Tieliikenneonnettomuudet 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenneonnettomuudet 2005"

Transkriptio

1 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

2 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Helsinki Helsingfors 2006

3 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Tilastokeskus Statistikcentralen Statistic Finland Raini Östlund Ville Vertanen (09) Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenneturva Trafikskyddet Central Organization for Traffic Safety in Finland Leena Paartola Petri Jääskeläinen (09) Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2006 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. Tilaston kuvaus: http//tilastokeskus.fi/til/ton/meta.html Tilaston laatuseloste: ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (print) ISBN (print) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Multiprint Oy, Helsinki 2006

4 "#$%&'( )*+,+-!"#"$ %&'()*+&$ +*+"',""$,*-,.%)$ /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*+,)$,*-'**1 (-0,--0$.00-,,.#&&(+*+,)$+-("$0**++"$(&.''-*+,)$%)$'.&(())01,&0-*+,)$2-0(*'3*+,"$4&.00)$56678 E.,DD$%)$+-0$%"'(--0$DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD8$F**(-00-,&G4) H-:-',"%"$!)'%)I$.0$ %&'()*++&,$.00-,,.#&&+,*')+,.%)$ 4&.:-0 <=7J$.00-,,.#&&(+*+,)$ )'()-0$ 0*#-''"$ DD;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,DD8$ KC,$ ("+*''"$.'-4)$ %&'()*+&$.0$ ()2:-(+)+ F**(-00-,&G4)0$%)$!*')+,.(-+(&(+-0$C2,-*+%&'()*+&8 L&'()*+&0$ ')):*00)+,)$.0$ 4)+,)00&,$!*')+,.(-+(&(+-++) A*''-$A-G,)0-0$ %)$ F**(-00-,&G4)++)$ M-,G*$ L""+(-'"*0-08$!*')+1,.0$')):*0,))0$.4),$'*+"(+*$.+)''*+,&0--,$N)*0*$O+,'&0:$!*')+,.1 (-+(&(+-+,)$ +-("$ F--0)$ M))G,.')$ %)$ L&(()$ A*-G*#))$ F**(-01 0-,&G4)+,)8$L&'()*+&0$.0$,)*,,)0&,$P)*+)$Q.'#$!*')+,.(-+(&(1 +-+,)8 R-00)$ /&S'*(),*.0$ *00-2T''-G$ &//E*U,-G$.#$ 4"E,G)U*(.'CV(.G +.#$(.##*,$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$+)#,$.#$:3:)$.V2$+():)1 :-$*$.'CV(.G0)$TG$ 'CV(++,),*+,*($2)G$/G.:&V-G),+$*$W*0')0:$+-:)0$TG$<=><$.V2 ;,),*+,*(V-0,G)'-0+$ /&S'*(),*.0$ &0:-G$ 0)#0-,$ X!*-'**(-00-4)1 2*0E.,X$ H&0E8$ A"E,G)U*(+():.GI$.V2$ :"G-U,-G$ &0:-G$ 0)#0-, DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD$ HA"E,G)U*(.'CV(.GI8$!G)U*(+(C:1 :-,$HU8:8$!)'%)I$2)G$/&S'*V-G),$.'CV(++,),*+,*($UG8.8#8$.'CV(.G0) TG$<=7J$&0:-G$0)#0-,$XA"E,G)U*(.'CV(.G$*$W*0')0:DD8$R-0$2"G /&S'*(),*.0-0$"G$!G)U*(+(C::-,+$.V2$;,),*+,*(V-0,G)'-0+$T,,.01 :-$E-#-0+)##)$/&S'*(),*.08 M&S'*(),*.0-0$2)G$G-:*E-G),+$)4$A*''-$A-G,)0-0$4*:$;,),*+1,*(V-0,G)'-0$.V2$ M-,G*$ L""+(-'"*0-0$ 4*:$!G)U*(+(C::-,8$ R-++1 &,.#$ 2)G$ N)*0*$ O+,'&0:$ 4*:$ ;,),*+,*(V-0,G)'-0$ +)#,$ F--0) M))G,.')$.V2$ L&(()$ A*-G*#))$ 4*:$!G)U*(+(C::-,$ :-',)E*,$ * UG)#+,"''0*0E-0$)4$+,),*+,*(-08$M&S'*(),*.0-0+$')C.&,$2)G$E%.G,+ )4$P)*+)$Q.'#$4*:$;,),*+,*(V-0,G)'-08 Y),,*$L"G4*0-0!.*#*,&+%.2,)%) F**(-00-,&G4) Q)00-'-$9G%)')!*')+,.%.2,)%)!*')+,.(-+(&+ Y),,*$L"G4*0-0 A-G(+,"'')0:-$:*G-(,3G!G)U*(+(C::-, Q)00-'-$9G%)') ;,),*+,*(:*G-(,3G ;,),*+,*(V-0,G)'-0 ),+(.,+-!2*+$ /&S'*V),*.0$ V.0,)*0+$ :),)$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ G-1 /.G,-:$,.$,2-$/.'*V-$)0:$:),)$.0$/-G+.0+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0,2-+-$)VV*:-0,+$*0$56678 Z0$ W*0')0:$ +,),*+,*V+$.0$ G.):$,G)UU*V$ )VV*:-0,+$ 2)4-$ S--0 V.#/*'-:$ +*0V-$ <=><?$ )0:$ UG.#$ SC$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:8 [0,*'$ <=BB$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:D+$ /&S'*V),*.0$ \)+$ V)''-:$!*1 -'**(-00-4)2*0E.,$ HN.):$!G)UU*V$ R)#)E-+I$ )0:$ )U,-G$,2),!*-'**( ,,.#&&:-,$ HN.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+I8$!2- ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V$ ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ HF**(-01 0-,&G4)?$ /G-4*.&+'C$!)'%)I$ 2)+$ S--0$ /&S'*+2*0E$ +,),*+,*V+$.0 )VV*:-0,+$ +*0V-$ <=7J$ &0:-G$,2-$,*,'-$ ;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,$HN.):$!G)UU*V$]VV*:-0,+$*0$W*0')0:I8$!2*+$/&S'*1 V),*.0$*+$,2-$-*E2,2$%.*0,$/&S'*V),*.0$.U$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+)1,*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0:$)0:$;,),*+,*V+$W*0')0:8 YG$ A*''-$ A-G,)0-0$ UG.#$ ;,),*+,*V+$ W*0')0:$ )0:$ YG$ M-,G* L""+(-'"*0-0$UG.#$,2-$^-0,G)'$9GE)0*+),*.0$U.G$!G)UU*V$;)U-,C *0$W*0')0:$\-G-$*0$V2)GE-$.U$,2-$/&S'*V),*.08$YG+$N)*0*$O+,1 '&0:$UG.#$;,),*+,*V+$W*0')0:$)0:$YG+$F--0)$M))G,.')$)0:$YG L&(()$ A*-G*#))$ UG.#$,2-$ ^-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ U.G$!G)UU*V ;)U-,C$ *0$ W*0')0:$ )'+.$/)G,*V*/),-:$ *0$,2-$ V.#/*'),*.0$.U$,2- +,),*+,*V+8$!2-$ ')C.&,$ *+$ SC$ YG+$ P)*+)$ Q.'#$ UG.#$ ;,),*+,*V+ W*0')0:8 Y),,*$L"G4*0-0 Y)0)E*0E$R*G-V,.G ^-0,G)'$9GE)0*_),*.0$U.G!G)UU*V$;)U-,C$*0$W*0')0: Q)00-'-$9G%)') R*G-V,.G ;,),*+,*V+$W*0')0:!

5 0$#1223# `+*/& > P),+)&+a$!*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$)''-$J66$%. (.'#),,)$4&.,,)$/-G"(("* b P),+)&+$'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$%)$'**( ,,.#&&(+*-0,*')+,.*00*0$2*+,.G*)) <6!"#$%$&'$( $<8$!*-'**( ,,.#&&:-,$<=><c <b $58$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$<=><c <= )"*+#,-((,',.'$."#, $>8$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%)$*"0 #&())0$ $J8$!*-'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%) *"0$#&())0$ < $78$!*-'**( ,,.#&&(+*++)$(&.''--,$*("GC2#*,,"*0 <=B7c *("GC2#*,,"*0$<=B7c $B8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<=B6c > $b8$f.&(())0,&0--,$,*-0("c,,"%"gc2#*,,"*0$<=b6c > $=8$P&.'-#))0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, )%.0-&4.,$5666c J <68$F.&(())0,&#*+--0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++).+)''*+-,$)%.0-&4.,$5666c J <<8$Y..,,.G*)%.0-&4.%-0$(&'%-,,)%),$2-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$)%.(.G,*0$#&())0$ <58$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <>8$F.&(())0,&0--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c <J8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0?$*("GC2#"0$<66$666$)+&()+,) (.2,*$<=b7c B <78$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<66$666$)+&()+,)$(.2,* <=b7c B )+&()+,)$(.2,*$ b )$/$0(12$3$"#$ <B8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$5666c >6 <b8$p&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$4**(.0/"*4*,,"*0 5666c >6 <=8$P&.''--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0$5666c >< 568$F.&(())0,&0--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0 5666c >< 5<8$P&.''--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >5 558$F.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >5 4++*((5211%(--//" 5>8$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0$5666c >> 5J8$F.&(())0,&0--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0 5666c >> 578$P&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >7 >7 465%107* 5B8$P&.''--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ b8$F.&(())0,&0--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"1 5=8$P&.''--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ >B >68$F.&(())0,&0--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >B ><8$P&.''--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >b >58$F.&(())0,&0--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >b >>8$P&.''--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) J6 >J8$F.&(())0,&0--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ J6 >78$P&.''--,$(-'*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ J< J< 8,"0(**( >B8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--, <=B6c J5 >b8$q-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, G),,*%&./.,$*("GC2#*,,"*0$ J5 >=8$M"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$(&&()&:-0$#&())0$ J> J68$M"*2:-,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$(&&()&:-0$#&()) J> J<8$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$(&.''--,$%&./&0--0$.+)''*+-0,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ J58$]'(.2.'*,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$%&./&0--0.+)''*+-0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ JJ!61*("*75( J>8$P&.''--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0$5666c J7 JJ8$F.&(())0,&0--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0 5666c J7 J78$!*-'**( ,,.#&&:-,$+-("$0**++"$(&.''--, %)$'.&(())0,&0--,$(&00*,,)*0$ "%(*(-(.$"+*"%(5( %)$)%.0-&4.0$*"0$#&())0$ b JB8$P&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$2-0(*'3)&,.0$(&'%-,,)%), *("GC2#*,,"*0$%)$)%.(.G,*0$*"0$#&())0$ b :$+%$"+;,6"+*+ Jb8$P&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++) 566<c566J = J=8$P&.''--,$*("GC2#*,,"*0$M.2%.*+#)*++)$566<c566J = 768$F**(-0,--++"$(&.''--,$-G"*++"$#)*++)$<==6c5667 7<8$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)+&()+,)$(.2,*$-G"*++" 758$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)&,.)$(.2,*$-G"*++" )$1%($("*(5'$ <8$]&,.1$%)$#..,,.G*/C3G"()0,)$<=7bc5667$H><8<58I 58$A"(*'&(&?$'**(-00-+&.G*,-$%)$)&,.()0,)$'""0-*,,"*0 >8$F**(-00-+&.G*,-$H#*'%8$)%.08$(#I$)%.0-&4.GC2#*,,"*0 <==6c5667 J8$A.*#)++).'-4*-0$)%.(.G,,*-0$#""G"$*("'&.(*,,)*0 566<c5667 @8$!)+.G*+,-C+.00-,,.#&&:-,$<=b=c5667 :"&'$66"%11(($ /

6 5,67(67# W.G-\.G: > N-4*-\a$K&#S-G$.U$G.):$,G)UU*V$:-),2+$S-'.\$J66$U.G$,2-,2*G:$+&VV-++*4-$C-)G <> MG.:&V,$:-+VG*/,* <7 N-4*-\$.U$,2-$2*+,.GC$.U$+,),*+,*V+$.0$,G)UU*V$+)U-,C$)0:,G)UU*V$)VV*:-0, <B )"2*.%*&"*% $<8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <b $58$P*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$<=><c <= <5$7.1%*&.$+7.$=* $>8$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ $J8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$SC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ < $78$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$<=B7c $B8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$<=B6c > $b8$z0%&g-:$sc$g.):$&+-g$eg.&/$<=b6c > $=8$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$U),)'$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+ 5666c J <68$A-2*V'-+$*04.'4-:$*0$/-G+.0)'$*0%&GC$)VV*:-0,+ 5666c J <<8$Y.,.G$4-2*V'-$:G*4-G+$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$V)+&)',*-+ SC$,C/-$.U$4-2*V'-$)0:$:G*4*0E$'*V-0V-$ <58$P*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$E-0:-G <==7c <>8$Z0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0: E-0:-G$<==7c <J8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+$*0$,2-$)E- EG.&/$<=b7c B <78$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$/-G$<66?666$*02)S*,)0,+ <=b7c B <66?666$*02)S*,)0,+$ b!>>"7*+(.("2* <B8$P*''-:$)0:$*0%&G-:$SC$#.0,2$5666c >6 <b8$p*''-:$)0:$*0%&g-:$sc$:)c$.u$\--($5666c >6 <=8$P*''-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 568$Z0%&G-:$SC$2.&G$.U$:)C$5666c >< 5<8$P*''-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5 558$Z0%&G-:$SC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5!>>"7*+(.(-/* 5>8$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 5J8$Z0%&G-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$5666c >> 578$P*''-:$SC$,C/-$.U$)VV*:-0,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ > >7?5+7"("5+% 5B8$P*''-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ b8$Z0%&G-:$SC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ =8$P*''-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B >68$Z0%&G-:$SC$G.):$V')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B ><8$P*''-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >58$Z0%&G-:$SC$'*E2,$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >b >>8$P*''-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >J8$Z0%&G-:$SC$%&0V,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ J6 >78$P*''-:$SC$G.):$+&GU)V-$V.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/ J< 5667 >B8$N.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, <=B6c J5 >b8$rg&0(-0$:g*4-g+$*04.'4-:$*0$)vv*:-0,+$\*,2$v)+&)',*-+ SC$)E-$EG.&/$ J5 >=8$P*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J68$Z0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*V)0, SC$#.0,2$ J> J<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ J58$M-G+.0+$*0%&G-:$*0$)VV*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0U'&-0V-$.U$)'V.2.'$ JJ!&*$6."+B5&2$("5+ J>8$P*''-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 JJ8$Z0%&G-:$SC$/G.4*0V-$)0:$G-E*.0$5666c J7 J78$N.):$)VV*:-0,+$)0:$/-G+.0+$(*''-:$.G$*0%&G-:$SC #&0*V*/)'*,C$5667 SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$4-2*V'-$ b JB8$M)++-0E-G$V)G$:G*4-G+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)UU*V )VV*:-0,+$SC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.U$:G*4*0E$'*V-0V Jb8$P*''-:$SC$G.):$&+-G$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = J=8$P*''-:$SC$)E-$EG.&/$*0$,2-$K.G:*V$V.&0,G*-+ 566<c566J = 768$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$*0$+-'-V,-: 7<8$M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66? $M-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)UU*V$)VV*:-0,+$/-G$<66?666 <8$!2-$0&#S-G$.U$)&,.#.S*'-+$)0:$#.,.G$VCV'-+ 58$M./&'),*.0?$4-2*V'-$(*'.#-,G-+$)0:$4-2*V'-+$G-E*+,-G-: J8$!2-$0&#S-G$.U$4)'*:$:G*4*0E$'*V-0+-+$566<c

7 Tieliikenteessä kuolleiden määrä alle 400 jo kolmatta vuotta peräkkäin Vuonna 2005 tapahtui henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 379 ja loukkaantui ihmistä. Kuolleita oli neljä enemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä pysyi vuosien tapaan edellisvuosia korkeammalla tasolla. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla vuoden Taulukko. Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinkoonnettomuudet ( ( ) Tilastointi muuttunut 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on pysynyt jo kolmatta vuotta peräkkäin neljänsadan alapuolella. Kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys on ollut liikennekuolemien vähenemisen taustalla 2000-luvun taitteesta. Vuonna 2005 tapahtuneita suurimpia muutoksia turvallisuuskehityksessä oli nuorten (15 24) liikennekuolemien määrän väheneminen selvästi. Liikennekuolemien määrä on keskimääräistä alhaisemmalla tasolla myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Vuoden 2005 aikana kuoli 69 nuorta, kun vuonna 2004 heitä oli 95. Erityisesti henkilöautossa menehtyneiden määrä väheni. Henkilöautoissa menehtyneiden osuus ei silti ole laskenut. Kolme neljästä nuoresta menehtyy edelleen henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 29 % oli alle 25-vuotiaita. Lasten tieliikennekuolemien määrä palasi keskimääräiselle tasolle. Lapsia menehtyi liikenteessä 21, mikä on kahdeksan enemmän kuin vuonna Iäkkäiden tai keski-ikäisten liikennekuolemien määrissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Nuorten aikuisten (25 34) liikennekuolemat sen sijaan lisääntyivät keskimääräistä korkeammalle tasolle Henkilöä Ikäryhmä: yhteensä Vuosi Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 6

8 /(0(!,"0,-1#-%($#-0-2,C*$J>$4&.00)$5667?$#*("$.0 (&&+*$4"2-##"0$ (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ P&.'-#)0,)/)&(1 +-,$ (-+(*,,C4",$ -:-''--0$ 4&.:-0$ /*#-*#/**0$,)'4*(&&1 ()&+**08$ L)')0(&'(*%.*:-0$ (&.'-#)0,)/)&(+-,$,))%)#*-0 &'(./&.'-'')$ 4"2-0*4",8$ Z"(("*:-0$ %)')0(&'(&(&.'-#*).'*$ -:-''--0$ /)'%.08$ Y-0-2,C0-*+,"$ J5$ e$.'*$ 4&.,*)*,)8$ ;&.%),*-(&.'-#*-0$ #""G"$.0$ /C+C0C,$ -00)'1 '))0$4**#-$4&.+*0)8 234$ &!$,*-'**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ HJ>I #""G"$.0$ (&*,-0(*0$ 4&.+*-0$ 566<c566>$ (-+(*)G4.) )'2)*+-##)'')$,)+.'')8$ `G*,C*+-+,*$ (-+"'**(-0,--0$ H(-+"1 -'.(&&I$,&G4)''*+&&+$.'*$ -:-''*+4&.,,)$ 2&.0.#/*8$ MC31 G"*'C(&.'-#*-0$ #""G"$ (-+"'**(-0,--++"$ /)')+*$ 4&.+*-0 566<c566>$,)+.''-8 5&!&6%3!&-.&!78##%%#$-934$ &!$#""G"$H>6I ()+4.*$+-'4"+,*8$P&.''-*,)$.'*$(C##-0-0$-0-##"0$(&*0 4&.00)$ 566J?$ +-("$ /&.'*,.*+,)(-G,)*0-0$ #""G"$ 4&.+*-0 566<c566>$(-+(*)G4..0$4-GG),,&0)8$YC3+$#..,,.G*/C31 G"()0,))0$ +&2,-&,-,,&0)$ #-0-2,C0-*:-0$ #""G"$ ()+4.*8 A&.:-0$ 5667$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*+,)$ #..,,.G*/C3G".01 0-,,.#&&(+*+,)$'"2-+$/&.'-,$.'*$+&*+,&#*+*)8 :()#$-)%&3)#!!&%%#8"",)-))($ #-0-2,C0-*:-0$ #""1 G"$.'*$ 4**#-$ 4&.+*-0$,)+.'')8$ Y-0-2,C0-*,"$.'*$ ()2:-(1 +)0?$(&0$4&.00)$566J$#-0-2,C0-*,"$.'*$+-*,+-#"08 A&.:-0$ 5667$ )*()0)$,)/)2,&*$ C(+*$ )""$#!!&%%#; 8"")$H4"2*0,""0$ 0-'%"$ #-0-2,C0C,,"I?$ %.++)$ (&.'*$ +-*,1 +-#"0$*2#*+,"8$`G"+$4&.:-0$5667$-G*,C*+/**G,-*+,"$.'*(*0 (.2,))#*+.00-,,.#&&(+*++)$ (&.''-*:-0$ #""G"0$ 4"2-1 0-#*0-08$!"#"$ +-'*,,CC$ '"2-+$ (.(.0))0$ 4&.00)$ 566J,)/)2,&0--'')$ P.0E*0()0())0$ +&&G.00-,,.#&&:-'')? %.()$.'*$;&.#-0$,*-'**(-0,--0$2*+,.G*)0$,&2.*+*0$+&&G.01 0-,,.#&&+8$!"++"$(.2,))#*+.00-,,.#&&:-++)$ #-0-2,C* 5>$ *2#*+,"8$ ;-0$ '*+"(+*$ 4&.:-0$ 566J$ )*()0)$,)/)2,&*,.*0-0$ +&&G.00-,,.#&&+?$ %.++)$ #-0-2,C*$ 0-'%"$ *2#*+,"8 A&.00)$ 566>$ +&&G.00-,,.#&&(+*++)$ -*$ #-0-2,C0C, C2,""0$*2#*+,"8 <"#.&!(1(!7 8",((!$,)G()+,-',&0)$ (-+"'**(-0,--++" /)'),,**0$ )*-#/*-0$ 4&.+*-0$ (-+(*)G4.0$,)+.''-8$ L.() (.'#)+$,*-'**(-0,--0$&2G*$#-0-2,C*$(-+"'**(-0,--++"8 A&.00)$ 5667$ $(%%-1"#9"8")%(9(",)-))($#-0-2,C* b=$%)$'.&(())0,&*$<$<5=$*2#*+,"8$p&.''-*:-0$.+)',)$#""1 G"$.0$4**+*$-0-##"0$(&*0$4&.00)$566J8$900-,,.#&&(1 +*++)?$ %.*++)$ %.(&$.+)''*0-0$.'*$ '""((-*:-0$,)*$ #&*:-0 2&&#))4*-0$)*0-*:-0$)')*+-0)?$(&.'*$+-*,+-#"0$%)$'.&(1 ())0,&*$ B=$ *2#*+,"8$ ;&G#)0+)$ +))0-*,)$.'*$ C2,"$ /)'%.0 (&*0$ 4&.00)$ 566J8$ M.'**+*0$,*-,..0$,&'*$ 4&.00)$ 5667 '"2-+$,&2),$ G),,*%&./&#&+,)/)&+,)$ -:-''*+4&.,,)$ 4"2-#1 ;&.#-0$,-*''"$ (&.'*$ )+&()+'&(&&0$ +&2,-&,-,,&0) 4&.00)$5667$-0-##"0$*2#*+*"$(&*0$N&.,+*++)?$K.G%)+1 +)$%)$!)0+()++)8$ F**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ 4"2-0*$ ()*1 (*++)$M.2%.*+#)*++)$;&.#-)$'&(&&0$.,,)#),,)8!-*''"##-$ )%-,,**0$ 4&.00)$ 5667$ '"2-+$ 75$ #*'%)G:*) (*'.#-,G*"8$ F**(-00-+&.G*,-$ ()*((*-0$ )&,.%-0$.+)',)$.0 ()+4)0&,$ 56661'&4&0$ )*()0)$ (-+(*#""G*0$ C'*$ ()2:-0 /G.+-0,*0$ 4&.+*4)&2:*'')8$ F**(-0,--0$ ()+4&4)&2,*$ 2*1 :)+,&*$2*-#)0$.''-0$<?7$/G.+-0,,*)$4&.00)$56678$]&,.1 ()00)0$ ()+4&4)&2,*$.0$ (**2,C0C,$ C'*$ (.'#-0$ /G.+-0,*0,)+.''-$4**#-$4&.+*0)8$!"''"$2-,(-''"$)&,.%)$.0$;&.#-+1 +)$%.$C'*$5?b$#*'%..0))8 '&!D E2772!;7400:/231 *&!D $&!D %&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ 8742/! 8#9"(6'((!*+,%/;--/0/:;<=/,(&.##.(-*+$**%+,-++../(%#&$$+*.-" A

9 9&,7(#(2,#7( C1377*7=+:,$7&#!*-'**( ,,.#&&+,*')+,.$ /)'4-'--$ '**(-00-,&G4)''*+&&+1,*')0,--0$ +-&G)0,))$ ()0+)''*+-+,*$ %)$ ()0+)*04"'*+-+,*8$!*')+,.0,*-,.%)$ ("C,-,""0$ #&&0$ #&)++)$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,.*#-0/*1,-*:-0$ %)$ '**(-00-+&&00*,,-'&0$ /-G&+,--0)8$ A)',)(&00)''*+-''),)+.'')$ ("C,,"%*"$.4),$ #*0*+,-G*3,?$ (-+(&+4*G)+,.,$ %)$ '**(-01 0-)')0$%"G%-+,3,?$/)*()''*+-'')$,)+.'')$'"2*00"$(&00),8 P)0+)*04"'*+-+,*$,*-:.,$,.*#*,-,))0$ #&&0$ #&)++)$ fpa0 `&G../)0$,)'.&+(.#*++*.0$ H`^`I$ 4&.+*,,)*+--0$ %&'()*+&&0 X;,),*+,*V+$.U$ N.):$!G)UU*V$ ]VV*:-0,+$ *0$ `&G./-$ )0:$ K.G,2 ]#-G*V)X8$ 9`^Ra0$,*-'**(-00-1$ %)$ '**( ,,.#&&+,*-,.1 ()0,)$ZN!]R$HZ0,-G0),*.0)'$N.):$!G)UU*V$)0:$]VV*:-0,$R),)1 S)+-I$ +*+"',""$ )*()+)G%),*-,.%)$ 4"-+,3+,"?$ )%.0-&4.*+,)?$,*-4-G1 (.+,)?$ +&.G*,,-*+,)$ %)$.00-,,.#&&(+*+,)$ +-("$ 0**:-0$ &2G-*+,) 9`^R1#)*++)8$ ;&.#-0$,*-:.,$.4),$,*-,.()00)++)$ #&()0)$ %) ;&.#*$.0$'**,,C0C,$,*-,.()00)0$("C,,"%"(+*$4&.:-0$<==5$)'&+1 +)8$ ;&.#-0$ /""("C,,"%"$.0$!*-2)''*0,.8$ `&G../)0$ &0*.0*0,*-'**( ,,.#&&+,*-,.()0,)$ ^]N`$ H^.##&0*,C$ R),)1 S)+-$.0$N.):$]VV*:-0,+I$/-G&+,&&$#*0*+,-G*0-&4.+,.0$/"",3(1 +--0$ H=>gB6Jg`^I8$ ^]N`a-0$.0$ (-G",,C$,*-,.%)$ C(+*,,"*+*+,".00-,,.#&&(+*+,)$)'()-0$4&.:-0$<==<$,*-:.*+,)8 9$(7,21'7((7!*')+,.(-+(&+$ +))$ /.'**+*)+*)*0$,*-,.%"G%-+,-'#""0$ HM]!L]I,)''-00-,&,$,*-'**( ,,.#&&+,*-:.,$ /.'**+*',)8$!*-:., +**GG-,""0$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+*',)$ (-+(*,-,,CC0$ G-(*+,-1 G**0?$%.+,)$&&:-,$,*-:.,$#&.(),))0$%)$+**GG-,""0$!*')+,.(-+(&(1 +-0$,*-,.(.0--''-$ (.'#-$ (-G,))$ (&&()&:-++)8$ L.()*+-0$ (&&1 ()&:-0$)*0-*+,.)$/"*4*,-,""0$4*-'"$(.'#-$(&&()&,,)$+-0$/"",1,C#*+-0$%"'(--08!*')+,.*,)4)0$(&&()&:-0$,*-:.,$.4),$+-&G))4)0$(&&()&:-0 )'&++)$!*')+,.(-+(&(+-0$("C,-,,"4*++"8$!*')+,.(-+(&+$,)G()+,)),*-:.,?$,-(--$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+**0$ '*+"(C+-'C*,"$ %),"C:-0,""$,*-,.%)$,)G4*,,)-++)$ #&*:-0$ G-(*+,-G*-0$,*-:.*'')8!)G(*+,-,&0$)*0-*+,.0$/.2%)',)$!*')+,.(-+(&+$')),**$,*-:.,,--0$%),)&'&((./)(-,*08$!*-:.,-$.0$ '&-,,)4*++)$ -+*#-G(*(+*$!*')+,.1 (-+(&(+-0$*0,-G0-,1/)'4-'&++)8!*')+,.(-+(&+$,"C:-0,""$ 4&.+*)*0-*+,.)$ (&.'-#)0+CC,*')+1,.0$,*-:.*'')$ (&.''-*+,)8$ A&.+*)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ '*+"(+*,*')+,.*,)4))$ 4&.,,)$ +-&G))4)0$ 4&.:-0$ (-4""''"$!*-2)''*00.0,*-:.*'')$,)/)2,&#)/)*()+,)$%)$2-0(*'34)2*0E.*+,)$+-("$'**( )2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&0,*-0$,*-:.*'')$ (&.'-#))0$ %.2,)1 0-*+,)$ G),,*%&./&#&+.00-,,.#&&(+*+,)8$ F*+"(+*$,*-'**( ,,.#&&+)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ 4&.+*,,)*0$ ]%.0-&4.2)''*01,.(-+(&(+-0$)%.(.G,,*1$%)$#..,,.G*)%.0-&4.,*-:.*'')8 A&.+*0)$<=><c<=J6$,*')+,.$+*+"'+*$4)*0$.00-,,.#&&:-,?$%.*++).+)''*+-0)$.'*$ #..,,.G*("C,,3*0-0$ )%.0-&4.8$ Q&.#),,)4) #&&,.+$,*')+,.*00*++)$,)/)2,&*$<=Bb?$%.''.*0$'.&(())0,&#*+*(+* -*$ (),+.,,&$ -0""$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$ C#8?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:& 2.*,.)8$ Y""G*,,-'C#&&,.+$ 4"2-0+*$ '.&(())0,&0-*,,-0$ #""G"" '"2-+$>6$/G.+-0,,*)8 P&.'-#)0+CC,*')+,.++)$,*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$.0 2*-#)0$,"++"$-+*,-,,C%"$'&(&%)$+&&G-#/*$-G*$#""G*,,-'C%-0$,)(*)a #&()0)$.4),$#&&0$#&)++)$>6$4&.G.()&:-0$%"'(--0$(&.''--,8 M.'**+*$+**G,C*$("C,,"#""0$NZPZ1%"G%-+,-'#""$4&.00)$ <==78 ;**2-0$ +**G,C#*0-0$.0$ )*2-&,,)0&,$.0E-'#*)$.00-,,.#&&+1$ %) '.&(())0,&#*+'&(&%-0$ 4-G,)*'&++)8$ ]*()*+-##*0$ '.#)((-*'') *'#.*,-,,&*2*0$'&(&*2*0$-*4",$,.:-00"(3*+-+,*$+*+"',C0--,$()*((* '*-4*##",$.00-,,.#&&:-,$%)$'.&(())0,&#*+-,8$!*-:.0(-G&&++),)/)2,&0&,$ #&&,.+$ -*$ 4)*(&,)$ 4-G,)*'&(-'/.*+&&,--0$ (&.'-1 #)0,)/)&+,-0$.+)',)?$ %.,()$,)G(*+,-,))0$ -:-''--0$ #C3+$ (&.'-1 #)0+CC,*')+,.+,)8 A&.00)$ 566>$!*')+,.(-+(&(+-++)$.,-,,**0$ ("C,,330$,*-'**1 ( ,,.#&&+,*-,.%-0$ ("+*,,-'CC0$ &&+*$,*-,.%"G%-+,-'#"8 KC(C)*()*+-#/*$,*-,.%"G%-+,-'#"$.0$ #)2:.''*+,)0&,$.00-,,.1 #&&+,*-,.%-0$ /-G&+,--''*+-##)0$ ("+*,,-'C0$ %)$ #&*:-0$ )*0-*+1,.%-0$ 2-'/.##)0$ 2C4"(+*("C,308$ A&.:-+,)$ 566>$ '"2,*-0 )*0-*+,..0$.0$ '*+",,C$ '.&(())0,&0-*,)$!*-2)''*00.0$ )*0-*+,.0 /-G&+,--'')?$.00-,,.#&&,--0$ '**,,C4*-0$ G*(.+0*#*((-*:-0$ +-(" -G*')*+,-0$2)(&,.*#*0,.%-0$)4&'')8$!)G(-#/*-0$,*')+,./-G&+,-*1 :-0$ ("C,,330.,,.$.0$ 0.+,)0&,$ '.&(())0,&0-*:-0$ '&(&#""G*" 0.*0$ b$ /G.+-0,,*)$ $ %)$ 2-0(*'34)2*0(..0$ %.2,)0-*,)$.00-,,.1 #&&(+*)$0.*0$=$/G.+-0,,*)8$P&.''-*:-0$'&(&#""G**0$&&:*+,&+$-*.'-$4)*(&,,)0&,8 L.*++)*0$#)*++)$("C,-,""0$,*-'**(-00-(&.'-#)0$#""G*,,-'C+1 +"$ >6$ 4&.G.()&:-0$ G)%)+,)$ /.*((-)4))$ )*()G)%))8$ `G*$ #""G*,1,-'C*+,"$ %.2,&4),$ -G.,$ 4.*:))0$ (.G%),)$ #&&0,.(-G,.*#-'')8 P)*(*++)$ #)*++)$ /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*:-0$.00-,,.1 #&&(+*-0$.+)',)$-*$.'-$+),)/G.+-0,,*0-08$F&(&#""G",$4)*2,-'-1 4),$-G*$'"2,-*++"$%)$,)G(-0,&4),$4&.+*-0$(&'&-++)8$!"+,"$%.2,&-0 '&4&,$-G*$4&.+*-0$,*')+,.%&'()*+&*++)$-*4",$.'-$)*4)0$+)#.%)8 /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*,,-0$.00-,,.#&&(+*-0.+)',)$.0$ +),)/G.+-0,,*0-08$ Z'#.*,,)#*+,)$ (.0,G.''.*:))0$ (&.1 '*0+CC,.:*+,&+,-0$ )4&'')8$ M-*,,"4CC:-+,"$ %)$ 4)()4&&:-+,) %.2,&-0$'**(-00-(&.'-#*-0$(-2*,C++&&0,)$(&4))$.00-,,.#&&(1 +*)$4)G#-##*0$,*-'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$(-2*,C+,"8 M-*,,"4CC+$.0$2-0(*'34)2*0(..0$%.2,)0-*:-0$.00-,,.#&&(1 +*-0$.+)',)$ 0.*0$ 561/G.+-0,,*0-08$ `G*$.00-,,.#&&+,CC//*-0,*-,..0,&'.++)$.0$ -G.%)8$ Q&.0.*0$ /-*,,"4CC+$.0$ C(+*,,"* ,,.#&&(+*++)$ '.&(())0,&0-*+,)$ /.'(&/C3G"*'*%3*+,"8$ M&&,1,--''*+&&:-,$%.2,&4),$'"2*00"$+**,"?$-,,-*4",$.00-,,.#&&:-,$,&'- /.'**+*0$,*-,..08$ ;CC$ +**2-0?$ -,,-*$.00-,,.#&&(+*)$ *'#.*,-,) /.'**+*''-?$.0$4)',).+)++)$.00-,,.#&&(+*)$4)2*0(.%-0$/*-0&&+ %)$ (.G4)&(+-+,)$ +./*#*0-08$ M&&,,&4*+,)$ '.&(())0,&#*+--0 %.2,)0-*+,)$.00-,,.#&&(+*+,)$4)',).+)$.0$'*-4*"$'.&(())0,&#*1 +*)?$ +*''"$,*-'**(-00-')(*$ 4-'4.*,,))$ *'#.*,,)#))0$.00-,,.#&&1 :-+,)$/.'**+*''-$4)*0?$%.+$%.(&$.0$'.&(())0,&0&,$4)()4)+,*8!*-,.%)$ 4.*:))0$ /*,""$ 4)G+*0$ '&.,-,,)4*)8$ M&&,,--''*+&&:-, )*0-*+,.++)$.4),$ '"2*00"$ +-'')*+*++)$,*-:.*++)?$ %.*,)$ -*$ /C+,C," %"'(--0/"*0$,)G(*+,)#))08$!"#"$,*')+,.$-*$+*+"''"$,*-,.%)$+CC''*1 +CC:-+,"$.00-,,.#&&,--0$ H(+8$ 4)(&&,&+C2,*3*:-0$,*')+,.,$ %).*(-&+,*')+,.,I8 F&$7=;7$2=#7,?= 7$(2$$:(66(,66(77,<&&:#$#7=!*-,.%)$ '**( ,,.#&&(+*+,)$,&.,-,))0$ ;&.#-++)$ +-(" /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*:-0$ -,,"$ 4)(&&,&+C2,*3*''-$ *'#.*,-,,&%-0.00-,,.#&&(+*-0$ /-G&+,--'')8$ M.'**+*0$,*-,.*2*0$ /-G&+,&4),,"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$,*-0/*,"%"0?$!*-2)''*00.0$,)*$ (&0,*-0?,-(-#",$.+),*')+,.,8$ K"*,"$,*')+,.%)$ ("C,-,""0$ -+*#-G(*(+*.00-,,.#&&(+*-0$()+)&,&#*+/*+,-*:-0$+-'4*,,"#*+-++"8 B

10 !"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$ ;&.#-++)$ *'#-+,CC$,.*0-0$ -G*$ /-1 G&+,-*+,)$ '"2,-4"$,*')+,.8$ A)(&&,&+C2,*3*:-0$ '**(-00-,&G4)''*1 +&&+,.*#*(&0,)$ HA]F!I$ (.(.))$.#)0$,*')+,.0+)$.00-,,.1 #&&(+*+,)?$ %.*+,)$.0$ #)(+-,,&$ (.G4)&+,)$ '**(-00-4)(&&,&(1 +-+,)8$]*0-*+,.$/-G&+,&&$'"2*00"$4)(&&,&(+-0.,,)%*-0$)0,)#**0,*-,.*2*08$ 9#)*+&&+4)2*0(.%-0$.+)',)$.0$ /-G&+,-',&)$ ("C,,"" A]F!a0$,*')+,.)?$(.+()$+-$+*+"',""$+&&G-0$.+)0$0**+,"$'*-4*+," /-',*(.')G-*+,)?$%.,()$.+)''*+-,$+./*4),$(-+(-0""0$%)$*'#.*,,)4), 4)(&&,&+C2,*3''-?$#&,,)$-*4",$/.'**+*''-8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,&,(*%)')&,)(&00),$,&,(*4),$ ()*((* (&.'-#))0$ %.2,)0--,$ '**( ,,.#&&:-,$ ;&.#-++)8$!&,1 (*%)')&,)(&0,),C30$,&'.(+-,$ (..,))0$ 4&.+*,,)*0$ *'#-+,C4**0 G)/.G,,-*2*0?$ '*+"(+*$,&,(*%)')&,)(&0,)1)*0-*+,.*+,)$,-2:""0 -G*''*+,&,(*#&(+*)8 F**( ,,.#&&+,)/)&(+*)$,*')+,.*4),$#C3+$+)*G))'),$%),-G4-C+(-+(&(+-,?$#&,,)$(-G",,"4",$,*-:.,$.0$,)G(.*,-,,&$'"2*01 0"$,-G4-C:-02&.',.)$ 4)G,-0?$ -*("$ 0**,"$.'-$ (&00.'')$ /C+,C,,C ("C,,"#""0$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,C3++"8$!-G4-C:-02&.''.0,*-,.%)$ 4.*:))0$ ("C,,""$,"C:-0,"4"0"$ )*0-*+,.0)?$ (.+()$ 0**+,".0$ +)),)4*++)$,*-,.)?$ %.()$ %""$ #&*:-0$,*')+,.%-0$ &'(./&.'-''-? -+*#-G((*0"$,"+,"$(-4C-++"$'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,8!"#"0$ %&'()*+&0$ './/&&0$.0$ (..,,&$ '&-,,-'.$ '**( ,,.#&&+,*')+,.*2*0$'**,,C4"+,"$(*G%)''*+&&:-+,)8 7=&2&:,7!"#"0$ %&'()*+&0$,)&'&(.,$.4),$ +)),)4*0)$ #C3+$,*-:.+,.#&.1 :.++)8$!*')+,.(-+(&+$,-(--$'*+"(+*$)+*)(())0$,)G/-*:-0$#&()*1 +*)$ #)(+&''*+*)$,&'.+,&(+*)8$!*-,.%)$ 4.*:))0$ '&.4&,,))$ #C3+,*-:.+,.*0)?$ -*$ (&*,-0())0$ 2-0(*'3,*-,.%)$ -*("$.+)''*+,-0$ )%.1 0-&4.%-0$G-(*+,-G*,&00&(+*)8 F11+$7(2<17 :-&0--,&!!&#!!&%%#8"".&% Q-0(*'31$,)*$.#)*+&&+4)2*0(..0$%.2,)0&,$,)/)2,&#)?$%.()$.0 +),,&0&,$,*-'**(-00-')*0$#&())0$ C'-*+-''-$'**(-0,--''-$,)G(.*,-1,&'')$,)*$C'-*+-+,*$'**(-0,--+--0$("C,-,C''"$)'&--'')$ %)$ %.++)$.0.+)''*+-0)$)*0)(*0$C(+*$'**((&4)$(&'(&0-&4.8$!*-'**(-00-')*++) #""G*,-',C%-0$ )%.0-&4.%-0$ '*+"(+*$.+)''*+*(+*$ (&'(&0-&4.*(+* '&-,))0$ #C3+$ G)*,*.4)&0&$ +-("$ %&0)$,)+.G*+,-C+.00-,,.#&&(1 +*++)8$ L)')0(&'(*%)0$ ()),&#*0-0$ -*$.'-$ '**( ,,.#&&+? /.'(&/C3G"''"$Hh)%.0-&4.I$()),&#*0-0$.08 =!!&%%#8"".&))(7,"#00"% Q-0(*'3?$ %.()$.0$ (&.''&,$.00-,,.#&&:-0$ +-&G)&(+-0)$ >6 4&.G.()&:-0$(&'&-++)$.00-,,.#&&:-+,)8 =!!&%%#8"".&))(70#",,((!%"!"% Q-0(*'3?$%.()$-*$.'-$(&.''&,?$#&,,)$.0$+))0&,$.00-,,.#&&:-++) 4)##.%)?$ %.,()$ 4)),*4),$ 2.*,.)$,)*$,)G(()*'&)$ +)*G))')++)? 2.*,.)$(.,.0)$H+)*G)&+'.#))I$,)*$./-G),**4*+,)$ 2.*,.)?$ -+*#-G1 (*(+*$,*((-%"8$ L.+$ 2-0(*'3$.0$ +))0&,$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$,)* #&&,)$ +-'')*+,)?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:&$ -:-''"$ #)*0*,,&)$ 2.*,.)? 2"0,"$-*$(),+.,)$'.&(())0,&0--(+*8 =!!&%%#8""%&&!7#)(00-!&! 900-,,.#&&,--0$.+)''*+*(+*$ 2-0(*'3*(+*$ (),+.,))0$.00-,,.1 #&&,--0$.+)''*+,&0--,$ (&'(&0-&4.%-0$ (&'%-,,)%),$ %)$ %)')01 (&'(*%),$+-("$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$#),(&+,)%),8$`'"*0$.0 -'"*0.00-,,.#&&:-0$.+)''*0-08 >0,#6#0-%(9(") 900-,,.#&&+?$ %.++)$ %.0(&0$.+)''*+-0$ (&'%-,,)%)0$,)*$ %)')0(&'1 (*%)0$.0$,.:-,,&$ H4-G*(.(--0$,)*$ /&2)''&+(.(--0$,&'.+$ 4"2*01,""0$ 6?7$ /G.#*''-)I$,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.'' ,,.#&&+2-,(-''"$)'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8?(%%-1"#9"8")%(9(") 900-,,.#&&+?$%.++)$#..,,.G*)%.0-&4.0$(&'%-,,)%)0$.0$,.:-,,& H4-G*(.(--0$,)*$/&2)''&+(.(--0$,&'.+$4"2*0,""0$6?7$/G.#*''-)I,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.''--0$.00-,,.#&&+2-,(-''" )'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8 [+-*##),$ #&&,$ ("+*,,--,$ %)$ #""G*,-'#",$.4),$,*-'**(-00-1 ')*++)$%)$)+-,&(+*++)8 >1#;#-,&".&% 57#./.,$+-("$(-4C-,$0-'*/C3G",$'&(&&0$.,,)#),,)$/*-0*,-2.*1 +*)$H0./-&+$)''-$57$(#g2I$/.'(*#-''*+*)$#./.%) :$,G)(,.G*,?$ #..,,.G*(-'(),$ H'**(-00-,G)(,.G*$ (&&'&&$ '&.(())0 ^I?$+*+"',CC$#&*2*0$'&.((**0 >$)''-$5$4&.:-0$(.(-#&(+-'')$+&&G*0$,-2.$57(i$%)$,-2.g/)*0. A$2-0(*'3)&,.,$%)$ /)(-,,*)&,.,?$ +-("$ C2:*+,-'#",?$ %.*++)$ 4-,.1 )&,.$.0$j1'&.()0$)%.0-&4.$%)$C2:*+,-'#"0$(.(.0)*+#)++)$-* C'*,"$>$766$(E?$-*("$/-G"4)&0&0$(.(.0)*+#)++)$C'*,"$4-,.)&1,.0$.#))$#)++)) (&.G#)1)&,.,?$ %.*:-0$ (.(.0)*+#)++)$.0$ >$ 766$ (E?$ #&,,) -0*0,""0$B$766$(E B$C'*$>$766$(E$(.(.0)*+#)++)*+-,$)&,., 4-,.)&,.0)$ ^<1'&.()0$ )%.0-&4.$ %)$ C2:*+,-'#"0$ (.(.1 0)*+#)++)$-0*0,""0$<5$666$(E '*0%)1)&,.,$ %)$ #&&,$ )%.0-&4.,$ %.*++)$ C'*$ b?$ -0*0,""0$ #),(&+,)%)) C'*,,""$B76$(E BC$()*((*$)%.0-&4.C2:*+,-'#",?$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.(1 (**0$^<$%)$^ D$()*((*$'*0%)1)&,., DC$C2:*+,-'#",$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.((**0$R<$%)$R?-),-E&$%(-0"% N*+(*4-G,)*'&')+(-'#*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$)'&0$4"(*'&(&1$%) )&,.()0,),*-,.%)$,)*$4)+,))4*)8 >0"&1(,#!)&'&(.*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$566J$'./&++)$4.*#)++).'-4)) )'&-%)(.)8 9=&2&:,$##=;:137(737;#3<I,2$7 `*$C2,""0 $$$$$$$$$$c!*-,.$-/"'..e*0-0$-+*,-,,"4"(+* $$$$$$$$$$$8!*-,.)$-*$.'-$+)),&$,)*$+-$.0$'**)0$-/"4)G#)$-+*,-,,"4"(+*$$$$$$$$$88 `00)((.,*-,.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k G

11 7$2=#7,$66$6;'$#7,+$==6 l.,,'*-s$ R)*#'-G$ %)$ i*'2-'#$ Y)CS)V2$ G)(-0+*4),$ -01 +*##"*+-0$ 0-'*/C3G"*+-0?$ +)G%),&.,)0,..0$ C',"0--0 ;&.#-0$ -:&+(&0,)$ -+*,,*$,.*4.#&(+-0?$ -,,"$ 2)''*,&+,.*#*,,)*+*$,&,(*#&(+-0$ )&,.1.00-,,.#&&(+*-0$ +C*+,"$ %) -G*,C*+-+,*$)'(.2.'*0$.+)''*+&&:-+,)$0**2*0$H4&.+*$<=>6I8 ]&,.4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$)'.*,-,,**0$%)$,&'.(+-,$%&'()*+1,**0$;.+*))'*+-0$ ]*()()&+(*G%)0$.+&&:-++)$ 0*#-',"$!*-1 '**(-00-4)2*0E.,8$!*')+,.*0,*$(.+(*$)*0.)+,))0$#..,,.G*1 )%.0-&4.4)2*0(.%)$H4&.+*$<=><I8 F**( ,,.#&&(+*-0$,*')+,.*0,*$ '))%-00-,,**0$ (.+1 (-#))0$ ()*((*)$,*-'**( ,,.#&&(+*)$ H4&.+* <=J<I8 F**(-00-,&G4)0$ -:-',"%"?$!)'%)?$ (.(.))$ -0+*##"*+-0 (-GG)0$ %&'()*+&0$ '**( ,,.#&&(+*+,)$ H4&.+* <=7BI8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$ +**G,CC$!*')+,.(-+(&(+-0 <8<8<=B<8 ]%.4)'.%-0$("C,,3/)((.$,)'4-'')$<8<<8<=B58 Z$M)G')#-0,))G*0-0$'**(-00-(.#*,-)$<>8<58<=B>8 ]+-,&+$F**(-00-,&G4)+,)$4)',)(&00)''*+-+,)$F**(-00-,&G1 4)''*+&&+,C30$(-+(&+%"G%-+,3+,"$H4&.+*$<=B>I8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$#*'%..0))0$H4&.+*$<=B>I8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$b6$(#g2$<8b8<=bj8!&g4)43*:-0$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$ -,&*+,&*#*'') <8B8<=B78 N),,*%&./&#&(+-0$/G.#*''-G)%),a$'*-4"$6?7$%)$,3G(-"$<?7 /G.#*''-)$<8J8<=BB8 Y..,,.G*/C3G"*'*%3*:-0$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((. '.&(())0,&#*+*+,)$ /.*+,-,,**0$ #&+,-'#),?$ 0))G1 #&,$C#8?$%.*+,)$-*$)*2-&:&$2.*,.)$H4&.+*$<=BbI8!)'4*G-0E)+/)((.$<8<58<=Bb8 )+-00&+$,)()*+,&*#*''-?$ )%.4)'.%-0$ /-+&1 ')*,-?$,)()')+*0$'"##*,C+$<8<8<=b<8 Y./.*'*%.*''-$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((.?$,&G4)43*:-0 ("C,,"#",,3#CC:-0$ G)0E)*+,)4&&+?$ C#/"G*4&.,*0-0 4)'.%-0$("C,,3/)((.$,))%)#)0$&'(./&.'-'')$<8J8<=b58 F)(*$G*(-+)(.+,)$,*-'**(-0,--++"$<8=8<=b>8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$,))%)#*++)$h76$(#g2i$%)$,))%)#*1-0$&'(./&.'-'')$hb6$(#g2i$<8j8<=bb8!&g4)4c30$ ("C,,3/)((.$ 2-0(*'3)&,.0$,)()*+,&*#*'')$ %) /)(-,,*)&,.*++)$<8<<8<=bB8 ]&,.%-0$#""G"$C'*,,*$5$#*'%..0))$H4&.+*$<=bbI8 ]%.(.G,,*1$%)$(&'%-,,)%)./-,&+&&:*+,&+$<8<68<==68 K./-&:-0G)%.*,,*#-,$ G)+()*+**0$ )%.0-&4.*2*0$ )+,-*,,)*0 <878<==J8!3G(-"0$G),,*%&.//.&:-0$G)%)$<?5$/G.#*''--0$<8=8<==J8 `&G../)0$ &0*.0*$ 4-'4.*,,*$ %"+-04)',*.0+)$,.*#*,,)#))0,*-:.,$'**( ,,.#&&(+*+,))0$4&.:-+,)$ <==<$ )'()1-0$H=>gB6Jg`^I$H4&.+*$<==JI8 ;&.#-+,)$,&'*$ `&G../)0$ [0*.0*0$ %"+-04)',*.$ H4&.+* <==7I8!*-'**( ,,.#&&(+*-0$(*G%))#*+-++)$/.'**+*$+**G,C* ("C,,"#""0$ ]!P1/.2%)*+,)$ N*(.+,-0$ (*G%))#*+%"G%-+1,-'#""$H4&.+*$<==7I8 ]%.(*-',.$,.*+,&4*+,)$ G*((.#&(+*+,)?$ &&+*',)$ (&'%-,,)%*',) P-4C-0$ '**(-0,--0$ +""0,3&&:*+,&+?$ )%.4)'.%-0$ /"*4")*1 LJJJF Y1'&.()0$)%.(.G,,*$HY./.(.G,,*I$H<8<85666I8 A)',*.0-&4.+,.0$ /-G*)),-/"",3+$,*-'**(-0,--0$,&G4)''*1 +&&:-0$/)G)0,)#*+-+,)?$%.()$ +*+"',""$ ##$ &&:-0$ '**(-01 0-,&G4)''*+&&+4*+*.0$2C4"(+C#*+-0$H<b8<8566<I8 F)(*$4*-+,*0,"')*,,-*:-0$("C,3+,"$)%.0$)*()0)$H<8<8566>I8 Q-*%)+,*#-0$("C,,3+""003(+-0$ '))%-00&+$ %)$ /C3G"*'C(C1 /"G"0$("C,,34-'4.*,-$,*-'**(-00-')(**0$H<8<8566>I8 J>

12 Under 400 döda i vägtrafiken för tredje året i följd År 2005 inträffade vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dem omkom totalt 379 och skadades människor. Antalet döda var fyra personer fler än år Antalet personskadeolyckor och antalet skadade hölls, i likhet med åren , kvar på en högre nivå än under tidigare år. Största delen av ökningen beror dock på att man fr.o.m. början av år 2003 infört Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken År Döda Skadade Personskadeolyckor ( ( ) Ändrad statistikföring exaktare grunder för statistikföringen. Antalet döda har redan för tredje året i rad legat under fyrahundra. Bakom det minskade antalet dödsfall i trafiken ligger den lätta trafikens goda säkerhetsutveckling, som började vid ingången till 2000-talet. En av de största förändringarna i säkerhetsutvecklingen år 2005 var den tydliga minskningen av antalet unga (15 24-åringar) som dog i trafiken. Också sett ur ett längre tidsperspektiv är antalet trafikdödade på en lägre nivå än genomsnittet. Under år 2005 dog 69 unga, medan antalet uppgick till 95 år I synnerhet antalet unga som omkom i personbil minskade. Andelen döda i personbilar har ändå inte sjunkit. Tre av fyra unga dör fortfarande i personbil. Av alla rattfulla som var inblandade i olyckor som ledde till döden var 29 procent under 25 år. Antalet barn dödade i vägtrafiken återgick till en genomsnittlig nivå. 21 barn omkom i trafiken, vilket är åtta fler än år I antalet äldre eller medelålders människor som förolyckades i trafiken skedde just inga förändringar. Antalet unga vuxna (25 34-åringar) som dog i trafiken har däremot ökat och ligger på en högre nivå än genomsnittet Personer Åldersgrupp: totalt År Bild 1. Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 11

13 mg$5667$4)g$)0,)'-,$u3g.'cv():-$o#%m+!m($&$j>?$:4+8 +-d$u"gg-$"0$tg$566j8$r3:+u)''-0$(.0v-0,g-g):-+$u.g,u)1 G)0:-$,*''$:-$ #3G()+,-$ 4*0,-G#T0):-G0)8$ ]0,)'-,$,G)U*(1 :3:):-$ U.,E"0E)G-$ &,)0U3G$,",.G,-G0)$ +%30(8$ ]0,)'-, "':G-$ U.,E"0E)G-$ +.#$ :.E$ *$,G)U*(-0$ 4)G$ U.G,U)G)0:- +,.G,8$ ]4$ :-$ U3G.'CV():-$ 4)G$ J5$ /G.V-0,$ TG8 ]0,)'-,$ :3:)$ /T$ 34-GET0E++,"''-0$ 2)G$ 4)G*,$ (.0+,)0, &0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08 ]0,)'-,$,G)U*(:3:):-$P3,0-)%&$$HJ>I$ 3():-$ (')G,$ UGT0 TG-,$ *00)0$ ]0,)'-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ 'TE :.V($ /T$ -0$ '"EG-$ 0*4T$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0 566<c566>8$Z$+C00-G2-,$+"(-G2-,-0$4*:$+.##)G,G)U*(-0 H%&0*c)&E&+,*I$4)G$+"#G-$"0$&0:-G$U3G-ET-0:-$TG8$]0,)1 '-,$ :3:+U)''$ S')0:$ VC('*+,-G$ *$ +.##)G,G)U*(-0$ T,-GE*V(,*''$0*4T0$U3G$TG-0$566<c566>8 ]0,)'-,$ O4$#03P,(.&7 8#%#$P3,0-)%&$$ H>6I$ 3():- (')G,8$]0,)'-,$:3:)$4)G$,*.$U'-G$"0$TG$566J$.V2$-0$.V2$-0 2)'4$ ET0E-G$ U'-G$ "0$ E-0.#+0*,,-,$ U3G$ TG-0$ 566<c566>8 ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$3():-$.V(+T$*$U3G2T'')0:-$,*''$ #.1,.GVC(-'S-+,T0:-,8$ mg$ 5667$ 4)G$ 0"+,)0$ 2"'U,-0$ )4$ :- #.,.GVC(-'.'CV(.G$ +.#$ '-::-$,*''$ :3:-0$ )4(3G0*0E+.1 'CV(.G8 ]0,)'-,$U3G.'CV():-$*$90(!,#$)!-!M($$'TE$/T$+)##) 0*4T$+.#$&0:-G$:-$+-0)+,-$TG-08$]0,)'-,$U3G.'CV():-$4)G T,,)?$#-:)0$)0,)'-,$4)G$+%&$TG$566J8 [0:-G$ TG$ 5667$ +(-::-$ -0$ )%#$#03P,($ H#*0+,$ UCG).#(.#0)I?$:"G$+%&$#"00*+(.G$U3G.'CV():-+8$`,,$&,#"G1 ()0:-$ :G)E$ U3G$ TG$ 5667$ 4)G$ %&+,$ :-,$ ),,$ )0,)'-,$ :3:)$ * #3,-+.'CV(.G$ E*V($ 0-:8$ R-,$ U3G(')G)+$ 0"+,)0$ 2-',$ )4 +,.G.'CV()0$*$P.0E*0()0E)+$TG$566J?$+.#$4)G$:-0$#-+, U3G3:)0:-$4"E,G)U*(.'CV()0$*$W*0')0:+$2*+,.G*)8$Z$:-00) #3,-+.'CV()$:.E$5>$#"00*+(.G8$R-++&,.#$*0,G"UU):-$-0 )00)0$+,.G.'CV()$&0:-G$TG$566J?$:"G$UCG)$#"00*+(.G$U3G1.'CV():-+8$Z$+,.G.'CV(.G0)$TG$566>$U3G.'CV():-+$*0E-08 K"G$ #)0$ EG)0+()G$ )0,)'-,$ U3G.'CV():-$ &O%&$7 Q$)%-. 'TE$ +.##)G,G)U*(-0$ *E-0$ /T$ +)##)$ 0*4T$ +.#$ &0:-G,*:*E)G-$ TG8$ A)G$,G-:%-$ 4"E,G)U*(.UU-G$.#(.#$ *$ +.#1 #)G,G)U*(-08 Z$$(%%O300&$-O(00$.#(.#$b=$ #"00*+(.G$.V2$+():):-+ <$<5=$TG$56678$K"G$:-,$E"''-G$.#(.#0)$"G$)0,)'-,$ U-# U'-G$"0$TG$566J8$Z$:-$.'CV(.G$:"G$0TE.0$)4$:-$*0S')0:):- 4)G$ /T4-G():$ )4$ #-:*V*0-G$ -''-G$ )0:G)$ :G.E-G?$ :.E$ +%&.V2$ +():):-+$ B=$ #"00*+(.G8$ ]0,)'-,$ U3G.'CV():-$ 4)G '*()$ #T0E)$ +.#$ TG$ 566J8$ K"+,)0$,&+-0$ G),,UC''-G*U)'' U"GG-$"0$TG-,$*00)0$(.#$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$TG$56678 mg$ 5667$ :.E$ U'-G$ #"00*+(.G?$ *$ U3G2T'')0:-$,*''$ U.'(1 #"0E:-0?$*$4"E,G)U*(-0$*$W*0')0:$"0$*$;4-G*E-?$K.GE-.V2$ R)0#)G(8$ ]0,)'-,$,G)U*(.'CV(.G$ #*0+():-$ *$ )'') 0.G:*+()$'"0:-G$#-:$&0:)0,)E$)4$W*0')0:8 mg$ 5667$ (3G:-+$ /T$ 4TG)$ 4"E)G$ 0"+,)0$ 75$ #*'%)G:-G (*'.#-,-G8$[0:-G$56661,)'-,$2)G$,G)U*(/G-+,),*.0-0$ 3(), U3G$)'')$S*')G+$:-'$#-:$-0$TG+,)(,$/T$#-G$"0$,4T$/G.V-0,$* E-0.#+0*,,8$$!*''4"d,,)(,-0$U3G$,G)U*(-0$:"#/):-+$0TE.,.V2$ 4)G$ <?7$ /G.V-0,$ TG$ 56678$!*''4"d,,)(,-0$ U3G$ S*'S-1 +,T0:-,$ 2)G$ )VV-'-G-G),$,*''$ -0$ 0*4T$ /T$ 34-G$,G-$ /G.V-0, &0:-G$ :-$ +-0)+,-$ TG-08$ W3G$ 0"G4)G)0:-$ U*00+$ :-,$ G-:)0 34-G$5?b$#*'%.0-G$S*')G$*$W*0')0:8 '&!D N5I:0!1O!I:!I<I1 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ L? JO

14 Number of road traffic deaths below 400 for the third successive year In 2005, road traffic accidents with casualties numbered 7,022 in Finland. Altogether 379 persons were killed and 8,983 injured in them. Four more people died in road traffic accidents than in As in , the number of accidents with casualties and injuries remained higher than in previous years. However, most of the growth is explained by the introduction of revised principles for recording them in statistics as of the Table. Persons killed and injured in road traffic Year Killed Injured Accidents involving personal injury ,191 7, ,299 7, ,957 6, ,097 6, ,052 6, ,508 6, ,411 6, ,156 6, ,088 (1 6,907 ( ,791 6, ,983 7,022 1) Compilation method changed beginning of The number of people killed in road traffic accidents remained below four hundred for the third successive year. The underlying reason for the lowered fatalities since the turn of the millennium has been positive development in the safety of nonmotorised traffic. One of the biggest changes in road safety development in 2005 was a clear drop in the number of young people (aged 15 to 24) killed in traffic. Even examined over a longer time period, the number of road traffic deaths is at a lower than average level. The number of young people killed during 2005 was 69, while the respective number in 2004 was 95. Especially the number of deaths in passenger cars fell. However, their proportion of fatalities did not diminish. Three young lives in four are still lost in passenger cars. Twenty-nine per cent of the drunken drivers involved in fatal accidents were aged under 25. The number of children killed in road traffic returned to the average level. Altogether 21 children died in traffic, which is eight more than in No major changes took place in the numbers of elderly and middle-aged people killed in traffic, whereas traffic deaths among young adults (aged 25 to 34) rose above the average Persons Age group: total Year Figure 1. Persons killed in road traffic by age group 13

15 !2-$ 0&#S-G$.U$ 9&.&)%$-(!)$ (*''-:$ *0$ 5667$ \)+$ J>? \2*V2$ *+$ +*d$ U-\-G$,2)0$ *0$ 566J8$ ]E)*0?$ #.+,$.U$,2- :-),2+$.VV&GG-:$ :&G*0E$,2-$ :)G(-+,$ \*0,-G$ #.0,2+8$ M-1 :-+,G*)0$ :-),2+$.&,+*:-$ S&*',1&/$ )G-)+$ :*#*0*+2-:8$!2-0&#S-G$.U$-':-G'C$/-:-+,G*)0$:-),2+$\)+$)E)*0$2*E2?$U.G &0V2)0E-:$*0$G-V-0,$C-)G+8!2-$ 0&#S-G$.U$ N-P3P0-)%)$ (*''-:$ *0$ G.):$,G)UU*V$ HJ>I /-G*.:8$!2-$G.):$+)U-,C$.U$VCV'*+,+$:-,-G*.G),-:$UG.#$,2- C-)G$S-U.G-$-+/-V*)''C$*0$+&##-G$,G)UU*V$HL&0-1]&E&+,I? *0$ \2*V2$,2-$ 0&#S-G$.U$ VCV'*+,+$ (*''-:$ G-,&G0-:$,.$,2- )4-G)E-$'-4-'$U.G$566<c566>8!2-G-$\)+$)$V'-)G$*0VG-)+-$*0$,2-$0&#S-G$.U$8#%#$; P3P0-)%)$(*''-:$H>6I8$!-0$#.G-$#.,.GVCV'*+,+$\-G-$(*''-:,2)0$*0$566J?$)0:$<87$,*#-+$,2-$)4-G)E-$0&#S-G$U.G$,2-566<c566>$/-G*.:8$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\-0,$&/$-4-0 /G./.G,*.0)'$,.$,2-$#.,.GVCV'-$+,.V(8$K-)G'C$.0-12)'U$.U,2-$U),)'$#.,.GVCV'-$)VV*:-0,+$*0$5667$\-G-$V)&+-:$SC G&00*0E$.UU$,2-$G.):8!2-$ 0&#S-G$.U$ /-G+.0+$ (*''-:$ *0$ 0&E&07 P$#))-!M (PP-.&!%)$G-#)*0-:$&0V2)0E-:$UG.#$,2-$)4-G)E-$U.G$,2- /)+,$ U-\$ C-)G+8$ `*E2,$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ *0$,2-# \2-G-)+$*0$566J$+&V2$)VV*:-0,+$V')*#-:$+-4-0$'* $ 8(1#$7 (PP-.&!%$ H),$ '-)+,$ U.&G$ /-G+.0+$ (*''-:I 2)//-0-:$:&G*0E$5667?$\2*V2$V')*#-:$+-4-0$'*4-+8$90- +/-V*)'$ U-),&G-$ *0$ 5667$ \)+$ )$ :G./$ *0$,2-$ 0&#S-G$.U /-./'-$ (*''-:$ *0$ 2-):1.0$ V.''*+*.0+8$!2*+$ *+$ -d/')*0-: -0,*G-'C$ SC$,2-$ #)%.G$ )VV*:-0,$,2),$ 2)//-0-:$ ), P.0E*0()0E)+$*0$566J?$\2*V2$\)+$,2-$#.+,$:-4)+,),*0E #)%.G$)VV*:-0,$*0$W*00*+2$G.):$,G)UU*V$2*+,.GC8$!\-0,C1,2G--$ /-./'-$ :*-:$ *0$,2*+$ 2-):1.0$ V.''*+*.08$!2-G-$ \)+ )'+.$.0-$.,2-G$ #)%.G$ )VV*:-0,$ *0$ 566J$ \2*V2$ V')*#-: U.&G$'*4-+8$K.$2&#)0$'*4-+$\-G-$'.+,$*0$#)%.G$)VV*:-0,+ *0$566>8 `d)#*0-:$n37%6&7%-8&7#o73&($$u),)'*,*-+$*0$+&##-g G-,&G0-:$,.$,2-$)4-G)E-$'-4-'$U.G$-)G'*-G$C-)G+8$90-$G.):,G)UU*V$4*V,*#$*0$,2G--$:*-:$*0$+&##-G$,G)UU*V8 ]',.E-,2-G$ b=$ /-./'-$ \-G-$ (*''-:$ )0:$ <?<5=$ *0%&G-: *0$.$"!,7.$-E-!M7P()&)$*0$56678$!2-$0&#S-G$.U$:-),2+ \)+$ U*4-$ &/$.0$ 566J8$ ]VV*:-0,+$ *0$ \2*V2$ +.#-$ /)G,C \)+$ &0:-G$,2-$ *0U'&-0V-$.U$ #-:*V)'$.G$.,2-G$ 0)GV.,*V +&S+,)0V-+$V')*#-:$+-4-0$'*4-+$)0:$*0%&G-:$B=$/-G+.0+8!2-$0&#S-G$.U$:-),2+$\)+$,2-$+)#-$)+$*0$566J8$K-)G'C.0-$,2.&+)0:$ U-\-G$:G&0($:G*4*0E$V)+-+$ \-G-$ G-/.G,-:,.$,2-$ /.'*V-$ *0$ 5667$,2)0$ *0$ 566J8$ Z0$ 5667$,2-$,.,)' N-'),*4-$,.$,2-$ +*_-$.U$,2-$ /./&'),*.0?$ #.G-$ /-./'- :*-:$.0$G.):+$*0$W*0')0:$,2)0$*0$;\-:-0?$K.G\)C$)0: R-0#)G($ *0$ 56678$ i*,2$,2-$ -dv-/,*.0$.u$ W*0')0:?$,2-0&#S-G$.U$ G.):$,G)UU*V$ :-),2+$ :-V'*0-:$ *0$ )''$ K.G:*V V.&0,G*-+8 ]'#.+,$75$S*''*.0$(*'.#-,G-+$\-G-$:G*4-0$.0$W*00*+2 G.):+$ *0$ 56678$ R&G*0E$,2-$ 5666+?$,2-$,G)UU*V$ /-GU.G#1 )0V-+$.U$)''$4-2*V'-$V),-E.G*-+$2)4-$S--0$E.*0E$&/$),$,2- )4-G)E-$)00&)'$G),-$.U$.4-G$,\.$/-G$V-0,8$Z0$5667?$,2- G),-$+'.\-:$:.\0$+.#-\2),$)0:$\)+$<87$/-G$V-0,8$!2- )00&)'$ EG.\,2$ G),-$ *0$,2-$ 4-2*V'-$ +,.V($ 2)+$ )'+. )VV-'-G),-:$,.$.4-G$,2G--$/-G$V-0,$*0$G-V-0,$C-)G+8$!2-G- )G-$ )'G-):C$.4-G$ 58b$ #*''*.0$ )&,.#.S*'-+$ *0$ W*0')0:,.:)C8 '&!D M?4G4?3/45!4J!I:13A2 *&!D $&!D %&!D +&!D )&!D "&!D &!D "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ T:1? J/

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

VALT-vuosiraportti 2012

VALT-vuosiraportti 2012 VALT-vuosiraportti 2012 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT VALT-vuosiraportti

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET VUONNA 2009

MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET VUONNA 2009 MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET VUONNA 2009 Reijo Köngäs ja Kari Koskinen 9.2.2010 ISBN 978-952-5834-08-6 (nid.) ISBN 978-952-5834-09-3 (verkkojulkaisu, pdf) LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

Eija Vuori +358 20 610 7244 eija.vuori@thl.fi. Mika Gissler +358 20 610 7279 mika.gissler@thl.fi

Eija Vuori +358 20 610 7244 eija.vuori@thl.fi. Mika Gissler +358 20 610 7279 mika.gissler@thl.fi Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2010 Perinatalstatistik föderskor, förlossningar och nyfödda

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

VALT-vuosiraportti 2013

VALT-vuosiraportti 2013 VALT-vuosiraportti 2013 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT VALT-vuosiraportti

Lisätiedot

Eija Vuori +358 29 524 7244 eija.vuori@thl.fi. Mika Gissler +358 29 524 7279 mika.gissler@thl.fi

Eija Vuori +358 29 524 7244 eija.vuori@thl.fi. Mika Gissler +358 29 524 7279 mika.gissler@thl.fi Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcal report Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2011 Perinatalstatistik föderskor, förlossningar och nyfödda

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish

Lisätiedot

Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2004

Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2004 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 21/2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 12.10.2005 Terveys 2005 Hälsa Health Synnyttäjät, synnytykset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Lasten kuolemat Y2012-S1

Tutkintaselostus. Lasten kuolemat Y2012-S1 Tutkintaselostus Y2012-S1 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 Väestö 2013 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 Utlänningar och migration Foreigners and migration Väestö 2013 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 Utlänningar

Lisätiedot

Epämuodostumat 1993-2008 Missbildningar 1993-2008 Congenital anomalies 1993-2008

Epämuodostumat 1993-2008 Missbildningar 1993-2008 Congenital anomalies 1993-2008 Terveys 211 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL REPORT Epämuodostumat 1993-28 Missbildningar 1993-28 Congenital anomalies 1993-28 Annukka Ritvanen +38 2 61 7376 annukka.ritvanen@thl.fi

Lisätiedot

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2005

Toimialan onnettomuudet 2005 TUKES-julkaisu 3/2006 Toimialan onnettomuudet 2005 Mariana Mattila Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 5/2006 Tekijät

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys tasoristeysonnettomuuksista

Turvallisuusselvitys tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S 1/2005 R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

Moottoripyöräilyn turvallisuus

Moottoripyöräilyn turvallisuus Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 10/2008 Moottoripyöräilyn turvallisuus Markus Mattsson Heikki Summala Moottoripyöräilyn turvallisuus Markus

Lisätiedot

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011 Väestö 2012 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011 Utlänningar och migration Foreigners and migration Väestö 2012 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011 Utlänningar

Lisätiedot

Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe. Nuorten mopo-onnettomuuksien taustatekijät. Seppo Lampinen, Anna Saarlo YY-Optima Oy

Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe. Nuorten mopo-onnettomuuksien taustatekijät. Seppo Lampinen, Anna Saarlo YY-Optima Oy Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe Nuorten mopo-onnettomuuksien taustatekijät Seppo Lampinen, Anna Saarlo YY-Optima Oy Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 8/2012

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto 2013 Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto

Lisätiedot

Kulttuuritilasto 2011

Kulttuuritilasto 2011 Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto 2011 Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto

Lisätiedot

KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET INDIKAATTORIT 2010

KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET INDIKAATTORIT 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET INDIKAATTORIT 2010 Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2010:4 Koulutuksen seurantaraportit 2010:4 Toimittanut

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2012

Lapsen elatus ja huolto 2012 Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lapsen elatus ja huolto 2012 Underhåll och vårdnad av barn 2012 Child maintenance and custody 2012 Anne

Lisätiedot