Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan kohde Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh Hämeenkyrön kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia asemakaavakatujen, niihin liittyvien jalankulku- ja pyöräteiden, erillisten kevyen liikenteen väylien sekä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden talvihoidosta väliseksi ajaksi. Hämeenkyrön kunnan hoidossa on asemakaavakatuja noin 54 km, yksityisteitä noin 217 km ja erillisiä kevyen liikenteen väyliä noin 9 km. Hankinnan kuvaus Talvihoitoalueet Talvihoitoon kuuluu ajoradan, jalankulku- ja pyöräteiden, erillisten kevyen liikenteen väylien, linja-autopysäkkien sekä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden lumen auraus, polanteiden poisto, sohjon poisto, liukkauden torjunta sekä tarvittaessa risteys- ja näkemäalueilta lumen kuormaus, siirto ja poiskuljetus. Asemakaavakadut on jaettu seitsemään (7) talvihoitoalueeseen. Yksityisteillä vastaavia alueita on kuusi (6). Urakoitsija voi tarjota yhden tai useamman alueen talvihoitoa. Hämeenkyrön kunta tilaajana pidättää itselleen oikeuden tarkistaa talvihoitoalueiden rajoja tarkoituksenmukaisemmiksi. Työturvallisuus Talvihoitoon osallistuvalla kuljettajalla on oltava hyväksytysti suoritettu tietöiden turvallisuutta koskeva Tieturva 1- kurssi, josta tulee esittää voimassa oleva todistus. Kuljettajalla on työskennellessään oltava näkyvillä kuvallinen henkilön yksilöivä henkilökortti, josta ilmenee myös työnantajan nimi ja henkilön veronumero. Kuljettajalla tulee olla työskenneltäessä asianmukainen voimassa olevien työturvallisuusnormien mukainen varustus.

2 Sivu 2 / 6 Käytettävä kalusto Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä käytettävä kalusto varusteineen kullekin tarjotulle alueelle, vaadittavia varusteita on vähintään etuaura, hiekoitin, alusterä tai polanneterä tai vastaava polanteen poistoon soveltuva työväline. HUOM! Yksi talvihoitoon soveltuva työkone & aura yhtä kaava-/yksityistie aluetta kohden. Käytettävän kaluston ja työvälineiden tulee olla tarjouspyynnön mukaisiin tehtäviin soveltuvaa ja yleisesti käytettyä. Kunnalla on oikeus tarkistaa, että työkone täyttää voimassa olevat työturvallisuuslain vaatimukset. Työkone voidaan poistaa ja työt keskeyttää, mikäli työkone ei täytä työturvallisuusmääräyksiä. Käytettävät materiaalit Asemakaavakatujen ja kevyen liikenteen väylien liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitussepeliä (3 6 mm), joka on varastoituna kunnan varastolla Tippavaaran teollisuusalueella. Yksityisteiden liukkauden torjuntaan käytetään seulottua soraa (0 8 mm), joka on varastoituna Majanevan sora-alueella (Lentokentän monttu). Liukkauden torjuntaan käytettävien lajikkeiden materiaali-, punnitus- ja kuormauskustannukset kuuluvat kunnalle. Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi ja kaikki asiointi Tilaajan kanssa tulee tapahtua suomen kielellä. Hämeenkyrön kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (alv 0%) yksikköhintoina seuraavasti oheisella tarjouslomakkeella: Asemakaavakadut ml. jalka- ja pyörätiet sekä kevyen liikenteen väylät /h Yksityistiet auraus ja polanteen tasaus /jkm ja hiekoitus /h Hinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksin 2010=100 (MAKU) teiden ylläpito erillisindeksiin, siten että ensimmäisen vuoden tarjoushinnat ovat kiinteät. Tarjoushintoja tarkastetaan tammikuussa 2017, jolloin marraskuun 2016 pistelukua verrataan marraskuun 2015 pistelukuun. Toinen hinnantarkistus tehdään tammikuussa 2018, jolloin marraskuun 2017 pistelukua verrataan marraskuun 2016 pistelukuun. Hintoja voidaan tarkastaa joko ylöspäin

3 Sivu 3 / 6 tai alaspäin indeksin mukaan. Mikäli hinnanmuutos on alle 1%, hintoja ei muuteta. Urakoitsijan on tarjouksessa ilmoitettava talvihoitoon osallistuvien henkilöiden nimet ja ammatillinen pätevyys. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinta on EU-kynnysarvot ylittävä palveluhankinta. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HILMAssa, sekä kunnan internet-sivuilla Tarjouspyynnön liitteenä olevat talvihoitoaluekartat ovat noudettavissa kunnan teknisestä toimistosta osoitteesta Hollitie 7, Hämeenkyrö arkipäivisin klo Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan tulee esittää urakkatarjouksensa yhteydessä seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani yritysraportti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti sekä kaupparekisteriote tai todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, Mikäli urakoitsijalla on verovelkaa tai erääntyneitä eläkevakuusmaksuja sekä Tilaajavastuu.fi tai RALA -raporteissa on näitä koskeva häiriömerkintä, tulee lisäksi esittää: verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös:

4 Sivu 4 / 6 vastuuvakuutustodistus todistus työterveyshuollon järjestämisestä todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta todistus voimassaolevasta Tieturva 1-pätevyydestä jokaisen talvihoitoon osallistuvan kuljettajan osalta Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla annettaessa kolmea kuukautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituksen aikana. Urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittämään tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset omalta osaltaan. Urakan tilaajalla on mahdollisuus hylätä urakoitsija, joka ei ole toimittanut edellä mainittuja selvityksiä. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu asianmukaisella tavalla, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai tätä edeltänyt urakoitsijan valintapäätös. Laatuvaatimukset ja sopimus Valittujen urakoitsijoiden kanssa Hämeenkyrön kunta tekee palvelusopimuksen, jossa sovitaan mm. talvihoidon lähtökynnykset, laatuasiat sekä toimintamalli poikkeustilanteissa. Valittujen urakoitsijoiden tulee ylläpitää ajo- ja materiaalipäiväkirjaa, joka toimitetaan tilaajalle laskun yhteydessä. Laskutuskausi on 2 vk - 1 kk. Mikäli päiväkirjamerkinnöissä ilmenee epärehellisyyttä, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja palvelusopimus tehdä kun hankintapäätös on lainvoimainen. Palvelusopimus syntyy vasta, kun kirjallinen palvelusopimus on allekirjoitettu. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat: 1.Lait ja asetukset sekä niihin verrattavat viranomaispäätökset 2. Tilaajan ja tarjoajan allekirjoittama sopimus 3. Tämä tarjouspyyntö liitteineen 4. Tekninen lautakunta: urakoitsijan valinta

5 Sivu 5 / 6 5. Toimittajan tarjous liitteineen. 6. YSE 1998 Hankintapäätöksen tiedoksianto Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan valinnasta tarjouksen tehneille sähköpostilla. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan sähköpostiosoite, mihin hankintapäätös liitteineen voidaan lähettää sähköisesti. Tarjousten julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat sopimuksen teon jälkeen julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan niin, että se ei sisällä liiketai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- ja ammattisalaisuuksia on tarjoukseen sisällytettävä, tulee liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä tai ne tulee olla selkeästi merkitty. Tarjouksen hinta tai yksikköhinnat eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia. Valintaperusteet Tekninen lautakunta tekee urakoitsijoiden valinnan. Valintaperusteena on edullisin hinta. Jokainen talvihoitoalue käsitellään erikseen. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjousten jättäminen Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu palvelusopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kirjekuoressa kello mennessä osoitteeseen: Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7, Hämeenkyrö Kuoreen merkintä Talvihoito sekä lähettäjän nimi ja osoite. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje tai sähköposti on saapunut tilaajalle ennen kuin tilaaja on ryhtynyt tarjouksia käsittelemään. Tarjouksen avaaminen Tarjoukset avataan tarjousten jättöajankohdan jälkeen. Avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa.

6 Sivu 6 / 6 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset sekä jättää työt kokonaan tilaamatta. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä. Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä ja ne palautetaan avaamattomina. Lisätietoja Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä mennessä maanrakennusmestari Antti Myllymaalle sähköpostitse osoitteella Kysymykset ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan osoitteessa Vain kirjallisesti annetut lisätiedot sitovat tilaajaa. Muulla tavoin esitettyihin lisäkysymyksiin ei voida antaa vastauksia. Liitteet Tarjouslomake Luettelo asemakaava- ja yksityisteiden talvihoitoalueista Talvihoitoaluekartat (noudettava tekniseltä toimistolta)

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot