OSA 1: TYÖPAIKKAOHJAUKSEN PROSESSI JA PEREHDYTTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA 1: TYÖPAIKKAOHJAUKSEN PROSESSI JA PEREHDYTTÄMINEN"

Transkriptio

1 OSA 1: TYÖPAIKKAOHJAUKSEN PROSESSI JA PEREHDYTTÄMINEN klo 9-12

2 SISÄLLÖT Työpaikkaohjaajan tehtävät ja osaaminen Mitä työhönvalmennus on? Mitä osaamista edellytetään valmentajalta/ohjaajalta? Työkokeilijan/työntekijän yksilöllinen vastaanotto ja perehdytys Ohjauksen välineitä Ohjauksen prosessi Ohjauskeskustelut Perehdytyksen etukäteissuunnittelu, vaiheittainen perehdytysmalli Sirpa Mertala 2

3 LÄHTÖKOHTANA: MAAILMANKUVA JA IHMISKÄSITYS Vuorovaikutustekniikat ja mallit hyviä apuvälineitä, jotka toimivat parhaiten kun on tietoinen omasta kokemuksestaan, tilanteestaan, persoonallisuudestaan, arvoistaan, ajattelutavoistaan (logiikka, uskomukset ) ja tunteistaan kun tekniikat ja mallit tuntuvat omilta ja luontevilta (niitä voi ja tulee harjoitella, voi oppia) kun syntyy aito oivallus, joka koskee myös itseä

4 LÄHTÖKOHTANA: MAAILMANKUVA JA IHMISKÄSITYS Kenen tavoitetta kohti ohjataan? Mitkä ulkoiset paineet saattavat vaikuttaa ohjattavan valintoihin ja toimintaan? Mistä tuntemukset ja kokemukset syntyvät? Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä tai paha, tasa-arvoinen ja arvokas sinänsä, ahkera vai laiska, luova, aloitteellinen ja ajatteleva toimija, ohjaamisen passiivinen kohde? Uskomukset vaikuttavat havaintoihin ja tulkintaan muiden käyttäytymisen vaikuttimista ja syy-seuraussuhteista: Mitkä ovat ohjaajan uskomuksia?

5 TYÖPAIKKAOHJAUS/TYÖVALMENNUS: TARVE JA TAUSTA Työllistymistä ja työhön paluuta tukeva toimintamalli Yhteiskunnallisen arvoperustan muutostrendi: osallistava ja tukeva työn ja sen tekijän kohtaamisen helpottaminen Yhtäältä taustalla arvojen muutos Toisaalta taloudellinen paine mm. sote-palveluiden kustannusrakenne Työelämän monitasoiset muutokset: työn saannin vaikeutuminen, työn sisältöjen ja tekemisen tapojen muutokset, työpaikkoja, ammatteja, työtehtäviä häviää; uutta ei tule riittävästi tilalle Työelämään tai opiskelemaan pääseminen tai työssä jatkaminen edellyttävät joskus monipuolista ja taitavaa apua, tukea, ohjausta, valmennusta: MIKSI? Työhön, työpaikkaan perehdyttämisen velvollisuus työnantajalla: työn sujumisen edellytyksenä

6 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA JA TYÖVALMENNUKSEN KYTKÖS Monia nimityksiä työpaikkaohjaajan rinnalla, esim. TE-hallinto työvalmentajat, kunnat, työterveyshuolto ja Kela myös työkykykoordinaattorit ja neuvojat, ammatillisen kuntoutuksen palvelu Kelan kuntoutuslaki Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Käytännössä tehtävä on eri muodoissaan laajentunut näiden ulkopuolelle osallistavien työelämäkäytäntöjen ja työelämään siirtymien mahdollistamiseksi Kuntoutussäätiöllä suuri rooli työvalmennuksen kehittämisessä, työvalmentajien kouluttamisessa ja työvalmennuksen käytäntöjen tutkimisessa (esim. Ala-Kauhaluoma, Mika 2007).

7 TYÖPAIKKAOHJAAJA Esityksen oletus, että työpaikkaohjaaja työskentelee organisaatiossa, jossa ohjaa Muitakin vaihtoehtoja on. Tällöin näkökulma tehtävään on joissakin kohtaa toisenlainen. Vrt. Organisaation sisällä Organisaation ulkopuolelta tuleva ohjauksen/valmennuksen osaaja

8 TYÖPAIKKAOHJAAJAT Suppeimmillaan työtehtäviin ja työpaikkaan perehdyttäminen Laajimmillaan työelämän asiantuntijoita painopiste oman organisaation ja sen tehtävien tuntemisessa, mutta laajempi työelämätuntemus tarpeen Palvelujärjestelmän tuntijoita missä määrin tulee tuntea? Esim. jos työpaikkaohjaajan tehtävä on määrätty ohjaamaan oppisopimusopiskelijoita ja heidän työtehtäväänsä perehtymistä opintojen ohella, painopiste on työn ja koulutuksen maisemassa Hyvän vuorovaikutuksen, ihmisen auttamisen ja tukemisen osaajia Työelämän ihmissuhdetaidot Tekniset ja taloudelliset taidot Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistaidot

9 TYÖPAIKKAOHJAAJA toimii yhdyshenkilönä työpaikan ja työhön tutustuvan välillä varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja laadukas oppimisympäristö suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä osallistuu tarvittaessa ammattiosaamisen näytöistä sopimiseen (jos ohjauksen liittyy opintoja) toteuttaa ohjausta ja arviointia laadittujen suunnitelmien mukaan ohjaa ja tukee työntekijää, antaa palautetta kannustaa työpaikalla oppimiseen, kehittymiseen ja työuran edistämiseen

10 TYÖPAIKKAOHJAAJAN PÄÄTEHTÄVÄT Perehdyttäminen Työpaikan työtehtäväkartoituksen tekeminen Työssä oppimisen suunnitelman laatiminen Työssä oppimisen järjestelyistä sopiminen Ohjaus Arviointi

11 MUUTA HUOMIOITAVAA: työssäoppijan tehtävien määritteleminen tehtävien antaminen työssäoppijoille tehtävien ottaminen pois/tehtävien siirtäminen työssäoppijalta tehtävien antaminen ja jakaminen useiden työssäoppijoiden kesken tulevaisuuteen vaikuttavien päätösten tekemisen tukeminen Oman toimivallan tietäminen? Onko tarpeen keskustella oman esimiehesi kanssa työpaikkaohjaajan toimivallan laajuudesta? Oletko itse esimies? Miten otat huomioon muun työyhteisön? Saatko itse tukea tehtävässäsi? Kenen kanssa voit keskustella, keneltä saat palautetta, jotta voit tarkistaa menettelytapojasi?

12 KESKUSTELUTEHTÄVÄ ED. DIASTA Mitä ajatuksia syntyy tehtävien jakoon, siirtämiseen jne. liittyen? Entä oma toimivalta? Miten muu työyhteisö otetaan huomioon? Mitä tukea työpaikkaohjaaja tarvitsee? Mistä hän sitä saa?

13 OHJAUKSEN VÄLINEITÄ Yksilöllisesti kehittävät työtehtävät ja riittävä tuki Jatkuva palaute oppimisesta ja onnistumisista, rakentava korjaava palaute Henkilökohtainen edistymissuunnitelma Oppimispäiväkirja erityisesti silloin, jos työtehtäviin liittyy opiskelu (esim. opso) Oppimistehtävät, kohdennetut harjoituksen paikat Opinnäytekansio eli portfolio, jos soveltuu tehtäväalaan: hyötyä työnhaussa Arviointi- ja kehityskeskustelut, ohjauskeskustelut MYÖNTEINEN VUOROVAIKUTUS

14 OHJAUSKESKUSTELUT Tavoitteena tukea ammatillista kasvua Palautteen antaminen olennaista, päivittäistä Palautteen antamisen käytäntöjä toisella koulutuskerralla Kysymyksiä ohjauskeskusteluun (muista kuitenkin, että luonteva vuorovaikutus on tärkeää, ei pelkkä tekniikka) Mitä ajattelet? Mitä mieltä olet? Mihin mielestäsi perustuu? Mikä on mielestäsi keskeistä? Mitä siitä seuraa? Miten ymmärrät? Miten voisi soveltaa? Miksi näin toimitaan? Miten mielestäsi kannattaisi tehdä ja toimia?

15 OHJAUKSEN PROSESSI Työntekijän valintaprosessi Etukäteissuunnittelu: oma henkilökohtainen valmistautuminen, tehtäväkartoitus, työyhteisön valmistaminen uuteen työntekijään (=informointi), kirjallinen vaiheistettu perehdytyssuunnitelma Työntekijän vastaanotto, keskustelut tavoitteista, hänen henkilökohtainen suunnitelmansa, perehdytysprosessin käynnistäminen Palautteen anto ja palautteen vastaanotto: myös työntekijälle mahdollisuus antaa palautetta ja osallistua arviointeihin väli-arvioinnit, tarvittava tuki arjessa Arvioinneissa tärkeää tulevaisuussuunnitelmista keskustelu ja suunnitelmien tukeminen Loppuarviointi/kehittävä ja myönteinen palaute

16 VAIHEISTUKSEN MERKITYS Ei kaikkea kerralla, opittavien asioiden paloittelu VALMISTA (etukäteissuunnittelu ja työntekijän orientaatio tehtävään) OPETA (näytä, kerro, opasta, ymmärrettävät ohjeet, oikeat ja turvalliset työtavat) KOKEILE TAITOA (itsenäisen työskentelyn vahvistaminen, itsenäinen tiedonhankinta ja ongelmanratkaisu) TARKISTA EDISTYMISTÄ JA TAVOITTEITA (tue, seuraa, anna mahdollisuus kysyä, anna palautetta, tee suunnitelmaan korjaus tarvittaessa, itsearvioinnit)

17 PEREHDYTTÄMISSUUNNITELMAN SISÄLTÖ: työpaikka: organisaatio, tavat, toiminta-ajatus työyhteisö: työtoverit, sidosryhmät työympäristö: koneet, laitteet, tilat tehtävä: mitä kuuluu vastuisiin, mitä välineitä, työturvallisuus ja muut säännöt

18 PEREHDYTYS JA TYÖSUHTEEN KESTO LYHYT (esim. alle kuukausi): työsuhdeasiat (työaika, poissaolot, tauot ja tilat), tiivistetty työnopastus (tehtävät, työtavat, koneet, laitteet, turvallisuus), työpari (jos mahdollista tai työpaikkaohjaaja), tarvittava työyhteisö- ja organisaatioinformaatio Esim. työyhteisössä noudatettavat arvot PIDEMMÄT: laajempi kytkeminen organisaation kokonaisuuteen Toimintatavat, muut organisaation tehtävät, toiminta, palvelut, tuotteet Aikataulut TEHTÄVÄN VAIHTAMINEN SAMASSA ORGANISAATIOSSA Riittävän yksityiskohtainen uusien tehtäviin perehdyttäminen ja Muutoksen tarkastelu

19 MUUTA HUOMIOITAVAA Eri kulttuurit: Suomi-osio Ryhmäperehdytys: kullekin varattava myös yksilöllisen keskustelun ja tuen mahdollisuus Tervetuloa taloon opas tai muu materiaali itsenäisesti tutustuttavaksi, työajan käyttö perehtymiseen

20 ETUKÄTEISSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA ASIOITA: MIKÄ ON OMALLE ORGANISAATIOLLE OLENNAISTA? HUOM. PALKKATUELLA TYÖLLISTETYN KANNUSTAMINEN JATKOON 1. Perehdytyksen tavoitteet Organisaation, perehdytettävän ja muun henkilöstön kannalta 2. Kohderyhmät Vakituinen, määräaikainen, tehtävän vaihto, kiertävä työntekijä, sijainen, alihankkija, etätyön tekijä (kysymys keskusteluun: onko merkitystä sillä, että on työssä esim. palkkatuella tai työkokeilussa? Jos, niin mitä merkitystä?) 3. Sisältö (ks. muistilista jäljempänä laajempaan perehdytykseen) ajoitus ja ohjelma pääkohdittain eli kuka (vastuuhlöt, voidaan myös jakaa monelle ja kirjataan tämä ohjelmaan), kenelle, mitä, missä vaiheessa ja kuinka kauan Ennen työsuhteen alkua tapahtuvat toimet: haku, haastattelu, valinnasta ilmoittaminen ja kirjallinen materiaali Yksikkö ja sen toiminta: organisaatio, tehtävät, tavoitteet, toimintatavat ja käytännöt sekä niveltyminen muuhun organisaatioon Tutustumiskäynnit ja esittelyt: tärkeät tilat, ihmiset ja yksiköt Työtehtävät: oma vastuualue, työvälineet, menetelmät, säännöt ja ohjeet sekä vastuukysymykset ja tietolähteet

21 4. Alkukeskustelu ja päätöskeskustelu Selvennetään molemminpuoliset odotukset sekä tarkennetaan tehtäväkuva ja lisäkoulutuksen tarve 5. Seuranta (perehdytyksen aikana, heti sen jälkeen ja n. vuoden päästä) Onko perehdyttämisohjelma toteutunut? Onko kesto oikea? Ovatko aineisto ja menetelmät tarkoituksenmukaisia? Onko tarvetta kertaukseen? Onko painopiste oikea? Onko lisättävää/poistettavaa/muutettavaa?

22 MUISTILISTA PEREHDYTTÄJÄLLE - LAAJEMPI PEREHDYTYS 1. TIETO ORGANISAATIOSTA Tervetuloa taloon! Syvyys riippuu työsuhteen kestosta Historia ja sidosryhmät Arvot, toiminta-ajatus, visio ja strategiset painopisteet Hallinto ja organisaatio, tietoa henkilöstöstä Tehtävät yksiköittäin Toimintasuunnitelma Tuotteet, palvelut, perustoiminnat 2. Palvelussuhde Työntekijän työtehtävät, vastuut Alku :työehto- ja muut sopimukset, koeaika, terveys- ym. todistukset Palkka: määräytyminen, lisät, maksu, yhteyshenkilö laskennassa Osa-aikaisuus ja sivutoimet Vuosiloma Työajat, etätyö ja matkustamiskäytäntö, poissaolokäytännöt: ilmoitus/todistus, lomakäytäntö, matkalaskut Työsuojelu ja kriisitoiminta Työterveyshuolto Vakuutukset Yhteistoiminta: sopimus, organisaatio sekä luottamusmiehet ja neuvottelumenettely

23 MUISTILISTA JATKUU 3. Muut käytännöt Asiakaspalvelu Hankinnat ja talous Henkilökortti, henkilöstöedut ja merkkipäivät Henkilöstöpalvelut: strategia, kehittäminen ja koulutus Kirjasto- ja tietopalvelut sekä julkaisut Posti ja puhelin Tietohallintopalvelu: sovellukset, tunnukset, tietoturva ja tuki Tilat: Sijainti ja kulkeminen Viestintä ja markkinointi Virkistystoiminta 4. Alan käyttämät lyhenteet ja erityissanasto 5. Muuta Asiakkaat ja heidän odotuksensa Toimintaan liittyvä aineisto, esitteet

24 KERTAUS: VAIHEET ETUKÄTEISSUUNNITTELU REKRYTOINTI VASTAANOTTO JA PEREHDYTTÄMINEN TYÖNOPASTUS OPPIMISEN SEURANTA JATKUVA MOLEMMINPUOLINEN PALAUTE

25 VUOROVAIKUTUSTAIDOT RYHMÄTEHTÄVÄ VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TARVITTAVIA TAITOJA: MITÄ TYÖPAIKKAOHJAAJA NÄISTÄ ERITYISESTI TARVITSEE? non-verbaalinen taito verbaalinen taito kuuntelemisen taito taito arvioida kuulemaansa ja havaitsemaansa taito arvostaa toista ihmistä yhteistyötaito argumentointitaito: taito vaikuttaa kuulijoiden mielipiteisiin havainnointitaito koordinointitaito taito luoda myönteinen ilmapiiri neuvottelutaito puheenvuorojen linkittämisen taito: liittää puheenvuorot toisiinsa, hyödyntää toisten sanomaa taito olla läsnä taito tiivistää ja tehdä yhteenvetoja empatiataito ja toiminnan eettisyys luennointi- ja esittämistaidot taito ottaa ja pitää puheenvuoroja taito käydä avointa dialogia ja reflektoida ratkaisu- ja päätöksentekotaidot taito havaita toisen vahvuudet ja kehityskyky esiintymistaito taito ylläpitää keskustelua taito toimia win-winperiaatteella ongelmienratkaisutaito motivointitaito: taito rohkaista, kannustaa ja tukea paineensietokyky ja taito sietää ristiriitaa taito tuoda esille mielipiteensä ja puolustaa niitä taitoa innostua ja innostaa taito erottaa olennainen kuulemastaan taito antaa rakentavaa ajantasaista palautetta joustavuus: hyväksyä ja ymmärtää erilaiset ihmiset ja mielipiteet kysymystentekotaito: kysyä, pyytää täsmennyksiä ja perusteluja sitoutumisen taito ideointi- ja innovointikyky: ratkaisuvaihtoehtojen esittämis-, kehittely- ja analysointitaidot taito kohdistaa palaute ja kritiikki asiaan eikä ihmiseen vastaamisen taito konfliktienhallintaito taito ottaa vastaan palautetta

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ammattina hyvinvointi Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 1 Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot