Toinen painos on käännetty myös suomeksi, käännös julkaistiin keväällä 2011 Julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 18 kieliversiota valmiina Saatavilla pdf-muodossa komission Internet-sivuilla osoitteessa Soveltamisopas on elävä dokumentti, jota päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan Työryhmä käy kuluvan vuoden aikana läpi jäsenmailta tulleita korjaus- ja muutosehdotuksia Soveltamisoppaan kolmas painos on alustavien tietojen mukaan valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä

18 Miten opasta pitäisi lukea? Sisältää jonkin verran ristiinviittauksia, mutta ei kaikenkattavasti Kannattaa ottaa huomioon, jos lukee opasta pistokoemaisesti sieltä täältä Luettava ja sisäistettävä liitteen I yleisten periaatteiden soveltamisohjeet Auttavat ymmärtämään olennaisten vaatimusten luonteen ja merkityksen Yleiset periaatteet on otettava huomioon kutakin olennaista vaatimusta sovellettaessa koneen suunnittelussa ja valmistuksessa 1: Riskien arviointi 2: Olennaisten vaatimusten sovellettavuus 3: Tekniikan nykytaso (the state of the art) 4: Liitteen I rakenne Oppaan status Vain konedirektiivi ja sen voimaan saattavat kansalliset säädökset ovat laillisesti velvoittavia Oppaan laadintaan on satsattu runsaasti eri tahojen voimavaroja Oppaassa esitettyihin tulkintoihin voidaan hyvin pitkälle nojautua

19 Eräitä tulkintakysymyksiä Tarvitaanko CE-merkintää? Kyseessä on trukkiin liitettävä kehikko, jolla voidaan kuljettaa kerralla useita jäte- ja pahvinkeruuastioita Kehikossa on pneumaattisilla tai hydraulisilla sylintereillä liikkuva toimilaite Vaatiiko tällainen laite CE-merkinnän vai onko kyseessä osittain valmis kone, joka liitetään trukkiin? Voisiko tällaista laitetta verrata esimerkiksi traktoreihin liitettäviin maatalouskoneisiin ja miten siinä tapauksessa menetellään? Laitetta ei ole suunniteltu henkilökuljetukseen

20 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa)

21 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Kyseisen tuotteen voidaan katsoa olevan konedirektiivin määritelmän mukainen vaihdettava laite, joka tulee CE-merkitä Konedirektiivissä (2. artikla kohta 2 b) sekä vastaavassa Valtioneuvoston asetuksessa 400/2008 vaihdettava laite määritellään seuraavasti: vaihdettavalla laitteella tarkoitetaan laitetta, jonka jo käyttöön otetun koneen tai traktorin käyttäjä itse kiinnittää kyseiseen koneeseen tai traktoriin sen toiminnan muuttamiseksi tai uuden toiminnon aikaansaamiseksi, jos tämä laite ei ole työkalu Kyseinen kehikko on luonteeltaan sellainen, että trukin käyttäjä voi itse liittää sen trukkiin Kehikko saa trukkiin liitettynä aikaan uuden toiminnan (trukki muuttuu yhden kuormalavan nostoon kykenevästä trukista usean jäte- ja pahvinkeruuastian käsittelyyn kykeneväksi) Kehikko ei myöskään ole työkalu Työkaluina pidetään poranteriä, leikkuuteriä, yksinkertaisia maansiirtokauhoja yms, jotka eivät muuta koneen toimintaa (soveltamisopas kohta 41)

22 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivin soveltamisoppaassa on vaihdettavasta laitteesta todettu seuraavaa: Vaihdettava laite on suunniteltu ja rakennettu kiinnitettäväksi koneeseen sen jälkeen, kun varsinainen kone on otettu käyttöön Soveltamisoppaassa todetaan lisäksi: Vaihdettaviksi laitteiksi ei katsota laitteita, joita käytetään koneen kanssa mutta joita ei ole kiinnitetty siihen. Kyseinen kehikko on kuitenkin tarkoitus kiinnittää trukkiin, koska hydrauliikka saa käyttövoimansa trukista. => Laite on vaihdettava laite, tulee CE-merkitä

23 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivissä (kohta ) todetaan kiinteistä suojuksista seuraavaa: Kiinteiden suojusten kiinnitysjärjestelmän avaaminen tai irrottaminen saa olla mahdollista vain työkaluilla. Kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä kiinnitettynä suojuksiin tai koneeseen, kun suojukset irrotetaan. Suojusten on mahdollisuuksien mukaan oltava sellaisia, etteivät ne pysy paikallaan ilman kiinnittimiä. Epäselvyyttä on aiheuttanut keskimmäisen uuden vaatimuksen tulkinta

24 Eräitä tulkintakysymyksiä (jatkoa ) Eräs konevalmistaja kysyi: Konedirektiivi vs. soveltamisopas? Aiheuttaa lievää hämmennystä otsikossa mainittujen dokumenttien erilaiset tulkinnat suojien kiinnikkeistä. Konedirektiivin ja koneasetuksen maininta koneen kiinteistä suojuksista ja erityisesti näiden erityisvaatimus, jossa yksiselitteisesti mainitaan, että suojien kiinnikkeiden on pysyttävä kiinni suojassa tai koneessa kun suoja irrotetaan. Kuitenkin tuossa soveltamisoppaassa ei välttämättä näin olekaan ( Vaatimuksen soveltaminen riippuu valmistajan kyseessä olevaa riskiä koskevasta arvioinnista ). Miksi ei konedirektiiviin ja koneasetukseen suoraan voi mainita, että riskiarvioon perustuen katsotaan tämän tarpeellisuus, kuten soveltamisoppaassakin tämä on mainittu?

25 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Liitteen I kohdan toinen luetelmakohta edellyttää, että kiinteiden suojusten kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä kiinnitettyinä suojuksiin tai koneisiin, kun suojukset irrotetaan. Vaatimuksen tavoitteena on vähentää riskejä, jotka aiheutuvat yhden tai useamman kiinnittimen häviämisestä, kun suojuksia irrotetaan esimerkiksi huoltoa varten. Tämä voi johtaa siihen, että suojuksia kiinnitetä paikoilleen, suojukset kiinnitetään vain osittain tai että ne kiinnitetään korvaavilla kiinnittimillä, jotka eivät ole riittävän lujia, jolloin suojus ei suojaa riittävästi esimerkiksi silloin, kun se olisi tarpeen osien sinkoutumisen estämiseksi.

26 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Liitteen I kohdan toinen luetelmakohta edellyttää, että kiinteiden suojusten kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä kiinnitettyinä suojuksiin tai koneisiin, kun suojukset irrotetaan. Vaatimuksen tavoitteena on vähentää riskejä, jotka aiheutuvat yhden tai useamman kiinnittimen häviämisestä, kun suojuksia irrotetaan esimerkiksi huoltoa varten. Tämä voi johtaa siihen, että suojuksia kiinnitetä paikoilleen, suojukset kiinnitetään vain osittain tai että ne kiinnitetään korvaavilla kiinnittimillä, jotka eivät ole riittävän lujia, jolloin suojus ei suojaa riittävästi esimerkiksi silloin, kun se olisi tarpeen osien sinkoutumisen estämiseksi. Vaatimuksen soveltaminen riippuu valmistajan kyseessä olevaa riskiä koskevasta arvioinnista. Vaatimusta sovelletaan kaikkiin kiinteisiin suojuksiin, jotka käyttäjä voi todennäköisesti irrottaa ja kiinnittimien häviämisen riski on olemassa, esimerkiksi kun kiinteitä suojuksia poistetaan käyttöpaikalla suoritettavan rutiininomaisen puhdistuksen, asennuksen tai huollon ajaksi. Vaatimus ei koske välttämättä sellaisia kiinteitä suojuksia, jotka poistetaan todennäköisesti vain esimerkiksi silloin, kun koneelle tehdään perusteellinen huolto, koneeseen tehdään suuria korjauksia tai kone puretaan toiseen paikkaan siirtämistä varten. Samasta syystä vaatimusta ei tarvitse välttämättä soveltaa kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden suojakoteloihin, jos valmistajan ohjeissa täsmennetään, että suojakotelon poistamista edellyttävät korjaukset saa tehdä vain erikoistunut henkilöstö. Tällöin on käytettävä kiinnitysjärjestelmiä, joita ei ole helppo poistaa.

27 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivin yleisissä periaatteissa todetaan kohdassa 1: "Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää." Eli riskin arvioinnissa tulee selvittää mm. se, aiheutuuko kiinteiden suojuksien kiinnityselimien mahdollisesta katoamisesta riski, joka ei ole hyväksyttävissä. Arvioinnin kriteereinä voivat olla mm. mahdollisuus joutua liikkuvien koneenosien kanssa kosketukseen, erilaiset päästöt (melu, pöly, pakokaasut, erilaiset säteilyt jne...), miten usein ja kenen toimesta suojusta avataan yms.

28 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Konedirektiivin yleisissä periaatteissa todetaan kohdassa 1: "Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää." Eli riskin arvioinnissa tulee selvittää mm. se, aiheutuuko kiinteiden suojuksien kiinnityselimien mahdollisesta katoamisesta riski, joka ei ole hyväksyttävissä. Arvioinnin kriteereinä voivat olla mm. mahdollisuus joutua liikkuvien koneenosien kanssa kosketukseen, erilaiset päästöt (melu, pöly, pakokaasut, erilaiset säteilyt jne...), miten usein ja kenen toimesta suojusta avataan yms. kohdassa 2: "Olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa asetettuja velvoitteita sovelletaan ainoastaan, jos vastaava vaara on olemassa (ts. edellä mainitussa riskin arvioinnissa on todettu) kyseisessä koneessa, kun sitä käytetään valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan ennakoimissa olosuhteissa, tai ennakoitavissa olevissa epätavallisissa tilanteissa. Joka tapauksessa sovelletaan kuitenkin kohdassa esitettyjä turvallistamisen periaatteita sekä ja kohdassa tarkoitettuja, koneen merkintöjä ja ohjeita koskevia velvoitteita."

29 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Edellä mainitusta voidaan vetää se johtopäätös, että kohdassa mainittu vaatimus kiinnityselimien kiinnipysymisestä ei kuulu noihin edellä mainittuihin asetuksen kohtiin, joita on sovellettava joka tapauksessa. Kyseistä vaatimusta on sovellettava, jos riskin arvioinnissa todetaan, että kiinnityselimien kiinnipysymättömyydestä on seurauksena riskitaso, jota ei voida hyväksyä. Yhteenvetona voitaneen todeta, että koneasetus antaa vaihtoehtoja kohdan vaatimukselle riippuen tehdystä riskin arvioinnista.

30 Eräitä tulkintakysymyksiä ( jatkoa) Edellä mainitusta voidaan vetää se johtopäätös, että kohdassa mainittu vaatimus kiinnityselimien kiinnipysymisestä ei kuulu noihin edellä mainittuihin asetuksen kohtiin, joita on sovellettava joka tapauksessa. Kyseistä vaatimusta on sovellettava, jos riskin arvioinnissa todetaan, että kiinnityselimien kiinnipysymättömyydestä on seurauksena riskitaso, jota ei voida hyväksyä. Yhteenvetona voitaneen todeta, että koneasetus antaa vaihtoehtoja kohdan vaatimukselle riippuen tehdystä riskin arvioinnista. Tässä yhteydessä on paikallaan korostaa, että soveltamisopasta on syytä lukea kokonaisuutena eikä niin, että poimii sieltä valittuja paloja!

31 Standardien suhde direktiiviin Uusi menettelytapa Direktiivissä yleiset vaatimukset - pakko noudattaa Yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten vaatimuksia voidaan noudattaa yleisesti hyväksyttävällä tavalla esitetään yhdenmukaistetuissa (harmonisoiduissa) standardeissa Edustavat tekniikan nykytasoa (State of the art) Jos konevalmistaja noudattaa harmonisoitua standardia, katsotaan, että kone täyttää direktiivin vaatimukset niiden vaatimusten osalta, jotka kyseinen standardi kattaa: vaatimustenmukaisuusolettama

32 Standardien ryhmittely Konedirektiiviä tukemaan tarkoitetut standardit muodostavat kolmitasoisen järjestelmän Ylinnä ovat kaikkia koneita koskevat yleiset A-tyypin standardit Seuraavalla tasolla ovat tiettyä ominaisuutta, (esim. melua) tai turvalaitetta (esim. koneen toimintaan kytkettyä suojusta) koskevat B-tyypin standardit C-tyypin standardit koskevat tiettyä konetta tai koneryhmää Sisältävät viittauksia A- ja B-tyypin standardeihin Hierarkialla voidaan varmistaa, että tiettyä turvallisuusnäkökohtaa (esim. turvaetäisyydet) koskevat periaatteet standardisoidaan vain kerran Yleiset A-tyypin standardit SFS-EN ISO SFS-EN ISO Tiettyä ominaisuutta tai turvalaitetta koskevat B-tyypin standardit Tiettyä konetta koskevat C-tyypin standardit

33 Eräitä tärkeitä standardeja A-tyypin standardeja: SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen Määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisuuden aikaansaamiseksi koneita suunniteltaessa. Määrittelee riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen periaatteet suunnittelijoiden avuksi tämän päämäärän saavuttamiseksi. Korvasi v standardit SFS-EN ISO ja -2 sekä B-tyypin standardeja: SFS-EN 574 Kaksinkäsinhallintalaitteet. Toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet SFS-EN 953 Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet SFS-EN 1088 Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta SFS-EN ISO Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet SFS-EN Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet

34 Käytännön suunnittelutilanteessa huomioitavaa Ensin kannattaa selvittää, onko suunniteltavaa konetta koskevaa C-tyypin standardia olemassa Jos tällainen C-tyypin standardi on olemassa standardista käy ilmi, mitä A- ja B-tyypin standardeja suunnittelutilanteessa mahdollisesti tarvitaan standardista käy ilmi, mitä A- ja B-tyypin standardeissa esitettäviä vaatimuksia on C-tyypin standardissa olevien vaatimusten lisäksi noudatettava Olemassa olevat ja valmisteilla olevat C-tyypin standardit ovat tunnistettavissa esim. C-tyypin standardeja laativien komiteoiden työohjelmista

35 Käytännön suunnittelutilanteessa huomioitavaa Onko C-standardi harmonisoitu standardi, ts. antaako sen noudattaminen vaatimustenmukaisuusolettaman? Ajan tasalla oleva harmonisoitujen standardien luettelo julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä Viimeisin päivitys on tehty ( jatkuu)

36 Käytännön suunnittelutilanteessa huomioitavaa ( jatkuu) C-tyypin standardin noudattaminen ei poista konedirektiivissä esitettävää vaatimusta riskin arvioinnin suorittamisesta ja dokumentoimisesta Riskin arviointi on myös tällöin tehtävä ja dokumentoitava, mutta sen laajuus voi olla suppeampi kuin ilman C-tyypin standardia toimittaessa C-tyypin standardia laadittaessa on jo suoritettu riskin arviointi ja C-tyypin standardin soveltajan tehtäväksi jää lähinnä sen varmistaminen, kattaako noudatettu C-tyypin standardi kaikki suunniteltavana olevaa konetta koskevat vaarat ja konedirektiivissä esitettävät konetta koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset C-tyypin standardin soveltajan on tehtävä yksityiskohtaisempi riskin arviointi (ja sitä seuraava riskin pienentäminen) vain niiden vaarojen osalta, joita C-typin standardi ei kata

37 Tietolähteitä Teknologiateollisuus ry. Teknisen lainsäädännön seuranta Osallistuu yhdessä sidosryhmiensä kanssa lainsäädännön valmisteluun sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla MetSta ry. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta) huolehtii kone- ja metallituoteteollisuuden sekä materiaalitekniikan ja metallien jalostuksen standardisoinnista sekä eurooppalaisella ja kansainvälisellä standardisoimiskentällä että kansallisella tasolla

38 Työsuojeluhallinto Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet (ent. työsuojelupiirit) Työsuojelun tietopankki Hyvät käytännöt Työsuojelutietopankin sivuilla levitetään tietoa hyvistä työterveys- ja työturvallisuuskäytännöistä Suomessa Tietoa muiden maiden hyvistä käytännöistä löytyy esimerkiksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivuilta

39 Työsuojeluhallinto ( jatkoa) Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto Työsuojeluosasto (TSO) ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita, valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä sekä työsuojelupolitiikkaa ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä työsuojelun alalta

40 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Tukes valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa Tavoitteena on turvallinen, teknisesti luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

41 Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

42 Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus ( jatkoa)

43 Kiitoksia mielenkiinnosta!

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-068-0 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 LUKIJALLE

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, L 374/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ 21.6.2004 TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ Tekijät: Tilaaja: Mika Yli-Marttila, Jorma Järvenpää, Pekka Kivinen, Vesa Hämäläinen ja Heikki Marjamäki Työsuojelurahasto

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus Talonrakennusteollisuus ry Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennushankkeen työturvallisuus Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, Helsinki RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS JA SUOMEN RAKENTAMISSÄÄDÖKSET

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS JA SUOMEN RAKENTAMISSÄÄDÖKSET 1 EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS JA SUOMEN RAKENTAMISSÄÄDÖKSET Kirjoittanut 27.9.2013 Matti J. Virtanen, Rakennusneuvos, ympäristöministeriö. Muokannut 28.8.2014 Jarmo Majamaa, paloinsinööri, SPEK Liitteet:

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN

Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Juhani Jurvanen Opinnäytetyön nimi Valmistussolun

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot