Tieliikenneonnettomuudet 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenneonnettomuudet 2005"

Transkriptio

1 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

2 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Helsinki Helsingfors 2006

3 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Tilastokeskus Statistikcentralen Statistic Finland Raini Östlund Ville Vertanen (09) Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenneturva Trafikskyddet Central Organization for Traffic Safety in Finland Leena Paartola Petri Jääskeläinen (09) Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2006 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. Tilaston kuvaus: http//tilastokeskus.fi/til/ton/meta.html Tilaston laatuseloste: ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (print) ISBN (print) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Multiprint Oy, Helsinki 2006

4 "#$%&'( )*+,+-!"#"$ %&'()*+&$ +*+"',""$,*-,.%)$ /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*+,)$,*-'**1 (-0,--0$.00-,,.#&&(+*+,)$+-("$0**++"$(&.''-*+,)$%)$'.&(())01,&0-*+,)$2-0(*'3*+,"$4&.00)$56678 E.,DD$%)$+-0$%"'(--0$DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD8$F**(-00-,&G4) H-:-',"%"$!)'%)I$.0$ %&'()*++&,$.00-,,.#&&+,*')+,.%)$ 4&.:-0 <=7J$.00-,,.#&&(+*+,)$ )'()-0$ 0*#-''"$ DD;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,DD8$ KC,$ ("+*''"$.'-4)$ %&'()*+&$.0$ ()2:-(+)+ F**(-00-,&G4)0$%)$!*')+,.(-+(&(+-0$C2,-*+%&'()*+&8 L&'()*+&0$ ')):*00)+,)$.0$ 4)+,)00&,$!*')+,.(-+(&(+-++) A*''-$A-G,)0-0$ %)$ F**(-00-,&G4)++)$ M-,G*$ L""+(-'"*0-08$!*')+1,.0$')):*0,))0$.4),$'*+"(+*$.+)''*+,&0--,$N)*0*$O+,'&0:$!*')+,.1 (-+(&(+-+,)$ +-("$ F--0)$ M))G,.')$ %)$ L&(()$ A*-G*#))$ F**(-01 0-,&G4)+,)8$L&'()*+&0$.0$,)*,,)0&,$P)*+)$Q.'#$!*')+,.(-+(&(1 +-+,)8 R-00)$ /&S'*(),*.0$ *00-2T''-G$ &//E*U,-G$.#$ 4"E,G)U*(.'CV(.G +.#$(.##*,$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$+)#,$.#$:3:)$.V2$+():)1 :-$*$.'CV(.G0)$TG$ 'CV(++,),*+,*($2)G$/G.:&V-G),+$*$W*0')0:$+-:)0$TG$<=><$.V2 ;,),*+,*(V-0,G)'-0+$ /&S'*(),*.0$ &0:-G$ 0)#0-,$ X!*-'**(-00-4)1 2*0E.,X$ H&0E8$ A"E,G)U*(+():.GI$.V2$ :"G-U,-G$ &0:-G$ 0)#0-, DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD$ HA"E,G)U*(.'CV(.GI8$!G)U*(+(C:1 :-,$HU8:8$!)'%)I$2)G$/&S'*V-G),$.'CV(++,),*+,*($UG8.8#8$.'CV(.G0) TG$<=7J$&0:-G$0)#0-,$XA"E,G)U*(.'CV(.G$*$W*0')0:DD8$R-0$2"G /&S'*(),*.0-0$"G$!G)U*(+(C::-,+$.V2$;,),*+,*(V-0,G)'-0+$T,,.01 :-$E-#-0+)##)$/&S'*(),*.08 M&S'*(),*.0-0$2)G$G-:*E-G),+$)4$A*''-$A-G,)0-0$4*:$;,),*+1,*(V-0,G)'-0$.V2$ M-,G*$ L""+(-'"*0-0$ 4*:$!G)U*(+(C::-,8$ R-++1 &,.#$ 2)G$ N)*0*$ O+,'&0:$ 4*:$ ;,),*+,*(V-0,G)'-0$ +)#,$ F--0) M))G,.')$.V2$ L&(()$ A*-G*#))$ 4*:$!G)U*(+(C::-,$ :-',)E*,$ * UG)#+,"''0*0E-0$)4$+,),*+,*(-08$M&S'*(),*.0-0+$')C.&,$2)G$E%.G,+ )4$P)*+)$Q.'#$4*:$;,),*+,*(V-0,G)'-08 Y),,*$L"G4*0-0!.*#*,&+%.2,)%) F**(-00-,&G4) Q)00-'-$9G%)')!*')+,.%.2,)%)!*')+,.(-+(&+ Y),,*$L"G4*0-0 A-G(+,"'')0:-$:*G-(,3G!G)U*(+(C::-, Q)00-'-$9G%)') ;,),*+,*(:*G-(,3G ;,),*+,*(V-0,G)'-0 ),+(.,+-!2*+$ /&S'*V),*.0$ V.0,)*0+$ :),)$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ G-1 /.G,-:$,.$,2-$/.'*V-$)0:$:),)$.0$/-G+.0+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0,2-+-$)VV*:-0,+$*0$56678 Z0$ W*0')0:$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ 2)4-$ S--0 V.#/*'-:$ +*0V-$ <=><?$ )0:$ UG.#$ SC$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:8 [0,*'$ <=BB$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:D+$ /&S'*V),*.0$ \)+$ V)''-:$!*1 -'**(-00-4)2*0E.,$ HN.):$!G)UU*V$ R)#)E-+I$ )0:$ )U,-G$,2),!*-'**( ,,.#&&:-,$ HN.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+I8$!2- ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V$ ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ HF**(-01 0-,&G4)?$ /G-4*.&+'C$!)'%)I$ 2)+$ S--0$ /&S'*+2*0E$ +,),*+,*V+$.0 )VV*:-0,+$ +*0V-$ <=7J$ &0:-G$,2-$,*,'-$ ;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,$HN.):$!G)UU*V$]VV*:-0,+$*0$W*0')0:I8$!2*+$/&S'*1 V),*.0$*+$,2-$-*E2,2$%.*0,$/&S'*V),*.0$.U$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+)1,*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0:$)0:$;,),*+,*V+$W*0')0:8 YG$ A*''-$ A-G,)0-0$ UG.#$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ )0:$ YG$ M-,G* L""+(-'"*0-0$UG.#$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+),*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C *0$W*0')0:$\-G-$*0$V2)GE-$.U$,2-$/&S'*V),*.08$YG+$N)*0*$O+,1 '&0:$UG.#$;,),*+,*V+$W*0')0:$)0:$YG+$F--0)$M))G,.')$)0:$YG L&(()$ A*-G*#))$ UG.#$,2-$ ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ )'+.$/)G,*V*/),-:$ *0$,2-$ V.#/*'),*.0$.U$,2- +,),*+,*V+8$!2-$ ')C.&,$ *+$ SC$ YG+$ P)*+)$ Q.'#$ UG.#$ ;,),*+,*V+ W*0')0:8 Y),,*$L"G4*0-0 Y)0)E*0E$R*G-V,.G ^-0,G)'$9GE)0*_),*.0$U.G!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0: Q)00-'-$9G%)') R*G-V,.G ;,),*+,*V+$W*0')0:!

5 0$#1223# `+*/& > P),+)&+a$!*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$)''-$J66$%. (.'#),,)$4&.,,)$/-G"(("* b P),+)&+$'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$%)$'**( ,,.#&&(+*-0,*')+,.*00*0$2*+,.G*)) <6!"#$%$&'$( $<8$!*-'**( ,,.#&&:-,$<=><c <b $58$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$<=><c <= )"*+#,-((,',.'$."#, $>8$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%)$*"0 #&())0$ $J8$!*-'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%) *"0$#&())0$ < $78$!*-'**( ,,.#&&(+*++)$(&.''--,$*("GC2#*,,"*0 <=B7c *("GC2#*,,"*0$<=B7c $B8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<=B6c > $b8$f.&(())0,&0--,$,*-0("c,,"%"gc2#*,,"*0$<=b6c > $=8$P&.'-#))0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, )%.0-&4.,$5666c J <68$F.&(())0,&#*+--0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++).+)''*+-,$)%.0-&4.,$5666c J <<8$Y..,,.G*)%.0-&4.%-0$(&'%-,,)%),$2-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$)%.(.G,*0$#&())0$ <58$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <>8$F.&(())0,&0--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <J8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0?$*("GC2#"0$<66$666$)+&()+,) (.2,*$<=b7c B <78$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<66$666$)+&()+,)$(.2,* <=b7c B )+&()+,)$(.2,*$ b )$/$0(12$3$"#$ <B8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$5666c >6 <b8$p&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$4**(.0/"*4*,,"*0 5666c >6 <=8$P&.''--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0$5666c >< 568$F.&(())0,&0--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0 5666c >< 5<8$P&.''--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >5 558$F.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >5 4++*((5211%(--//" 5>8$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0$5666c >> 5J8$F.&(())0,&0--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0 5666c >> 578$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >7 >7 465%107* 5B8$P&.''--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ b8$F.&(())0,&0--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"1 5=8$P&.''--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ >B >68$F.&(())0,&0--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >B ><8$P&.''--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >b >58$F.&(())0,&0--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >b >>8$P&.''--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) J6 >J8$F.&(())0,&0--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ J6 >78$P&.''--,$(-'*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ J< J< 8,"0(**( >B8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--, <=B6c J5 >b8$q-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, G),,*%&./.,$*("GC2#*,,"*0$ J5 >=8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$(&&()&:-0$#&())0$ J> J68$M"*2:-,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$(&&()&:-0$#&()) J> J<8$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$(&.''--,$%&./&0--0$.+)''*+-0,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ J58$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$%&./&0--0.+)''*+-0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ!61*("*75( J>8$P&.''--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0$5666c J7 JJ8$F.&(())0,&0--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0 5666c J7 J78$!*-'**( ,,.#&&:-,$+-("$0**++"$(&.''--, %)$'.&(())0,&0--,$(&00*,,)*0$ "%(*(-(.$"+*"%(5( %)$)%.0-&4.0$*"0$#&())0$ b JB8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$2-0(*'3)&,.0$(&'%-,,)%), *("GC2#*,,"*0$%)$)%.(.G,*0$*"0$#&())0$ b :$+%$"+;,6"+*+ Jb8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++) 566<c566J = J=8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++)$566<c566J = 768$F**(-0,--++"$(&.''--,$-G"*++"$#)*++)$<==6c5667 7<8$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)+&()+,)$(.2,*$-G"*++" 758$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)&,.)$(.2,*$-G"*++" )$1%($("*(5'$ <8$]&,.1$%)$#..,,.G*/C3G"()0,)$<=7bc5667$H><8<58I 58$A"(*'&(&?$'**(-00-+&.G*,-$%)$)&,.()0,)$'""0-*,,"*0 >8$F**(-00-+&.G*,-$H#*'%8$)%.08$(#I$)%.0-&4.GC2#*,,"*0 <==6c5667 J8$A.*#)++).'-4*-0$)%.(.G,,*-0$#""G"$*("'&.(*,,)*0 566<c5667 @8$!)+.G*+,-C+.00-,,.#&&:-,$<=b=c5667 :"&'$66"%11(($ /

6 5,67(67# W.G-\.G: > N-4*-\a$K&#S-G$.U$G.):$,G)UU*V$:-),2+$S-'.\$J66$U.G$,2-,2*G:$+&VV-++*4-$C-)G <> MG.:&V,$:-+VG*/,* <7 N-4*-\$.U$,2-$2*+,.GC$.U$+,),*+,*V+$.0$,G)UU*V$+)U-,C$)0:,G)UU*V$)VV*:-0, <B )"2*.%*&"*% $<8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <b $58$P*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <= <5$7.1%*&.$+7.$=* $>8$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ $J8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ < $78$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$<=B7c $B8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$<=B6c > $b8$z0%&g-:$sc$g.):$&+-g$eg.&/$<=b6c > $=8$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$U),)'$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+ 5666c J <68$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$/-G+.0)'$*0%&GC$)VV*:-0,+ 5666c J <<8$Y.,.G$4-2*V'-$:G*4-G+$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$V)+&)',*-+ SC$,C/-$.U$4-2*V'-$)0:$:G*4*0E$'*V-0V-$ <58$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$E-0:-G <==7c <>8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0: E-0:-G$<==7c <J8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+$*0$,2-$)E- EG.&/$<=b7c B <78$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+ <=b7c B <66?666$*02)S*,)0,+$ b!>>"7*+(.("2* <B8$P*''-:$)0:$*0%&G-:$SC$#.0,2$5666c >6 <b8$p*''-:$)0:$*0%&g-:$sc$:)c$.u$\--($5666c >6 <=8$P*''-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 568$Z0%&G-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 5<8$P*''-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5 558$Z0%&G-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5!>>"7*+(.(-/* 5>8$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 5J8$Z0%&G-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 578$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ > >7?5+7"("5+% 5B8$P*''-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ b8$Z0%&G-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ =8$P*''-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B >68$Z0%&G-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B ><8$P*''-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >58$Z0%&G-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >>8$P*''-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >J8$Z0%&G-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >78$P*''-:$SC$G.):$+&GU)V-$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/ J< 5667 >B8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, <=B6c J5 >b8$rg&0(-0$:g*4-g+$*04.'4-:$*0$)vv*:-0,+$\*,2$v)+&)',*-+ SC$)E-$EG.&/$ J5 >=8$P*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J68$Z0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ J58$M-G+.0+$*0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ!&*$6."+B5&2$("5+ J>8$P*''-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 JJ8$Z0%&G-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 J78$N.):$)VV*:-0,+$)0:$/-G+.0+$(*''-:$.G$*0%&G-:$SC #&0*V*/)'*,C$5667 SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$4-2*V'-$ b JB8$M)++-0E-G$V)G$:G*4-G+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V )VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$:G*4*0E$'*V-0V Jb8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = J=8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = 768$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*0$+-'-V,-: 7<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66? $M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66?666 <8$!2-$0&#S-G$.U$)&,.#.S*'-+$)0:$#.,.G$VCV'-+ 58$M./&'),*.0?$4-2*V'-$(*'.#-,G-+$)0:$4-2*V'-+$G-E*+,-G-: J8$!2-$0&#S-G$.U$4)'*:$:G*4*0E$'*V-0+-+$566<c

7 Tieliikenteessä kuolleiden määrä alle 400 jo kolmatta vuotta peräkkäin Vuonna 2005 tapahtui henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 379 ja loukkaantui ihmistä. Kuolleita oli neljä enemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä pysyi vuosien tapaan edellisvuosia korkeammalla tasolla. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla vuoden Taulukko. Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinkoonnettomuudet ( ( ) Tilastointi muuttunut 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on pysynyt jo kolmatta vuotta peräkkäin neljänsadan alapuolella. Kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys on ollut liikennekuolemien vähenemisen taustalla 2000-luvun taitteesta. Vuonna 2005 tapahtuneita suurimpia muutoksia turvallisuuskehityksessä oli nuorten (15 24) liikennekuolemien määrän väheneminen selvästi. Liikennekuolemien määrä on keskimääräistä alhaisemmalla tasolla myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Vuoden 2005 aikana kuoli 69 nuorta, kun vuonna 2004 heitä oli 95. Erityisesti henkilöautossa menehtyneiden määrä väheni. Henkilöautoissa menehtyneiden osuus ei silti ole laskenut. Kolme neljästä nuoresta menehtyy edelleen henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 29 % oli alle 25-vuotiaita. Lasten tieliikennekuolemien määrä palasi keskimääräiselle tasolle. Lapsia menehtyi liikenteessä 21, mikä on kahdeksan enemmän kuin vuonna Iäkkäiden tai keski-ikäisten liikennekuolemien määrissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Nuorten aikuisten (25 34) liikennekuolemat sen sijaan lisääntyivät keskimääräistä korkeammalle tasolle Henkilöä Ikäryhmä: yhteensä Vuosi Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 6

8 /(0(!,"0,-1#-%($#-0-2,C*$J>$4&.00)$5667?$#*("$.0 (&&+*$4"2-##"0$ (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ P&.'-#)0,)/)&(1 +-,$ (-+(*,,C4",$ -:-''--0$ 4&.:-0$ /*#-*#/**0$,)'4*(&&1 ()&+**08$ L)')0(&'(*%.*:-0$ (&.'-#)0,)/)&(+-,$,))%)#*-0 &'(./&.'-'')$ 4"2-0*4",8$ Z"(("*:-0$ %)')0(&'(&(&.'-#*).'*$ -:-''--0$ /)'%.08$ Y-0-2,C0-*+,"$ J5$ e$.'*$ 4&.,*)*,)8$ ;&.%),*-(&.'-#*-0$ #""G"$.0$ /C+C0C,$ -00)'1 '))0$4**#-$4&.+*0)8 234$ &!$,*-'**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ HJ>I #""G"$.0$ (&*,-0(*0$ 4&.+*-0$ 566<c566>$ (-+(*)G4.) )'2)*+-##)'')$,)+.'')8$ `G*,C*+-+,*$ (-+"'**(-0,--0$ H(-+"1 -'.(&&I$,&G4)''*+&&+$.'*$ -:-''*+4&.,,)$ 2&.0.#/*8$ MC31 G"*'C(&.'-#*-0$ #""G"$ (-+"'**(-0,--++"$ /)')+*$ 4&.+*-0 566<c566>$,)+.''-8 5&!&6%3!&-.&!78##%%#$-934$ &!$#""G"$H>6I ()+4.*$+-'4"+,*8$P&.''-*,)$.'*$(C##-0-0$-0-##"0$(&*0 4&.00)$ 566J?$ +-("$ /&.'*,.*+,)(-G,)*0-0$ #""G"$ 4&.+*-0 566<c566>$(-+(*)G4..0$4-GG),,&0)8$YC3+$#..,,.G*/C31 G"()0,))0$ +&2,-&,-,,&0)$ #-0-2,C0-*:-0$ #""G"$ ()+4.*8 A&.:-0$ 5667$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*+,)$ #..,,.G*/C3G".01 0-,,.#&&(+*+,)$'"2-+$/&.'-,$.'*$+&*+,&#*+*)8 :()#$-)%&3)#!!&%%#8"",)-))($ #-0-2,C0-*:-0$ #""1 G"$.'*$ 4**#-$ 4&.+*-0$,)+.'')8$ Y-0-2,C0-*,"$.'*$ ()2:-(1 +)0?$(&0$4&.00)$566J$#-0-2,C0-*,"$.'*$+-*,+-#"08 A&.:-0$ 5667$ )*()0)$,)/)2,&*$ C(+*$ )""$#!!&%%#; 8"")$H4"2*0,""0$ 0-'%"$ #-0-2,C0C,,"I?$ %.++)$ (&.'*$ +-*,1 +-#"0$*2#*+,"8$`G"+$4&.:-0$5667$-G*,C*+/**G,-*+,"$.'*(*0 (.2,))#*+.00-,,.#&&(+*++)$ (&.''-*:-0$ #""G"0$ 4"2-1 0-#*0-08$!"#"$ +-'*,,CC$ '"2-+$ (.(.0))0$ 4&.00)$ 566J,)/)2,&0--'')$ P.0E*0()0())0$ +&&G.00-,,.#&&:-'')? %.()$.'*$;&.#-0$,*-'**(-0,--0$2*+,.G*)0$,&2.*+*0$+&&G.01 0-,,.#&&+8$!"++"$(.2,))#*+.00-,,.#&&:-++)$ #-0-2,C* 5>$ *2#*+,"8$ ;-0$ '*+"(+*$ 4&.:-0$ 566J$ )*()0)$,)/)2,&*,.*0-0$ +&&G.00-,,.#&&+?$ %.++)$ #-0-2,C*$ 0-'%"$ *2#*+,"8 A&.00)$ 566>$ +&&G.00-,,.#&&(+*++)$ -*$ #-0-2,C0C, C2,""0$*2#*+,"8 <"#.&!(1(!7 8",((!$,)G()+,-',&0)$ (-+"'**(-0,--++" /)'),,**0$ )*-#/*-0$ 4&.+*-0$ (-+(*)G4.0$,)+.''-8$ L.() (.'#)+$,*-'**(-0,--0$&2G*$#-0-2,C*$(-+"'**(-0,--++"8 A&.00)$ 5667$ $(%%-1"#9"8")%(9(",)-))($#-0-2,C* b=$%)$'.&(())0,&*$<$<5=$*2#*+,"8$p&.''-*:-0$.+)',)$#""1 G"$.0$4**+*$-0-##"0$(&*0$4&.00)$566J8$900-,,.#&&(1 +*++)?$ %.*++)$ %.(&$.+)''*0-0$.'*$ '""((-*:-0$,)*$ #&*:-0 2&&#))4*-0$)*0-*:-0$)')*+-0)?$(&.'*$+-*,+-#"0$%)$'.&(1 ())0,&*$ B=$ *2#*+,"8$ ;&G#)0+)$ +))0-*,)$.'*$ C2,"$ /)'%.0 (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ M.'**+*0$,*-,..0$,&'*$ 4&.00)$ 5667 '"2-+$,&2),$ G),,*%&./&#&+,)/)&+,)$ -:-''*+4&.,,)$ 4"2-#1 ;&.#-0$,-*''"$ (&.'*$ )+&()+'&(&&0$ +&2,-&,-,,&0) 4&.00)$5667$-0-##"0$*2#*+*"$(&*0$N&.,+*++)?$K.G%)+1 +)$%)$!)0+()++)8$ F**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ 4"2-0*$ ()*1 (*++)$M.2%.*+#)*++)$;&.#-)$'&(&&0$.,,)#),,)8!-*''"##-$ )%-,,**0$ 4&.00)$ 5667$ '"2-+$ 75$ #*'%)G:*) (*'.#-,G*"8$ F**(-00-+&.G*,-$ ()*((*-0$ )&,.%-0$.+)',)$.0 ()+4)0&,$ 56661'&4&0$ )*()0)$ (-+(*#""G*0$ C'*$ ()2:-0 /G.+-0,*0$ 4&.+*4)&2:*'')8$ F**(-0,--0$ ()+4&4)&2,*$ 2*1 :)+,&*$2*-#)0$.''-0$<?7$/G.+-0,,*)$4&.00)$56678$]&,.1 ()00)0$ ()+4&4)&2,*$.0$ (**2,C0C,$ C'*$ (.'#-0$ /G.+-0,*0,)+.''-$4**#-$4&.+*0)8$!"''"$2-,(-''"$)&,.%)$.0$;&.#-+1 +)$%.$C'*$5?b$#*'%..0))8 '&!D E2772!;7400:/231 *&!D $&!D %&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ 8742/! 8#9"(6'((!*+,%/;--/0/:;<=/,(&.##.(-*+$**%+,-++../(%#&$$+*.-" A

9 9&,7(#(2,#7( C1377*7=+:,$7&#!*-'**( ,,.#&&+,*')+,.$ /)'4-'--$ '**(-00-,&G4)''*+&&+1,*')0,--0$ +-&G)0,))$ ()0+)''*+-+,*$ %)$ ()0+)*04"'*+-+,*8$!*')+,.0,*-,.%)$ ("C,-,""0$ #&&0$ #&)++)$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,.*#-0/*1,-*:-0$ %)$ '**(-00-+&&00*,,-'&0$ /-G&+,--0)8$ A)',)(&00)''*+-''),)+.'')$ ("C,,"%*"$.4),$ #*0*+,-G*3,?$ (-+(&+4*G)+,.,$ %)$ '**(-01 0-)')0$%"G%-+,3,?$/)*()''*+-'')$,)+.'')$'"2*00"$(&00),8 P)0+)*04"'*+-+,*$,*-:.,$,.*#*,-,))0$ #&&0$ #&)++)$ fpa0 `&G../)0$,)'.&+(.#*++*.0$ H`^`I$ 4&.+*,,)*+--0$ %&'()*+&&0 X;,),*+,*V+$.U$ N.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+$ *0$ `&G./-$ )0:$ K.G,2 ]#-G*V)X8$ 9`^Ra0$,*-'**(-00-1$ %)$ '**( ,,.#&&+,*-,.1 ()0,)$ZN!]R$HZ0,-G0),*.0)'$N.):$!G)UU*V$)0:$]VV*:-0,$R),)1 S)+-I$ +*+"',""$ )*()+)G%),*-,.%)$ 4"-+,3+,"?$ )%.0-&4.*+,)?$,*-4-G1 (.+,)?$ +&.G*,,-*+,)$ %)$.00-,,.#&&(+*+,)$ +-("$ 0**:-0$ &2G-*+,) 9`^R1#)*++)8$ ;&.#-0$,*-:.,$.4),$,*-,.()00)++)$ #&()0)$ %) ;&.#*$.0$'**,,C0C,$,*-,.()00)0$("C,,"%"(+*$4&.:-0$<==5$)'&+1 +)8$ ;&.#-0$ /""("C,,"%"$.0$!*-2)''*0,.8$ `&G../)0$ &0*.0*0,*-'**( ,,.#&&+,*-,.()0,)$ ^]N`$ H^.##&0*,C$ R),)1 S)+-$.0$N.):$]VV*:-0,+I$/-G&+,&&$#*0*+,-G*0-&4.+,.0$/"",3(1 +--0$ H=>gB6Jg`^I8$ ^]N`a-0$.0$ (-G",,C$,*-,.%)$ C(+*,,"*+*+,".00-,,.#&&(+*+,)$)'()-0$4&.:-0$<==<$,*-:.*+,)8 9$(7,21'7((7!*')+,.(-+(&+$ +))$ /.'**+*)+*)*0$,*-,.%"G%-+,-'#""0$ HM]!L]I,)''-00-,&,$,*-'**( ,,.#&&+,*-:.,$ /.'**+*',)8$!*-:., +**GG-,""0$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+*',)$ (-+(*,-,,CC0$ G-(*+,-1 G**0?$%.+,)$&&:-,$,*-:.,$#&.(),))0$%)$+**GG-,""0$!*')+,.(-+(&(1 +-0$,*-,.(.0--''-$ (.'#-$ (-G,))$ (&&()&:-++)8$ L.()*+-0$ (&&1 ()&:-0$)*0-*+,.)$/"*4*,-,""0$4*-'"$(.'#-$(&&()&,,)$+-0$/"",1,C#*+-0$%"'(--08!*')+,.*,)4)0$(&&()&:-0$,*-:.,$.4),$+-&G))4)0$(&&()&:-0 )'&++)$!*')+,.(-+(&(+-0$("C,-,,"4*++"8$!*')+,.(-+(&+$,)G()+,)),*-:.,?$,-(--$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+**0$ '*+"(C+-'C*,"$ %),"C:-0,""$,*-,.%)$,)G4*,,)-++)$ #&*:-0$ G-(*+,-G*-0$,*-:.*'')8!)G(*+,-,&0$)*0-*+,.0$/.2%)',)$!*')+,.(-+(&+$')),**$,*-:.,,--0$%),)&'&((./)(-,*08$!*-:.,-$.0$ '&-,,)4*++)$ -+*#-G(*(+*$!*')+,.1 (-+(&(+-0$*0,-G0-,1/)'4-'&++)8!*')+,.(-+(&+$,"C:-0,""$ 4&.+*)*0-*+,.)$ (&.'-#)0+CC,*')+1,.0$,*-:.*'')$ (&.''-*+,)8$ A&.+*)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ '*+"(+*,*')+,.*,)4))$ 4&.,,)$ +-&G))4)0$ 4&.:-0$ (-4""''"$!*-2)''*00.0,*-:.*'')$,)/)2,&#)/)*()+,)$%)$2-0(*'34)2*0E.*+,)$+-("$'**( )2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&0,*-0$,*-:.*'')$ (&.'-#))0$ %.2,)1 0-*+,)$ G),,*%&./&#&+.00-,,.#&&(+*+,)8$ F*+"(+*$,*-'**( ,,.#&&+)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ 4&.+*,,)*0$ ]%.0-&4.2)''*01,.(-+(&(+-0$)%.(.G,,*1$%)$#..,,.G*)%.0-&4.,*-:.*'')8 A&.+*0)$<=><c<=J6$,*')+,.$+*+"'+*$4)*0$.00-,,.#&&:-,?$%.*++).+)''*+-0)$.'*$ #..,,.G*("C,,3*0-0$ )%.0-&4.8$ Q&.#),,)4) #&&,.+$,*')+,.*00*++)$,)/)2,&*$<=Bb?$%.''.*0$'.&(())0,&#*+*(+* -*$ (),+.,,&$ -0""$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$ C#8?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:& 2.*,.)8$ Y""G*,,-'C#&&,.+$ 4"2-0+*$ '.&(())0,&0-*,,-0$ #""G"" '"2-+$>6$/G.+-0,,*)8 P&.'-#)0+CC,*')+,.++)$,*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$.0 2*-#)0$,"++"$-+*,-,,C%"$'&(&%)$+&&G-#/*$-G*$#""G*,,-'C%-0$,)(*)a #&()0)$.4),$#&&0$#&)++)$>6$4&.G.()&:-0$%"'(--0$(&.''--,8 M.'**+*$+**G,C*$("C,,"#""0$NZPZ1%"G%-+,-'#""$4&.00)$ <==78 ;**2-0$ +**G,C#*0-0$.0$ )*2-&,,)0&,$.0E-'#*)$.00-,,.#&&+1$ %) '.&(())0,&#*+'&(&%-0$ 4-G,)*'&++)8$ ]*()*+-##*0$ '.#)((-*'') *'#.*,-,,&*2*0$'&(&*2*0$-*4",$,.:-00"(3*+-+,*$+*+"',C0--,$()*((* '*-4*##",$.00-,,.#&&:-,$%)$'.&(())0,&#*+-,8$!*-:.0(-G&&++),)/)2,&0&,$ #&&,.+$ -*$ 4)*(&,)$ 4-G,)*'&(-'/.*+&&,--0$ (&.'-1 #)0,)/)&+,-0$.+)',)?$ %.,()$,)G(*+,-,))0$ -:-''--0$ #C3+$ (&.'-1 #)0+CC,*')+,.+,)8 A&.00)$ 566>$!*')+,.(-+(&(+-++)$.,-,,**0$ ("C,,330$,*-'**1 ( ,,.#&&+,*-,.%-0$ ("+*,,-'CC0$ &&+*$,*-,.%"G%-+,-'#"8 KC(C)*()*+-#/*$,*-,.%"G%-+,-'#"$.0$ #)2:.''*+,)0&,$.00-,,.1 #&&+,*-,.%-0$ /-G&+,--''*+-##)0$ ("+*,,-'C0$ %)$ #&*:-0$ )*0-*+1,.%-0$ 2-'/.##)0$ 2C4"(+*("C,308$ A&.:-+,)$ 566>$ '"2,*-0 )*0-*+,..0$.0$ '*+",,C$ '.&(())0,&0-*,)$!*-2)''*00.0$ )*0-*+,.0 /-G&+,--'')?$.00-,,.#&&,--0$ '**,,C4*-0$ G*(.+0*#*((-*:-0$ +-(" -G*')*+,-0$2)(&,.*#*0,.%-0$)4&'')8$!)G(-#/*-0$,*')+,./-G&+,-*1 :-0$ ("C,,330.,,.$.0$ 0.+,)0&,$ '.&(())0,&0-*:-0$ '&(&#""G*" 0.*0$ b$ /G.+-0,,*)$ $ %)$ 2-0(*'34)2*0(..0$ %.2,)0-*,)$.00-,,.1 #&&(+*)$0.*0$=$/G.+-0,,*)8$P&.''-*:-0$'&(&#""G**0$&&:*+,&+$-*.'-$4)*(&,,)0&,8 L.*++)*0$#)*++)$("C,-,""0$,*-'**(-00-(&.'-#)0$#""G*,,-'C+1 +"$ >6$ 4&.G.()&:-0$ G)%)+,)$ /.*((-)4))$ )*()G)%))8$ `G*$ #""G*,1,-'C*+,"$ %.2,&4),$ -G.,$ 4.*:))0$ (.G%),)$ #&&0,.(-G,.*#-'')8 P)*(*++)$ #)*++)$ /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*:-0$.00-,,.1 #&&(+*-0$.+)',)$-*$.'-$+),)/G.+-0,,*0-08$F&(&#""G",$4)*2,-'-1 4),$-G*$'"2,-*++"$%)$,)G(-0,&4),$4&.+*-0$(&'&-++)8$!"+,"$%.2,&-0 '&4&,$-G*$4&.+*-0$,*')+,.%&'()*+&*++)$-*4",$.'-$)*4)0$+)#.%)8 /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*,,-0$.00-,,.#&&(+*-0.+)',)$.0$ +),)/G.+-0,,*0-08$ Z'#.*,,)#*+,)$ (.0,G.''.*:))0$ (&.1 '*0+CC,.:*+,&+,-0$ )4&'')8$ M-*,,"4CC:-+,"$ %)$ 4)()4&&:-+,) %.2,&-0$'**(-00-(&.'-#*-0$(-2*,C++&&0,)$(&4))$.00-,,.#&&(1 +*)$4)G#-##*0$,*-'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$(-2*,C+,"8 M-*,,"4CC+$.0$2-0(*'34)2*0(..0$%.2,)0-*:-0$.00-,,.#&&(1 +*-0$.+)',)$ 0.*0$ 561/G.+-0,,*0-08$ `G*$.00-,,.#&&+,CC//*-0,*-,..0,&'.++)$.0$ -G.%)8$ Q&.0.*0$ /-*,,"4CC+$.0$ C(+*,,"* ,,.#&&(+*++)$ '.&(())0,&0-*+,)$ /.'(&/C3G"*'*%3*+,"8$ M&&,1,--''*+&&:-,$%.2,&4),$'"2*00"$+**,"?$-,,-*4",$.00-,,.#&&:-,$,&'- /.'**+*0$,*-,..08$ ;CC$ +**2-0?$ -,,-*$.00-,,.#&&(+*)$ *'#.*,-,) /.'**+*''-?$.0$4)',).+)++)$.00-,,.#&&(+*)$4)2*0(.%-0$/*-0&&+ %)$ (.G4)&(+-+,)$ +./*#*0-08$ M&&,,&4*+,)$ '.&(())0,&#*+--0 %.2,)0-*+,)$.00-,,.#&&(+*+,)$4)',).+)$.0$'*-4*"$'.&(())0,&#*1 +*)?$ +*''"$,*-'**(-00-')(*$ 4-'4.*,,))$ *'#.*,,)#))0$.00-,,.#&&1 :-+,)$/.'**+*''-$4)*0?$%.+$%.(&$.0$'.&(())0,&0&,$4)()4)+,*8!*-,.%)$ 4.*:))0$ /*,""$ 4)G+*0$ '&.,-,,)4*)8$ M&&,,--''*+&&:-, )*0-*+,.++)$.4),$ '"2*00"$ +-'')*+*++)$,*-:.*++)?$ %.*,)$ -*$ /C+,C," %"'(--0/"*0$,)G(*+,)#))08$!"#"$,*')+,.$-*$+*+"''"$,*-,.%)$+CC''*1 +CC:-+,"$.00-,,.#&&,--0$ H(+8$ 4)(&&,&+C2,*3*:-0$,*')+,.,$ %).*(-&+,*')+,.,I8 F&$7=;7$2=#7,?= 7$(2$$:(66(,66(77,<&&:#$#7=!*-,.%)$ '**( ,,.#&&(+*+,)$,&.,-,))0$ ;&.#-++)$ +-(" /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*:-0$ -,,"$ 4)(&&,&+C2,*3*''-$ *'#.*,-,,&%-0.00-,,.#&&(+*-0$ /-G&+,--'')8$ M.'**+*0$,*-,.*2*0$ /-G&+,&4),,"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$,*-0/*,"%"0?$!*-2)''*00.0$,)*$ (&0,*-0?,-(-#",$.+),*')+,.,8$ K"*,"$,*')+,.%)$ ("C,-,""0$ -+*#-G(*(+*.00-,,.#&&(+*-0$()+)&,&#*+/*+,-*:-0$+-'4*,,"#*+-++"8 B

10 !"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$ ;&.#-++)$ *'#-+,CC$,.*0-0$ -G*$ /-1 G&+,-*+,)$ '"2,-4"$,*')+,.8$ A)(&&,&+C2,*3*:-0$ '**(-00-,&G4)''*1 +&&+,.*#*(&0,)$ HA]F!I$ (.(.))$.#)0$,*')+,.0+)$.00-,,.1 #&&(+*+,)?$ %.*+,)$.0$ #)(+-,,&$ (.G4)&+,)$ '**(-00-4)(&&,&(1 +-+,)8$]*0-*+,.$/-G&+,&&$'"2*00"$4)(&&,&(+-0.,,)%*-0$)0,)#**0,*-,.*2*08$ 9#)*+&&+4)2*0(.%-0$.+)',)$.0$ /-G&+,-',&)$ ("C,,"" A]F!a0$,*')+,.)?$(.+()$+-$+*+"',""$+&&G-0$.+)0$0**+,"$'*-4*+," /-',*(.')G-*+,)?$%.,()$.+)''*+-,$+./*4),$(-+(-0""0$%)$*'#.*,,)4), 4)(&&,&+C2,*3''-?$#&,,)$-*4",$/.'**+*''-8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&00),$,&,(*4),$ ()*((* (&.'-#))0$ %.2,)0--,$ '**( ,,.#&&:-,$ ;&.#-++)8$!&,1 (*%)')&,)(&0,),C30$,&'.(+-,$ (..,))0$ 4&.+*,,)*0$ *'#-+,C4**0 G)/.G,,-*2*0?$ '*+"(+*$,&,(*%)')&,)(&0,)1)*0-*+,.*+,)$,-2:""0 -G*''*+,&,(*#&(+*)8 F**( ,,.#&&+,)/)&(+*)$,*')+,.*4),$#C3+$+)*G))'),$%),-G4-C+(-+(&(+-,?$#&,,)$(-G",,"4",$,*-:.,$.0$,)G(.*,-,,&$'"2*01 0"$,-G4-C:-02&.',.)$ 4)G,-0?$ -*("$ 0**,"$.'-$ (&00.'')$ /C+,C,,C ("C,,"#""0$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,C3++"8$!-G4-C:-02&.''.0,*-,.%)$ 4.*:))0$ ("C,,""$,"C:-0,"4"0"$ )*0-*+,.0)?$ (.+()$ 0**+,".0$ +)),)4*++)$,*-,.)?$ %.()$ %""$ #&*:-0$,*')+,.%-0$ &'(./&.'-''-? -+*#-G((*0"$,"+,"$(-4C-++"$'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,8!"#"0$ %&'()*+&0$ './/&&0$.0$ (..,,&$ '&-,,-'.$ '**( ,,.#&&+,*')+,.*2*0$'**,,C4"+,"$(*G%)''*+&&:-+,)8 7=&2&:,7!"#"0$ %&'()*+&0$,)&'&(.,$.4),$ +)),)4*0)$ #C3+$,*-:.+,.#&.1 :.++)8$!*')+,.(-+(&+$,-(--$'*+"(+*$)+*)(())0$,)G/-*:-0$#&()*1 +*)$ #)(+&''*+*)$,&'.+,&(+*)8$!*-,.%)$ 4.*:))0$ '&.4&,,))$ #C3+,*-:.+,.*0)?$ -*$ (&*,-0())0$ 2-0(*'3,*-,.%)$ -*("$.+)''*+,-0$ )%.1 0-&4.%-0$G-(*+,-G*,&00&(+*)8 F11+$7(2<17 :-&0--,&!!&#!!&%%#8"".&% Q-0(*'31$,)*$.#)*+&&+4)2*0(..0$%.2,)0&,$,)/)2,&#)?$%.()$.0 +),,&0&,$,*-'**(-00-')*0$#&())0$ C'-*+-''-$'**(-0,--''-$,)G(.*,-1,&'')$,)*$C'-*+-+,*$'**(-0,--+--0$("C,-,C''"$)'&--'')$ %)$ %.++)$.0.+)''*+-0)$)*0)(*0$C(+*$'**((&4)$(&'(&0-&4.8$!*-'**(-00-')*++) #""G*,-',C%-0$ )%.0-&4.%-0$ '*+"(+*$.+)''*+*(+*$ (&'(&0-&4.*(+* '&-,))0$ #C3+$ G)*,*.4)&0&$ +-("$ %&0)$,)+.G*+,-C+.00-,,.#&&(1 +*++)8$ L)')0(&'(*%)0$ ()),&#*0-0$ -*$.'-$ '**( ,,.#&&+? /.'(&/C3G"''"$Hh)%.0-&4.I$()),&#*0-0$.08 =!!&%%#8"".&))(7,"#00"% Q-0(*'3?$ %.()$.0$ (&.''&,$.00-,,.#&&:-0$ +-&G)&(+-0)$ >6 4&.G.()&:-0$(&'&-++)$.00-,,.#&&:-+,)8 =!!&%%#8"".&))(70#",,((!%"!"% Q-0(*'3?$%.()$-*$.'-$(&.''&,?$#&,,)$.0$+))0&,$.00-,,.#&&:-++) 4)##.%)?$ %.,()$ 4)),*4),$ 2.*,.)$,)*$,)G(()*'&)$ +)*G))')++)? 2.*,.)$(.,.0)$H+)*G)&+'.#))I$,)*$./-G),**4*+,)$ 2.*,.)?$ -+*#-G1 (*(+*$,*((-%"8$ L.+$ 2-0(*'3$.0$ +))0&,$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$,)* #&&,)$ +-'')*+,)?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:&$ -:-''"$ #)*0*,,&)$ 2.*,.)? 2"0,"$-*$(),+.,)$'.&(())0,&0--(+*8 =!!&%%#8""%&&!7#)(00-!&! 900-,,.#&&,--0$.+)''*+*(+*$ 2-0(*'3*(+*$ (),+.,))0$.00-,,.1 #&&,--0$.+)''*+,&0--,$ (&'(&0-&4.%-0$ (&'%-,,)%),$ %)$ %)')01 (&'(*%),$+-("$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$#),(&+,)%),8$`'"*0$.0 -'"*0.00-,,.#&&:-0$.+)''*0-08 >0,#6#0-%(9(") 900-,,.#&&+?$ %.++)$ %.0(&0$.+)''*+-0$ (&'%-,,)%)0$,)*$ %)')0(&'1 (*%)0$.0$,.:-,,&$ H4-G*(.(--0$,)*$ /&2)''&+(.(--0$,&'.+$ 4"2*01,""0$ 6?7$ /G.#*''-)I$,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.'' ,,.#&&+2-,(-''"$)'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8?(%%-1"#9"8")%(9(") 900-,,.#&&+?$%.++)$#..,,.G*)%.0-&4.0$(&'%-,,)%)0$.0$,.:-,,& H4-G*(.(--0$,)*$/&2)''&+(.(--0$,&'.+$4"2*0,""0$6?7$/G.#*''-)I,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.''--0$.00-,,.#&&+2-,(-''" )'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8 [+-*##),$ #&&,$ ("+*,,--,$ %)$ #""G*,-'#",$.4),$,*-'**(-00-1 ')*++)$%)$)+-,&(+*++)8 >1#;#-,&".&% 57#./.,$+-("$(-4C-,$0-'*/C3G",$'&(&&0$.,,)#),,)$/*-0*,-2.*1 +*)$H0./-&+$)''-$57$(#g2I$/.'(*#-''*+*)$#./.%) :$,G)(,.G*,?$ #..,,.G*(-'(),$ H'**(-00-,G)(,.G*$ (&&'&&$ '&.(())0 ^I?$+*+"',CC$#&*2*0$'&.((**0 >$)''-$5$4&.:-0$(.(-#&(+-'')$+&&G*0$,-2.$57(i$%)$,-2.g/)*0. A$2-0(*'3)&,.,$%)$ /)(-,,*)&,.,?$ +-("$ C2:*+,-'#",?$ %.*++)$ 4-,.1 )&,.$.0$j1'&.()0$)%.0-&4.$%)$C2:*+,-'#"0$(.(.0)*+#)++)$-* C'*,"$>$766$(E?$-*("$/-G"4)&0&0$(.(.0)*+#)++)$C'*,"$4-,.)&1,.0$.#))$#)++)) (&.G#)1)&,.,?$ %.*:-0$ (.(.0)*+#)++)$.0$ >$ 766$ (E?$ #&,,) -0*0,""0$B$766$(E B$C'*$>$766$(E$(.(.0)*+#)++)*+-,$)&,., 4-,.)&,.0)$ ^<1'&.()0$ )%.0-&4.$ %)$ C2:*+,-'#"0$ (.(.1 0)*+#)++)$-0*0,""0$<5$666$(E '*0%)1)&,.,$ %)$ #&&,$ )%.0-&4.,$ %.*++)$ C'*$ b?$ -0*0,""0$ #),(&+,)%)) C'*,,""$B76$(E BC$()*((*$)%.0-&4.C2:*+,-'#",?$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.(1 (**0$^<$%)$^ D$()*((*$'*0%)1)&,., DC$C2:*+,-'#",$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.((**0$R<$%)$R?-),-E&$%(-0"% N*+(*4-G,)*'&')+(-'#*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$)'&0$4"(*'&(&1$%) )&,.()0,),*-,.%)$,)*$4)+,))4*)8 >0"&1(,#!)&'&(.*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$566J$'./&++)$4.*#)++).'-4)) )'&-%)(.)8 9=&2&:,$##=;:137(737;#3<I,2$7 `*$C2,""0 $$$$$$$$$$c!*-,.$-/"'..e*0-0$-+*,-,,"4"(+* $$$$$$$$$$$8!*-,.)$-*$.'-$+)),&$,)*$+-$.0$'**)0$-/"4)G#)$-+*,-,,"4"(+*$$$$$$$$$88 `00)((.,*-,.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k G

11 7$2=#7,$66$6;'$#7,+$==6 l.,,'*-s$ R)*#'-G$ %)$ i*'2-'#$ Y)CS)V2$ G)(-0+*4),$ -01 +*##"*+-0$ 0-'*/C3G"*+-0?$ +)G%),&.,)0,..0$ C',"0--0 ;&.#-0$ -:&+(&0,)$ -+*,,*$,.*4.#&(+-0?$ -,,"$ 2)''*,&+,.*#*,,)*+*$,&,(*#&(+-0$ )&,.1.00-,,.#&&(+*-0$ +C*+,"$ %) -G*,C*+-+,*$)'(.2.'*0$.+)''*+&&:-+,)$0**2*0$H4&.+*$<=>6I8 ]&,.4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$)'.*,-,,**0$%)$,&'.(+-,$%&'()*+1,**0$;.+*))'*+-0$ ]*()()&+(*G%)0$.+&&:-++)$ 0*#-',"$!*-1 '**(-00-4)2*0E.,8$!*')+,.*0,*$(.+(*$)*0.)+,))0$#..,,.G*1 )%.0-&4.4)2*0(.%)$H4&.+*$<=><I8 F**( ,,.#&&(+*-0$,*')+,.*0,*$ '))%-00-,,**0$ (.+1 (-#))0$ ()*((*)$,*-'**( ,,.#&&(+*)$ H4&.+* <=J<I8 F**(-00-,&G4)0$ -:-',"%"?$!)'%)?$ (.(.))$ -0+*##"*+-0 (-GG)0$ %&'()*+&0$ '**( ,,.#&&(+*+,)$ H4&.+* <=7BI8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$ +**G,CC$!*')+,.(-+(&(+-0 <8<8<=B<8 ]%.4)'.%-0$("C,,3/)((.$,)'4-'')$<8<<8<=B58 Z$M)G')#-0,))G*0-0$'**(-00-(.#*,-)$<>8<58<=B>8 ]+-,&+$F**(-00-,&G4)+,)$4)',)(&00)''*+-+,)$F**(-00-,&G1 4)''*+&&+,C30$(-+(&+%"G%-+,3+,"$H4&.+*$<=B>I8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$#*'%..0))0$H4&.+*$<=B>I8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$b6$(#g2$<8b8<=bj8!&g4)43*:-0$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$ -,&*+,&*#*'') <8B8<=B78 N),,*%&./&#&(+-0$/G.#*''-G)%),a$'*-4"$6?7$%)$,3G(-"$<?7 /G.#*''-)$<8J8<=BB8 Y..,,.G*/C3G"*'*%3*:-0$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((. '.&(())0,&#*+*+,)$ /.*+,-,,**0$ #&+,-'#),?$ 0))G1 #&,$C#8?$%.*+,)$-*$)*2-&:&$2.*,.)$H4&.+*$<=BbI8!)'4*G-0E)+/)((.$<8<58<=Bb8 )+-00&+$,)()*+,&*#*''-?$ )%.4)'.%-0$ /-+&1 ')*,-?$,)()')+*0$'"##*,C+$<8<8<=b<8 Y./.*'*%.*''-$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((.?$,&G4)43*:-0 ("C,,"#",,3#CC:-0$ G)0E)*+,)4&&+?$ C#/"G*4&.,*0-0 4)'.%-0$("C,,3/)((.$,))%)#)0$&'(./&.'-'')$<8J8<=b58 F)(*$G*(-+)(.+,)$,*-'**(-0,--++"$<8=8<=b>8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$,))%)#*++)$h76$(#g2i$%)$,))%)#*1-0$&'(./&.'-'')$hb6$(#g2i$<8j8<=bb8!&g4)4c30$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$,)()*+,&*#*'')$ %) /)(-,,*)&,.*++)$<8<<8<=bB8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$5$#*'%..0))$H4&.+*$<=bbI8 ]%.(.G,,*1$%)$(&'%-,,)%)./-,&+&&:*+,&+$<8<68<==68 K./-&:-0G)%.*,,*#-,$ G)+()*+**0$ )%.0-&4.*2*0$ )+,-*,,)*0 <878<==J8!3G(-"0$G),,*%&.//.&:-0$G)%)$<?5$/G.#*''--0$<8=8<==J8 `&G../)0$ &0*.0*$ 4-'4.*,,*$ %"+-04)',*.0+)$,.*#*,,)#))0,*-:.,$'**( ,,.#&&(+*+,))0$4&.:-+,)$ <==<$ )'()1-0$H=>gB6Jg`^I$H4&.+*$<==JI8 ;&.#-+,)$,&'*$ `&G../)0$ [0*.0*0$ %"+-04)',*.$ H4&.+* <==7I8!*-'**( ,,.#&&(+*-0$(*G%))#*+-++)$/.'**+*$+**G,C* ("C,,"#""0$ ]!P1/.2%)*+,)$ N*(.+,-0$ (*G%))#*+%"G%-+1,-'#""$H4&.+*$<==7I8 ]%.(*-',.$,.*+,&4*+,)$ G*((.#&(+*+,)?$ &&+*',)$ (&'%-,,)%*',) P-4C-0$ '**(-0,--0$ +""0,3&&:*+,&+?$ )%.4)'.%-0$ /"*4")*1 LJJJF Y1'&.()0$)%.(.G,,*$HY./.(.G,,*I$H<8<85666I8 A)',*.0-&4.+,.0$ /-G*)),-/"",3+$,*-'**(-0,--0$,&G4)''*1 +&&:-0$/)G)0,)#*+-+,)?$%.()$ +*+"',""$ ##$ &&:-0$ '**(-01 0-,&G4)''*+&&+4*+*.0$2C4"(+C#*+-0$H<b8<8566<I8 F)(*$4*-+,*0,"')*,,-*:-0$("C,3+,"$)%.0$)*()0)$H<8<8566>I8 Q-*%)+,*#-0$("C,,3+""003(+-0$ '))%-00&+$ %)$ /C3G"*'C(C1 /"G"0$("C,,34-'4.*,-$,*-'**(-00-')(**0$H<8<8566>I8 J>

12 Under 400 döda i vägtrafiken för tredje året i följd År 2005 inträffade vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dem omkom totalt 379 och skadades människor. Antalet döda var fyra personer fler än år Antalet personskadeolyckor och antalet skadade hölls, i likhet med åren , kvar på en högre nivå än under tidigare år. Största delen av ökningen beror dock på att man fr.o.m. början av år 2003 infört Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken År Döda Skadade Personskadeolyckor ( ( ) Ändrad statistikföring exaktare grunder för statistikföringen. Antalet döda har redan för tredje året i rad legat under fyrahundra. Bakom det minskade antalet dödsfall i trafiken ligger den lätta trafikens goda säkerhetsutveckling, som började vid ingången till 2000-talet. En av de största förändringarna i säkerhetsutvecklingen år 2005 var den tydliga minskningen av antalet unga (15 24-åringar) som dog i trafiken. Också sett ur ett längre tidsperspektiv är antalet trafikdödade på en lägre nivå än genomsnittet. Under år 2005 dog 69 unga, medan antalet uppgick till 95 år I synnerhet antalet unga som omkom i personbil minskade. Andelen döda i personbilar har ändå inte sjunkit. Tre av fyra unga dör fortfarande i personbil. Av alla rattfulla som var inblandade i olyckor som ledde till döden var 29 procent under 25 år. Antalet barn dödade i vägtrafiken återgick till en genomsnittlig nivå. 21 barn omkom i trafiken, vilket är åtta fler än år I antalet äldre eller medelålders människor som förolyckades i trafiken skedde just inga förändringar. Antalet unga vuxna (25 34-åringar) som dog i trafiken har däremot ökat och ligger på en högre nivå än genomsnittet Personer Åldersgrupp: totalt År Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 11

13 mg$5667$4)g$)0,)'-,$u3g.'cv():-$o#%m+!m($&$j>?$:4+8 +-d$u"gg-$"0$tg$566j8$r3:+u)''-0$(.0v-0,g-g):-+$u.g,u)1 G)0:-$,*''$:-$ #3G()+,-$ 4*0,-G#T0):-G0)8$ ]0,)'-,$,G)U*(1 :3:):-$ U.,E"0E)G-$ &,)0U3G$,",.G,-G0)$ +%30(8$ ]0,)'-, "':G-$ U.,E"0E)G-$ +.#$ :.E$ *$,G)U*(-0$ 4)G$ U.G,U)G)0:- +,.G,8$ ]4$ :-$ U3G.'CV():-$ 4)G$ J5$ /G.V-0,$ TG8 ]0,)'-,$ :3:)$ /T$ 34-GET0E++,"''-0$ 2)G$ 4)G*,$ (.0+,)0, &0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08 ]0,)'-,$,G)U*(:3:):-$P3,0-)%&$$HJ>I$ 3():-$ (')G,$ UGT0 TG-,$ *00)0$ ]0,)'-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ 'TE :.V($ /T$ -0$ '"EG-$ 0*4T$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0 566<c566>8$Z$+C00-G2-,$+"(-G2-,-0$4*:$+.##)G,G)U*(-0 H%&0*c)&E&+,*I$4)G$+"#G-$"0$&0:-G$U3G-ET-0:-$TG8$]0,)1 '-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ *$ +.##)G,G)U*(-0$ T,-GE*V(,*''$0*4T0$U3G$TG-0$566<c566>8 ]0,)'-,$ O4$#03P,(.&7 8#%#$P3,0-)%&$$ H>6I$ 3():- (')G,8$]0,)'-,$:3:)$4)G$,*.$U'-G$"0$TG$566J$.V2$-0$.V2$-0 2)'4$ ET0E-G$ U'-G$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0$ 566<c566>8 ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$3():-$.V(+T$*$U3G2T'')0:-$,*''$ #.1,.GVC(-'S-+,T0:-,8$ mg$ 5667$ 4)G$ 0"+,)0$ 2"'U,-0$ )4$ :- #.,.GVC(-'.'CV(.G$ +.#$ '-::-$,*''$ :3:-0$ )4(3G0*0E+.1 'CV(.G8 ]0,)'-,$U3G.'CV():-$*$90(!,#$)!-!M($$'TE$/T$+)##) 0*4T$+.#$&0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08$]0,)'-,$U3G.'CV():-$4)G T,,)?$#-:)0$)0,)'-,$4)G$+%&$TG$566J8 [0:-G$ TG$ 5667$ +(-::-$ -0$ )%#$#03P,($ H#*0+,$ UCG).#(.#0)I?$:"G$+%&$#"00*+(.G$U3G.'CV():-+8$`,,$&,#"G1 ()0:-$ :G)E$ U3G$ TG$ 5667$ 4)G$ %&+,$ :-,$ ),,$ )0,)'-,$ :3:)$ * #3,-+.'CV(.G$ E*V($ 0-:8$ R-,$ U3G(')G)+$ 0"+,)0$ 2-',$ )4 +,.G.'CV()0$*$P.0E*0()0E)+$TG$566J?$+.#$4)G$:-0$#-+, U3G3:)0:-$4"E,G)U*(.'CV()0$*$W*0')0:+$2*+,.G*)8$Z$:-00) #3,-+.'CV()$:.E$5>$#"00*+(.G8$R-++&,.#$*0,G"UU):-$-0 )00)0$+,.G.'CV()$&0:-G$TG$566J?$:"G$UCG)$#"00*+(.G$U3G1.'CV():-+8$Z$+,.G.'CV(.G0)$TG$566>$U3G.'CV():-+$*0E-08 K"G$ #)0$ EG)0+()G$ )0,)'-,$ U3G.'CV():-$ &O%&$7 Q$)%-. 'TE$ +.##)G,G)U*(-0$ *E-0$ /T$ +)##)$ 0*4T$ +.#$ &0:-G,*:*E)G-$ TG8$ A)G$,G-:%-$ 4"E,G)U*(.UU-G$.#(.#$ *$ +.#1 #)G,G)U*(-08 Z$$(%%O300&$-O(00$.#(.#$b=$ #"00*+(.G$.V2$+():):-+ <$<5=$TG$56678$K"G$:-,$E"''-G$.#(.#0)$"G$)0,)'-,$ U-# U'-G$"0$TG$566J8$Z$:-$.'CV(.G$:"G$0TE.0$)4$:-$*0S')0:):- 4)G$ /T4-G():$ )4$ #-:*V*0-G$ -''-G$ )0:G)$ :G.E-G?$ :.E$ +%&.V2$ +():):-+$ B=$ #"00*+(.G8$ ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$ 4)G '*()$ #T0E)$ +.#$ TG$ 566J8$ K"+,)0$,&+-0$ G),,UC''-G*U)'' U"GG-$"0$TG-,$*00)0$(.#$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$TG$56678 mg$ 5667$ :.E$ U'-G$ #"00*+(.G?$ *$ U3G2T'')0:-$,*''$ U.'(1 #"0E:-0?$*$4"E,G)U*(-0$*$W*0')0:$"0$*$;4-G*E-?$K.GE-.V2$ R)0#)G(8$ ]0,)'-,$,G)U*(.'CV(.G$ #*0+():-$ *$ )'') 0.G:*+()$'"0:-G$#-:$&0:)0,)E$)4$W*0')0:8 mg$ 5667$ (3G:-+$ /T$ 4TG)$ 4"E)G$ 0"+,)0$ 75$ #*'%)G:-G (*'.#-,-G8$[0:-G$56661,)'-,$2)G$,G)U*(/G-+,),*.0-0$ 3(), U3G$)'')$S*')G+$:-'$#-:$-0$TG+,)(,$/T$#-G$"0$,4T$/G.V-0,$* E-0.#+0*,,8$$!*''4"d,,)(,-0$U3G$,G)U*(-0$:"#/):-+$0TE.,.V2$ 4)G$ <?7$ /G.V-0,$ TG$ 56678$!*''4"d,,)(,-0$ U3G$ S*'S-1 +,T0:-,$ 2)G$ )VV-'-G-G),$,*''$ -0$ 0*4T$ /T$ 34-G$,G-$ /G.V-0, &0:-G$ :-$ +-0)+,-$ TG-08$ W3G$ 0"G4)G)0:-$ U*00+$ :-,$ G-:)0 34-G$5?b$#*'%.0-G$S*')G$*$W*0')0:8 '&!D N5I:0!1O!I:!I<I1 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ L? JO

14 Number of road traffic deaths below 400 for the third successive year In 2005, road traffic accidents with casualties numbered 7,022 in Finland. Altogether 379 persons were killed and 8,983 injured in them. Four more people died in road traffic accidents than in As in , the number of accidents with casualties and injuries remained higher than in previous years. However, most of the growth is explained by the introduction of revised principles for recording them in statistics as of the Table. Persons killed and injured in road traffic Year Killed Injured Accidents involving personal injury ,191 7, ,299 7, ,957 6, ,097 6, ,052 6, ,508 6, ,411 6, ,156 6, ,088 (1 6,907 ( ,791 6, ,983 7,022 1) Compilation method changed beginning of The number of people killed in road traffic accidents remained below four hundred for the third successive year. The underlying reason for the lowered fatalities since the turn of the millennium has been positive development in the safety of nonmotorised traffic. One of the biggest changes in road safety development in 2005 was a clear drop in the number of young people (aged 15 to 24) killed in traffic. Even examined over a longer time period, the number of road traffic deaths is at a lower than average level. The number of young people killed during 2005 was 69, while the respective number in 2004 was 95. Especially the number of deaths in passenger cars fell. However, their proportion of fatalities did not diminish. Three young lives in four are still lost in passenger cars. Twenty-nine per cent of the drunken drivers involved in fatal accidents were aged under 25. The number of children killed in road traffic returned to the average level. Altogether 21 children died in traffic, which is eight more than in No major changes took place in the numbers of elderly and middle-aged people killed in traffic, whereas traffic deaths among young adults (aged 25 to 34) rose above the average Persons Age group: total Year Figure 1. Persons killed in road traffic by age group 13

15 !2-$ 0&#S-G$.U$ 9&.&)%$-(!)$ (*''-:$ *0$ 5667$ \)+$ J>? \2*V2$ *+$ +*d$ U-\-G$,2)0$ *0$ 566J8$ ]E)*0?$ #.+,$.U$,2- :-),2+$.VV&GG-:$ :&G*0E$,2-$ :)G(-+,$ \*0,-G$ #.0,2+8$ M-1 :-+,G*)0$ :-),2+$.&,+*:-$ S&*',1&/$ )G-)+$ :*#*0*+2-:8$!2-0&#S-G$.U$-':-G'C$/-:-+,G*)0$:-),2+$\)+$)E)*0$2*E2?$U.G &0V2)0E-:$*0$G-V-0,$C-)G+8!2-$ 0&#S-G$.U$ N-P3P0-)%)$ (*''-:$ *0$ G.):$,G)UU*V$ HJ>I /-G*.:8$!2-$G.):$+)U-,C$.U$VCV'*+,+$:-,-G*.G),-:$UG.#$,2- C-)G$S-U.G-$-+/-V*)''C$*0$+&##-G$,G)UU*V$HL&0-1]&E&+,I? *0$ \2*V2$,2-$ 0&#S-G$.U$ VCV'*+,+$ (*''-:$ G-,&G0-:$,.$,2- )4-G)E-$'-4-'$U.G$566<c566>8!2-G-$\)+$)$V'-)G$*0VG-)+-$*0$,2-$0&#S-G$.U$8#%#$; P3P0-)%)$(*''-:$H>6I8$!-0$#.G-$#.,.GVCV'*+,+$\-G-$(*''-:,2)0$*0$566J?$)0:$<87$,*#-+$,2-$)4-G)E-$0&#S-G$U.G$,2-566<c566>$/-G*.:8$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\-0,$&/$-4-0 /G./.G,*.0)'$,.$,2-$#.,.GVCV'-$+,.V(8$K-)G'C$.0-12)'U$.U,2-$U),)'$#.,.GVCV'-$)VV*:-0,+$*0$5667$\-G-$V)&+-:$SC G&00*0E$.UU$,2-$G.):8!2-$ 0&#S-G$.U$ /-G+.0+$ (*''-:$ *0$ 0&E&07 P$#))-!M (PP-.&!%)$G-#)*0-:$&0V2)0E-:$UG.#$,2-$)4-G)E-$U.G$,2- /)+,$ U-\$ C-)G+8$ `*E2,$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ *0$,2-# \2-G-)+$*0$566J$+&V2$)VV*:-0,+$V')*#-:$+-4-0$'* $ 8(1#$7 (PP-.&!%$ H),$ '-)+,$ U.&G$ /-G+.0+$ (*''-:I 2)//-0-:$:&G*0E$5667?$\2*V2$V')*#-:$+-4-0$'*4-+8$90- +/-V*)'$ U-),&G-$ *0$ 5667$ \)+$ )$ :G./$ *0$,2-$ 0&#S-G$.U /-./'-$ (*''-:$ *0$ 2-):1.0$ V.''*+*.0+8$!2*+$ *+$ -d/')*0-: -0,*G-'C$ SC$,2-$ #)%.G$ )VV*:-0,$,2),$ 2)//-0-:$ ), P.0E*0()0E)+$*0$566J?$\2*V2$\)+$,2-$#.+,$:-4)+,),*0E #)%.G$)VV*:-0,$*0$W*00*+2$G.):$,G)UU*V$2*+,.GC8$!\-0,C1,2G--$ /-./'-$ :*-:$ *0$,2*+$ 2-):1.0$ V.''*+*.08$!2-G-$ \)+ )'+.$.0-$.,2-G$ #)%.G$ )VV*:-0,$ *0$ 566J$ \2*V2$ V')*#-: U.&G$'*4-+8$K.$2&#)0$'*4-+$\-G-$'.+,$*0$#)%.G$)VV*:-0,+ *0$566>8 `d)#*0-:$n37%6&7%-8&7#o73&($$u),)'*,*-+$*0$+&##-g G-,&G0-:$,.$,2-$)4-G)E-$'-4-'$U.G$-)G'*-G$C-)G+8$90-$G.):,G)UU*V$4*V,*#$*0$,2G--$:*-:$*0$+&##-G$,G)UU*V8 ]',.E-,2-G$ b=$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ )0:$ <?<5=$ *0%&G-: *0$.$"!,7.$-E-!M7P()&)$*0$56678$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+ \)+$ U*4-$ &/$.0$ 566J8$ ]VV*:-0,+$ *0$ \2*V2$ +.#-$ /)G,C \)+$ &0:-G$,2-$ *0U'&-0V-$.U$ #-:*V)'$.G$.,2-G$ 0)GV.,*V +&S+,)0V-+$V')*#-:$+-4-0$'*4-+$)0:$*0%&G-:$B=$/-G+.0+8!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\)+$,2-$+)#-$)+$*0$566J8$K-)G'C.0-$,2.&+)0:$ U-\-G$:G&0($:G*4*0E$V)+-+$ \-G-$ G-/.G,-:,.$,2-$ /.'*V-$ *0$ 5667$,2)0$ *0$ 566J8$ Z0$ 5667$,2-$,.,)' N-'),*4-$,.$,2-$ +*_-$.U$,2-$ /./&'),*.0?$ #.G-$ /-./'- :*-:$.0$G.):+$*0$W*0')0:$,2)0$*0$;\-:-0?$K.G\)C$)0: R-0#)G($ *0$ 56678$ i*,2$,2-$ -dv-/,*.0$.u$ W*0')0:?$,2-0&#S-G$.U$ G.):$,G)UU*V$ :-),2+$ :-V'*0-:$ *0$ )''$ K.G:*V V.&0,G*-+8 ]'#.+,$75$S*''*.0$(*'.#-,G-+$\-G-$:G*4-0$.0$W*00*+2 G.):+$ *0$ 56678$ R&G*0E$,2-$ 5666+?$,2-$,G)UU*V$ /-GU.G#1 )0V-+$.U$)''$4-2*V'-$V),-E.G*-+$2)4-$S--0$E.*0E$&/$),$,2- )4-G)E-$)00&)'$G),-$.U$.4-G$,\.$/-G$V-0,8$Z0$5667?$,2- G),-$+'.\-:$:.\0$+.#-\2),$)0:$\)+$<87$/-G$V-0,8$!2- )00&)'$ EG.\,2$ G),-$ *0$,2-$ 4-2*V'-$ +,.V($ 2)+$ )'+. )VV-'-G),-:$,.$.4-G$,2G--$/-G$V-0,$*0$G-V-0,$C-)G+8$!2-G- )G-$ )'G-):C$.4-G$ 58b$ #*''*.0$ )&,.#.S*'-+$ *0$ W*0')0:,.:)C8 '&!D M?4G4?3/45!4J!I:13A2 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ T:1? J/

16 E+,-&Q7;-(#Q+$%7$,6 K#(;,M;7'(;#7=7$#7$Q# N.):$ )VV*:-0,$ +,),*+,*V+$ )G-$ &+-:$ U.G$ -4)'&),*0E$,2-$ '-4-'$.U G.):$ +)U-,C$ ),$ S.,2$ 0),*.0)'$ )0:$ *0,-G0),*.0)'$ '-4-'+8$!2-C /G.4*:-$ E&*:-'*0-+$ U.G$ G.):$ +)U-,C$ #-)+&G-+$ )0:$,G)UU*V /')00*0E8$!2-$ /G*0V*/)'$&+-G+$.U$,2-$ +,),*+,*V+$ ),$,2-$ 0),*.0)' '-4-'$ )G-$ Y*0*+,G*-+$ )+$ \-''$ )+$ 4)G*.&+$ V-0,G)'$ )E-0V*-+$ )0:,G)0+/.G,$.GE)0*+),*.0+8$!2-$#)*0$&+-G+$),$,2-$ '.V)'$ '-4-'$ )G- #&0*V*/)'*,*-+8 R),)$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ *0$ W*0')0:$ )G-$,G)0+#*,,-:$,.$,2- /&S'*V),*.0$;,),*+,*V+$.U$N.):$!G)UU*V$]VV*:-0,+$*0$`&G./-$)0: K.G,2$ ]#-G*V)?$ *++&-:$ )00&)''C$ SC$,2-$ [KD+$ `V.0.#*V ^.##*++*.0$ U.G$ `&G./-$ H`^`I8$!2-$ 9`^RD+$ Z0,-G0),*.0)' N.):$!G)UU*V$)0:$]VV*:-0,$R),)S)+-$ HZN!]RI$ *0V'&:-+$,*#- +-G*-+$ :),)$.0$ /./&'),*.0?$ 4-2*V'-+?$ G.):$ 0-,\.G(+?$,G)UU*V /-GU.G#)0V-+$ )0:$ G.):$ )VV*:-0,+$ )0:$,2-*G$ 4*V,*#+$ *0$,2-9`^R$ V.&0,G*-+8$ W*00*+2$ :),)$ )G-$ )'+.$ *0V'&:-:$ *0$,2- :),)S)+-$ )0:$ W*0')0:$ 2)+$ S--0$ )$ &+-G$.U$ ZN!]R$ +*0V-$,2- S-E*00*0E$.U$<==58$!2-$ /G*0V*/)'$ &+-G$.U$,2-$ :),)S)+-$ *+$,2- W*00*+2$ N.):$ ]:#*0*+,G),*.08$!2-$ `[D+$,G)UU*V$ )VV*:-0, :),)S)+-$^]N`$H^.##&0*,C$R),)S)+-$.0$N.):$]VV*:-0,+I$*+ S)+-:$.0$^.&0V*'$:-V*+*.0$=>gB6Jg`^8$^]N`$V.0,)*0+$+*0E'- &0*,$H)VV*:-0,I$'-4-'$:),)$S-E*00*0E$UG.#$<==<8 R=7=;#,&+Q(# ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ G-V-*4-+$ UG.#$,2-$ /.'*V-$,2-$ :),)$.0$ G.):,G)UU*V$)VV*:-0,+$,2),$)G-$-0,-G-:$*0,.$,2-$M]!L]$*0U.G#),*.0 +C+,-#$.U$/.'*V-$)UU)*G+8$F.V)'$/.'*V-$:*+,G*V,+$,G)0+U-G$,2-$:),),.$)$V-0,G)'$G-E*+,-G?$UG.#$\2*V2$0-\$:),)$)G-$/G.V-++-:$)0:,G)0+U-GG-:$,.$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:D+$ V.#/&,-G$,2G--$,*#-+$ ) #.0,28$!2-$ :),)$ U.G$ -)V2$ #.0,2$ )G-$ U&G,2-G$ &/:),-:$,2G-- #.0,2+$)U,-G$,2-$-0:$.U$,2-$#.0,2$V.0V-G0-:8!2-$:),)$U.G$)$E*4-0$#.0,2$S-V.#-$)4)*')S'-$,.$;,),*+,*V+ W*0')0:$ ),$,2-$ S-E*00*0E$.U$,2-$ U.''.\*0E$ #.0,28$ ;,),*+,*V+ W*0')0:$ V2-V(+$,2-#?$ #)(-+$ U&G,2-G$ *0n&*G*-+$,.$,2-$ /.'*V- :*+,G*V,+$)0:$+&//'-#-0,+$,2-$:),)?$\2-G-$0-V-++)GC?$\*,2$:),) UG.#$.,2-G$G-E*+,-G+8$WG.#$,2-$4-G*U*-:$:),)$;,),*+,*V+$W*0')0:,2-0$/G-/)G-+$)$/G-++$G-'-)+-$)0:$)$,)S'-+$/)V()E-8$!2-$/G-++ G-'-)+-$*+$)VV-++*S'-$4*)$;,),*+,*V+$W*0')0:D+$Z0,-G0-,$+-G4*V-8 Z0$,2-$+/G*0E$.U$,2-$C-)G$U.''.\*0E$,2-$+,),*+,*V)'$G-U-G-0V- C-)G$;,),*+,*V+$W*0')0:$+&//'-#-0,+$*,+$)00&)'$:),)$\*,2$:),) UG.#$ +,),*+,*V+$.0$ V)&+-+$.U$ :-),2?$,2-$ K),*.0)'$ N.): ]:#*0*+,G),*.0D+$:),)$.0$)VV*:-0,$'.V),*.0+$)0:$V)+&)',*-+?$)0: \*,2$ :),)$.0$ U),)'$ :G&0($ :G*4*0E$ )VV*:-0,+$ UG.#$,2-$ N.): ]VV*:-0,$Z04-+,*E),*.0$!-)#+8$!2-$:),)$.0$G.):$,G)UU*V$)VV*1 :-0,+$)G-$)'+.$+&//'-#-0,-:$)00&)''C$\*,2$,2-$W*00*+2$A-2*V'- ]:#*0*+,G),*.0D+$$:),)$.0$:G*4*0E$'*V-0V-+$$)0:$#.,.G$4-2*V'-+8 5,<%=+=I$2$73 j-,\--0$<=><$)0:$<=j6$,2-$+,),*+,*v+$.0'c$*0v'&:-:$)vv*:-0,+ *04.'4*0E$ #.,.G$ 4-2*V'-+8$ ]$ +*E0*U*V)0,$ V2)0E-$ *0$,2- V.#/*'),*.0$.U$,2-$+,),*+,*V+$,..($/')V-$*0$<=Bb?$\2-0$SG&*+-+? +VG),V2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E$ #-:*V)'$,G-),#-0,$ \-G- -dv'&:-:$ug.#$g-/.g,-:$*0%&g*-+8$!2-$v2)0e-$*0$,2-$:-u*0*,*.0.u$)0$*0%&gc$g-:&v-:$,2-$0&#s-g$.u$*0%&g-:$/-g+.0+$sc$)s.&, >6$/-G$V-0,8 Z0$,2-$+,),*+,*V+$.0$V)&+-+$.U$:-),2$,2-$0&#S-G$.U$/-G+.0+ (*''-:$ *0$ G.):$ )VV*:-0,+$ *+$ +'*E2,'C$ 2*E2-G$,2)0$,2-$ U*E&G- /G-+-0,-:$2-G-$.\*0E$,.$)$:*UU-G-0V-$*0$,2-$)//'*-:$:-U*0*,*.0? \2-G-SC$,2-$ +,),*+,*V+$.0$ V)&+-+$.U$ :-),2$ )'+.$ *0V'&:-?$ U.G -d)#/'-?$/-g+.0+$:-v-)+-:$)u,-g$>6$:)c+$ug.#$,2-$)vv*:-0,8!2-$/.'*v-$*0,g.:&v-:$,2-*g$vg*#*0)'$g-e*+,g),*.0$+c+,-#$*0 <==78$!2*+$ 2)+$ V)&+-:$ +.#-$ /G.S'-#+$ *0$,2-$ V.#/)G*+.0$.U G.):$,G)UU*V$ *0%&GC$ )0:$ )VV*:-0,$ U*E&G-+8$ ]''$,2-$ #.+,$ #*0.G )VV*:-0,+$ )0:$ *0%&G*-+$ \-G-$ /G.S)S'C$ 0.,$ *0V'&:-:$ *0$,2- U*E&G-+$,2),$\-G-$/G-4*.&+'C$G-/.G,-:$.0$U.G#+8!2-$V2)0E-$*0$,2-$:),)$ V.''-V,*.0$ #-,2.:$:.-+$ 0.,$ )UU-V,,2-$V.#/)G)S*'*,C$.U$G.):$,G)UU*V$:-),2+?$\2*V2$V.0,*0&-$,.$S- +&//'-#-0,-:$\*,2$:),)$UG.#$,2-$+,),*+,*V+$.0$V)&+-+$.U$:-),28 ]$ 0-\$ *0U.G#),*.0$ +C+,-#$ \)+$ *0,G.:&V-:$ ),$ ;,),*+,*V+ W*0')0:$ U.G$,2-$ /G.V-++*0E$.U$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,$ :),)$ *0 566>8$!2-$ *#/G.4-:$ +C+,-#$ U)V*'*,),-+$ #.G-$,2.G.&E2 /G.V-++*0E$.U$,2-$ :),)?$ )+$ \-''$ )+$ -)+*-G$ &,*'*+),*.0$.U$ :),) UG.#$.,2-G$ +.&GV-+8$ Z0%&G-:$ /-G+.0+$ 2)4-$ S--0$ )::-:$,.$,2- :),)$+*0V-$566>$UG.#$,2-$K),*.0)'$N.):$]:#*0*+,G),*.0D+$:),)? )0:$ \*,2$,2-$ 2-'/$.U$ VG*#-$ 0.#-0V'),&G-+$ G-'),*0E$,.$,G)UU*V )VV*:-0,+$ )0:$ :*4-G+-$ +-)GV2$ U&0V,*.0+8$!2-$ *0,G.:&V,*.0$.U,2-+-$G-4*+-:$G-V.G:*0E$/G*0V*/'-+$2)+$*0VG-)+-:$,2-$0&#S-G$.U /-G+.0+$ *0%&G-:$ SC$ )//G.d*#),-'C$ b$ /-G$ V-0,$ )0:$,2),$.U )VV*:-0,+$*04.'4*0E$/-G+.0)'$*0%&GC$SC$)G.&0:$=$/-G$V-0,?$S&, *,$2)+$0.,$*0U'&-0V-:$,2-$0&#S-G$.U$/-G+.0+$(*''-:8 ;.#-$ V.&0,G*-+$ &+-$ )$,*#-$ '*#*,$,2),$ :-4*),-+$ UG.#$,2- +,)0:)G:$>6$:)C+$)U,-G$)$,G)UU*V$)VV*:-0,$U.G$:-U*0*0E$)$,G)UU*V :-),2?$ S&,$,2-$ G-+&',*0E$ :*UU-G-0V-+$ V)0$ S-$ V.GG-V,-:$ \*,2$ ) V.04-G+*.0$ V.-UU*V*-0,8$!2-$ V.4-G)E-$.U$ +,),*+,*V+$.0$ U),)' )VV*:-0,+$*+$0.,$<66$/-G$V-0,$*0$)''$V.&0,G*-+8$!2-$U*E&G-+$4)GC *0$ :*UU-G-0,$ +.&GV-+$ )0:$ S-V.#-$ G-4*+-:$.4-G$,2-$ C-)G+8$ W.G,2*+$ G-)+.0$,2-$ U*E&G-+$ U.G$ :*UU-G-0,$ C-)G+$ #)C$ 4)GC$ *0 +,),*+,*V)'$/&S'*V),*.0+8 V.4-G)E-$.U$,2-$ +,),*+,*V+$.0$ U),)'$ )VV*:-0,+$ *+$ <66$ /-G V-0,8$!2-$G-/.G,*0E$*+$V.0,G.''-:$&+*0E$:-),2$V-G,*U*V),-+8$R&-,.$,2-$ V.#/G-2-0+*4-$ V.4-G)E-$ )0:$ +-4-G*,C?$,2-$ 0&#S-G$.U,G)UU*V$U),)'*,*-+$*+$)$#.G-$G-'*)S'-$*0:*V),.G$.U$,2-$,G-0:$*0$G.): +)U-,C$,2)0$,2-$U*E&G-$U.G$)VV*:-0,+8!2-$ V.4-G)E-$.U$,2-$ )VV*:-0,+$ 2)4*0E$ V)&+-:$ /-G+.0)' *0%&G*-+$ *+$ )G.&0:$ 56$ /-G$ V-0,8$!2-G-$ )G-$ :*UU-G-0V-+$ *0$,2- G-/.G,*0E$.U$ :*UU-G-0,$,C/-+$.U$ )VV*:-0,+8$!2-$ V.4-G)E-$ *+ \.G+,$ U.G$ VCV'*+,+$ *0%&G-:$ *0$ +*0E'-$ )VV*:-0,+8$!2-+- :-U*V*-0V*-+$ )G-$ #)*0'C$ :&-$,.$,2-$ U)V,$,2),$ #)0C$.U$,2-+- )VV*:-0,+$)G-$0.,$G-/.G,-:$,.$,2-$/.'*V-$S-V)&+-$*0$)$0&#S-G$.U V)+-+$,2-$ *0%&G*-+$ )G-$ +'*E2,$ )0:$ V.#/-0+),*.0+$ )G-$ +-,,'-: S-,\--0$,2-$ /)G,*-+$ *04.'4-:8$!2-$ #)%.G*,C$.U$,2-$ #*++*0E )VV*:-0,+$,2),$2)4-$V)&+-:$*0%&G*-+$)G-$#*0.G?$+*0V-$,2-$N.):!G)UU*V$ ]V,$.0'C$.S'*E-+$ G-/.G,*0E$,.$,2-$ /.'*V-$ *0V*:-0,+ \2-G-$+.#-.0-$*+$+-G*.&+'C$*0%&G-:8!2-$:),)$V)0$S-$V.0+*:-G-:$n&*,-$G-'*)S'-8$ R-U*V*-0V*-+$ *0,2-$ *0U.G#),*.0$ #)*0'C$ V.0V-G0$ :),)$,2),$ V)00.,$ S-$ '),-G 4-G*U*-:8$!2-+-$ +,),*+,*V+$ :.$ 0.,$ V.0,)*0$ :),)$.0$ '*)S*'*,C$ U.G )VV*:-0,+$ HVU8$ *0+&G)0V-$ V.#/)0*-+D$ +,),*+,*V+$ )0:$ ^.&G, +,),*+,*V+I8 S7'(+;#7=7$#7$Q#;,6;+,=-;7+=MM$Q;=QQ$-(67# R),)$.0$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*0$W*0')0:$)G-$V.''-V,-:$,2G.&E2$,\. :*UU-G-0,$ V2)00-'+a$,2.+-$ G-/.G,-:$,.$,2-$ /.'*V-$ )0:$,2.+- G-/.G,-:$,.$ *0+&G)0V-$ V.#/)0*-+8$ Z0$ )::*,*.0$,.$,2-+- +,),*+,*V+?$ /)G,*)'$ +,),*+,*V+$ V.#/*'-:$ SC$,2-$ N.): ]:#*0*+,G),*.0$ )0:$ #&0*V*/)'$ )&,2.G*,*-+$ )G-$ S)+-:$.0$,2- /.'*V-$:),)8$!2-+-$+,),*+,*V+$)G-$&+-:$U.G$*0+,)0V-$,.$/*0/.*0, )VV*:-0,$S')V($+/.,+8 J4

17 Z0$ )::*,*.0$,.$,2-+-$ +,),*+,*V+?$ )0.,2-G$ +-,$.U$ +,),*+,*V+$.0 G.):$ )VV*:-0,+$ *+$ /&S'*+2-:$ *0$ W*0')0:8$!2-$!G)UU*V$ ;)U-,C ^.##*,,--$.U$ Z0+&G)0V-$ ^.#/)0*-+$ HA]F!I$ V.#/*'-+ +,),*+,*V+$.0$)VV*:-0,+$U.G$\2*V2$V.#/-0+),*.0$2)+$S--0$/)*: UG.#$,G)UU*V$ *0+&G)0V-8$!2-$ :),)$ )G-$ /G*#)G*'C$ S)+-:$.0 *0U.G#),*.0$G-/.G,-:$SC$*0+&G-:$/.'*VC2.':-G+8$Z0$,2-$V)+-$.U :)#)E-1.0'C$ )VV*:-0,+$,2-$ A]F!$ +,),*+,*V+$ )G-$,2-$ #.+, &+-U&'?$)+$,2-C$*0V'&:-$#)0C$.U$,2-$#*0.G$)VV*:-0,+$,2-$/)G,*-+ *04.'4-:$+-,,'-$S-,\--0$,2-#+-'4-+$)0:$G-/.G,$,.$,2-$*0+&G)0V- V.#/)0C$S&,$0.,$,.$,2-$/.'*V-8!2-$ N.):$ ]VV*:-0,$ Z04-+,*E),*.0$!-)#+$ *04-+,*E),-$ )'' U),)'$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ *0$ W*0')0:8$!2-$ U*0:*0E+$.U$,2-,-)#+$)G-$)++-#S'-:$*0,.$)00&)''C$/&S'*+2-:$G-/.G,+?$)0:$,2- :),)$)G-$)'+.$&+-:$U.G$+/-V*)'$+,&:*-+8 Q.+/*,)'+$ )0:$ 2-)',2$ V-0,G-+$ )'+.$ V.#/*'-$ +,),*+,*V+$.0 V)+-+$.U$,G)UU*V$ )VV*:-0,+?$ S&,$,2-$ :),)$ V.''-V,-:$ )G-$ #)*0'C *0,-0:-:$U.G$2-)',2$V)G-$+-G4*V-+$)0:$V)00.,$S-$/G./-G'C$&+-: U.G$,G)UU*V$ +)U-,C$ /&G/.+-+8$!2-+-$ :),)$ V)0$ S-$ &+-:$ )+ +&//'-#-0,)GC$#),-G*)'?$)+$,2-C$V.0,)*0$*0U.G#),*.0$-dV'&:-: UG.#$.,2-G$+,),*+,*V+?$+&V2$)+$*0%&G*-+$V)&+-:$*0$/-:-+,G*)0$)0: S*VCV'-$,G)UU*V8 ]$ '*+,$.U$ '*,-G),&G-$.0$ +,),*+,*V+$ V.0V-G0*0E$ G.):$,G)UU*V )VV*:-0,+$*+$)//-0:-:$,.$,2-$-0:$.U$,2*+$/&S'*V),*.08 7'(;-=7=!2-$,)S'-+$.U$,2*+$/&S'*V),*.0$)G-$)'+.$)4)*')S'-$*0$U*'-$U.G#),8 ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ /G.:&V-+$,)*'.G1#):-$ +/-V*)'$ /G*0,.&,+$.0 G-n&-+,?$ +&S%-V,$,.$ V2)GE-8$ R),)$ H-dV'&+*4-$.U$ /-G+.0)' *0U.G#),*.0$)0:$G-E*+,G),*.0$0&#S-G+I$V)0$)'+.$S-$)Vn&*G-:$)+ U*'-+8 R(M$6$7$,6#?#(.7%$(OO-P7(PP-.&!% ]0$)VV*:-0,?$\2*V2$.VV&GG-:$.G$.G*E*0),-:$*0$)0$)G-)$.G$+,G--,./-0$,.$ /&S'*V$,G)UU*V?$ )+$ +,*/&'),-:$ *0$,2-$ N.):$!G)UU*V$ ]V,? )0:$ \2*V2$ G-+&',-:$ *0$.0-$.G$ #.G-$ /-G+.0+$ S-*0E$ (*''-:$.G *0%&G-:$.G$*0$#),-G*)'$:)#)E-+8$ ],$'-)+,$.0-$ #.4*0E$ 4-2*V'- \)+$ *04.'4-:8$!2-$ +,),*+,*V+$ )'+.$ *0V'&:-$,G)#$ )VV*:-0,+$ )0: G)*'\)C$'-4-'$VG.++*0E$)VV*:-0,+8$]$/-:-+,G*)0$U)''*0E$:.\0$*+ 0.,$)$,G)UU*V$)VV*:-0,$S&,$U)''*0E$:.\0$.0$)$S*VCV'-$Hh4-2*V'-I *+8 R-00&.7-!7$#(.7(PP-.&!% ]0C$ /-G+.0$ \2.$ :*-:$ \*,2*0$ >6$ :)C+$ )+$ )$ G-+&',$.U$,2- )VV*:-0,8 *!1"$&.7-!7$#(.7(PP-.&!% ]0C$/-G+.0$\2.$\)+$0.,$(*''-:?$S&,$+&+,)*0-:$)+$)$G-+&',$.U$,2- )VV*:-0,$ *0%&G*-+$ G-n&*G*0E$,G-),#-0,$.G$.S+-G4),*.0$ *0 2.+/*,)'?$),$2.#-$H+*V($'-)4-I$.G$./-G),*4-$,G-),#-0,?$+&V2$)+ +,*,V2-+8$ jg&*+-+?$ +VG),V2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E )U.G-#-0,*.0-:$,G-),#-0,$)G-$0.,$G-E)G:-:$)+$*0%&G*-+8 *!E#0E&.7-!7(PP-.&!% RG*4-G+$.U$4-2*V'-+$)0:$/-:-+,G*)0+$*04.'4-:$*0$)VV*:-0,+$)0: )''$ /)++-0E-G+$ (*''-:$.G$ *0%&G-:$ *0$ )VV*:-0,+8$ ]0$ )0*#)'$ *+ *04.'4-:$*0$)0$)VV*:-0,$*04.'4*0E$)0*#)'+8 >PP-.&!%7 -!E#0E-!M7 (7 9&$)#!7 #$7 9&$)#!)7 "!.&$7 %6& -!O0"&!P&7#O7(0P#6#0 ]0$)VV*:-0,$*04.'4*0E$)$:G*4-G$.G$/-:-+,G*)0$\2.$\)+$U.&0:$,. S-$HS'..:$,-+,$.G$SG-),2$)0)'C+*+$+2.\-:$S'..:$)'V.2.'$V.0,-0,.U$ ),$ '-)+,$ 687$ /-G$ #*''-I?$.G$ \)+$ \*,2$ +&UU*V*-0,$ G-)+.0 +&+/-V,-:$.U$S-*0E$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$),$,2-$,*#-.U$,2-$)VV*:-0,8 D$"!,7.$-E-!M7P()& ]0$ )VV*:-0,$ *04.'4*0E$ )$ :G*4-G$.U$ )$ #.,.G$ 4-2*V'-$ \2.$ \)+ U.&0:$,.$ S-$ HS'..:$,-+,$.G$ SG-),2$ )0)'C+*+$ +2.\-:$ S'..: )'V.2.'$ V.0,-0,$.U$ ),$ '-)+,$ 687$ /-G$ #*''-I?$.G$ \)+$ \*,2 +&UU*V*-0,$ G-)+.0$ +&+/-V,-:$.U$ S-*0E$ &0:-G$,2-$ *0U'&-0V-$.U )'V.2.'$),$,2-$,*#-$.U$,2-$)VV*:-0,8 Y.+,$.,2-G$ V.0V-/,+$ )0:$ :-U*0*,*.0+$ )G-$ /G-+-0,-:$ *0$,2- N.):$!G)UU*V$]V,$)0:$R-VG--+8 D$-E-!M7$-M6%) 57Y./-:+$ )0:$ '*E2,$ U.&G1\2--'-:$ 4-2*V'-+?$ -dv'&:*0e '.\1/.\-G$/-:)'$#./-:+$H+/--:$'-++$,2)0$57$(#g2I :7!G)V,.G+?$ +0.\#.S*'-+$ H,G)0+/.G,$,G)V,.G+$ S-'.0E$,. V),-E.GC$^I?$*0V'&:-:$*0$.,2-G$V),-E.G*-+ >$i*,2$&0:-g$,\.$c-)g+d$-d/-g*-0v-$,2-$2*e2-+,$/.\-g$57$(i )0:$,2-$ /.\-Gg\-*E2,$ G),*.$0.,$ #.G-$,2)0$ i*,2$'.0e-g -d/-g*-0v-$)''$#.,.gvcv'-+ A$M)++-0E-G$ V)G+$ )0:$ 4)0+?$ )0:$ V.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2- :G)\*0E$4-2*V'-$*+$)$V),-E.GC$j$4-2*V'-$)0:$,2-$,.,)'$#)++$.U,2-$V.#S*0),*.0$:.-+$0.,$-dV--:$>?766$(E?$)0:$,2-$,.,)'$#)++.U$,2-$,G)*'-G$:.-+$0.,$-dV--:$,2-$#)++$.U$,2-$:G)\*0E$4-2*V'-8 \*,2$ )$,.,)'$ #)++$.U$ >?766$ (E$ S&,$ 0.,$ #.G-$,2)0 B?766$(E B$A-2*V'-+$\*,2$)$,.,)'$#)++$.U$.4-G$>?766$(E V),-E.GC$ ^<$ 4-2*V'-$ )+$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'-$ )0:$,2-,.,)'$#)++$.U$,2-$V.#S*0),*.0$:.-+$0.,$-dV--:$<5?666$(E #)++$.U$.4-G$B76$(E BC$]''$ 4-2*V'-$ V.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'- S-'.0E+$,.$V),-E.G*-+$^<$)0:$^ D$]''$#.,.G$V.)V2-+ DC$^.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'-$ S-'.0E+$,. V),-E.G*-+$R<$)0:$R?-),7P#89($-)#!) R),)$.0$,2-$ 0&#S-G$.U$ /./&'),*.0$ )0:$.0$,2-$ #.,.G$ 4-2*V'- +,.V($.G$ V.GG-+/.0:*0E$ *0U.G#),*.0$ U.G$,2-$ S-E*00*0E$.U$,2- C-)G$\-G-$&+-:$*0$G*+($V.#/)G*+.0$V)'V&'),*.0+8?&M-#!(07.-E-)-#!!2-$G-E*.0)'$:*4*+*.0$4)'*:$),$,2-$-0:$.U$566J$2)+$S--0$&+-: *0$,2-$,)S'-+8 "T%2=6=7$,6;,M;#3<I,2# Y)E0*,&:-$0*' $$$$$$$$$$c ^),-E.GC$0.,$)//'*V)S'-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8 R),)$0.,$)4)*')S'-$.G$,..$&0V-G,)*0$U.G$/G-+-0,),*.0$$$$$$$$$$$$$$$$88 MG-'*#*0)GC$:),)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k J8

18 =QQ$-(67# l.,,'*-s$ R)*#'-G$ )0:$ i*'2-'#$ Y)CS)V2$ S&*',$,2-$ U*G+, U.&G1\2--'-:$ #.:-'$.U$ V)G$ \2*V2$ \)+$ +-G*)'$ /G.:&V-: W*00*+2$ M)G'*)#-0,$ G-n&-+,-:$,2-$ E.4-G0#-0,$,. #)(-$)$+&G4-C$.0$,2-$V)&+-+$.U$V)G$)VV*:-0,+$)0:$-+/-1 V*)''C$.0$)'V.2.'1G-'),*.0$,.$)VV*:-0,+$H<=>6I8 ^.#/*'*0E$ +,),*+,*V+$.0$ V)G$ )VV*:-0,+$ \)+$ +,)G,-:$ )0:,2-$ G-+&',+$ \-G-$ /&S'*+2-:$ *0$,2-$ ;.V*)'$ N-4*-\D+ +-V,*.0$ N.):$!G)UU*V$ R)#)E-+8$ 90'C$ #.,.G$ 4-2*V'- )VV*:-0,+$\-G-$*0V'&:-:$H<=><I8!2-$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ \-G-$ -d,-0:-:$,. *0V'&:-$)''$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$H<=J<I8!2-$/G-:-V-++.G$.U$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+),*.0$U.G$!G)UU*V ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ HF**(-00-,&G4)I?$!)'%)$ V.#/*'-:$,2- U*G+,$/&S'*V),*.0$.0$,G)UU*V$)VV*:-0,+$H<=7BI8 MG.:&V,*.0$.U$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ \)+,G)0+U-GG-:$,.$,2-$ ^-0,G)'$ ;,),*+,*V)'$ 9UU*V-? Y.&0,*0E$.U$ +-),$ S-',+$ S-V)#-$ V.#/&'+.GC$ U.G$ UG.0, +-),+$.U$/)++-0E-G+$.U$V)G+?$<$L)0&)GC$<=B<8 [+-$.U$ 2-):'*E2,+$.S'*E),.GC$ *0$ \*0,-G?$ <$ K.4-#S-G <=B58!2-$U*G+,$M)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$)0:$^.##&0*V),*.0+ ^.##*,,--?$<>$R-V-#S-G$<=B>8 R-VG--$.0$ F**(-00-,&G4)?$,2-$ ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0:$H<=B>I8 K&#S-G$.U$V)G+$-dV--:-:$.0-$#*''*.0$H<=B>I8 l-0-g)'$+/--:$'*#*,$b6$(#g2?$<$l&'c$<=bj8 i-)g*0e$.u$ +-),$ S-',+$ *0$ /)++-0E-G$ V)G+$ S-V)#- V.#/&'+.GC$U.G$UG.0,$+-),$/)++-0E-G+?$<$L&'C$<=B78 F*#*,+$ \-G-$ +-,$ ),$ 687$ /-G$ #*''-$ U.G$ +'*E2,$ )0:$ <87$ /-G #*''-$U.G$)EEG)4),-:$:G&0(-0$:G*4*0E?$<$]/G*'$<=BB8 [+-$.U$ +)U-,C$ 2-'#-,$ V.#/&'+.GC$ U.G$ #.,.GVCV'*+,+? <$L&0-$<=BB8 jg&*+-+?$+vg),v2-+?$-,v8?$g-n&*g*0e$0.$#-:*v)'$,g-),#-0,? \-G-$-dV'&:-:$UG.#$,2-$:-U*0*,*.0$.U$*0%&G*-+$H<=BbI8 [+-$.U$\*0,-G$,CG-+$V.#/&'+.GC?$<$R-V-#S-G$<=Bb8 Y.&0,*0E$.U$+-),$S-',+$U.G$S)V($+-),+?$2-):'*E2,$\)+2*0E :-4*V-$)0:$G-)G$\*0:.\$:-UG.+,-G$S-V)#-$V.#/&'+.GC? <$L)0&)GC$<=b<8 [+-$.U$ +)U-,C$ 2-'#-,$ V.#/&'+.GC$ U.G$ #./-:$ G*:-G+? 0.01&+-$.U$ +-),$ S-',+$ /&0*+2)S'-?$ C-)G1G.&0:$ &+-$.U 2-):'*E2,+$ V.#/&'+.GC$.&,+*:-$ &GS)0$ +-,,'-#-0,+? <$]/G*'$<=b58 ]V,$.0$U*d-:$/-0)',C$*0$G.):$,G)UU*V?$<$;-/,-#S-G$<=b>8 l-0-g)'$+/--:$'*#*,$*0$&gs)0$+-,,'-#-0,+$h76$(#g2i$)0:.&,+*:-$&gs)0$+-,,'-#-0,+$hb6$(#g2i?$<$]/g*'$<=bb8 i-)g*0e$.u$+-),$s-',+$s-v)#-$v.#/&'+.gc$*0$s)v($+-),+.u$/)++-0e-g$v)g+$)0:$*0$4)0+?$<$k.4-#s-g$<=bb8 K&#S-G$.U$V)G+$-dV--:-:$,\.$#*''*.0$H<=bbI8 RG*4*0E$'*V-0V-$)0:$:G*4-G$,G)*0*0E$G-4*+*.0?$<$9V,.S-G <==68!2-$ +-V.0:$ M)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$ )0:$ ;/--:$ '*#*,+$ U.G$ \*0,-G$,*#-$ *0$,2-$ \2.'-$ V.&0,GC?$ <5 ;-/,-#S-G$<==<8 ;/--:$'*#*,-G+$U.G$2-)4C$4-2*V'-+$/G.EG-++*4-'C?$<$Y)C <==J8 F*#*,$ U.G$ )EEG)4),-:$ :G&0(-0$ :G*4*0E$ ),$ <85$ /-G$ #*''-? <$;-/,-#S-G$<==J8!2-$ `&G./-)0$ [0*.0$.S'*E-:$ #-#S-G$ +,),-+$,.$ +&//'C,2-*G$ 0),*.0)'$ :),)$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ UG.#$ <==<$.01 \)G:+$H=>gB6Jg`^I$H<==JI8 W*0')0:$S-V)#-$#-#S-G$.U$,2-$`&G./-)0$[0*.0$H<==7I8 M.'*V-$+,)G,-:$,.$G-V.G:$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$#-)0+.U$V.#/&,-G*+-:$VG*#*0)'$G-E*+,G),*.0$+C+,-#$H<==7I8 RG*4*0E$ S)0$ U.G$ G-/-),-:$.UU-0V-+?$ 0-\$ :G*4-G+D$ +/--: ]#-0:-:$ G&'-+$ U.G$ '*E2,$,G)UU*V?$ :)C,*#-$ &+-$.U 2-):'*E2,+$ V.#/&'+.GC$ )'+.$ *0$ S&*',1&/$ )G-)+?$ <$ L&0- <==B8 LJJJF Y$V),-E.GC$:G*4*0E$'*V-0V-$HY./-:$:G*4*0E$'*V-0V-I$H< L)0&)GC$5666I8 ^.&0V*'$.U$ ;,),-$ :-V*+*.0$ *0$ /G*0V*/'-$ )S.&, *#/G.4-#-0,$.U$G.):$,G)UU*V$ +)U-,C?$ *0V'&:*0E$ ):./,*.0.U$0-\$,G)UU*V$+)U-,C$4*+*.0$H<b$L)0&)GC$566<I8 ]V,$.0$,2-$ &+-$.U$ V.##&0*V),*.0$ -n&*/#-0,$ \2*'-$ *0 V2)GE-$.U$)$#.,.G$4-2*V'-$H<$L)08$566>I8 N-4*+-:$/G.4*+*.0+$.0$,2-$&+-$.U$)$G-U'-V,.G$)0:$.S'*E)1,*.0$.U$VCV'*+,+$,.$&+-$+)U-,C$2-'#-,$\-G-$)::-:$,.$,2- N.):$!G)UU*V$]V,$H<$L)08$566>I8 JA

19 E15%"... Y(=+; 856""%"+.("*(55+.(166**(!X!U(Q,+-(-;I3;7'(;%,2$Q( :156*2$$+.'50($+**(... )=7=2; F51##$$+(12"%**+. '50($+**( *((52117*(. H22;=QQ$-(67#; F""#*++*;$#11(1#%*%($. #5&;$(1(.L.HQQ$-(67#;M,+;.'$Q'; Q2=$<#;%=$-;I3;7+=MM$Q; $6#&+=6Q( ZO "#+"!!!!!""+!!!!!!!!!!!!()(!!!!!!!!!!!!)!#'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#+$!!!!!"%)!!!!!!!!!!!!"!)+%!!!!!!!!!!!!%!&'%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%&!!!!!"("!!!!!!!!!!!!'()!!!!!!!!!!!!)!'#"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%$!,"!)'$!!!!!!!!!!!!"!"*"!!!!!!!!!!!!+!%$"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$&!!!!!+*$!!!!!!!!!!!!)!*"%!!!!!!!!!!!!(!%#"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$$!!!!!%'*!!!!!!!!!!! %!#"$!!!!!!!!!!! "(!&**!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*&!!!!!')#!!!!!!!!!!!!'!+)$!!!!!!!!!!!!))!&)$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*"!!!!!'$&!!!!!!!!!!!!(!*++!!!!!!!!!!!!)$!&($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*)!!!!!'''!!!!!!!!!!!!#!"('!!!!!!!!!!!!)(!$&&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*+!!!!!($$!!!!!!!!!!!!#!%"&!!!!!!!!!!!!)#!)'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*%!!!!!(##!!!!!!!!!!! "&!)*"!!!!!!!!!!! +"!'$+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*$!!!!!#'*!!!!!!!!!!!!""!)%$!!!!!!!!!!!!+'!)"'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#**!!!!!"!&"'!!!!!!!!!!!!"&!$""!!!!!!!!!!!!+$!""&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*'!!!!!(#&!!!!!!!!!!!!"&!*()!!!!!!!!!!!!+)!&%&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*(!!!!!(*&!!!!!!!!!!!!#!((*!!!!!!!!!!!!)(!#*)!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*#!!!!!#)#!!!!!!!!!!! "&!%+#!!!!!!!!!!! )#!&$+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'&!!!!!#'+!!!!!!!!!!!!"&!%**!!!!!!!!!!!!+&!%**!!!!!!!!!!!!''!"#&!!!!!!!!!!! "#'"!!!!!"!&%"!!!!!!!!!!!!"&!%)%!!!!!!!!!!!!+&!&&$!!!!!!!!!!!!()!)**!!!!!!!!!!! "#')!!!!!"!&')!!!!!!!!!!!!"&!%("!!!!!!!!!!!!)(!)&$!!!!!!!!!!!!'*!&&%!!!!!!!!!!! "#'+!!!!!#(&!!!!!!!!!!!!"&!%"$!!!!!!!!!!!!)#!&'"!!!!!!!!!!!!'+!+%%!!!!!!!!!!! "#'%!!!!!''#!!!!!!!!!!! #!$(&!!!!!!!!!!! )*!$'%!!!!!!!!!!!!*'!+&)!!!!!!!!!!! "#'$!!!!!(%)!!!!!!!!!!!!#!%#$!!!!!!!!!!!!)'!*&(!!!!!!!!!!!!'+!"(+!!!!!!!!!!! "#'*!!!!!')%!!!!!!!!!!!!'!#&*!!!!!!!!!!!!)+!#(#!!!!!!!!!!!!'%!++$!!!!!!!!!!! "#''!!!!!*+*!!!!!!!!!!!!'!*$)!!!!!!!!!!!!)%!)('!!!!!!!!!!!!'$!++'!!!!!!!!!!! "#'(!!!!!$$'!!!!!!!!!!!!!*!%%%!," )'!&*$!!!!!!!!!!!!')!+'"!!!!!!!!!!! "#'#!!!!!$()!!!!!!!!!!! *!+$*!!!!!!!!!!! )(!**(!!!!!!!!!!!!'#!**&!!!!!!!!!!! "#(&!!!!!$"%!!!!!!!!!!!!*!)'*!!!!!!!!!!!!)#!%"*!!!!!!!!!!!!(&!###!!!!!!!!!!! "#("!!!!!$"(!!!!!!!!!!!!*!*$$!!!!!!!!!!!!+"!+&+!!!!!!!!!!!!#"!$&'!!!!!!!!!!! "#()!!!!!$)$!!!!!!!!!!!!*!(''!!!!!!!!!!!!+"!))'!!!!!!!!!!!!('!*('!!!!!!!!!!! "#(+!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!"+)!!!!!!!!!!!!+'!*$"!!!!!!!!!!!!#)!$&+!!!!!!!!!!! "#(%!!!!!%((!!!!!!!!!!! '!&$$!!!!!!!!!!! +(!$")!!!!!!!!!!!!##!"+)!!!!!!!!!!! "#($!!!!!%##!!!!!!!!!!!!'!)*&!!!!!!!!!!!!%&!%&&!!!!!!!!!!!!"&"!($&!!!!!!!!!!! "#(*!!!!!$%)!!!!!!!!!!!!(!"**!!!!!!!!!!!!%"!*$)!!!!!!!!!!!!"&%!)*(!!!!!!!!!!! "#('!!!!!$))!!!!!!!!!!!!(!""%!!!!!!!!!!!!%+!"#(!!!!!!!!!!!!"&*!&#+!!!!!!!!!!! "#((!!!!!$#&!!!!!!!!!!!!(!#'#!!!!!!!!!!!!%*!"#)!!!!!!!!!!!!"")!"$*!!!!!!!!!!! "#(#!!!!!*''!!!!!!!!!!! #!&&$!!!!!!!!!!! %+!%&)!!!!!!!!!!!!"""!+#"!!!!!!!!!!! "##&!!!!!$(+!!!!!!!!!!!!#!$#)!!!!!!!!!!!!%+!$*#!!!!!!!!!!!!"&'!$$+!!!!!!!!!!! "##"!!!!!$'&!!!!!!!!!!!!(!(&%!!!!!!!!!!!!+#!#(+!!!!!!!!!!!!"&&!$""!!!!!!!!!!! "##)!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!+%"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!#"!&%+!!!!!!!!!!! "##+!!!!!%+%!!!!!!!!!!!!$!'"+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!("!$"(!!!!!!!!!!! "##%!!!!!%)+!!!!!!!!!!! $!())!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!(+!'($!!!!!!!!!!! "##$!!!!!%""!!!!!!!!!!!!!'!%&"!," VV!!!!!!!!!!!!(%!(*$!!!!!!!!!!! "##*!!!!!+$$!!!!!!!!!!!!*!#"#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!("!%$*!!!!!!!!!!! "##'!!!!!+#"!!!!!!!!!!!!*!$(#!!!!!!!!!!!!+"!#%%!!!!!!!!!!!!(&!'$*!!!!!!!!!!! "##(!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!*!$+$!!!!!!!!!!!!+%!&$+!!!!!!!!!!!!('!)*(!!!!!!!!!!! "###!!!!!+#"!!!!!!!!!!! *!*&*!!!!!!!!!!! +$!%##!!!!!!!!!!!!(#!"$"!!!!!!!!!!! )&&&!!!!!+$%!!!!!!!!!!!!*!)'#!!!!!!!!!!!!+$!&(&!!!!!!!!!!!!(%!$#)!!!!!!!!!!! )&&"!!!!!+(*!!!!!!!!!!!!*!&*$!!!!!!!!!!!!+$!**&!!!!!!!!!!!!((!$$)!!!!!!!!!!! )&&)!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!$!()#!!!!!!!!!!!!+%!)$'!!!!!!!!!!!!(#!%&+!!!!!!!!!!! )&&+!!!!!+%*!!!!!!!!!!!!!*!$*"!," +"!#&$!!!!!!!!!!!!(#!#''!!!!!!!!!!! )&&%!!!!!+)+!!!!!!!!!!! *!%%%!!!!!!!!!!! +)!**#!!!!!!!!!!!!#%!"*"!!!!!!!!!!! )&&$!!!!!+%+!!!!!!!!!!!!*!*'#!!!!!!!!!!!!+%!)+(!!!!!!!!!!! #*!&&&W!!!!!!!!!! "-!./01234/53/! !X!5,<%$2=7$,6;<(7',-;Q'=6L(- )-!Y=AI:B!Y//;:55:O1;77372;:2;72!X!0,&+Q(V;9'(;)$66$#';F,7,+;W6#&+(+#X;5(67+( W!Z551;;43/:34!X!E+(2$<$6=+3;-=7= JB

20 !"#!$!%&!'()('"*+($+%"+$!"#$#%%&(6'((!*+$**%+,-++../(%#&$$++-(0"($&#%%"",-#,++-(23M256774!"#$%&6(&&9/$$%+&"1+&/1:;-%+&/1&-*"+&,-"../0&"00/+%1,2&'34'56778 :1566**(.X.C$22(- F51##$$+(1+**(.X.W6?&+(- E15%" 90(**+%, )$$'$2"%%$ 90(**+%, )$$'$2"%%$ Y(=+; 9,7=2; W6;I&$27[&%;=+(=#; 9,7=2; W6;I&$27[&%;=+(=#; "#+"!!!!!""#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!&%'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#+$!!!!!"%'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!%($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%&!!!!!))'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!&(#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%$!,"!!!!!! +&&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "!+*(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$&!!!!!+'$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!+!))%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$$!!!! %#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! *!"($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*&!!!!!'*$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!#!'"*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*"!!!!!'(*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!""!)$*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*)!!!!!("&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!")!"'$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*+!!!!!#"+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!")!%#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*%!!!! #*%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "%!"*+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*$!!!!!"!&%#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!#"%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#**!!!!!"!&#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"%!()'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*'!!!!!#'+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!+%$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*(!!!!!#+#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"%!+'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*#!!!! "!&&*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "$!)%(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'&!!!!!"!&$$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"*!&)(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'"!!!!!"!"%+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"*!&)*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#')!!!!!"!"$*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!#($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'+!!!!!"!&(*!!!!!!!!!!!!+(&!!!!!!!!!!!!"$!($#!!!!!!!!!!!!#!&"%!!!!!!!!!!! "#'%!!!! (*$!!!!!!!!!!! +'*!!!!!!!!!!! "%!"*'!!!!!!!!!!! #!&*"!!!!!!!!!!! "#'$!!!!!#"&!!!!!!!!!!!!+)(!!!!!!!!!!!!"%!"$'!!!!!!!!!!!!(!&%$!!!!!!!!!!! "#'*!!!!!(&%!!!!!!!!!!!!+"(!!!!!!!!!!!!""!'&*!!!!!!!!!!!!*!**%!!!!!!!!!!! "#''!!!!!'&#!!!!!!!!!!!!)%&!!!!!!!!!!!!""!+&#!!!!!!!!!!!!*!%($!!!!!!!!!!! "#'(!!!!!*"&!!!!!!!!!!!!)))!!!!!!!!!!!!!!(!'&"!,"!!!!$!"#&!," "#'#!!!! *$&!!!!!!!!!!! )'*!!!!!!!!!!! (!'*)!!!!!!!!!!! $!"&&!!!!!!!!!!! "#(&!!!!!$$"!!!!!!!!!!!!)"#!!!!!!!!!!!!(!%%)!!!!!!!!!!!!%!#)+!!!!!!!!!!! "#("!!!!!$$$!!!!!!!!!!!!)"'!!!!!!!!!!!!#!&')!!!!!!!!!!!!$!$+(!!!!!!!!!!! "#()!!!!!$*#!!!!!!!!!!!!"(%!!!!!!!!!!!!#!""'!!!!!!!!!!!!$!))%!!!!!!!!!!! "#(+!!!!!*&%!!!!!!!!!!!!)&$!!!!!!!!!!!!#!+'+!!!!!!!!!!!!$!"#"!!!!!!!!!!! "#(%!!!! $%"!!!!!!!!!!! "#"!!!!!!!!!!! #!"#(!!!!!!!!!!! $!)&'!!!!!!!!!!! "#($!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!"'*!!!!!!!!!!!!#!$*+!!!!!!!!!!!!$!"$+!!!!!!!!!!! "#(*!!!!!*")!!!!!!!!!!!!"("!!!!!!!!!!!!"&!'*)!!!!!!!!!!!!$!#)#!!!!!!!!!!! "#('!!!!!$("!!!!!!!!!!!!"(*!!!!!!!!!!!!"&!'$)!!!!!!!!!!!!$!(%*!!!!!!!!!!! "#((!!!!!*$+!!!!!!!!!!!!"'(!!!!!!!!!!!!""!#&#!!!!!!!!!!!!*!"((!!!!!!!!!!! "#(#!!!! '+%!!!!!!!!!!! )+"!!!!!!!!!!! ")!&%)!!!!!!!!!!! *!'%%!!!!!!!!!!! "##&!!!!!*%#!!!!!!!!!!!!)&*!!!!!!!!!!!!")!'$(!!!!!!!!!!!!*!((*!!!!!!!!!!! "##"!!!!!*+)!!!!!!!!!!!!)&(!!!!!!!!!!!!""!$%'!!!!!!!!!!!!*!+*"!!!!!!!!!!! "##)!!!!!*&"!!!!!!!!!!!!"'%!!!!!!!!!!!!#!(##!!!!!!!!!!!!$!"('!!!!!!!!!!! "##+!!!!!%(%!!!!!!!!!!!!"+)!!!!!!!!!!!!'!(&*!!!!!!!!!!!!%!&$"!!!!!!!!!!! "##%!!!! %(&!!!!!!!!!!! "+"!!!!!!!!!!! (!&(&!!!!!!!!!!! %!%+"!!!!!!!!!!! "##$!!!!!%%"!!!!!!!!!!!!"%&!!!!!!!!!!!!!"&!"#"!,"!!!!$!$$'!," "##*!!!!!%&%!!!!!!!!!!!!"&$!!!!!!!!!!!!#!)##!!!!!!!!!!!!$!))'!!!!!!!!!!! "##'!!!!!%+(!!!!!!!!!!!!")'!!!!!!!!!!!!(!#$'!!!!!!!!!!!!%!(('!!!!!!!!!!! "##(!!!!!%&&!!!!!!!!!!!!"&*!!!!!!!!!!!!#!&#'!!!!!!!!!!!!%!(%+!!!!!!!!!!! "###!!!! %+"!!!!!!!!!!! "&)!!!!!!!!!!! #!&$)!!!!!!!!!!! %!'$#!!!!!!!!!!! )&&&!!!!!+#*!!!!!!!!!!!!"&+!!!!!!!!!!!!(!$&(!!!!!!!!!!!!%!%%+!!!!!!!!!!! )&&"!!!!!%++!!!!!!!!!!!!""+!!!!!!!!!!!!(!%""!!!!!!!!!!!!%!)&$!!!!!!!!!!! )&&)!!!!!%"$!!!!!!!!!!!!"&$!!!!!!!!!!!!(!"$*!!!!!!!!!!!!%!&+*!!!!!!!!!!! )&&+!!!!!+'#!!!!!!!!!!!!"&"!!!!!!!!!!!!!!#!&((!,"!!!!%!&$#!," )&&%!!!! +'$!!!!!!!!!!! ()!!!!!!!!!!! (!'#"!!!!!!!!!!! %!"+&!!!!!!!!!!! )&&$!!!!!+'#!!!!!!!!!!!!"&"!!!!!!!!!!!!(!#(+!!!!!!!!!!!!%!++#!!!!!!!!!!! "-!./01234/53/! !X!5,<%$2=7$,6;<(7',-;Q'=6L(- JG

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2006

Tieliikenneonnettomuudet 2006 Liikenne ja matkailu 2007 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2006 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 Tietoisku 9/2012 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko ennallaan 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012 Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012 Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Tieliikenteessä menehtyi 266 ihmistä vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 tapahtui 5 164 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013 Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013 Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 Tietoisku 6/2015 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Liikenne ja matkailu 17 Tieliikenneonnettomuustilasto 15 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 7 ja loukkaantui vakavasti 477 ihmistä vuonna 15 Korjattu 19.1.17. Liitetaulukko korjattu. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Steriloinnit - ennakkotiedot 2006 4.7.2007 Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Ennakkotietojen mukaan sterilointien kokonaismäärä on vähentynyt 24 prosentilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna Liikenneturvallisuustavoitteet ja niiden seuranta

Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna Liikenneturvallisuustavoitteet ja niiden seuranta Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna 11 Helsingissä tapahtui ennakkotietojen mukaan 491 poliisin tutkimaa henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 11. Näistä kahdeksan johti kuolemaan.

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 101/2011 vp TV-kanavien tasapuolinen näkyvyys kaikkialla Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomessa television käytöstä peritään televisiolupamaksu, jonka varat käytetään pääasiassa

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2006 TIETOISKU 8/2007. Sisällys

Väestönmuutokset 2006 TIETOISKU 8/2007. Sisällys Väestönmuutokset 2006 TIETOISKU 8/2007 Sisällys 1 MUUTTOLIIKE 1.1 Muuttojen määrä 1.2 Kuntien välinen muuttoliike ja siirtolaisuus 1.3 Espoon sisäinen muuttoliike 1.4 Kokonaismuuttotase suuralueittain

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot