TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä kuljetuskalustosta kuljettajineen. Kuljetuskalustoja voidaan valita useammalta kuin yhdeltä toimittajalta. Hankinnan suuruus Tilaaja ei pysty täsmällisesti arvioimaan hankinnan suuruutta. Hankinnan suuruus kuitenkin ylittää kokonaishankintana julkisen Hankintalain kansallisen tavara- / palveluhankinnan hankintarajan, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankinnan sisältö Hankinnan tarkoitus Hankinta sisältää maa- ja vesirakennustöissä käytettyjen kuljetuskalustopalveluiden hankintaa. Kuljetuskalusto otetaan tuntiajoon työmaiden työnjohdon antamien ohjeiden ja määräysten mukaan erilaisiin kunnallistekniikan rakennus- ja kunnossapitotöihin. Mahdollisista urakka-ajoista sovitaan tapauskohtaisesti: pidättää itsellään oikeuden teettää töitä erillisinä urakoina, sekä oikeuden pyytää erillisiä tarjouksia yli 2000 tonnia käsittävistä yhtäjaksoisista urakka-ajoista varastokasalle tai rakennuskohteeseen. Hankittava kalusto Tuntiajohinnat: Kunnallisteknisillä työmailla maan, louheen ja kiviainesten ajoon: 3-akselinen kuorma-auto 4-akselinen kuorma-auto 5-akselinen kuorma-auto Puoliperävaunulla varustettu maansiirtoauto Dumpperi Kalustosta tulee ilmoittaa tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Puutteelliset tai virheelliset tiedot voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Optio: Kasettilisä Jos tarjottuun kalustoon on saatavissa kasettiperävaunu, tilaaja maksaa kasettilisää ( kasettiajotunneilta ) kaikille tarjoajille seuraavasti. 3 aks. perävaunu 24 / tunti 4.aks. perävaunu 29 / tunti Kasetin käytöstä sovitaan työnjohdon kanssa työmaakohtaisesti. Jos tarjoaja sitoutuu kasettiajoon yllämainituin ehdoin, merkitse ruksi tarjouslomakkeeseen. (03) (03)

2 2 Tarjousta koskevat, tilaajan yleiset ehdot Tarjous koskee kuljetuskaluston toimittamista tuntityöhön kuljettajineen ja mahdollisine lisälaitteineen. Kaluston kuljettajan tulee olla ammattitaitoinen, suomenkieltä ymmärtävä ja puhuva, sekä työhön osallistuva ja hänellä on oltava Suomessa kelpaava ajokortti. Tarjous tehdään oheisena seuraavalla tarjouslomakkeella. Veloitushinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, joka lisätään laskuun eriteltynä tilaajaa laskutettaessa. Tämän tarjouksen mukaista kalustoa käytetään pääosin maamassojen ja louheen ajoon, sekä kiviainesten kuljettamiseen tuntiajoina. pidättää itsellään oikeuden teettää töitä erillisinä urakoina, sekä oikeuden pyytää erillisiä tarjouksia yli 2000 tonnia käsittävistä yhtäjaksoisista urakka-ajoista varastokasalle tai rakennuskohteeseen. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää kiireellisissä ja kuljetustarpeiltaan satunnaisissa ja pienissä kohteissa tilaajan kannalta kokonaistaloudellisinta vaihtoehtoa. Kaluston tarkistaminen Tilaajalla on oikeus tarkistaa auto varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtymistä työmaalle, sekä milloin tahansa työmaalla, työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten täyttymisen toteamiseksi. Työturvallisuus Ajoneuvon kuljettajalta edellytetään hyväksytysti suoritettu tietöiden turvallisuutta koskeva Tieturva I-kurssi, josta tulee olla esittää voimassa oleva todistus. Kuljettajalla tulee olla työmaalla liikkuessa näkyvillä oleva henkilön yksilöivä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee myös työnantajan nimi, sekä veronumero. Kuljettajalla tulee olla hytin ulkopuolella työskenneltäessä asianmukainen voimassa olevien työturvallisuusnormien täyttävä varustus (vähintään heijastava turvaliivi, kypärä ) Autojen mahdollisten lisälaitteiden tulee olla käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä, riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille työmaalla oleville. Autoissa on oltava toimivat peruutushälyttimet, sekä varoitusvilkut. Kunnan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että kalusto täyttää voimassa olevat työturvallisuuslain vaatimukset. Kalusto voidaan poistaa työmaalta, mikäli se ei täytä työturvallisuusvaatimuksia. Työaika Tuntiajossa/ -työssä noudatetaan tilaajan noudattamaa työaikaa, josta kahvitauot ja ruokatunti vähennetään, mikäli ei tapauskohtaisesti muuta sovita. Normaali työaika on arkisin ma-to ( 7,5h ) ja pe ( 5h 45 min )

3 3 Lisälaitteet ja niiden käytön korvaaminen esim. kolmikaatokippi, reunantäyttölaite yms. Lisälaitteiden korvaushinnat maksetaan käyttötuntien perusteella. Lisälaitteet ja veloitushinnat tulee ilmoittaa tarjouksessa. Yhteistoiminta Tilaajan edustajana sopimusteknisissä asioissa on työpäällikkö Hannu Myllynen. Käytännön hankintoja toteuttaa Ylöjärven kaupungin Teknisen osaston henkilökunta sekä Ylöjärven Vesi liikelaitoksen henkilökunta. Noudatettavat asiakirjat Aikataulu Laskutus Puitesopimuksen mukaisissa hankinnoissa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat: - Lait ja asetukset sekä niihin verrattavat viranomaispäätökset, - Päätös työkonekaluston hankintoja koskien - Tilaajan ja tarjoajan allekirjoittama sopimus - Tarjouspyyntö - Tarjous - YSE 1998 Tarjous koskee vuoden 2015 kuljetuskalustopalveluita. Tarjouksen hintojen tulee olla kiinteät asti. Laskuissa tulee olla aina vähintään erittely toimittajasta ja työn tilaaja. Laskutus suoritetaan kahden viikon välein. Maksuehto on 21 päivää siitä, kun hyväksyttävä lasku on todennettavasti saapunut tilaajalle. Mikäli laskulle tai laskun osalle ei löydy luotettavaa perustetta, tilaaja pidättäytyy sen maksamisesta. Tarjouksen muoto ja sisältö Tarjouksessa tulee yksilöidä hankkeesta Ylöjärven kaupungin suuntaan vastaava henkilö. Tarjoukseen tulee liittää toimittajan verovelkatodistus, todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (vakuutusyhtiön tai yhtiöiden) sekä ilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi merkinnästä. Tarjoajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä. Todistusten ikä saa olla enintään 2 kk tarjouksen jättämisajankohdasta. Lisäksi toimittajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista toimittajaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai jos selvityksissä on epäselvyyttä. Tarjoukseen tulee liittää tarjouspyynnön ohessa toimitettava(t) tarjouskaavake, johon on merkittävä kaikki kustannustekijät niille varatuille paikoille.

4 Kaluston omistajasta tai haltijasta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Ennakkoverolipun tulee liittyä ko. kaluston käyttöön liittyvään toimintaan. Tilaaja edellyttää myös verottajan antaman ennakkoperintärekisteriotteen ja todistuksen arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä. Ennen kuljetuskaluston vuokraamista urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle verojäämätodistus verojen maksamisesta sekä TEL, LEL, YEL tms. työeläkekassan ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuksien hoitamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Soveltuvin osin edellä mainittuja asiakirjoja voi korvata ajantasaisella Luotettava Kumppani raportilla, josta edellä mainitut tilaajavastuulain mukaiset asiat käyvät ilmi. Tilaaja purkaa kaluston vuokraussuhteen, jos vuokralle antajan todetaan jättävän edellä mainitut maksut hoitamatta. Em. tiedot annetaan yhteisenä kaikkia tarjottuja autoja koskien. Muuta tarjouksessa huomioitavaa o Kuljettajan ammattitaito Kuljettajalla tulee olla hyvä kokemus ( min. 2v. ) työmaakuljetuksista Kuljettajan ammattitaitoon vaikuttaa teknisen ammattitaidon, sekä työkokemuksen lisäksi olennaisesti oma-aloitteisuus, sekä yhteistyökyky muiden työmaalla toimivien henkilöiden kanssa. Tarjouksen ja toimeksiannon kieli Tässä hankinnassa käytettävä kieli on suomi. Työmailla käytettävä kieli on suomen kieli, sekä kirjoitettuna että suusanallisesti. Ajoneuvon kuljettajan tulee puhua ja ymmärtää suomenkieltä. Tarjouksen valintaperusteet Tilaaja asettaa kuljetuskaluston tarjousten perusteella edullisuusjärjestykseen, jonka mukaisessa järjestyksessä palvelun osto suoritetaan, huomioiden alla olevat kohdat 1 ja 2: Kohta 1. Työmaan johto tilaa kuljetuskaluston työmaalle edullisuusjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Kaluston tullessa työmaalle, sen on oltava Tarjouspyynnön / tarjouksen mukainen. Työkohteisiin, joissa joudutaan kulkemaan toistuvasti pehmeillä- ja huonokulkuisilla reiteillä, työnjohto voi tilata työmaalle lähtökohtaisesti telivetoisen auton, vaikka se olisikin tuntiveloitukseltaan hieman kalliimpi kuin ilman telivetoa oleva auto. ( perusteena työmaateiden rakentamiskustannussäästöt) Mikäli mikään tarjotuista kuljetuskalustosta ei ole käytettävissä tarvittavana ajankohtana, työnjohtajalla on oikeus erikseen tehtyjen perusteiden mukaan ottaa työmaalle sellaista kuljetuskalustoa, josta ei ole tehty tarjousta. Työkohteeseen valittu ajokalusto hoitaa kuljetukset työmaan osalta sovitun ajan loppuun ja kalustoa vähennetään ja lisätään työmaan tarpeista riippuen edullisuusjärjestyksen mukaisesti. 4

5 5 Kohta 2. Normaalissa palvelun tilaustilanteessa vuokrauksen päättymisestä pyritään ilmoittamaan edellisenä päivänä. Ennalta -arvaamattomissa tilanteissa, jolloin työt joudutaan työmaalla keskeyttämään kesken työpäivää, niin vuokraus keskeytetään välittömästi, ellei kalustolle ole tarjolla tällöin muuta työtä. Tarjousten julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli tarjoukseen sisältyy salassa pidettäviä tietoja, on salaiseksi luokiteltavat asiat korostetusti merkittävä salaisiksi ja ne tulee esittää erillisessä liitteessä. Salassa pidettäviä asioita eivät voi olla tarjousten keskinäisessä vertailussa käytettävät tiedot. Tarjoukset ovat julkisia vasta hankintapäätöksen teon jälkeen, eivät ennen päätöksentekoa. Päätöksenteon jälkeen ovat kaikki julkiset asiakirjat nähtävillä Ylöjärven kaupungin teknisessä toimessa palvelusihteeri Riina Uusitalolla. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjoukset ovat antajaansa sitovia, kunnes jonkun tarjoajan kanssa on allekirjoitettu puitesopimus. Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 2 kk tarjousten jättöajan päättymisestä. Tarjouksen jättäminen Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tekninen osasto / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3, Ylöjärvi Tarjouskuoreen tulee merkitä selvästi: Kuljetuskalustotarjous 2015 Tarjousten perille saapuminen suositellaan varmistamaan sähköisesti tai puhelimitse palvelusihteeri Riina Uusitalolta Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen. Tarjousten avaus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä. Tarjouksen hylkääminen Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä yhden tai kaikki tarjoukset, esimerkiksi seuraavin perustein Tarjous on saapunut tilaajalle myöhässä. Tarjous poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista tai ehdoista Tarjoukseen on sisällytetty muita kuin tarjouspyynnössä esitettyjä ehtoja, joita tilaaja ei voi hyväksyä Tarjoushinnat ja niiden perusteet ovat epämääräiset Tarjouksen tekijä on tarjousta laadittaessa tai tarjouskilpailun aikana menetellyt vilpillisesti tai hyvä tavan vastaisesti

6 Tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä edellä kerrotuilla tai hankkeiden toteuttamiseen vaikuttavilla muilla asiallisilla perusteilla. Mikäli tilaaja budjettiteknisistä tai vastaavista syistä jättää tarjoukset huomioimatta ja työt tilaamatta tai hylkää kaikki tarjoukset, ei tarjoajille synny tästä oikeutta taloudellisiin tai muihin vaatimuksiin. Tilaaja ei myöskään ole korvausvelvollinen. Tilaaja hylkää myös tarjousten toimittamiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen toimitetut tarjoukset. Määräajan ylittymisen johdosta hylätty tarjous palautetaan lähettäjälle avaamattomana viimeistään silloin, kun mahdollinen hankintapäätös on tehty ja oikaisuvaatimusaika kulunut umpeen. Sopimuksen voimaantulo Sopimus tulee voimaan kaupungin virallisen edustajan ja valittujen toimittajien allekirjoitettua virallisen sopimuksen. Sopimuksen purkaminen / Kaluston ja kuljettajan vaihtaminen Jos laskun liitteenä olevissa ajopäiväkirjamerkinnöissä ilmenee epärehellisyyttä, niin vuokraus päättyy välittömästi. Jos kuljettajan työmaatoiminta osoittautuu haitalliseksi tai hidastavaksi työn sujuvan edistymisen kannalta, kuljettajalle annetaan asiasta yksi huomautus ja jos ongelma jatkuu, niin vuokraus lopetetaan. Jos kaluston kulkuominaisuudet työmaalla eivät ole riittävät, vuokraus voidaan purkaa ja ottaa tilalle kulkuominaisuuksiltaan parempi kalusto. Jos kuljetuskalustoon tulee toistuvia kuljetuskeskeytyksiä, kaluston huonokuntoisuudesta johtuen ( myös savutus ja öljy yms. vuodot ), niin vuokraus lopetetaan / vaihdetaan kuljetuskalusto. Mikäli ajoneuvokaluston kuljettaja ei työmaalla käytä asianmukaista suojavarustusta (kypärä, heijastinliivit, turvajalkineet) tai kuljettajalta puuttuu esimerkiksi kuvallinen kuljettajan ja yrityksen yksilöivä henkilökortti, kuljettajalle annetaan asiasta yksi huomautus. Mikäli ongelma toistuu toisen kerran, kaluston vuokraus kyseisen kuljettajan alaisuudessa lopetetaan. Kuljettaja ei myöskään voi sopimusaikana toimia toisen kaluston kuljettajana, jos hän on saanut kaksi huomautusta työturvallisuusasioiden laiminlyönnistä. Työmaamestari kirjaa työmaapäiväkirjaan perustellun päätöksen vuokrauksen purkamisesta/ kaluston vaihtamisesta tai sanktioden antamisesta. 6

7 7 Lisätietoja Lisätietoja voi tarjouksesta tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla: -maanrakennusinsinööri Risto Holmi p työpäällikkö Hannu Myllynen p ( jälkeen paikalla) sähköpostiosoitteet ovat muotoa Ylöjärvellä Liitteet Tarjouslomake 2s Risto Holmi maanrakennusinsinööri

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ, sähkötöiden puitesopimukset Pyydämme tarjoustanne toimialaanne koskevissa sähköasennustöistä vuoden 2012 aikana Orimattilan kaupungin tilapalvelun

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot