Maahanmuuttajien kotoutta- misen toimintaprosessit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien kotoutta- misen toimintaprosessit"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajien kotoutta- misen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia , versio 1.0 Anu Jäppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aki Miettinen, HIS- yksikkö, Itä- Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec- tutkimusyksikkö, Itä- Suomen yliopisto Heli Viinikainen, HIS- yksikkö, Itä- Suomen yliopisto

2 Sisältö 1 Johdanto Kotouttaminen Kotouttamisen tavoitetilan toimintaprosessit Kotouttamisen alkukartoitus Kotouttamisen järjestäminen asiakkaalle Lähteet

3 1 Johdanto Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) tuotettavissa toiminnallisissa määrittelyissä kuvataan sosiaalihuollon tavoitetilan toimintaprosesseja ja niihin liittyvää asiakastietojen käsit- telyä. Prosessikuvauksissa keskitytään sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen tiedonhallin- nan kannalta keskeisten toimintovaiheiden mallintamiseen JHS suosituksen mukaisesti (JHS- suositukset 2008) ja kuvaustaso pidetään yleisenä. Tarkoituksena on tukea asiakasasiakir- jojen sisällön, rakenteen ja metatietojen määrittelyä sekä luoda malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, joita asiakastietojen sähköinen hallinta mahdollistaa. Vuoden 2011 aikana Tikesos- hankkeessa tuotetaan soveltamisopas toimintaprosessien kuvaus- ten hyödyntämiseen. Opas julkaistaan hankkeen kotisivuilla. Tässä dokumentissa kuvataan kotouttamisen tavoitetilan toimintaprosesseja ja sähköistä asia- kastietojen hallintaa. Tikesos- hankkeessa on tuotettu seuraavat määritysdokumentit, joiden mukaisesti kotouttamisen liittyvät tiedot suositellaan kirjaamaan asiakastietojärjestelmään: Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2006). Dokumentissa mallinnetaan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisten asia- kastietojen tietokuvaukset. Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Korte- lainen 2007). Dokumentissa kuvataan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteiset pal- velun antajaa koskevat tietokuvaukset. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät asiakastiedot (Jäppinen 2011). Do- kumentissa kuvataan ja määritellään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä käytet- tävät pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemiseen liittyvät asiakastiedot. Dokumenttien sisältämien tietokuvauksien pohjalta hankkeessa määritellään kotouttamiseen liittyviä tietosisältöjä ja asiakasasiakirjojen rakenteita. Palvelukohtaisten asiakasasiakirjojen rakennemääritykset pohjautuvat Tikesos- hankkeessa määriteltäviin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yleiseen kansalliseen rakenteeseen sekä yleisiin asiakirjatyyppeihin (mm. hakemus, kertomus, laskelma, päätös). Kaikki määritysdokumentit julkaistaan hankkeen ko- tisivuilla Tietokuvauksien lisäksi hankkeessa on tehty kotouttamiseen liittyvien asiakasasiakirjojen sisäl- tö- ja rakennemäärityksiä (Jäppinen ja Tossavainen 2011, Maahanmuuttajien kotouttamisen sisällölliset asiakirjarakenteet): 1) Kotouttamisen alkukartoitus 2) Kotoutumissuunnitelma 3) Perheen kotoutumissuunnitelma 3

4 4 4) Kotoutumissuunnitelman seuranta ja arviointi ja Perheen kotoutumissuunnitelman seuranta ja arviointi 5) Kotouttamisen asiakaskertomus

5 2 Kotouttaminen Maahanmuuttajien on osa sosiaalipalvelujen kokonaisuutta. Tikesos- hankkeessa on valmistu- nut vuonna 2010 Sosiaalipalvelujen luokitus (Laaksonen ym. 2010) ja siihen liittyvä sanasto (Kortelainen ym. 2010), joka määrittelee maahanmuuttajien kotouttamisen sosiaalihuollon palvelutehtäväksi, jonka tavoitteena on sellaisten maahanmuuttajien kotouttaminen, jotka oleskelevat Suomessa vähintään vuoden ja jotka alkukartoituksen perusteella tarvitsevat ko- toutumista edistäviä toimenpiteitä. Kotouttaminen on kotoutumislakiin (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) perustuvaa maahanmuuttajille suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Siinä usein hyödynnetään muita sosiaalihuollon palveluja, kuten toimeentulotukea, lastensuojelun palvelu- ja ja perhepalveluja ja se perustuu kotoutumislakiin (1386/2010). Kotouttamislain (493/1999) uudistamisella vuonna 2010 tavoiteltiin erityisesti toimenpiteiden toimivuuden, yhteensovit- tamisen, suunnitelmallisuuden ja seurannan kehittämistä. Lisäksi lain perusteluissa kuvattiin tarpeelliseksi täsmentää ja yhdenmukaistaa suunnitelmissa käytettyä käsitteistöä. Uusi laki vahvistaa ennen kaikkea heti maahantulon jälkeen toteutettavia toimenpiteitä Kunta tai TE- toimisto käynnistävät yhdessä nk. alkukartoituksen kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. Kotoutumislakia lukuun ottamatta maahanmuuttajia koskevat pääsääntöisesti samat lait kuin niin sanottua kantaväestöäkin mitä tulee esimerkiksi sosiaalihuoltoon (sosiaalihuoltolaki 710/1982 ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000) ja toimeentu- loon (toimeentulotukilaki 1412/1997). Erityisesti kotouttamiseen liittyviä toimenpiteitä sää- dellään kotoutumislaissa (1386/2010) sekä kotouttamisasetuksessa (asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 511/1999). Niiden mukaan tavoittee- na on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa- arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista sekä turvata turvapaikanhakijoiden ja joukkopaon vuoksi tilapäistä suojelua saavien toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto. Kotoutumisen edistämisessä järjestetään erityisten ko- touttamispalveluiden lisäksi myös osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallin- non palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä (laki kotoutumisen edistämi- sestä 1386/ ). Sosiaali- ja terveyspalveluissa edistetään maahanmuuttajien kotoutumis- ta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Alkukartoituksessa selvitetään alustavasti maahanmuuttajan kielikoulutuksen ja muiden ko- toutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet (laki kotoutumisen edistämisestä 9 ). Alkukartoituksen käynnistää TE- toimisto maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi TE- toimistoon. Kunta sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa kotoutumista ja työllistymistä edistävistä kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttaja ei terveydentilansa, ikänsä, perhesyiden taikka näihin rinnastettavien syiden 5

6 vuoksi voi osallistua kotoutumista edistäviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Kummassa- kin tapauksessa alkukartoitus voidaan käynnistää pyynnöstä. Kaikilla oleskeluluvan saaneilla maahanmuuttajilla on alkaen oikeus kotoutumissuun- nitelmaan, jos hän oleskelee Suomessa vähintään vuoden ja hänen katsotaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi. Työnhakijaksi rekisteröidyl- lä tai muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea saavalla maahanmuuttajalla on aina oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumislain (1386/ ) mukaan kotoutumissuunnitelma on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua henkilön ensimmäisen oleskeluluvan tai oles- kelukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Mukana suunnittelussa voi olla myös sosiaalihuollon muiden palvelutehtävien asiantuntijoita, jos kyseessä on esim. perhe, jossa on vammainen, lastensuojelutoimenpiteitä tarvitseva lapsi tai vanhus, ja tarve erityisiin palveluihin on tiedossa. Kotoutumissuunnitelmassa määritellään kunkin tahon tehtä- vät ja täsmennetään kotouttamiseen liittyviä toimia. Kotoutumissuunnitelma koskee ennen kaikkea suomen kielen taidon hankkimista, mutta jossain määrin myös työhön tai koulutukseen hakeutumista jne. Kotoutumislaissa kotoutumisaika on yksilöllinen: kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy yksilöllisesti, mutta oikeus siihen päättyy pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäinen suunnitelma on allekirjoitettu. Kotoutumisaikaa voidaan pidentää enintään kah- della vuodella, jos se on perusteltua sen vuoksi, että maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä. Jos kotoutumissuunnitelmaa ei ole tilapäisesti voitu toteuttaa vamman, sairauden, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muusta näihin verrattavasta syystä, kotoutumissuunnitelmaan oikeuttavaa enimmäisaikaa voidaan pidentää vastaavasti. Uuden lain mukaan kotoutumissuunnitelma pitää myös uudistaa vuoden kuluttua ja sen jälkeenkin vähintään kerran vuodessa (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/ ). 6

7 3 Kotouttamisen tavoitetilan toimintaprosessit Sosiaalihuollon palveluprosessi on sosiaalihuollossa annettavaan sosiaalipalveluun liittyvä palveluprosessi. Sosiaalihuollon palveluprosesseja ovat esimerkiksi hallintoasian käsittely, sosiaalipalvelun järjestäminen ja sosiaalipalvelun tuottaminen. Palveluprosessi jakautuu sosi- aalihuollon palveluprosessin vaiheisiin. (Kortelainen ym. 2010, 25.) Tässä luvussa kuvataan kotouttamisen tavoitetilan toimintaprosessit. Lähtökohtana toiminta- prosessikuvauksissa on, että prosesseissa tarvittavat ja niiden aikana muodostettavat asiakirjat ovat sähköisiä ja ne tallennetaan ja haetaan valtakunnallisesta sähköisestä arkistosta. Prosessi- kuvauksiin on mallinnettu kaikki kotouttamiseen liittyvät sähköiset asiakasasiakirjat lukuun ottamatta asiakaskertomusta. Asiakaskertomus sisältää yhteenvedon kotouttamiseen liittyväs- tä asiakastyöstä, asiakaskäynneistä sekä raportoinnin asiakkuuden etenemisestä tehdyistä merkinnöistä ja syntyneistä asiakirjoista. Asiakaskertomus on luonteeltaan kronologisesti ku- muloituva ja tapahtumatietoja kirjataan kotouttamisen prosessien eri vaiheissa. (Maahanmuut- tajien kotoutumisen edistämisen sisällölliset asiakirjarakenteet 2011.) Toimintaprosessikuvauksissa oletuksena on, että käytössä on sosiaalihuollon sähköinen asioin- tipalvelu sekä liittymät asiointipalvelun, asiakastietojärjestelmän (ATJ) ja arkiston välillä. Sosi- aalihuollon asiointipalvelu on asiakkaan käyttämä järjestelmä sosiaalihuollon sähköiseen asi- ointiin, asiakastietojärjestelmä on palvelun järjestäjän/tuottajan käyttämä sosiaalihuollon tie- tojärjestelmä ja arkisto on kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto. Sosiaalipalvelujen luokituksessa (Laaksonen ym. 2011) on palvelutehtäväkohtaisesti luokiteltu paitsi sosiaalipalvelut ja palvelumuodot, myös niihin liittyvät palveluprosessit ja prosessien vaiheet. Luokituksen mukaisia kotouttamisen ydinprosesseja ovat kotouttamisen alkukartoitus ja kotouttamisen järjestäminen asiakkaalle (kuva 1). Kotouttamisen alkukartoitus sisältää ko- touttamisen käynnistymisen ja kotouttamisen palveluntarpeen selvittämisen. Kotouttamisen järjestäminen asiakkaalle muodostuu kolmesta vaiheesta kotouttamisen suunnittelemisesta, kotouttamisen seurannasta ja arvioimisesta sekä kotouttamisen lopettamisesta. 7

8 Kuva 1. Kotouttamisen ydinprosessit. 3.1 Kotouttamisen alkukartoitus Varsinaista maahanmuuttajan kotouttamiseen liittyvien palveluiden järjestämistä edeltää yleensä alkukartoitus. Alkukartoituksen vaiheita ovat kotouttamisen käynnistyminen ja kotout- tamisen palvelun tarpeen selvittäminen. Kuva 2 esittää kotouttamisen alkukartoituksen vai- heet toimintamallitasolla. Kuva 2. Kotouttamisen alkukartoitus. Kotouttamisen alkukartoituksen tekeminen käynnistyy, kun henkilö, joka haluaa kotoutta- miseen liittyviä palveluita tai joku muu hänen asiaansa hoitava viranomainen varaa ajan kotouttamiseen alkukartoitukseen (kuva 3) tai sosiaaliviranomaiset saavat tiedon maahan- muuttajan saapumisesta kuntaan TE- toimistolta, väestörekisteristä, toisen kunnan tai vastaan- ottokeskuksen sosiaaliviranomaisilta (toisesta kunnasta tai vastaanottokeskuksesta muuttava) tai SPR:ltä (nk. kiintiöpakolaiset). Ajanvarauksen yhteydessä voidaan pyytää asiakkaalta selvi- tystietoa. Selvitystieto tarkoittaa tässä asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja sekä esimerkiksi Suomessa oleskelun kestoa. Asiakas voi joissakin tapauksissa kyetä käyttämään sähköisiä asi- ointipalveluja ja antamaan tietoja itsekin, mutta monille sähköisten järjestelmien käyttö on mahdotonta esim. kielitaidon tai lukutaidon puutteen, teknisten vaikeuksien ja/tai yhteyslait- teiden puutteen vuoksi. Lisäksi selvitystietona voidaan hakea arkistosta tietoja asiakkaan ai- emmin saamista sosiaalihuollon palveluista. 8

9 Kuva 3. Maahanmuuttajan kotouttamisen käynnistyminen. Varsinaisessa alkukartoitustapaamisessa sosiaalihuollon ammattihenkilö ja maahanmuuttaja arvioivat yhteistyössä asiakkuuden edellytykset sekä selvittävät alustavasti millaisia palvelutarpeita maahanmuuttajalla on (kuva 4). Siinä voidaan käyttää apuna sosiaalihuollon arkistossa olevia tietoja asiakkaan aikaisempia sosiaalihuollon asiakastietoja, maahanmuuttoviraston oleskelulupakorttia tai muita asiakirjoja, joista ilmenee asiakkaan oletettu maassa oleskeluaika ja hänen mahdollisesti aiemmin saamansa sosiaalihuollon palvelut. Kotouttamisen alkukartoi- tuksessa selvitettäviä tietoja ovat muun muassa tiedot elämäntilanteesta, perhetilanteesta, osaaminen ja voimavarat, kielitaidot sekä koulutus- ja työhistoria. Alkukartoituksessa voidaan arvioida, että asiakkuudelle ei ole edellytyksiä tai sen jälkeen voidaan edetä palveluiden järjes- tämiseen ja/tai henkilö voidaan ohjata muihin palveluihin (kuten työvoimahallinnon tai ter- veydenhuollon palveluihin tai KELA:an). Jos maahanmuuttaja- asiakkaalla on kiireellisiä palve- 9

10 lutarpeita, kuten asunnon tai toimeentulon järjestäminen, häntä autetaan hakemaan asuntoa ja hänelle voidaan myöntää kotoutumistukea toimeentulotukena sekä nk. alkuavustus, mikäli tukien saamisen ehdot täyttyvät. Kuva 4. Kotouttamisen tarpeen selvittäminen. Mikäli todetaan, että henkilöllä on edellytykset maahanmuuttajien kotouttamisen liittyvien palveluiden saamiselle, alkuarvioinnin tiedot ovat osa kotoutumissuunnitelmaa. Jos maa- hanmuuttaja- asiakas pyytää apua perheenjäsenten saamiseksi Suomeen, häntä autetaan teke- mään maahanmuuttovirastolle perheenyhdistämishakemus ja ryhdytään käytännön toimiin, jotka mahdollistavat perheen saapumisen Suomeen. Uuden kotoutumislain mukaan työ- ja elinkeinotoimistolla tai kunnalla, joka on järjestänyt al- kukartoituksen, on velvollisuus ohjata maahanmuuttaja tarvittaessa saamaan muun viranomai- sen tai palvelujen järjestäjän palveluita (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/ ). Ohjaamisessa on tehtävä yhteistyötä palvelujen järjestäjän kanssa. Palveluohjaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakasta ohjataan ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi sekä (tur- vapaikanhakijat) terveystarkastukseen. Mikäli asiakkaalla on selviä terveysongelmia, häntä motivoidaan hakemaan kunnallisia terveyspalveluita. Tai jos asiakas on vanhus työkyvytön, 10

11 hänet voidaan ohjata työkyvyn arviointiin tai Kelaan hakemaan eläkettä. Näistä asioista synty- vät asiakastiedot kirjataan kotouttamisen asiakaskertomukseen. Sosiaalihuollon palveluiden lisäksi joissakin kunnissa kansalaisjärjestöt tms. järjestävät vapaaehtoisia tukihenkilöitä tai - perheitä kotoutumisen tukemiseksi. Kotouttamisen alkukartoitus päättyy, kun sosiaalihuollon ammattihenkilö tekee päätökset kii- reellisesti tarvittavista palveluista, viimeistelee kotouttamisen alkukartoituksen ja arkistoi alkukartoituksen ja kirjaa tarvittavat merkinnät asiakaskertomukseen. Alkukartoituksen tiedot tallennetaan arkistoon, vaikka kartoituksen perusteella todettaisiin, että asiakkaalla ei ole tar- vetta kotoutumissuunnitelmaan, sillä alkukartoituksen tiedot sekä päätös siitä, että asiakkuu- delle ei ole edellytyksiä on säilytettävä. 3.2 Kotouttamisen järjestäminen asiakkaalle Kotouttamisen järjestämisen vaiheet ovat kotouttamisen suunnitteleminen, kotouttamisen seuranta ja arviointi sekä kotouttamisen lopettaminen (kuva 5). Kuva 5. Kotouttamisen järjestäminen asiakkaalle. Kotouttamiseen liittyvien palvelujen suunnitteleminen (kuva 6) voi alkaa, kun asiakkuuden edellytykset on arvioitu. Kotoutumissuunnitelmassa pyritään täsmentämään asiakkaan tilan- ne ja määrittelemään, mitä sosiaalihuollon palveluja hän tarvitsee niiden palveluiden lisäksi, jotka on mahdollisesti aiemmin myönnetty kiireellisiin tarpeisiin. Kotouttamisen suunnittelemiseen liittyviä tietotarpeita ovat alkukartoituksen tietojen lisäksi tiedot asiakkaan tilanteesta, kuten kotoutumisesta arkielämässä, sosiaalisista suhteista, sopeu- tumisesta ja mahdollisesta kotoutumiskriisistä, käydyistä kielikursseista ja sosiaalihuollon palvelutarpeista sekä kotouttamisen tavoitteista. Lisäksi kotoutumissuunnitelmaan on kirjatta- va tietoa asiakkaan terveydentilasta ja kuntoutustarpeista. Kotoutumissuunnitelma arkistoi- daan, kun asiakkaan palvelutarpeet on selvitetty ja päätökset tarvittavista palveluista on tehty. Kotouttamisen suunnitteleminen edellyttää usein yhteistyötä eri sosiaalityön lohkoilla työsken- televien työntekijöiden kesken. Niissäkin kunnissa, joissa kotouttaminen on erityisen yksikön tai tiettyjen sosiaalityöntekijöiden tehtävä, käytetään hyväksi esimerkiksi lastensuojelun työn- tekijöiden tukea maahanmuuttajasosiaalityön tukena. Myös perhetyöntekijät, vammais- ja van- hushuollon työntekijät voivat tukea maahanmuuttajasosiaalityötä tarvittaessa. Lisäksi kotou- tumista voidaan tukea myös erilaisten ryhmien avulla yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Palvelun suunnittelussa syntyvät palvelukohtaiset asiakirjat arkistoidaan. 11

12 Kuva 6. Kotouttamisen suunnitteleminen. Kotoutumislaki vaatii, että kunta laatii perheen kotoutumissuunnitelman, jos perheen koko- naistilanne sitä edellyttää. Suunnitelmalla pyritään tukemaan perheenjäsenten samanaikaista kotoutumista. Suunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin ja vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin. Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja perheenjäsenille laadittujen mui- den asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa. Kotouttamisen suunnittelusta edetään kotouttami- sen seurantaan ja arviointiin, joka tarkoittaa käytännössä kotoutumissuunnitelman tarkista- mista. Se on lain mukaan tehtävä viimeistään vuoden kuluttua ensimmäisen suunnitelman te- kemisestä ja sen jälkeen kerran vuodessa. Kotouttamisen seuranta- ja arvioimisvaiheessa (kuva 7) sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi yhdessä asiakkaan ja työvoimanhallinnon edustajan kanssa kotoutumissuunnitelmassa asetet- 12

13 tuja tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan tavoitekohtaisesti. Siinä voidaan käyttää apuna esimerkiksi luokittelua, jonka avulla arvioidaan tarvetta uuden suunnitelman tai tilan- nearvion tekemiseen, jatketaan suunnitelman voimassaoloa, tehdään loppuarviointi tms. Lisäk- si voidaan arvioida menetelmiä tai välineitä, joilla tavoitetta on pyritty saavuttamaan. Seuran- nassa ja arvioinnissa voidaan käyttää apuna kotoutumissuunnitelman/perheen kotoutumissuunnitelman seuranta ja arviointi - asiakirjaa. Arvioinnissa tarkastellaan myös sitä, millä tavoin suunnitelma on toteutunut ja käydään läpi, miten arvioinnin tulokset vaikuttavat työs- kentelyn ja suunnitelman jatkoon. Lisäksi arvioidaan sitä, miksi tietyn tavoitteen kohdalla asi- akkaan tilanne on muuttunut parempaan tai huonompaan. Mikäli tilanne ei ole muuttunut lain- kaan tai se on muuttunut huonommaksi, mietitään uusia menetelmiä tai välinteitä, joilla tavoit- teita pyritään saavuttamaan tai muutetaan tavoitteiden priorisointia. Tavoitteita arvioivat sekä asiakas, asiakkaan asioista vastaava ammatillinen henkilö ja muut yhteistyötahot. Kotoutumis- suunnitelmaa uudistetaan tarpeen mukaan työvoimaviranomaisten kanssa, mutta uuden kotou- tumislain mukaan suunnitelma on tarkistettava vähintään vuoden välein. Tavoitteita arvioidaan yksitellen tavoitekohtaisesti. Kuva 7. Kotouttamissuunnitelman/perheen kotoutumissuunnitelman seuraaminen ja arvioiminen. Kotoutumissuunnitelman tietoja käytetään sosiaalihuollossa työskentelyn pohjana ja tarvitta- essa niissä esiin tulleita asioita käydään läpi tapaamisissa. Asiakastapaamisista ja niissä sovi- tuista asioista kirjataan asiakastietoa kotouttamisen asiakaskertomukseen, joka arkistoi- daan. Kotoutumissuunnitelma, suunnitelman seuranta ja arviointi - asiakirja sekä asiakasker- 13

14 tomus arkistoidaan, kun ne on viimeistelty. Myös mahdolliset uudet versiot suunnitelmasta sekä palvelukohtaiset päätökset, esim. toimeentulotukena maksettavaa kotoutumistukea kos- keva päätös, arkistoidaan. Kotouttaminen lopetetaan, kun asiakkaan asioiden käsittely kotoutumislain perusteella päättyy (kuva 8). Osa asiakkaista saattaa muuttaa asiakkuutensa aikana toiseen maahan tai toiseen kuntaan, jolloin asiakkuus aiemmassa kunnassa päätetään. Muussa tapauksessa asiakkuus maahanmuuttajien palveluissa päättyy, kun asiakas siirtyy yleisten sosiaalihuollon palveluiden piiriin tai kun kotoutumisaika päättyy. Kuva 8. Kotouttamisen lopettaminen. Uuden kotoutumislain mukaan kotoutumisaika on yksilöllinen ja kotoutumispalveluiden tar- vetta arvioidaan vuosittain kotoutumissuunnitelman seurantatapaamisessa. Kotouttamiseen liittyvät palvelut päättyvät kuitenkin pääsääntöisesti kolme tai erityisistä syistä pidennettynä viisi vuotta ensimmäiseen suomalaiseen kotikuntaan rekisteröitymisestä. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai vanhempainloma. 14

15 Useimmissa tapauksissa asiakkaan sosiaalipalveluiden tarve kuitenkin jatkuu kotoutumisajan päättymisestä huolimatta. Niin ollen asiakas siirtyy ns. yleisten sosiaalipalveluiden asiakkaaksi, mikäli hän on ollut maahanmuuttajien erityispalveluiden asiakas. Tällöin järjestetään yleensä ns. siirtotapaaminen tai siirretään asiakkaan tiedot alueellisille sosiaalityöntekijöille ja käydään läpi olennaiset asiat puhelimitse. Siirtotapaamiseen osallistuvat asiakkaan lisäksi nykyinen ja tuleva työntekijä. Siinä asiakkaille kootaan palveluverkosto, jonka palveluja asiakkaat käyttävät kotoutumisajan päättymisen jälkeen. Kotouttamisen lopettaminen kirjataan asiakaskertomuk- seen ja se sekä mahdollinen loppuarvio asiakkaan tilanteesta arkistoidaan. 15

16 Lähteet Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 511/1999. JHS- suositukset JHS 152 Prosessien kuvaaminen. Versio JUHTA - julkisen hal- linnon tietohallinnon neuvottelukunta. Saatavilla: suositukset.fi/suomi/jhs152 Jäppinen Anu Asiakastiedot maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen sosiaalihuol- lossa. Tietokuvaukset ja suositukset. Versio 1.0. Saatavilla: Jäppinen Anu ja Tossavainen Päivi Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen sisällöl- liset asiakirjarakenteet Versio xx.xx.2011, ei julkisesti saatavilla. Kortelainen Pekka Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tie- tokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: bc02-49ec- 80f3-814a5d0ae610/Perustiedot+1.0.pdf Kortelainen Pekka Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmis- sä. Tietokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: eb61-485f- b7a2- ecd1c276caf9/palvelun+antajan+perustiedot+1.0.pdf Kortelainen Pekka, Kärki Jarmo, Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Väyrynen Riikka, Su- honen Mari, Suhonen Sirpa Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto. v Saatavilla: cf11-4f3e- b879- e1b9cf0d3490/sosiaalipalvelujen+luokituksen+sanasto.pdf Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Kärki Jarmo, Kortelainen Pekka, Väyrynen Riikka Sosiaalipalvelujen luokitus. Versio Saatavilla: de8b- 4fc6- aa25-65f88b70e05e/sosiaalipalvelujen+luokitus.pdf Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999, kumottu Tossavainen, Päivi ja Kärki, Jarmo Aikuissosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asia- kastietojärjestelmässä, Sosiaalialan tietoteknologiahanke. Versio Saatavilla: dcc6-406b d62ccf6a5f6/Aikuissosiaalityo+1.0.pdf 16

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Päihdehuollon toimintaprosessit

Päihdehuollon toimintaprosessit Päihdehuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen,

Lisätiedot

Puolison elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Puolison elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Puolison elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 7.6.2011 versio 1.0 Anu Jäppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aki Miettinen, HIS- yksikkö, Itä- Suomen yliopisto Päivi

Lisätiedot

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Toimeentulotuen toimintaprosessit

Toimeentulotuen toimintaprosessit Toimeentulotuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä- Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec- tutkimusyksikkö, Itä-

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työllis- tymisen tukemisen toiminta- prosessit

Pitkäaikaistyöttömien työllis- tymisen tukemisen toiminta- prosessit Pitkäaikaistyöttömien työllis- tymisen tukemisen toiminta- prosessit Toimintaprosessien kuvauksia 7.6.2011, versio 1.0 Anu Jäppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aki Miettinen, HIS- yksikkö, Itä- Suomen

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Päivi Tossavainen Projektitutkija Shiftec-tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Esityksen rakenne asiakirjamääritystyön

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

KOTOLAKI TULEE OLETKO VALMIS? Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi

KOTOLAKI TULEE OLETKO VALMIS? Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi KOTOLAKI TULEE OLETKO VALMIS? Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi Miksi kotolaki uudistetaan? Maakunta-, sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukset vaikuttavat merkittävästi

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

SOINTU AIKUISEN PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI

SOINTU AIKUISEN PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI SOINTU AIKUISEN PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI Salon kaupunki / Sosiaalityön palvelut Versio 1.1 Tehdaskatu 2 Päivämäärä: 14.8.2018 24100 SALO Laatija: Paula Markula puh. 02 7781/ Keskus Hyväksyjä:

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 TE- palvelut ja TYP- prosessi rikostaustaisilla Tuija Keihtä johtava työllisyysasiantuntija Lapin liitto Lapin työllistymistä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON REKISTERI- TIEDONKERUUN KEHITTÄMINEN

SOSIAALIHUOLLON REKISTERI- TIEDONKERUUN KEHITTÄMINEN SOSIAALIHUOLLON REKISTERI- TIEDONKERUUN KEHITTÄMINEN 8.2.2019 Riikka Väyrynen 1 NYKYTILANNE 8.2.2019 2 Riikka Väyrynen Millainen on sosiaalihuollon tietopohjan tilanne nyt? Tietoa sosiaalihuollosta tarvitaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Helsinki 30.3.2015 Hannu-Pekka Huttunen Asiantuntijakonsultti Laki kotoutumisen edistämisestä: LUVUT 1-4 1. Yleiset säännökset

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Espoolainen kotouttamistyö Onnistumisia ja haasteita

Espoolainen kotouttamistyö Onnistumisia ja haasteita Espoolainen kotouttamistyö Onnistumisia ja haasteita Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajapalvelut 18.1.2018 Monikulttuuriasiain neuvottelukunta Maahanmuuttajapalvelut Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Kapsa) -hanke Jaakko Penttinen

Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Kapsa) -hanke Jaakko Penttinen Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Kapsa) -hanke Jaakko Penttinen 20.4.2015 Jaakko Penttinen 1 Esityksen sisältö Kapsa-projekti pähkinänkuoressa Kapsa-projektin tavoitteet Kapsa-projekti

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄ- MISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄ- MISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄ- MISESTÄ Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Sastamalan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Matti Karvonen 05.09.2016 Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija Kansa-koulu-hanke/Pikassos matti.karvonen@pikassos.fi p. 050 599 64 11 www.pikassos.fi

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Info- tilaisuus Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelelin käyttöönotosta Ritva Anttonen, Laura Vänttinen, Susanna Hult

Info- tilaisuus Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelelin käyttöönotosta Ritva Anttonen, Laura Vänttinen, Susanna Hult Info- tilaisuus Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelelin käyttöönotosta 6.9.2018 Ritva Anttonen, Laura Vänttinen, Susanna Hult 6.9.2018 Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut

Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Opas sosiaalihuollon käsitteelliseen tarkasteluun Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Sosiaalihuollon käsitemalli 13.9.2012 Antero Lehmuskoski Sosiaalihuollon käsitemalli Opas sosiaalihuollon

Lisätiedot

Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen

Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät 9.9.2016 Nina Peronius Aluekoordinaattori, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa Dia: Maarit Rötsä/THL Dia: Maarit Rötsä/THL Kansa

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 1. LAKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA... 2 2. MAAHANMUUTTAJAN

Lisätiedot

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt?

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? johtaja Pirjo Marjamäki 1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila 2020 Kansallinen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne SOTE KA asiakas- ja potilastiedon ensisijaisen käytön ryhmän kokous 23.1.2019 Jaakko Penttinen THL/OPER Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin

Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin 1. Mitä varten ko. palvelukokonaisuus on olemassa eli mikä on palvelukokonaisuuden tärkein tavoite? Kotoutumista

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.4.2018 1. Rekisterin nimi Kotouttamisen asiakasrekisteri 2. Rekisterin pitäjä Sosiaalityö 3. Vastuu- /yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Monialaisen yhteispalvelun järjestäminen Kainuussa Anne Huotari Työllisyysasiantuntija, TYP-johtaja Kajaanin kaupunki, Kainuun TYP

Monialaisen yhteispalvelun järjestäminen Kainuussa Anne Huotari Työllisyysasiantuntija, TYP-johtaja Kajaanin kaupunki, Kainuun TYP Monialaisen yhteispalvelun järjestäminen Kainuussa Anne Huotari Työllisyysasiantuntija, TYP-johtaja Kajaanin kaupunki, Kainuun TYP Työttömyys Kainuussa Asukkaita Kainuussa 75 415 Työvoima 33 822 Työttömien

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Nykytilan kartoituksen työkalu

Nykytilan kartoituksen työkalu Nykytilan kartoituksen työkalu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kartoitus Tavoitteena kokonaiskuva siitä, missä kaikissa järjestelmissä käsitellään sosiaalihuollon asiakastietoa Keski-Suomen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki Parempi Arki Seminaarikierros 3 1.6.2016 Seinäjoki Tervetuloa! Päivän ohjelma: 12.00 Kuulumiskierros 12.15 Kotitehtävien purku (Kaksi ryhmää: 4 tiimiä/ryhmä) 14.15 Kahvi, kotitehtävien yhteenveto, velvoittavat

Lisätiedot

KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet

KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet Valtioneuvosto vahvistaa kuntaan ohjaamisen strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tehtävistä maahanmuuttoasioissa 1. Alueellinen maahanmuuttopolitiikka;

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna 17.9.2014 Sisältö Asiakastietomalli sosiaalihuollossa Keskeiset käsitteet Tavoitetila ja asiakastietojen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot