Haminan ikäpolittinenohjelma vanhuus voimaksi ja valtiksi päivitetty versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan ikäpolittinenohjelma 2011-2019. vanhuus voimaksi ja valtiksi päivitetty versio 2.7.2014"

Transkriptio

1 Haminan ikäpolittinenohjelma vanhuus voimaksi ja valtiksi päivitetty versio

2 Vanhustyön tulevaisuus Hamina on hyvä ja turvallinen kaupunki vanhuksille. Valtaosa vanhuksista on toimintakykyisiä, he asuvat itsenäisesti ja elävät omanlaistaan elämää. Yksilölliset, tarpeiden mukaan muuttuvat palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden ja ikääntymiseen perehtyneen henkilöstön kanssa. Ehkäisevää työhön ja osallisuuteen panostetaan.

3 IKÄJAKAUMA JA VÄESTÖENNUSTE HAMINASSA +65V 65-75V 75-84V +85V +100V

4 Strategiset päämäärät vuoteen 2019 Aktiivisuus ja osallisuus lisääntyvät Elinympäristöä muokataan itsenäistä suoriutumista tukevaksi Ennaltaehkäisevät käytännöt laajenevat Kuntoutus kiinteäksi osaksi hoitoketjua Kotihoidon palveluja vahvistetaan Tehostettua palveluasumista tarpeen mukaisesti Vanhustyön laatu vahvistuu entisestään henkilöstön osaamiseen panostamalla

5 Linjauksia päivitettävään strategiaan Asumisen eri muodot ja suunnitelmat Kulkeeko palvelut vai kuljetuspalvelut Kotihoidon tuottavuuden edistäminen ja asiakastarpeisiin vastaaminen Pitkäaikaislaitoshoito loppuu Arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnistyy Omaishoitoon panostetaan Kuntoutukseen panostetaan

6 Laatusuosituksen tavoitteet 75 vuotta täyttäneistä: kotona asuvien osuus 91-92% tuettu palveluasuminen 3% säännöllisessä kotihoidossa 13-14% omaishoidon tukea saavien osuus 5-6% tehostetussa palveluasumisessa 8-9% lyhytaikaispaikkoja 1-2%

7 Palvelutarpeen ennuste yli 75v Yli 75 v Kotona asuu 91% Säännöll.kotihoito 13% Tilapäinen kotihoito 33% Omaishoito 6% Tuettu asuminen 3% Tehostettu palv.asuminen 9% Lyhytaikaispaikat 1%-2%

8 Yli 85 vuotta täyttäneistä Kotona asuvat 76% - säännöllisessä kotihoidossa 22% - omaishoidossa 5% - lyhytaikaishoidossa 2% - tilapäisessä kotihoidossa 55% Tuettu palveluasuminen 3% Tehostetussa palveluasumisessa 21%

9 Palvelutarpeen ennuste yli 85v Yli 85 v Kotona asuu Säännöllinen kotihoito 22% Tilapäinen kotihoito 55% Omaishoidossa 5% Tuettu palveluasuminen 3% Tehostettu palveluasuminen 21%

10 Aktiivisuus ja osallisuus lisääntyvät Kohtaamispaikkojen toiminta kolmannen sektorin toiminnaksi Palvelulinjan kehittäminen; kaupungissa oloajan pidentäminen, kohtaamispaikkoihin kuljetus Kuljetuspalvelujen omavastuun laajentaminen kaikkiin palveluihin Apuvälineiden ja teknologisten ratkaisujen käytön edistäminen ; henkilöstön osaamisen kehittäminen vaihtoehtojen valintaan ja käytön opetukseen. Teknologia asiantuntijan osaamista lisätään kotihoidon käyttöön. Vanhusneuvoston roolin vahvistaminen ja seudullista yhteistyötä lisätään Liikkuvien palvelujen kehittäminen; terveysbussi kylille, lääkäripalvelut kotiin Asiakasraati toimijaksi Järjestötoiminnan tukeminen järjestöstrategisin toimenpitein Asiakkaan mielipide kirjataan palvelusuunnitelmaan Liikuntaryhmät ja liikunnanohjaaja siirtyy liikuntatoimeen

11 Elinympäristö tukee itsenäistä suoriutumista Ympäristösuunnittelussa huomioidaan esteettömyys Liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa lähtökohtana ikääntyneiden suoriutuminen Ryhmäkoteja turvattomille ja yksinäisille Tarjotaan erilaisia asumisvaihtoehtoja; palveluasumista lisätään Asuntojen korjaustarpeiden kartoittaminen mm. hissit Yhteisölliseen toimintamalliin kannustetaan ( oma talonmies/hoitajan palkkaaminen). Hyödynnetään Veteraanikodin esimerkkiä. Asuntojen muutos- ja peruskorjaustarpeiden kartoitus osana kotikäyntiä ja teknologiaratkaisujen huomioiminen vaihtoehtona Pariskunta-asumisen vaihtoehtojen tarve huomioidaan

12 Ennaltaehkäisevät käytännöt laajenevat Osataan tunnistaa riskiryhmät Liikunta-ravitsemusneuvonnan osaamisen lisääminen Kuntoutus- ja liikuntalinjan kehittäminen; erityisryhmien liikunnan ohjaaja Ryhmämuotoisten liikunta, kuntoutus, ohjaus- ja neuvonta tilaisuuksia lisätään Etsivän vanhustyön vakiinuttuminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin ja oppilaitosten kanssa Hyvinvointia edistävien kotikäyntitietojen hyödyntäminen palvelujen sisällön kehittämisessä Ikäihmisten neuvolan ja terveyskioskin rajapintojen kartoitus ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä

13 Ennaltaehkäisevät käytännöt laajenevat Muistisairaiden hoitoketjun vahvistaminen: Geriatrin palvelut yhteistyössä Kotkan kanssa. Sopeutumisvalmennusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen ja varhaisen vaiheen kuntoutuspalvelut, muistikoordinaattori( Ristohanke) palveluohjausresurssien uudelleen organisoituminen kuntoneuvolapalvelut terveydenhuoltoon ennakoivien palvelujen markkinoinnin tehostaminen

14 Kuntoutus kiinteäksi osaksi hoitoketjua Kehitetään kuntoutustarpeen arviointitaitoja Kuntoutussuunnitelma työvälineeksi, jossa sovittu seuranta ja vastuuhenkilö Kuntouttavan työn keinot kirjataan ja niiden toteutumista seurataan Arviointi- ja kuntoutusyksikkö toiminnassa 2016 Eri kuntoutujaryhmien palveluketjun määritteleminen ja asiakkuuksista sopiminen ja tehostetun palveluasumisen yksilöterapian toteuttamisesta sopiminen Terapiahenkilöstön määrää ja osaamista lisätään kotihoitoon Avo/ kotikuntoutusta lisätään; 2015 yhden henkilötyövuoden verran Käynnistetään gerontologinen ryhmäkuntoutus Päihdekuntoutusta katkohoitoa järjestetään kotiin

15 Kotihoidon palveluja vahvistetaan Kotihoidon keskus toimii kokonaisuutena, resurssit ja työt jaetaan tasapuolisesti asiakastarpeesta lähtien Työt suunnitellaan hoito- ja palvelusuunnitelmien perusteella huomioiden asiakkaan käyntiaika. Asiakkaiden omat tavoitteet kirjataan hoitosuunnitelmiin Tehostetaan asiakkaan voimavarojen tunnistamista ja hyödyntämistä toimintakyvyn arvioinneilla Käynnit tukevat toimintakykyä; käyntien kestoaika lisääntyy ja hoitajalla enemmän aikaa asiakkaille (kiire vähenee) Välittömän asiakastyön osuus 70-80% Resurssitiimissä olevien hoitajien määrää lisätään tiimien työntekijöillä, käyttöönotto 2015 vuoden alusta Tehostetun kotihoidon siirtymistä esitetään terveydenhuoltoon 2015 alusta Tiimien eri ammattiryhmien yhteistyötä lisätään

16 Kotihoidon palveluja vahvistetaan Teknologia avuksi; toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön vuoden 2015 alusta ( ) sekä tutustutaan erilaisiin teknologian tuomiin mahdollisuuksiin hoitotyön avuksi Tilapäiset kotihoidon asiakkaat keskiöön; kuntoutumisen seuranta ja jatkosuunnitelmat osaksi ehkäisevää työtä Osaamisen lisääminen; gerontologia, dementia, päihde- ja mielenterveys, vuorovaikutustaidot, opetus - ja ohjaustaidot Lisätään resursseja kotikuntoutukseen ja kuntoutusosaamista lisätään Liikuntasuunnitelmat kotihoidossa olemassa ja käytössä

17 Kotihoidon palveluja vahvistetaan Hankitaan henkilöstölle teknologiaosaamista ja lisätään teknologian käyttöä kotihoidossa asiakkaan eduksi Omaishoitajien aktivoiminen suunnitelmalliseen intervalli/kuntoutuspaikkojen ja kotimiestoiminnan käyttöön omaishoitajien työterveyspalvelut ja kuntoutustarpeen arviointi ja toteutus osaksi omaishoitajan jaksamisen tukemista etäomaishoitajien tukeminen Päiväkeskustoiminnan laadun vahvistaminen ja asiakasohjauksen selkeyttäminen, päiväkeskuksen tuotteistus, palveluseteli päiväkeskuspalveluihin vaihtoehtona Perhehoito vaihtoehdoksi omaishoidon intervalleihin

18 Tehostettua palveluasumista tarpeen mukaisesti Tarjotaan palvelut oikea-aikaisesti Valitaan asukkaat kriteerien mukaisesti, hoitoisuutta seurantaan Oma tuotanto 50% ja ostot 50% Hoitohenkilöstömitoitus muuttuu yksiköissä palvelutarpeen mukaan Laitoshoitajat osaksi kotien henkilöstöä Yksiköiden profiloitumista edistetään Psykogeriatristen palvelujen kehittäminen alueellisesti Osaamista vahvistetaan erityisesti muistisairaiden hoivaan ja hoitoon sekä saattohoitoon liittyen Ulkoilu osaksi arkipäivää

19 Tehostettua palveluasumista tarpeen mukaisesti Asiakastyytyväisyyskysely laadun varmistajana säännölliseen käyttöön Omavalvonta suunnitelma yksiköihin Kuntouttavan työn uudelleen määrittely, tarkastelu ja laajentaminen asiakkaiden tarpeista lähtien omaisyhteistyön kehittäminen Vastuuhoitajan vastuiden vahvistaminen Tiimivastaavuus kiertämään, tiimivastaavat kaikkiin yksiköihin Vuoteen 2030 lisää 50 paikkaa + 2,1 milj e

20 Henkilöstön osaamiseen ja työhyvin vointiin panostetaan Lisätään gerontologisen sosiaalityön ja terapiahenkilöstön osuutta Ergonomiapassikoulutus koko henkilöstölle; tules poissaoloja vähennetään 2018 mennessä 20% Jatkuva kehittäminen ja laadunvarmistus tehdään IMS- järjestelmän avulla; arkikäytössä kaikilla Johtamisosaamisen jatkuva kehittäminen - osaamisen väliarviointi kevät 2015 Työnkiertomalli valmis 2015, joka suunnitellaan henkilöstön kanssa

21 Henkilöstön osaamiseen ja työhyvin vointiin panostetaan Palkitsemisjärjestelmien käyttöönotto Vahvistetaan henkilöstön dynaamisuutta, jossa henkilöstö siirtyy tarvittaessa työpisteiden välillä Osaamiskartoituksen päivittäminen 2015 Kannustetaan oppisopimuskoulutukseen ja uralla etenemiseen Otetaan aktiiviseen käyttöön palaute ja vertaisarviointi Osaamisen johtaminen; - gerontologian perusteiden lisääminen kaikilla työntekijöillä - päihde-mielenterveys ja syrjäytymiseen liittyvä osaaminen - dementiaosaamisen vahvistaminen - opetus- ja ohjaustaidot sekä vuorovaikutus ja tiimityötaidot - geriatrinen kuntoutus

22 Kotihoidon henkilöstömäärä Kotihoidon Sairaanhoitajalähihoitajahoitajat Perus- Kodin- Esimies Yhteensä tiimi A-tiimi B-tiimi C-tiimi D-tiimi Tehostettu kotihoito + yöpartio Resurssitiimi 3 3 Vuosilomittajat YHTEENSÄ Tehostettu kotihoito siirtyy vuoden 2015 alusta terveydenhuoltoon, jolloin kotihoidon hoitohenkilöstömäärä vähenee ( 6 sairaanhoitajaa ja 2 lähihoitajaa). Vuoden 2015 alusta jokaisesta tiimistä siirtyy yksi lähihoitaja resurssitiimiin. Ruuhkahuippujen purkamisen ja toiminnanohjausjärjestelmän toiminnan käynnistyttyä resursseja vapautuu ja tämä mahdollistaa resurssitiimiin henkilömäärän lisäämisen hoitohenkilöstöön laskettava mitoitus on 51 työntekijää ja resurssitiimissä on 7 työntekijää Palveluissa olevat vaihtelut ja akuuttien poissaolojen tuomat vaihtelut saadaan tasoittumaan koko henkilöstön kesken ja sijaisten hankintaan käytetty aika vähentyy merkittävästi.

23 Kotihoidon henkilöstösuunnitelma 2030 mennessä säännöllisen kotihoidon palvelutarve kasvaa 30% Resurssitarve keskimäärin 2 x pv a`45min Tilapäinen kotihoidon tarve lisääntyy merkittävästi Kotihoidon palvelutarpeen kasvun perusteella kotihoidon työntekijämäärä tuplaantuisi vuoteen 2030 mennessä jos ennakointiin, ehkäisyyn ja oikea-aikaisiin palveluihin ei pyrittäisi Onnistuessaan yksilölliset, tarpeiden vaihteluiden mukaan muuttuvat, verkostoihin perustuvat palvelusuunnitelmat, toiminnanohjaus ( työ jaetaan asiakastarpeista lähtien tekniikan avulla), teknologiset ratkaisut, kuntoutuspalvelut ja toimivat jaksohoitopalvelut vähentävät resurssitarvetta 2030 mennessä tarvitaan noin 20 työntekijän lisäys

24 Hoivien henkilöstösuunnitelma Lähtökohtana osaamiseen perustuva työnjako ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Tiimivastaavuus kaikkiin taloihin Sairaanhoitajan panos sairaanhoidollisiin tehtäviin ja tarvittaviin vuoroihin. Yhteinen resurssisuunnittelu yksityisten palveluntuottajien kanssa. Laitoshuoltajat/hoiva-avustajat yksiköihin Tiimijohtaminen hoivayksiköihin

25 Arviointi- ja kuntoutusyksikön henkilöstösuunnitelma Paikkaluku 23 ja 1 kriisipaikka Hoitohenkilöstömitoitus 0.8 ( 18 työntekijää) Moniammatillinen rakenne: - toimintaterapeutti geronomi fysioterapeutti sairaanhoitaja lähihoitajaa 11 ( vanhustyön tai kuntoutuksen syventävät opinnot /tai itse hankittu vastaava osaaminen Lisäksi 0.5 toimistosihteeri/laatuhenkilö ja 0,5 esimies

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 1 2.1 Visio 1 2.2 Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi.

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. 6.2. Toimenpide- ja kehittämissuunnitelma 2016 Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. Alla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot