DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu"

Transkriptio

1 kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: Artikkelin sisällysluettelo: 1 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen rooli Mikä muuttuu? Vakuutuksen kieli Vakuutuksen toimitustapa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja yhdenmukaistetut standardit... 4 Viiteluettelo... 6 Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry PL 10, Helsinki Koneturvallisuuden verkkojulkaisu: 1 (6)

2 Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on noudatettava alkaen. Direktiivin edellyttämien koneen rakennetta koskevien toimenpiteiden jälkeen valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tässä vakuutuksessa on yksilöitävä tarkasti kone, jota se koskee sekä mm. mainittava, mitkä vaatimukset se täyttää. EYvaatimustenmukaisuusvakuutus on julkinen koneen mukana toimitettava ja säilytettävä asiakirja, jossa valmistaja vakuutta noudattaneensa konedirektiiviä ja mahdollisia muita säädöksiä. Uusi koneditektiivi tuo muutoksia vakuutuksen sisältöön ja toimistustapaan. Kaikkien koneiden vakuutukset on käytävä läpi ja niihin on tehtävä muutoksia. 1 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen rooli Uusi konedirektiivi 2006/42/EY [1] aiheuttaa tarkistustarpeita kaikkien koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin: on selvitettävä täyttääkö kone uuden direktiivin osittain muuttuneet olennaiset vaatimukset on tehtävä tarvittavat suunnittelua ja rakennetta koskevat muutokset, ja koneen teknisen tiedoston avulla on oltava myös myöhemmin todettavissa tai todistettavissa se, miten olennaiset vaatimukset on tosiasiallisesti täytetty. Sen jälkeen kun vaatimustenmukaisuus on arvioitu ja teknisen tiedoston saatavilla oleminen on varmistettu, on valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan laadittava EYvaatimustenmukaisuusvakuutus. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatiminen antaa oikeuden CEmerkinnän kiinnittamiseen. Kuva 1 Konedirektiivin edellyttämät toimenpiteet "koneille" Uusi koneditektiivi aiheuttaa sen, että kaikkien koneiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö on tarkistettava. Kaikissa tapauksissa vakuutuksen sisältöä on muutettava ja lisäksi vakuutuksen toimitustapaan tulee tarkennus, joka on syytä ottaa huomioon. 2 Mikä muuttuu? Artikkelin lopussa olevassa taulukossa 1 on rinnakkain uuden ja vanhan direktiivin liite IIA. Sinisellä värillä on osoitettu täysin uudet vaatimukset tai muu sisältö, punaisella värillä poistuneet osuudet ja harmaalla varjostuksella on osoitettu lähinnä täsmennyksiksi luokiteltavissa olevat muutokset. Tärkeimmät muutokset ja täsmennykset ovat (tulkinnat muutoksista on täysin kijoittajan omia): 2 (6)

3 uutta: se "henkilö", jolta toimivaltainen viranomainen voi tarvitteassa tiedustella teknistä tiedostoa tai sen osia, on mainittava vakuutuksessa tämän "henkilön" toimipaikan on oltava EU/ETAalueella (mutta teknisen tiedoston ei tarvitse olla EU/ETA-alueella); direktiivin tekstissä "henkilöllä" on luultavasti alun perin tarkoitettu vain luonnollista henkilöä, mutta direktiivin soveltamisohje tullee lieventämään tätä (ts. mahdollisesti myös "oikeushenkilö" tulisi kysymykseen) täsmennystä: koneen kuvaus on oltava mahdollisimman yksiselitteinen ja tarkka uutta: (osittain täsmennystä ja osittain uutta) koneen täyttämät säädökset (EU-direktiivit) on mainittava käyttäen niiden virallisia EU:n virallisessa lehdessä käytettyja tunnuksia; esim. konedirektiiviin on viitattava englanninkielisessä vakuutuksessa "2006/42/EC" ja suomenkielisessä vakuutuksessa "2006/42/EY": viittauksia konedirektiivin kansallisesti voimaansaattaviin säädöksiin ei tarvita eikä niitä voida vaatia. täsmennys: ilmoitetun laitoksen tunnistenumero on ilmoitettava (EY-tyyppitarkastus) uutta: laadunvarmistusmenetely on uusi mahdollisuus liiteten IV koneille ja vastaavasti vakuutuksessa on oltava siihen liittyvän ilmoitetun laitoksen tiedot uutta: vakuutuksen laadinta-ajankohta ja paikka on yksilöitävä (ts. näiden tietojen antaminen ei jää vain hyvän tavan varaan) täsmennys: on oltava vakuutuksen laatijan nimi ja allekirjoitus. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tehtävä kaikille "koneille". Tässä on kuitenkin huomattava, että "koneilla" tarkoitetaan tässä varsinaisten koneiden lisäksi myös seuraavia soveltamisalaan kuuluvia tuotteita: vaihdettavat laitteet turvakomponentit (direktiiviin on lisätty viitteellinen luettelo) nostoapuvälineet nostoketjut, -köydet ja vyöt, sekä nivelakselit. Myös kaikille näille tuotteille on tehtävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tämä ei välttämättä ole ollut yksiselitteistä vanhan direktiivin 98/37EY [2] vaatimuksissa ja käytännön soveltamisessa. 3 Vakuutuksen kieli Vakuutuksen kieltä koskevien vaatimusten sanamuotoja on hiukan muokattu, mutta olennaista uutta ei kuitenkaan ole sen osalta tapahtumassa: vakuutus on oltava kuten tähänkin asti sen maan kielellä, jossa kone lopulta otetaan käyttöön; vanha direktiivi on tosin viitannut vain "yhteen maan virallisista kielistä", vaikka tosiasiallisesti kunkin jäsenmaan kielilaki on määrittänyt, millä kielillä (kunhan ne ovat EU:n virallisia kieliä) vakuutus on oltava käytännössä viimeistään siinä vaiheessa, kun kone siirtyy jakeluketjussa loppukäyttäjälle, on koneen mukana toimitettava oikeankielinen(-kieliset) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus; varmin tapa välttää maakohtaisia vaikeuksia on se, että koneen mukana lähtee aina vähintään yhdellä ao. maan virallisella kielellä laadittu vakuutus ja tarvittavat lisäkäännökset on sovittava tehtäväksi paikallisesti. Liitteen I kohta vaatii koneen ohjeiden osalta "alkuperäisen" ja "käännöksen" selkeää osoittamista. Se, pitääkö tämä sama osoitus tehtävä myös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen (ts. onko kyse "alkuperäisestä" vai "käännöksestä") selvinnee direktiivin soveltamisohjeesta. Se on joka tapauksessa selvää, että jälkeenpäin tehdyssä käännöksessä ei voi/tarvitse olla "allekirjoitusta" vaan ainoastaan allekirjoittajan nimen maininta. 4 Vakuutuksen toimitustapa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tähänkin menessä pitänyt aina toimittaa koneen mukana. Vakuutus on ollut erillinen dokumentti tai se on ollut painettuna koneen ohjeissa. Uusi konedirektiivi edellyttää, että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai asiakirja, jossa esitetään itse vakuutuksessa olevat tiedot (sarjanumeroa ja allekirjoitusta lukuunottamatta), on aina oltava koneen ohjeissa. 3 (6)

4 Uuden koneditektiivin vaihtoehdot ovat siten jatkossa seuraavat: 1. (alkuperäinen/täydellinen) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan vain koneen mukana toimitettavissa ohjeissa (ml. myös sarjanumero ja allekirjoitus) 2. (alkuperäinen/täydellinen) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on erillinen koneen mukana toimitettava dokumentti JA tämän lisäksi vakuutuksen tiedot (sarjanumeroa ja allekirjoitusta lukuunottamatta) toistetaan koneen mukana toimitettavassa ohjeessa. Kuten tähänkin asti voidaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus laatia koskemaan tiettyjen sarjanumeroiden välillä olevaa sarjaa, jos kyseinen sarja on konedirektiivin vaatimusten kannalta identtinen. 5 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja yhdenmukaistetut standardit Koneen suunnittelussa sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien avulla valmistaja voi saada vaatimustenmukaisuusolettamuksen. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit ilmoitetaan vakuutuksessa oman alaotsikon yhteydessä kuten tähänkin asti. Tätä artikkelia kirjoitettaessa ( ) ja vain viisi (5) viikkoa ennen uuden konedirektiivin 2006/42/EY pakollista soveltamista on tilanne edelleen se, että koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa yhdenmukaistettujen standardien kattava mainitseminen on erittäin vaikeaa ja jopa mahdotonta, vaikka koneen valmistaja olisi soveltanut laajasti koneturvallisuuden uusimpia ja ajan tasalla olevia standardeja. Syynä tähän on se, että yhdenmukaistettuja uuteen direktiiviin liittyviä standardeja on vasta n. 330 kpl ( tilanne) eli yli 50 % vähemmän kuin vanhaan direktiiviin liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja (n. 675 kpl). Samaan aikaan arviolta 200 valmista standardia "odottaa" tulemistaan yhdenmukaistetuiksi heti, kunhan komissio ehtii/kykenee luettelon julkaista (luetteloa on luvattu "marrakuulle"). Koneen valmistaja on juuri nyt uutta vakuutusta laatiessaan yhdenmukaistettujen standardien osalta ikävässä välikädessä: jos EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen haluaa laatia hyvissä ajoin (jo nyt on kiire ) ennen päivämäärää , on monet tärkeätkin sovelletut standardi siirrettävä vakuutuksessa alaotsikon "muut sovelletut standardi" alle, jos ne eivät ole vielä yhdenmukaistettuja; tällaiset standardi eivät myöskään virallisesti takaa mitään vaatimustenmukaisuusolettamusta niin kauan kun ne eivät ole yhdenmukaistettuja, ja vaikka valmistaja odottaisi asti (yhdenmukaistettujen standardien uudemman luettelon ilmestymistä) ennen vakuutuksen viimeistelyä, tulee monelta standardilta edelleen puuttumaan yhdenmukaistetun standardi asema vaikka CEN/CENELEC olisi ehtinyt standardin uuden tai tarkistetun painoksen jo julkaistakin. Komission tehottomuus yhdenmukaistettujen standardien luetteloiden julkaisemisessa on ollut kauan tiedossa ja tässä tilanteessa tämä ongelma korostuu ja vaikeuttaa uuteen direktiiviin siirtymistä on mm. täysin mieletöntä, että komissio ei ole kyennyt tähän mennessä julkaisemaan yhdenkään CENELECin laatiman koneturvallisuusstandardin viitetietoja, jotta niistä olisi tullut yhdenmukaistettuja. Koneiden sähköturvallisuuden perusteet eivät ole uuden konedirektiivin vuoksi muuttumassa ja mm. koneiden sähköturvallisuuden tärkeä perusstandardi EN ei viisi viikkoa ennen direktiviin soveltamista ole edelleenkään yhdenmukaistettu standardi. Sama tilanne on tosin myös koneturvallisuuden perusteet esittävän standardin "EN ISO :2003 ja A1:2009" sekä "EN ISO :2003 ja A1:2009" osalta. Mitä tästä pitäisi ajatella? Jos tällaiset tärkeät standardit eivät ole edelleenkään yhdenmukaistettuja, kuka voi lopulta tietää tai osaa kertoa, kannattaako niitä edes soveltaa vai onko tällaisissa standardeissa mahdollisesti puutteita (suhteessa uuteen direktiiviin)? 4 (6)

5 Taulukko 1 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus: uuden ja vanhan direktiiviin vertailu 2006/42/EY Liite II A (Uusi direktiivi) Koneiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä vakuutus ja sen käännökset on laadittava samoin edellytyksin kuin ohjeet (ks. liite I, kohdan a ja b alakohta) ja kirjoitettava koneella tai muussa tapauksessa käsin suuraakkosia käyttäen. Tämä vakuutus koskee yksinomaan konetta sellaisena kuin se saatettiin markkinoille, eikä se kata loppukäyttäjän siihen jälkeenpäin lisäämiä osia ja/tai tämän koneella suorittamia operaatioita. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä seuraavat tiedot: 1) valmistajan toiminimi ja täydellinen osoite sekä tarvittaessa tämän valtuutettu edustaja; 2) sen henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen eritelmän. Henkilön on oltava sijoittautunut yhteisöön; 98/37/EY - Liite II A (Vanha direktiivi) Koneiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö (1) [(1) Vakuutus on laadittava samalla kielellä kuin alkuperäiset käyttöohjeet (ks. liitteessä I oleva kohdan b alakohta), ja sen on oltava kirjoitettu joko koneella tai tekstaten suuraakkosin. Sen mukana on oltava käännös yhdellä sen maan virallisista kielistä, jossa koneita aiotaan käyttää. Tämä on tehtävä samojen edellytysten mukaisesti kuin käyttöohjeiden käännös.] EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava seuraavat tiedot: valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite (2), [(2) Toiminimi ja täydellinen osoite; edustajan on ilmoitettava myös valmistajan toiminimi ja osoite.] 3) koneen kuvaus ja tunniste, myös yleisnimike, toiminta, malli, tyyppi, sarjanumero ja kaupallinen nimi; 4) nimenomainen vakuutus siitä, että kone täyttää tämän direktiivin asiaankuuluvat säännökset, ja tarvittaessa vastaavanlainen vakuutus muiden direktiivien ja/tai sellaisten asiaankuuluvien säännösten mukaisuudesta, joiden mukainen kone on. Näiden viitteiden tai viitetietojen on oltava samat kuin Euroopan unionin virallisessa lehdessä näihin teksteihin julkaistut; 5) tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero, joka on suorittanut liitteessä IX tarkoitetun EY-tyyppitarkastuksen, sekä EYtyyppitarkastustodistuksen numero; kuvaus koneesta (3), [(3) Koneen kuvaus (esimerkiksi merkki, tyyppi, sarjanumero).] tieto kaikista asiaa koskevista säännöksistä, jotka kone täyttää, tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä EYtyyppitarkastustodistuksen numero, tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite, jolle tekninen rakennetiedosto on annettu 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti, 6) tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero, joka on hyväksynyt liitteessä X tarkoitetun täydellisen laadunvarmistusmenettelyn; 7) tarvittaessa viittaus 7 artiklan 2 kohdassa mainittuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty; 8) tarvittaessa viittaus muihin käytettyihin teknisiin standardeihin ja erittelyihin; tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite, joka on suorittanut 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisen tarkastuksen, tarvittaessa viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin, tarvittaessa tieto käytetyistä kansallisista standardeista ja eritelmistä, 9) vakuutuksen aika ja paikka; 10) sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on valtuutettu laatimaan tämä sen henkilön yksilöinti, jolla on valmistajan tai valmistajan edustajan antama vakuutus valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan puolesta. allekirjoitusvaltuus. 2006/42/EY Liite I (uuden direktiiviin liitteessä II A viitatut olennaiset vaatmukset) Ohjeiden laatimisen yleiset periaatteet a) Ohjeet on laadittava yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan tarkistamassa yhdessä tai useammassa kielitoisinnossa on oltava maininta alkuperäiset ohjeet. b) Jos alkuperäisiä ohjeita ei ole saatavana sen maan yhdellä tai useammalla virallisella kielellä, jossa konetta on määrä käyttää, valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan tai koneen kyseiselle kielialueelle tuovan henkilön on tehtävä ohjeista käännös kyseiselle yhdelle tai useammalle kielelle. Näissä käännöksissä on oltava maininta alkuperäisten ohjeiden käännös Ohjeiden sisältö Jokaisessa ohjekirjassa on tarvittaessa oltava vähintään seuraavat tiedot:. c) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai asiakirja, jossa esitetään itse EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa olevat tiedot ja josta käyvät ilmi koneen ominaisuudet, mutta jossa ei välttämättä ole sarjanumeroa ja allekirjoitusta; 5 (6)

6 Viiteluettelo [1] 2006/42/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) [2] 98/37/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 (6)

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-068-0 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 LUKIJALLE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0210/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) n:o /1999 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot