Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi."

Transkriptio

1 6.2. Toimenpide- ja kehittämissuunnitelma 2016 Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. Alla olevassa taulukossa on selkeästi kuvattu tavoitteet, toimenpiteet, aikataulutukset ja vastuuhenkilöt. TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUHENKILÖ SEURANTA Hyvinvointia edistävän ja kuntouttavan työn vahvistaminen Koulutetaan kunnonhoitajia alkaen kaksi ryhmää/vuosi kuntohoitajat Kunnonhoitajien kurssi järjestettiin toukokuussa. Syksyn kurssia siirrettiin kotihoidon henkilöstöpulan vuoksi ja muiden koulutusten takia. Koulutetaan uusia ulkoiluystäviä. Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden hallintokuntien sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen kanssa. jatkuva toiminta jatkuva toiminta kuntohoitajat Ulkoiluystävätoiminta jatkuu ja vanhoille ulkoiluystäville järjestettiin tapaaminen ja uusille ulkoiluystäville koulutustilaisuus kesäkuussa On järjestetty useita tapahtumia yhdessä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä eri yhdistysten kanssa, esim. sydänviikon ja senioriviikon tapahtumat avattiin

2 palveluvastaava palvelutalo Esplanadissa kuntosali vanhuksille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Ohjattuja ryhmiä järjestetään syksystä alkaen. Ohjattu ryhmätoiminta järjestetään yhteistyössä senioripalvelujen ja vapaa-aikatoimen kanssa. Eri yhdistyksillä on mahdollisuus varata kuntosali käyttöönsä. Voima- ja tasapainoryhmien jatkuminen ja seuranta sekä ohjaajien ja hoitohenkilökunnan koulutus. Voima- ja tasapainoryhmien toiminta on ollut suunnitelmien mukaista ja toiminta jatkuu edelleen. Terveystapaamiset 68 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole säännöllisessä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. jatkuva kuntohoitajat 68 vuotta täyttäneiden terveystapaamisia on järjestetty riskiryhmiin kuuluville henkilöille, esim. yksinäisille ja omaishoitajille, jotka eivät ole säännöllisessä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 78 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole säännöllisessä yhteydessä sosiaali- ja Aikapulan vuoksi ei hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ole voitu järjestää kaikille, jotka vuoden aikana

3 terveyspalveluiden kanssa. Kehitetään neuvontapalveluja: tehostetaan tiedotusta, päivitetään palveluopas sekä uudistetaan ja päivitetään verkkosivut. jatkuva kotiuttamiskoordinaattori täyttävät 78 vuotta eivätkä ole säännöllisessä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kotikäyntejä on tehty vain riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden luokse. Palveluoppaan ja verkkosivujen päivitys on työn alla. Yhteisen palveluoppaan laatiminen koko Loviisan perusturvalle on työn alla. jatkuva palveluohjaaja

4 2014 palvelupäällikkö/ palveluvastaava K o t i h o i d o n kehittäminen Organisoidaan kotihoito uudelleen. Kotihoito kokonaisuudessaan omassa ohjauksessa perusturvajohtaja/ senioripalvelujen palvelupäällikkö Kotihoito toimii kaupungin ohjauksessa alkaen. Mobiilijärjestelmä kotihoitoon (Pegasos Mukana -sovellus). (Vahvistetaan sairaanhoidollista palvelua)-> sairaanhoitajien määrää lisättävä palvelupäällikkö/koko kotihoidon henkilöstö Kotihoidon mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvien ongelmien vuoksi ei järjestelmää ole vielä voitu ottaa käyttöön. Henkilöstön koulutus aloitetaan joulukuussa 2014 ja Pegasos Mukana -sovelluksen arvioidaan olevan käytössä keväällä Tehostetaan lääkäripalveluja kotihoidossa. Uudistetaan ja Kotihoidon sairaanhoitajien määrää on lisätty yhdellä sairaanhoitajalla alkaen, Sairaanhoitajat

5 päivitetään kotihoidon kriteerit. palvelupäällikkö/ työskentelevät myös viikonloppuisin lokakuusta 2014 lähtien. Nimetään vastuutyöntekijät kotihoidon asiakkaille palveluvastaava/koti-hoid on ohjaajat Kotihoitoon on nimetty omat vastuulääkärit. Kehitetään omavalvonta. Vahvistetaan ja kehitetään ilta- ja viikonloppupalvelua koko kaupungin alueella. Selvitetään yöpartion tarpeellisuus. sairaalan ylilääkäri/ kotihoidon ohjaajat palveluvastaava/ kotihoidon ohjaajat Kriteereiden uudistaminen on työn alla ja niiden arvioidaan valmistuvan keväällä Kotihoidossa kartoitetaan parhaillaan henkilöitä, jotka ovat vastuuhoitajan tarpeessa. Jokaisessa kotihoitotiimissä on yksi sairaanhoitaja, joka vastaa asiakkaan hoitosuunnitelmasta. kotihoidon ohjaajat Kehitetään ja monipuolistetaan tukipalveluja: MENUMAT-ruoka-auto maatin käyttöä lisätään Omavalvonnan suunnitelma on työn alla ja sen arvioidaan valmistuvan viimeistään

6 Kehitetään kuljetuspalveluja (tukipalvelut ansiosidonnaisiksi?). Otetaan käyttöön hyvinvointiteknologiaa. palvelupäällikkö / lähiesimiehet Ilta-ajan kotihoidon hoitajien määrää on kyetty lisäämään. palvelupäällikkö /palveluvastaava Selvitys on työn alla. Osaston 5 sulkemisen yhteydessä siirretään alkaen osaston henkilökuntaa kotihoitoon. Tässä yhteydessä on kotihoidossa mahdollisuus yöhoitoon. palvelupäällikkö MENUMAT-automaatin käyttöä on lisätty. Suunnitelmana on, että ruokaa ei enää kuljeteta Loviisan syrjäseuduille, vaan käytetään MENUMAT-ruoka-automaattia Kuljetuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä on palveluja jonkin verran

7 laajennettu. palvelupäällikkö/koko kotihoidon henkilöstö Kotihoidossa hyvinvointiteknologian käyttö on edelleen vähäistä palvelupäällikkö/ palveluvastaava 2016 palvelupäällikkö/ palveluvastaava 2014

8 Palvelusetelin käytön laajentaminen Laajennetaan veteraaneille kotiin vietäviä palveluja palveluvastaava Palveluseteli on otettu käyttöön veteraaneille kotona annettavissa palveluissa. Laajennetaan palvelusetelin käyttöä säännöllisessä kotihoidossa. palveluohjaaja/ kotihoidonohjaajat Palveluseteliä käytetään kotihoidossa, mutta palvelusetelituottajien puutteesta johtuen ei palvelusetelin käyttöä ole voitu laajentaa. Tavoite on, että asiakkaat, joiden hoidontarve on vähäinen, käyttäisivät palveluseteliä esim. suihkuapuun kerran viikossa. Laajennetaan palvelusetelin käyttöä tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin käyttö tehostetussa palveluasumisessa on hieman lisääntynyt. palveluohjaaja /kotiutumiskoordinaattori Dementiahoidon kehittäminen Kehitetään vertaistukiryhmiä /omaisten ryhmät muistikoordinaattori Syksyllä on järjestetty vertaistukiryhmiä yhteistyössä Folkhälsanin kanssa ja ajatuksena on

9 Koordinoidaan muistisairaudet osaksi senioriprosessia. toiminnan jatkuminen. Keväällä 2015 on suunnitelmana järjestää suomenkielisiä vertaistukiryhmiä. Käypähoidon suositusten mukainen hoitopolku perusturvajohtaja/ Muistipoliklinikka on siirretty senioripalveluihin ja toimii senioripalvelukeskuksessa. senioripalvelupäällikkö Muistisairaiden hoidon päivitetty hoitopolku on valmis muistikoordinaattori Omaishoidon osuuden lisääminen Lisätään omaishoitajien määrää. palveluvastaava/ palveluohjaaja Omaishoitajien määrä on pysynyt entisellä tasolla. Omaishoitajien vaihtuvuus on lisääntynyt vuoden aikana. Kehitetään vertaistukiryhmiä. palveluohjaaja Omaishoidossa järjestetään säännöllisesti vertaistukiryhmä-toimintaa. Kehitetään sijaishoitoa. Lyhytaikaishoidon paikkoja on lisätty senioripalveluissa, mikä lisää omaishoidossa olevien mahdollisuuksia

10 palveluvastaava lyhytaikaishoitoon. Vuonna 2015 suunnitellaan omaisille tilaisuutta, jossa selvitetään minkälaista tukipalvelua omaishoitajat toivovat itselleen. Laadukas ja tarkoituksen-mukaine n hoiva-asuminen Rakennukset, jotka eivät täytä nykyvaatimuksia, korvataan uusilla hoivayksiköillä. selvitystyö tekninen toimi /perusturvatoimi/ kaupunginvaltuusto Kehityssuunnitelman ensimmäinen, toinen ja kolmas vaihe on hyväksytty perusturvalauta-kunnassa ja luottamushenkilöille on pidetty toukokuussa iltakoulu. Asiaa käsiteltiin toukokuussa kaupunginhallituksen kokouksessa. Selvitetään uuden hoiva-asumisen hankintaa ja palvelumuotoja perusturvatoimi/tekninen toimi/kaupungin-valtuusto Tehostetun palveluasumisen ensimmäisen hankesuunnitelman laatimisen kilpailutus on järjestetty. Päätös on tehty perusturva-lautakunnan kokouksessa Hankesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2014 ja se käsitellään perusturvalauta-kunnassa tammikuussa Kehitetään omavalvonta. Intervallihoitoyksikkö on käynnistynyt Rosenkullan yhteydessä Liljendalissa suunnitelmien mukaisesti ja intervallihoidon asiakkaat Loviisan terveyskeskuksen osastolta 5 on

11 siirretty uusiin tiloihin toukokuussa. Selvitetään hoivapaikkojen lisäämistarve. Lisätään hoivayksiköiden viihtyvyyttä ja hillitään korjauskustannuksia. Omavalvonnan suunnitelma on työn alla ja sen arvioidaan valmistuvan viimeistään Selvitetään ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoivapaikkatarve. osastonhoitajat Hoivapaikkojen tarve on selvitetty kehityssuunnitelman laatimisen yhteydessä. Vanhusten hoiva- ja laitosasumisen kehityssuunnitelma on laadittu. perusturvatoimi 2016 palvelupäällikkö/ tekninen toimi Esperi Oy on päättänyt rakentaa uuden yksikön Loviisaan mielen-terveys- ja päihdeongelmaisille. Tässä vaiheessa ei tarvita erityistä asumispalvelua ikääntyneille mielenterveys- ja

12 päihde-ongelmaisille asiakkaille. palvelupäällikkö/ perusturvatoimi 2014 Lyhytaikaishoidon kehittäminen Siirretään lyhytaikaishoito Loviisan terveyskeskuksesta uuteen hoivayksikköön palvelupäällikkö/ perusturvatoimi Lyhytaikaishoito on siirretty Loviisan terveyskeskuksesta Rosenkullaan ja osittain muille senioripalvelujen hoivapaikoille. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön Erilaiset koulutukset. jatkuva palvelupäällikkö /resurssivastaava Osa senioripalvelujen henkilöstöstä (noin 40) suorittaa palvelukehittäjän erikoisammattitutkintoa, joka tukee uusia toimintamalleja ja keskittyy erityisesti ehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan. Henkilöstön juurruttaminen. jatkuva lähiesimiehet Esimiehet tukevat henkilöstöä innovatiivisuudessa ja oman työn kehittämisessä. Järjestetään henkilöstölle erilaisia

13 Tukeva, kannustava ja vuorovaikutteinen johtaminen. jatkuva palvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet tiedotustilaisuuksia, joissa kuullaan myös henkilöstön mielipiteitä eri kehittämishankkeista. Perusturvakeskuksessa on vuoden aikana palkittu yksi työryhmä, joka on kehittänyt toimintaansa hyvin. Henkilöstön riittävyyden turvaaminen Rekrytointi. Luodaan positiivinen työantajakuva. jatkuva esimiehet/ koko henkilöstö Rekrytointiprosessia parannetaan koko ajan. Henkilökunta on ollut yhteydessä koulutusyksiköihin ja käynyt kertomassa opiskelijoille senioripalveluista. Senioripalveluissa on myös oppi-sopimusopiskelijoita ja erilaisissa työharjoitteluissa olevia opiskelijoita. Markkinoidaan senioripalveluja hyvänä työpaikkana. Esimiehet tukevat henkilöstöä heidän työssään ja kehittävät prosesseja. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään työtään ja esittämään uusia ideoita. jatkuva Pyritään antamaan myönteinen kuva Loviisan senioripalveluista ja yritetään saada erilaisille tapahtumille näkyvyyttä paikallis-lehdissä.

14 jatkuva Työhyvinvoinnin lisääminen Järjestetään työpaikoilla työkykyä ylläpitävää toimintaa (TYKY). jatkuva esimiehet Työyksiköissä järjestetään erilaista TYKY-toimintaa, joka tukee työyksikön yhteisöllisyyttä. Varhainen tuki/nopea reagoiminen. Senioripalvelujen esimiehet noudattavat Loviisan kaupungin aktiivisen varhaisen puuttumisen toimintamallia. Kehityskeskustelu ainakin kerran vuodessa. Esimiehet käyvät kehityskeskusteluja henkilöstönsä kanssa ainakin kerran vuodessa. Osaamisen lisääminen Säännölliset ammatilliset koulutukset. jatkuva esimiehet Vuosittain järjestetään erilaisia koulutuksia, jotka tukevat ja kehittävät ammatillista osaamista. Hyvä perehdytys työhön. Työyksiköt perehdyttävät aina uudet työntekijät ja pyrkimyksenä on, että uusi työntekijä työskentelee muutaman päivän yhdessä jonkun vanhan työntekijän kanssa.

15

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi. Kaupunginhallitus 10.6.2013

Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi. Kaupunginhallitus 10.6.2013 Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi Kaupunginhallitus 10.6.2013 1 1. Johdanto Vantaa vanhenee viisaasti - Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma 2010-2015 hyväksyttiin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot