Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa"

Transkriptio

1 Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Julkishallinto harmaan talouden torjujana - seminaari Helsinki, Kuntatalo Juha Kontkanen Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto ry. / Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Harmaan talouden torjunnan strategia Sitouduttava tiettyihin toimenpiteisiin, jos harmaan talouden ilmiöitä halutaan tosissaan torjua Tarjouspyynnön määritelmät: soveltuvuusehdot korostetussa asemassa Sopimusehdot, joilla eliminoidaan harmaan talouden ilmentymiä sopimuksen toteuttamisaikana Sopimuksen/konkreettisen työn valvonta Hankintaohjeet/-säännöt, joissa huomioidaan harmaan talouden torjunnan toimenpiteet Työntekijöiden koulutus? Tavoitteet selväksi koko organisaatiolle Suhtauduttava vakavasti, jos harmaata taloutta halutaan torjua. Torjuntatoimet punaisena lankana aina hankinnan suunnittelusta sopimuksen alaisen työn valvontaan.

3 Hankintamenettelyssä ei ilmene harmaata taloutta, mutta hankintalain keinoin/hankintamenettelyn kautta syntyvän hankintasopimuksen keinoin on mahdollista estää epärehellisten tarjoajien toimintamahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa. Tässä valossa hankintalaki/hankintasopimus ovat työkaluja harmaan talouden torjuntaan. Tietynlaista riskien hallintaa, jossa riskinä on harmaan talouden tukeminen. Kartellit/lahjuksien antaminen hankintamenettelyssä myös rikollista toimintaa.

4 Hankintalain lääkkeet harmaan talouden torjuntaan hankintaprosessissa Soveltuvuusvaatimukset (56-60 ) Pakolliset/harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (53, 54 ) EHDOKAS/TARJOAJA Hankintalain mukaiset hankintasopimuksen erityisehdot (49 )/muut sopimusehdot Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta (63 )

5 Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi (52 ) Ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Ehdokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin 53 tai 54 :n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta. 52 :ään kiteytyy hankintamenettelyn kaksivaiheisuus: 1) Selvitetään tarjoajan soveltuvuus ei täytä asetettuja vaatimuksia pois kisasta 2) Tarjouksien arviointivaiheeseen pääsevät vain HY:n asettamat soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat

6 Kaksivaiheisuusperiaatteen mukaan (1) tarjoajan soveltuvuuden arvioimiseen liittyvät kriteerit ja (2) tarjottavaan tuotteeseen liittyvät arviointikriteerit on pidettävä toisistaan erillään. Ts. tarjottavan tuotteen arvioinnin yhteydessä ei (pääsääntöisesti) saa käyttää sellaisia kriteerejä, jotka liittyvät tarjoajan soveltuvuuden arviointiin (esim. taloudellinen tilanne). Soveltuvuuskriteereillä mitataan tarjoajan kyvykkyyttä hankinnan toteuttamiseen, ne eivät suoranaisesti liity tarjottavan tuotteen ominaisuuksiin, jolloin soveltuvuuskriteerillä ei voida arvioida tuotteiden välistä paremmuutta.

7 Ehdokkaan/tarjoajan soveltuvuuden arviointi Soveltuvuudella arvioidaan onko toimittaja riittävän laadukas juuri kyseiseen hankintaan Erilaiset hankinnat voivat edellyttää hyvinkin erilaisia ominaisuuksia toimittajalta (sosiaali- ja terveyspalvelut/tavarahankinnat/rakennusurakat) HY:n harkintavallassa minkälaisia ehtoja tarjoajalle asetetaan (suhteellisuus/tasapuolisuus) voidaan asettaa vähimmäisvaatimukset, jotka on täytyttävä ollakseen soveltuva tarjoajamaan. Esim. vähimmäisliikevaihtovaatimukset, luottoluokitukset, aiemmat vastaavat referenssit, vaatimukset koskien henkilökuntaa Vähimmäisvaatimuksia voidaan myös vertailla ja antaa esim. lisäpisteitä jostain vähimmäisvaatimuksen ylittävästä ominaisuudesta (jos tarjoajia halutaan karsia suuren määrän vuoksi vain parhaimmat valitaan jatkoon).

8 Suhteellisuusperiaate soveltuvuuskriteerejä asetettaessa Soveltuvuusehtojen määrittely hankintayksikön harkintavallassa. Vaatimusten oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia suhteessa hankinnan kokoon (esim. arvoltaan pieni kansallisen tason traktorihankinta ei välttämättä edellytä miljoonaluokan liikevaihtoa ja erinomaista luottoluokitusta, toisin kuin laaja EU-tason metrohankinta) eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua (ylimitoitetut vaatimukset, jotka vain muutama yritys täyttää) eivät saa olla syrjiviä tai liian ankaria (tarkoitushakuisesti rajataan tiettyjä tahoja pois kilpailusta, esim. uusia yrityksiä asettamalla kohtuuttomat referenssivaatimukset) Oikeasuhtaisilla, tarkkaan mietityillä soveltuvuusehdoilla voidaan karsia pois huonoja tarjoajia. Esim. huonossa taloudellisessa tilassa olevia yrityksiä, jotka muodostavat riskin hankinnan toteutumisen kannalta ja ovat todennäköisesti myös alttiimpia epärehelliseen toimintaan.

9 EHDOKKAIDEN/TARJOAJIEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET (56-60 ) Julkisten hankintojen neuvontayksikkö - Voidaan asettaa vähimmäisvaatimuksia/haluttuja laatukriteerejä soveltuvuudelle ja vaatia esittämään selvityksiä, joilla soveltuvuus voidaan arvioida/todentaa: rekisteritiedot (57 ) -kaupparekisteri, ennakkoperintä-/työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri lupa-asiat (esim. liikennelupa tmv. lupa harjoittaa jotain tiettyä ammattia) Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset pyydettävä jossain vaiheessa!! rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne (58 ) -pankin/luottolaitoksen lausunto, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat, liikevaihtoa koskevat selvitykset yms. (Mahdollista antaa selvitys myös muunlaisella todistuksella, jos HY:n vaatimia todistuksia ei voi saada) tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys (59 ) -todistukset johtohenkilöiden/vastaavien henkilöiden koulutuksesta/pätevyydestä, tiedot työvoimasta, työvälineet/kalusto/tekniset laitteet, referenssit, tiedot alihankkijoista, tuotenäytteet/kuvaukset yms, virallisten laadunvalvontaorganisaatioiden todistukset yms., laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset, käytettävissä olevat asiantuntijat yms. jos ei täytä vähimmäisvaatimuksia pois suljetaan (jos poissuljentaa halutaan tehdä, on asetettava jokin vähimmäisvaatimus) jos ei toimita vaadittuja selvityksiä pois suljetaan tai harkitaan täsmennysmahdollisuutta 56.4 :n mukaisesti TILAAJAVASTUULAKI

10 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: Ennakkoperintärekisteröinti, työnantajarekisteröinti, Alv-velvollisuusrekisteröinti, kaupparekisteri, todistus verojen maksusta/verovelkatodistus, todistus eläkevakuutuksesta, selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Pyydettävä ennen sopimuksen tekoa eli: joko jo hankintamenettelyn yhteydessä soveltuvuutta osoittavina todistuksina tai vain voittaneelta ennen sopimuksen tekoa. Hallinnollisen taakan näkökulma? Rasti ruutuun tarjouspyyntö, selvitykset pyydetään vain voittajalta? Vai pyydetään kaikilta?

11 PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET (53 ) tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistyneet tarjoajat suljettava tarjouskilpailusta jos ehdokas/tarjoaja, sen johtohenkilö/edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu tietystä rikoksesta ei harkintavaltaa (pl. yleiseen etuun liittyvät pakottavat syyt) suhteellisuusperiaatteen vuoksi 53 :ssä mainittujen rikosten lievät tekomuodot eivät voi tulla kysymykseen pakollisina poissulkemisperusteina, mutta rikoksen laadusta riippuen tarjoajan poissulkeminen voi olla mahdollista harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden nojalla.

12 1) osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan (RL 17 luvun 1 a ) 2) lahjuksen antaminen tai törkeä lahjuksen antaminen (RL 16 luvun ) ja lahjominen elinkeinotoiminnassa (RL 30 luvun 7 ) 3) veropetos, avustuspetos, törkeä avustuspetos tai avustuksen väärinkäyttö (RL 29 luvun 1 2, 5 7 ) 4) rahanpesu tai törkeä rahanpesu (RL 32 luvun 6 7 ) 5) vastaavat teot, joista ehdokas on tuomittu yhteisösakkoon (RL 9 luku) 6) vastaavat rikokset muissa jäsenmaissa tai 7) kiskonnantapainen työsyrjintä (RL 47 luvun 3 a ).

13 HARKINNANVARAISET POISSULKEMISPERUSTEET (54 ) Julkisten hankintojen neuvontayksikkö konkurssi/purkutilanteet/liiketoiminta keskeytynyt/velkoja vahvistettu akordilla/saneerausmenettely tmv. velkajärjestely vireillä olo riittävää Ammatinharjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta saatu lainvoimainen tuomio*(esim. kilpailulainsäädännön, työlainsäädännön, tasa-arvolainsäädännön, ympäristölainsäädännön rikkominen) Syyllistynyt vakavaan virheeseen ammattitoiminnassaan ja tämä voidaan näyttää toteen* (esim. rattijuopumus koulukuljetuksissa) Laiminlyönyt vero-/sosiaaliturvamaksut (käy ilmi tilaajavastuulain mukaisista selvityksistä) Antanut vääriä tietoja tai laiminlyönyt tietojen antamisen kokonaan *soveltuvat myös silloin, kun virheeseen syyllistynyt/velvollisuuden laiminlyönyt on ehdokkaan/tarjoajan johtohenkilö tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. - Self-cleaning? Milloin ja miten arvioidaan korjaavat toimenpiteet ja toimivatko nämä anteeksiantoperusteina?

14 Verovelka poissulkemisperusteena KHO 2011:29: Tarjouksesta ilmeni, että tarjoajalla rästissä ALV-maksuja. Tarjoajalla oli maksujärjestely, mutta tästä ei tarkempaa selvitystä tarjouksessa. Näiden tietojen varassa tarjoaja voitiin sulkea pois kilpailusta 54.1 :n 5 kohdan nojalla (laiminlyönyt veromaksut). Kun otettiin huomioon, että kyse oli maksamattomista veroista, joiden määrä ei ollut vähäinen, sekä seikka, ettei maksujärjestelystä ollut annettu yksityiskohtaisempaa tietoa, hankintayksikön päätös ei ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen.

15 MAO 386/10: Pyydetty todistusta verojen maksamisesta, verovelkatodistusta, tai selvitystä siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Tarjouksen liitteenä on annettu verovelkatodistus, luettelo veroveloista sekä käräjäoikeuden päätös saneerausohjelman vahvistamisesta. Asiakirjoista on ilmennyt, että yrityksellä on ollut maksamatta erääntyneitä veroja ja niihin liittyneitä viivästysseuraamuksia. HY on pitänyt verovelkaa merkittävänä riskinä suhteessa yrityksen liikevaihtoon ja hankinnan toteuttamiseen, jonka vuoksi se on poissuljettu tarjouskilpailusta. Poissulkeminen on ollut mahdollista edellyttäen, että tarjoajia on kohdeltu yhdenvertaisesti. (Esim. asiassa MAO 398/10 katsottu samoin) MAO 151/09: Maksamattomat työeläkevakuutusmaksut on hyväksytty poissulkemisperusteeksi. Työntekijän eläkelain mukaisesta vakuutusmaksutodistuksesta on ilmennyt, että tarjoajalla on ollut maksamattomia työntekijän eläkelain mukaisia vakuutusmaksuja puolen vuoden ajalta viivästysseuraamuksineen. Lisäksi ko. todistuksesta on ilmennyt, että maksamattomista vakuutusmaksuista on tehty maksusopimus. MAO: Tarjoajan poissulkeminen tarjouskilpailusta jo yksin maksamattomien työntekijän eläkelain mukaisten vakuutusmaksujen perusteella on hankintayksikön harkintavallassa edellyttäen, että tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä.

16 Saneerausmenettely poissulkemisena, esimerkkejä: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö KHO taltio 3572 (MAO 336/07) yritys on ollut hankintamenettelyn ajankohtana yrityssaneerauksessa. Yrityksen luottotiedoista on myös käynyt ilmi, että sillä on ollut yhdeksän maksuhäiriötä, joista seitsemän on ollut vakavia. Näihin syihin perustuen hankintayksiköllä on ollut perusteltu syy sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta. MAO 161/09: 54.1 :n 1 kohdan perusteella suljettu pois tarjoaja, jonka yhtiössä on aloitettu yrityssaneerauslain mukainen saneerausmenettely. MAO on katsonut hankinnan luonne huomioon ottaen, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa sulkea hakijan tarjouskilpailusta saneerausmenettelyn vuoksi. MAO 507/08: HY perustellut poissulkemispäätöstään seuraavasti: "Tarjouksen jättäneen X Oy:n velkoja on järjestelty vahvistetulla saneerausohjelmalla ja yritys on määrätty saneerausmenettelyyn. X Oy:n saneerausmenettely on ollut voimassa niin vähän aikaa, ettei yrityksen toiminnan vakaudesta ole saatu riittäväksi katsottavaa näyttöä. Tämän vuoksi yrityksen huomioonottamista tarjouskilpailussa ei voida pitää tilaajan taholta riskittömänä. HY ei toiminut epätasapuolisesti eikä syrjivästi, kun se sulki tarjoajan pois näillä perusteilla.

17 Aiemmat huonot kokemukset Tarjoaja/ehdokas voidaan poissulkea myös aiempien huonojen kokemusten perusteella, jos syyt ovat todellisia ja nämä voidaan näyttää toteen. Tarjoajan aikaisempiin virheisiin vetoaminen edellyttää aina, että kokemuksista on riittävä ja asianmukainen dokumentointi. Kirjaamattomiin tai yleisluonteisiin havaintoihin myöhemmin vaikea vedota. Dokumentointi voi koostua esimerkiksi yksityiskohtaisesta reklamaatioluettelosta, jossa on: virheen laadun ja sisällön kuvaus tieto, miten ja milloin virhe on havaittu tieto, onko virheestä reklamoitu ja milloin annettujen korjauskehotusten määrä ja ajankohta tieto, onko virhe korjattu kohtuullisessa ajassa tieto, kuka on valvonut asiaa jne. Oikeuskäytännössä mm. negatiivinen asiakaspalaute ja virheellinen laskutus aiemmassa sopimussuhteessa on katsottu hyväksytyksi perusteeksi (MAO 394/09, MAO /07, KHO taltio 1395) KHO:n ratkaisussa taltio 1294 (MAO 434/2007) hankintayksiköllä ei ollut perusteita sulkea tarjoajaa kiinteistönhoitoon liittyvän tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska reklamoinnit eivät olleet asianmukaisesti hoidettuja/dokumentoituja.

18 Poissulkeminen 54 :n nojalla edellyttää tilannekohtaista harkintaa Hankintayksiköllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta sulkea pois hankintalain 54 :ssä mainittuihin rikkomuksiin syyllistynyt tarjoaja. Kyse on siis nimenomaan harkinnanvaraisuudesta, jolloin arviointi tulee tehdä tilannekohtaisesti siitäkin huolimatta, että oikeuskäytäntö näyttäisi sallivan poissulkemisen esim. verojen ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyönnin tai velkasaneerausmenettelyn vuoksi. Arvioinnissa tulisi huomioida suhteellisuusperiaate ja kiinnittää huomiota muun muassa velan määrään ja siitä mahdollisesti koituvaan riskiin niin tarjoajan luotettavuuden kuin myös hankinnan toteutumisen kannalta. Tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteet edellyttävät, että poissulkemisperusteita sovelletaan samalla tavalla kaikkiin ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Harkinnassa huomioitava mm. korjaavat toimenpiteet, kulunut aika, laiminlyönnin vakavuus, liityntä hankintaan

19 Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta (63 ) Hankintalain 63.1 : Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. alhainen hinta voi aiheuttaa ostajalle riskin siitä, ettei myyjä kykene suoriutumaan hankinnasta sovitulla tavalla, työn laatu heikkenee, toimittaja tinkii työnantajavelvoitteistaan ja ostajalle aiheutuu lisäkustannuksia. alhainen tarjoushinta voi antaa viitteitä harmaan talouden ilmiöistä, mutta ei ole todiste siitä. Halpa hinta ei välttämättä aina huono asia voi johtua uudesta innovatiivisesta tavasta toteuttaa hankinta tai yritys esim. pyrkii aggressiivisesti markkinoille halvalla hinnalla (tappiollisellakin hinnalla). Voi perustua laskuvirheeseen tai julkiseen tukeen, jonka myöntämisperusteet selvitettävä.

20 Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta (2) Jos halpa hinta epäilyttää, pyydettävä selvitystä tarjouksen perusteista. Ei voi hylätä suoraan hinnan perusteella, ellei ole pyytänyt selvitystä. Selvityspyyntö voi koskea esimerkiksi tavaroiden valmistusmenetelmän, palvelun suorittamisen tai rakennus menetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, poikkeuksellisen edullisia hankinnan toteuttamista koskevia ehtoja, ehdotetun ratkaisun omintakeisuutta, hankinnan toteuttamispaikan työsuojelua ja työoloja koskevien velvoitteiden noudattamista. Voi hylätä harkintaan perustuen, jos ilmeistä, ettei hinnalla voi suoriutua hankinnan kohteesta siten, että toiminta kestäisi päivän valon.

21 Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta (3) Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankinnoissa tulisi huolehtia siitä, että maksettavalla hinnalla voidaan suorittaa edes työehtosopimusten mukaiset palkat ja verot. Miten mitataan/arvioidaan, ettei halvalla hinnalla tosiasiassa voi suoriutua hankinnasta siten, että täyttäisi myös yhteiskuntavelvoitteensa eikä hyödyntäisi harmaaseen talouteen liittyviä ilmiöitä kilpailuetunaan? Edellyttää syvällistä toimialan tuntemista ja myös laskentataitoa. Rakennusteollisuudella ohjeistusta

22 Poikkeuksellisen alhainen hinta/oikeuskäytäntö MAO /11: Valittajan tarjoushinta Voittaneen tarjoushinta , joka vertailuun hyväksytyistä ollut halvin. Viiden muun vertailuun hyväksytyn tarjoajan hinnat: , , , ja Valittajan tarjoushinta ollut selvästi alhaisempi kuin tarjousvertailuun hyväksytyistä tarjouksista edullisinkin. MAO: HY:llä harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. HY:n on kuitenkin tarjouksen hintaa arvioidessaan meneteltävä tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua koskevan vaatimuksen mukaisesti. Vaikka valittaja on esittänyt tarjouksensa edullisuuden perustuvan alalla toimiviin toimittajiin nähden edistyksellisiin toimintamalleihin, markkinaoikeus katsoo, että HY:t ovat harkintavaltansa puitteissa voineet arvioida valittajan antaman selvityksen perusteella hankinnan toteuttamismahdollisuudet ja siihen liittyvät riskit suorittamallaan tavalla ja hylätä valittajan tarjouksen hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisena.

23 Oikeuskäytäntöä poikkeuksellisen alhaisesta tarjoushinnasta KHO 2001:57: HY ei ole voinut hylätä tarjousta pelkästään sillä perusteella, että se on ollut noin 30 prosenttia muita tarjouksia edullisempi. Hylkääminen on perustunut edulliseen hintaan sellaisenaan, eikä HY ole selvittänyt hintaan johtavia syitä sen laajemmin. KHO on kuitenkin katsonut, että tarjouksen on voinut hylätä, koska tarjouksesta on lisäksi puuttunut edellytetty verovelkatodistus. MAO 151/09: HY:n menettely on ollut virheellistä, koska se hankintalain 63.1 :n vastaisesti ei ole pyytänyt kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. MAO 530/09: Voittanut tarjoaja antanut selvitystä halvan hinnan perusteista. Halpa hinta perustunut mm. kuljetusten tehokkaampaan ja taloudellisempaan jakautumiseen aikaisempaan sopimuskauteen verrattuna. Asiassa ole ilmennyt, että HY olisi ylittänyt harkintavaltansa ja menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta sen perusteella, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu hinta olisi ollut poikkeuksellisen alhainen.

24 Mistä lisätietoja? Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rakennusteollisuus ry: -kuinka palkat määräytyvät rakennusalalla -mitkä ovat tilaajan tärkeimmät työturvallisuusvelvoitteet -kuinka harmaata taloutta torjutaan rakennusalalla. -apua esim. alhaisen tarjoushinnan arvioimiseen rakennusurakoissa RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRAn & Tilaajavastuu.fi- palvelun julkaisema opas https://www.tilaajavastuu.fi/rakenna_reilusti Komission e-certis palvelu: - -e-certis-sovellus sisältää tietoa koko Euroopan talousalueen ja EU-kandidaattimaiden julkisissa hankinnoissa vaadittavista todistuksista ja muista asiakirjoista. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: Työ- ja elinkeinoministeriö:

25 KIITOS ja poikkeuksellisen aurinkoista kesää kaikille! Tilaa maksuton uutiskirje HankintaINFO sähköpostiisi: Julkisten hankintojen neuvontayksiköllä on myös palvelusähköposti: Kun kysymyksesi koskee julkisia hankintoja, toivomme, että käytät palvelusähköpostia hankinnat(at)kuntaliitto.fi henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijaan.

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 12.-13.09.2012 Juha Kontkanen, hankinta-asiantuntija MAO 216/12 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta Rakennus-

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011 Tapio Lahtinen, PTCServices Oy PTCServices Oy Yrityksemme on perustettu vuonna 2004 Päätoimialamme on julkiset hankinnat ja sopimusoikeus

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot