Tieliikenneonnettomuudet 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenneonnettomuudet 2005"

Transkriptio

1 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

2 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Helsinki Helsingfors 2006

3 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Tilastokeskus Statistikcentralen Statistic Finland Raini Östlund Ville Vertanen (09) Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenneturva Trafikskyddet Central Organization for Traffic Safety in Finland Leena Paartola Petri Jääskeläinen (09) Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2006 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. Tilaston kuvaus: http//tilastokeskus.fi/til/ton/meta.html Tilaston laatuseloste: ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (print) ISBN (print) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Multiprint Oy, Helsinki 2006

4 "#$%&'( )*+,+-!"#"$ %&'()*+&$ +*+"',""$,*-,.%)$ /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*+,)$,*-'**1 (-0,--0$.00-,,.#&&(+*+,)$+-("$0**++"$(&.''-*+,)$%)$'.&(())01,&0-*+,)$2-0(*'3*+,"$4&.00)$56678 E.,DD$%)$+-0$%"'(--0$DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD8$F**(-00-,&G4) H-:-',"%"$!)'%)I$.0$ %&'()*++&,$.00-,,.#&&+,*')+,.%)$ 4&.:-0 <=7J$.00-,,.#&&(+*+,)$ )'()-0$ 0*#-''"$ DD;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,DD8$ KC,$ ("+*''"$.'-4)$ %&'()*+&$.0$ ()2:-(+)+ F**(-00-,&G4)0$%)$!*')+,.(-+(&(+-0$C2,-*+%&'()*+&8 L&'()*+&0$ ')):*00)+,)$.0$ 4)+,)00&,$!*')+,.(-+(&(+-++) A*''-$A-G,)0-0$ %)$ F**(-00-,&G4)++)$ M-,G*$ L""+(-'"*0-08$!*')+1,.0$')):*0,))0$.4),$'*+"(+*$.+)''*+,&0--,$N)*0*$O+,'&0:$!*')+,.1 (-+(&(+-+,)$ +-("$ F--0)$ M))G,.')$ %)$ L&(()$ A*-G*#))$ F**(-01 0-,&G4)+,)8$L&'()*+&0$.0$,)*,,)0&,$P)*+)$Q.'#$!*')+,.(-+(&(1 +-+,)8 R-00)$ /&S'*(),*.0$ *00-2T''-G$ &//E*U,-G$.#$ 4"E,G)U*(.'CV(.G +.#$(.##*,$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$+)#,$.#$:3:)$.V2$+():)1 :-$*$.'CV(.G0)$TG$ 'CV(++,),*+,*($2)G$/G.:&V-G),+$*$W*0')0:$+-:)0$TG$<=><$.V2 ;,),*+,*(V-0,G)'-0+$ /&S'*(),*.0$ &0:-G$ 0)#0-,$ X!*-'**(-00-4)1 2*0E.,X$ H&0E8$ A"E,G)U*(+():.GI$.V2$ :"G-U,-G$ &0:-G$ 0)#0-, DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD$ HA"E,G)U*(.'CV(.GI8$!G)U*(+(C:1 :-,$HU8:8$!)'%)I$2)G$/&S'*V-G),$.'CV(++,),*+,*($UG8.8#8$.'CV(.G0) TG$<=7J$&0:-G$0)#0-,$XA"E,G)U*(.'CV(.G$*$W*0')0:DD8$R-0$2"G /&S'*(),*.0-0$"G$!G)U*(+(C::-,+$.V2$;,),*+,*(V-0,G)'-0+$T,,.01 :-$E-#-0+)##)$/&S'*(),*.08 M&S'*(),*.0-0$2)G$G-:*E-G),+$)4$A*''-$A-G,)0-0$4*:$;,),*+1,*(V-0,G)'-0$.V2$ M-,G*$ L""+(-'"*0-0$ 4*:$!G)U*(+(C::-,8$ R-++1 &,.#$ 2)G$ N)*0*$ O+,'&0:$ 4*:$ ;,),*+,*(V-0,G)'-0$ +)#,$ F--0) M))G,.')$.V2$ L&(()$ A*-G*#))$ 4*:$!G)U*(+(C::-,$ :-',)E*,$ * UG)#+,"''0*0E-0$)4$+,),*+,*(-08$M&S'*(),*.0-0+$')C.&,$2)G$E%.G,+ )4$P)*+)$Q.'#$4*:$;,),*+,*(V-0,G)'-08 Y),,*$L"G4*0-0!.*#*,&+%.2,)%) F**(-00-,&G4) Q)00-'-$9G%)')!*')+,.%.2,)%)!*')+,.(-+(&+ Y),,*$L"G4*0-0 A-G(+,"'')0:-$:*G-(,3G!G)U*(+(C::-, Q)00-'-$9G%)') ;,),*+,*(:*G-(,3G ;,),*+,*(V-0,G)'-0 ),+(.,+-!2*+$ /&S'*V),*.0$ V.0,)*0+$ :),)$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ G-1 /.G,-:$,.$,2-$/.'*V-$)0:$:),)$.0$/-G+.0+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0,2-+-$)VV*:-0,+$*0$56678 Z0$ W*0')0:$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ 2)4-$ S--0 V.#/*'-:$ +*0V-$ <=><?$ )0:$ UG.#$ SC$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:8 [0,*'$ <=BB$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:D+$ /&S'*V),*.0$ \)+$ V)''-:$!*1 -'**(-00-4)2*0E.,$ HN.):$!G)UU*V$ R)#)E-+I$ )0:$ )U,-G$,2),!*-'**( ,,.#&&:-,$ HN.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+I8$!2- ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V$ ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ HF**(-01 0-,&G4)?$ /G-4*.&+'C$!)'%)I$ 2)+$ S--0$ /&S'*+2*0E$ +,),*+,*V+$.0 )VV*:-0,+$ +*0V-$ <=7J$ &0:-G$,2-$,*,'-$ ;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,$HN.):$!G)UU*V$]VV*:-0,+$*0$W*0')0:I8$!2*+$/&S'*1 V),*.0$*+$,2-$-*E2,2$%.*0,$/&S'*V),*.0$.U$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+)1,*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0:$)0:$;,),*+,*V+$W*0')0:8 YG$ A*''-$ A-G,)0-0$ UG.#$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ )0:$ YG$ M-,G* L""+(-'"*0-0$UG.#$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+),*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C *0$W*0')0:$\-G-$*0$V2)GE-$.U$,2-$/&S'*V),*.08$YG+$N)*0*$O+,1 '&0:$UG.#$;,),*+,*V+$W*0')0:$)0:$YG+$F--0)$M))G,.')$)0:$YG L&(()$ A*-G*#))$ UG.#$,2-$ ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ )'+.$/)G,*V*/),-:$ *0$,2-$ V.#/*'),*.0$.U$,2- +,),*+,*V+8$!2-$ ')C.&,$ *+$ SC$ YG+$ P)*+)$ Q.'#$ UG.#$ ;,),*+,*V+ W*0')0:8 Y),,*$L"G4*0-0 Y)0)E*0E$R*G-V,.G ^-0,G)'$9GE)0*_),*.0$U.G!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0: Q)00-'-$9G%)') R*G-V,.G ;,),*+,*V+$W*0')0:!

5 0$#1223# `+*/& > P),+)&+a$!*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$)''-$J66$%. (.'#),,)$4&.,,)$/-G"(("* b P),+)&+$'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$%)$'**( ,,.#&&(+*-0,*')+,.*00*0$2*+,.G*)) <6!"#$%$&'$( $<8$!*-'**( ,,.#&&:-,$<=><c <b $58$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$<=><c <= )"*+#,-((,',.'$."#, $>8$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%)$*"0 #&())0$ $J8$!*-'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%) *"0$#&())0$ < $78$!*-'**( ,,.#&&(+*++)$(&.''--,$*("GC2#*,,"*0 <=B7c *("GC2#*,,"*0$<=B7c $B8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<=B6c > $b8$f.&(())0,&0--,$,*-0("c,,"%"gc2#*,,"*0$<=b6c > $=8$P&.'-#))0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, )%.0-&4.,$5666c J <68$F.&(())0,&#*+--0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++).+)''*+-,$)%.0-&4.,$5666c J <<8$Y..,,.G*)%.0-&4.%-0$(&'%-,,)%),$2-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$)%.(.G,*0$#&())0$ <58$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <>8$F.&(())0,&0--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <J8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0?$*("GC2#"0$<66$666$)+&()+,) (.2,*$<=b7c B <78$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<66$666$)+&()+,)$(.2,* <=b7c B )+&()+,)$(.2,*$ b )$/$0(12$3$"#$ <B8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$5666c >6 <b8$p&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$4**(.0/"*4*,,"*0 5666c >6 <=8$P&.''--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0$5666c >< 568$F.&(())0,&0--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0 5666c >< 5<8$P&.''--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >5 558$F.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >5 4++*((5211%(--//" 5>8$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0$5666c >> 5J8$F.&(())0,&0--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0 5666c >> 578$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >7 >7 465%107* 5B8$P&.''--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ b8$F.&(())0,&0--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"1 5=8$P&.''--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ >B >68$F.&(())0,&0--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >B ><8$P&.''--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >b >58$F.&(())0,&0--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >b >>8$P&.''--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) J6 >J8$F.&(())0,&0--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ J6 >78$P&.''--,$(-'*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ J< J< 8,"0(**( >B8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--, <=B6c J5 >b8$q-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, G),,*%&./.,$*("GC2#*,,"*0$ J5 >=8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$(&&()&:-0$#&())0$ J> J68$M"*2:-,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$(&&()&:-0$#&()) J> J<8$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$(&.''--,$%&./&0--0$.+)''*+-0,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ J58$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$%&./&0--0.+)''*+-0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ!61*("*75( J>8$P&.''--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0$5666c J7 JJ8$F.&(())0,&0--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0 5666c J7 J78$!*-'**( ,,.#&&:-,$+-("$0**++"$(&.''--, %)$'.&(())0,&0--,$(&00*,,)*0$ "%(*(-(.$"+*"%(5( %)$)%.0-&4.0$*"0$#&())0$ b JB8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$2-0(*'3)&,.0$(&'%-,,)%), *("GC2#*,,"*0$%)$)%.(.G,*0$*"0$#&())0$ b :$+%$"+;,6"+*+ Jb8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++) 566<c566J = J=8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++)$566<c566J = 768$F**(-0,--++"$(&.''--,$-G"*++"$#)*++)$<==6c5667 7<8$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)+&()+,)$(.2,*$-G"*++" 758$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)&,.)$(.2,*$-G"*++" )$1%($("*(5'$ <8$]&,.1$%)$#..,,.G*/C3G"()0,)$<=7bc5667$H><8<58I 58$A"(*'&(&?$'**(-00-+&.G*,-$%)$)&,.()0,)$'""0-*,,"*0 >8$F**(-00-+&.G*,-$H#*'%8$)%.08$(#I$)%.0-&4.GC2#*,,"*0 <==6c5667 J8$A.*#)++).'-4*-0$)%.(.G,,*-0$#""G"$*("'&.(*,,)*0 566<c5667 @8$!)+.G*+,-C+.00-,,.#&&:-,$<=b=c5667 :"&'$66"%11(($ /

6 5,67(67# W.G-\.G: > N-4*-\a$K&#S-G$.U$G.):$,G)UU*V$:-),2+$S-'.\$J66$U.G$,2-,2*G:$+&VV-++*4-$C-)G <> MG.:&V,$:-+VG*/,* <7 N-4*-\$.U$,2-$2*+,.GC$.U$+,),*+,*V+$.0$,G)UU*V$+)U-,C$)0:,G)UU*V$)VV*:-0, <B )"2*.%*&"*% $<8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <b $58$P*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <= <5$7.1%*&.$+7.$=* $>8$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ $J8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ < $78$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$<=B7c $B8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$<=B6c > $b8$z0%&g-:$sc$g.):$&+-g$eg.&/$<=b6c > $=8$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$U),)'$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+ 5666c J <68$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$/-G+.0)'$*0%&GC$)VV*:-0,+ 5666c J <<8$Y.,.G$4-2*V'-$:G*4-G+$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$V)+&)',*-+ SC$,C/-$.U$4-2*V'-$)0:$:G*4*0E$'*V-0V-$ <58$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$E-0:-G <==7c <>8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0: E-0:-G$<==7c <J8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+$*0$,2-$)E- EG.&/$<=b7c B <78$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+ <=b7c B <66?666$*02)S*,)0,+$ b!>>"7*+(.("2* <B8$P*''-:$)0:$*0%&G-:$SC$#.0,2$5666c >6 <b8$p*''-:$)0:$*0%&g-:$sc$:)c$.u$\--($5666c >6 <=8$P*''-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 568$Z0%&G-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 5<8$P*''-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5 558$Z0%&G-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5!>>"7*+(.(-/* 5>8$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 5J8$Z0%&G-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 578$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ > >7?5+7"("5+% 5B8$P*''-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ b8$Z0%&G-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ =8$P*''-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B >68$Z0%&G-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B ><8$P*''-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >58$Z0%&G-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >>8$P*''-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >J8$Z0%&G-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >78$P*''-:$SC$G.):$+&GU)V-$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/ J< 5667 >B8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, <=B6c J5 >b8$rg&0(-0$:g*4-g+$*04.'4-:$*0$)vv*:-0,+$\*,2$v)+&)',*-+ SC$)E-$EG.&/$ J5 >=8$P*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J68$Z0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ J58$M-G+.0+$*0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ!&*$6."+B5&2$("5+ J>8$P*''-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 JJ8$Z0%&G-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 J78$N.):$)VV*:-0,+$)0:$/-G+.0+$(*''-:$.G$*0%&G-:$SC #&0*V*/)'*,C$5667 SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$4-2*V'-$ b JB8$M)++-0E-G$V)G$:G*4-G+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V )VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$:G*4*0E$'*V-0V Jb8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = J=8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = 768$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*0$+-'-V,-: 7<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66? $M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66?666 <8$!2-$0&#S-G$.U$)&,.#.S*'-+$)0:$#.,.G$VCV'-+ 58$M./&'),*.0?$4-2*V'-$(*'.#-,G-+$)0:$4-2*V'-+$G-E*+,-G-: J8$!2-$0&#S-G$.U$4)'*:$:G*4*0E$'*V-0+-+$566<c

7 Tieliikenteessä kuolleiden määrä alle 400 jo kolmatta vuotta peräkkäin Vuonna 2005 tapahtui henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 379 ja loukkaantui ihmistä. Kuolleita oli neljä enemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä pysyi vuosien tapaan edellisvuosia korkeammalla tasolla. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla vuoden Taulukko. Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinkoonnettomuudet ( ( ) Tilastointi muuttunut 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on pysynyt jo kolmatta vuotta peräkkäin neljänsadan alapuolella. Kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys on ollut liikennekuolemien vähenemisen taustalla 2000-luvun taitteesta. Vuonna 2005 tapahtuneita suurimpia muutoksia turvallisuuskehityksessä oli nuorten (15 24) liikennekuolemien määrän väheneminen selvästi. Liikennekuolemien määrä on keskimääräistä alhaisemmalla tasolla myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Vuoden 2005 aikana kuoli 69 nuorta, kun vuonna 2004 heitä oli 95. Erityisesti henkilöautossa menehtyneiden määrä väheni. Henkilöautoissa menehtyneiden osuus ei silti ole laskenut. Kolme neljästä nuoresta menehtyy edelleen henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 29 % oli alle 25-vuotiaita. Lasten tieliikennekuolemien määrä palasi keskimääräiselle tasolle. Lapsia menehtyi liikenteessä 21, mikä on kahdeksan enemmän kuin vuonna Iäkkäiden tai keski-ikäisten liikennekuolemien määrissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Nuorten aikuisten (25 34) liikennekuolemat sen sijaan lisääntyivät keskimääräistä korkeammalle tasolle Henkilöä Ikäryhmä: yhteensä Vuosi Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 6

8 /(0(!,"0,-1#-%($#-0-2,C*$J>$4&.00)$5667?$#*("$.0 (&&+*$4"2-##"0$ (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ P&.'-#)0,)/)&(1 +-,$ (-+(*,,C4",$ -:-''--0$ 4&.:-0$ /*#-*#/**0$,)'4*(&&1 ()&+**08$ L)')0(&'(*%.*:-0$ (&.'-#)0,)/)&(+-,$,))%)#*-0 &'(./&.'-'')$ 4"2-0*4",8$ Z"(("*:-0$ %)')0(&'(&(&.'-#*).'*$ -:-''--0$ /)'%.08$ Y-0-2,C0-*+,"$ J5$ e$.'*$ 4&.,*)*,)8$ ;&.%),*-(&.'-#*-0$ #""G"$.0$ /C+C0C,$ -00)'1 '))0$4**#-$4&.+*0)8 234$ &!$,*-'**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ HJ>I #""G"$.0$ (&*,-0(*0$ 4&.+*-0$ 566<c566>$ (-+(*)G4.) )'2)*+-##)'')$,)+.'')8$ `G*,C*+-+,*$ (-+"'**(-0,--0$ H(-+"1 -'.(&&I$,&G4)''*+&&+$.'*$ -:-''*+4&.,,)$ 2&.0.#/*8$ MC31 G"*'C(&.'-#*-0$ #""G"$ (-+"'**(-0,--++"$ /)')+*$ 4&.+*-0 566<c566>$,)+.''-8 5&!&6%3!&-.&!78##%%#$-934$ &!$#""G"$H>6I ()+4.*$+-'4"+,*8$P&.''-*,)$.'*$(C##-0-0$-0-##"0$(&*0 4&.00)$ 566J?$ +-("$ /&.'*,.*+,)(-G,)*0-0$ #""G"$ 4&.+*-0 566<c566>$(-+(*)G4..0$4-GG),,&0)8$YC3+$#..,,.G*/C31 G"()0,))0$ +&2,-&,-,,&0)$ #-0-2,C0-*:-0$ #""G"$ ()+4.*8 A&.:-0$ 5667$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*+,)$ #..,,.G*/C3G".01 0-,,.#&&(+*+,)$'"2-+$/&.'-,$.'*$+&*+,&#*+*)8 :()#$-)%&3)#!!&%%#8"",)-))($ #-0-2,C0-*:-0$ #""1 G"$.'*$ 4**#-$ 4&.+*-0$,)+.'')8$ Y-0-2,C0-*,"$.'*$ ()2:-(1 +)0?$(&0$4&.00)$566J$#-0-2,C0-*,"$.'*$+-*,+-#"08 A&.:-0$ 5667$ )*()0)$,)/)2,&*$ C(+*$ )""$#!!&%%#; 8"")$H4"2*0,""0$ 0-'%"$ #-0-2,C0C,,"I?$ %.++)$ (&.'*$ +-*,1 +-#"0$*2#*+,"8$`G"+$4&.:-0$5667$-G*,C*+/**G,-*+,"$.'*(*0 (.2,))#*+.00-,,.#&&(+*++)$ (&.''-*:-0$ #""G"0$ 4"2-1 0-#*0-08$!"#"$ +-'*,,CC$ '"2-+$ (.(.0))0$ 4&.00)$ 566J,)/)2,&0--'')$ P.0E*0()0())0$ +&&G.00-,,.#&&:-'')? %.()$.'*$;&.#-0$,*-'**(-0,--0$2*+,.G*)0$,&2.*+*0$+&&G.01 0-,,.#&&+8$!"++"$(.2,))#*+.00-,,.#&&:-++)$ #-0-2,C* 5>$ *2#*+,"8$ ;-0$ '*+"(+*$ 4&.:-0$ 566J$ )*()0)$,)/)2,&*,.*0-0$ +&&G.00-,,.#&&+?$ %.++)$ #-0-2,C*$ 0-'%"$ *2#*+,"8 A&.00)$ 566>$ +&&G.00-,,.#&&(+*++)$ -*$ #-0-2,C0C, C2,""0$*2#*+,"8 <"#.&!(1(!7 8",((!$,)G()+,-',&0)$ (-+"'**(-0,--++" /)'),,**0$ )*-#/*-0$ 4&.+*-0$ (-+(*)G4.0$,)+.''-8$ L.() (.'#)+$,*-'**(-0,--0$&2G*$#-0-2,C*$(-+"'**(-0,--++"8 A&.00)$ 5667$ $(%%-1"#9"8")%(9(",)-))($#-0-2,C* b=$%)$'.&(())0,&*$<$<5=$*2#*+,"8$p&.''-*:-0$.+)',)$#""1 G"$.0$4**+*$-0-##"0$(&*0$4&.00)$566J8$900-,,.#&&(1 +*++)?$ %.*++)$ %.(&$.+)''*0-0$.'*$ '""((-*:-0$,)*$ #&*:-0 2&&#))4*-0$)*0-*:-0$)')*+-0)?$(&.'*$+-*,+-#"0$%)$'.&(1 ())0,&*$ B=$ *2#*+,"8$ ;&G#)0+)$ +))0-*,)$.'*$ C2,"$ /)'%.0 (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ M.'**+*0$,*-,..0$,&'*$ 4&.00)$ 5667 '"2-+$,&2),$ G),,*%&./&#&+,)/)&+,)$ -:-''*+4&.,,)$ 4"2-#1 ;&.#-0$,-*''"$ (&.'*$ )+&()+'&(&&0$ +&2,-&,-,,&0) 4&.00)$5667$-0-##"0$*2#*+*"$(&*0$N&.,+*++)?$K.G%)+1 +)$%)$!)0+()++)8$ F**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ 4"2-0*$ ()*1 (*++)$M.2%.*+#)*++)$;&.#-)$'&(&&0$.,,)#),,)8!-*''"##-$ )%-,,**0$ 4&.00)$ 5667$ '"2-+$ 75$ #*'%)G:*) (*'.#-,G*"8$ F**(-00-+&.G*,-$ ()*((*-0$ )&,.%-0$.+)',)$.0 ()+4)0&,$ 56661'&4&0$ )*()0)$ (-+(*#""G*0$ C'*$ ()2:-0 /G.+-0,*0$ 4&.+*4)&2:*'')8$ F**(-0,--0$ ()+4&4)&2,*$ 2*1 :)+,&*$2*-#)0$.''-0$<?7$/G.+-0,,*)$4&.00)$56678$]&,.1 ()00)0$ ()+4&4)&2,*$.0$ (**2,C0C,$ C'*$ (.'#-0$ /G.+-0,*0,)+.''-$4**#-$4&.+*0)8$!"''"$2-,(-''"$)&,.%)$.0$;&.#-+1 +)$%.$C'*$5?b$#*'%..0))8 '&!D E2772!;7400:/231 *&!D $&!D %&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ 8742/! 8#9"(6'((!*+,%/;--/0/:;<=/,(&.##.(-*+$**%+,-++../(%#&$$+*.-" A

9 9&,7(#(2,#7( C1377*7=+:,$7&#!*-'**( ,,.#&&+,*')+,.$ /)'4-'--$ '**(-00-,&G4)''*+&&+1,*')0,--0$ +-&G)0,))$ ()0+)''*+-+,*$ %)$ ()0+)*04"'*+-+,*8$!*')+,.0,*-,.%)$ ("C,-,""0$ #&&0$ #&)++)$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,.*#-0/*1,-*:-0$ %)$ '**(-00-+&&00*,,-'&0$ /-G&+,--0)8$ A)',)(&00)''*+-''),)+.'')$ ("C,,"%*"$.4),$ #*0*+,-G*3,?$ (-+(&+4*G)+,.,$ %)$ '**(-01 0-)')0$%"G%-+,3,?$/)*()''*+-'')$,)+.'')$'"2*00"$(&00),8 P)0+)*04"'*+-+,*$,*-:.,$,.*#*,-,))0$ #&&0$ #&)++)$ fpa0 `&G../)0$,)'.&+(.#*++*.0$ H`^`I$ 4&.+*,,)*+--0$ %&'()*+&&0 X;,),*+,*V+$.U$ N.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+$ *0$ `&G./-$ )0:$ K.G,2 ]#-G*V)X8$ 9`^Ra0$,*-'**(-00-1$ %)$ '**( ,,.#&&+,*-,.1 ()0,)$ZN!]R$HZ0,-G0),*.0)'$N.):$!G)UU*V$)0:$]VV*:-0,$R),)1 S)+-I$ +*+"',""$ )*()+)G%),*-,.%)$ 4"-+,3+,"?$ )%.0-&4.*+,)?$,*-4-G1 (.+,)?$ +&.G*,,-*+,)$ %)$.00-,,.#&&(+*+,)$ +-("$ 0**:-0$ &2G-*+,) 9`^R1#)*++)8$ ;&.#-0$,*-:.,$.4),$,*-,.()00)++)$ #&()0)$ %) ;&.#*$.0$'**,,C0C,$,*-,.()00)0$("C,,"%"(+*$4&.:-0$<==5$)'&+1 +)8$ ;&.#-0$ /""("C,,"%"$.0$!*-2)''*0,.8$ `&G../)0$ &0*.0*0,*-'**( ,,.#&&+,*-,.()0,)$ ^]N`$ H^.##&0*,C$ R),)1 S)+-$.0$N.):$]VV*:-0,+I$/-G&+,&&$#*0*+,-G*0-&4.+,.0$/"",3(1 +--0$ H=>gB6Jg`^I8$ ^]N`a-0$.0$ (-G",,C$,*-,.%)$ C(+*,,"*+*+,".00-,,.#&&(+*+,)$)'()-0$4&.:-0$<==<$,*-:.*+,)8 9$(7,21'7((7!*')+,.(-+(&+$ +))$ /.'**+*)+*)*0$,*-,.%"G%-+,-'#""0$ HM]!L]I,)''-00-,&,$,*-'**( ,,.#&&+,*-:.,$ /.'**+*',)8$!*-:., +**GG-,""0$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+*',)$ (-+(*,-,,CC0$ G-(*+,-1 G**0?$%.+,)$&&:-,$,*-:.,$#&.(),))0$%)$+**GG-,""0$!*')+,.(-+(&(1 +-0$,*-,.(.0--''-$ (.'#-$ (-G,))$ (&&()&:-++)8$ L.()*+-0$ (&&1 ()&:-0$)*0-*+,.)$/"*4*,-,""0$4*-'"$(.'#-$(&&()&,,)$+-0$/"",1,C#*+-0$%"'(--08!*')+,.*,)4)0$(&&()&:-0$,*-:.,$.4),$+-&G))4)0$(&&()&:-0 )'&++)$!*')+,.(-+(&(+-0$("C,-,,"4*++"8$!*')+,.(-+(&+$,)G()+,)),*-:.,?$,-(--$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+**0$ '*+"(C+-'C*,"$ %),"C:-0,""$,*-,.%)$,)G4*,,)-++)$ #&*:-0$ G-(*+,-G*-0$,*-:.*'')8!)G(*+,-,&0$)*0-*+,.0$/.2%)',)$!*')+,.(-+(&+$')),**$,*-:.,,--0$%),)&'&((./)(-,*08$!*-:.,-$.0$ '&-,,)4*++)$ -+*#-G(*(+*$!*')+,.1 (-+(&(+-0$*0,-G0-,1/)'4-'&++)8!*')+,.(-+(&+$,"C:-0,""$ 4&.+*)*0-*+,.)$ (&.'-#)0+CC,*')+1,.0$,*-:.*'')$ (&.''-*+,)8$ A&.+*)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ '*+"(+*,*')+,.*,)4))$ 4&.,,)$ +-&G))4)0$ 4&.:-0$ (-4""''"$!*-2)''*00.0,*-:.*'')$,)/)2,&#)/)*()+,)$%)$2-0(*'34)2*0E.*+,)$+-("$'**( )2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&0,*-0$,*-:.*'')$ (&.'-#))0$ %.2,)1 0-*+,)$ G),,*%&./&#&+.00-,,.#&&(+*+,)8$ F*+"(+*$,*-'**( ,,.#&&+)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ 4&.+*,,)*0$ ]%.0-&4.2)''*01,.(-+(&(+-0$)%.(.G,,*1$%)$#..,,.G*)%.0-&4.,*-:.*'')8 A&.+*0)$<=><c<=J6$,*')+,.$+*+"'+*$4)*0$.00-,,.#&&:-,?$%.*++).+)''*+-0)$.'*$ #..,,.G*("C,,3*0-0$ )%.0-&4.8$ Q&.#),,)4) #&&,.+$,*')+,.*00*++)$,)/)2,&*$<=Bb?$%.''.*0$'.&(())0,&#*+*(+* -*$ (),+.,,&$ -0""$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$ C#8?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:& 2.*,.)8$ Y""G*,,-'C#&&,.+$ 4"2-0+*$ '.&(())0,&0-*,,-0$ #""G"" '"2-+$>6$/G.+-0,,*)8 P&.'-#)0+CC,*')+,.++)$,*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$.0 2*-#)0$,"++"$-+*,-,,C%"$'&(&%)$+&&G-#/*$-G*$#""G*,,-'C%-0$,)(*)a #&()0)$.4),$#&&0$#&)++)$>6$4&.G.()&:-0$%"'(--0$(&.''--,8 M.'**+*$+**G,C*$("C,,"#""0$NZPZ1%"G%-+,-'#""$4&.00)$ <==78 ;**2-0$ +**G,C#*0-0$.0$ )*2-&,,)0&,$.0E-'#*)$.00-,,.#&&+1$ %) '.&(())0,&#*+'&(&%-0$ 4-G,)*'&++)8$ ]*()*+-##*0$ '.#)((-*'') *'#.*,-,,&*2*0$'&(&*2*0$-*4",$,.:-00"(3*+-+,*$+*+"',C0--,$()*((* '*-4*##",$.00-,,.#&&:-,$%)$'.&(())0,&#*+-,8$!*-:.0(-G&&++),)/)2,&0&,$ #&&,.+$ -*$ 4)*(&,)$ 4-G,)*'&(-'/.*+&&,--0$ (&.'-1 #)0,)/)&+,-0$.+)',)?$ %.,()$,)G(*+,-,))0$ -:-''--0$ #C3+$ (&.'-1 #)0+CC,*')+,.+,)8 A&.00)$ 566>$!*')+,.(-+(&(+-++)$.,-,,**0$ ("C,,330$,*-'**1 ( ,,.#&&+,*-,.%-0$ ("+*,,-'CC0$ &&+*$,*-,.%"G%-+,-'#"8 KC(C)*()*+-#/*$,*-,.%"G%-+,-'#"$.0$ #)2:.''*+,)0&,$.00-,,.1 #&&+,*-,.%-0$ /-G&+,--''*+-##)0$ ("+*,,-'C0$ %)$ #&*:-0$ )*0-*+1,.%-0$ 2-'/.##)0$ 2C4"(+*("C,308$ A&.:-+,)$ 566>$ '"2,*-0 )*0-*+,..0$.0$ '*+",,C$ '.&(())0,&0-*,)$!*-2)''*00.0$ )*0-*+,.0 /-G&+,--'')?$.00-,,.#&&,--0$ '**,,C4*-0$ G*(.+0*#*((-*:-0$ +-(" -G*')*+,-0$2)(&,.*#*0,.%-0$)4&'')8$!)G(-#/*-0$,*')+,./-G&+,-*1 :-0$ ("C,,330.,,.$.0$ 0.+,)0&,$ '.&(())0,&0-*:-0$ '&(&#""G*" 0.*0$ b$ /G.+-0,,*)$ $ %)$ 2-0(*'34)2*0(..0$ %.2,)0-*,)$.00-,,.1 #&&(+*)$0.*0$=$/G.+-0,,*)8$P&.''-*:-0$'&(&#""G**0$&&:*+,&+$-*.'-$4)*(&,,)0&,8 L.*++)*0$#)*++)$("C,-,""0$,*-'**(-00-(&.'-#)0$#""G*,,-'C+1 +"$ >6$ 4&.G.()&:-0$ G)%)+,)$ /.*((-)4))$ )*()G)%))8$ `G*$ #""G*,1,-'C*+,"$ %.2,&4),$ -G.,$ 4.*:))0$ (.G%),)$ #&&0,.(-G,.*#-'')8 P)*(*++)$ #)*++)$ /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*:-0$.00-,,.1 #&&(+*-0$.+)',)$-*$.'-$+),)/G.+-0,,*0-08$F&(&#""G",$4)*2,-'-1 4),$-G*$'"2,-*++"$%)$,)G(-0,&4),$4&.+*-0$(&'&-++)8$!"+,"$%.2,&-0 '&4&,$-G*$4&.+*-0$,*')+,.%&'()*+&*++)$-*4",$.'-$)*4)0$+)#.%)8 /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*,,-0$.00-,,.#&&(+*-0.+)',)$.0$ +),)/G.+-0,,*0-08$ Z'#.*,,)#*+,)$ (.0,G.''.*:))0$ (&.1 '*0+CC,.:*+,&+,-0$ )4&'')8$ M-*,,"4CC:-+,"$ %)$ 4)()4&&:-+,) %.2,&-0$'**(-00-(&.'-#*-0$(-2*,C++&&0,)$(&4))$.00-,,.#&&(1 +*)$4)G#-##*0$,*-'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$(-2*,C+,"8 M-*,,"4CC+$.0$2-0(*'34)2*0(..0$%.2,)0-*:-0$.00-,,.#&&(1 +*-0$.+)',)$ 0.*0$ 561/G.+-0,,*0-08$ `G*$.00-,,.#&&+,CC//*-0,*-,..0,&'.++)$.0$ -G.%)8$ Q&.0.*0$ /-*,,"4CC+$.0$ C(+*,,"* ,,.#&&(+*++)$ '.&(())0,&0-*+,)$ /.'(&/C3G"*'*%3*+,"8$ M&&,1,--''*+&&:-,$%.2,&4),$'"2*00"$+**,"?$-,,-*4",$.00-,,.#&&:-,$,&'- /.'**+*0$,*-,..08$ ;CC$ +**2-0?$ -,,-*$.00-,,.#&&(+*)$ *'#.*,-,) /.'**+*''-?$.0$4)',).+)++)$.00-,,.#&&(+*)$4)2*0(.%-0$/*-0&&+ %)$ (.G4)&(+-+,)$ +./*#*0-08$ M&&,,&4*+,)$ '.&(())0,&#*+--0 %.2,)0-*+,)$.00-,,.#&&(+*+,)$4)',).+)$.0$'*-4*"$'.&(())0,&#*1 +*)?$ +*''"$,*-'**(-00-')(*$ 4-'4.*,,))$ *'#.*,,)#))0$.00-,,.#&&1 :-+,)$/.'**+*''-$4)*0?$%.+$%.(&$.0$'.&(())0,&0&,$4)()4)+,*8!*-,.%)$ 4.*:))0$ /*,""$ 4)G+*0$ '&.,-,,)4*)8$ M&&,,--''*+&&:-, )*0-*+,.++)$.4),$ '"2*00"$ +-'')*+*++)$,*-:.*++)?$ %.*,)$ -*$ /C+,C," %"'(--0/"*0$,)G(*+,)#))08$!"#"$,*')+,.$-*$+*+"''"$,*-,.%)$+CC''*1 +CC:-+,"$.00-,,.#&&,--0$ H(+8$ 4)(&&,&+C2,*3*:-0$,*')+,.,$ %).*(-&+,*')+,.,I8 F&$7=;7$2=#7,?= 7$(2$$:(66(,66(77,<&&:#$#7=!*-,.%)$ '**( ,,.#&&(+*+,)$,&.,-,))0$ ;&.#-++)$ +-(" /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*:-0$ -,,"$ 4)(&&,&+C2,*3*''-$ *'#.*,-,,&%-0.00-,,.#&&(+*-0$ /-G&+,--'')8$ M.'**+*0$,*-,.*2*0$ /-G&+,&4),,"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$,*-0/*,"%"0?$!*-2)''*00.0$,)*$ (&0,*-0?,-(-#",$.+),*')+,.,8$ K"*,"$,*')+,.%)$ ("C,-,""0$ -+*#-G(*(+*.00-,,.#&&(+*-0$()+)&,&#*+/*+,-*:-0$+-'4*,,"#*+-++"8 B

10 !"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$ ;&.#-++)$ *'#-+,CC$,.*0-0$ -G*$ /-1 G&+,-*+,)$ '"2,-4"$,*')+,.8$ A)(&&,&+C2,*3*:-0$ '**(-00-,&G4)''*1 +&&+,.*#*(&0,)$ HA]F!I$ (.(.))$.#)0$,*')+,.0+)$.00-,,.1 #&&(+*+,)?$ %.*+,)$.0$ #)(+-,,&$ (.G4)&+,)$ '**(-00-4)(&&,&(1 +-+,)8$]*0-*+,.$/-G&+,&&$'"2*00"$4)(&&,&(+-0.,,)%*-0$)0,)#**0,*-,.*2*08$ 9#)*+&&+4)2*0(.%-0$.+)',)$.0$ /-G&+,-',&)$ ("C,,"" A]F!a0$,*')+,.)?$(.+()$+-$+*+"',""$+&&G-0$.+)0$0**+,"$'*-4*+," /-',*(.')G-*+,)?$%.,()$.+)''*+-,$+./*4),$(-+(-0""0$%)$*'#.*,,)4), 4)(&&,&+C2,*3''-?$#&,,)$-*4",$/.'**+*''-8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&00),$,&,(*4),$ ()*((* (&.'-#))0$ %.2,)0--,$ '**( ,,.#&&:-,$ ;&.#-++)8$!&,1 (*%)')&,)(&0,),C30$,&'.(+-,$ (..,))0$ 4&.+*,,)*0$ *'#-+,C4**0 G)/.G,,-*2*0?$ '*+"(+*$,&,(*%)')&,)(&0,)1)*0-*+,.*+,)$,-2:""0 -G*''*+,&,(*#&(+*)8 F**( ,,.#&&+,)/)&(+*)$,*')+,.*4),$#C3+$+)*G))'),$%),-G4-C+(-+(&(+-,?$#&,,)$(-G",,"4",$,*-:.,$.0$,)G(.*,-,,&$'"2*01 0"$,-G4-C:-02&.',.)$ 4)G,-0?$ -*("$ 0**,"$.'-$ (&00.'')$ /C+,C,,C ("C,,"#""0$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,C3++"8$!-G4-C:-02&.''.0,*-,.%)$ 4.*:))0$ ("C,,""$,"C:-0,"4"0"$ )*0-*+,.0)?$ (.+()$ 0**+,".0$ +)),)4*++)$,*-,.)?$ %.()$ %""$ #&*:-0$,*')+,.%-0$ &'(./&.'-''-? -+*#-G((*0"$,"+,"$(-4C-++"$'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,8!"#"0$ %&'()*+&0$ './/&&0$.0$ (..,,&$ '&-,,-'.$ '**( ,,.#&&+,*')+,.*2*0$'**,,C4"+,"$(*G%)''*+&&:-+,)8 7=&2&:,7!"#"0$ %&'()*+&0$,)&'&(.,$.4),$ +)),)4*0)$ #C3+$,*-:.+,.#&.1 :.++)8$!*')+,.(-+(&+$,-(--$'*+"(+*$)+*)(())0$,)G/-*:-0$#&()*1 +*)$ #)(+&''*+*)$,&'.+,&(+*)8$!*-,.%)$ 4.*:))0$ '&.4&,,))$ #C3+,*-:.+,.*0)?$ -*$ (&*,-0())0$ 2-0(*'3,*-,.%)$ -*("$.+)''*+,-0$ )%.1 0-&4.%-0$G-(*+,-G*,&00&(+*)8 F11+$7(2<17 :-&0--,&!!&#!!&%%#8"".&% Q-0(*'31$,)*$.#)*+&&+4)2*0(..0$%.2,)0&,$,)/)2,&#)?$%.()$.0 +),,&0&,$,*-'**(-00-')*0$#&())0$ C'-*+-''-$'**(-0,--''-$,)G(.*,-1,&'')$,)*$C'-*+-+,*$'**(-0,--+--0$("C,-,C''"$)'&--'')$ %)$ %.++)$.0.+)''*+-0)$)*0)(*0$C(+*$'**((&4)$(&'(&0-&4.8$!*-'**(-00-')*++) #""G*,-',C%-0$ )%.0-&4.%-0$ '*+"(+*$.+)''*+*(+*$ (&'(&0-&4.*(+* '&-,))0$ #C3+$ G)*,*.4)&0&$ +-("$ %&0)$,)+.G*+,-C+.00-,,.#&&(1 +*++)8$ L)')0(&'(*%)0$ ()),&#*0-0$ -*$.'-$ '**( ,,.#&&+? /.'(&/C3G"''"$Hh)%.0-&4.I$()),&#*0-0$.08 =!!&%%#8"".&))(7,"#00"% Q-0(*'3?$ %.()$.0$ (&.''&,$.00-,,.#&&:-0$ +-&G)&(+-0)$ >6 4&.G.()&:-0$(&'&-++)$.00-,,.#&&:-+,)8 =!!&%%#8"".&))(70#",,((!%"!"% Q-0(*'3?$%.()$-*$.'-$(&.''&,?$#&,,)$.0$+))0&,$.00-,,.#&&:-++) 4)##.%)?$ %.,()$ 4)),*4),$ 2.*,.)$,)*$,)G(()*'&)$ +)*G))')++)? 2.*,.)$(.,.0)$H+)*G)&+'.#))I$,)*$./-G),**4*+,)$ 2.*,.)?$ -+*#-G1 (*(+*$,*((-%"8$ L.+$ 2-0(*'3$.0$ +))0&,$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$,)* #&&,)$ +-'')*+,)?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:&$ -:-''"$ #)*0*,,&)$ 2.*,.)? 2"0,"$-*$(),+.,)$'.&(())0,&0--(+*8 =!!&%%#8""%&&!7#)(00-!&! 900-,,.#&&,--0$.+)''*+*(+*$ 2-0(*'3*(+*$ (),+.,))0$.00-,,.1 #&&,--0$.+)''*+,&0--,$ (&'(&0-&4.%-0$ (&'%-,,)%),$ %)$ %)')01 (&'(*%),$+-("$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$#),(&+,)%),8$`'"*0$.0 -'"*0.00-,,.#&&:-0$.+)''*0-08 >0,#6#0-%(9(") 900-,,.#&&+?$ %.++)$ %.0(&0$.+)''*+-0$ (&'%-,,)%)0$,)*$ %)')0(&'1 (*%)0$.0$,.:-,,&$ H4-G*(.(--0$,)*$ /&2)''&+(.(--0$,&'.+$ 4"2*01,""0$ 6?7$ /G.#*''-)I$,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.'' ,,.#&&+2-,(-''"$)'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8?(%%-1"#9"8")%(9(") 900-,,.#&&+?$%.++)$#..,,.G*)%.0-&4.0$(&'%-,,)%)0$.0$,.:-,,& H4-G*(.(--0$,)*$/&2)''&+(.(--0$,&'.+$4"2*0,""0$6?7$/G.#*''-)I,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.''--0$.00-,,.#&&+2-,(-''" )'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8 [+-*##),$ #&&,$ ("+*,,--,$ %)$ #""G*,-'#",$.4),$,*-'**(-00-1 ')*++)$%)$)+-,&(+*++)8 >1#;#-,&".&% 57#./.,$+-("$(-4C-,$0-'*/C3G",$'&(&&0$.,,)#),,)$/*-0*,-2.*1 +*)$H0./-&+$)''-$57$(#g2I$/.'(*#-''*+*)$#./.%) :$,G)(,.G*,?$ #..,,.G*(-'(),$ H'**(-00-,G)(,.G*$ (&&'&&$ '&.(())0 ^I?$+*+"',CC$#&*2*0$'&.((**0 >$)''-$5$4&.:-0$(.(-#&(+-'')$+&&G*0$,-2.$57(i$%)$,-2.g/)*0. A$2-0(*'3)&,.,$%)$ /)(-,,*)&,.,?$ +-("$ C2:*+,-'#",?$ %.*++)$ 4-,.1 )&,.$.0$j1'&.()0$)%.0-&4.$%)$C2:*+,-'#"0$(.(.0)*+#)++)$-* C'*,"$>$766$(E?$-*("$/-G"4)&0&0$(.(.0)*+#)++)$C'*,"$4-,.)&1,.0$.#))$#)++)) (&.G#)1)&,.,?$ %.*:-0$ (.(.0)*+#)++)$.0$ >$ 766$ (E?$ #&,,) -0*0,""0$B$766$(E B$C'*$>$766$(E$(.(.0)*+#)++)*+-,$)&,., 4-,.)&,.0)$ ^<1'&.()0$ )%.0-&4.$ %)$ C2:*+,-'#"0$ (.(.1 0)*+#)++)$-0*0,""0$<5$666$(E '*0%)1)&,.,$ %)$ #&&,$ )%.0-&4.,$ %.*++)$ C'*$ b?$ -0*0,""0$ #),(&+,)%)) C'*,,""$B76$(E BC$()*((*$)%.0-&4.C2:*+,-'#",?$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.(1 (**0$^<$%)$^ D$()*((*$'*0%)1)&,., DC$C2:*+,-'#",$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.((**0$R<$%)$R?-),-E&$%(-0"% N*+(*4-G,)*'&')+(-'#*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$)'&0$4"(*'&(&1$%) )&,.()0,),*-,.%)$,)*$4)+,))4*)8 >0"&1(,#!)&'&(.*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$566J$'./&++)$4.*#)++).'-4)) )'&-%)(.)8 9=&2&:,$##=;:137(737;#3<I,2$7 `*$C2,""0 $$$$$$$$$$c!*-,.$-/"'..e*0-0$-+*,-,,"4"(+* $$$$$$$$$$$8!*-,.)$-*$.'-$+)),&$,)*$+-$.0$'**)0$-/"4)G#)$-+*,-,,"4"(+*$$$$$$$$$88 `00)((.,*-,.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k G

11 7$2=#7,$66$6;'$#7,+$==6 l.,,'*-s$ R)*#'-G$ %)$ i*'2-'#$ Y)CS)V2$ G)(-0+*4),$ -01 +*##"*+-0$ 0-'*/C3G"*+-0?$ +)G%),&.,)0,..0$ C',"0--0 ;&.#-0$ -:&+(&0,)$ -+*,,*$,.*4.#&(+-0?$ -,,"$ 2)''*,&+,.*#*,,)*+*$,&,(*#&(+-0$ )&,.1.00-,,.#&&(+*-0$ +C*+,"$ %) -G*,C*+-+,*$)'(.2.'*0$.+)''*+&&:-+,)$0**2*0$H4&.+*$<=>6I8 ]&,.4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$)'.*,-,,**0$%)$,&'.(+-,$%&'()*+1,**0$;.+*))'*+-0$ ]*()()&+(*G%)0$.+&&:-++)$ 0*#-',"$!*-1 '**(-00-4)2*0E.,8$!*')+,.*0,*$(.+(*$)*0.)+,))0$#..,,.G*1 )%.0-&4.4)2*0(.%)$H4&.+*$<=><I8 F**( ,,.#&&(+*-0$,*')+,.*0,*$ '))%-00-,,**0$ (.+1 (-#))0$ ()*((*)$,*-'**( ,,.#&&(+*)$ H4&.+* <=J<I8 F**(-00-,&G4)0$ -:-',"%"?$!)'%)?$ (.(.))$ -0+*##"*+-0 (-GG)0$ %&'()*+&0$ '**( ,,.#&&(+*+,)$ H4&.+* <=7BI8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$ +**G,CC$!*')+,.(-+(&(+-0 <8<8<=B<8 ]%.4)'.%-0$("C,,3/)((.$,)'4-'')$<8<<8<=B58 Z$M)G')#-0,))G*0-0$'**(-00-(.#*,-)$<>8<58<=B>8 ]+-,&+$F**(-00-,&G4)+,)$4)',)(&00)''*+-+,)$F**(-00-,&G1 4)''*+&&+,C30$(-+(&+%"G%-+,3+,"$H4&.+*$<=B>I8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$#*'%..0))0$H4&.+*$<=B>I8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$b6$(#g2$<8b8<=bj8!&g4)43*:-0$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$ -,&*+,&*#*'') <8B8<=B78 N),,*%&./&#&(+-0$/G.#*''-G)%),a$'*-4"$6?7$%)$,3G(-"$<?7 /G.#*''-)$<8J8<=BB8 Y..,,.G*/C3G"*'*%3*:-0$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((. '.&(())0,&#*+*+,)$ /.*+,-,,**0$ #&+,-'#),?$ 0))G1 #&,$C#8?$%.*+,)$-*$)*2-&:&$2.*,.)$H4&.+*$<=BbI8!)'4*G-0E)+/)((.$<8<58<=Bb8 )+-00&+$,)()*+,&*#*''-?$ )%.4)'.%-0$ /-+&1 ')*,-?$,)()')+*0$'"##*,C+$<8<8<=b<8 Y./.*'*%.*''-$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((.?$,&G4)43*:-0 ("C,,"#",,3#CC:-0$ G)0E)*+,)4&&+?$ C#/"G*4&.,*0-0 4)'.%-0$("C,,3/)((.$,))%)#)0$&'(./&.'-'')$<8J8<=b58 F)(*$G*(-+)(.+,)$,*-'**(-0,--++"$<8=8<=b>8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$,))%)#*++)$h76$(#g2i$%)$,))%)#*1-0$&'(./&.'-'')$hb6$(#g2i$<8j8<=bb8!&g4)4c30$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$,)()*+,&*#*'')$ %) /)(-,,*)&,.*++)$<8<<8<=bB8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$5$#*'%..0))$H4&.+*$<=bbI8 ]%.(.G,,*1$%)$(&'%-,,)%)./-,&+&&:*+,&+$<8<68<==68 K./-&:-0G)%.*,,*#-,$ G)+()*+**0$ )%.0-&4.*2*0$ )+,-*,,)*0 <878<==J8!3G(-"0$G),,*%&.//.&:-0$G)%)$<?5$/G.#*''--0$<8=8<==J8 `&G../)0$ &0*.0*$ 4-'4.*,,*$ %"+-04)',*.0+)$,.*#*,,)#))0,*-:.,$'**( ,,.#&&(+*+,))0$4&.:-+,)$ <==<$ )'()1-0$H=>gB6Jg`^I$H4&.+*$<==JI8 ;&.#-+,)$,&'*$ `&G../)0$ [0*.0*0$ %"+-04)',*.$ H4&.+* <==7I8!*-'**( ,,.#&&(+*-0$(*G%))#*+-++)$/.'**+*$+**G,C* ("C,,"#""0$ ]!P1/.2%)*+,)$ N*(.+,-0$ (*G%))#*+%"G%-+1,-'#""$H4&.+*$<==7I8 ]%.(*-',.$,.*+,&4*+,)$ G*((.#&(+*+,)?$ &&+*',)$ (&'%-,,)%*',) P-4C-0$ '**(-0,--0$ +""0,3&&:*+,&+?$ )%.4)'.%-0$ /"*4")*1 LJJJF Y1'&.()0$)%.(.G,,*$HY./.(.G,,*I$H<8<85666I8 A)',*.0-&4.+,.0$ /-G*)),-/"",3+$,*-'**(-0,--0$,&G4)''*1 +&&:-0$/)G)0,)#*+-+,)?$%.()$ +*+"',""$ ##$ &&:-0$ '**(-01 0-,&G4)''*+&&+4*+*.0$2C4"(+C#*+-0$H<b8<8566<I8 F)(*$4*-+,*0,"')*,,-*:-0$("C,3+,"$)%.0$)*()0)$H<8<8566>I8 Q-*%)+,*#-0$("C,,3+""003(+-0$ '))%-00&+$ %)$ /C3G"*'C(C1 /"G"0$("C,,34-'4.*,-$,*-'**(-00-')(**0$H<8<8566>I8 J>

12 Under 400 döda i vägtrafiken för tredje året i följd År 2005 inträffade vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dem omkom totalt 379 och skadades människor. Antalet döda var fyra personer fler än år Antalet personskadeolyckor och antalet skadade hölls, i likhet med åren , kvar på en högre nivå än under tidigare år. Största delen av ökningen beror dock på att man fr.o.m. början av år 2003 infört Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken År Döda Skadade Personskadeolyckor ( ( ) Ändrad statistikföring exaktare grunder för statistikföringen. Antalet döda har redan för tredje året i rad legat under fyrahundra. Bakom det minskade antalet dödsfall i trafiken ligger den lätta trafikens goda säkerhetsutveckling, som började vid ingången till 2000-talet. En av de största förändringarna i säkerhetsutvecklingen år 2005 var den tydliga minskningen av antalet unga (15 24-åringar) som dog i trafiken. Också sett ur ett längre tidsperspektiv är antalet trafikdödade på en lägre nivå än genomsnittet. Under år 2005 dog 69 unga, medan antalet uppgick till 95 år I synnerhet antalet unga som omkom i personbil minskade. Andelen döda i personbilar har ändå inte sjunkit. Tre av fyra unga dör fortfarande i personbil. Av alla rattfulla som var inblandade i olyckor som ledde till döden var 29 procent under 25 år. Antalet barn dödade i vägtrafiken återgick till en genomsnittlig nivå. 21 barn omkom i trafiken, vilket är åtta fler än år I antalet äldre eller medelålders människor som förolyckades i trafiken skedde just inga förändringar. Antalet unga vuxna (25 34-åringar) som dog i trafiken har däremot ökat och ligger på en högre nivå än genomsnittet Personer Åldersgrupp: totalt År Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 11

13 mg$5667$4)g$)0,)'-,$u3g.'cv():-$o#%m+!m($&$j>?$:4+8 +-d$u"gg-$"0$tg$566j8$r3:+u)''-0$(.0v-0,g-g):-+$u.g,u)1 G)0:-$,*''$:-$ #3G()+,-$ 4*0,-G#T0):-G0)8$ ]0,)'-,$,G)U*(1 :3:):-$ U.,E"0E)G-$ &,)0U3G$,",.G,-G0)$ +%30(8$ ]0,)'-, "':G-$ U.,E"0E)G-$ +.#$ :.E$ *$,G)U*(-0$ 4)G$ U.G,U)G)0:- +,.G,8$ ]4$ :-$ U3G.'CV():-$ 4)G$ J5$ /G.V-0,$ TG8 ]0,)'-,$ :3:)$ /T$ 34-GET0E++,"''-0$ 2)G$ 4)G*,$ (.0+,)0, &0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08 ]0,)'-,$,G)U*(:3:):-$P3,0-)%&$$HJ>I$ 3():-$ (')G,$ UGT0 TG-,$ *00)0$ ]0,)'-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ 'TE :.V($ /T$ -0$ '"EG-$ 0*4T$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0 566<c566>8$Z$+C00-G2-,$+"(-G2-,-0$4*:$+.##)G,G)U*(-0 H%&0*c)&E&+,*I$4)G$+"#G-$"0$&0:-G$U3G-ET-0:-$TG8$]0,)1 '-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ *$ +.##)G,G)U*(-0$ T,-GE*V(,*''$0*4T0$U3G$TG-0$566<c566>8 ]0,)'-,$ O4$#03P,(.&7 8#%#$P3,0-)%&$$ H>6I$ 3():- (')G,8$]0,)'-,$:3:)$4)G$,*.$U'-G$"0$TG$566J$.V2$-0$.V2$-0 2)'4$ ET0E-G$ U'-G$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0$ 566<c566>8 ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$3():-$.V(+T$*$U3G2T'')0:-$,*''$ #.1,.GVC(-'S-+,T0:-,8$ mg$ 5667$ 4)G$ 0"+,)0$ 2"'U,-0$ )4$ :- #.,.GVC(-'.'CV(.G$ +.#$ '-::-$,*''$ :3:-0$ )4(3G0*0E+.1 'CV(.G8 ]0,)'-,$U3G.'CV():-$*$90(!,#$)!-!M($$'TE$/T$+)##) 0*4T$+.#$&0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08$]0,)'-,$U3G.'CV():-$4)G T,,)?$#-:)0$)0,)'-,$4)G$+%&$TG$566J8 [0:-G$ TG$ 5667$ +(-::-$ -0$ )%#$#03P,($ H#*0+,$ UCG).#(.#0)I?$:"G$+%&$#"00*+(.G$U3G.'CV():-+8$`,,$&,#"G1 ()0:-$ :G)E$ U3G$ TG$ 5667$ 4)G$ %&+,$ :-,$ ),,$ )0,)'-,$ :3:)$ * #3,-+.'CV(.G$ E*V($ 0-:8$ R-,$ U3G(')G)+$ 0"+,)0$ 2-',$ )4 +,.G.'CV()0$*$P.0E*0()0E)+$TG$566J?$+.#$4)G$:-0$#-+, U3G3:)0:-$4"E,G)U*(.'CV()0$*$W*0')0:+$2*+,.G*)8$Z$:-00) #3,-+.'CV()$:.E$5>$#"00*+(.G8$R-++&,.#$*0,G"UU):-$-0 )00)0$+,.G.'CV()$&0:-G$TG$566J?$:"G$UCG)$#"00*+(.G$U3G1.'CV():-+8$Z$+,.G.'CV(.G0)$TG$566>$U3G.'CV():-+$*0E-08 K"G$ #)0$ EG)0+()G$ )0,)'-,$ U3G.'CV():-$ &O%&$7 Q$)%-. 'TE$ +.##)G,G)U*(-0$ *E-0$ /T$ +)##)$ 0*4T$ +.#$ &0:-G,*:*E)G-$ TG8$ A)G$,G-:%-$ 4"E,G)U*(.UU-G$.#(.#$ *$ +.#1 #)G,G)U*(-08 Z$$(%%O300&$-O(00$.#(.#$b=$ #"00*+(.G$.V2$+():):-+ <$<5=$TG$56678$K"G$:-,$E"''-G$.#(.#0)$"G$)0,)'-,$ U-# U'-G$"0$TG$566J8$Z$:-$.'CV(.G$:"G$0TE.0$)4$:-$*0S')0:):- 4)G$ /T4-G():$ )4$ #-:*V*0-G$ -''-G$ )0:G)$ :G.E-G?$ :.E$ +%&.V2$ +():):-+$ B=$ #"00*+(.G8$ ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$ 4)G '*()$ #T0E)$ +.#$ TG$ 566J8$ K"+,)0$,&+-0$ G),,UC''-G*U)'' U"GG-$"0$TG-,$*00)0$(.#$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$TG$56678 mg$ 5667$ :.E$ U'-G$ #"00*+(.G?$ *$ U3G2T'')0:-$,*''$ U.'(1 #"0E:-0?$*$4"E,G)U*(-0$*$W*0')0:$"0$*$;4-G*E-?$K.GE-.V2$ R)0#)G(8$ ]0,)'-,$,G)U*(.'CV(.G$ #*0+():-$ *$ )'') 0.G:*+()$'"0:-G$#-:$&0:)0,)E$)4$W*0')0:8 mg$ 5667$ (3G:-+$ /T$ 4TG)$ 4"E)G$ 0"+,)0$ 75$ #*'%)G:-G (*'.#-,-G8$[0:-G$56661,)'-,$2)G$,G)U*(/G-+,),*.0-0$ 3(), U3G$)'')$S*')G+$:-'$#-:$-0$TG+,)(,$/T$#-G$"0$,4T$/G.V-0,$* E-0.#+0*,,8$$!*''4"d,,)(,-0$U3G$,G)U*(-0$:"#/):-+$0TE.,.V2$ 4)G$ <?7$ /G.V-0,$ TG$ 56678$!*''4"d,,)(,-0$ U3G$ S*'S-1 +,T0:-,$ 2)G$ )VV-'-G-G),$,*''$ -0$ 0*4T$ /T$ 34-G$,G-$ /G.V-0, &0:-G$ :-$ +-0)+,-$ TG-08$ W3G$ 0"G4)G)0:-$ U*00+$ :-,$ G-:)0 34-G$5?b$#*'%.0-G$S*')G$*$W*0')0:8 '&!D N5I:0!1O!I:!I<I1 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ L? JO

14 Number of road traffic deaths below 400 for the third successive year In 2005, road traffic accidents with casualties numbered 7,022 in Finland. Altogether 379 persons were killed and 8,983 injured in them. Four more people died in road traffic accidents than in As in , the number of accidents with casualties and injuries remained higher than in previous years. However, most of the growth is explained by the introduction of revised principles for recording them in statistics as of the Table. Persons killed and injured in road traffic Year Killed Injured Accidents involving personal injury ,191 7, ,299 7, ,957 6, ,097 6, ,052 6, ,508 6, ,411 6, ,156 6, ,088 (1 6,907 ( ,791 6, ,983 7,022 1) Compilation method changed beginning of The number of people killed in road traffic accidents remained below four hundred for the third successive year. The underlying reason for the lowered fatalities since the turn of the millennium has been positive development in the safety of nonmotorised traffic. One of the biggest changes in road safety development in 2005 was a clear drop in the number of young people (aged 15 to 24) killed in traffic. Even examined over a longer time period, the number of road traffic deaths is at a lower than average level. The number of young people killed during 2005 was 69, while the respective number in 2004 was 95. Especially the number of deaths in passenger cars fell. However, their proportion of fatalities did not diminish. Three young lives in four are still lost in passenger cars. Twenty-nine per cent of the drunken drivers involved in fatal accidents were aged under 25. The number of children killed in road traffic returned to the average level. Altogether 21 children died in traffic, which is eight more than in No major changes took place in the numbers of elderly and middle-aged people killed in traffic, whereas traffic deaths among young adults (aged 25 to 34) rose above the average Persons Age group: total Year Figure 1. Persons killed in road traffic by age group 13

15 !2-$ 0&#S-G$.U$ 9&.&)%$-(!)$ (*''-:$ *0$ 5667$ \)+$ J>? \2*V2$ *+$ +*d$ U-\-G$,2)0$ *0$ 566J8$ ]E)*0?$ #.+,$.U$,2- :-),2+$.VV&GG-:$ :&G*0E$,2-$ :)G(-+,$ \*0,-G$ #.0,2+8$ M-1 :-+,G*)0$ :-),2+$.&,+*:-$ S&*',1&/$ )G-)+$ :*#*0*+2-:8$!2-0&#S-G$.U$-':-G'C$/-:-+,G*)0$:-),2+$\)+$)E)*0$2*E2?$U.G &0V2)0E-:$*0$G-V-0,$C-)G+8!2-$ 0&#S-G$.U$ N-P3P0-)%)$ (*''-:$ *0$ G.):$,G)UU*V$ HJ>I /-G*.:8$!2-$G.):$+)U-,C$.U$VCV'*+,+$:-,-G*.G),-:$UG.#$,2- C-)G$S-U.G-$-+/-V*)''C$*0$+&##-G$,G)UU*V$HL&0-1]&E&+,I? *0$ \2*V2$,2-$ 0&#S-G$.U$ VCV'*+,+$ (*''-:$ G-,&G0-:$,.$,2- )4-G)E-$'-4-'$U.G$566<c566>8!2-G-$\)+$)$V'-)G$*0VG-)+-$*0$,2-$0&#S-G$.U$8#%#$; P3P0-)%)$(*''-:$H>6I8$!-0$#.G-$#.,.GVCV'*+,+$\-G-$(*''-:,2)0$*0$566J?$)0:$<87$,*#-+$,2-$)4-G)E-$0&#S-G$U.G$,2-566<c566>$/-G*.:8$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\-0,$&/$-4-0 /G./.G,*.0)'$,.$,2-$#.,.GVCV'-$+,.V(8$K-)G'C$.0-12)'U$.U,2-$U),)'$#.,.GVCV'-$)VV*:-0,+$*0$5667$\-G-$V)&+-:$SC G&00*0E$.UU$,2-$G.):8!2-$ 0&#S-G$.U$ /-G+.0+$ (*''-:$ *0$ 0&E&07 P$#))-!M (PP-.&!%)$G-#)*0-:$&0V2)0E-:$UG.#$,2-$)4-G)E-$U.G$,2- /)+,$ U-\$ C-)G+8$ `*E2,$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ *0$,2-# \2-G-)+$*0$566J$+&V2$)VV*:-0,+$V')*#-:$+-4-0$'* $ 8(1#$7 (PP-.&!%$ H),$ '-)+,$ U.&G$ /-G+.0+$ (*''-:I 2)//-0-:$:&G*0E$5667?$\2*V2$V')*#-:$+-4-0$'*4-+8$90- +/-V*)'$ U-),&G-$ *0$ 5667$ \)+$ )$ :G./$ *0$,2-$ 0&#S-G$.U /-./'-$ (*''-:$ *0$ 2-):1.0$ V.''*+*.0+8$!2*+$ *+$ -d/')*0-: -0,*G-'C$ SC$,2-$ #)%.G$ )VV*:-0,$,2),$ 2)//-0-:$ ), P.0E*0()0E)+$*0$566J?$\2*V2$\)+$,2-$#.+,$:-4)+,),*0E #)%.G$)VV*:-0,$*0$W*00*+2$G.):$,G)UU*V$2*+,.GC8$!\-0,C1,2G--$ /-./'-$ :*-:$ *0$,2*+$ 2-):1.0$ V.''*+*.08$!2-G-$ \)+ )'+.$.0-$.,2-G$ #)%.G$ )VV*:-0,$ *0$ 566J$ \2*V2$ V')*#-: U.&G$'*4-+8$K.$2&#)0$'*4-+$\-G-$'.+,$*0$#)%.G$)VV*:-0,+ *0$566>8 `d)#*0-:$n37%6&7%-8&7#o73&($$u),)'*,*-+$*0$+&##-g G-,&G0-:$,.$,2-$)4-G)E-$'-4-'$U.G$-)G'*-G$C-)G+8$90-$G.):,G)UU*V$4*V,*#$*0$,2G--$:*-:$*0$+&##-G$,G)UU*V8 ]',.E-,2-G$ b=$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ )0:$ <?<5=$ *0%&G-: *0$.$"!,7.$-E-!M7P()&)$*0$56678$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+ \)+$ U*4-$ &/$.0$ 566J8$ ]VV*:-0,+$ *0$ \2*V2$ +.#-$ /)G,C \)+$ &0:-G$,2-$ *0U'&-0V-$.U$ #-:*V)'$.G$.,2-G$ 0)GV.,*V +&S+,)0V-+$V')*#-:$+-4-0$'*4-+$)0:$*0%&G-:$B=$/-G+.0+8!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\)+$,2-$+)#-$)+$*0$566J8$K-)G'C.0-$,2.&+)0:$ U-\-G$:G&0($:G*4*0E$V)+-+$ \-G-$ G-/.G,-:,.$,2-$ /.'*V-$ *0$ 5667$,2)0$ *0$ 566J8$ Z0$ 5667$,2-$,.,)' N-'),*4-$,.$,2-$ +*_-$.U$,2-$ /./&'),*.0?$ #.G-$ /-./'- :*-:$.0$G.):+$*0$W*0')0:$,2)0$*0$;\-:-0?$K.G\)C$)0: R-0#)G($ *0$ 56678$ i*,2$,2-$ -dv-/,*.0$.u$ W*0')0:?$,2-0&#S-G$.U$ G.):$,G)UU*V$ :-),2+$ :-V'*0-:$ *0$ )''$ K.G:*V V.&0,G*-+8 ]'#.+,$75$S*''*.0$(*'.#-,G-+$\-G-$:G*4-0$.0$W*00*+2 G.):+$ *0$ 56678$ R&G*0E$,2-$ 5666+?$,2-$,G)UU*V$ /-GU.G#1 )0V-+$.U$)''$4-2*V'-$V),-E.G*-+$2)4-$S--0$E.*0E$&/$),$,2- )4-G)E-$)00&)'$G),-$.U$.4-G$,\.$/-G$V-0,8$Z0$5667?$,2- G),-$+'.\-:$:.\0$+.#-\2),$)0:$\)+$<87$/-G$V-0,8$!2- )00&)'$ EG.\,2$ G),-$ *0$,2-$ 4-2*V'-$ +,.V($ 2)+$ )'+. )VV-'-G),-:$,.$.4-G$,2G--$/-G$V-0,$*0$G-V-0,$C-)G+8$!2-G- )G-$ )'G-):C$.4-G$ 58b$ #*''*.0$ )&,.#.S*'-+$ *0$ W*0')0:,.:)C8 '&!D M?4G4?3/45!4J!I:13A2 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ T:1? J/

16 E+,-&Q7;-(#Q+$%7$,6 K#(;,M;7'(;#7=7$#7$Q# N.):$ )VV*:-0,$ +,),*+,*V+$ )G-$ &+-:$ U.G$ -4)'&),*0E$,2-$ '-4-'$.U G.):$ +)U-,C$ ),$ S.,2$ 0),*.0)'$ )0:$ *0,-G0),*.0)'$ '-4-'+8$!2-C /G.4*:-$ E&*:-'*0-+$ U.G$ G.):$ +)U-,C$ #-)+&G-+$ )0:$,G)UU*V /')00*0E8$!2-$ /G*0V*/)'$&+-G+$.U$,2-$ +,),*+,*V+$ ),$,2-$ 0),*.0)' '-4-'$ )G-$ Y*0*+,G*-+$ )+$ \-''$ )+$ 4)G*.&+$ V-0,G)'$ )E-0V*-+$ )0:,G)0+/.G,$.GE)0*+),*.0+8$!2-$#)*0$&+-G+$),$,2-$ '.V)'$ '-4-'$ )G- #&0*V*/)'*,*-+8 R),)$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ *0$ W*0')0:$ )G-$,G)0+#*,,-:$,.$,2- /&S'*V),*.0$;,),*+,*V+$.U$N.):$!G)UU*V$]VV*:-0,+$*0$`&G./-$)0: K.G,2$ ]#-G*V)?$ *++&-:$ )00&)''C$ SC$,2-$ [KD+$ `V.0.#*V ^.##*++*.0$ U.G$ `&G./-$ H`^`I8$!2-$ 9`^RD+$ Z0,-G0),*.0)' N.):$!G)UU*V$)0:$]VV*:-0,$R),)S)+-$ HZN!]RI$ *0V'&:-+$,*#- +-G*-+$ :),)$.0$ /./&'),*.0?$ 4-2*V'-+?$ G.):$ 0-,\.G(+?$,G)UU*V /-GU.G#)0V-+$ )0:$ G.):$ )VV*:-0,+$ )0:$,2-*G$ 4*V,*#+$ *0$,2-9`^R$ V.&0,G*-+8$ W*00*+2$ :),)$ )G-$ )'+.$ *0V'&:-:$ *0$,2- :),)S)+-$ )0:$ W*0')0:$ 2)+$ S--0$ )$ &+-G$.U$ ZN!]R$ +*0V-$,2- S-E*00*0E$.U$<==58$!2-$ /G*0V*/)'$ &+-G$.U$,2-$ :),)S)+-$ *+$,2- W*00*+2$ N.):$ ]:#*0*+,G),*.08$!2-$ `[D+$,G)UU*V$ )VV*:-0, :),)S)+-$^]N`$H^.##&0*,C$R),)S)+-$.0$N.):$]VV*:-0,+I$*+ S)+-:$.0$^.&0V*'$:-V*+*.0$=>gB6Jg`^8$^]N`$V.0,)*0+$+*0E'- &0*,$H)VV*:-0,I$'-4-'$:),)$S-E*00*0E$UG.#$<==<8 R=7=;#,&+Q(# ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ G-V-*4-+$ UG.#$,2-$ /.'*V-$,2-$ :),)$.0$ G.):,G)UU*V$)VV*:-0,+$,2),$)G-$-0,-G-:$*0,.$,2-$M]!L]$*0U.G#),*.0 +C+,-#$.U$/.'*V-$)UU)*G+8$F.V)'$/.'*V-$:*+,G*V,+$,G)0+U-G$,2-$:),),.$)$V-0,G)'$G-E*+,-G?$UG.#$\2*V2$0-\$:),)$)G-$/G.V-++-:$)0:,G)0+U-GG-:$,.$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:D+$ V.#/&,-G$,2G--$,*#-+$ ) #.0,28$!2-$ :),)$ U.G$ -)V2$ #.0,2$ )G-$ U&G,2-G$ &/:),-:$,2G-- #.0,2+$)U,-G$,2-$-0:$.U$,2-$#.0,2$V.0V-G0-:8!2-$:),)$U.G$)$E*4-0$#.0,2$S-V.#-$)4)*')S'-$,.$;,),*+,*V+ W*0')0:$ ),$,2-$ S-E*00*0E$.U$,2-$ U.''.\*0E$ #.0,28$ ;,),*+,*V+ W*0')0:$ V2-V(+$,2-#?$ #)(-+$ U&G,2-G$ *0n&*G*-+$,.$,2-$ /.'*V- :*+,G*V,+$)0:$+&//'-#-0,+$,2-$:),)?$\2-G-$0-V-++)GC?$\*,2$:),) UG.#$.,2-G$G-E*+,-G+8$WG.#$,2-$4-G*U*-:$:),)$;,),*+,*V+$W*0')0:,2-0$/G-/)G-+$)$/G-++$G-'-)+-$)0:$)$,)S'-+$/)V()E-8$!2-$/G-++ G-'-)+-$*+$)VV-++*S'-$4*)$;,),*+,*V+$W*0')0:D+$Z0,-G0-,$+-G4*V-8 Z0$,2-$+/G*0E$.U$,2-$C-)G$U.''.\*0E$,2-$+,),*+,*V)'$G-U-G-0V- C-)G$;,),*+,*V+$W*0')0:$+&//'-#-0,+$*,+$)00&)'$:),)$\*,2$:),) UG.#$ +,),*+,*V+$.0$ V)&+-+$.U$ :-),2?$,2-$ K),*.0)'$ N.): ]:#*0*+,G),*.0D+$:),)$.0$)VV*:-0,$'.V),*.0+$)0:$V)+&)',*-+?$)0: \*,2$ :),)$.0$ U),)'$ :G&0($ :G*4*0E$ )VV*:-0,+$ UG.#$,2-$ N.): ]VV*:-0,$Z04-+,*E),*.0$!-)#+8$!2-$:),)$.0$G.):$,G)UU*V$)VV*1 :-0,+$)G-$)'+.$+&//'-#-0,-:$)00&)''C$\*,2$,2-$W*00*+2$A-2*V'- ]:#*0*+,G),*.0D+$$:),)$.0$:G*4*0E$'*V-0V-+$$)0:$#.,.G$4-2*V'-+8 5,<%=+=I$2$73 j-,\--0$<=><$)0:$<=j6$,2-$+,),*+,*v+$.0'c$*0v'&:-:$)vv*:-0,+ *04.'4*0E$ #.,.G$ 4-2*V'-+8$ ]$ +*E0*U*V)0,$ V2)0E-$ *0$,2- V.#/*'),*.0$.U$,2-$+,),*+,*V+$,..($/')V-$*0$<=Bb?$\2-0$SG&*+-+? +VG),V2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E$ #-:*V)'$,G-),#-0,$ \-G- -dv'&:-:$ug.#$g-/.g,-:$*0%&g*-+8$!2-$v2)0e-$*0$,2-$:-u*0*,*.0.u$)0$*0%&gc$g-:&v-:$,2-$0&#s-g$.u$*0%&g-:$/-g+.0+$sc$)s.&, >6$/-G$V-0,8 Z0$,2-$+,),*+,*V+$.0$V)&+-+$.U$:-),2$,2-$0&#S-G$.U$/-G+.0+ (*''-:$ *0$ G.):$ )VV*:-0,+$ *+$ +'*E2,'C$ 2*E2-G$,2)0$,2-$ U*E&G- /G-+-0,-:$2-G-$.\*0E$,.$)$:*UU-G-0V-$*0$,2-$)//'*-:$:-U*0*,*.0? \2-G-SC$,2-$ +,),*+,*V+$.0$ V)&+-+$.U$ :-),2$ )'+.$ *0V'&:-?$ U.G -d)#/'-?$/-g+.0+$:-v-)+-:$)u,-g$>6$:)c+$ug.#$,2-$)vv*:-0,8!2-$/.'*v-$*0,g.:&v-:$,2-*g$vg*#*0)'$g-e*+,g),*.0$+c+,-#$*0 <==78$!2*+$ 2)+$ V)&+-:$ +.#-$ /G.S'-#+$ *0$,2-$ V.#/)G*+.0$.U G.):$,G)UU*V$ *0%&GC$ )0:$ )VV*:-0,$ U*E&G-+8$ ]''$,2-$ #.+,$ #*0.G )VV*:-0,+$ )0:$ *0%&G*-+$ \-G-$ /G.S)S'C$ 0.,$ *0V'&:-:$ *0$,2- U*E&G-+$,2),$\-G-$/G-4*.&+'C$G-/.G,-:$.0$U.G#+8!2-$V2)0E-$*0$,2-$:),)$ V.''-V,*.0$ #-,2.:$:.-+$ 0.,$ )UU-V,,2-$V.#/)G)S*'*,C$.U$G.):$,G)UU*V$:-),2+?$\2*V2$V.0,*0&-$,.$S- +&//'-#-0,-:$\*,2$:),)$UG.#$,2-$+,),*+,*V+$.0$V)&+-+$.U$:-),28 ]$ 0-\$ *0U.G#),*.0$ +C+,-#$ \)+$ *0,G.:&V-:$ ),$ ;,),*+,*V+ W*0')0:$ U.G$,2-$ /G.V-++*0E$.U$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,$ :),)$ *0 566>8$!2-$ *#/G.4-:$ +C+,-#$ U)V*'*,),-+$ #.G-$,2.G.&E2 /G.V-++*0E$.U$,2-$ :),)?$ )+$ \-''$ )+$ -)+*-G$ &,*'*+),*.0$.U$ :),) UG.#$.,2-G$ +.&GV-+8$ Z0%&G-:$ /-G+.0+$ 2)4-$ S--0$ )::-:$,.$,2- :),)$+*0V-$566>$UG.#$,2-$K),*.0)'$N.):$]:#*0*+,G),*.0D+$:),)? )0:$ \*,2$,2-$ 2-'/$.U$ VG*#-$ 0.#-0V'),&G-+$ G-'),*0E$,.$,G)UU*V )VV*:-0,+$ )0:$ :*4-G+-$ +-)GV2$ U&0V,*.0+8$!2-$ *0,G.:&V,*.0$.U,2-+-$G-4*+-:$G-V.G:*0E$/G*0V*/'-+$2)+$*0VG-)+-:$,2-$0&#S-G$.U /-G+.0+$ *0%&G-:$ SC$ )//G.d*#),-'C$ b$ /-G$ V-0,$ )0:$,2),$.U )VV*:-0,+$*04.'4*0E$/-G+.0)'$*0%&GC$SC$)G.&0:$=$/-G$V-0,?$S&, *,$2)+$0.,$*0U'&-0V-:$,2-$0&#S-G$.U$/-G+.0+$(*''-:8 ;.#-$ V.&0,G*-+$ &+-$ )$,*#-$ '*#*,$,2),$ :-4*),-+$ UG.#$,2- +,)0:)G:$>6$:)C+$)U,-G$)$,G)UU*V$)VV*:-0,$U.G$:-U*0*0E$)$,G)UU*V :-),2?$ S&,$,2-$ G-+&',*0E$ :*UU-G-0V-+$ V)0$ S-$ V.GG-V,-:$ \*,2$ ) V.04-G+*.0$ V.-UU*V*-0,8$!2-$ V.4-G)E-$.U$ +,),*+,*V+$.0$ U),)' )VV*:-0,+$*+$0.,$<66$/-G$V-0,$*0$)''$V.&0,G*-+8$!2-$U*E&G-+$4)GC *0$ :*UU-G-0,$ +.&GV-+$ )0:$ S-V.#-$ G-4*+-:$.4-G$,2-$ C-)G+8$ W.G,2*+$ G-)+.0$,2-$ U*E&G-+$ U.G$ :*UU-G-0,$ C-)G+$ #)C$ 4)GC$ *0 +,),*+,*V)'$/&S'*V),*.0+8 V.4-G)E-$.U$,2-$ +,),*+,*V+$.0$ U),)'$ )VV*:-0,+$ *+$ <66$ /-G V-0,8$!2-$G-/.G,*0E$*+$V.0,G.''-:$&+*0E$:-),2$V-G,*U*V),-+8$R&-,.$,2-$ V.#/G-2-0+*4-$ V.4-G)E-$ )0:$ +-4-G*,C?$,2-$ 0&#S-G$.U,G)UU*V$U),)'*,*-+$*+$)$#.G-$G-'*)S'-$*0:*V),.G$.U$,2-$,G-0:$*0$G.): +)U-,C$,2)0$,2-$U*E&G-$U.G$)VV*:-0,+8!2-$ V.4-G)E-$.U$,2-$ )VV*:-0,+$ 2)4*0E$ V)&+-:$ /-G+.0)' *0%&G*-+$ *+$ )G.&0:$ 56$ /-G$ V-0,8$!2-G-$ )G-$ :*UU-G-0V-+$ *0$,2- G-/.G,*0E$.U$ :*UU-G-0,$,C/-+$.U$ )VV*:-0,+8$!2-$ V.4-G)E-$ *+ \.G+,$ U.G$ VCV'*+,+$ *0%&G-:$ *0$ +*0E'-$ )VV*:-0,+8$!2-+- :-U*V*-0V*-+$ )G-$ #)*0'C$ :&-$,.$,2-$ U)V,$,2),$ #)0C$.U$,2-+- )VV*:-0,+$)G-$0.,$G-/.G,-:$,.$,2-$/.'*V-$S-V)&+-$*0$)$0&#S-G$.U V)+-+$,2-$ *0%&G*-+$ )G-$ +'*E2,$ )0:$ V.#/-0+),*.0+$ )G-$ +-,,'-: S-,\--0$,2-$ /)G,*-+$ *04.'4-:8$!2-$ #)%.G*,C$.U$,2-$ #*++*0E )VV*:-0,+$,2),$2)4-$V)&+-:$*0%&G*-+$)G-$#*0.G?$+*0V-$,2-$N.):!G)UU*V$ ]V,$.0'C$.S'*E-+$ G-/.G,*0E$,.$,2-$ /.'*V-$ *0V*:-0,+ \2-G-$+.#-.0-$*+$+-G*.&+'C$*0%&G-:8!2-$:),)$V)0$S-$V.0+*:-G-:$n&*,-$G-'*)S'-8$ R-U*V*-0V*-+$ *0,2-$ *0U.G#),*.0$ #)*0'C$ V.0V-G0$ :),)$,2),$ V)00.,$ S-$ '),-G 4-G*U*-:8$!2-+-$ +,),*+,*V+$ :.$ 0.,$ V.0,)*0$ :),)$.0$ '*)S*'*,C$ U.G )VV*:-0,+$ HVU8$ *0+&G)0V-$ V.#/)0*-+D$ +,),*+,*V+$ )0:$ ^.&G, +,),*+,*V+I8 S7'(+;#7=7$#7$Q#;,6;+,=-;7+=MM$Q;=QQ$-(67# R),)$.0$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*0$W*0')0:$)G-$V.''-V,-:$,2G.&E2$,\. :*UU-G-0,$ V2)00-'+a$,2.+-$ G-/.G,-:$,.$,2-$ /.'*V-$ )0:$,2.+- G-/.G,-:$,.$ *0+&G)0V-$ V.#/)0*-+8$ Z0$ )::*,*.0$,.$,2-+- +,),*+,*V+?$ /)G,*)'$ +,),*+,*V+$ V.#/*'-:$ SC$,2-$ N.): ]:#*0*+,G),*.0$ )0:$ #&0*V*/)'$ )&,2.G*,*-+$ )G-$ S)+-:$.0$,2- /.'*V-$:),)8$!2-+-$+,),*+,*V+$)G-$&+-:$U.G$*0+,)0V-$,.$/*0/.*0, )VV*:-0,$S')V($+/.,+8 J4

17 Z0$ )::*,*.0$,.$,2-+-$ +,),*+,*V+?$ )0.,2-G$ +-,$.U$ +,),*+,*V+$.0 G.):$ )VV*:-0,+$ *+$ /&S'*+2-:$ *0$ W*0')0:8$!2-$!G)UU*V$ ;)U-,C ^.##*,,--$.U$ Z0+&G)0V-$ ^.#/)0*-+$ HA]F!I$ V.#/*'-+ +,),*+,*V+$.0$)VV*:-0,+$U.G$\2*V2$V.#/-0+),*.0$2)+$S--0$/)*: UG.#$,G)UU*V$ *0+&G)0V-8$!2-$ :),)$ )G-$ /G*#)G*'C$ S)+-:$.0 *0U.G#),*.0$G-/.G,-:$SC$*0+&G-:$/.'*VC2.':-G+8$Z0$,2-$V)+-$.U :)#)E-1.0'C$ )VV*:-0,+$,2-$ A]F!$ +,),*+,*V+$ )G-$,2-$ #.+, &+-U&'?$)+$,2-C$*0V'&:-$#)0C$.U$,2-$#*0.G$)VV*:-0,+$,2-$/)G,*-+ *04.'4-:$+-,,'-$S-,\--0$,2-#+-'4-+$)0:$G-/.G,$,.$,2-$*0+&G)0V- V.#/)0C$S&,$0.,$,.$,2-$/.'*V-8!2-$ N.):$ ]VV*:-0,$ Z04-+,*E),*.0$!-)#+$ *04-+,*E),-$ )'' U),)'$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ *0$ W*0')0:8$!2-$ U*0:*0E+$.U$,2-,-)#+$)G-$)++-#S'-:$*0,.$)00&)''C$/&S'*+2-:$G-/.G,+?$)0:$,2- :),)$)G-$)'+.$&+-:$U.G$+/-V*)'$+,&:*-+8 Q.+/*,)'+$ )0:$ 2-)',2$ V-0,G-+$ )'+.$ V.#/*'-$ +,),*+,*V+$.0 V)+-+$.U$,G)UU*V$ )VV*:-0,+?$ S&,$,2-$ :),)$ V.''-V,-:$ )G-$ #)*0'C *0,-0:-:$U.G$2-)',2$V)G-$+-G4*V-+$)0:$V)00.,$S-$/G./-G'C$&+-: U.G$,G)UU*V$ +)U-,C$ /&G/.+-+8$!2-+-$ :),)$ V)0$ S-$ &+-:$ )+ +&//'-#-0,)GC$#),-G*)'?$)+$,2-C$V.0,)*0$*0U.G#),*.0$-dV'&:-: UG.#$.,2-G$+,),*+,*V+?$+&V2$)+$*0%&G*-+$V)&+-:$*0$/-:-+,G*)0$)0: S*VCV'-$,G)UU*V8 ]$ '*+,$.U$ '*,-G),&G-$.0$ +,),*+,*V+$ V.0V-G0*0E$ G.):$,G)UU*V )VV*:-0,+$*+$)//-0:-:$,.$,2-$-0:$.U$,2*+$/&S'*V),*.08 7'(;-=7=!2-$,)S'-+$.U$,2*+$/&S'*V),*.0$)G-$)'+.$)4)*')S'-$*0$U*'-$U.G#),8 ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ /G.:&V-+$,)*'.G1#):-$ +/-V*)'$ /G*0,.&,+$.0 G-n&-+,?$ +&S%-V,$,.$ V2)GE-8$ R),)$ H-dV'&+*4-$.U$ /-G+.0)' *0U.G#),*.0$)0:$G-E*+,G),*.0$0&#S-G+I$V)0$)'+.$S-$)Vn&*G-:$)+ U*'-+8 R(M$6$7$,6#?#(.7%$(OO-P7(PP-.&!% ]0$)VV*:-0,?$\2*V2$.VV&GG-:$.G$.G*E*0),-:$*0$)0$)G-)$.G$+,G--,./-0$,.$ /&S'*V$,G)UU*V?$ )+$ +,*/&'),-:$ *0$,2-$ N.):$!G)UU*V$ ]V,? )0:$ \2*V2$ G-+&',-:$ *0$.0-$.G$ #.G-$ /-G+.0+$ S-*0E$ (*''-:$.G *0%&G-:$.G$*0$#),-G*)'$:)#)E-+8$ ],$'-)+,$.0-$ #.4*0E$ 4-2*V'- \)+$ *04.'4-:8$!2-$ +,),*+,*V+$ )'+.$ *0V'&:-$,G)#$ )VV*:-0,+$ )0: G)*'\)C$'-4-'$VG.++*0E$)VV*:-0,+8$]$/-:-+,G*)0$U)''*0E$:.\0$*+ 0.,$)$,G)UU*V$)VV*:-0,$S&,$U)''*0E$:.\0$.0$)$S*VCV'-$Hh4-2*V'-I *+8 R-00&.7-!7$#(.7(PP-.&!% ]0C$ /-G+.0$ \2.$ :*-:$ \*,2*0$ >6$ :)C+$ )+$ )$ G-+&',$.U$,2- )VV*:-0,8 *!1"$&.7-!7$#(.7(PP-.&!% ]0C$/-G+.0$\2.$\)+$0.,$(*''-:?$S&,$+&+,)*0-:$)+$)$G-+&',$.U$,2- )VV*:-0,$ *0%&G*-+$ G-n&*G*0E$,G-),#-0,$.G$.S+-G4),*.0$ *0 2.+/*,)'?$),$2.#-$H+*V($'-)4-I$.G$./-G),*4-$,G-),#-0,?$+&V2$)+ +,*,V2-+8$ jg&*+-+?$ +VG),V2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E )U.G-#-0,*.0-:$,G-),#-0,$)G-$0.,$G-E)G:-:$)+$*0%&G*-+8 *!E#0E&.7-!7(PP-.&!% RG*4-G+$.U$4-2*V'-+$)0:$/-:-+,G*)0+$*04.'4-:$*0$)VV*:-0,+$)0: )''$ /)++-0E-G+$ (*''-:$.G$ *0%&G-:$ *0$ )VV*:-0,+8$ ]0$ )0*#)'$ *+ *04.'4-:$*0$)0$)VV*:-0,$*04.'4*0E$)0*#)'+8 >PP-.&!%7 -!E#0E-!M7 (7 9&$)#!7 #$7 9&$)#!)7 "!.&$7 %6& -!O0"&!P&7#O7(0P#6#0 ]0$)VV*:-0,$*04.'4*0E$)$:G*4-G$.G$/-:-+,G*)0$\2.$\)+$U.&0:$,. S-$HS'..:$,-+,$.G$SG-),2$)0)'C+*+$+2.\-:$S'..:$)'V.2.'$V.0,-0,.U$ ),$ '-)+,$ 687$ /-G$ #*''-I?$.G$ \)+$ \*,2$ +&UU*V*-0,$ G-)+.0 +&+/-V,-:$.U$S-*0E$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$),$,2-$,*#-.U$,2-$)VV*:-0,8 D$"!,7.$-E-!M7P()& ]0$ )VV*:-0,$ *04.'4*0E$ )$ :G*4-G$.U$ )$ #.,.G$ 4-2*V'-$ \2.$ \)+ U.&0:$,.$ S-$ HS'..:$,-+,$.G$ SG-),2$ )0)'C+*+$ +2.\-:$ S'..: )'V.2.'$ V.0,-0,$.U$ ),$ '-)+,$ 687$ /-G$ #*''-I?$.G$ \)+$ \*,2 +&UU*V*-0,$ G-)+.0$ +&+/-V,-:$.U$ S-*0E$ &0:-G$,2-$ *0U'&-0V-$.U )'V.2.'$),$,2-$,*#-$.U$,2-$)VV*:-0,8 Y.+,$.,2-G$ V.0V-/,+$ )0:$ :-U*0*,*.0+$ )G-$ /G-+-0,-:$ *0$,2- N.):$!G)UU*V$]V,$)0:$R-VG--+8 D$-E-!M7$-M6%) 57Y./-:+$ )0:$ '*E2,$ U.&G1\2--'-:$ 4-2*V'-+?$ -dv'&:*0e '.\1/.\-G$/-:)'$#./-:+$H+/--:$'-++$,2)0$57$(#g2I :7!G)V,.G+?$ +0.\#.S*'-+$ H,G)0+/.G,$,G)V,.G+$ S-'.0E$,. V),-E.GC$^I?$*0V'&:-:$*0$.,2-G$V),-E.G*-+ >$i*,2$&0:-g$,\.$c-)g+d$-d/-g*-0v-$,2-$2*e2-+,$/.\-g$57$(i )0:$,2-$ /.\-Gg\-*E2,$ G),*.$0.,$ #.G-$,2)0$ i*,2$'.0e-g -d/-g*-0v-$)''$#.,.gvcv'-+ A$M)++-0E-G$ V)G+$ )0:$ 4)0+?$ )0:$ V.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2- :G)\*0E$4-2*V'-$*+$)$V),-E.GC$j$4-2*V'-$)0:$,2-$,.,)'$#)++$.U,2-$V.#S*0),*.0$:.-+$0.,$-dV--:$>?766$(E?$)0:$,2-$,.,)'$#)++.U$,2-$,G)*'-G$:.-+$0.,$-dV--:$,2-$#)++$.U$,2-$:G)\*0E$4-2*V'-8 \*,2$ )$,.,)'$ #)++$.U$ >?766$ (E$ S&,$ 0.,$ #.G-$,2)0 B?766$(E B$A-2*V'-+$\*,2$)$,.,)'$#)++$.U$.4-G$>?766$(E V),-E.GC$ ^<$ 4-2*V'-$ )+$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'-$ )0:$,2-,.,)'$#)++$.U$,2-$V.#S*0),*.0$:.-+$0.,$-dV--:$<5?666$(E #)++$.U$.4-G$B76$(E BC$]''$ 4-2*V'-$ V.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'- S-'.0E+$,.$V),-E.G*-+$^<$)0:$^ D$]''$#.,.G$V.)V2-+ DC$^.#S*0),*.0+$ \2-G-$,2-$ :G)\*0E$ 4-2*V'-$ S-'.0E+$,. V),-E.G*-+$R<$)0:$R?-),7P#89($-)#!) R),)$.0$,2-$ 0&#S-G$.U$ /./&'),*.0$ )0:$.0$,2-$ #.,.G$ 4-2*V'- +,.V($.G$ V.GG-+/.0:*0E$ *0U.G#),*.0$ U.G$,2-$ S-E*00*0E$.U$,2- C-)G$\-G-$&+-:$*0$G*+($V.#/)G*+.0$V)'V&'),*.0+8?&M-#!(07.-E-)-#!!2-$G-E*.0)'$:*4*+*.0$4)'*:$),$,2-$-0:$.U$566J$2)+$S--0$&+-: *0$,2-$,)S'-+8 "T%2=6=7$,6;,M;#3<I,2# Y)E0*,&:-$0*' $$$$$$$$$$c ^),-E.GC$0.,$)//'*V)S'-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8 R),)$0.,$)4)*')S'-$.G$,..$&0V-G,)*0$U.G$/G-+-0,),*.0$$$$$$$$$$$$$$$$88 MG-'*#*0)GC$:),)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k J8

18 =QQ$-(67# l.,,'*-s$ R)*#'-G$ )0:$ i*'2-'#$ Y)CS)V2$ S&*',$,2-$ U*G+, U.&G1\2--'-:$ #.:-'$.U$ V)G$ \2*V2$ \)+$ +-G*)'$ /G.:&V-: W*00*+2$ M)G'*)#-0,$ G-n&-+,-:$,2-$ E.4-G0#-0,$,. #)(-$)$+&G4-C$.0$,2-$V)&+-+$.U$V)G$)VV*:-0,+$)0:$-+/-1 V*)''C$.0$)'V.2.'1G-'),*.0$,.$)VV*:-0,+$H<=>6I8 ^.#/*'*0E$ +,),*+,*V+$.0$ V)G$ )VV*:-0,+$ \)+$ +,)G,-:$ )0:,2-$ G-+&',+$ \-G-$ /&S'*+2-:$ *0$,2-$ ;.V*)'$ N-4*-\D+ +-V,*.0$ N.):$!G)UU*V$ R)#)E-+8$ 90'C$ #.,.G$ 4-2*V'- )VV*:-0,+$\-G-$*0V'&:-:$H<=><I8!2-$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ \-G-$ -d,-0:-:$,. *0V'&:-$)''$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$H<=J<I8!2-$/G-:-V-++.G$.U$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+),*.0$U.G$!G)UU*V ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ HF**(-00-,&G4)I?$!)'%)$ V.#/*'-:$,2- U*G+,$/&S'*V),*.0$.0$,G)UU*V$)VV*:-0,+$H<=7BI8 MG.:&V,*.0$.U$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ \)+,G)0+U-GG-:$,.$,2-$ ^-0,G)'$ ;,),*+,*V)'$ 9UU*V-? Y.&0,*0E$.U$ +-),$ S-',+$ S-V)#-$ V.#/&'+.GC$ U.G$ UG.0, +-),+$.U$/)++-0E-G+$.U$V)G+?$<$L)0&)GC$<=B<8 [+-$.U$ 2-):'*E2,+$.S'*E),.GC$ *0$ \*0,-G?$ <$ K.4-#S-G <=B58!2-$U*G+,$M)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$)0:$^.##&0*V),*.0+ ^.##*,,--?$<>$R-V-#S-G$<=B>8 R-VG--$.0$ F**(-00-,&G4)?$,2-$ ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0:$H<=B>I8 K&#S-G$.U$V)G+$-dV--:-:$.0-$#*''*.0$H<=B>I8 l-0-g)'$+/--:$'*#*,$b6$(#g2?$<$l&'c$<=bj8 i-)g*0e$.u$ +-),$ S-',+$ *0$ /)++-0E-G$ V)G+$ S-V)#- V.#/&'+.GC$U.G$UG.0,$+-),$/)++-0E-G+?$<$L&'C$<=B78 F*#*,+$ \-G-$ +-,$ ),$ 687$ /-G$ #*''-$ U.G$ +'*E2,$ )0:$ <87$ /-G #*''-$U.G$)EEG)4),-:$:G&0(-0$:G*4*0E?$<$]/G*'$<=BB8 [+-$.U$ +)U-,C$ 2-'#-,$ V.#/&'+.GC$ U.G$ #.,.GVCV'*+,+? <$L&0-$<=BB8 jg&*+-+?$+vg),v2-+?$-,v8?$g-n&*g*0e$0.$#-:*v)'$,g-),#-0,? \-G-$-dV'&:-:$UG.#$,2-$:-U*0*,*.0$.U$*0%&G*-+$H<=BbI8 [+-$.U$\*0,-G$,CG-+$V.#/&'+.GC?$<$R-V-#S-G$<=Bb8 Y.&0,*0E$.U$+-),$S-',+$U.G$S)V($+-),+?$2-):'*E2,$\)+2*0E :-4*V-$)0:$G-)G$\*0:.\$:-UG.+,-G$S-V)#-$V.#/&'+.GC? <$L)0&)GC$<=b<8 [+-$.U$ +)U-,C$ 2-'#-,$ V.#/&'+.GC$ U.G$ #./-:$ G*:-G+? 0.01&+-$.U$ +-),$ S-',+$ /&0*+2)S'-?$ C-)G1G.&0:$ &+-$.U 2-):'*E2,+$ V.#/&'+.GC$.&,+*:-$ &GS)0$ +-,,'-#-0,+? <$]/G*'$<=b58 ]V,$.0$U*d-:$/-0)',C$*0$G.):$,G)UU*V?$<$;-/,-#S-G$<=b>8 l-0-g)'$+/--:$'*#*,$*0$&gs)0$+-,,'-#-0,+$h76$(#g2i$)0:.&,+*:-$&gs)0$+-,,'-#-0,+$hb6$(#g2i?$<$]/g*'$<=bb8 i-)g*0e$.u$+-),$s-',+$s-v)#-$v.#/&'+.gc$*0$s)v($+-),+.u$/)++-0e-g$v)g+$)0:$*0$4)0+?$<$k.4-#s-g$<=bb8 K&#S-G$.U$V)G+$-dV--:-:$,\.$#*''*.0$H<=bbI8 RG*4*0E$'*V-0V-$)0:$:G*4-G$,G)*0*0E$G-4*+*.0?$<$9V,.S-G <==68!2-$ +-V.0:$ M)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$ )0:$ ;/--:$ '*#*,+$ U.G$ \*0,-G$,*#-$ *0$,2-$ \2.'-$ V.&0,GC?$ <5 ;-/,-#S-G$<==<8 ;/--:$'*#*,-G+$U.G$2-)4C$4-2*V'-+$/G.EG-++*4-'C?$<$Y)C <==J8 F*#*,$ U.G$ )EEG)4),-:$ :G&0(-0$ :G*4*0E$ ),$ <85$ /-G$ #*''-? <$;-/,-#S-G$<==J8!2-$ `&G./-)0$ [0*.0$.S'*E-:$ #-#S-G$ +,),-+$,.$ +&//'C,2-*G$ 0),*.0)'$ :),)$.0$ G.):$ )VV*:-0,+$ UG.#$ <==<$.01 \)G:+$H=>gB6Jg`^I$H<==JI8 W*0')0:$S-V)#-$#-#S-G$.U$,2-$`&G./-)0$[0*.0$H<==7I8 M.'*V-$+,)G,-:$,.$G-V.G:$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$#-)0+.U$V.#/&,-G*+-:$VG*#*0)'$G-E*+,G),*.0$+C+,-#$H<==7I8 RG*4*0E$ S)0$ U.G$ G-/-),-:$.UU-0V-+?$ 0-\$ :G*4-G+D$ +/--: ]#-0:-:$ G&'-+$ U.G$ '*E2,$,G)UU*V?$ :)C,*#-$ &+-$.U 2-):'*E2,+$ V.#/&'+.GC$ )'+.$ *0$ S&*',1&/$ )G-)+?$ <$ L&0- <==B8 LJJJF Y$V),-E.GC$:G*4*0E$'*V-0V-$HY./-:$:G*4*0E$'*V-0V-I$H< L)0&)GC$5666I8 ^.&0V*'$.U$ ;,),-$ :-V*+*.0$ *0$ /G*0V*/'-$ )S.&, *#/G.4-#-0,$.U$G.):$,G)UU*V$ +)U-,C?$ *0V'&:*0E$ ):./,*.0.U$0-\$,G)UU*V$+)U-,C$4*+*.0$H<b$L)0&)GC$566<I8 ]V,$.0$,2-$ &+-$.U$ V.##&0*V),*.0$ -n&*/#-0,$ \2*'-$ *0 V2)GE-$.U$)$#.,.G$4-2*V'-$H<$L)08$566>I8 N-4*+-:$/G.4*+*.0+$.0$,2-$&+-$.U$)$G-U'-V,.G$)0:$.S'*E)1,*.0$.U$VCV'*+,+$,.$&+-$+)U-,C$2-'#-,$\-G-$)::-:$,.$,2- N.):$!G)UU*V$]V,$H<$L)08$566>I8 JA

19 E15%"... Y(=+; 856""%"+.("*(55+.(166**(!X!U(Q,+-(-;I3;7'(;%,2$Q( :156*2$$+.'50($+**(... )=7=2; F51##$$+(12"%**+. '50($+**( *((52117*(. H22;=QQ$-(67#; F""#*++*;$#11(1#%*%($. #5&;$(1(.L.HQQ$-(67#;M,+;.'$Q'; Q2=$<#;%=$-;I3;7+=MM$Q; $6#&+=6Q( ZO "#+"!!!!!""+!!!!!!!!!!!!()(!!!!!!!!!!!!)!#'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#+$!!!!!"%)!!!!!!!!!!!!"!)+%!!!!!!!!!!!!%!&'%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%&!!!!!"("!!!!!!!!!!!!'()!!!!!!!!!!!!)!'#"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%$!,"!)'$!!!!!!!!!!!!"!"*"!!!!!!!!!!!!+!%$"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$&!!!!!+*$!!!!!!!!!!!!)!*"%!!!!!!!!!!!!(!%#"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$$!!!!!%'*!!!!!!!!!!! %!#"$!!!!!!!!!!! "(!&**!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*&!!!!!')#!!!!!!!!!!!!'!+)$!!!!!!!!!!!!))!&)$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*"!!!!!'$&!!!!!!!!!!!!(!*++!!!!!!!!!!!!)$!&($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*)!!!!!'''!!!!!!!!!!!!#!"('!!!!!!!!!!!!)(!$&&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*+!!!!!($$!!!!!!!!!!!!#!%"&!!!!!!!!!!!!)#!)'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*%!!!!!(##!!!!!!!!!!! "&!)*"!!!!!!!!!!! +"!'$+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*$!!!!!#'*!!!!!!!!!!!!""!)%$!!!!!!!!!!!!+'!)"'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#**!!!!!"!&"'!!!!!!!!!!!!"&!$""!!!!!!!!!!!!+$!""&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*'!!!!!(#&!!!!!!!!!!!!"&!*()!!!!!!!!!!!!+)!&%&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*(!!!!!(*&!!!!!!!!!!!!#!((*!!!!!!!!!!!!)(!#*)!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*#!!!!!#)#!!!!!!!!!!! "&!%+#!!!!!!!!!!! )#!&$+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'&!!!!!#'+!!!!!!!!!!!!"&!%**!!!!!!!!!!!!+&!%**!!!!!!!!!!!!''!"#&!!!!!!!!!!! "#'"!!!!!"!&%"!!!!!!!!!!!!"&!%)%!!!!!!!!!!!!+&!&&$!!!!!!!!!!!!()!)**!!!!!!!!!!! "#')!!!!!"!&')!!!!!!!!!!!!"&!%("!!!!!!!!!!!!)(!)&$!!!!!!!!!!!!'*!&&%!!!!!!!!!!! "#'+!!!!!#(&!!!!!!!!!!!!"&!%"$!!!!!!!!!!!!)#!&'"!!!!!!!!!!!!'+!+%%!!!!!!!!!!! "#'%!!!!!''#!!!!!!!!!!! #!$(&!!!!!!!!!!! )*!$'%!!!!!!!!!!!!*'!+&)!!!!!!!!!!! "#'$!!!!!(%)!!!!!!!!!!!!#!%#$!!!!!!!!!!!!)'!*&(!!!!!!!!!!!!'+!"(+!!!!!!!!!!! "#'*!!!!!')%!!!!!!!!!!!!'!#&*!!!!!!!!!!!!)+!#(#!!!!!!!!!!!!'%!++$!!!!!!!!!!! "#''!!!!!*+*!!!!!!!!!!!!'!*$)!!!!!!!!!!!!)%!)('!!!!!!!!!!!!'$!++'!!!!!!!!!!! "#'(!!!!!$$'!!!!!!!!!!!!!*!%%%!," )'!&*$!!!!!!!!!!!!')!+'"!!!!!!!!!!! "#'#!!!!!$()!!!!!!!!!!! *!+$*!!!!!!!!!!! )(!**(!!!!!!!!!!!!'#!**&!!!!!!!!!!! "#(&!!!!!$"%!!!!!!!!!!!!*!)'*!!!!!!!!!!!!)#!%"*!!!!!!!!!!!!(&!###!!!!!!!!!!! "#("!!!!!$"(!!!!!!!!!!!!*!*$$!!!!!!!!!!!!+"!+&+!!!!!!!!!!!!#"!$&'!!!!!!!!!!! "#()!!!!!$)$!!!!!!!!!!!!*!(''!!!!!!!!!!!!+"!))'!!!!!!!!!!!!('!*('!!!!!!!!!!! "#(+!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!"+)!!!!!!!!!!!!+'!*$"!!!!!!!!!!!!#)!$&+!!!!!!!!!!! "#(%!!!!!%((!!!!!!!!!!! '!&$$!!!!!!!!!!! +(!$")!!!!!!!!!!!!##!"+)!!!!!!!!!!! "#($!!!!!%##!!!!!!!!!!!!'!)*&!!!!!!!!!!!!%&!%&&!!!!!!!!!!!!"&"!($&!!!!!!!!!!! "#(*!!!!!$%)!!!!!!!!!!!!(!"**!!!!!!!!!!!!%"!*$)!!!!!!!!!!!!"&%!)*(!!!!!!!!!!! "#('!!!!!$))!!!!!!!!!!!!(!""%!!!!!!!!!!!!%+!"#(!!!!!!!!!!!!"&*!&#+!!!!!!!!!!! "#((!!!!!$#&!!!!!!!!!!!!(!#'#!!!!!!!!!!!!%*!"#)!!!!!!!!!!!!"")!"$*!!!!!!!!!!! "#(#!!!!!*''!!!!!!!!!!! #!&&$!!!!!!!!!!! %+!%&)!!!!!!!!!!!!"""!+#"!!!!!!!!!!! "##&!!!!!$(+!!!!!!!!!!!!#!$#)!!!!!!!!!!!!%+!$*#!!!!!!!!!!!!"&'!$$+!!!!!!!!!!! "##"!!!!!$'&!!!!!!!!!!!!(!(&%!!!!!!!!!!!!+#!#(+!!!!!!!!!!!!"&&!$""!!!!!!!!!!! "##)!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!+%"!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!#"!&%+!!!!!!!!!!! "##+!!!!!%+%!!!!!!!!!!!!$!'"+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!("!$"(!!!!!!!!!!! "##%!!!!!%)+!!!!!!!!!!! $!())!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!(+!'($!!!!!!!!!!! "##$!!!!!%""!!!!!!!!!!!!!'!%&"!," VV!!!!!!!!!!!!(%!(*$!!!!!!!!!!! "##*!!!!!+$$!!!!!!!!!!!!*!#"#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!("!%$*!!!!!!!!!!! "##'!!!!!+#"!!!!!!!!!!!!*!$(#!!!!!!!!!!!!+"!#%%!!!!!!!!!!!!(&!'$*!!!!!!!!!!! "##(!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!*!$+$!!!!!!!!!!!!+%!&$+!!!!!!!!!!!!('!)*(!!!!!!!!!!! "###!!!!!+#"!!!!!!!!!!! *!*&*!!!!!!!!!!! +$!%##!!!!!!!!!!!!(#!"$"!!!!!!!!!!! )&&&!!!!!+$%!!!!!!!!!!!!*!)'#!!!!!!!!!!!!+$!&(&!!!!!!!!!!!!(%!$#)!!!!!!!!!!! )&&"!!!!!+(*!!!!!!!!!!!!*!&*$!!!!!!!!!!!!+$!**&!!!!!!!!!!!!((!$$)!!!!!!!!!!! )&&)!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!$!()#!!!!!!!!!!!!+%!)$'!!!!!!!!!!!!(#!%&+!!!!!!!!!!! )&&+!!!!!+%*!!!!!!!!!!!!!*!$*"!," +"!#&$!!!!!!!!!!!!(#!#''!!!!!!!!!!! )&&%!!!!!+)+!!!!!!!!!!! *!%%%!!!!!!!!!!! +)!**#!!!!!!!!!!!!#%!"*"!!!!!!!!!!! )&&$!!!!!+%+!!!!!!!!!!!!*!*'#!!!!!!!!!!!!+%!)+(!!!!!!!!!!! #*!&&&W!!!!!!!!!! "-!./01234/53/! !X!5,<%$2=7$,6;<(7',-;Q'=6L(- )-!Y=AI:B!Y//;:55:O1;77372;:2;72!X!0,&+Q(V;9'(;)$66$#';F,7,+;W6#&+(+#X;5(67+( W!Z551;;43/:34!X!E+(2$<$6=+3;-=7= JB

20 !"#!$!%&!'()('"*+($+%"+$!"#$#%%&(6'((!*+$**%+,-++../(%#&$$++-(0"($&#%%"",-#,++-(23M256774!"#$%&6(&&9/$$%+&"1+&/1:;-%+&/1&-*"+&,-"../0&"00/+%1,2&'34'56778 :1566**(.X.C$22(- F51##$$+(1+**(.X.W6?&+(- E15%" 90(**+%, )$$'$2"%%$ 90(**+%, )$$'$2"%%$ Y(=+; 9,7=2; W6;I&$27[&%;=+(=#; 9,7=2; W6;I&$27[&%;=+(=#; "#+"!!!!!""#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!&%'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#+$!!!!!"%'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!%($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%&!!!!!))'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"!&(#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#%$!,"!!!!!! +&&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "!+*(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$&!!!!!+'$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!+!))%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#$$!!!! %#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! *!"($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*&!!!!!'*$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!#!'"*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*"!!!!!'(*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!""!)$*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*)!!!!!("&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!")!"'$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*+!!!!!#"+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!")!%#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*%!!!! #*%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "%!"*+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*$!!!!!"!&%#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!#"%!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#**!!!!!"!&#(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"%!()'!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*'!!!!!#'+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!+%$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*(!!!!!#+#!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"%!+'&!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#*#!!!! "!&&*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "$!)%(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'&!!!!!"!&$$!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"*!&)(!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'"!!!!!"!"%+!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"*!&)*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#')!!!!!"!"$*!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!!!"$!#($!!!!!!!!!!! VV!!!!!!!!!!! "#'+!!!!!"!&(*!!!!!!!!!!!!+(&!!!!!!!!!!!!"$!($#!!!!!!!!!!!!#!&"%!!!!!!!!!!! "#'%!!!! (*$!!!!!!!!!!! +'*!!!!!!!!!!! "%!"*'!!!!!!!!!!! #!&*"!!!!!!!!!!! "#'$!!!!!#"&!!!!!!!!!!!!+)(!!!!!!!!!!!!"%!"$'!!!!!!!!!!!!(!&%$!!!!!!!!!!! "#'*!!!!!(&%!!!!!!!!!!!!+"(!!!!!!!!!!!!""!'&*!!!!!!!!!!!!*!**%!!!!!!!!!!! "#''!!!!!'&#!!!!!!!!!!!!)%&!!!!!!!!!!!!""!+&#!!!!!!!!!!!!*!%($!!!!!!!!!!! "#'(!!!!!*"&!!!!!!!!!!!!)))!!!!!!!!!!!!!!(!'&"!,"!!!!$!"#&!," "#'#!!!! *$&!!!!!!!!!!! )'*!!!!!!!!!!! (!'*)!!!!!!!!!!! $!"&&!!!!!!!!!!! "#(&!!!!!$$"!!!!!!!!!!!!)"#!!!!!!!!!!!!(!%%)!!!!!!!!!!!!%!#)+!!!!!!!!!!! "#("!!!!!$$$!!!!!!!!!!!!)"'!!!!!!!!!!!!#!&')!!!!!!!!!!!!$!$+(!!!!!!!!!!! "#()!!!!!$*#!!!!!!!!!!!!"(%!!!!!!!!!!!!#!""'!!!!!!!!!!!!$!))%!!!!!!!!!!! "#(+!!!!!*&%!!!!!!!!!!!!)&$!!!!!!!!!!!!#!+'+!!!!!!!!!!!!$!"#"!!!!!!!!!!! "#(%!!!! $%"!!!!!!!!!!! "#"!!!!!!!!!!! #!"#(!!!!!!!!!!! $!)&'!!!!!!!!!!! "#($!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!"'*!!!!!!!!!!!!#!$*+!!!!!!!!!!!!$!"$+!!!!!!!!!!! "#(*!!!!!*")!!!!!!!!!!!!"("!!!!!!!!!!!!"&!'*)!!!!!!!!!!!!$!#)#!!!!!!!!!!! "#('!!!!!$("!!!!!!!!!!!!"(*!!!!!!!!!!!!"&!'$)!!!!!!!!!!!!$!(%*!!!!!!!!!!! "#((!!!!!*$+!!!!!!!!!!!!"'(!!!!!!!!!!!!""!#&#!!!!!!!!!!!!*!"((!!!!!!!!!!! "#(#!!!! '+%!!!!!!!!!!! )+"!!!!!!!!!!! ")!&%)!!!!!!!!!!! *!'%%!!!!!!!!!!! "##&!!!!!*%#!!!!!!!!!!!!)&*!!!!!!!!!!!!")!'$(!!!!!!!!!!!!*!((*!!!!!!!!!!! "##"!!!!!*+)!!!!!!!!!!!!)&(!!!!!!!!!!!!""!$%'!!!!!!!!!!!!*!+*"!!!!!!!!!!! "##)!!!!!*&"!!!!!!!!!!!!"'%!!!!!!!!!!!!#!(##!!!!!!!!!!!!$!"('!!!!!!!!!!! "##+!!!!!%(%!!!!!!!!!!!!"+)!!!!!!!!!!!!'!(&*!!!!!!!!!!!!%!&$"!!!!!!!!!!! "##%!!!! %(&!!!!!!!!!!! "+"!!!!!!!!!!! (!&(&!!!!!!!!!!! %!%+"!!!!!!!!!!! "##$!!!!!%%"!!!!!!!!!!!!"%&!!!!!!!!!!!!!"&!"#"!,"!!!!$!$$'!," "##*!!!!!%&%!!!!!!!!!!!!"&$!!!!!!!!!!!!#!)##!!!!!!!!!!!!$!))'!!!!!!!!!!! "##'!!!!!%+(!!!!!!!!!!!!")'!!!!!!!!!!!!(!#$'!!!!!!!!!!!!%!(('!!!!!!!!!!! "##(!!!!!%&&!!!!!!!!!!!!"&*!!!!!!!!!!!!#!&#'!!!!!!!!!!!!%!(%+!!!!!!!!!!! "###!!!! %+"!!!!!!!!!!! "&)!!!!!!!!!!! #!&$)!!!!!!!!!!! %!'$#!!!!!!!!!!! )&&&!!!!!+#*!!!!!!!!!!!!"&+!!!!!!!!!!!!(!$&(!!!!!!!!!!!!%!%%+!!!!!!!!!!! )&&"!!!!!%++!!!!!!!!!!!!""+!!!!!!!!!!!!(!%""!!!!!!!!!!!!%!)&$!!!!!!!!!!! )&&)!!!!!%"$!!!!!!!!!!!!"&$!!!!!!!!!!!!(!"$*!!!!!!!!!!!!%!&+*!!!!!!!!!!! )&&+!!!!!+'#!!!!!!!!!!!!"&"!!!!!!!!!!!!!!#!&((!,"!!!!%!&$#!," )&&%!!!! +'$!!!!!!!!!!! ()!!!!!!!!!!! (!'#"!!!!!!!!!!! %!"+&!!!!!!!!!!! )&&$!!!!!+'#!!!!!!!!!!!!"&"!!!!!!!!!!!!(!#(+!!!!!!!!!!!!%!++#!!!!!!!!!!! "-!./01234/53/! !X!5,<%$2=7$,6;<(7',-;Q'=6L(- JG

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2012

Tieliikenneonnettomuudet 2012 Tieliikenneonnettomuudet 2012 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and Tourism i Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2011

Tieliikenneonnettomuudet 2011 Tieliikenneonnettomuudet 2011 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2013 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents. Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism

Tieliikenneonnettomuudet 2013 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents. Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Tieliikenneonnettomuudet 2013 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2007

Tieliikenneonnettomuudet 2007 Liikenne ja matkailu 2008 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2007 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2006

Tieliikenneonnettomuudet 2006 Liikenne ja matkailu 2007 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2006 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, July Nights spent by resident tourists increased by 3.7 per cent in July 201 Overnight stays by resident tourists increased by 3.7 per cent in July

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014 8 215 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 8/215 Liikennevirasto Helsinki 215 Kannen kuva: Antti Nykänen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 Tilastografiikka Kehitystietoja vuosilta 1985-2009 Data om utvecklingen under perioden 1985-2009 Development trends for the years 1985 to

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustavoitteet ja niiden seuranta. Myönteisten ennätysten vuosi 2009

Liikenneturvallisuustavoitteet ja niiden seuranta. Myönteisten ennätysten vuosi 2009 Myönteisten ennätysten vuosi 29 Helsingissä tapahtui vuonna 29 yhteensä 486 poliisin tutkimaa henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta. Näistä kuusi johti kuolemaan. Henkilövahinkoonnettomuuksia

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 gg Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Veijo Rajamäki Verkkojulkaisu

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 7 2014 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 8 2013 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 8/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 200 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 Tietoisku 9/2012 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko ennallaan 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 7 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 7/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 202 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012 Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012 Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013 Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013 Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2010 Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2010

Tieliikenneonnettomuustilasto 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenneonnettomuustilasto 2010 Tieliikenteessä menehtyi 272 ihmistä vuonna 2010 Vuonna 2010 tapahtui 6 072 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio?

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari Sivu

Lisätiedot

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot