Päihdehuollon toimintaprosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdehuollon toimintaprosessit"

Transkriptio

1 Päihdehuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia , versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

2 Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät Koko doku Ensimmäinen versio PR, HV AM, Luku 3 Huomioitu 4.5. prosessiryhmän palaverissa saadut kommentit PR, HV AM, Luku Huomioitu asiakasasiakirjojen rakennemääritysten versio , päivityksiä prosessikaavioihin Dokumentin viimeistely Asiakastietojärjestelmäryhmään PR, AM PR Luku 3 Pieniä täsmennyksiä prosessikaavioihin PR, AM Hyväksytty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä PR 2

3 Sisältö 1 Johdanto Päihdehuolto Päihdehuollon tavoitetilan toimintaprosessit Päihdehuoltoon kuuluva alkukartoitus Päihdehuollon järjestäminen asiakkaalle Päihdehuollon hallintoasian käsittely Päihdehuollon palvelun tuottaminen asiakkaalle Lähteet

4 1 Johdanto Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) tuotettavissa toiminnallisissa määrittelyissä kuvataan sosiaalihuollon tavoitetilan toimintaprosesseja ja niihin liittyvää asiakastietojen käsittelyä. Prosessikuvauksissa keskitytään sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen tiedonhallinnan kannalta keskeisten toimintaprosessien mallintamiseen JHS 152 -suosituksen mukaisesti (JHS-suositukset 2008) ja kuvaustaso on yleinen. Tarkoituksena on tukea asiakasasiakirjojen sisällön, rakenteen ja metatietojen määrittelyä sekä luoda malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, joita asiakastietojen sähköinen hallinta mahdollistaa. Vuoden 2011 aikana Tikesos-hankkeessa tuotetaan soveltamisopas toimintaprosessien kuvausten hyödyntämiseen. Opas julkaistaan hankkeen kotisivuilla. Tässä dokumentissa kuvataan päihdehuollon tavoitetilan toimintaprosesseja ja sähköistä asiakastietojen hallintaa. Tikesos-hankkeessa on tuotettu seuraavat määritysdokumentit, joiden mukaisesti päihdehuollon tiedot suositellaan kirjaamaan asiakastietojärjestelmään: Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2006). Dokumentissa mallinnetaan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisten asiakastietojen tietokuvaukset. Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2007). Dokumentissa kuvataan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteiset palvelun antajaa koskevat tietokuvaukset. Päihdetyön asiakastiedot (Heinonen & Väyrynen 2009). Dokumentissa kuvataan ja määritellään päihteitä haitallisella tavalla käyttävän asiakkaan osalta sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin kirjattavat vähimmäistietotarpeet. Aikuissosiaalityön asiakastiedot tietojärjestelmässä (Tossavainen & Kärki 2008). Dokumentissa kuvataan tietotarpeet, joita käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä aikuissosiaalityön asiakkaan osalta. Dokumenttien sisältämien tietokuvauksien pohjalta hankkeessa määritetään päihdehuollon prosesseihin liittyviä tietosisältöjä ja asiakasasiakirjojen rakenteita. Palvelukohtaisten asiakasasiakirjojen rakennemääritykset pohjautuvat Tikesos-hankkeessa määriteltäviin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yleiseen kansalliseen rakenteeseen sekä yleisiin asiakirjatyyppeihin (mm. hakemus, kertomus, laskelma, päätös). Kaikki määritysdokumentit julkaistaan hankkeen kotisivuilla Tietokuvauksien lisäksi hankkeessa on tehty päihdehuollon sähköisten asiakasasiakirjojen sisältö- ja rakennemäärityksiä (Päihdehuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011): 1) Päihdehuollon tilannearvio 2) Päihdehuollon palvelusuunnitelma 3) Päihdehuollon erityissuunnitelma 4) Päihdehuollon suunnitelman seuranta ja arvio 4

5 5) Hakemus päihdehuollon palveluun 6) Päihdehuollon päätös sijoittamisesta ja asiakasmaksusta/päihdehuollon päätös sijoittamisesta/päihdehuollon päätös asiakasmaksusta 7) Päihdehuollon päätös tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä 8) Päihdehuollon asiakasmaksulaskelma 9) Päihdehuollon asiakaskertomus 5

6 2 Päihdehuolto Päihdehuoltoa toteutetaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yleisissä palveluissa että erityisissä päihdehuollon palveluissa, jotka kuuluvat sosiaalihuoltolaissa (710/1982) määriteltyihin erityispalveluihin. Päihdetyön asiakastietojen tietokuvausten määrittelyssä päihdetyön käsitteen alle on katsottu kuuluvan ehkäisevä päihdetyö (päihteettömyyden edistäminen, päihteiden saatavuuden sääntely, kysynnän ehkäisy ja haittojen vähentäminen) ja korjaava päihdetyö (sosiaali- ja terveydenhuollon yleisissä palveluissa annetut päihdepalvelut ja päihdehuollon erityispalvelut) (Heinonen & Väyrynen 2009, 12). Tässä raportissa rajaudutaan päihdehuollon erityispalvelujen toimintaprosessien kuvaamiseen. Päihdehuollon erityispalvelut tuottavat vaativampaa katkaisuhoitoa ja kuntouttavaa hoitoa esimerkiksi päihteiden sekakäyttäjille, moniongelmaisille päihteiden käyttäjille, huumeiden käyttäjille tai kaksoisdiagnoosiasiakkaille, joilla on sekä päihdeongelma että psyykkinen sairaus (Stakes 2007, 12). Päihdehuollon palveluista säädetään pääasiassa päihdehuoltolaissa (41/1986), jonka mukaan päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Myös Tikesos-hankkeessa vuonna 2011 valmistuva Sosiaalipalvelujen luokitus (Laaksonen ym. 2010) ja siihen liittyvä sanasto (Kortelainen ym. 2010) on ottanut tämän määritelmän päihdehuollon palvelutehtävän määritelmäksi. Lain mukaan päihdehuollon palvelujen järjestäminen ja kehittäminen kunnassa kuuluu sosiaalihuollon osalta sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle ja päihdehuolto on järjestettävä sisällöltään ja laadultaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja tarjoavat muun muassa A-klinikat, nuorisoasemat, katkaisu- ja kuntoutusyksiköt, ensisuojat ja erilaiset tuki- ja asumispalvelut. Sosiaalipalvelujen luokituksessa (Laaksonen ym. 2010) päihdehuoltoon kuuluvat sosiaalipalvelut on luokiteltu seuraavasti: katkaisuhoito, selviämishoito, korvaushoito, vieroitushoito sekä päihdekuntoutus. Palveluja voidaan antaa päihdehuollon avo- tai laitospalveluina. Lisäksi palvelu saatetaan joutua toteuttamaan tahdosta riippumattomana hoitona tai sosiaalipäivystyksenä toteutettavana päihdehuoltona. Kuntien lisäksi järjestöillä on Suomessa tärkeä rooli päihdepalveluiden tuottajana, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat tuottavat merkittävän osan erikoistasoisista päihde- ja mielenterveyspalveluista (Heinonen & Väyrynen 2009, 24). Päihdehuoltolaki (41/1986) korostaa oma-aloitteista hoitoon hakeutumista jo ongelmien varhaisvaiheessa, lisäksi palvelujen tulee olla helposti tavoitettavia, laadukkaita ja monipuolisia. Lain mukaan palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avopalveluina. Päihdehuoltolain ohella päihdehaittojen ehkäisyä ja hoitoa käytännön tasolla ohjaavat myös seuraavat valtakunnalliset suositukset (Heinonen & Väyrynen 2009, 15 16): 6

7 Päihdepalvelujen laatusuositukset: Tarkoitettu tukemaan kuntien päihdepalvelujen suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä, sisältää päihdepalvelujen laatua ohjaavat periaatteet ja suositukset (STM 2002). Ehkäisy ja hoito - laadukkaan päihdetyön kokonaisuus: Tarkoitettu helpottamaan ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön suunnittelua, sisältää päihdetyön sisällön ja rakenteiden osalta malleja siitä, kuinka työ voidaan järjestää ja tehdä mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti (Stakes 2007). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Mieli 2009 työryhmän ehdotukset mielenterveysja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Linjaa mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset, keskeistä asiakkaan aseman vahvistaminen, matalakynnyksinen yhden oven periaate hoitoon tullessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja yhdistettyjen mielenterveys- ja päihdeavohoitoyksiköiden perustaminen (STM 2009). Alkoholi- ja huumeongelmien hoitoa koskevat Käypä hoito suositukset: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistys ovat julkaisseet suositukset, jotka on tarkoitettu lähinnä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilöstölle, mutta soveltuvat käytettäväksi myös päihdehuollon erityispalveluissa, sosiaalihuollossa ja päihdealan järjestöissä (Duodecim 2005 & Duodecim 2006). 7

8 3 Päihdehuollon tavoitetilan toimintaprosessit Sosiaalihuollon palveluprosessi on sosiaalihuollossa annettavaan sosiaalipalveluun liittyvä palveluprosessi. Sosiaalihuollon palveluprosesseja ovat esimerkiksi hallintoasian käsittely, sosiaalipalvelun järjestäminen ja sosiaalipalvelun tuottaminen asiakkaalle. Palveluprosessi jakautuu sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheisiin. (Kortelainen ym. 2010, 25.) Tässä luvussa kuvataan päihdehuollon tavoitetilan toimintaprosessit. Lähtökohtana toimintaprosessikuvauksissa on, että prosesseissa tarvittavat ja niiden aikana muodostettavat asiakirjat ovat sähköisiä ja valmiit asiakirjat tallennetaan ja haetaan valtakunnallisesta sähköisestä arkistosta. Käytössä on myös sosiaalihuollon sähköinen asiointipalvelu sekä liittymät asiointipalvelun, asiakastietojärjestelmän (ATJ) ja arkiston välillä. Sosiaalihuollon asiointipalvelu on asiakkaan käyttämä järjestelmä sosiaalihuollon sähköiseen asiointiin, asiakastietojärjestelmä on palvelun järjestäjän/tuottajan käyttämä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja arkisto on kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto. Prosessikuvauksiin on mallinnettu kaikki päihdehuollon asiakasasiakirjat lukuun ottamatta päihdehuollon päätöstä tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä, jolla sosiaalihuollon ammattihenkilö voi määrätä henkilön tahdosta riippumattomaan hoitoon päihteiden käytön katkaisemiseksi enintään viideksi vuorokaudeksi. Päätös on alistettava heti hallintooikeuden vahvistettavaksi. Tahdosta riippumattomaan hoitoon voidaan päihdehuoltolain mukaan ryhtyä terveyden vaarantamisen tai väkivaltaisuuden perusteella. Päihdehuollon asiakaskertomukseen puolestaan kirjataan tekstiä tehdystä työstä, asiakkuuden tilanteesta ja asiakkaan prosessin etenemisestä ja se sisältää strukturoidun yhteenvedon päihdehuollon palvelujen piirissä tapahtuneesta asiakastyöstä, asiakaskäynneistä sekä suoraan asiakkuuteen liittyvistä muista palveluista. (Päihdehuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011.) Sosiaalipalvelujen luokituksessa (Laaksonen ym. 2010) on palvelutehtäväkohtaisesti luokiteltu paitsi sosiaalipalvelut ja palvelumuodot, myös niihin liittyvät palveluprosessit ja prosessien vaiheet. Luokituksen mukaisia päihdehuollon ydinprosesseja ovat päihdehuoltoon kuuluva alkukartoitus, päihdehuollon järjestäminen asiakkaalle, päihdehuollon hallintoasian käsittely ja päihdehuollon palvelun tuottaminen asiakkaalle (kuva 1). Päihdehuoltoon kuuluva alkukartoitus sisältää päihdehuollon käynnistymisen ja tarpeen selvittämisen, joiden aikana tehdään asiakkaan tilanteen alkukartoitus ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Päihdehuollon järjestämisen aluksi päihdehuolto suunnitellaan eli asiakkaan palvelutarve selvitetään ja laaditaan palvelusuunnitelma. Päihdehuollon palvelun tuottamisen aikana toteutetaan palvelua. Päihdehuollon palvelun tuottaminen on palvelun tuottajan prosessi, mutta palvelun järjestäjän vastuulla on seurata ja arvioida palvelusuunnitelman toteutumista kunnes päihdehuollon asiakkuus päättyy. Päihdehuollon hallintoasian käsittely sisältää päihdehuoltoasian vireilletulemisen, selvittämisen ja ratkaisemisen. Hallintoasian käsittely prosessissa tehdään päätökset muun muassa asiakkaan sijoittamisesta ja asiakasmaksusta. 8

9 Kuva 1. Päihdehuollon ydinprosessit. 3.1 Päihdehuoltoon kuuluva alkukartoitus Päihdehuoltoon kuuluva alkukartoitus (kuva 2) sisältää päihdehuollon käynnistymisen ja päihdehuollon tarpeen selvittämisen. Kuva 2. Päihdehuoltoon kuuluva alkukartoitus. Asiakkaat voivat tulla päihdehuollon palvelujen piiriin lähetteellä sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan, päivystyksen, poliisin tai muun viranomaistahon kautta tai hakeutumalla niihin itse. Kuvassa 3 on mallinnettu sosiaalihuollon sähköisen asiointipalvelun kautta tapahtuva palveluihin hakeutuminen, jossa palveluprosessin käynnistää sähköinen ajanvaraus. Varatessaan ajan päihdehuollon tarpeen arvioimiseen henkilö voi samalla halutessaan antaa selvitystietona esimerkiksi päihteiden käyttöönsä ja sosiaaliseen taustaansa liittyviä tietoja. Palvelun järjestäjä selvittää henkilön mahdolliset aiemmat päihdehuollon asiakastiedot sekä onko hänen lapsellaan voimassa olevaa lastensuojelun asiakkuutta. 9

10 Kuva 3. Päihdehuollon käynnistyminen. Päihdehuollon tarve arvioidaan tapaamisessa, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö ja asiakas yhdessä selvittävät henkilön tilannetta ja arvioivat hänen päihdeongelmaansa sekä hoidon tarvetta ja sen kiireellisyyttä (kuva 4). Päihdehuollon tilannearviolla tarkoitetaan asiakkaan elämäntilanteen ja elinympäristön olosuhteiden kokonaisjäsennystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota asiakkaan vahvuuksiin, elämän haasteisiin ja toimintaympäristöihin. Keskeistä on, että se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Tilannearvio voidaan laatia paitsi asiakkuuden alussa, myös myöhemmissä vaiheissa. Asiakkaan elämäntilanne ja palvelun tarve on perustana, kun tehdään suunnitelmaa palveluista ja palveluntarpeista kokonaisuutena. (Heinonen & Väyrynen 2009, 55.) 10

11 Kuva 4. Päihdehuollon tarpeen selvittäminen. 3.2 Päihdehuollon järjestäminen asiakkaalle Päihdehuollon järjestämiseen kuuluvat päihdehuollon suunnitteleminen, päihdehuollon seuraaminen ja arvioiminen sekä päihdehuollon lopettaminen (kuva 5). Kuva 5. Päihdehuollon järjestäminen asiakkaalle. Päihdehuollon palvelusuunnitelma on kokonaissuunnitelma asiakkaalle haettavista ja annettavista palveluista ja sen tekemiseen voi osallistua palvelun järjestäjän ja asiakkaan lisäksi myös asiantuntijoita esimerkiksi terveydenhuollon puolelta. 11

12 Päihdehuoltoasetuksessa (653/1986) palvelusuunnitelmasta käytetään nimitystä kuntoutussuunnitelma. Se on laadittava asiakkaan päihdehuollon tarpeen arvioimiseksi ja hoidon saannin turvaamiseksi yhdessä hänen kanssaan. Kuntoutussuunnitelmassa on selvitettävä keskeiset asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, sekä keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Kun palvelusuunnitelma on laadittu, asiakas hakee (tai hänen puolestaan ja hänen suostumuksellaan haetaan) päihdehuollon palvelua/palveluja hakemuksella päihdehuollon palveluun. Hakemuksesta voidaan käyttää myös termiä palvelupyyntö (Heinonen & Väyrynen 2009, 93). Asiakkaan sijoittaminen laitokseen, hoitokotiin, turvakotiin tai asumisyksikköön edellyttää lisäksi hallintopäätöstä, joka tehdään päihdehuollon hallintoasian käsittely prosessissa. Kuva 6. Päihdehuollon suunnitteleminen. Palvelun järjestäjän vastuulla on palvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja arvioiminen (kuva 7). Sovituin väliajoin tai tarvittaessa palvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja tiedot kirjataan päihdehuollon suunnitelman seuranta ja arvio - asiakirjaan. Ennen arviointitilaisuutta asiakas voi täyttää sosiaalihuollon asiointipalvelun kautta päihdehuollon suunnitelman seuranta ja arvio asiakirjaan oman näkemyksensä tavoitteiden toteutumisesta. Palvelun tuottaja voi osallistua arviointiin toimittamalla palvelun järjestäjälle säännöllisin väliajoin yhteenvetotietoja asiakkaan palvelusta. Mikäli päihdehuollon asiakkuus jatkuu, palvelusuunnitelmaa päivitetään. Mikäli päihdehuollon asiakkuus ei jatku, edetään päihdehuollon lopettamiseen. 12

13 Kuva 7. Päihdehuollon seuraaminen ja arvioiminen. Kun asiakkaan päihdehuollon tarve päättyy, on palvelun järjestäjän vahvistettava asiakkuuden päättyminen. Tieto välittyy palvelun tuottajalle, joka kokoaa asiakkaan tiedot ja arkistoi ne. Päihdehuollon lopettaminen on esitetty kuvassa 8. 13

14 Kuva 8. Päihdehuollon lopettaminen. 3.3 Päihdehuollon hallintoasian käsittely Päihdehuollon hallintoasian käsittely sisältää päihdehuoltoasian vireilletulemisen, selvittämisen ja ratkaisemisen ja se on esitetty kuvassa 9. Kuva 9. Päihdehuollon hallintoasian käsittely. Hallintopäätös tarvitaan henkilön laitokseen, hoitokotiin, turvakotiin tai asumisyksikköön sijoittamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta tai sen alentamisesta/vapauttamisesta sekä välitystilistä ja tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä. Tahdosta riippumattomaan hoitoon voidaan päihdehuoltolain mukaan ryhtyä terveyden vaarantamisen tai väkivaltaisuuden perusteella. Terveysvaaran perusteella määräyksen hoidosta voi yleensä antaa terveyskeskuksen vastaava lääkäri tai sairaalan asianomainen ylilääkäri toisen lääkärin antaman lääkärinlausunnon nojalla, sosiaalihuollon toimielimen määräämällä viranhaltijalla on oikeus määrätä henkilö tahdosta riippumattomaan hoitoon päihteiden käytön katkaisemiseksi enintään viideksi vuorokaudeksi. Päätös on alistettava heti hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. (Päihdehuoltolaki ) Päihdehuollon päätöstä tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä ei ole mallinnettu prosessikuvauksiin, koska käytännössä vuosittain tehdään vain muutamia pakkohoitopäätöksiä. 14

15 Kuva 10 esittää päihdehuoltoasian vireilletulemisvaiheen. Yleensä prosessin käynnistää asiakkaalle tehty päihdehuollon palvelusuunnitelma, jonka perusteella henkilö tarvitsee sijoitusta esimerkiksi kuntoutuspaikkaan. Esimerkiksi katkaisuhoito voidaan kuitenkin aloittaa jo tilannearvion pohjalta ennen varsinaisen asiakassuunnitelman tekemistä. Kuva 10. Päihdehuoltoasian vireilletuleminen. Vireilletulemista seuraa päihdehuoltoasian selvittäminen, jossa asian käsittelyyn ottanut palvelun järjestäjä kartoittaa tilanteen (kuva 11). Mikäli kyseessä on päihdehuollon asiakasmaksusta päättäminen, tehdään Päihdehuollon asiakasmaksulaskelma. Sitä varten asiakkaalta selvitetään hänen tulo- ja menotietonsa. Tässä vaiheessa voidaan esimerkiksi tarkistaa, onko asiakas toimeentulotuen asiakkuudessa ja voidaanko hyödyntää toimeentulotuen käsittelyä varten kerättyä asiakastietoa. 15

16 Kuva 11. Päihdehuoltoasian selvittäminen. Kun asiakkaan sijoittamiseen ja/tai asiakasmaksuun liittyvät tiedot on selvitetty, tehdään siitä päihdehuoltoasian ratkaisemisvaiheessa Päihdehuollon päätös sijoittamisesta ja asiakasmaksusta/päihdehuollon päätös sijoittamisesta/päihdehuollon päätös asiakasmaksusta, johon asiakkaalla on valitusoikeus (kuva 12). Päätös tiedoksiannetaan asianosaisille (asiakas sekä laitos, hoitokoti tai asumisyksikkö). 16

17 Kuva 12. Päihdehuoltoasian ratkaiseminen. 3.4 Päihdehuollon palvelun tuottaminen asiakkaalle Päihdehuollon palvelun tuottamisesta asiakkaalle vastaa palvelun tuottaja, joka voi olla kunta, yksityinen palvelutuottaja tai kolmannen sektorin toimija. Palvelun tuottaminen voi olla esimerkiksi kuntouttavaa hoitoa, päivätoimintaa tai selviämis- tai katkaisuhoitoa. Tuottamismuodosta riippumatta tuottaminen voidaan vaiheistaa seuraavasti: Päihdehuollon palvelun toteutuksen suunnitteleminen, päihdehuollon palvelun toteuttaminen, päihdehuollon palvelun arvioiminen ja päihdehuollon palvelun toteutuksen lopettaminen (kuva 13). 17

18 Kuva 13. Päihdehuollon palvelun tuottaminen asiakkaalle. Tässä dokumentissa oletuksena on, että ennen päihdehuollon palvelun tuottamista päihdehuollon asiakkuus on aloitettu ja asiakkaan päihdehuolto on suunniteltu (päihdehuollon palvelusuunnitelma on tehty) päihdehuollon järjestäminen asiakkaalle -prosessissa. Käytännössä näin ei aina tapahdu, sillä asiakas voi myös hakeutua suoraan palvelun, esimerkiksi selviämishoidon, piiriin. Toteutuksen suunnitteluvaiheessa (kuva 14) palvelun tuottaja laatii palvelu- tai palveluyksikkökohtaisen päihdehuollon erityissuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmassa tarkennetaan päihdehuollon palvelusuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden saavuttamista. 18

19 Kuva 14. Päihdehuollon palvelun toteutuksen suunnitteleminen. Kun päihdehuollon palvelun tuottaminen asiakkaalle on suunniteltu, toteutetaan sitä suunnitelman mukaisesti ja kirjataan toteuttamisen etenemistä asiakaskertomukseen eli päihdehuollon palvelun tuottajan kertomukseen (kuva 15). 19

20 Kuva 15. Päihdehuollon palvelun toteuttaminen. Päihdehuollon palvelun arvioimisessa (kuva 16) asiakas ja palvelun tuottaja arvioivat yhdessä suunnitelman toteutumista. Asiakkaalle voidaan esimerkiksi järjestää palautekeskustelutilaisuus, jota varten asiakas voi antaa palautetta etukäteen sosiaalihuollon asiointipalvelun kautta. Palvelun jatkamisesta ja suunnitelman päivittämisestä tai palvelun toteutuksen lopettamisesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja tiedot kirjataan suunnitelman seuranta ja arvio asiakirjaan. Arvioinnin pohjalta palvelun tuottaja laatii yhteenvedon, jonka myös palvelun järjestäjä saa. Palvelun jatkamisesta ja suunnitelman päivittämisestä tai palvelun toteutuksen lopettamisesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. 20

21 Kuva 16. Päihdehuollon palvelun arvioiminen. Kun päihdehuollon palvelun toteutus lopetetaan, palvelun tuottaja laatii yhteenvedon päihdehuollon palvelun asiakkuudesta ja päättää asiakkuuden (kuva 17). Samalla arkistoituvat kaikki asiakkuuteen liittyvät asiakasasiakirjat. 21

22 Kuva 16. Päihdehuollon palvelun toteutuksen lopettaminen. 22

23 Lähteet Duodecim Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Saatavilla: Duodecim Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Saatavilla: Heinonen Helena & Väyrynen Riikka 2009 (toim.). Päihdetyön asiakastiedot. Tietokuvaukset. Versio JHS-suositukset JHS 152 Prosessien kuvaaminen. Versio JUHTA - julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. Saatavilla: Kortelainen Pekka Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: Kortelainen Pekka Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: ecd1c276caf9/palvelun+antajan+perustiedot+1.0.pdf Kortelainen Pekka, Kärki Jarmo, Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Väyrynen Riikka, Suhonen Mari, Suhonen Sirpa Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto. v Saatavilla: e1b9cf0d3490/sosiaalipalvelujen+luokituksen+sanasto.pdf Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Kärki Jarmo, Kortelainen Pekka, Väyrynen Riikka Sosiaalipalvelujen luokitus. Versio Saatavilla: Päihdehuollon sisällölliset asiakirjarakenteet Versio , ei julkisesti saatavilla. Päihdehuoltoasetus 653/1986. Päihdehuoltolaki 41/1986. Sosiaalihuoltolaki 710/1982. Stakes Ehkäisy ja hoito - laadukkaan päihdetyön kokonaisuus. Tukiaineisto, Hyvinvoinnin edistäminen. 23

24 STM Päihdepalveluiden laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2002:3. STM Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Mieli 2009 työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3. Tossavainen Päivi & Kärki Jarmo (toim.) Aikuissosiaalityön asiakastiedot tietojärjestelmässä. Tietokuvaukset. Versio

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot