Tieliikenneonnettomuudet 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenneonnettomuudet 2005"

Transkriptio

1 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

2 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Helsinki Helsingfors 2006

3 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Tilastokeskus Statistikcentralen Statistic Finland Raini Östlund Ville Vertanen (09) Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenneturva Trafikskyddet Central Organization for Traffic Safety in Finland Leena Paartola Petri Jääskeläinen (09) Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2006 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. Tilaston kuvaus: http//tilastokeskus.fi/til/ton/meta.html Tilaston laatuseloste: ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (print) ISBN (print) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Multiprint Oy, Helsinki 2006

4 "#$%&'( )*+,+-!"#"$ %&'()*+&$ +*+"',""$,*-,.%)$ /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*+,)$,*-'**1 (-0,--0$.00-,,.#&&(+*+,)$+-("$0**++"$(&.''-*+,)$%)$'.&(())01,&0-*+,)$2-0(*'3*+,"$4&.00)$56678 E.,DD$%)$+-0$%"'(--0$DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD8$F**(-00-,&G4) H-:-',"%"$!)'%)I$.0$ %&'()*++&,$.00-,,.#&&+,*')+,.%)$ 4&.:-0 <=7J$.00-,,.#&&(+*+,)$ )'()-0$ 0*#-''"$ DD;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,DD8$ KC,$ ("+*''"$.'-4)$ %&'()*+&$.0$ ()2:-(+)+ F**(-00-,&G4)0$%)$!*')+,.(-+(&(+-0$C2,-*+%&'()*+&8 L&'()*+&0$ ')):*00)+,)$.0$ 4)+,)00&,$!*')+,.(-+(&(+-++) A*''-$A-G,)0-0$ %)$ F**(-00-,&G4)++)$ M-,G*$ L""+(-'"*0-08$!*')+1,.0$')):*0,))0$.4),$'*+"(+*$.+)''*+,&0--,$N)*0*$O+,'&0:$!*')+,.1 (-+(&(+-+,)$ +-("$ F--0)$ M))G,.')$ %)$ L&(()$ A*-G*#))$ F**(-01 0-,&G4)+,)8$L&'()*+&0$.0$,)*,,)0&,$P)*+)$Q.'#$!*')+,.(-+(&(1 +-+,)8 R-00)$ /&S'*(),*.0$ *00-2T''-G$ &//E*U,-G$.#$ 4"E,G)U*(.'CV(.G +.#$(.##*,$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$+)#,$.#$:3:)$.V2$+():)1 :-$*$.'CV(.G0)$TG$ 'CV(++,),*+,*($2)G$/G.:&V-G),+$*$W*0')0:$+-:)0$TG$<=><$.V2 ;,),*+,*(V-0,G)'-0+$ /&S'*(),*.0$ &0:-G$ 0)#0-,$ X!*-'**(-00-4)1 2*0E.,X$ H&0E8$ A"E,G)U*(+():.GI$.V2$ :"G-U,-G$ &0:-G$ 0)#0-, DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD$ HA"E,G)U*(.'CV(.GI8$!G)U*(+(C:1 :-,$HU8:8$!)'%)I$2)G$/&S'*V-G),$.'CV(++,),*+,*($UG8.8#8$.'CV(.G0) TG$<=7J$&0:-G$0)#0-,$XA"E,G)U*(.'CV(.G$*$W*0')0:DD8$R-0$2"G /&S'*(),*.0-0$"G$!G)U*(+(C::-,+$.V2$;,),*+,*(V-0,G)'-0+$T,,.01 :-$E-#-0+)##)$/&S'*(),*.08 M&S'*(),*.0-0$2)G$G-:*E-G),+$)4$A*''-$A-G,)0-0$4*:$;,),*+1,*(V-0,G)'-0$.V2$ M-,G*$ L""+(-'"*0-0$ 4*:$!G)U*(+(C::-,8$ R-++1 &,.#$ 2)G$ N)*0*$ O+,'&0:$ 4*:$ ;,),*+,*(V-0,G)'-0$ +)#,$ F--0) M))G,.')$.V2$ L&(()$ A*-G*#))$ 4*:$!G)U*(+(C::-,$ :-',)E*,$ * UG)#+,"''0*0E-0$)4$+,),*+,*(-08$M&S'*(),*.0-0+$')C.&,$2)G$E%.G,+ )4$P)*+)$Q.'#$4*:$;,),*+,*(V-0,G)'-08 Y),,*$L"G4*0-0!.*#*,&+%.2,)%) F**(-00-,&G4) Q)00-'-$9G%)')!*')+,.%.2,)%)!*')+,.(-+(&+ Y),,*$L"G4*0-0 A-G(+,"'')0:-$:*G-(,3G!G)U*(+(C::-, Q)00-'-$9G%)') ;,),*+,*(:*G-(,3G ;,),*+,*(V-0,G)'-0 ),+(.,+-!2*+$ /&S'*V),*.0$ V.0,)*0+$ :),)$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ G-1 /.G,-:$,.$,2-$/.'*V-$)0:$:),)$.0$/-G+.0+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0,2-+-$)VV*:-0,+$*0$56678 Z0$ W*0')0:$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ 2)4-$ S--0 V.#/*'-:$ +*0V-$ <=><?$ )0:$ UG.#$ SC$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:8 [0,*'$ <=BB$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:D+$ /&S'*V),*.0$ \)+$ V)''-:$!*1 -'**(-00-4)2*0E.,$ HN.):$!G)UU*V$ R)#)E-+I$ )0:$ )U,-G$,2),!*-'**( ,,.#&&:-,$ HN.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+I8$!2- ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V$ ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ HF**(-01 0-,&G4)?$ /G-4*.&+'C$!)'%)I$ 2)+$ S--0$ /&S'*+2*0E$ +,),*+,*V+$.0 )VV*:-0,+$ +*0V-$ <=7J$ &0:-G$,2-$,*,'-$ ;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,$HN.):$!G)UU*V$]VV*:-0,+$*0$W*0')0:I8$!2*+$/&S'*1 V),*.0$*+$,2-$-*E2,2$%.*0,$/&S'*V),*.0$.U$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+)1,*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0:$)0:$;,),*+,*V+$W*0')0:8 YG$ A*''-$ A-G,)0-0$ UG.#$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ )0:$ YG$ M-,G* L""+(-'"*0-0$UG.#$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+),*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C *0$W*0')0:$\-G-$*0$V2)GE-$.U$,2-$/&S'*V),*.08$YG+$N)*0*$O+,1 '&0:$UG.#$;,),*+,*V+$W*0')0:$)0:$YG+$F--0)$M))G,.')$)0:$YG L&(()$ A*-G*#))$ UG.#$,2-$ ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ )'+.$/)G,*V*/),-:$ *0$,2-$ V.#/*'),*.0$.U$,2- +,),*+,*V+8$!2-$ ')C.&,$ *+$ SC$ YG+$ P)*+)$ Q.'#$ UG.#$ ;,),*+,*V+ W*0')0:8 Y),,*$L"G4*0-0 Y)0)E*0E$R*G-V,.G ^-0,G)'$9GE)0*_),*.0$U.G!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0: Q)00-'-$9G%)') R*G-V,.G ;,),*+,*V+$W*0')0:!

5 0$#1223# `+*/& > P),+)&+a$!*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$)''-$J66$%. (.'#),,)$4&.,,)$/-G"(("* b P),+)&+$'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$%)$'**( ,,.#&&(+*-0,*')+,.*00*0$2*+,.G*)) <6!"#$%$&'$( $<8$!*-'**( ,,.#&&:-,$<=><c <b $58$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$<=><c <= )"*+#,-((,',.'$."#, $>8$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%)$*"0 #&())0$ $J8$!*-'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%) *"0$#&())0$ < $78$!*-'**( ,,.#&&(+*++)$(&.''--,$*("GC2#*,,"*0 <=B7c *("GC2#*,,"*0$<=B7c $B8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<=B6c > $b8$f.&(())0,&0--,$,*-0("c,,"%"gc2#*,,"*0$<=b6c > $=8$P&.'-#))0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, )%.0-&4.,$5666c J <68$F.&(())0,&#*+--0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++).+)''*+-,$)%.0-&4.,$5666c J <<8$Y..,,.G*)%.0-&4.%-0$(&'%-,,)%),$2-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$)%.(.G,*0$#&())0$ <58$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <>8$F.&(())0,&0--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <J8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0?$*("GC2#"0$<66$666$)+&()+,) (.2,*$<=b7c B <78$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<66$666$)+&()+,)$(.2,* <=b7c B )+&()+,)$(.2,*$ b )$/$0(12$3$"#$ <B8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$5666c >6 <b8$p&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$4**(.0/"*4*,,"*0 5666c >6 <=8$P&.''--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0$5666c >< 568$F.&(())0,&0--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0 5666c >< 5<8$P&.''--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >5 558$F.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >5 4++*((5211%(--//" 5>8$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0$5666c >> 5J8$F.&(())0,&0--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0 5666c >> 578$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >7 >7 465%107* 5B8$P&.''--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ b8$F.&(())0,&0--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"1 5=8$P&.''--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ >B >68$F.&(())0,&0--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >B ><8$P&.''--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >b >58$F.&(())0,&0--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >b >>8$P&.''--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) J6 >J8$F.&(())0,&0--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ J6 >78$P&.''--,$(-'*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ J< J< 8,"0(**( >B8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--, <=B6c J5 >b8$q-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, G),,*%&./.,$*("GC2#*,,"*0$ J5 >=8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$(&&()&:-0$#&())0$ J> J68$M"*2:-,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$(&&()&:-0$#&()) J> J<8$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$(&.''--,$%&./&0--0$.+)''*+-0,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ J58$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$%&./&0--0.+)''*+-0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ!61*("*75( J>8$P&.''--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0$5666c J7 JJ8$F.&(())0,&0--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0 5666c J7 J78$!*-'**( ,,.#&&:-,$+-("$0**++"$(&.''--, %)$'.&(())0,&0--,$(&00*,,)*0$ "%(*(-(.$"+*"%(5( %)$)%.0-&4.0$*"0$#&())0$ b JB8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$2-0(*'3)&,.0$(&'%-,,)%), *("GC2#*,,"*0$%)$)%.(.G,*0$*"0$#&())0$ b :$+%$"+;,6"+*+ Jb8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++) 566<c566J = J=8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++)$566<c566J = 768$F**(-0,--++"$(&.''--,$-G"*++"$#)*++)$<==6c5667 7<8$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)+&()+,)$(.2,*$-G"*++" 758$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)&,.)$(.2,*$-G"*++" )$1%($("*(5'$ <8$]&,.1$%)$#..,,.G*/C3G"()0,)$<=7bc5667$H><8<58I 58$A"(*'&(&?$'**(-00-+&.G*,-$%)$)&,.()0,)$'""0-*,,"*0 >8$F**(-00-+&.G*,-$H#*'%8$)%.08$(#I$)%.0-&4.GC2#*,,"*0 <==6c5667 J8$A.*#)++).'-4*-0$)%.(.G,,*-0$#""G"$*("'&.(*,,)*0 566<c5667 @8$!)+.G*+,-C+.00-,,.#&&:-,$<=b=c5667 :"&'$66"%11(($ /

6 5,67(67# W.G-\.G: > N-4*-\a$K&#S-G$.U$G.):$,G)UU*V$:-),2+$S-'.\$J66$U.G$,2-,2*G:$+&VV-++*4-$C-)G <> MG.:&V,$:-+VG*/,* <7 N-4*-\$.U$,2-$2*+,.GC$.U$+,),*+,*V+$.0$,G)UU*V$+)U-,C$)0:,G)UU*V$)VV*:-0, <B )"2*.%*&"*% $<8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <b $58$P*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <= <5$7.1%*&.$+7.$=* $>8$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ $J8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ < $78$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$<=B7c $B8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$<=B6c > $b8$z0%&g-:$sc$g.):$&+-g$eg.&/$<=b6c > $=8$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$U),)'$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+ 5666c J <68$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$/-G+.0)'$*0%&GC$)VV*:-0,+ 5666c J <<8$Y.,.G$4-2*V'-$:G*4-G+$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$V)+&)',*-+ SC$,C/-$.U$4-2*V'-$)0:$:G*4*0E$'*V-0V-$ <58$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$E-0:-G <==7c <>8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0: E-0:-G$<==7c <J8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+$*0$,2-$)E- EG.&/$<=b7c B <78$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+ <=b7c B <66?666$*02)S*,)0,+$ b!>>"7*+(.("2* <B8$P*''-:$)0:$*0%&G-:$SC$#.0,2$5666c >6 <b8$p*''-:$)0:$*0%&g-:$sc$:)c$.u$\--($5666c >6 <=8$P*''-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 568$Z0%&G-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 5<8$P*''-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5 558$Z0%&G-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5!>>"7*+(.(-/* 5>8$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 5J8$Z0%&G-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 578$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ > >7?5+7"("5+% 5B8$P*''-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ b8$Z0%&G-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ =8$P*''-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B >68$Z0%&G-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B ><8$P*''-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >58$Z0%&G-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >>8$P*''-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >J8$Z0%&G-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >78$P*''-:$SC$G.):$+&GU)V-$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/ J< 5667 >B8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, <=B6c J5 >b8$rg&0(-0$:g*4-g+$*04.'4-:$*0$)vv*:-0,+$\*,2$v)+&)',*-+ SC$)E-$EG.&/$ J5 >=8$P*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J68$Z0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ J58$M-G+.0+$*0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ!&*$6."+B5&2$("5+ J>8$P*''-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 JJ8$Z0%&G-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 J78$N.):$)VV*:-0,+$)0:$/-G+.0+$(*''-:$.G$*0%&G-:$SC #&0*V*/)'*,C$5667 SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$4-2*V'-$ b JB8$M)++-0E-G$V)G$:G*4-G+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V )VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$:G*4*0E$'*V-0V Jb8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = J=8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = 768$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*0$+-'-V,-: 7<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66? $M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66?666 <8$!2-$0&#S-G$.U$)&,.#.S*'-+$)0:$#.,.G$VCV'-+ 58$M./&'),*.0?$4-2*V'-$(*'.#-,G-+$)0:$4-2*V'-+$G-E*+,-G-: J8$!2-$0&#S-G$.U$4)'*:$:G*4*0E$'*V-0+-+$566<c

7 Tieliikenteessä kuolleiden määrä alle 400 jo kolmatta vuotta peräkkäin Vuonna 2005 tapahtui henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 379 ja loukkaantui ihmistä. Kuolleita oli neljä enemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä pysyi vuosien tapaan edellisvuosia korkeammalla tasolla. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla vuoden Taulukko. Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinkoonnettomuudet ( ( ) Tilastointi muuttunut 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on pysynyt jo kolmatta vuotta peräkkäin neljänsadan alapuolella. Kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys on ollut liikennekuolemien vähenemisen taustalla 2000-luvun taitteesta. Vuonna 2005 tapahtuneita suurimpia muutoksia turvallisuuskehityksessä oli nuorten (15 24) liikennekuolemien määrän väheneminen selvästi. Liikennekuolemien määrä on keskimääräistä alhaisemmalla tasolla myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Vuoden 2005 aikana kuoli 69 nuorta, kun vuonna 2004 heitä oli 95. Erityisesti henkilöautossa menehtyneiden määrä väheni. Henkilöautoissa menehtyneiden osuus ei silti ole laskenut. Kolme neljästä nuoresta menehtyy edelleen henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 29 % oli alle 25-vuotiaita. Lasten tieliikennekuolemien määrä palasi keskimääräiselle tasolle. Lapsia menehtyi liikenteessä 21, mikä on kahdeksan enemmän kuin vuonna Iäkkäiden tai keski-ikäisten liikennekuolemien määrissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Nuorten aikuisten (25 34) liikennekuolemat sen sijaan lisääntyivät keskimääräistä korkeammalle tasolle Henkilöä Ikäryhmä: yhteensä Vuosi Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 6

8 /(0(!,"0,-1#-%($#-0-2,C*$J>$4&.00)$5667?$#*("$.0 (&&+*$4"2-##"0$ (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ P&.'-#)0,)/)&(1 +-,$ (-+(*,,C4",$ -:-''--0$ 4&.:-0$ /*#-*#/**0$,)'4*(&&1 ()&+**08$ L)')0(&'(*%.*:-0$ (&.'-#)0,)/)&(+-,$,))%)#*-0 &'(./&.'-'')$ 4"2-0*4",8$ Z"(("*:-0$ %)')0(&'(&(&.'-#*).'*$ -:-''--0$ /)'%.08$ Y-0-2,C0-*+,"$ J5$ e$.'*$ 4&.,*)*,)8$ ;&.%),*-(&.'-#*-0$ #""G"$.0$ /C+C0C,$ -00)'1 '))0$4**#-$4&.+*0)8 234$ &!$,*-'**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ HJ>I #""G"$.0$ (&*,-0(*0$ 4&.+*-0$ 566<c566>$ (-+(*)G4.) )'2)*+-##)'')$,)+.'')8$ `G*,C*+-+,*$ (-+"'**(-0,--0$ H(-+"1 -'.(&&I$,&G4)''*+&&+$.'*$ -:-''*+4&.,,)$ 2&.0.#/*8$ MC31 G"*'C(&.'-#*-0$ #""G"$ (-+"'**(-0,--++"$ /)')+*$ 4&.+*-0 566<c566>$,)+.''-8 5&!&6%3!&-.&!78##%%#$-934$ &!$#""G"$H>6I ()+4.*$+-'4"+,*8$P&.''-*,)$.'*$(C##-0-0$-0-##"0$(&*0 4&.00)$ 566J?$ +-("$ /&.'*,.*+,)(-G,)*0-0$ #""G"$ 4&.+*-0 566<c566>$(-+(*)G4..0$4-GG),,&0)8$YC3+$#..,,.G*/C31 G"()0,))0$ +&2,-&,-,,&0)$ #-0-2,C0-*:-0$ #""G"$ ()+4.*8 A&.:-0$ 5667$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*+,)$ #..,,.G*/C3G".01 0-,,.#&&(+*+,)$'"2-+$/&.'-,$.'*$+&*+,&#*+*)8 :()#$-)%&3)#!!&%%#8"",)-))($ #-0-2,C0-*:-0$ #""1 G"$.'*$ 4**#-$ 4&.+*-0$,)+.'')8$ Y-0-2,C0-*,"$.'*$ ()2:-(1 +)0?$(&0$4&.00)$566J$#-0-2,C0-*,"$.'*$+-*,+-#"08 A&.:-0$ 5667$ )*()0)$,)/)2,&*$ C(+*$ )""$#!!&%%#; 8"")$H4"2*0,""0$ 0-'%"$ #-0-2,C0C,,"I?$ %.++)$ (&.'*$ +-*,1 +-#"0$*2#*+,"8$`G"+$4&.:-0$5667$-G*,C*+/**G,-*+,"$.'*(*0 (.2,))#*+.00-,,.#&&(+*++)$ (&.''-*:-0$ #""G"0$ 4"2-1 0-#*0-08$!"#"$ +-'*,,CC$ '"2-+$ (.(.0))0$ 4&.00)$ 566J,)/)2,&0--'')$ P.0E*0()0())0$ +&&G.00-,,.#&&:-'')? %.()$.'*$;&.#-0$,*-'**(-0,--0$2*+,.G*)0$,&2.*+*0$+&&G.01 0-,,.#&&+8$!"++"$(.2,))#*+.00-,,.#&&:-++)$ #-0-2,C* 5>$ *2#*+,"8$ ;-0$ '*+"(+*$ 4&.:-0$ 566J$ )*()0)$,)/)2,&*,.*0-0$ +&&G.00-,,.#&&+?$ %.++)$ #-0-2,C*$ 0-'%"$ *2#*+,"8 A&.00)$ 566>$ +&&G.00-,,.#&&(+*++)$ -*$ #-0-2,C0C, C2,""0$*2#*+,"8 <"#.&!(1(!7 8",((!$,)G()+,-',&0)$ (-+"'**(-0,--++" /)'),,**0$ )*-#/*-0$ 4&.+*-0$ (-+(*)G4.0$,)+.''-8$ L.() (.'#)+$,*-'**(-0,--0$&2G*$#-0-2,C*$(-+"'**(-0,--++"8 A&.00)$ 5667$ $(%%-1"#9"8")%(9(",)-))($#-0-2,C* b=$%)$'.&(())0,&*$<$<5=$*2#*+,"8$p&.''-*:-0$.+)',)$#""1 G"$.0$4**+*$-0-##"0$(&*0$4&.00)$566J8$900-,,.#&&(1 +*++)?$ %.*++)$ %.(&$.+)''*0-0$.'*$ '""((-*:-0$,)*$ #&*:-0 2&&#))4*-0$)*0-*:-0$)')*+-0)?$(&.'*$+-*,+-#"0$%)$'.&(1 ())0,&*$ B=$ *2#*+,"8$ ;&G#)0+)$ +))0-*,)$.'*$ C2,"$ /)'%.0 (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ M.'**+*0$,*-,..0$,&'*$ 4&.00)$ 5667 '"2-+$,&2),$ G),,*%&./&#&+,)/)&+,)$ -:-''*+4&.,,)$ 4"2-#1 ;&.#-0$,-*''"$ (&.'*$ )+&()+'&(&&0$ +&2,-&,-,,&0) 4&.00)$5667$-0-##"0$*2#*+*"$(&*0$N&.,+*++)?$K.G%)+1 +)$%)$!)0+()++)8$ F**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ 4"2-0*$ ()*1 (*++)$M.2%.*+#)*++)$;&.#-)$'&(&&0$.,,)#),,)8!-*''"##-$ )%-,,**0$ 4&.00)$ 5667$ '"2-+$ 75$ #*'%)G:*) (*'.#-,G*"8$ F**(-00-+&.G*,-$ ()*((*-0$ )&,.%-0$.+)',)$.0 ()+4)0&,$ 56661'&4&0$ )*()0)$ (-+(*#""G*0$ C'*$ ()2:-0 /G.+-0,*0$ 4&.+*4)&2:*'')8$ F**(-0,--0$ ()+4&4)&2,*$ 2*1 :)+,&*$2*-#)0$.''-0$<?7$/G.+-0,,*)$4&.00)$56678$]&,.1 ()00)0$ ()+4&4)&2,*$.0$ (**2,C0C,$ C'*$ (.'#-0$ /G.+-0,*0,)+.''-$4**#-$4&.+*0)8$!"''"$2-,(-''"$)&,.%)$.0$;&.#-+1 +)$%.$C'*$5?b$#*'%..0))8 '&!D E2772!;7400:/231 *&!D $&!D %&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ 8742/! 8#9"(6'((!*+,%/;--/0/:;<=/,(&.##.(-*+$**%+,-++../(%#&$$+*.-" A

9 9&,7(#(2,#7( C1377*7=+:,$7&#!*-'**( ,,.#&&+,*')+,.$ /)'4-'--$ '**(-00-,&G4)''*+&&+1,*')0,--0$ +-&G)0,))$ ()0+)''*+-+,*$ %)$ ()0+)*04"'*+-+,*8$!*')+,.0,*-,.%)$ ("C,-,""0$ #&&0$ #&)++)$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,.*#-0/*1,-*:-0$ %)$ '**(-00-+&&00*,,-'&0$ /-G&+,--0)8$ A)',)(&00)''*+-''),)+.'')$ ("C,,"%*"$.4),$ #*0*+,-G*3,?$ (-+(&+4*G)+,.,$ %)$ '**(-01 0-)')0$%"G%-+,3,?$/)*()''*+-'')$,)+.'')$'"2*00"$(&00),8 P)0+)*04"'*+-+,*$,*-:.,$,.*#*,-,))0$ #&&0$ #&)++)$ fpa0 `&G../)0$,)'.&+(.#*++*.0$ H`^`I$ 4&.+*,,)*+--0$ %&'()*+&&0 X;,),*+,*V+$.U$ N.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+$ *0$ `&G./-$ )0:$ K.G,2 ]#-G*V)X8$ 9`^Ra0$,*-'**(-00-1$ %)$ '**( ,,.#&&+,*-,.1 ()0,)$ZN!]R$HZ0,-G0),*.0)'$N.):$!G)UU*V$)0:$]VV*:-0,$R),)1 S)+-I$ +*+"',""$ )*()+)G%),*-,.%)$ 4"-+,3+,"?$ )%.0-&4.*+,)?$,*-4-G1 (.+,)?$ +&.G*,,-*+,)$ %)$.00-,,.#&&(+*+,)$ +-("$ 0**:-0$ &2G-*+,) 9`^R1#)*++)8$ ;&.#-0$,*-:.,$.4),$,*-,.()00)++)$ #&()0)$ %) ;&.#*$.0$'**,,C0C,$,*-,.()00)0$("C,,"%"(+*$4&.:-0$<==5$)'&+1 +)8$ ;&.#-0$ /""("C,,"%"$.0$!*-2)''*0,.8$ `&G../)0$ &0*.0*0,*-'**( ,,.#&&+,*-,.()0,)$ ^]N`$ H^.##&0*,C$ R),)1 S)+-$.0$N.):$]VV*:-0,+I$/-G&+,&&$#*0*+,-G*0-&4.+,.0$/"",3(1 +--0$ H=>gB6Jg`^I8$ ^]N`a-0$.0$ (-G",,C$,*-,.%)$ C(+*,,"*+*+,".00-,,.#&&(+*+,)$)'()-0$4&.:-0$<==<$,*-:.*+,)8 9$(7,21'7((7!*')+,.(-+(&+$ +))$ /.'**+*)+*)*0$,*-,.%"G%-+,-'#""0$ HM]!L]I,)''-00-,&,$,*-'**( ,,.#&&+,*-:.,$ /.'**+*',)8$!*-:., +**GG-,""0$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+*',)$ (-+(*,-,,CC0$ G-(*+,-1 G**0?$%.+,)$&&:-,$,*-:.,$#&.(),))0$%)$+**GG-,""0$!*')+,.(-+(&(1 +-0$,*-,.(.0--''-$ (.'#-$ (-G,))$ (&&()&:-++)8$ L.()*+-0$ (&&1 ()&:-0$)*0-*+,.)$/"*4*,-,""0$4*-'"$(.'#-$(&&()&,,)$+-0$/"",1,C#*+-0$%"'(--08!*')+,.*,)4)0$(&&()&:-0$,*-:.,$.4),$+-&G))4)0$(&&()&:-0 )'&++)$!*')+,.(-+(&(+-0$("C,-,,"4*++"8$!*')+,.(-+(&+$,)G()+,)),*-:.,?$,-(--$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+**0$ '*+"(C+-'C*,"$ %),"C:-0,""$,*-,.%)$,)G4*,,)-++)$ #&*:-0$ G-(*+,-G*-0$,*-:.*'')8!)G(*+,-,&0$)*0-*+,.0$/.2%)',)$!*')+,.(-+(&+$')),**$,*-:.,,--0$%),)&'&((./)(-,*08$!*-:.,-$.0$ '&-,,)4*++)$ -+*#-G(*(+*$!*')+,.1 (-+(&(+-0$*0,-G0-,1/)'4-'&++)8!*')+,.(-+(&+$,"C:-0,""$ 4&.+*)*0-*+,.)$ (&.'-#)0+CC,*')+1,.0$,*-:.*'')$ (&.''-*+,)8$ A&.+*)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ '*+"(+*,*')+,.*,)4))$ 4&.,,)$ +-&G))4)0$ 4&.:-0$ (-4""''"$!*-2)''*00.0,*-:.*'')$,)/)2,&#)/)*()+,)$%)$2-0(*'34)2*0E.*+,)$+-("$'**( )2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&0,*-0$,*-:.*'')$ (&.'-#))0$ %.2,)1 0-*+,)$ G),,*%&./&#&+.00-,,.#&&(+*+,)8$ F*+"(+*$,*-'**( ,,.#&&+)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ 4&.+*,,)*0$ ]%.0-&4.2)''*01,.(-+(&(+-0$)%.(.G,,*1$%)$#..,,.G*)%.0-&4.,*-:.*'')8 A&.+*0)$<=><c<=J6$,*')+,.$+*+"'+*$4)*0$.00-,,.#&&:-,?$%.*++).+)''*+-0)$.'*$ #..,,.G*("C,,3*0-0$ )%.0-&4.8$ Q&.#),,)4) #&&,.+$,*')+,.*00*++)$,)/)2,&*$<=Bb?$%.''.*0$'.&(())0,&#*+*(+* -*$ (),+.,,&$ -0""$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$ C#8?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:& 2.*,.)8$ Y""G*,,-'C#&&,.+$ 4"2-0+*$ '.&(())0,&0-*,,-0$ #""G"" '"2-+$>6$/G.+-0,,*)8 P&.'-#)0+CC,*')+,.++)$,*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$.0 2*-#)0$,"++"$-+*,-,,C%"$'&(&%)$+&&G-#/*$-G*$#""G*,,-'C%-0$,)(*)a #&()0)$.4),$#&&0$#&)++)$>6$4&.G.()&:-0$%"'(--0$(&.''--,8 M.'**+*$+**G,C*$("C,,"#""0$NZPZ1%"G%-+,-'#""$4&.00)$ <==78 ;**2-0$ +**G,C#*0-0$.0$ )*2-&,,)0&,$.0E-'#*)$.00-,,.#&&+1$ %) '.&(())0,&#*+'&(&%-0$ 4-G,)*'&++)8$ ]*()*+-##*0$ '.#)((-*'') *'#.*,-,,&*2*0$'&(&*2*0$-*4",$,.:-00"(3*+-+,*$+*+"',C0--,$()*((* '*-4*##",$.00-,,.#&&:-,$%)$'.&(())0,&#*+-,8$!*-:.0(-G&&++),)/)2,&0&,$ #&&,.+$ -*$ 4)*(&,)$ 4-G,)*'&(-'/.*+&&,--0$ (&.'-1 #)0,)/)&+,-0$.+)',)?$ %.,()$,)G(*+,-,))0$ -:-''--0$ #C3+$ (&.'-1 #)0+CC,*')+,.+,)8 A&.00)$ 566>$!*')+,.(-+(&(+-++)$.,-,,**0$ ("C,,330$,*-'**1 ( ,,.#&&+,*-,.%-0$ ("+*,,-'CC0$ &&+*$,*-,.%"G%-+,-'#"8 KC(C)*()*+-#/*$,*-,.%"G%-+,-'#"$.0$ #)2:.''*+,)0&,$.00-,,.1 #&&+,*-,.%-0$ /-G&+,--''*+-##)0$ ("+*,,-'C0$ %)$ #&*:-0$ )*0-*+1,.%-0$ 2-'/.##)0$ 2C4"(+*("C,308$ A&.:-+,)$ 566>$ '"2,*-0 )*0-*+,..0$.0$ '*+",,C$ '.&(())0,&0-*,)$!*-2)''*00.0$ )*0-*+,.0 /-G&+,--'')?$.00-,,.#&&,--0$ '**,,C4*-0$ G*(.+0*#*((-*:-0$ +-(" -G*')*+,-0$2)(&,.*#*0,.%-0$)4&'')8$!)G(-#/*-0$,*')+,./-G&+,-*1 :-0$ ("C,,330.,,.$.0$ 0.+,)0&,$ '.&(())0,&0-*:-0$ '&(&#""G*" 0.*0$ b$ /G.+-0,,*)$ $ %)$ 2-0(*'34)2*0(..0$ %.2,)0-*,)$.00-,,.1 #&&(+*)$0.*0$=$/G.+-0,,*)8$P&.''-*:-0$'&(&#""G**0$&&:*+,&+$-*.'-$4)*(&,,)0&,8 L.*++)*0$#)*++)$("C,-,""0$,*-'**(-00-(&.'-#)0$#""G*,,-'C+1 +"$ >6$ 4&.G.()&:-0$ G)%)+,)$ /.*((-)4))$ )*()G)%))8$ `G*$ #""G*,1,-'C*+,"$ %.2,&4),$ -G.,$ 4.*:))0$ (.G%),)$ #&&0,.(-G,.*#-'')8 P)*(*++)$ #)*++)$ /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*:-0$.00-,,.1 #&&(+*-0$.+)',)$-*$.'-$+),)/G.+-0,,*0-08$F&(&#""G",$4)*2,-'-1 4),$-G*$'"2,-*++"$%)$,)G(-0,&4),$4&.+*-0$(&'&-++)8$!"+,"$%.2,&-0 '&4&,$-G*$4&.+*-0$,*')+,.%&'()*+&*++)$-*4",$.'-$)*4)0$+)#.%)8 /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*,,-0$.00-,,.#&&(+*-0.+)',)$.0$ +),)/G.+-0,,*0-08$ Z'#.*,,)#*+,)$ (.0,G.''.*:))0$ (&.1 '*0+CC,.:*+,&+,-0$ )4&'')8$ M-*,,"4CC:-+,"$ %)$ 4)()4&&:-+,) %.2,&-0$'**(-00-(&.'-#*-0$(-2*,C++&&0,)$(&4))$.00-,,.#&&(1 +*)$4)G#-##*0$,*-'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$(-2*,C+,"8 M-*,,"4CC+$.0$2-0(*'34)2*0(..0$%.2,)0-*:-0$.00-,,.#&&(1 +*-0$.+)',)$ 0.*0$ 561/G.+-0,,*0-08$ `G*$.00-,,.#&&+,CC//*-0,*-,..0,&'.++)$.0$ -G.%)8$ Q&.0.*0$ /-*,,"4CC+$.0$ C(+*,,"* ,,.#&&(+*++)$ '.&(())0,&0-*+,)$ /.'(&/C3G"*'*%3*+,"8$ M&&,1,--''*+&&:-,$%.2,&4),$'"2*00"$+**,"?$-,,-*4",$.00-,,.#&&:-,$,&'- /.'**+*0$,*-,..08$ ;CC$ +**2-0?$ -,,-*$.00-,,.#&&(+*)$ *'#.*,-,) /.'**+*''-?$.0$4)',).+)++)$.00-,,.#&&(+*)$4)2*0(.%-0$/*-0&&+ %)$ (.G4)&(+-+,)$ +./*#*0-08$ M&&,,&4*+,)$ '.&(())0,&#*+--0 %.2,)0-*+,)$.00-,,.#&&(+*+,)$4)',).+)$.0$'*-4*"$'.&(())0,&#*1 +*)?$ +*''"$,*-'**(-00-')(*$ 4-'4.*,,))$ *'#.*,,)#))0$.00-,,.#&&1 :-+,)$/.'**+*''-$4)*0?$%.+$%.(&$.0$'.&(())0,&0&,$4)()4)+,*8!*-,.%)$ 4.*:))0$ /*,""$ 4)G+*0$ '&.,-,,)4*)8$ M&&,,--''*+&&:-, )*0-*+,.++)$.4),$ '"2*00"$ +-'')*+*++)$,*-:.*++)?$ %.*,)$ -*$ /C+,C," %"'(--0/"*0$,)G(*+,)#))08$!"#"$,*')+,.$-*$+*+"''"$,*-,.%)$+CC''*1 +CC:-+,"$.00-,,.#&&,--0$ H(+8$ 4)(&&,&+C2,*3*:-0$,*')+,.,$ %).*(-&+,*')+,.,I8 F&$7=;7$2=#7,?= 7$(2$$:(66(,66(77,<&&:#$#7=!*-,.%)$ '**( ,,.#&&(+*+,)$,&.,-,))0$ ;&.#-++)$ +-(" /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*:-0$ -,,"$ 4)(&&,&+C2,*3*''-$ *'#.*,-,,&%-0.00-,,.#&&(+*-0$ /-G&+,--'')8$ M.'**+*0$,*-,.*2*0$ /-G&+,&4),,"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$,*-0/*,"%"0?$!*-2)''*00.0$,)*$ (&0,*-0?,-(-#",$.+),*')+,.,8$ K"*,"$,*')+,.%)$ ("C,-,""0$ -+*#-G(*(+*.00-,,.#&&(+*-0$()+)&,&#*+/*+,-*:-0$+-'4*,,"#*+-++"8 B

10 !"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$ ;&.#-++)$ *'#-+,CC$,.*0-0$ -G*$ /-1 G&+,-*+,)$ '"2,-4"$,*')+,.8$ A)(&&,&+C2,*3*:-0$ '**(-00-,&G4)''*1 +&&+,.*#*(&0,)$ HA]F!I$ (.(.))$.#)0$,*')+,.0+)$.00-,,.1 #&&(+*+,)?$ %.*+,)$.0$ #)(+-,,&$ (.G4)&+,)$ '**(-00-4)(&&,&(1 +-+,)8$]*0-*+,.$/-G&+,&&$'"2*00"$4)(&&,&(+-0.,,)%*-0$)0,)#**0,*-,.*2*08$ 9#)*+&&+4)2*0(.%-0$.+)',)$.0$ /-G&+,-',&)$ ("C,,"" A]F!a0$,*')+,.)?$(.+()$+-$+*+"',""$+&&G-0$.+)0$0**+,"$'*-4*+," /-',*(.')G-*+,)?$%.,()$.+)''*+-,$+./*4),$(-+(-0""0$%)$*'#.*,,)4), 4)(&&,&+C2,*3''-?$#&,,)$-*4",$/.'**+*''-8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&00),$,&,(*4),$ ()*((* (&.'-#))0$ %.2,)0--,$ '**( ,,.#&&:-,$ ;&.#-++)8$!&,1 (*%)')&,)(&0,),C30$,&'.(+-,$ (..,))0$ 4&.+*,,)*0$ *'#-+,C4**0 G)/.G,,-*2*0?$ '*+"(+*$,&,(*%)')&,)(&0,)1)*0-*+,.*+,)$,-2:""0 -G*''*+,&,(*#&(+*)8 F**( ,,.#&&+,)/)&(+*)$,*')+,.*4),$#C3+$+)*G))'),$%),-G4-C+(-+(&(+-,?$#&,,)$(-G",,"4",$,*-:.,$.0$,)G(.*,-,,&$'"2*01 0"$,-G4-C:-02&.',.)$ 4)G,-0?$ -*("$ 0**,"$.'-$ (&00.'')$ /C+,C,,C ("C,,"#""0$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,C3++"8$!-G4-C:-02&.''.0,*-,.%)$ 4.*:))0$ ("C,,""$,"C:-0,"4"0"$ )*0-*+,.0)?$ (.+()$ 0**+,".0$ +)),)4*++)$,*-,.)?$ %.()$ %""$ #&*:-0$,*')+,.%-0$ &'(./&.'-''-? -+*#-G((*0"$,"+,"$(-4C-++"$'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,8!"#"0$ %&'()*+&0$ './/&&0$.0$ (..,,&$ '&-,,-'.$ '**( ,,.#&&+,*')+,.*2*0$'**,,C4"+,"$(*G%)''*+&&:-+,)8 7=&2&:,7!"#"0$ %&'()*+&0$,)&'&(.,$.4),$ +)),)4*0)$ #C3+$,*-:.+,.#&.1 :.++)8$!*')+,.(-+(&+$,-(--$'*+"(+*$)+*)(())0$,)G/-*:-0$#&()*1 +*)$ #)(+&''*+*)$,&'.+,&(+*)8$!*-,.%)$ 4.*:))0$ '&.4&,,))$ #C3+,*-:.+,.*0)?$ -*$ (&*,-0())0$ 2-0(*'3,*-,.%)$ -*("$.+)''*+,-0$ )%.1 0-&4.%-0$G-(*+,-G*,&00&(+*)8 F11+$7(2<17 :-&0--,&!!&#!!&%%#8"".&% Q-0(*'31$,)*$.#)*+&&+4)2*0(..0$%.2,)0&,$,)/)2,&#)?$%.()$.0 +),,&0&,$,*-'**(-00-')*0$#&())0$ C'-*+-''-$'**(-0,--''-$,)G(.*,-1,&'')$,)*$C'-*+-+,*$'**(-0,--+--0$("C,-,C''"$)'&--'')$ %)$ %.++)$.0.+)''*+-0)$)*0)(*0$C(+*$'**((&4)$(&'(&0-&4.8$!*-'**(-00-')*++) #""G*,-',C%-0$ )%.0-&4.%-0$ '*+"(+*$.+)''*+*(+*$ (&'(&0-&4.*(+* '&-,))0$ #C3+$ G)*,*.4)&0&$ +-("$ %&0)$,)+.G*+,-C+.00-,,.#&&(1 +*++)8$ L)')0(&'(*%)0$ ()),&#*0-0$ -*$.'-$ '**( ,,.#&&+? /.'(&/C3G"''"$Hh)%.0-&4.I$()),&#*0-0$.08 =!!&%%#8"".&))(7,"#00"% Q-0(*'3?$ %.()$.0$ (&.''&,$.00-,,.#&&:-0$ +-&G)&(+-0)$ >6 4&.G.()&:-0$(&'&-++)$.00-,,.#&&:-+,)8 =!!&%%#8"".&))(70#",,((!%"!"% Q-0(*'3?$%.()$-*$.'-$(&.''&,?$#&,,)$.0$+))0&,$.00-,,.#&&:-++) 4)##.%)?$ %.,()$ 4)),*4),$ 2.*,.)$,)*$,)G(()*'&)$ +)*G))')++)? 2.*,.)$(.,.0)$H+)*G)&+'.#))I$,)*$./-G),**4*+,)$ 2.*,.)?$ -+*#-G1 (*(+*$,*((-%"8$ L.+$ 2-0(*'3$.0$ +))0&,$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$,)* #&&,)$ +-'')*+,)?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:&$ -:-''"$ #)*0*,,&)$ 2.*,.)? 2"0,"$-*$(),+.,)$'.&(())0,&0--(+*8 =!!&%%#8""%&&!7#)(00-!&! 900-,,.#&&,--0$.+)''*+*(+*$ 2-0(*'3*(+*$ (),+.,))0$.00-,,.1 #&&,--0$.+)''*+,&0--,$ (&'(&0-&4.%-0$ (&'%-,,)%),$ %)$ %)')01 (&'(*%),$+-("$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$#),(&+,)%),8$`'"*0$.0 -'"*0.00-,,.#&&:-0$.+)''*0-08 >0,#6#0-%(9(") 900-,,.#&&+?$ %.++)$ %.0(&0$.+)''*+-0$ (&'%-,,)%)0$,)*$ %)')0(&'1 (*%)0$.0$,.:-,,&$ H4-G*(.(--0$,)*$ /&2)''&+(.(--0$,&'.+$ 4"2*01,""0$ 6?7$ /G.#*''-)I$,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.'' ,,.#&&+2-,(-''"$)'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8?(%%-1"#9"8")%(9(") 900-,,.#&&+?$%.++)$#..,,.G*)%.0-&4.0$(&'%-,,)%)0$.0$,.:-,,& H4-G*(.(--0$,)*$/&2)''&+(.(--0$,&'.+$4"2*0,""0$6?7$/G.#*''-)I,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.''--0$.00-,,.#&&+2-,(-''" )'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8 [+-*##),$ #&&,$ ("+*,,--,$ %)$ #""G*,-'#",$.4),$,*-'**(-00-1 ')*++)$%)$)+-,&(+*++)8 >1#;#-,&".&% 57#./.,$+-("$(-4C-,$0-'*/C3G",$'&(&&0$.,,)#),,)$/*-0*,-2.*1 +*)$H0./-&+$)''-$57$(#g2I$/.'(*#-''*+*)$#./.%) :$,G)(,.G*,?$ #..,,.G*(-'(),$ H'**(-00-,G)(,.G*$ (&&'&&$ '&.(())0 ^I?$+*+"',CC$#&*2*0$'&.((**0 >$)''-$5$4&.:-0$(.(-#&(+-'')$+&&G*0$,-2.$57(i$%)$,-2.g/)*0. A$2-0(*'3)&,.,$%)$ /)(-,,*)&,.,?$ +-("$ C2:*+,-'#",?$ %.*++)$ 4-,.1 )&,.$.0$j1'&.()0$)%.0-&4.$%)$C2:*+,-'#"0$(.(.0)*+#)++)$-* C'*,"$>$766$(E?$-*("$/-G"4)&0&0$(.(.0)*+#)++)$C'*,"$4-,.)&1,.0$.#))$#)++)) (&.G#)1)&,.,?$ %.*:-0$ (.(.0)*+#)++)$.0$ >$ 766$ (E?$ #&,,) -0*0,""0$B$766$(E B$C'*$>$766$(E$(.(.0)*+#)++)*+-,$)&,., 4-,.)&,.0)$ ^<1'&.()0$ )%.0-&4.$ %)$ C2:*+,-'#"0$ (.(.1 0)*+#)++)$-0*0,""0$<5$666$(E '*0%)1)&,.,$ %)$ #&&,$ )%.0-&4.,$ %.*++)$ C'*$ b?$ -0*0,""0$ #),(&+,)%)) C'*,,""$B76$(E BC$()*((*$)%.0-&4.C2:*+,-'#",?$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.(1 (**0$^<$%)$^ D$()*((*$'*0%)1)&,., DC$C2:*+,-'#",$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.((**0$R<$%)$R?-),-E&$%(-0"% N*+(*4-G,)*'&')+(-'#*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$)'&0$4"(*'&(&1$%) )&,.()0,),*-,.%)$,)*$4)+,))4*)8 >0"&1(,#!)&'&(.*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$566J$'./&++)$4.*#)++).'-4)) )'&-%)(.)8 9=&2&:,$##=;:137(737;#3<I,2$7 `*$C2,""0 $$$$$$$$$$c!*-,.$-/"'..e*0-0$-+*,-,,"4"(+* $$$$$$$$$$$8!*-,.)$-*$.'-$+)),&$,)*$+-$.0$'**)0$-/"4)G#)$-+*,-,,"4"(+*$$$$$$$$$88 `00)((.,*-,.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k G

11 7$2=#7,$66$6;'$#7,+$==6 l.,,'*-s$ R)*#'-G$ %)$ i*'2-'#$ Y)CS)V2$ G)(-0+*4),$ -01 +*##"*+-0$ 0-'*/C3G"*+-0?$ +)G%),&.,)0,..0$ C',"0--0 ;&.#-0$ -:&+(&0,)$ -+*,,*$,.*4.#&(+-0?$ -,,"$ 2)''*,&+,.*#*,,)*+*$,&,(*#&(+-0$ )&,.1.00-,,.#&&(+*-0$ +C*+,"$ %) -G*,C*+-+,*$)'(.2.'*0$.+)''*+&&:-+,)$0**2*0$H4&.+*$<=>6I8 ]&,.4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$)'.*,-,,**0$%)$,&'.(+-,$%&'()*+1,**0$;.+*))'*+-0$ ]*()()&+(*G%)0$.+&&:-++)$ 0*#-',"$!*-1 '**(-00-4)2*0E.,8$!*')+,.*0,*$(.+(*$)*0.)+,))0$#..,,.G*1 )%.0-&4.4)2*0(.%)$H4&.+*$<=><I8 F**( ,,.#&&(+*-0$,*')+,.*0,*$ '))%-00-,,**0$ (.+1 (-#))0$ ()*((*)$,*-'**( ,,.#&&(+*)$ H4&.+* <=J<I8 F**(-00-,&G4)0$ -:-',"%"?$!)'%)?$ (.(.))$ -0+*##"*+-0 (-GG)0$ %&'()*+&0$ '**( ,,.#&&(+*+,)$ H4&.+* <=7BI8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$ +**G,CC$!*')+,.(-+(&(+-0 <8<8<=B<8 ]%.4)'.%-0$("C,,3/)((.$,)'4-'')$<8<<8<=B58 Z$M)G')#-0,))G*0-0$'**(-00-(.#*,-)$<>8<58<=B>8 ]+-,&+$F**(-00-,&G4)+,)$4)',)(&00)''*+-+,)$F**(-00-,&G1 4)''*+&&+,C30$(-+(&+%"G%-+,3+,"$H4&.+*$<=B>I8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$#*'%..0))0$H4&.+*$<=B>I8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$b6$(#g2$<8b8<=bj8!&g4)43*:-0$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$ -,&*+,&*#*'') <8B8<=B78 N),,*%&./&#&(+-0$/G.#*''-G)%),a$'*-4"$6?7$%)$,3G(-"$<?7 /G.#*''-)$<8J8<=BB8 Y..,,.G*/C3G"*'*%3*:-0$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((. '.&(())0,&#*+*+,)$ /.*+,-,,**0$ #&+,-'#),?$ 0))G1 #&,$C#8?$%.*+,)$-*$)*2-&:&$2.*,.)$H4&.+*$<=BbI8!)'4*G-0E)+/)((.$<8<58<=Bb8 )+-00&+$,)()*+,&*#*''-?$ )%.4)'.%-0$ /-+&1 ')*,-?$,)()')+*0$'"##*,C+$<8<8<=b<8 Y./.*'*%.*''-$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((.?$,&G4)43*:-0 ("C,,"#",,3#CC:-0$ G)0E)*+,)4&&+?$ C#/"G*4&.,*0-0 4)'.%-0$("C,,3/)((.$,))%)#)0$&'(./&.'-'')$<8J8<=b58 F)(*$G*(-+)(.+,)$,*-'**(-0,--++"$<8=8<=b>8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$,))%)#*++)$h76$(#g2i$%)$,))%)#*1-0$&'(./&.'-'')$hb6$(#g2i$<8j8<=bb8!&g4)4c30$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$,)()*+,&*#*'')$ %) /)(-,,*)&,.*++)$<8<<8<=bB8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$5$#*'%..0))$H4&.+*$<=bbI8 ]%.(.G,,*1$%)$(&'%-,,)%)./-,&+&&:*+,&+$<8<68<==68 K./-&:-0G)%.*,,*#-,$ G)+()*+**0$ )%.0-&4.*2*0$ )+,-*,,)*0 <878<==J8!3G(-"0$G),,*%&.//.&:-0$G)%)$<?5$/G.#*''--0$<8=8<==J8 `&G../)0$ &0*.0*$ 4-'4.*,,*$ %"+-04)',*.0+)$,.*#*,,)#))0,*-:.,$'**( ,,.#&&(+*+,))0$4&.:-+,)$ <==<$ )'()1-0$H=>gB6Jg`^I$H4&.+*$<==JI8 ;&.#-+,)$,&'*$ `&G../)0$ [0*.0*0$ %"+-04)',*.$ H4&.+* <==7I8!*-'**( ,,.#&&(+*-0$(*G%))#*+-++)$/.'**+*$+**G,C* ("C,,"#""0$ ]!P1/.2%)*+,)$ N*(.+,-0$ (*G%))#*+%"G%-+1,-'#""$H4&.+*$<==7I8 ]%.(*-',.$,.*+,&4*+,)$ G*((.#&(+*+,)?$ &&+*',)$ (&'%-,,)%*',) P-4C-0$ '**(-0,--0$ +""0,3&&:*+,&+?$ )%.4)'.%-0$ /"*4")*1 LJJJF Y1'&.()0$)%.(.G,,*$HY./.(.G,,*I$H<8<85666I8 A)',*.0-&4.+,.0$ /-G*)),-/"",3+$,*-'**(-0,--0$,&G4)''*1 +&&:-0$/)G)0,)#*+-+,)?$%.()$ +*+"',""$ ##$ &&:-0$ '**(-01 0-,&G4)''*+&&+4*+*.0$2C4"(+C#*+-0$H<b8<8566<I8 F)(*$4*-+,*0,"')*,,-*:-0$("C,3+,"$)%.0$)*()0)$H<8<8566>I8 Q-*%)+,*#-0$("C,,3+""003(+-0$ '))%-00&+$ %)$ /C3G"*'C(C1 /"G"0$("C,,34-'4.*,-$,*-'**(-00-')(**0$H<8<8566>I8 J>

12 Under 400 döda i vägtrafiken för tredje året i följd År 2005 inträffade vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dem omkom totalt 379 och skadades människor. Antalet döda var fyra personer fler än år Antalet personskadeolyckor och antalet skadade hölls, i likhet med åren , kvar på en högre nivå än under tidigare år. Största delen av ökningen beror dock på att man fr.o.m. början av år 2003 infört Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken År Döda Skadade Personskadeolyckor ( ( ) Ändrad statistikföring exaktare grunder för statistikföringen. Antalet döda har redan för tredje året i rad legat under fyrahundra. Bakom det minskade antalet dödsfall i trafiken ligger den lätta trafikens goda säkerhetsutveckling, som började vid ingången till 2000-talet. En av de största förändringarna i säkerhetsutvecklingen år 2005 var den tydliga minskningen av antalet unga (15 24-åringar) som dog i trafiken. Också sett ur ett längre tidsperspektiv är antalet trafikdödade på en lägre nivå än genomsnittet. Under år 2005 dog 69 unga, medan antalet uppgick till 95 år I synnerhet antalet unga som omkom i personbil minskade. Andelen döda i personbilar har ändå inte sjunkit. Tre av fyra unga dör fortfarande i personbil. Av alla rattfulla som var inblandade i olyckor som ledde till döden var 29 procent under 25 år. Antalet barn dödade i vägtrafiken återgick till en genomsnittlig nivå. 21 barn omkom i trafiken, vilket är åtta fler än år I antalet äldre eller medelålders människor som förolyckades i trafiken skedde just inga förändringar. Antalet unga vuxna (25 34-åringar) som dog i trafiken har däremot ökat och ligger på en högre nivå än genomsnittet Personer Åldersgrupp: totalt År Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 11

13 mg$5667$4)g$)0,)'-,$u3g.'cv():-$o#%m+!m($&$j>?$:4+8 +-d$u"gg-$"0$tg$566j8$r3:+u)''-0$(.0v-0,g-g):-+$u.g,u)1 G)0:-$,*''$:-$ #3G()+,-$ 4*0,-G#T0):-G0)8$ ]0,)'-,$,G)U*(1 :3:):-$ U.,E"0E)G-$ &,)0U3G$,",.G,-G0)$ +%30(8$ ]0,)'-, "':G-$ U.,E"0E)G-$ +.#$ :.E$ *$,G)U*(-0$ 4)G$ U.G,U)G)0:- +,.G,8$ ]4$ :-$ U3G.'CV():-$ 4)G$ J5$ /G.V-0,$ TG8 ]0,)'-,$ :3:)$ /T$ 34-GET0E++,"''-0$ 2)G$ 4)G*,$ (.0+,)0, &0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08 ]0,)'-,$,G)U*(:3:):-$P3,0-)%&$$HJ>I$ 3():-$ (')G,$ UGT0 TG-,$ *00)0$ ]0,)'-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ 'TE :.V($ /T$ -0$ '"EG-$ 0*4T$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0 566<c566>8$Z$+C00-G2-,$+"(-G2-,-0$4*:$+.##)G,G)U*(-0 H%&0*c)&E&+,*I$4)G$+"#G-$"0$&0:-G$U3G-ET-0:-$TG8$]0,)1 '-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ *$ +.##)G,G)U*(-0$ T,-GE*V(,*''$0*4T0$U3G$TG-0$566<c566>8 ]0,)'-,$ O4$#03P,(.&7 8#%#$P3,0-)%&$$ H>6I$ 3():- (')G,8$]0,)'-,$:3:)$4)G$,*.$U'-G$"0$TG$566J$.V2$-0$.V2$-0 2)'4$ ET0E-G$ U'-G$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0$ 566<c566>8 ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$3():-$.V(+T$*$U3G2T'')0:-$,*''$ #.1,.GVC(-'S-+,T0:-,8$ mg$ 5667$ 4)G$ 0"+,)0$ 2"'U,-0$ )4$ :- #.,.GVC(-'.'CV(.G$ +.#$ '-::-$,*''$ :3:-0$ )4(3G0*0E+.1 'CV(.G8 ]0,)'-,$U3G.'CV():-$*$90(!,#$)!-!M($$'TE$/T$+)##) 0*4T$+.#$&0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08$]0,)'-,$U3G.'CV():-$4)G T,,)?$#-:)0$)0,)'-,$4)G$+%&$TG$566J8 [0:-G$ TG$ 5667$ +(-::-$ -0$ )%#$#03P,($ H#*0+,$ UCG).#(.#0)I?$:"G$+%&$#"00*+(.G$U3G.'CV():-+8$`,,$&,#"G1 ()0:-$ :G)E$ U3G$ TG$ 5667$ 4)G$ %&+,$ :-,$ ),,$ )0,)'-,$ :3:)$ * #3,-+.'CV(.G$ E*V($ 0-:8$ R-,$ U3G(')G)+$ 0"+,)0$ 2-',$ )4 +,.G.'CV()0$*$P.0E*0()0E)+$TG$566J?$+.#$4)G$:-0$#-+, U3G3:)0:-$4"E,G)U*(.'CV()0$*$W*0')0:+$2*+,.G*)8$Z$:-00) #3,-+.'CV()$:.E$5>$#"00*+(.G8$R-++&,.#$*0,G"UU):-$-0 )00)0$+,.G.'CV()$&0:-G$TG$566J?$:"G$UCG)$#"00*+(.G$U3G1.'CV():-+8$Z$+,.G.'CV(.G0)$TG$566>$U3G.'CV():-+$*0E-08 K"G$ #)0$ EG)0+()G$ )0,)'-,$ U3G.'CV():-$ &O%&$7 Q$)%-. 'TE$ +.##)G,G)U*(-0$ *E-0$ /T$ +)##)$ 0*4T$ +.#$ &0:-G,*:*E)G-$ TG8$ A)G$,G-:%-$ 4"E,G)U*(.UU-G$.#(.#$ *$ +.#1 #)G,G)U*(-08 Z$$(%%O300&$-O(00$.#(.#$b=$ #"00*+(.G$.V2$+():):-+ <$<5=$TG$56678$K"G$:-,$E"''-G$.#(.#0)$"G$)0,)'-,$ U-# U'-G$"0$TG$566J8$Z$:-$.'CV(.G$:"G$0TE.0$)4$:-$*0S')0:):- 4)G$ /T4-G():$ )4$ #-:*V*0-G$ -''-G$ )0:G)$ :G.E-G?$ :.E$ +%&.V2$ +():):-+$ B=$ #"00*+(.G8$ ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$ 4)G '*()$ #T0E)$ +.#$ TG$ 566J8$ K"+,)0$,&+-0$ G),,UC''-G*U)'' U"GG-$"0$TG-,$*00)0$(.#$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$TG$56678 mg$ 5667$ :.E$ U'-G$ #"00*+(.G?$ *$ U3G2T'')0:-$,*''$ U.'(1 #"0E:-0?$*$4"E,G)U*(-0$*$W*0')0:$"0$*$;4-G*E-?$K.GE-.V2$ R)0#)G(8$ ]0,)'-,$,G)U*(.'CV(.G$ #*0+():-$ *$ )'') 0.G:*+()$'"0:-G$#-:$&0:)0,)E$)4$W*0')0:8 mg$ 5667$ (3G:-+$ /T$ 4TG)$ 4"E)G$ 0"+,)0$ 75$ #*'%)G:-G (*'.#-,-G8$[0:-G$56661,)'-,$2)G$,G)U*(/G-+,),*.0-0$ 3(), U3G$)'')$S*')G+$:-'$#-:$-0$TG+,)(,$/T$#-G$"0$,4T$/G.V-0,$* E-0.#+0*,,8$$!*''4"d,,)(,-0$U3G$,G)U*(-0$:"#/):-+$0TE.,.V2$ 4)G$ <?7$ /G.V-0,$ TG$ 56678$!*''4"d,,)(,-0$ U3G$ S*'S-1 +,T0:-,$ 2)G$ )VV-'-G-G),$,*''$ -0$ 0*4T$ /T$ 34-G$,G-$ /G.V-0, &0:-G$ :-$ +-0)+,-$ TG-08$ W3G$ 0"G4)G)0:-$ U*00+$ :-,$ G-:)0 34-G$5?b$#*'%.0-G$S*')G$*$W*0')0:8 '&!D N5I:0!1O!I:!I<I1 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ L? JO

14 Number of road traffic deaths below 400 for the third successive year In 2005, road traffic accidents with casualties numbered 7,022 in Finland. Altogether 379 persons were killed and 8,983 injured in them. Four more people died in road traffic accidents than in As in , the number of accidents with casualties and injuries remained higher than in previous years. However, most of the growth is explained by the introduction of revised principles for recording them in statistics as of the Table. Persons killed and injured in road traffic Year Killed Injured Accidents involving personal injury ,191 7, ,299 7, ,957 6, ,097 6, ,052 6, ,508 6, ,411 6, ,156 6, ,088 (1 6,907 ( ,791 6, ,983 7,022 1) Compilation method changed beginning of The number of people killed in road traffic accidents remained below four hundred for the third successive year. The underlying reason for the lowered fatalities since the turn of the millennium has been positive development in the safety of nonmotorised traffic. One of the biggest changes in road safety development in 2005 was a clear drop in the number of young people (aged 15 to 24) killed in traffic. Even examined over a longer time period, the number of road traffic deaths is at a lower than average level. The number of young people killed during 2005 was 69, while the respective number in 2004 was 95. Especially the number of deaths in passenger cars fell. However, their proportion of fatalities did not diminish. Three young lives in four are still lost in passenger cars. Twenty-nine per cent of the drunken drivers involved in fatal accidents were aged under 25. The number of children killed in road traffic returned to the average level. Altogether 21 children died in traffic, which is eight more than in No major changes took place in the numbers of elderly and middle-aged people killed in traffic, whereas traffic deaths among young adults (aged 25 to 34) rose above the average Persons Age group: total Year Figure 1. Persons killed in road traffic by age group 13

15 !2-$ 0&#S-G$.U$ 9&.&)%$-(!)$ (*''-:$ *0$ 5667$ \)+$ J>? \2*V2$ *+$ +*d$ U-\-G$,2)0$ *0$ 566J8$ ]E)*0?$ #.+,$.U$,2- :-),2+$.VV&GG-:$ :&G*0E$,2-$ :)G(-+,$ \*0,-G$ #.0,2+8$ M-1 :-+,G*)0$ :-),2+$.&,+*:-$ S&*',1&/$ )G-)+$ :*#*0*+2-:8$!2-0&#S-G$.U$-':-G'C$/-:-+,G*)0$:-),2+$\)+$)E)*0$2*E2?$U.G &0V2)0E-:$*0$G-V-0,$C-)G+8!2-$ 0&#S-G$.U$ N-P3P0-)%)$ (*''-:$ *0$ G.):$,G)UU*V$ HJ>I /-G*.:8$!2-$G.):$+)U-,C$.U$VCV'*+,+$:-,-G*.G),-:$UG.#$,2- C-)G$S-U.G-$-+/-V*)''C$*0$+&##-G$,G)UU*V$HL&0-1]&E&+,I? *0$ \2*V2$,2-$ 0&#S-G$.U$ VCV'*+,+$ (*''-:$ G-,&G0-:$,.$,2- )4-G)E-$'-4-'$U.G$566<c566>8!2-G-$\)+$)$V'-)G$*0VG-)+-$*0$,2-$0&#S-G$.U$8#%#$; P3P0-)%)$(*''-:$H>6I8$!-0$#.G-$#.,.GVCV'*+,+$\-G-$(*''-:,2)0$*0$566J?$)0:$<87$,*#-+$,2-$)4-G)E-$0&#S-G$U.G$,2-566<c566>$/-G*.:8$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\-0,$&/$-4-0 /G./.G,*.0)'$,.$,2-$#.,.GVCV'-$+,.V(8$K-)G'C$.0-12)'U$.U,2-$U),)'$#.,.GVCV'-$)VV*:-0,+$*0$5667$\-G-$V)&+-:$SC G&00*0E$.UU$,2-$G.):8!2-$ 0&#S-G$.U$ /-G+.0+$ (*''-:$ *0$ 0&E&07 P$#))-!M (PP-.&!%)$G-#)*0-:$&0V2)0E-:$UG.#$,2-$)4-G)E-$U.G$,2- /)+,$ U-\$ C-)G+8$ `*E2,$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ *0$,2-# \2-G-)+$*0$566J$+&V2$)VV*:-0,+$V')*#-:$+-4-0$'* $ 8(1#$7 (PP-.&!%$ H),$ '-)+,$ U.&G$ /-G+.0+$ (*''-:I 2)//-0-:$:&G*0E$5667?$\2*V2$V')*#-:$+-4-0$'*4-+8$90- +/-V*)'$ U-),&G-$ *0$ 5667$ \)+$ )$ :G./$ *0$,2-$ 0&#S-G$.U /-./'-$ (*''-:$ *0$ 2-):1.0$ V.''*+*.0+8$!2*+$ *+$ -d/')*0-: -0,*G-'C$ SC$,2-$ #)%.G$ )VV*:-0,$,2),$ 2)//-0-:$ ), P.0E*0()0E)+$*0$566J?$\2*V2$\)+$,2-$#.+,$:-4)+,),*0E #)%.G$)VV*:-0,$*0$W*00*+2$G.):$,G)UU*V$2*+,.GC8$!\-0,C1,2G--$ /-./'-$ :*-:$ *0$,2*+$ 2-):1.0$ V.''*+*.08$!2-G-$ \)+ )'+.$.0-$.,2-G$ #)%.G$ )VV*:-0,$ *0$ 566J$ \2*V2$ V')*#-: U.&G$'*4-+8$K.$2&#)0$'*4-+$\-G-$'.+,$*0$#)%.G$)VV*:-0,+ *0$566>8 `d)#*0-:$n37%6&7%-8&7#o73&($$u),)'*,*-+$*0$+&##-g G-,&G0-:$,.$,2-$)4-G)E-$'-4-'$U.G$-)G'*-G$C-)G+8$90-$G.):,G)UU*V$4*V,*#$*0$,2G--$:*-:$*0$+&##-G$,G)UU*V8 ]',.E-,2-G$ b=$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ )0:$ <?<5=$ *0%&G-: *0$.$"!,7.$-E-!M7P()&)$*0$56678$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+ \)+$ U*4-$ &/$.0$ 566J8$ ]VV*:-0,+$ *0$ \2*V2$ +.#-$ /)G,C \)+$ &0:-G$,2-$ *0U'&-0V-$.U$ #-:*V)'$.G$.,2-G$ 0)GV.,*V +&S+,)0V-+$V')*#-:$+-4-0$'*4-+$)0:$*0%&G-:$B=$/-G+.0+8!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\)+$,2-$+)#-$)+$*0$566J8$K-)G'C.0-$,2.&+)0:$ U-\-G$:G&0($:G*4*0E$V)+-+$ \-G-$ G-/.G,-:,.$,2-$ /.'*V-$ *0$ 5667$,2)0$ *0$ 566J8$ Z0$ 5667$,2-$,.,)' N-'),*4-$,.$,2-$ +*_-$.U$,2-$ /./&'),*.0?$ #.G-$ /-./'- :*-:$.0$G.):+$*0$W*0')0:$,2)0$*0$;\-:-0?$K.G\)C$)0: R-0#)G($ *0$ 56678$ i*,2$,2-$ -dv-/,*.0$.u$ W*0')0:?$,2-0&#S-G$.U$ G.):$,G)UU*V$ :-),2+$ :-V'*0-:$ *0$ )''$ K.G:*V V.&0,G*-+8 ]'#.+,$75$S*''*.0$(*'.#-,G-+$\-G-$:G*4-0$.0$W*00*+2 G.):+$ *0$ 56678$ R&G*0E$,2-$ 5666+?$,2-$,G)UU*V$ /-GU.G#1 )0V-+$.U$)''$4-2*V'-$V),-E.G*-+$2)4-$S--0$E.*0E$&/$),$,2- )4-G)E-$)00&)'$G),-$.U$.4-G$,\.$/-G$V-0,8$Z0$5667?$,2- G),-$+'.\-:$:.\0$+.#-\2),$)0:$\)+$<87$/-G$V-0,8$!2- )00&)'$ EG.\,2$ G),-$ *0$,2-$ 4-2*V'-$ +,.V($ 2)+$ )'+. )VV-'-G),-:$,.$.4-G$,2G--$/-G$V-0,$*0$G-V-0,$C-)G+8$!2-G- )G-$ )'G-):C$.4-G$ 58b$ #*''*.0$ )&,.#.S*'-+$ *0$ W*0')0:,.:)C8 '&!D M?4G4?3/45!4J!I:13A2 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ T:1? J/

16 E+,-&Q7;-(#Q+$%7$,6 K#(;,M;7'(;#7=7$#7$Q# N.):$ )VV*:-0,$ +,),*+,*V+$ )G-$ &+-:$ U.G$ -4)'&),*0E$,2-$ '-4-'$.U G.):$ +)U-,C$ ),$ S.,2$ 0),*.0)'$ )0:$ *0,-G0),*.0)'$ '-4-'+8$!2-C /G.4*:-$ E&*:-'*0-+$ U.G$ G.):$ +)U-,C$ #-)+&G-+$ )0:$,G)UU*V /')00*0E8$!2-$ /G*0V*/)'$&+-G+$.U$,2-$ +,),*+,*V+$ ),$,2-$ 0),*.0)' '-4-'$ )G-$ Y*0*+,G*-+$ )+$ \-''$ )+$ 4)G*.&+$ V-0,G)'$ )E-0V*-+$ )0:,G)0+/.G,$.GE)0*+),*.0+8$!2-$#)*0$&+-G+$),$,2-$ '.V)'$ '-4-'$ )G- #&0*V*/)'*,*-+8 R),)$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ *0$ W*0')0:$ )G-$,G)0+#*,,-:$,.$,2- /&S'*V),*.0$;,),*+,*V+$.U$N.):$!G)UU*V$]VV*:-0,+$*0$`&G./-$)0: K.G,2$ ]#-G*V)?$ *++&-:$ )00&)''C$ SC$,2-$ [KD+$ `V.0.#*V ^.##*++*.0$ U.G$ `&G./-$ H`^`I8$!2-$ 9`^RD+$ Z0,-G0),*.0)' N.):$!G)UU*V$)0:$]VV*:-0,$R),)S)+-$ HZN!]RI$ *0V'&:-+$,*#- +-G*-+$ :),)$.0$ /./&'),*.0?$ 4-2*V'-+?$ G.):$ 0-,\.G(+?$,G)UU*V /-GU.G#)0V-+$ )0:$ G.):$ )VV*:-0,+$ )0:$,2-*G$ 4*V,*#+$ *0$,2-9`^R$ V.&0,G*-+8$ W*00*+2$ :),)$ )G-$ )'+.$ *0V'&:-:$ *0$,2- :),)S)+-$ )0:$ W*0')0:$ 2)+$ S--0$ )$ &+-G$.U$ ZN!]R$ +*0V-$,2- S-E*00*0E$.U$<==58$!2-$ /G*0V*/)'$ &+-G$.U$,2-$ :),)S)+-$ *+$,2- W*00*+2$ N.):$ ]:#*0*+,G),*.08$!2-$ `[D+$,G)UU*V$ )VV*:-0, :),)S)+-$^]N`$H^.##&0*,C$R),)S)+-$.0$N.):$]VV*:-0,+I$*+ S)+-:$.0$^.&0V*'$:-V*+*.0$=>gB6Jg`^8$^]N`$V.0,)*0+$+*0E'- &0*,$H)VV*:-0,I$'-4-'$:),)$S-E*00*0E$UG.#$<==<8 R=7=;#,&+Q(# ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ G-V-*4-+$ UG.#$,2-$ /.'*V-$,2-$ :),)$.0$ G.):,G)UU*V$)VV*:-0,+$,2),$)G-$-0,-G-:$*0,.$,2-$M]!L]$*0U.G#),*.0 +C+,-#$.U$/.'*V-$)UU)*G+8$F.V)'$/.'*V-$:*+,G*V,+$,G)0+U-G$,2-$:),),.$)$V-0,G)'$G-E*+,-G?$UG.#$\2*V2$0-\$:),)$)G-$/G.V-++-:$)0:,G)0+U-GG-:$,.$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:D+$ V.#/&,-G$,2G--$,*#-+$ ) #.0,28$!2-$ :),)$ U.G$ -)V2$ #.0,2$ )G-$ U&G,2-G$ &/:),-:$,2G-- #.0,2+$)U,-G$,2-$-0:$.U$,2-$#.0,2$V.0V-G0-:8!2-$:),)$U.G$)$E*4-0$#.0,2$S-V.#-$)4)*')S'-$,.$;,),*+,*V+ W*0')0:$ ),$,2-$ S-E*00*0E$.U$,2-$ U.''.\*0E$ #.0,28$ ;,),*+,*V+ W*0')0:$ V2-V(+$,2-#?$ #)(-+$ U&G,2-G$ *0n&*G*-+$,.$,2-$ /.'*V- :*+,G*V,+$)0:$+&//'-#-0,+$,2-$:),)?$\2-G-$0-V-++)GC?$\*,2$:),) UG.#$.,2-G$G-E*+,-G+8$WG.#$,2-$4-G*U*-:$:),)$;,),*+,*V+$W*0')0:,2-0$/G-/)G-+$)$/G-++$G-'-)+-$)0:$)$,)S'-+$/)V()E-8$!2-$/G-++ G-'-)+-$*+$)VV-++*S'-$4*)$;,),*+,*V+$W*0')0:D+$Z0,-G0-,$+-G4*V-8 Z0$,2-$+/G*0E$.U$,2-$C-)G$U.''.\*0E$,2-$+,),*+,*V)'$G-U-G-0V- C-)G$;,),*+,*V+$W*0')0:$+&//'-#-0,+$*,+$)00&)'$:),)$\*,2$:),) UG.#$ +,),*+,*V+$.0$ V)&+-+$.U$ :-),2?$,2-$ K),*.0)'$ N.): ]:#*0*+,G),*.0D+$:),)$.0$)VV*:-0,$'.V),*.0+$)0:$V)+&)',*-+?$)0: \*,2$ :),)$.0$ U),)'$ :G&0($ :G*4*0E$ )VV*:-0,+$ UG.#$,2-$ N.): ]VV*:-0,$Z04-+,*E),*.0$!-)#+8$!2-$:),)$.0$G.):$,G)UU*V$)VV*1 :-0,+$)G-$)'+.$+&//'-#-0,-:$)00&)''C$\*,2$,2-$W*00*+2$A-2*V'- ]:#*0*+,G),*.0D+$$:),)$.0$:G*4*0E$'*V-0V-+$$)0:$#.,.G$4-2*V'-+8 5,<%=+=I$2$73 j-,\--0$<=><$)0:$<=j6$,2-$+,),*+,*v+$.0'c$*0v'&:-:$)vv*:-0,+ *04.'4*0E$ #.,.G$ 4-2*V'-+8$ ]$ +*E0*U*V)0,$ V2)0E-$ *0$,2- V.#/*'),*.0$.U$,2-$+,),*+,*V+$,..($/')V-$*0$<=Bb?$\2-0$SG&*+-+? +VG),V2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E$ #-:*V)'$,G-),#-0,$ \-G- -dv'&:-:$ug.#$g-/.g,-:$*0%&g*-+8$!2-$v2)0e-$*0$,2-$:-u*0*,*.0.u$)0$*0%&gc$g-:&v-:$,2-$0&#s-g$.u$*0%&g-:$/-g+.0+$sc$)s.&, >6$/-G$V-0,8 Z0$,2-$+,),*+,*V+$.0$V)&+-+$.U$:-),2$,2-$0&#S-G$.U$/-G+.0+ (*''-:$ *0$ G.):$ )VV*:-0,+$ *+$ +'*E2,'C$ 2*E2-G$,2)0$,2-$ U*E&G- /G-+-0,-:$2-G-$.\*0E$,.$)$:*UU-G-0V-$*0$,2-$)//'*-:$:-U*0*,*.0? \2-G-SC$,2-$ +,),*+,*V+$.0$ V)&+-+$.U$ :-),2$ )'+.$ *0V'&:-?$ U.G -d)#/'-?$/-g+.0+$:-v-)+-:$)u,-g$>6$:)c+$ug.#$,2-$)vv*:-0,8!2-$/.'*v-$*0,g.:&v-:$,2-*g$vg*#*0)'$g-e*+,g),*.0$+c+,-#$*0 <==78$!2*+$ 2)+$ V)&+-:$ +.#-$ /G.S'-#+$ *0$,2-$ V.#/)G*+.0$.U G.):$,G)UU*V$ *0%&GC$ )0:$ )VV*:-0,$ U*E&G-+8$ ]''$,2-$ #.+,$ #*0.G )VV*:-0,+$ )0:$ *0%&G*-+$ \-G-$ /G.S)S'C$ 0.,$ *0V'&:-:$ *0$,2- U*E&G-+$,2),$\-G-$/G-4*.&+'C$G-/.G,-:$.0$U.G#+8!2-$V2)0E-$*0$,2-$:),)$ V.''-V,*.0$ #-,2.:$:.-+$ 0.,$ )UU-V,,2-$V.#/)G)S*'*,C$.U$G.):$,G)UU*V$:-),2+?$\2*V2$V.0,*0&-$,.$S- +&//'-#-0,-:$\*,2$:),)$UG.#$,2-$+,),*+,*V+$.0$V)&+-+$.U$:-),28 ]$ 0-\$ *0U.G#),*.0$ +C+,-#$ \)+$ *0,G.:&V-:$ ),$ ;,),*+,*V+ W*0')0:$ U.G$,2-$ /G.V-++*0E$.U$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,$ :),)$ *0 566>8$!2-$ *#/G.4-:$ +C+,-#$ U)V*'*,),-+$ #.G-$,2.G.&E2 /G.V-++*0E$.U$,2-$ :),)?$ )+$ \-''$ )+$ -)+*-G$ &,*'*+),*.0$.U$ :),) UG.#$.,2-G$ +.&GV-+8$ Z0%&G-:$ /-G+.0+$ 2)4-$ S--0$ )::-:$,.$,2- :),)$+*0V-$566>$UG.#$,2-$K),*.0)'$N.):$]:#*0*+,G),*.0D+$:),)? )0:$ \*,2$,2-$ 2-'/$.U$ VG*#-$ 0.#-0V'),&G-+$ G-'),*0E$,.$,G)UU*V )VV*:-0,+$ )0:$ :*4-G+-$ +-)GV2$ U&0V,*.0+8$!2-$ *0,G.:&V,*.0$.U,2-+-$G-4*+-:$G-V.G:*0E$/G*0V*/'-+$2)+$*0VG-)+-:$,2-$0&#S-G$.U /-G+.0+$ *0%&G-:$ SC$ )//G.d*#),-'C$ b$ /-G$ V-0,$ )0:$,2),$.U )VV*:-0,+$*04.'4*0E$/-G+.0)'$*0%&GC$SC$)G.&0:$=$/-G$V-0,?$S&, *,$2)+$0.,$*0U'&-0V-:$,2-$0&#S-G$.U$/-G+.0+$(*''-:8 ;.#-$ V.&0,G*-+$ &+-$ )$,*#-$ '*#*,$,2),$ :-4*),-+$ UG.#$,2- +,)0:)G:$>6$:)C+$)U,-G$)$,G)UU*V$)VV*:-0,$U.G$:-U*0*0E$)$,G)UU*V :-),2?$ S&,$,2-$ G-+&',*0E$ :*UU-G-0V-+$ V)0$ S-$ V.GG-V,-:$ \*,2$ ) V.04-G+*.0$ V.-UU*V*-0,8$!2-$ V.4-G)E-$.U$ +,),*+,*V+$.0$ U),)' )VV*:-0,+$*+$0.,$<66$/-G$V-0,$*0$)''$V.&0,G*-+8$!2-$U*E&G-+$4)GC *0$ :*UU-G-0,$ +.&GV-+$ )0:$ S-V.#-$ G-4*+-:$.4-G$,2-$ C-)G+8$ W.G,2*+$ G-)+.0$,2-$ U*E&G-+$ U.G$ :*UU-G-0,$ C-)G+$ #)C$ 4)GC$ *0 +,),*+,*V)'$/&S'*V),*.0+8 V.4-G)E-$.U$,2-$ +,),*+,*V+$.0$ U),)'$ )VV*:-0,+$ *+$ <66$ /-G V-0,8$!2-$G-/.G,*0E$*+$V.0,G.''-:$&+*0E$:-),2$V-G,*U*V),-+8$R&-,.$,2-$ V.#/G-2-0+*4-$ V.4-G)E-$ )0:$ +-4-G*,C?$,2-$ 0&#S-G$.U,G)UU*V$U),)'*,*-+$*+$)$#.G-$G-'*)S'-$*0:*V),.G$.U$,2-$,G-0:$*0$G.): +)U-,C$,2)0$,2-$U*E&G-$U.G$)VV*:-0,+8!2-$ V.4-G)E-$.U$,2-$ )VV*:-0,+$ 2)4*0E$ V)&+-:$ /-G+.0)' *0%&G*-+$ *+$ )G.&0:$ 56$ /-G$ V-0,8$!2-G-$ )G-$ :*UU-G-0V-+$ *0$,2- G-/.G,*0E$.U$ :*UU-G-0,$,C/-+$.U$ )VV*:-0,+8$!2-$ V.4-G)E-$ *+ \.G+,$ U.G$ VCV'*+,+$ *0%&G-:$ *0$ +*0E'-$ )VV*:-0,+8$!2-+- :-U*V*-0V*-+$ )G-$ #)*0'C$ :&-$,.$,2-$ U)V,$,2),$ #)0C$.U$,2-+- )VV*:-0,+$)G-$0.,$G-/.G,-:$,.$,2-$/.'*V-$S-V)&+-$*0$)$0&#S-G$.U V)+-+$,2-$ *0%&G*-+$ )G-$ +'*E2,$ )0:$ V.#/-0+),*.0+$ )G-$ +-,,'-: S-,\--0$,2-$ /)G,*-+$ *04.'4-:8$!2-$ #)%.G*,C$.U$,2-$ #*++*0E )VV*:-0,+$,2),$2)4-$V)&+-:$*0%&G*-+$)G-$#*0.G?$+*0V-$,2-$N.):!G)UU*V$ ]V,$.0'C$.S'*E-+$ G-/.G,*0E$,.$,2-$ /.'*V-$ *0V*:-0,+ \2-G-$+.#-.0-$*+$+-G*.&+'C$*0%&G-:8!2-$:),)$V)0$S-$V.0+*:-G-:$n&*,-$G-'*)S'-8$ R-U*V*-0V*-+$ *0,2-$ *0U.G#),*.0$ #)*0'C$ V.0V-G0$ :),)$,2),$ V)00.,$ S-$ '),-G 4-G*U*-:8$!2-+-$ +,),*+,*V+$ :.$ 0.,$ V.0,)*0$ :),)$.0$ '*)S*'*,C$ U.G )VV*:-0,+$ HVU8$ *0+&G)0V-$ V.#/)0*-+D$ +,),*+,*V+$ )0:$ ^.&G, +,),*+,*V+I8 S7'(+;#7=7$#7$Q#;,6;+,=-;7+=MM$Q;=QQ$-(67# R),)$.0$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*0$W*0')0:$)G-$V.''-V,-:$,2G.&E2$,\. :*UU-G-0,$ V2)00-'+a$,2.+-$ G-/.G,-:$,.$,2-$ /.'*V-$ )0:$,2.+- G-/.G,-:$,.$ *0+&G)0V-$ V.#/)0*-+8$ Z0$ )::*,*.0$,.$,2-+- +,),*+,*V+?$ /)G,*)'$ +,),*+,*V+$ V.#/*'-:$ SC$,2-$ N.): ]:#*0*+,G),*.0$ )0:$ #&0*V*/)'$ )&,2.G*,*-+$ )G-$ S)+-:$.0$,2- /.'*V-$:),)8$!2-+-$+,),*+,*V+$)G-$&+-:$U.G$*0+,)0V-$,.$/*0/.*0, )VV*:-0,$S')V($+/.,+8 J4

17 Z0$ )::*,*.0$,.$,2-+-$ +,),*+,*V+?$ )0.,2-G$ +-,$.U$ +,),*+,*V+$.0 G.):$ )VV*:-0,+$ *+$ /&S'*+2-:$ *0$ W*0')0:8$!2-$!G)UU*V$ ;)U-,C ^.##*,,--$.U$ Z0+&G)0V-$ ^.#/)0*-+$ HA]F!I$ V.#/*'-+ +,),*+,*V+$.0$)VV*:-0,+$U.G$\2*V2$V.#/-0+),*.0$2)+$S--0$/)*: UG.#$,G)UU*V$ *0+&G)0V-8$!2-$ :),)$ )G-$ /G*#)G*'C$ S)+-:$.0 *0U.G#),*.0$G-/.G,-:$SC$*0+&G-:$/.'*VC2.':-G+8$Z0$,2-$V)+-$.U :)#)E-1.0'C$ )VV*:-0,+$,2-$ A]F!$ +,),*+,*V+$ )G-$,2-$ #.+, &+-U&'?$)+$,2-C$*0V'&:-$#)0C$.U$,2-$#*0.G$)VV*:-0,+$,2-$/)G,*-+ *04.'4-:$+-,,'-$S-,\--0$,2-#+-'4-+$)0:$G-/.G,$,.$,2-$*0+&G)0V- V.#/)0C$S&,$0.,$,.$,2-$/.'*V-8!2-$ N.):$ ]VV*:-0,$ Z04-+,*E),*.0$!-)#+$ *04-+,*E),-$ )'' U),)'$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ *0$ W*0')0:8$!2-$ U*0:*0E+$.U$,2-,-)#+$)G-$)++-#S'-:$*0,.$)00&)''C$/&S'*+2-:$G-/.G,+?$)0:$,2- :),)$)G-$)'+.$&+-:$U.G$+/-V*)'$+,&:*-+8 Q.+/*,)'+$ )0:$ 2-)',2$ V-0,G-+$ )'+.$ V.#/*'-$ +,),*+,*V+$.0 V)+-+$.U$,G)UU*V$ )VV*:-0,+?$ S&,$,2-$ :),)$ V.''-V,-:$ )G-$ #)*0'C *0,-0:-:$U.G$2-)',2$V)G-$+-G4*V-+$)0:$V)00.,$S-$/G./-G'C$&+-: U.G$,G)UU*V$ +)U-,C$ /&G/.+-+8$!2-+-$ :),)$ V)0$ S-$ &+-:$ )+ +&//'-#-0,)GC$#),-G*)'?$)+$,2-C$V.0,)*0$*0U.G#),*.0$-dV'&:-: UG.#$.,2-G$+,),*+,*V+?$+&V2$)+$*0%&G*-+$V)&+-:$*0$/-:-+,G*)0$)0: S*VCV'-$,G)UU*V8 ]$ '*+,$.U$ '*,-G),&G-$.0$ +,),*+,*V+$ V.0V-G0*0E$ G.):$,G)UU*V )VV*:-0,+$*+$)//-0:-:$,.$,2-$-0:$.U$,2*+$/&S'*V),*.08 7'(;-=7=!2-$,)S'-+$.U$,2*+$/&S'*V),*.0$)G-$)'+.$)4)*')S'-$*0$U*'-$U.G#),8 ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ /G.:&V-+$,)*'.G1#):-$ +/-V*)'$ /G*0,.&,+$.0 G-n&-+,?$ +&S%-V,$,.$ V2)GE-8$ R),)$ H-dV'&+*4-$.U$ /-G+.0)' *0U.G#),*.0$)0:$G-E*+,G),*.0$0&#S-G+I$V)0$)'+.$S-$)Vn&*G-:$)+ U*'-+8 R(M$6$7$,6#?#(.7%$(OO-P7(PP-.&!% ]0$)VV*:-0,?$\2*V2$.VV&GG-:$.G$.G*E*0),-:$*0$)0$)G-)$.G$+,G--,./-0$,.$ /&S'*V$,G)UU*V?$ )+$ +,*/&'),-:$ *0$,2-$ N.):$!G)UU*V$ ]V,? )0:$ \2*V2$ G-+&',-:$ *0$.0-$.G$ #.G-$ /-G+.0+$ S-*0E$ (*''-:$.G *0%&G-:$.G$*0$#),-G*)'$:)#)E-+8$ ],$'-)+,$.0-$ #.4*0E$ 4-2*V'- \)+$ *04.'4-:8$!2-$ +,),*+,*V+$ )'+.$ *0V'&:-$,G)#$ )VV*:-0,+$ )0: G)*'\)C$'-4-'$VG.++*0E$)VV*:-0,+8$]$/-:-+,G*)0$U)''*0E$:.\0$*+ 0.,$)$,G)UU*V$)VV*:-0,$S&,$U)''*0E$:.\0$.0$)$S*VCV'-$Hh4-2*V'-I *+8 R-00&.7-!7$#(.7(PP-.&!% ]0C$ /-G+.0$ \2.$ :*-:$ \*,2*0$ >6$ :)C+$ )+$ )$ G-+&',$.U$,2- )VV*:-0,8 *!1"$&.7-!7$#(.7(PP-.&!% ]0C$/-G+.0$\2.$\)+$0.,$(*''-:?$S&,$+&+,)*0-:$)+$)$G-+&',$.U$,2- )VV*:-0,$ *0%&G*-+$ G-n&*G*0E$,G-),#-0,$.G$.S+-G4),*.0$ *0 2.+/*,)'?$),$2.#-$H+*V($'-)4-I$.G$./-G),*4-$,G-),#-0,?$+&V2$)+ +,*,V2-+8$ jg&*+-+?$ +VG),V2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E )U.G-#-0,*.0-:$,G-),#-0,$)G-$0.,$G-E)G:-:$)+$*0%&G*-+8 *!E#0E&.7-!7(PP-.&!% RG*4-G+$.U$4-2*V'-+$)0:$/-:-+,G*)0+$*04.'4-:$*0$)VV*:-0,+$)0: )''$ /)++-0E-G+$ (*''-:$.G$ *0%&G-:$ *0$ )VV*:-0,+8$ ]0$ )0*#)'$ *+ *04.'4-:$*0$)0$)VV*:-0,$*04.'4*0E$)0*#)'+8 >PP-.&!%7 -!E#0E-!M7 (7 9&$)#!7 #$7 9&$)#!)7 "!.&$7 %6& -!O0"&!P&7#O7(0P#6#0 ]0$)VV*:-0,$*04.'4*0E$)$:G*4-G$.G$/-:-+,G*)0$\2.$\)+$U.&0:$,. S-$HS'..:$,-+,$.G$SG-),2$)0)'C+*+$+2.\-:$S'..:$)'V.2.'$V.0,-0,.U$ ),$ '-)+,$ 687$ /-G$ #*''-I?$.G$ \)+$ \*,2$ +&UU*V*-0,$ G-)+.0 +&+/-V,-:$.U$S-*0E$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$),$,2-$,*#-.U$,2-$)VV*:-0,8 D$"!,7.$-E-!M7P()& ]0$ )VV*:-0,$ *04.'4*0E$ )$ :G*4-G$.U$ )$ #.,.G$ 4-2*V'-$ \2.$ \)+ U.&0:$,.$ S-$ HS'..:$,-+,$.G$ SG-),2$ )0)'C+*+$ +2.\-:$ S'..: )'V.2.'$ V.0,-0,$.U$ ),$ '-)+,$ 687$ /-G$ #*''-I?$.G$ \)+$ \*,2 +&UU*V*-0,$ G-)+.0$ +&+/-V,-:$.U$ S-*0E$ &0:-G$,2-$ *0U'&-0V-$.U )'V.2.'$),$,2-$,*#-$.U$,2-$)VV*:-0,8 Y.+,$.,2-G$ V.0V-/,+$ )0:$ :-U*0*,*.0+$ )G-$ /G-+-0,-:$ *0$,2- N.):$!G)UU*V$]V,$)0:$R-VG--+8 D$-E-!M7$-M6%) 57Y./-:+$ )0:$ '*E2,$ U.&G1\2--'-:$ 4-2*V'-+?$ -dv'&:*0e '.\1/.\-G$/-:)'$#./-:+$H+/--:$'-++$,2)0$57$(#g2I :7!G)V,.G+?$ +0.\#.S*'-+$ H,G)0+/.G,$,G)V,.G+$ S-'.0E$,. V),-E.GC$^I?$*0V'&:-:$*0$.,2-G$V),-E.G*-+ >$i*,2$&0:-g$,\.$c-)g+d$-d/-g*-0v-$,2-$2*e2-+,$/.\-g$57$(i )0:$,2-$ /.\-Gg\-*E2,$ G),*.$0.,$ #.G-$,2)0$ i*,2$'.0e-g -d/-g*-0v-$)''$#.,.gvcv'-+ A$M)++-0E-G$ V)G+$ )0:$ 4)0+?$ )0:$ V.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2- :G)\*0E$4-2*V'-$*+$)$V),-E.GC$j$4-2*V'-$)0:$,2-$,.,)'$#)++$.U,2-$V.#S*0),*.0$:.-+$0.,$-dV--:$>?766$(E?$)0:$,2-$,.,)'$#)++.U$,2-$,G)*'-G$:.-+$0.,$-dV--:$,2-$#)++$.U$,2-$:G)\*0E$4-2*V'-8 \*,2$ )$,.,)'$ #)++$.U$ >?766$ (E$ S&,$ 0.,$ #.G-$,2)0 B?766$(E B$A-2*V'-+$\*,2$)$,.,)'$#)++$.U$.4-G$>?766$(E V),-E.GC$ ^<$ 4-2*V'-$ )+$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'-$ )0:$,2-,.,)'$#)++$.U$,2-$V.#S*0),*.0$:.-+$0.,$-dV--:$<5?666$(E #)++$.U$.4-G$B76$(E BC$]''$ 4-2*V'-$ V.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'- S-'.0E+$,.$V),-E.G*-+$^<$)0:$^ D$]''$#.,.G$V.)V2-+ DC$^.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'-$ S-'.0E+$,. V),-E.G*-+$R<$)0:$R?-),7P#89($-)#!) R),)$.0$,2-$ 0&#S-G$.U$ /./&'),*.0$ )0:$.0$,2-$ #.,.G$ 4-2*V'- +,.V($.G$ V.GG-+/.0:*0E$ *0U.G#),*.0$ U.G$,2-$ S-E*00*0E$.U$,2- C-)G$\-G-$&+-:$*0$G*+($V.#/)G*+.0$V)'V&'),*.0+8?&M-#!(07.-E-)-#!!2-$G-E*.0)'$:*4*+*.0$4)'*:$),$,2-$-0:$.U$566J$2)+$S--0$&+-: *0$,2-$,)S'-+8 "T%2=6=7$,6;,M;#3<I,2# Y)E0*,&:-$0*' $$$$$$$$$$c ^),-E.GC$0.,$)//'*V)S'-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8 R),)$0.,$)4)*')S'-$.G$,..$&0V-G,)*0$U.G$/G-+-0,),*.0$$$$$$$$$$$$$$$$88 MG-'*#*0)GC$:),)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k J8

18 =QQ$-(67# l.,,'*-s$ R)*#'-G$ )0:$ i*'2-'#$ Y)CS)V2$ S&*',$,2-$ U*G+, U.&G1\2--'-:$ #.:-'$.U$ V)G$ \2*V2$ \)+$ +-G*)'$ /G.:&V-: W*00*+2$ M)G'*)#-0,$ G-n&-+,-:$,2-$ E.4-G0#-0,$,. #)(-$)$+&G4-C$.0$,2-$V)&+-+$.U$V)G$)VV*:-0,+$)0:$-+/-1 V*)''C$.0$)'V.2.'1G-'),*.0$,.$)VV*:-0,+$H<=>6I8 ^.#/*'*0E$ +,),*+,*V+$.0$ V)G$ )VV*:-0,+$ \)+$ +,)G,-:$ )0:,2-$ G-+&',+$ \-G-$ /&S'*+2-:$ *0$,2-$ ;.V*)'$ N-4*-\D+ +-V,*.0$ N.):$!G)UU*V$ R)#)E-+8$ 90'C$ #.,.G$ 4-2*V'- )VV*:-0,+$\-G-$*0V'&:-:$H<=><I8!2-$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ \-G-$ -d,-0:-:$,. *0V'&:-$)''$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$H<=J<I8!2-$/G-:-V-++.G$.U$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+),*.0$U.G$!G)UU*V ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ HF**(-00-,&G4)I?$!)'%)$ V.#/*'-:$,2- U*G+,$/&S'*V),*.0$.0$,G)UU*V$)VV*:-0,+$H<=7BI8 MG.:&V,*.0$.U$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ \)+,G)0+U-GG-:$,.$,2-$ ^-0,G)'$ ;,),*+,*V)'$ 9UU*V-? Y.&0,*0E$.U$ +-),$ S-',+$ S-V)#-$ V.#/&'+.GC$ U.G$ UG.0, +-),+$.U$/)++-0E-G+$.U$V)G+?$<$L)0&)GC$<=B<8 [+-$.U$ 2-):'*E2,+$.S'*E),.GC$ *0$ \*0,-G?$ <$ K.4-#S-G <=B58!2-$U*G+,$M)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$)0:$^.##&0*V),*.0+ ^.##*,,--?$<>$R-V-#S-G$<=B>8 R-VG--$.0$ F**(-00-,&G4)?$,2-$ ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0:$H<=B>I8 K&#S-G$.U$V)G+$-dV--:-:$.0-$#*''*.0$H<=B>I8 l-0-g)'$+/--:$'*#*,$b6$(#g2?$<$l&'c$<=bj8 i-)g*0e$.u$ +-),$ S-',+$ *0$ /)++-0E-G$ V)G+$ S-V)#- V.#/&'+.GC$U.G$UG.0,$+-),$/)++-0E-G+?$<$L&'C$<=B78 F*#*,+$ \-G-$ +-,$ ),$ 687$ /-G$ #*''-$ U.G$ +'*E2,$ )0:$ <87$ /-G #*''-$U.G$)EEG)4),-:$:G&0(-0$:G*4*0E?$<$]/G*'$<=BB8 [+-$.U$ +)U-,C$ 2-'#-,$ V.#/&'+.GC$ U.G$ #.,.GVCV'*+,+? <$L&0-$<=BB8 jg&*+-+?$+vg),v2-+?$-,v8?$g-n&*g*0e$0.$#-:*v)'$,g-),#-0,? \-G-$-dV'&:-:$UG.#$,2-$:-U*0*,*.0$.U$*0%&G*-+$H<=BbI8 [+-$.U$\*0,-G$,CG-+$V.#/&'+.GC?$<$R-V-#S-G$<=Bb8 Y.&0,*0E$.U$+-),$S-',+$U.G$S)V($+-),+?$2-):'*E2,$\)+2*0E :-4*V-$)0:$G-)G$\*0:.\$:-UG.+,-G$S-V)#-$V.#/&'+.GC? <$L)0&)GC$<=b<8 [+-$.U$ +)U-,C$ 2-'#-,$ V.#/&'+.GC$ U.G$ #./-:$ G*:-G+? 0.01&+-$.U$ +-),$ S-',+$ /&0*+2)S'-?$ C-)G1G.&0:$ &+-$.U 2-):'*E2,+$ V.#/&'+.GC$.&,+*:-$ &GS)0$ +-,,'-#-0,+? <$]/G*'$<=b58 ]V,$.0$U*d-:$/-0)',C$*0$G.):$,G)UU*V?$<$;-/,-#S-G$<=b>8 l-0-g)'$+/--:$'*#*,$*0$&gs)0$+-,,'-#-0,+$h76$(#g2i$)0:.&,+*:-$&gs)0$+-,,'-#-0,+$hb6$(#g2i?$<$]/g*'$<=bb8 i-)g*0e$.u$+-),$s-',+$s-v)#-$v.#/&'+.gc$*0$s)v($+-),+.u$/)++-0e-g$v)g+$)0:$*0$4)0+?$<$k.4-#s-g$<=bb8 K&#S-G$.U$V)G+$-dV--:-:$,\.$#*''*.0$H<=bbI8 RG*4*0E$'*V-0V-$)0:$:G*4-G$,G)*0*0E$G-4*+*.0?$<$9V,.S-G <==68!2-$ +-V.0:$ M)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$ )0:$ ;/--:$ '*#*,+$ U.G$ \*0,-G$,*#-$ *0$,2-$ \2.'-$ V.&0,GC?$ <5 ;-/,-#S-G$<==<8 ;/--:$'*#*,-G+$U.G$2-)4C$4-2*V'-+$/G.EG-++*4-'C?$<$Y)C <==J8 F*#*,$ U.G$ )EEG)4),-:$ :G&0(-0$ :G*4*0E$ ),$ <85$ /-G$ #*''-? <$;-/,-#S-G$<==J8!2-$ `&G./-)0$ [0*.0$.S'*E-:$ #-#S-G$ +,),-+$,.$ +&//'C,2-*G$ 0),*.0)'$ :),)$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ UG.#$ <==<$.01 \)G:+$H=>gB6Jg`^I$H<==JI8 W*0')0:$S-V)#-$#-#S-G$.U$,2-$`&G./-)0$[0*.0$H<==7I8 M.'*V-$+,)G,-:$,.$G-V.G:$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$#-)0+.U$V.#/&,-G*+-:$VG*#*0)'$G-E*+,G),*.0$+C+,-#$H<==7I8 RG*4*0E$ S)0$ U.G$ G-/-),-:$.UU-0V-+?$ 0-\$ :G*4-G+D$ +/--: ]#-0:-:$ G&'-+$ U.G$ '*E2,$,G)UU*V?$ :)C,*#-$ &+-$.U 2-):'*E2,+$ V.#/&'+.GC$ )'+.$ *0$ S&*',1&/$ )G-)+?$ <$ L&0- <==B8 LJJJF Y$V),-E.GC$:G*4*0E$'*V-0V-$HY./-:$:G*4*0E$'*V-0V-I$H< L)0&)GC$5666I8 ^.&0V*'$.U$ ;,),-$ :-V*+*.0$ *0$ /G*0V*/'-$ )S.&, *#/G.4-#-0,$.U$G.):$,G)UU*V$ +)U-,C?$ *0V'&:*0E$ ):./,*.0.U$0-\$,G)UU*V$+)U-,C$4*+*.0$H<b$L)0&)GC$566<I8 ]V,$.0$,2-$ &+-$.U$ V.##&0*V),*.0$ -n&*/#-0,$ \2*'-$ *0 V2)GE-$.U$)$#.,.G$4-2*V'-$H<$L)08$566>I8 N-4*+-:$/G.4*+*.0+$.0$,2-$&+-$.U$)$G-U'-V,.G$)0:$.S'*E)1,*.0$.U$VCV'*+,+$,.$&+-$+)U-,C$2-'#-,$\-G-$)::-:$,.$,2- N.):$!G)UU*V$]V,$H<$L)08$566>I8 JA

19 E15%"... Y(=+; 856""%"+.("*(55+.(166**(!X!U(Q,+-(-;I3;7'(;%,2$Q( :156*2$$+.'50($+**(... )=7=2; F51##$$+(12"%**+. '50($+**( *((52117*(. H22;=QQ$-(67#; F""#*++*;$#11(1#%*%($. #5&;$(1(.L.HQQ$-(67#;M,+;.'$Q'; Q2=$<#;%=$-;I3;7+=MM$Q; $6#&+=6Q( ZO "#+"!!!!!""+!!!!!!!!!!!!()(!!!!!!!!!!!!)!#'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#+$!!!!!"%)!!!!!!!!!!!!"!)+%!!!!!!!!!!!!%!&'%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%&!!!!!"("!!!!!!!!!!!!'()!!!!!!!!!!!!)!'#"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%$!,"!)'$!!!!!!!!!!!!"!"*"!!!!!!!!!!!!+!%$"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$&!!!!!+*$!!!!!!!!!!!!)!*"%!!!!!!!!!!!!(!%#"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$$!!!!!%'*!!!!!!!!!!! %!#"$!!!!!!!!!!! "(!&**!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*&!!!!!')#!!!!!!!!!!!!'!+)$!!!!!!!!!!!!))!&)$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*"!!!!!'$&!!!!!!!!!!!!(!*++!!!!!!!!!!!!)$!&($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*)!!!!!'''!!!!!!!!!!!!#!"('!!!!!!!!!!!!)(!$&&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*+!!!!!($$!!!!!!!!!!!!#!%"&!!!!!!!!!!!!)#!)'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*%!!!!!(##!!!!!!!!!!! "&!)*"!!!!!!!!!!! +"!'$+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*$!!!!!#'*!!!!!!!!!!!!""!)%$!!!!!!!!!!!!+'!)"'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#**!!!!!"!&"'!!!!!!!!!!!!"&!$""!!!!!!!!!!!!+$!""&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*'!!!!!(#&!!!!!!!!!!!!"&!*()!!!!!!!!!!!!+)!&%&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*(!!!!!(*&!!!!!!!!!!!!#!((*!!!!!!!!!!!!)(!#*)!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*#!!!!!#)#!!!!!!!!!!! "&!%+#!!!!!!!!!!! )#!&$+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'&!!!!!#'+!!!!!!!!!!!!"&!%**!!!!!!!!!!!!+&!%**!!!!!!!!!!!!''!"#&!!!!!!!!!!! "#'"!!!!!"!&%"!!!!!!!!!!!!"&!%)%!!!!!!!!!!!!+&!&&$!!!!!!!!!!!!()!)**!!!!!!!!!!! "#')!!!!!"!&')!!!!!!!!!!!!"&!%("!!!!!!!!!!!!)(!)&$!!!!!!!!!!!!'*!&&%!!!!!!!!!!! "#'+!!!!!#(&!!!!!!!!!!!!"&!%"$!!!!!!!!!!!!)#!&'"!!!!!!!!!!!!'+!+%%!!!!!!!!!!! "#'%!!!!!''#!!!!!!!!!!! #!$(&!!!!!!!!!!! )*!$'%!!!!!!!!!!!!*'!+&)!!!!!!!!!!! "#'$!!!!!(%)!!!!!!!!!!!!#!%#$!!!!!!!!!!!!)'!*&(!!!!!!!!!!!!'+!"(+!!!!!!!!!!! "#'*!!!!!')%!!!!!!!!!!!!'!#&*!!!!!!!!!!!!)+!#(#!!!!!!!!!!!!'%!++$!!!!!!!!!!! "#''!!!!!*+*!!!!!!!!!!!!'!*$)!!!!!!!!!!!!)%!)('!!!!!!!!!!!!'$!++'!!!!!!!!!!! "#'(!!!!!$$'!!!!!!!!!!!!!*!%%%!," )'!&*$!!!!!!!!!!!!')!+'"!!!!!!!!!!! "#'#!!!!!$()!!!!!!!!!!! *!+$*!!!!!!!!!!! )(!**(!!!!!!!!!!!!'#!**&!!!!!!!!!!! "#(&!!!!!$"%!!!!!!!!!!!!*!)'*!!!!!!!!!!!!)#!%"*!!!!!!!!!!!!(&!###!!!!!!!!!!! "#("!!!!!$"(!!!!!!!!!!!!*!*$$!!!!!!!!!!!!+"!+&+!!!!!!!!!!!!#"!$&'!!!!!!!!!!! "#()!!!!!$)$!!!!!!!!!!!!*!(''!!!!!!!!!!!!+"!))'!!!!!!!!!!!!('!*('!!!!!!!!!!! "#(+!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!"+)!!!!!!!!!!!!+'!*$"!!!!!!!!!!!!#)!$&+!!!!!!!!!!! "#(%!!!!!%((!!!!!!!!!!! '!&$$!!!!!!!!!!! +(!$")!!!!!!!!!!!!##!"+)!!!!!!!!!!! "#($!!!!!%##!!!!!!!!!!!!'!)*&!!!!!!!!!!!!%&!%&&!!!!!!!!!!!!"&"!($&!!!!!!!!!!! "#(*!!!!!$%)!!!!!!!!!!!!(!"**!!!!!!!!!!!!%"!*$)!!!!!!!!!!!!"&%!)*(!!!!!!!!!!! "#('!!!!!$))!!!!!!!!!!!!(!""%!!!!!!!!!!!!%+!"#(!!!!!!!!!!!!"&*!&#+!!!!!!!!!!! "#((!!!!!$#&!!!!!!!!!!!!(!#'#!!!!!!!!!!!!%*!"#)!!!!!!!!!!!!"")!"$*!!!!!!!!!!! "#(#!!!!!*''!!!!!!!!!!! #!&&$!!!!!!!!!!! %+!%&)!!!!!!!!!!!!"""!+#"!!!!!!!!!!! "##&!!!!!$(+!!!!!!!!!!!!#!$#)!!!!!!!!!!!!%+!$*#!!!!!!!!!!!!"&'!$$+!!!!!!!!!!! "##"!!!!!$'&!!!!!!!!!!!!(!(&%!!!!!!!!!!!!+#!#(+!!!!!!!!!!!!"&&!$""!!!!!!!!!!! "##)!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!+%"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!#"!&%+!!!!!!!!!!! "##+!!!!!%+%!!!!!!!!!!!!$!'"+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!("!$"(!!!!!!!!!!! "##%!!!!!%)+!!!!!!!!!!! $!())!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!(+!'($!!!!!!!!!!! "##$!!!!!%""!!!!!!!!!!!!!'!%&"!," VV!!!!!!!!!!!!(%!(*$!!!!!!!!!!! "##*!!!!!+$$!!!!!!!!!!!!*!#"#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!("!%$*!!!!!!!!!!! "##'!!!!!+#"!!!!!!!!!!!!*!$(#!!!!!!!!!!!!+"!#%%!!!!!!!!!!!!(&!'$*!!!!!!!!!!! "##(!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!*!$+$!!!!!!!!!!!!+%!&$+!!!!!!!!!!!!('!)*(!!!!!!!!!!! "###!!!!!+#"!!!!!!!!!!! *!*&*!!!!!!!!!!! +$!%##!!!!!!!!!!!!(#!"$"!!!!!!!!!!! )&&&!!!!!+$%!!!!!!!!!!!!*!)'#!!!!!!!!!!!!+$!&(&!!!!!!!!!!!!(%!$#)!!!!!!!!!!! )&&"!!!!!+(*!!!!!!!!!!!!*!&*$!!!!!!!!!!!!+$!**&!!!!!!!!!!!!((!$$)!!!!!!!!!!! )&&)!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!$!()#!!!!!!!!!!!!+%!)$'!!!!!!!!!!!!(#!%&+!!!!!!!!!!! )&&+!!!!!+%*!!!!!!!!!!!!!*!$*"!," +"!#&$!!!!!!!!!!!!(#!#''!!!!!!!!!!! )&&%!!!!!+)+!!!!!!!!!!! *!%%%!!!!!!!!!!! +)!**#!!!!!!!!!!!!#%!"*"!!!!!!!!!!! )&&$!!!!!+%+!!!!!!!!!!!!*!*'#!!!!!!!!!!!!+%!)+(!!!!!!!!!!! #*!&&&W!!!!!!!!!! "-!./01234/53/! !X!5,<%$2=7$,6;<(7',-;Q'=6L(- )-!Y=AI:B!Y//;:55:O1;77372;:2;72!X!0,&+Q(V;9'(;)$66$#';F,7,+;W6#&+(+#X;5(67+( W!Z551;;43/:34!X!E+(2$<$6=+3;-=7= JB

20 !"#!$!%&!'()('"*+($+%"+$!"#$#%%&(6'((!*+$**%+,-++../(%#&$$++-(0"($&#%%"",-#,++-(23M256774!"#$%&6(&&9/$$%+&"1+&/1:;-%+&/1&-*"+&,-"../0&"00/+%1,2&'34'56778 :1566**(.X.C$22(- F51##$$+(1+**(.X.W6?&+(- E15%" 90(**+%, )$$'$2"%%$ 90(**+%, )$$'$2"%%$ Y(=+; 9,7=2; W6;I&$27[&%;=+(=#; 9,7=2; W6;I&$27[&%;=+(=#; "#+"!!!!!""#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!&%'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#+$!!!!!"%'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!%($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%&!!!!!))'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!&(#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%$!,"!!!!!! +&&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "!+*(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$&!!!!!+'$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!+!))%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$$!!!! %#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! *!"($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*&!!!!!'*$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!#!'"*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*"!!!!!'(*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!""!)$*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*)!!!!!("&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!")!"'$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*+!!!!!#"+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!")!%#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*%!!!! #*%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "%!"*+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*$!!!!!"!&%#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!#"%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#**!!!!!"!&#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"%!()'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*'!!!!!#'+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!+%$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*(!!!!!#+#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"%!+'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*#!!!! "!&&*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "$!)%(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'&!!!!!"!&$$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"*!&)(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'"!!!!!"!"%+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"*!&)*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#')!!!!!"!"$*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!#($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'+!!!!!"!&(*!!!!!!!!!!!!+(&!!!!!!!!!!!!"$!($#!!!!!!!!!!!!#!&"%!!!!!!!!!!! "#'%!!!! (*$!!!!!!!!!!! +'*!!!!!!!!!!! "%!"*'!!!!!!!!!!! #!&*"!!!!!!!!!!! "#'$!!!!!#"&!!!!!!!!!!!!+)(!!!!!!!!!!!!"%!"$'!!!!!!!!!!!!(!&%$!!!!!!!!!!! "#'*!!!!!(&%!!!!!!!!!!!!+"(!!!!!!!!!!!!""!'&*!!!!!!!!!!!!*!**%!!!!!!!!!!! "#''!!!!!'&#!!!!!!!!!!!!)%&!!!!!!!!!!!!""!+&#!!!!!!!!!!!!*!%($!!!!!!!!!!! "#'(!!!!!*"&!!!!!!!!!!!!)))!!!!!!!!!!!!!!(!'&"!,"!!!!$!"#&!," "#'#!!!! *$&!!!!!!!!!!! )'*!!!!!!!!!!! (!'*)!!!!!!!!!!! $!"&&!!!!!!!!!!! "#(&!!!!!$$"!!!!!!!!!!!!)"#!!!!!!!!!!!!(!%%)!!!!!!!!!!!!%!#)+!!!!!!!!!!! "#("!!!!!$$$!!!!!!!!!!!!)"'!!!!!!!!!!!!#!&')!!!!!!!!!!!!$!$+(!!!!!!!!!!! "#()!!!!!$*#!!!!!!!!!!!!"(%!!!!!!!!!!!!#!""'!!!!!!!!!!!!$!))%!!!!!!!!!!! "#(+!!!!!*&%!!!!!!!!!!!!)&$!!!!!!!!!!!!#!+'+!!!!!!!!!!!!$!"#"!!!!!!!!!!! "#(%!!!! $%"!!!!!!!!!!! "#"!!!!!!!!!!! #!"#(!!!!!!!!!!! $!)&'!!!!!!!!!!! "#($!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!"'*!!!!!!!!!!!!#!$*+!!!!!!!!!!!!$!"$+!!!!!!!!!!! "#(*!!!!!*")!!!!!!!!!!!!"("!!!!!!!!!!!!"&!'*)!!!!!!!!!!!!$!#)#!!!!!!!!!!! "#('!!!!!$("!!!!!!!!!!!!"(*!!!!!!!!!!!!"&!'$)!!!!!!!!!!!!$!(%*!!!!!!!!!!! "#((!!!!!*$+!!!!!!!!!!!!"'(!!!!!!!!!!!!""!#&#!!!!!!!!!!!!*!"((!!!!!!!!!!! "#(#!!!! '+%!!!!!!!!!!! )+"!!!!!!!!!!! ")!&%)!!!!!!!!!!! *!'%%!!!!!!!!!!! "##&!!!!!*%#!!!!!!!!!!!!)&*!!!!!!!!!!!!")!'$(!!!!!!!!!!!!*!((*!!!!!!!!!!! "##"!!!!!*+)!!!!!!!!!!!!)&(!!!!!!!!!!!!""!$%'!!!!!!!!!!!!*!+*"!!!!!!!!!!! "##)!!!!!*&"!!!!!!!!!!!!"'%!!!!!!!!!!!!#!(##!!!!!!!!!!!!$!"('!!!!!!!!!!! "##+!!!!!%(%!!!!!!!!!!!!"+)!!!!!!!!!!!!'!(&*!!!!!!!!!!!!%!&$"!!!!!!!!!!! "##%!!!! %(&!!!!!!!!!!! "+"!!!!!!!!!!! (!&(&!!!!!!!!!!! %!%+"!!!!!!!!!!! "##$!!!!!%%"!!!!!!!!!!!!"%&!!!!!!!!!!!!!"&!"#"!,"!!!!$!$$'!," "##*!!!!!%&%!!!!!!!!!!!!"&$!!!!!!!!!!!!#!)##!!!!!!!!!!!!$!))'!!!!!!!!!!! "##'!!!!!%+(!!!!!!!!!!!!")'!!!!!!!!!!!!(!#$'!!!!!!!!!!!!%!(('!!!!!!!!!!! "##(!!!!!%&&!!!!!!!!!!!!"&*!!!!!!!!!!!!#!&#'!!!!!!!!!!!!%!(%+!!!!!!!!!!! "###!!!! %+"!!!!!!!!!!! "&)!!!!!!!!!!! #!&$)!!!!!!!!!!! %!'$#!!!!!!!!!!! )&&&!!!!!+#*!!!!!!!!!!!!"&+!!!!!!!!!!!!(!$&(!!!!!!!!!!!!%!%%+!!!!!!!!!!! )&&"!!!!!%++!!!!!!!!!!!!""+!!!!!!!!!!!!(!%""!!!!!!!!!!!!%!)&$!!!!!!!!!!! )&&)!!!!!%"$!!!!!!!!!!!!"&$!!!!!!!!!!!!(!"$*!!!!!!!!!!!!%!&+*!!!!!!!!!!! )&&+!!!!!+'#!!!!!!!!!!!!"&"!!!!!!!!!!!!!!#!&((!,"!!!!%!&$#!," )&&%!!!! +'$!!!!!!!!!!! ()!!!!!!!!!!! (!'#"!!!!!!!!!!! %!"+&!!!!!!!!!!! )&&$!!!!!+'#!!!!!!!!!!!!"&"!!!!!!!!!!!!(!#(+!!!!!!!!!!!!%!++#!!!!!!!!!!! "-!./01234/53/! !X!5,<%$2=7$,6;<(7',-;Q'=6L(- JG

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2012

Tieliikenneonnettomuudet 2012 Tieliikenneonnettomuudet 2012 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and Tourism i Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2011

Tieliikenneonnettomuudet 2011 Tieliikenneonnettomuudet 2011 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2013 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents. Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism

Tieliikenneonnettomuudet 2013 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents. Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Tieliikenneonnettomuudet 2013 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2007

Tieliikenneonnettomuudet 2007 Liikenne ja matkailu 2008 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2007 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2006

Tieliikenneonnettomuudet 2006 Liikenne ja matkailu 2007 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2006 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 Tilastografiikka Kehitystietoja vuosilta 1985-2009 Data om utvecklingen under perioden 1985-2009 Development trends for the years 1985 to

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014 8 215 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 8/215 Liikennevirasto Helsinki 215 Kannen kuva: Antti Nykänen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustavoitteet ja niiden seuranta. Myönteisten ennätysten vuosi 2009

Liikenneturvallisuustavoitteet ja niiden seuranta. Myönteisten ennätysten vuosi 2009 Myönteisten ennätysten vuosi 29 Helsingissä tapahtui vuonna 29 yhteensä 486 poliisin tutkimaa henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta. Näistä kuusi johti kuolemaan. Henkilövahinkoonnettomuuksia

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 7 2014 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 8 2013 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 8/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 gg Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Veijo Rajamäki Verkkojulkaisu

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 7 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 7/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013 Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013 Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio?

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari Sivu

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 Tietoisku 6/2015 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Tietilasto Vägstatistik Finnish Road Statistics Tilastoja - Statistiska rapporter - Statistics 1/2003 SVT Liikenne ja matkailu Samfärdsel och turism Transport and tourism Tietilasto Vägstatistik Finnish

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Suomen Tieliikenneonnettomuudet 1997 / Liikenneturva / JVa/05.10.1998 3

Suomen Tieliikenneonnettomuudet 1997 / Liikenneturva / JVa/05.10.1998 3 Lukijalle Liikenneturvan vusittainen tilastjulkaisu "Sumen tieliikennennettmuudet 1997" ilmestyy nyt 43. kerran. Lähdeaineistna vat Tilastkeskuksesta saadut tiedt pliisiviranmaisten tietn tulleista liikennennettmuuksista.

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Sisältö - Innehåll - Contents

Sisältö - Innehåll - Contents - Vägstatistik 2002 - Finnish Road Statistics Tietilasto Vägstatistik Finnish Road Statistics Tilastoja - Statistiska rapporter - Statistics 1/2004 SVT Liikenne ja matkailu Samfärdsel och turism Transport

Lisätiedot