Adoptioneuvonnan toimintaprosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Adoptioneuvonnan toimintaprosessit"

Transkriptio

1 Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia , versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

2 Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät Dokumentin viimeistely Asiakastietojärjestelmäryhmään PR, HV AM Koko doku Lisätty viittauksia Oikeusministeriön adoptiolainsäädännön uudistamista koskevaan mietintöön PR, HV AM, Koko doku Pieniä täsmennyksiä PR Hyväksytty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä PR 2

3 Sisältö 1 Johdanto Adoptio ja adoptioneuvonta Adoptioneuvonnan tavoitetilan toimintaprosessit Adoptioneuvontaan kuuluva selvittäminen Adoptiolapsen sijoittaminen Adoptioneuvonnan hallintoasian käsittely Adoption vahvistaminen Adoption jälkipalvelu Lähteet

4 1 Johdanto Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) tuotettavissa toiminnallisissa määrittelyissä kuvataan sosiaalihuollon tavoitetilan toimintaprosesseja ja niihin liittyvää asiakastietojen käsittelyä. Prosessikuvauksissa keskitytään sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen tiedonhallinnan kannalta keskeisten toimintaprosessien mallintamiseen JHS 152 -suosituksen mukaisesti (JHS-suositukset 2008) ja kuvaustaso on yleinen. Tarkoituksena on tukea asiakasasiakirjojen sisällön, rakenteen ja metatietojen määrittelyä sekä luoda malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, joita asiakastietojen sähköinen hallinta mahdollistaa. Vuoden 2011 aikana Tikesos-hankkeessa tuotetaan soveltamisopas toimintaprosessien kuvausten hyödyntämiseen. Opas julkaistaan hankkeen kotisivuilla. Tässä dokumentissa kuvataan adoptioneuvonnan tavoitetilan toimintaprosesseja ja sähköistä asiakastietojen hallintaa. Tikesos-hankkeessa on tuotettu seuraavat määritysdokumentit, joiden mukaisesti adoptioprosessiin liittyvät tiedot suositellaan kirjaamaan asiakastietojärjestelmään: Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2006). Dokumentissa mallinnetaan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisten asiakastietojen tietokuvaukset. Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2007). Dokumentissa kuvataan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteiset palvelun antajaa koskevat tietokuvaukset. Adoptioprosessin asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Väinälä 2007). Dokumentissa kuvataan ja määritellään adoptioprosessissa käytettävät ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin tallennettavat asiakastiedot. Dokumenttien sisältämien tietokuvauksien pohjalta hankkeessa määritetään adoptioprosessiin liittyviä tietosisältöjä ja asiakasasiakirjojen rakenteita. Palvelukohtaisten asiakasasiakirjojen rakennemääritykset pohjautuvat Tikesos-hankkeessa määriteltäviin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yleiseen kansalliseen rakenteeseen sekä yleisiin asiakirjatyyppeihin (mm. hakemus, kertomus, laskelma, päätös). Kaikki määritysdokumentit julkaistaan hankkeen kotisivuilla Adoptioprosessiin liittyy lomakkeita, joita tarvitaan adoption vahvistamiseen tuomioistuimessa. Lomakkeet ovat Hakemus lapseksiottamisen vahvistamiseksi (Ottolapsilomake 3) ja sen liitteeksi tarvittavat Todistus ottolapsineuvonnan antamisesta (Ottolapsilomake 2) sekä Suostumus lapseksiottamiseen (Ottolapsilomake 1). Adoptioprosessissa käytettäviä ja asiakastietojärjestelmiin tallennettavia asiakastietoja määritellyt työryhmä on todennut, että lomakkeiden sähköiseen muotoon saaminen on tärkeä ja kiireellinen kehittämiskohde ja että nykyinen laki lapseksiottamisesta kaipaisi uudistusta mm. nimikkeistön osalta (Väinälä 2007, 38). 4

5 Joulukuussa 2010 julkaistiin Oikeusministeriön toimesta adoptiolainsäädännön uudistamista koskeva mietintö, jossa Laki lapseksiottamisesta 153/1985 ehdotetaan kumottavaksi ja korvattavaksi uudella adoptiolailla (sisältyy mietintöön). Uuden lain tavoitteena on edistää lapsen edun toteutumista adoptioasioissa, kehittää kotimaista adoptioprosessia ottamalla lakiin tarkemmat säännökset adoptioneuvonnasta ja saattamalla myös kotimaiset adoptiot lupamenettelyn alaiseksi kansainvälisten adoptioiden tavoin. (Oikeusministeriö 2010.) Uuden lakiehdotuksen hyväksymisestä tai adoptiolainsäädännön uudistamisen aikataulusta ei ollut tarkempaa tietoa saatavissa tätä dokumenttia tehtäessä. Tämän dokumentin toimintaprosessikuvauksissa termi lapseksiottaminen on korvattu termillä adoptio, myös adoptioneuvontaan liittyvien asiakasasiakirjojen sisältö- ja rakennemäärityksissä adoption vahvistamiseen liittyvät lomakkeet on nimetty uudelleen. Adoptioneuvontaan liittyvät sähköiset asiakasasiakirjat ovat (Adoptioneuvonnan sisällölliset asiakirjarakenteet 2011): 1) Ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta 2) Suostumus lausuntopyyntöön 3) Adoptioneuvonnan lausuntopyyntö 4) Selvitys adoptionhakijoista 5) Selvitys adoptiolapsesta 6) Selvitys perheen sisäisestä adoptiosta 7) Kotiselvitys 8) Suostumus adoptioon 9) Lausunto suostumuksesta adoptioon 10) Yli 12-vuotiaan lapsen suostumus adoptioon 11) Adoptioneuvonnan kuulemiskertomus 12) Todistus adoptioneuvonnan antamisesta 13) Hakemus adoption vahvistamiseksi 14) Ilmoitus adoption vahvistamisesta 15) Ilmoitus adoptioneuvonnan keskeyttämisestä 16) Päätös adoptioneuvonnan keskeyttämisestä 17) Asiakaskertomus 18) Adoptioneuvonnan lausunto 5

6 2 Adoptio ja adoptioneuvonta Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välille (Laki lapseksiottamisesta 153/ ). Adoptiossa vanhemman oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät biologisilta, lapsesta luopuvilta vanhemmilta adoptiovanhemmille. Adoptoitava lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin biologien lapsi eikä adoptiota voida purkaa. Adoptiota voivat hakea 25 vuotta täyttäneet aviopuolisot. Avopareilla ei ole adoptio-oikeutta. Yksinäinen henkilö voi adoptoida vain ulkomailta, koska yksinhakijoilla ei ole mahdollisuutta saada kotimaista adoptiolasta. Kotimaisessa perheen sisäisessä adoptiossa vähintään 18-vuotias henkilö voi adoptoida yksin puolisonsa lapsen. Laki ei aseta adoptiota hakeville vanhemmille yläikärajaa, mutta lapsen ja vanhemman välisen ikäeron tulisi olla pääsääntöisesti pienempi kuin 45 vuotta. Ehdotuksessa uudeksi adoptiolaiksi täsmennetään adoptionhakijan ikään liittyviä edellytyksiä. Ehdotuksen mukaan lapsen ja hakijan välisen ikäeron tulisi olla vähintään 18 vuotta ja enintään 42 vuotta, eikä adoptionhakija saisi olla yli 50 vuotias. Näistä vaatimuksista voitaisiin kuitenkin poiketa tietyin edellytyksin. (Oikeusministeriö 2010, 44.) Kotimaisia adoptioita on vuosittain muutama kymmenen. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 Suomessa syntyneitä lapsia adoptoitiin yhteensä 163, näistä kahden vanhemman adoptioita oli 62 ja yhden vanhemman adoptioita eli perheen sisäisiä adoptioita 101. Ulkomaisia adoptioita toteutetaan vuosittain muutama sata, vuonna 2007 adoptoitiin yhteensä 207 ulkomailla syntynyttä lasta. Adoption edellytyksenä on adoptioneuvontaan (laissa: ottolapsineuvontaan) osallistuminen. Se on lakisääteistä sekä adoptiolasta haluaville vanhemmille että lapsen adoptioon antamista harkitsevalle äidille tai vanhemmille. Aikuisadoptiossa adoptioneuvontaan osallistuminen on pakollinen myös adoptoitavalle henkilölle itselleen. Tikesos-hankkeessa on valmistunut vuonna 2010 Sosiaalipalvelujen luokitus (Laaksonen ym. 2010) ja siihen liittyvä sanasto (Kortelainen ym. 2010), joissa adoptioneuvonta määritellään sekä sosiaalihuollon palvelutehtäväksi että siinä annettavaksi sosiaalipalveluksi. Sanaston (Kortelainen ym. 2010, 27) mukaan adoptioneuvonnan tavoitteena on antaa lapsen adoptioon liittyvää tukea ja ohjausta ja valvoa lapsen edun toteutumista adoptiossa. Laki lapseksiottamisesta (153/85) määrittelee adoptioneuvonnan tehtäväksi valvoa lapsen etua sekä auttaa lasta ja vanhempia ennen adoption vahvistamista sekä tarvittaessa myös sen jälkeen. Lain mukaan adoptioneuvonnan aikana selvitetään ovatko edellytykset adoptiolle olemassa, huolehditaan lapsen sijoittamisesta, seurataan sijoituksen onnistumista lapsen etua silmälläpitäen sekä huolehditaan, että vanhemmat hoitavat adoption vahvistamisen. Asetus lapseksiottamisesta (508/1997) korostaa, että adoptioneuvonnan aikana on "erityisesti selvitettävä, voidaanko lapsen ja lapseksiottajan välille perustaa lapsen kannalta myönteinen ja pysyvä lapsen ja vanhemman suhde. Tässä tarkoituksessa ottolapsineuvonnan antajan on hen- 6

7 kilökohtaisesti keskusteltava alaikäisen lapseksiotettavan kanssa, jos se lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen on mahdollista." Adoptioneuvonnan voi antaa joko oman kunnan sosiaalitoimisto tai kunta voi ostaa palvelun Pelastakaa Lapset ry:ltä (PeLa). Adoptioneuvonta eroaa monista muista sosiaalihuollon palvelutehtävistä siten, että adoptioneuvonnassa ei tehdä päätöstä lapsen adoptiosta, vaan sen tekee aina oikeuslaitos joko Suomessa tai muualla. Adoptioneuvontaa antavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on neuvonnan lisäksi tehdä adoption hakijoista lausunto kolmatta osapuolta varten. Sosiaalihuollon roolina on siis suositusten antaminen, mutta adoptiopäätös voidaan tehdä myös vastoin sosiaalityöntekijän lausuntoa. (Väinälä 2007, 9.) 7

8 3 Adoptioneuvonnan tavoitetilan toimintaprosessit Sosiaalihuollon palveluprosessi on sosiaalihuollossa annettavaan sosiaalipalveluun liittyvä palveluprosessi. Sosiaalihuollon palveluprosesseja ovat esimerkiksi hallintoasian käsittely, sosiaalipalvelun järjestäminen ja sosiaalipalvelun tuottaminen. Palveluprosessi jakautuu sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheisiin. (Kortelainen ym. 2010, 25.) Tässä luvussa kuvataan adoptioneuvonnan tavoitetilan toimintaprosessit. Lähtökohtana on, että adoptioneuvonnassa tarvittavat ja sen aikana muodostettavat asiakirjat ovat sähköisiä ja ne tallennetaan ja haetaan valtakunnallisesta sähköisestä arkistosta. Prosessikuvauksiin on mallinnettu kaikki adoptioneuvontaan liittyvät sähköiset asiakasasiakirjat paitsi asiakaskertomus. Asiakaskertomukseen tehdään merkintöjä ja muistiinpanoja adoption asiakkuuksiin liittyvistä palvelutapahtumista ja siihen kirjataan myös adoptioneuvonnan teemoihin liittyvät keskustelut (Adoptioneuvonnan sisällölliset asiakirjarakenteet 2011). Prosessikuvauksissa oletuksena on, että käytössä on sosiaalihuollon sähköinen asiointipalvelu ja liittymät asiointipalvelun, asiakastietojärjestelmän (ATJ) sekä arkiston välillä. Sosiaalihuollon asiointipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan käyttämää järjestelmää sosiaalihuollon sähköiseen asiointiin, asiakastietojärjestelmä on palvelun järjestäjän/tuottajan käyttämä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja arkisto on kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto. Sosiaalipalvelujen luokituksessa (Laaksonen ym. 2010) on palvelutehtäväkohtaisesti luokiteltu paitsi sosiaalipalvelut ja palvelumuodot, myös niihin liittyvät palveluprosessit ja prosessien vaiheet. Luokituksen mukaisia adoptioneuvonnan ydinprosesseja ovat adoptioneuvontaan kuuluva selvittäminen, adoptiolapsen sijoittaminen ja adoptioneuvonnan hallintoasian käsittely (kuva 1). Adoptioneuvontaan kuuluva selvittäminen sisältää adoptioneuvontaan kuuluvan selvittämisen käynnistymisen ja toteuttamisen sekä adoptioneuvontaan kuuluvan selvityksen laatimisen, adoptiolapsen sijoittaminen sisältää adoptiolapsen sijoittamisen suunnittelemisen, sijoittamisen ja sijoituksen arvioimisen sekä sijoittamisprosessin lopettamisen. Adoptioneuvonnan hallintoasian käsittelyssä tehdään asiakkaan ilmoitukseen perustuva päätös adoptioneuvonnan keskeyttämisestä. 8

9 Adoptioneuvonnan ydinprosessit Adoptioneuvontaan kuuluva selvittäminen Adoption vahvistaminen Adoptiolapsen sijoittaminen Adoption jälkipalvelu Adoptioneuvonnan hallintoasian käsittely Kuva 1. Adoptioneuvonnan ydinprosessit sekä tukiprosessit adoption vahvistaminen sekä adoption jälkipalvelu. Adoptioneuvonnan toimintaprosessikuvauksissa on hyödynnetty Pelastakaa Lapset ry:n (www.pelastakaalapset.fi), Interpedian (www.interpedia.fi) ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston (http://www.hel.fi/sosv) adoptioprosessikuvauksia sekä Adoptio ja adoptiokäytännöt Suomessa pro gradu -tutkielmaa (Timonen 2006). 3.1 Adoptioneuvontaan kuuluva selvittäminen Adoptioneuvontaan kuuluvan selvittämisen vaiheet on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Adoptioneuvontaan kuuluva selvittäminen. Adoptioneuvontaan kuuluvassa selvittämisessä adoptiota harkitseva henkilö tai aviopari hakeutuu adoptioneuvontaan eli ilmoittautuu adoptioneuvontajonoon täyttämällä sähköisen ilmoituksen adoptioneuvonnan tarpeesta (kuva 3). Samalla ilmoituksella myös lapsensa luovuttamista harkitseva biologinen vanhempi ilmoittautuu adoptioneuvontaan. Ilmoituksen keskeisiä tietotarpeita ovat adoptioneuvontaa hakevan henkilön/henkilöiden perustiedot. Biologiset vanhemmat ilmoittavat myös adoptioon luovutettavan lapsen tiedot. Kun ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta on lähetetty, palvelunantaja (henkilön kotikunnan sosiaalitoimi tai PeLa) ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa, että adoptionhakijoilla on lainmukaiset edellytykset adoptioon (ikä ja siviilisääty) sekä arkistoi ilmoituksen. Vuonna 2009 esimerkiksi Helsingissä adoptionhakijat pääsivät adoptioneuvontaan noin vuoden päästä jonoon ilmoittautumisesta. 9

10 Kuva 3. Adoptioneuvontaan kuuluvan selvittämisen käynnistyminen. Adoptioneuvontaan kuuluvan selvittämisen toteuttaminen alkaa, kun palvelunantaja ottaa adoptionhakijoihin tai biologisiin vanhempiin yhteyttä (kuva 4). Mikäli edellytykset adoptioneuvonnan saamiselle ovat olemassa, sovitaan ensimmäinen tapaaminen. Riippuen siitä, kuka adoptioneuvontaan on ilmoittautunut (adoptionhakija tai biologinen vanhempi), eroaa adoptioneuvonnan selvittämisen toteuttaminen. Adoptionhakijoiden tapauksessa keskeistä on perehtyä heidän tietoihinsa ja taustoihinsa. Hakijat täyttävät joko selvityksen adoptionhakijoista tai tekevät selvityksen perheen sisäisestä adoptiosta. Biologiset vanhemmat antavat selvityksen adoptiolapsesta. Mikäli biologiset vanhemmat päätyvät luovuttamaan lapsensa, pyritään heiltä saamaan mahdollisimman kattavasti tietoja lapsen taustoista. Biologiset vanhemmat voivat myös esittää toiveita adoptioperheestä. Adoptiolapsesta kerätyt tiedot ovat tärkeitä ja niiden säilytys myöhempää käyttöä varten on merkityksellistä. Näitä tietoja tarvi- 10

11 taan mahdollisen jälkipalvelun järjestämisessä, minkä lisäksi adoptiolapsella itsellään on myöhemmin oikeus saada tietoa taustastaan. Tietojen säilyttämisvastuu on palvelunantajalla. Mikäli palvelunantajana on PeLa, tulee adoptionhakijoiden ja biologisten vanhempien lisäksi antaa suostumus lausuntopyyntöön eli siihen, että PeLa voi pyytää heidän kotikuntansa sosiaalihuollon toimielimeltä lausuntoa adoptionhakijoiden tai lapsen olosuhteista (Adoptioneuvonnan lausuntopyyntö). Kansainvälisessä adoptiossa suositellaan, että samanaikaisesti adoptioneuvonnan aloittamisen kanssa hakijat rekisteröityvät adoptiopalveluun adoptiohakijoiksi. Kansainvälisiä adoptioita järjestäviä palveluantajia ovat PeLa, Interpedia ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Kuva 4. Adoptioneuvontaan kuuluvan selvittämisen toteuttaminen. Adoptionhakijoiden neuvonnan sisältö ja kesto on hyvin yksilöllinen, ylärajaa ei kestolle ole. Neuvonta kestää yleensä vähintään 6 kuukautta, perheen sisäisen adoption tapauksessa muutamasta kuukaudesta vuoteen. Biologisten vanhempien tapauksessa neuvontaan kuuluu yleensä 2-4 tapaamiskertaa, adoptionhakijoiden kohdalla tapaamisia on yleisimmin 5-7, joista yksi on kotikäynti. Neuvontaan kuuluvassa selvityksen laatimisvaiheessa (kuva 5) adoptionhakijat perehdytetään ja valmennetaan adoptiovanhemmuuteen sekä selvitetään adoptiohakijoiden soveltuvuus adoptiovanhemmiksi. Käytännössä tämä tapahtuu käymällä läpi eri teemoja. Adoptionhakijat tekevät teemoihin liittyviä kotitehtäviä, joita käydään läpi yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Prosessin aikana adoptionhakijoista kirjataan teemojen mukaisesti tietoja asiakaskertomukseen, johon kirjataan myös adoptioneuvonnan tapahtumatiedot. 11

12 Sosiaali- ja terveysministeriön Opas ottolapsineuvonnan antajille (1998) määrittelee selvityksen laatimisvaiheessa läpikäytävät asiat seuraavasti: Ikä ja perhetilanne. Sosioekonomiset tekijät (toimeentulo ja asumistaso, perheen velat ja taloudellinen tilanne, työpaikka ja ammatti, työajat, lapsen päivähoidon ja koulukäynnin järjestäminen, tulevaisuuden suunnitelmat työn ja asumisen osalta, asunnon koko ja sijainti). Terveydentila (lääkärintodistus, mielenterveydelliset kysymykset, perheessä mahdollisesti olevan sairaan tai vammaisen lapsen terveydentila ja hoidettavuus). Motiivit ja lasta koskevat toivomukset (mm. lapsettomuus, valmius adoptiolapsen vastaanottamiseen, perheen valmius ja halukkuus adoptoida vanhempi lapsi, vanhempien valmennus lapsen mukanaan tuomaan muutokseen). Kasvatuskyvyt ja valmiudet kansainväliseen lapseksiottamiseen. Arviointi (tehdään koko neuvonnan ajan). Kotiselvitys (selostus lapseksiottajista) kansainvälisissä adoptioissa. Sisältää edellä mainitut asiat sekä hakijoiden henkilö- ja taustatiedot ja kuvauksen asian valmistelusta (tapahtumatiedot). Vuonna 2007 laaditussa arviomuistiossa lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeista esitetään, että kotimaista adoptioprosessia lähennettäisiin kansainvälisissä adoptioissa nykyisin noudatettavaan menettelyyn ja että siinäkin laadittaisiin kotiselvitys (Antila 2007, 11). Myös vuonna 2010 laaditussa lakiehdotuksessa todetaan, että kotimaisessakin adoptioprosessissa tulisi nykyistä selvemmin erottaa toisistaan adoptioneuvonnassa tapahtuva adoption edellytysten selvittely ja tämän selvittelyn päätteeksi tapahtuva, erillisen lupaviranomaisen tekemä, hakijoiden soveltuvuuden arviointi (Oikeusministeriö 2010, 49-50). Tämä on otettu lähtökohdaksi myös kuvassa 5. Adoptioneuvontaan kuuluvan selvityksen laatimisen jälkeen kotimaisessa adoptiossa jäädään odottamaan tietoa perhettä tarvitsevasta lapsesta. Lapsitietoa odotetaan yleensä noin 2-5 vuotta. Kansainvälisessä adoptiossa adoptionhakijoiden on kotiselvityksen saatuaan haettava adoptiolupaa Suomen kansainvälisen lapseksiottamisasioiden lautakunnalta. Adoptiolupa on voimassa maksimissaan 2 vuotta, mutta lupaa voidaan tarvittaessa pidentää kahdella vuodella. Kun adoptiolupa on saatu, hakemuspaperit lähetetään valittuun kontaktiin ulkomailla adoptiopalvelunantajan kautta ja jäädään odottamaan lapsitietoa. Biologisilla vanhemmilla on oikeus päättää lapsensa luovuttamisesta adoptoitavaksi. Myös isän suostumus tarvitaan, jos lapsi on syntynyt avioliitossa tai isyys on vahvistettu. Mikäli biologiset vanhemmat eivät ole antaneet suostumusta adoptioon, ei alaikäisen lapsen adoptiota voida vahvistaa muuten kuin "erittäin painavista syistä". Äidillä on lapsen syntymän jälkeen kahdeksan viikon harkinta-aika, ennen kuin hän voi antaa suostumuksen adoptioon. Adoptiolakiuudistusta koskevassa mietinnössä halutaan vahvistaa biologisen isän asemaa adoptioprosessissa ja esimerkiksi adoptiosuostumuksen antamiseen liittyvää pakollista harkinta-aikaa ehdotetaan sovellettavaksi myös isään (Oikeusministeriö 2010, 48). Harkinta-aikana lasta voidaan hoitaa esimerkiksi lastenkodissa tai hoitoperheessä. Adoptioneuvontaa antava sosiaalityöntekijä antaa vielä lausunnon suostumuksesta adoptioon, jossa hän arvioi onko äiti riittävästi toipunut synnytyksestä. Mikäli lapsesta adoptiotarkoituksessa luopuva on alaikäinen, pitää hänen huoltajiaan kuulla. Kuulemisesta täytetään adoptioneuvonnan kuulemiskertomus. 12

13 Kuva 5. Adoptioneuvontaan kuuluvan selvityksen laatiminen. 3.2 Adoptiolapsen sijoittaminen Kotimaisessa adoptiossa adoptiolapsen sijoittaminen sisältää adoptiolapsen sijoittamisen suunnittelemisen, adoptiolapsen sijoittamisen ja sijoituksen arvioimisen sekä sijoittamisprosessin lopettamisen (kuva 6). Kuva 6. Adoptiolapsen sijoittaminen. Adoptiolapsen sijoittamisen suunnittelemisessa (kuva 7) palvelunantaja etsii lapselle sopivat adoptiovanhemmat ja tekee päätöksen lapsen sijoittamisesta. Päätöksen lähtökohtana on lapsen etu, mutta myös biologisten sekä adoptionhakijoiden toiveet otetaan huomioon. Päätös kirjataan asiakaskertomukseen. Kun sijoituspäätös on tehty, ilmoittaa palvelunantaja siitä adoptionhakijoille. He saavat myös tiedossa olevat taustatiedot lapsesta, hänen terveydestään ja luovuttamiseen johtaneista syistä. Lapsella on oikeus itseään koskeviin tietoihin ja vastuu tietojen antamisesta on ensisijaisesti adoptiovanhemmilla. 13

14 Kuva 7. Adoptiolapsen sijoittamisen suunnitteleminen. Kotimaiseen adoptioon liittyvässä adoptiolapsen sijoittamisessa ja sijoituksen arvioimisessa (kuva 8) lapsi sijoitetaan perheeseen ja sijoitusta seurataan. Seuranta-ajan pituutta ei ole laissa määritelty, yleensä se on noin kolme kuukautta. Seurannan aikana sosiaalityöntekijä tukee lapsen ja perheen sopeutumista toisiinsa. Seurannan tarkoituksena on varmistua myönteisen suhteen kehittymisestä. Seuranta-ajan tiedot kirjataan asiakaskertomukseen. Mikäli myönteinen suhde lapsen ja perheen välillä lähtee kehittymään lähdetään hakemaan adoption vahvistamista. Siihen tarvitaan yli 12-vuotiaan lapsen suostumus adoptioon. Myös nuoremman lapsen tahtoon tulee kiinnittää huomiota. (Laki lapseksiottamisesta 1985/153 8.) Mikäli lapsen sopeutuminen perheeseen ei onnistu, on yhtenä vaihtoehtona lapsen uudelleen sijoitus. Myös kansainvälisissä adoptioissa sosiaalityöntekijä seuraa sijoittamisen onnistumista ja laatii seurantaraportteja, jotka lähetetään ulkomaiselle palvelunantajalle. Kansainvälisessä adoptiossa seuranta-aika ja raportointikäytännöt vaihtelevat. 14

15 Kuva 8. Adoptiolapsen sijoittaminen ja sijoituksen arvioiminen. Sijoittamisprosessin lopettamisessa (kuva 9) palvelunantaja laatii todistuksen adoptioneuvonnan antamisesta. Adoptioneuvonnan antaja kirjaa todistukseen arvion adoptiovanhempien mahdollisuuksista ja kyvyistä huolehtia vanhemmille kuuluvista velvollisuuksista sekä arvion lapsen ja vanhemman välisen suhteen mahdollisesta syntymisestä tai jo syntyneestä suhteesta. Adoption vahvistamista haetaan hakemuksella adoption vahvistamiseksi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan biologisten vanhempien allekirjoittama suostumus adoptioon ja todistus adoptioneuvonnan antamisesta. Palvelunantaja välittää hakemuksen liitteineen käräjäoikeuteen ja saa sieltä tiedon adoption vahvistamisesta. Tieto ilmoitetaan myös lapsen biologisille vanhemmille (ilmoitus adoption vahvistamisesta). Adoptioneuvontaa antava sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa antaa tuomioistuimelle myös adoptioneuvonnan lausunnon, joka voi koskea esimerkiksi sitä miksi adoptio tulisi vahvistaa vaikka adoptiolapsen isyys on vahvistamatta. 15

16 Kuva 9. Sijoittamisprosessin lopettaminen. 3.3 Adoptioneuvonnan hallintoasian käsittely Adoptioneuvonnan hallintoasian käsittelyprosessissa tehdään päätös adoptioneuvonnan keskeyttämisestä (kuva 10). Kuva 10. Adoptioneuvonnan hallintoasian käsittely. Mikäli adoptioneuvonnan asiakas haluaa keskeyttää neuvonnan, ilmoittaa hän siitä palvelunantajalle (Ilmoitus adoptioneuvonnan keskeyttämisestä) (kuva 11). Adoptioneuvonnan antaja ei voi keskeyttää neuvontaa ilman asiakkaan ilmoitusta. Adoptiolainsäädännön uudistamista 16

17 koskevassa mietinnössä ehdotetaan lakiin säännöstä, jonka mukaan palvelunantaja voisi keskeyttää neuvonnan antamisen adoptionhakijoille, jos on ilmeistä, että neuvonta ei voi johtaa adoptioon (Oikeusministeriö 2010, 40). Kuva 11. Adoptioneuvonta-asian vireilletuleminen. Adoptioneuvonnan hallintoasian käsittelyssä palvelunantaja tarkistaa ilmoittajan asiakkuustiedot (kuva 12) ja tekee päätöksen adoptioneuvonnan keskeyttämisestä (kuva 13). Päätös menee tiedoksi asiakkaalle. 17

18 Kuva 12. Adoptioneuvonta-asian selvittäminen. 18

19 Kuva 13. Adoptioneuvonta-asian ratkaiseminen. 19

20 3.4 Adoption vahvistaminen Kotimaisen adoption vahvistaminen tapahtuu adoptionhakijoiden kotipaikkakunnan tuomioistuimessa, jonne adoptionhakijat toimittavat hakemuksen adoption vahvistamisesta liitteineen. Tieto vahvistamispäätöksestä tulee adoptioneuvonnan antajalle väestörekisterikeskuksen kautta ja heidän tulee ilmoittaa päätöksestä lapsen biologisille vanhemmille. 3.5 Adoption jälkipalvelu Adoption jälkipalvelusta on säädetty laissa varsin vähän. Lain perusteella on epäselvää mitä jälkipalveluun kuuluu, kenellä on velvollisuus sen antamiseen ja kenellä oikeus sen saamiseen. Adoptiolakiin ehdotetaankin otettavaksi nykyistä tarkemmat säännökset jälkipalvelusta eli adoption vahvistamisen jälkeen annettavasta adoptioneuvonnasta (Oikeusministeriö 2010, 49). Laki lapseksiottamisesta (153/85) puhuu ainoastaan adoption jälkeen annettavasta tuesta ja adoption osapuolten oikeudesta tietojen saantiin oikealla tavalla ohjattuna. Laki edellyttää, että kunnan sosiaalihuollon toimielin, ottolapsitoimisto ja palvelunantaja säilyttävät adoptioneuvonnan tai kansainvälisen lapseksiottamispalvelun yhteydessä tehdyt tai vastaanotetut adoption eri osapuolia koskevat asiakirjat vähintään 100 vuotta niiden laatimisesta. Adoption eri osapuolilla voi olla tarve selvittää adoptioon liittyviä tietoja vuosiakin adoption jälkeen. 20

21 Lähteet Adoptioneuvonnan sisällölliset asiakirjarakenteet Versio , ei julkisesti saatavilla. Antila Tuomo Arviomuistio lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeista. Saatavilla: er&ssuricontainer=default&ssurisession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20fi lename=adoptiomuistio.pdf&ssurisscontext=satellite%20server&blobwhere= &bl obheadername1=content-disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf Asetus lapseksiottamisesta 508/1997. JHS-suositukset JHS 152 Prosessien kuvaaminen. Versio JUHTA - julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. Saatavilla: Kortelainen Pekka Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: Kortelainen Pekka Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: ecd1c276caf9/palvelun+antajan+perustiedot+1.0.pdf Kortelainen Pekka, Kärki Jarmo, Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Väyrynen Riikka, Suhonen Mari, Suhonen Sirpa Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto. v Saatavilla: e1b9cf0d3490/sosiaalipalvelujen+luokituksen+sanasto.pdf Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Kärki Jarmo, Kortelainen Pekka, Väyrynen Riikka Sosiaalipalvelujen luokitus. Versio Saatavilla: Laki lapseksiottamisesta 153/1985 Oikeusministeriö Adoptiolainsäädännön uudistaminen. Mietintöjä ja lausuntoja 84/2010. Saatavilla: Ottolapsineuvonta. Opas ottolapsineuvonnan antajille. Sosiaali- ja terveysministeriö,

22 Timonen Maria-Piritta Adoptio ja adoptiokäytännöt Suomessa. Pro Gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto. Väinälä Anna (toim.) Adoptioprosessin asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset ja suositukset. Versio Saatavilla: fc2f4e88dfea/adoptioneuvonta+1.0.pdf 22

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS 6.2.2014 ADOPTIOKOULUTUS 30.1.2014 ADOPTIOLAUTAKUNNAN NÄKÖKULMIA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA KÄYTÄNNÖSSÄ / Ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri, Jonna Salmela 6.2.2014 1. Adoptionhakijan ikärajat

Lisätiedot

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä Perheen sisäinen adoptio Tilanteessa, kun lapsen toinen vanhempi asuu ulkomailla Adoptiolaki 2012/Adoption ensisijaisena

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 ADOPTIOLAUTAKUNTA 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 1.7.2012 UUSI ADOPTIOLAKI TULI VOIMAAN 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 2 ADOPTIOASIOIDEN PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO MUUTOKSET 1.7.2012 LUKIEN

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / Lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri, Adoptiokoulutus 26.1.2016 Säätytalo 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT (SUKULAISADOPTIOT) 2. ADOPTIOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. adoptiosta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. adoptiosta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2012 202/2012 Valtioneuvoston asetus adoptiosta Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain valmistelu ja sen eteneminen Arviomuistio 2011 (OMSO 37/2011) Työryhmä (5 jäsentä) + seurantaryhmä

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen

Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta

Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta 8.2.2016 Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta Tiia Forsström koulutus@sateenkaariperheet.fi Sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten lapsiperheitä Sukupuoli ja sen moninaisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

LAPSEN LUOVUTTAMINEN ADOPTIOON BIOLOGISEN VANHEMMAN KOKEMUS JA TARPEET TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA

LAPSEN LUOVUTTAMINEN ADOPTIOON BIOLOGISEN VANHEMMAN KOKEMUS JA TARPEET TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA LAPSEN LUOVUTTAMINEN ADOPTIOON BIOLOGISEN VANHEMMAN KOKEMUS JA TARPEET TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA Taina Majuri TtM, hoitotyön lehtori, terveydenhoitaja, lastensairaanhoitaja KOTIMAINEN ADOPTIO 30 50 adoptiota

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 Merja Vuori Adoptiolautakunnan puheenjohtaja 26.1.2017 Merja Vuori, puh 0504301560, merja.vuori@valvira.fi 1 Hyvät koulutustilaisuuden osanottajat, - 7/2012 uusi adoptiolaki voimaan,

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila HE 168/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Adoptio. Jonna Mankinen. Ranuan kr. Kansanopisto, kielilinja 2008-2009

Adoptio. Jonna Mankinen. Ranuan kr. Kansanopisto, kielilinja 2008-2009 Adoptio Jonna Mankinen Ranuan kr. Kansanopisto, kielilinja 2008-2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Adoptiolainsäädäntö...3 3. Homoparien oikeudet adoptoida...5 4. Adoptioprosessin vaiheet...6 4.1.

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää HAKEMUS 1 (5) Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL 46 05801 Hyvinkää Haluaisimme ryhtyä: Pitkäaikaiseksi tai lyhytaikaiseksi sijaisperheeksi

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Uudelleensijoittamisprosessi

Uudelleensijoittamisprosessi Uudelleensijoittamisprosessi Viraston tulee määrittää (prosessiin osallistuvien) toimijoiden vastuut sekä sitoutua valtion hyvän henkilöstöjohtamisen noudattamiseen. Lähettävä virasto 1. Virkakortin hankkiminen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Keskussairaalantie 7 15850 LAHTI puh. 03 819 111

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Keskussairaalantie 7 15850 LAHTI puh. 03 819 111 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Effica Yksilö- ja Perhehuolto 1 REKISTERIN NIMI Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto) Perhehuoltojärjestelmä on osa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Kuopio 2.3.2016 Ylitarkastaja Pekka Ojaniemi, Valvira AmHa-hanke Hanke on asetettu

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero ENNAKKOVALMENNUKSEEN HAKEVA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJA Olen kiinnostunut Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen/lomitus

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät 9.9.2016 Nina Peronius Aluekoordinaattori, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa Dia: Maarit Rötsä/THL Dia: Maarit Rötsä/THL Kansa

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUKSEN ja NEUROPSYKIATRISEN YKSILÖVALMENNUKSEN HAKEMUSLOMAKE

KOTIKUNTOUTUKSEN ja NEUROPSYKIATRISEN YKSILÖVALMENNUKSEN HAKEMUSLOMAKE KOTIKUNTOUTUKSEN ja NEUROPSYKIATRISEN YKSILÖVALMENNUKSEN HAKEMUSLOMAKE Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Hakeutumisohje: Tällä hakemuksella haetaan Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n Kotikuntoutukseen

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot