Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011"

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu Perhepalvelujohtaja: Rovaniemen kaupunki on teettänyt selvityksen kotihoidontuen kuntalisän maksamisen vaikutuksista keväällä Selvityksen tulos oli, että jos kaikille silloisille kotihoidontuen saajille maksettaisiin kotihoidontuen kuntalisää, olisi lisäkustannus sisarvaikutusten kanssa laskettuna 200 euron tuella 1,7 milj. euroa vuodessa, jos lapsia ei siirtyisi päivähoidosta kotihoitoon. Mikäli tapahtuisi 10 %:n siirtymä päivähoidosta kotihoitoon, lisäkustannukset olisivat n. 1,56 milj. euroa. Laskelman perusteella päivähoidossa olevista / päivähoitoon tulevista yli 50 % tulee saada kotihoidon tuen piiriin, jos halutaan saada aikaan taloudellista vaikutusta. Laskelmat tehtiin siltä pohjalta, että kotihoidontuen kuntalisän saajia ei rajattaisi muuten kuin, että lapsi saa Kelan maksamaa kotihoidontukea. Tällöin tuen merkitys on enemmän lapsiperheiden taloudellisen tuen muoto kuin, että sillä tähdättäisiin kunnallisen päivähoidon kysynnän vähentymiseen ja sitä kautta päivähoitopalvelujen kustannusten pienenemiseen. Rajaamaton kuntalisän myöntäminen tuo väistämättä lisäkustannuksia kaupungin päivähoitopalveluihin, koska ei voida suoraan osoittaa, mitä palvelua vähentämällä kuntalisän kustannuksia voitaisiin kattaa. Rovaniemen kaupungissa päivähoidon kysyntä on kasvanut, esim. keväällä 2008 noin 140 lasta uutta lasta on tullut päivähoitopalvelujen piiriin. Kotihoidontuen kuntalisän käyttöön oton selvityksen lähtökohtana on ollut sen päivähoidon kysyntää alentava vaikutus. Sen saavuttamiseksi kotihoidontuen kuntalisän myöntämiselle pitäisi asettaa ehtoja. Koulutuslautakunta on käsitellyt kuntalisäasiaa edellisen kerran kokouksessaan ( 82), jossa todetaan seuraavaa: Vuoden 2010 taloussuunnitelmassa on kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönotosta periaatepäätös. Kuntalisä tulisi käyttöön syksyllä Kuntalisän myöntämiseksi lautakunta tulee myöhemmin asettamaan tiettyjä ehtoja kuten esim. että vanhemman tulee jäädä vanhempainrahakauden jälkeen hoitamaan kotiin alle kolme vuotiasta lasta palaamatta ennen lapsen syntymää olleelle työ- tai opiskelupaikalle, ja että perheen kaikki lapset, lukuun ottamatta esiopetukseen ennen kouluikää osallistuvaa lasta, hoidetaan kotona. Kaupungin valtuusto on päättänyt Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma kirjassa lasten päivähoidon keskeisinä muutoksina suunnittelukaudelle koskien kotihoidon tuen kuntalisää. että Vaihtoehtoisten päivähoitopalveluiden kehittäminen aloittamalla kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu, rajauksin, jolla vähennetään kaupungin järjestämän lasten päivähoidon kysyntää ( paikkaa). Selvityksen taustaa: Kuntaliiton keväällä 2008 tekemän selvityksen mukaan lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksavien kuntien määrä on noussut vuodesta 2007, jolloin edellinen selvitys tehtiin. Kotihoidon tuen kuntalisää maksaa 375 vastanneesta kunnasta 79 (21 %) ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksaa 135 kuntaa (36 %) kysymykseen vastanneista 374 kunnasta.

2 Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan keskimäärin 151 / lapsi (vaihteluväli /lapsi). Kuntalisää maksetaan pääsääntöisesti alle 3-vuotiaista lapsista. Sisaruslisää maksaa 17 kuntaa. Se on suuruudeltaan keskimäärin 60 /lapsi. Yksityisen hoidon kuntalisät vaihtelevat 70 eurosta 800 euroon ja myös tuettavat hoitomuodot vaihtelevat kunnittain. Yksityisen hoidon tuen kuntalisät ovat alle 3- vuotiaalle suurempia kuin yli 3-vuotaille. Kaikki kotihoitoa tukevat kunnat ovat asettaneet joitakin ehtoja kuntalisän maksamiselle: Kolme neljästä edellyttää, että vanhempi hoitaa itse lasta. Puolet kunnista edellyttää, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona. Edellytyksenä voivat olla myös työn tai opiskelun keskeyttäminen tai minimihoitoaika. ( Kuntaliitto ) Laura Miettusen (VTM, nuorempi tutkija) tutkimus Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää on julkaistu Tutkimuksessa todetaan kuntaliiton 2007 (kuntalisää maksavia kuntia yhteensä 65) tekemään selvitykseen perustuen, että lähes kaikki kunnat (95 %) olivat vuonna 2007 asettaneet ehtoja lasten kotihoidon tuen kuntalisälle. Yleisin kuntalisän saamisen ehto oli, että jommankumman vanhemmista tulee hoitaa lasta kotona (n. 69 %). Toiseksi yleisin ehto oli, että kaikki perheen lapset hoidetaan kotona (hieman yli puolet kunnista). Toisaalta kolmannes kuntalisää maksavista kunnista maksoi kuntalisää perhekohtaisesti tai vain nuorimman kotihoidon tukeen oikeuttavasta lapsesta. Sisaruslisää maksoi neljännes kunnista. Vanhemman työssäkäyntiin liittyviä ehtoja oli asettanut 45 % kuntalisäkunnista: vanhemman tuli jäädä hoitovapaalle vakituisesta työstä tai määräaikaisilla työntekijöillä työssäoloa oli täytynyt kertyä kunnan asettama määräaika. Tuelle oli asetettu usein tietty vähimmäisaika, joka oli yleisimmin yksi kuukausi (35 % kunnista). Yli kuukauden mittaisen vähimmäisajan oli asettanut viidennes kuntalisäkunnista. Vajaa kolmannes edellytti vanhemman keskeyttävän opiskelut kuntalisän nostamisen ajaksi. Niin ikään vajaassa kolmanneksessa kunnista kuntalisää maksettiin vain täysistä kuukausista. Näihin kuntien antamiin tietoihin perustuen Miettunen toteaa, että Kuntalisien ensisijaisena tavoitteena näyttää olevan vanhemman työhön paluun myöhentäminen ja sitä kautta päivähoidon kysynnän hillitseminen. Usein ehdoissa määritellään, että vanhempi jää kotiin vakituisesta tai määräaikaisesta työsuhteesta tai keskeyttää opinnot. Tällaisilla ehdoilla pyritään varmistamaan, että kuntalisän saaja on sellainen, jolle kunnallinen päivähoito on todellinen vaihtoehto eli joka ilman kuntalisää palaisi töihin ja laittaisi lapsensa päivähoitoon. Kotihoidon tuen kustannuksia pyritään rajoittamaan sillä, että kuntalisää saadakseen perheen kaikki lapset täytyy hoitaa kotona. Tutkimuksen (viittaa Miettusen tutkimukseen) perusteella kuntalisää maksavat kunnat ovat tyypillisesti suuria, muuttovoittoisia kuntia, joissa on paljon pieniä lapsia, hyvä työllisyystilanne ja pieni veroprosentti. Kuntalisät on usein kohdistettu niille vanhemmille, jotka ovat töissä tai joilla on opiskelupaikka. Ilman kuntalisää nämä vanhemmat valitsisivat todennäköisesti kunnallisen päivähoitopaikan. Kuntalisien pääasiallisena tarkoituksena näyttää olevan päivähoitoon kohdistuvan paineen hillitseminen. ( Kelan tiedotus ) Kuntaliiton erikoisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtisen mukaan kuntalisiä maksavat kunnat ovat pääsääntöisesti suuria kuntia, ja niissä on hyvä taloudellinen tilanne. Edelleen hän arvioi, että kunnat maksavat kuntalisää, jotta lakisääteinen velvollisuus päivähoidon järjestämisestä olisi helpompi toteuttaa. ( YLE uutiset )

3 Lasten hoitomuodon vaihtoehdot Alla kouluikäisen lapsen vanhemmat voivat hankkia lapselleen kunnallisen hoitopaikan päiväkodista tai perhepäivähoitopaikasta. Vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle ovat Kelan maksamat lastenhoidon tuet, joita ovat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lastaan palkattomalle hoitovapaalle työsuhteen katkeamatta: Hoitovapaa kestää, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta Kela maksaa kotihoidon tukea. Sitä voi saada, kun alle 3-vuotiasta lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista tai joku muu hoitaja. Alle kouluikäisen lapsen hoidosta Kela voi vaihtoehtoisesti maksaa yksityisen hoidon tukea. Tällöin lapsen tulee olla hoidossa yksityisellä päivähoidon tuottajalla, joka on sopinut työsuhteen perheen kanssa. Myös adoptiovanhemmilla on oikeus lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukeen. Kotihoidon tuki on adoptiovanhemmille kuitenkin joustavampi. Jos perheessä on useampia lapsia, perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen lapsen iän ja hoitopaikan tai hoitajan mukaan. Perhe voi siis saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea, kun niitä maksetaan eri lapsista. Samasta lapsesta ei makseta molempia hoitotukia samanaikaisesti. Lasten kotihoidon tuki Hoitoraha e/kk Hoitolisä e/kk Kuntalisä Maksaminen Perheessä alle 3-vuotias lapsi 314,28 + sisaruksista 94,09 alle 3-vuotiaasta ja 60,46 alle kouluikäisistä sisaruksesta Enintään 168,19 perheen tulojen mukaan Kotikunta päättää, maksaako se kuntalisää Maksetaan perheelle Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha e/kk Hoitolisä e/kk Kuntalisä Maksaminen Perheessä alle kouluikäinen lapsi 160 e/kk/lapsi ( / lastenhoidon tuet) Esimerkkejä kunnista: Enintään 134,55 perheen tulojen mukaan Kotikunta päättää, maksaako se kuntalisää Maksetaan hoidon tuottajalle Lappeenranta: - ns. Lappeenranta-lisä - tuen määrä 143 / kk ( alkaen) - perheen lapsista ainakin yksi alle 3-vuotias - perheen kaikki alle kouluikäiset lapset ovat kotihoidon tuen piirissä - perhe saa yleisen kotihoidon tuen hoitolisää - Lappeenranta-lisää maksetaan vain Lappeenrannassa asuville Hämeenlinna: - kuntalisä 151 /kk, sisarkorotus 45,50 /kk - tuen piirissä ollessaan ei voi olla missään ansiotyössä - perheessä vähintään kaksi alle kouluikäistä päivähoidon valintaoikeuden piiriin kuuluvaa lasta, joista toinen on alle kolmevuotias - kotiin jäävä vakituisessa työsuhteessa olevan vanhemman tulee siirtää työhön paluutaan ja opiskelevan vanhemman opiskelun aloittamista tai jatkamista

4 - määräaikaisille työsuhteille on ehtona, että äiti on ollut työssä ennen ensimmäiselle äitiyslomalle jäämistään kuuden kuukauden aikana 86 työpäivää (4kk) tai, jos hakijana on isä, niin hänen on täytynyt olla ennen ensimmäiselle hoitovapaalle jäämistään kuuden kuukauden aikana vähintään 86 työpäivää - mikäli ensimmäistä alle 3-vuotiasta lasta on hoidettu kotona kotihoidon tuen turvin ennen toisen lapsen syntymää, uutta työssäoloaikaa ei edellytetä - kuntalisää ei makseta äitiys-, vanhempain- eikä vuosiloman ajalta, eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta, eikä takautuvasti - sisaruskorotusta ei makseta, kun perheen 6-vuotias lapsi on osapäiväisessä kunnan järjestämässä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa Vaasa: - täsmälisää voidaan maksaa perheelle, jossa on alle 2-vuotias lapsi - täsmälisän suuruus on 180 /lapsi/kk - lisä maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä - kotona hoitavalla vanhemmalla on välittömästi ennen äitiys- ja hoitovapaata toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tai hän on päätoiminen opiskelija siten, että hän ei täsmälisän maksamisen aikana ole läsnä olevana oppilaitoksessa ja hän on oikeutettu palaamaan työhön / opiskeluun vapaan päätyttyä - perheen toisen aikuisen tulee olla työssä tai opiskelijana koko täsmälisän maksuajan - ns. pätkätöitä tekevien osalta perusteena on, että kotiin jäävällä vanhemmalla on ollut määräaikaisia tai tilapäisiä työsuhteita ja niiden keston on pitänyt olla yhteensä vähintään vuosi ennen äitiysloman alkua. Työsuhteiden välillä on voinut olla korkeintaan kahden kuukauden tauko. - opiskelija on saanut opintonsa päätökseen ja valmistunut viimeistään kaksi kuukautta ennen äitiyslomalle jäämistä - täsmälisää ei makseta, jos kotiin jäävä vanhempi on kotona työttömänä saaden työttömyyskorvausta, kotona yksityisyrittäjänä, äitiys- tai sairauspäivärahalla, perhepäivähoitajana tai eläkkeellä. Täsmälisää ei makseta myöskään vanhempainrahakauden tai isäkuukauden ajalta. Oulu: - Oululisä on perhekohtainen ja maksetaan kaikille alle 2-vuotiaita kotona hoitaville samoin kriteerein kuin Kelan maksamaa kotihoidon tukea - tuen suuruus on 110 /kk alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta - tukea ei makseta alle kuukauden ajalta - lasta hoitaa lapsen oma vanhempi Joensuu: - lapselle on myönnetty Kelan päätöksellä kotihoidon tuki - vanhempi jää hoitovapaalle työstä, keskeyttää opinnot tai siirtää opintojen alkamista. Vaihtoehtoisesti vanhemman on pitänyt olla vähintään neljä kuukautta työsuhteessa kuuden kuukauden jakson aikana välittömästi ennen kotihoidon tukea edeltänyttä äitiys- ja vanhempainrahakautta - yrittäjän tulee palkata sijainen tai keskeyttää yrityksen toiminta - kuntalisä maksetaan ehdot täyttävälle hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta, kuitenkin enintään samalta ajalta kuin yleistä kotihoidon tukea. Lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä jaksolta - kuntalisä on 180 yhdestä perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta ja 50 perheen muista alle kouluikäisistä, jotka eivät käytä lasten päivähoitoa Kotihoidon tuen kuntalisä Rovaniemellä

5 Rovaniemen kaupungissa päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan 521 lapsella vuodesta 2009 vuoteen Lapset 0-6 vuotiaat Sarja Vuosi 0-6-vuotiaiden määrän kehitys vuosina Päivähoidon piirissä oli joulukuussa 2009 n. 70 % kaikista 1-6 vuotiaista lapsista, yhteensä 2793 lasta. Jos oletetaan, että vuonna 2015 päivähoitopalveluja käyttäisi sama % -osuus, tarkoittaisi se, että käyttäjiä olisi yhteensä 3152 lasta (2015: 1-6- vuotaita 4503) eli 359 lasta enemmän kuin vuonna Palvelujen järjestämisen kannalta on tarpeen miettiä eri vaihtoehtoja päivähoitopalvelujen kysynnän kattamiseksi. Vaihtoehtoja, joiden avulla vanhemmat itse voivat valita kunnallisen päivähoidon, kotihoidon tai yksityisen päivähoidon välillä. Eri vaihtoehdoilla on myös taloudellista vaikutusta päivähoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Kotihoidon kuntalisän maksamisella voidaan työhön menemisen tai opiskelun sijaan tarjota pienten lasten vanhemmille mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lapsia silloin, kun perheessä on ainakin yksi alle kolmivuotias. Kotihoidon tuen kuntalisän lisäksi on tulevaisuudessa harkittava yksityisen kotihoidon tuen kuntalisän korottamista (nyt 135 /lapsi/kk) ja nykyisen kaltaisista suorista ostopalvelusopimuksista kaupungin ja yrittäjän välillä osittaista luopumista. Tuen korottamisella tarjottaisiin vanhemmille todellista vaihtoehtoa hakea päivähoitopaikkaa myös kaupungin omien palvelujen ulkopuolelta. Vuodelle 2010 kotihoidon tuen kuntalisään ei ole talousarvioon varattu erillistä määrärahaa, vaan sen käyttöönotto rahoitetaan vähentyvällä päivähoidon kysynnällä omassa tuotannossa ja ostopalveluissa. Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen lisäksi, sen valitsijat tulevat kuulumaan myös yleisen kotihoidon tuen piiriin, joka on myös kaupungin kustannettava. Vuoden 2010 rahoitus tarkoittaa, että huomioiden kaupungin rahoitusmahdollisuudet, kotihoidon tuen kuntalisän maksamiselle on asetettava tiettyjä rajoituksia. Ensisijaisesti kotihoidon tuen kuntalisällä toivotaan vaikutusta alle kolmevuotiaiden päivähoitoon, joka on taloudellisesti kalleinta. Vuoden 2010 palvelusopimuksessa 0-2 vuotiaan hoitopäivän hinta on 63,26 /pv eli 1328,46 /kk, vastaavasti 3-6-vuotiaan hoitopäivän hinta on 39,54 /pv eli 836,34 /kk. Esitys Rovaniemen kaupungin kotihoidon tuen kuntalisän ehdoista:

6 1. Kuntalisän määrä on 180 / alle kolmevuotias lapsi. 2. Sisaruskorotus on 50 / perheen muut alle kouluikäiset lapset. 3. Alle kolmevuotiaalle lapselle on myönnetty Kelan päätöksellä kotihoidon tuki ja kuntalisää maksetaan enintään samalta ajalta kuin yleistä kotihoidon tukea. 4. Kuntalisä maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä. 5. Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona. Perheen 6-vuotias voi osallistua kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen, jolloin sisaruslisää ei makseta. 6. Vanhempi jää hoitovapaalle vakituisesta työstä, keskeyttää opinnot tai siirtää opintojen alkamista. Vaihtoehtoisesti äidillä on välittömästi ennen äitiysloman alkua ollut vähintään kolmen kuukauden mittainen työsuhde, tai jos isä jää hoitamaan lasta, edellytyksenä on, että hänellä on ollut vähintään kolmen kuukauden mittainen työsuhde välittömästi ennen lisän maksamisen aloittamista. 7. Yrittäjän tulee palkata sijainen tai keskeyttää yrityksen toiminta. 8. Kuntalisän minimimaksuaika on kolme (3) kuukautta. 9. Kuntalisää maksetaan alkaen hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Valmistelijan esitys: Esitän, että koulutuslautakunta päättää aloittaa Rovaniemen kaupungissa kotihoidon tuen kuntalisäkokeilun ajalla edellä mainituin ehdoin. Talouspäällikön lausunto: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lasten päivähoidon tehtäväalueelle euron määrärahan. Päivähoidon kehittämistoimenpiteinä valtuuston hyväksymässä talousarvioasiakirjassa esitetään lasten kotihoidontuen rajauksellisen kuntalisäkokeilun aloittaminen kaupungin järjestämän lasten päivähoidon kysynnän vähentämiseksi paikalla. Kuntalisäkokeilu tulee järjestää valtuuston hyväksymän raamin puitteissa. Kuntalisäkokeilusta mahdollisesti aiheutuvat palvelusopimus- ja käyttösuunnitelmamuutokset voidaan tuoda lautakunnan päätettäväksi sen jälkeen kun kotihoidontuen kuntalisän käyttäjämäärät selviävät. Esitys koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki: Koulutuslautakunta päättää aloittaa kotihoidon tuen kuntalisäkokeilun valmistelijan esityksen mukaisesti. Päivähoidon palvelusopimusta tarkistetaan sen jälkeen kun kotihoidon tuen kuntalisän käyttäjämäärät ovat selvillä. Koulutuslautakunta : Leena Aspegrén esitti, että asia jätetään pöydälle ja valmistelua jatketaan. Seija Miettunen esitti käsittelyn jatkamista. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty koulutusjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan kättennostoäänestys. Äänestyksessä Leena Aspegrénin esitystä kannatti 9 jäsentä (Leena Aspegrén, Eeva Ylihurula, Riitta Liinamaa, Sirpa Somby, Harri Heikkilä, Katri Juopperi, Janne Alkki, Petteri Malinen ja Tuuli Kaakkurivaara) ja Seija Miettusen esitystä 2 jäsentä (Seija Miettunen ja Jari Simola).

7 Päätös Puheenjohtaja totesi, että Leena Aspegrénin esitys on tullut koulutuslautakunnan päätökseksi. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa ylimääräisessä kokouksessa klo (kokous peruttu). Koulutuslautakunta Perhepalvelujohtaja Ritva Olsèn: Rovaniemen kaupungin kotihoidon tuen kuntalisän ehdoiksi esitetään: 1. Kuntalisän määrä on 180 / alle kolmevuotias lapsi. 2. Sisaruskorotus on 50 / perheen muut alle kouluikäiset lapset. 3. Perheen alle kolmevuotiaalle lapselle on myönnetty Kelan päätöksellä kotihoidon tuki ja kuntalisää maksetaan enintään samalta ajalta kuin yleistä kotihoidon tukea. 4. Kuntalisä maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä, paitsi syksyllä 2010, jolloin kuntalisän maksaminen aloitetaan. Silloin kuntalisää voi saada myös perhe, joka hoitaa lapsia kotona ja muut asetetut ehdot täyttyvät. 5. Lasten hoitajana on oma vanhempi. 6. Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona. Perheen esiopetusikäinen voi osallistua kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen, jolloin sisaruslisää ei makseta. 7. Vanhempi jää hoitovapaalle vakituisesta työstä. Vaihtoehtoisesti äidillä on ennen äitiysloman alkua ollut vähintään yhteensä kolmen kuukauden verran työssäoloa viimeisen puolen vuoden sisällä, tai jos isä jää hoitamaan lasta, edellytyksenä on, että hänellä on ollut vähintään yhteensä kolmen kuukauden verran työssäoloa viimeisen puolen vuoden sisällä ennen lisän maksamisen aloittamista. 8. Opiskelija voi saada kuntalisää, mikäli muut ehdot täyttyvät lukuun ottamatta kohtaa Yrittäjän tulee palkata sijainen tai keskeyttää yrityksen toiminta. 10. Kuntalisän minimimaksuaika on kolme (3) kuukautta. 11. Kuntalisää maksetaan alkaen hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Perhepalvelujohtaja Ritva Olsènin esitys: Esitän, että koulutuslautakunta päättää aloittaa Rovaniemen kaupungissa kotihoidon tuen kuntalisäkokeilun ajalla edellä mainituin ehdoin. Esitys koulutusjohtaja: Koulutuslautakunta päättää aloittaa kotihoidon kuntalisäkokeilun Rovaniemen kaupungissa perhepalvelujohtajan esityksen mukaisesti ajalle Kokeilun tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisia päivähoitopalveluita sellaisin ehdoin, että se vähentää kaupungin järjestämän lasten päivähoidon kysyntää paikkaa vuositasolla ja pystytään järjestämään annetun raamin puitteissa. Koulutuslautakunta , 23: Ari-Pekka Jakonen esitti Seija Miettusen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun ja asiasta tehdään tarkennettu suunnitelma. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu palautusesitys, joten asiasta on äänestettävä.

8 Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesityksen kättennostoäänestyksestä. Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti kymmenen (10) jäsentä ja asian palautuksen kannalla oli kolme (3) jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan Puheenjohtaja Leena Aspegrèn esitti Eeva Ylihurulan kannattamana, että kotihoidon kuntalisä järjestetään seuraavasti: Kotihoidon kuntalisän ehdot: 1. Kuntalisä on 180 yhdestä perheen alle kolmevuotiaasta lapsesta ja 50 perheen muista alle kouluikäisistä lapsista paitsi esiopetusikäisestä, joka osallistuu kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen. 2. Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. 3. Perheen alle kolmevuotiaalle on myönnetty Kelan päätöksellä kotihoidontuki. Kuntalisää maksetaan enintään samalta ajalta kuin yleistä kotihoidon tukea. 4. Opiskelija voi saada kuntalisää samoin ehdoin, mikäli perhe on kirjoilla Rovaniemellä. 5. Kuntalisän minimimaksuaika on kolme kuukautta alkaen hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Koulutuslautakunta päättää aloittaa kotihoidon kuntalisäkokeilun Rovaneimen kaupungissa ajalla edellä mainituin ehdoin. Tammikuussa 2011 tarkistetaan täyttääkö kuntalisän maksaminen näillä ehdoilla sille asetetut tavoitteet kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona. Lisäksi laaditaan kokeilun arviointisuunnitelma. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu koulutusjohtajan pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Koulutuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat koulutusjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Aspegrènin esityksen kannalla vastaavat EI. Suoritetussa äänestyksessä (Liite 1) annettiin kolme (3) JAA ääntä ja 10 EI - ääntä. Päätös Puheenjohtaja totesi, että Leena Aspegrènin esitys on tullut koulutuslautakunnan päätökseksi. Koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki (Liite 2) ja jäsenet Ari-Pekka Jakonen ja Seija Miettunen jättivät eriävän mielipiteen (Liite 3). Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi perhepalvelujohtaja Ritva Olsén etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

132 Otto oikeuden käyttäminen / koulutuslautakunnan päätös , 23 / Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu

132 Otto oikeuden käyttäminen / koulutuslautakunnan päätös , 23 / Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu KIRJAAMO: 996 /2010 1 132 Otto oikeuden käyttäminen / koulutuslautakunnan päätös 20.4.2010, 23 / Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Perhepalvelujohtaja: Rovaniemen

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/ /2013. Koula

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/ /2013. Koula Koulutuslautakunta 82 18.09.2014 Koulutuslautakunta 50 28.05.2015 Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/02.05.01/2013 Koula 18.09.2014 82 Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761

Lisätiedot

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Sosiaaliturvan abc Anita Haataja 31.5.2012 Sisältö Kotihoidon tuki Tukimuodoista, käyttäjämääristä ja kustannuksista Osittainen hoitoraha Kuntalisät 2 Lakisääteistä

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä Sivistyslautakunta 91 17.12.2012 Kunnanhallitus 77 18.03.2013 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisä 485/00.02.00/2012 379/00.02.00/2012 SLTK 91 17.12.2012 SLTK 28.8.2012 Valmistelija/lisätietoja Juha

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä 1.8.2016 alkaen Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Kunnan ja Kelan sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Kunnan ja Kelan sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta MALLISOPIMUS KUNTALISÄN MAKSAMISESTA Mallisopimus toimii pohjana, jota kunta voi hyödyntää oman kuntalisäsopimuksen laadinnassa. Mallisopimukseen on kirjattu kaikki ne ehdot, jotka on mahdollista valita

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa. Perhevapaiden 1 (6) Perhevapaiden Suomen nykyinen perhevapaajärjestelmä on kipeästi uudistuksen tarpeessa. Järjestelmä on tarpeettoman jäykkä eikä tue joustavaa työn ja perheen yhteensovittamista. Pala-palalta

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit

Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Jenni Kellokumpu Marraskuu 217 Talouspolitiikka Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Tämän keskustelualoitteen

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila HE 168/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

1990 vp. - HE n:o 239 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1990 vp. - HE n:o 239 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1990 vp. - HE n:o 239 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain 5 ja 7 :n sekä lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1.

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1. Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki Esitys lautakunnalle 25.1.2018 Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne 2017 Vaka-palvelut yhteensä 33 564

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

KYSELYN TULOSGRAFIIKKA TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ VERTIKAL OY

KYSELYN TULOSGRAFIIKKA TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ VERTIKAL OY KYSELYN TULOSGRAFIIKKA PORVOON VARHAISKASVATUKSEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSELVITYS TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ 26.1.2018 VERTIKAL OY 2. Vastaajan (toinen huoltaja) pääasiallinen toiminta tällä hetkellä a.

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

KESKENERÄINEN, ei jatkettu valmistelua

KESKENERÄINEN, ei jatkettu valmistelua Aktuaari- ja talouspalveluryhmä 17.12.2017 Alustavia kustannuslaskelmia perhevapaamalleista Oheiset laskelmat ovat vielä alustavia ja tulokset saattavat muuttua merkittävästi mallien yksityiskohtien ja

Lisätiedot

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Kelan etuudet lapsiperheille Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Mitä etuuksia lapsiperheelle? Äitiysavustus Adoptiotuki Lapsilisä Elatustuki Vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 Kunnanhallitus 63 14.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 23.04.2014 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi lastenhoidon tuista (STM062:00/2014) Väestöliitto ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: Väestöliitto ei kannata ehdotusta

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi http://info.stakes.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Riihimäen perusturvalautakunnan pöytäkirja 19.8.2003) Dno: KH / 346/1999

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8. Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2013 1 (8) 875 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HEL 2013-010486 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Äitiysavustukset synnytysvälin ja aikaisempien lasten lukumäärän mukaan 2014 ( ) 7.4 Lapsilisää saaneet lapset ja perheet (4.2.

Äitiysavustukset synnytysvälin ja aikaisempien lasten lukumäärän mukaan 2014 ( ) 7.4 Lapsilisää saaneet lapset ja perheet (4.2. Lisätietoja Kuviot-sarjasta: Terhi Rautesalo, puh 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Lapsiperhe-etuudet 7.1 Äitiysavustuksen saaneet (lapset) 1975 2014 (3.2.2015) Kuvio Aineisto 7.2 Äitiysavustusmenot

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 129/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk:

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk: Sosiaalilautakunta 66 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 1 17.01.2007 Sosiaalilautakunta 79 14.11.2007 YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 49/03.15/2007 52/03.15/2006 144/00.25/2005 SOSLTK 66 Valmistelija

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2012 alkaen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Kokopäivähoidon maksu Perheen nuorimmasta lapsesta maksun enimmäismäärä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA STM:n järjestämä kuulemistilaisuus 4.11.2014 VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA Hallituksen esityksessä laista lasten hoidon tuista ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia

Lisätiedot

Kuntalaisaloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloitepalvelu

Kuntalaisaloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloitepalvelu Sivu 1/6 Kuntalai saloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloitepalvelu [noreply@kuntalaisaloite.fi] lähetetty: 4. joulukuuta

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015 Päivähoitoon tulevien lasten määrä vaihtelee vuosittain ennakoimattomasti ja erityisesti alle 3 - vuotiaiden lasten määrän muutokset

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Kuntalisän myöntämisperusteet ja hakuohjeet

Kuntalisän myöntämisperusteet ja hakuohjeet 1 (4) Kuntalisän myöntämisperusteet ja hakuohjeet Päivitykset Varhaiskasvatusosasto 1.1.2009 päivitys 27.8.2009 päivitys 14.5.2010 päivitys 1.11.2010 päivitys 15.4.2011 päivitys 3.5.2013 päivitys 4.7.2014

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Kela tiedottaa 28.12.2004 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Ensi vuosi tuo tasokorotuksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja erityishoitorahan

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Lapuan Kaupungin webropolkyselyn tulokset koskien alle 3- vuotiaan lapsen päivähoidon järjestämistä

Lapuan Kaupungin webropolkyselyn tulokset koskien alle 3- vuotiaan lapsen päivähoidon järjestämistä Lapuan Kaupungin webropolkyselyn tulokset koskien alle 3- vuotiaan lapsen päivähoidon järjestämistä Taustatiedot - Kyselyn aika 18.12.2016-5.1.2017 - Vastaajia oli 42 ja kysely lähetettiin yhteensä 71

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA HAKUOHJEET

KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA HAKUOHJEET KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA HAKUOHJEET Varhaiskasvatusosasto 1.1.2009 päivitys 27.8.2009 päivitys 14.5.2010 päivitys 1.11.2010 päivitys 15.4.2011 päivitys 3.5.2013 päivitys 4.7.2014 päivitys 8.10.2014

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot