PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos Polyvinyylialkoholi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Liquifilm Tears -silmätippoja huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity kolmen päivän jälkeen. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Liquifilm Tears on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Liquifilm Tears -silmätippoja 3. Miten Liquifilm Tears -silmätippoja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Liquifilm Tears -silmätippojen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ LIQUIFILM TEARS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Liquifilm Tears on silmien kostuttamiseen tarkoitettu silmätippavalmiste. Liquifilm Tears -silmätippoja käytetään kuivien silmien kostuttamiseen ja kuivista silmistä johtuvien oireiden hoitoon. Sitä voidaan käyttää silmien kostuttamiseen myös tiloissa, jotka estävät silmän sulkeutumisen Huom! Lääkärisi on voinut määrätä lääkkeen toista käyttötarkoitusta varten ja/tai eri annostuksella kuin pakkausselosteessa on ilmoitettu. Noudata aina lääkepakkauksen ohjelipussa olevaa ohjetta. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT LIQUIFILM TEARS -SILMÄTIPPOJA Älä käytä Liquifilm Tears -valmistetta - jos olet allerginen (yliherkkä) polyvinyylialkoholille tai Liquifilm Tears -silmätippojen jollekin muulle aineelle Älä käytä Liquifilm Tears -silmätippoja pehmeiden piilolinssien kanssa. Ole erityisen varovainen Liquifilm Tears -silmätippojen suhteen - Älä käytä Liquifilm Tears -silmätippoja, jos pullon turvasinetti on rikkoutunut. Älä käytä valmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Hävitä pullo 28 päivän kuluttua avaamisesta, vaikka liuosta olisikin vielä jäljellä. - Liquifilm Tears sisältää bentsalkoniumkloridia säilöntäaineena. Bentsalkoniumkloridi voi ärsyttää silmiä ja värjätä pehmeitä piilolaseja. Vältä aineen joutumista pehmeille piilolinsseille. Ota piilolinssit pois ennen kuin alat käyttää Liquifilm Tears -silmätippoja ja odota sen käytön jälkeen vähintään 15 minuuttia ennen kuin asetat ne uudelleen paikalleen. Valmistetta voidaan käyttää kovien piilolasien kanssa. - Älä anna pullon tiputuskärjen koskettaa silmää tai mitään muutakaan pintaa. - Jos sinulla ilmenee silmäkipua, näköhäiriöitä, jatkuvaa silmän punoitusta tai ärsytystä, tai jos oireesi pahenevat tai ellei paranemista tapahdu kolmen vuorokauden kuluessa, lopeta valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriisi. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

2 2 Raskaus ja imetys Liquifilm Tears -silmätippojen aineosia on käytetty lääkeaineina jo useita vuosia ilman haitallisia vaikutuksia. Liquifilm Tears -silmätippojen käyttö raskauden tai imetyksen aikana ei vaadi erityisiä varotoimenpiteitä. Ajaminen ja koneiden käyttö Liquifilm Tears saattaa aiheuttaa lyhytaikaista näön hämärtymistä. Älä aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin näkösi on kirkastunut. 3. MITEN LIQUIFILM TEARS -SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN Käytä Liquifilm Tears -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 1 2 tippaa tarvittaessa. Noudata huolellisesti pakkauksen ohjelipussa olevia ohjeita. Ellet ymmärrä kaikkea, pyydä lääkäriä tai apteekkihenkilökuntaa selittämään epäselvät kohdat. Kuinka lääke otetaan? Liquifilm Tears on silmätippavalmiste. Lue pakkaukseen kiinnitetystä ohjelipusta, kuinka monta tippaa kullakin annostelukerralla otetaan. Annostele tipat silmään seuraavasti: Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Kallista päätä taaksepäin ja katso suoraan ylöspäin. Vedä varovasti alaluomea alaspäin siten, että luomi muodostaa pienen taskun. Pidä pulloa ylösalaisin ja purista varovasti yksi tippa liuosta silmään. Pullon tiputuskärki ei saa koskea silmään eikä mihinkään muuhunkaan pintaan. Kierrä suojatulppa tiiviisti kiinni heti käytön jälkeen. Silmätippojen oikea annostelu on erittäin tärkeää. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Päästä alaluomi takaisin paikoilleen ja sulje silmä noin 30 sekunniksi. Kuten muutkin lääkkeet, Liquifilm Tears -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä: Silmän kipua, ärsytystä, kutinaa tai punoitusta, lisääntynyttä kyynelnesteen eritystä, roskantunnetta silmässä tai allerginen reaktio voi esiintyä pian silmätippojen laittamisen jälkeen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. LIQUIFILM TEARS SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Liquifilm Tears -silmätippoja pullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä alle 25 ºC. Älä käytä Liquifilm Tears -silmätippoja, jos pullon turvasinetti on rikkoutunut. Hävitä pullo 28 päivän kuluttua avaamisesta, vaikka liuosta olisikin vielä jäljellä. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukava. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

3 3 6. MUUTA TIETOA Mitä Liquifilm Tears sisältää: - Vaikuttava aine on polyvinyylialkoholi 14 mg/ ml. - Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, natriumkloridi, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo (ph:n säätämiseen) ja puhdistettu vesi. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, Westport, Co. Mayo Irlanti. Lisätietoja tästä valmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Allergan Norden AB Johanneslundsvägen 3-5 SE Upplands Väsby Ruotsi Puh Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

4 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 4 Liquifilm Tears 14 mg/ ml, ögondroppar, lösning Polyvinylalkohol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Liquifilm Tears måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom tre dygn - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Liquifilm Tears är och vad det används för 2. Innan du använder Liquifilm Tears 3. Hur du använder Liquifilm Tears 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Liquifilm Tears ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD LIQUIFILM TEARS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Liquifilm Tears är ögondroppar som används för att fukta ögonen. Liquifilm Tears ögondroppar används för att fukta torra ögon samt vid behandling av symtom till följd av torra ögon. Dropparna kan användas för att tillföra fukt även vid tillstånd som gör att ögat inte kan slutas. Obs! Din läkare kan ha förskrivit detta läkemedel för ett annat ändamål och/eller i annan dosering än vad som anges i bipacksedeln. Följ alltid anvisningarna på läkemedelsförpackningens etikett. 2. INNAN DU ANVÄNDER LIQUIFILM TEARS Använd inte Liquifilm Tears - om du är allergisk (överkänslig ) mot polyvinylalkohol eller mot något av övriga innehållsämnen i Liquifilm Tears. Använd inte preparatet tillsammans med mjuka kontaktlinser. Var särskilt försiktig med Liquifilm Tears - Använd inte Liquifilm Tears ögondroppar om sigillet på flaskan är brutet. Använd inte preparatet efter den sista förbrukningsdagen. Kassera flaskan 28 dagar efter öppnandet även om innehållet inte är slut. - Liquifilm innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka ögonirritation och missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser innan Liquifilm används och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen. Preparatet kan användas tillsammans med hårda kontaktlinser. - Låt inte droppflaskans spets vidröra ögat eller någon annan yta. - Om smärta i ögat, synrubbningar, kvarstående rodnad eller irritation i ögat uppträder, eller om symptomen försämras eller om dessa inte förbättras inom tre dygn, sluta med att använda preparatet och kontakta din läkare. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

5 Graviditet och amning Liquifilm Tears beståndsdelar har använts som läkemedel i flera år utan några ogynnsamma effekter. Användning av Liquifilm Tears under graviditet eller amning kräver inga särskilda försiktighetsåtgärder. Körförmåga och användning av maskiner Liquifilm Tears kan ge upphov till kortvarig dimsyn. Kör inte bil och använd inte maskiner innan synen klarnat HUR DU ANVÄNDER LIQUIFILM TEARS Använd alltid Liquifilm Tears enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 1-2 droppar vid behov. Följ noga anvisningarna på förpackningsetiketten. Om du inte förstår alla anvisningar kan du be din läkare eller apotekspersonalen förklara det du tycker är oklart. Hur ska läkemedlet användas? Liquifilm Tears är ögondroppar. Läs på etiketten som är fäst vid förpackningen hur många droppar du ska dosera per gång. Droppa i ögat på följande sätt: Skaka flaskan väl före användning. Luta huvudet bakåt och rikta blicken rakt uppåt. Dra försiktigt undre ögonlocket nedåt så att det bildas en liten ficka. Droppflaskans spets får inte vidröra ögat eller någon annan yta. Skruva på locket ordentligt omedelbart efter användning. Det är mycket viktigt att ögondroppar doseras korrekt. Om du har några frågor ska du kontakta din läkare eller apoteket. Håll flaskan upp och ner och tryck försiktigt ut en droppe lösning i ögat. Släpp taget om undre ögonlocket och slut ögat under ca 30 sekunder. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Liquifilm Tears orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan uppträda: Ögonsmärta, ögonirritation, röda ögon, ökat tårflöde, känsla av att ha något i ögat, ögonklåda och allergisk reaktion i ögat just efter tillförseln av ögondropparna. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR LIQUIFILM TEARS SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen. Förvaras vid högst 25ºC. Använd inte Liquifilm Tears om sigillet på flaskan är brutet. Kassera flaskan 28 dagar efter öppnandet även om innehållet inte är slut. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

6 6 Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är polyvinylalkohol 14 mg/ ml. - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumfosfat heptahydrat, natriumhydroxid eller saltsyra (för att justera ph-värdet) och renat vatten. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport, Co. Mayo Irland Mer information om denna produkt kan erhållas hos ombudet: Allergan Norden AB Johanneslundsvägen 3-5 SE Upplands Väsby Sverige Tel: Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi PAKKAUSSELOSTE Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti

PAKKAUSSELOSTE. Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. flutikasonipropionaatti

PAKKAUSSELOSTE. Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. flutikasonipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 10 mg/ml -suuvesi Jodattu povidoni

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 10 mg/ml -suuvesi Jodattu povidoni PAKKAUSSELOSTE BETADINE 10 mg/ml -suuvesi Jodattu povidoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi

PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi PAKKAUSSELOSTE Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe. laktuloosi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe. laktuloosi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe laktuloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo Pakkausseloste ASA-ratiopharm 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli

PAKKAUSSELOSTE. CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli PAKKAUSSELOSTE CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nasacort 55 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio triamsinoloniasetonidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nasacort 55 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio triamsinoloniasetonidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Nasacort 55 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio triamsinoloniasetonidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot