Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut"

Transkriptio

1 /25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI Helsinki, Finland

2 2 (10) Sisällysluettelo 1 HANKINTAYKSIKKÖ HANKINTAMENETTELY HANKINNAN TAUSTAA HANKINNAN KOHDE EHDOKKAAN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET TARJOTTAVAN TIIMIN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET VALINTAKRITEERIT VALINTA NEUVOTTELUMENETTELYYN HANKINNAN TOTEUTTAJAN VALINTA HANKINNAN ALUSTAVA AIKATAULU SOPIMUSKAUSI JA MUUT EHDOT ALIHANKKIJAT TARJOUKSEN KIELI SOPIMUSEHDOT LISÄKYSYMYKSET OSALLISTUMISHAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO ALLEKIRJOITUS LIITTEET... 10

3 3 (10) 1 Hankintayksikkö Hankintayksikkönä toimii Innovaatiorahoituskeskus Tekes. Tekes kilpailuttaa tämän hankinnan Team Finland toimijoille, jotka ovat tässä kilpailutuksessa yhteisiin toimitiloihin muuttavat Tekes, Finpro ja Finnvera Oyj. Em. organisaatiot muodostavat hankintarenkaan tässä hankinnassa. Lisätietoja edellä mainituista Team Finland -toimijoista löytyy Internet-osoitteista ja. Team.finland.fi/palvelut osoitteesta löytyy kuvaukset yhteisistä palveluista. 2 Hankintamenettely Hankinta on hankintayksikön arvion mukaan kokonaisarvoltaan alle euroa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinta toteutetaan käyttäen neuvottelumenettelyä, sillä kyse on sellaisesta suunnitteluhankinnasta, joka edellyttää palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden arviointia (hankintalaki 66 1 mom. 3-kohta). Neuvottelujen tarkoituksena on löytää palvelun paras ratkaisumalli Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisuksi. Osallistumishakemusten avaustilaisuus ei ole julkinen. Osallistumishakemukset vertaillaan käyttäen tässä dokumentissa kerrottuja valintakriteereitä. Neuvottelumenettelyyn hyväksytyt ehdokkaat ilmoitetaan kaikille osallistumishakemuksen jättäneille kirjallisesti. Valittujen ehdokkaiden kanssa käydään tarvittava määrä neuvotteluja. Mikäli saaduista osallistumishakemuksista yksikään ei vastaa osallistumispyyntöä asiakkaan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet hankinnan aikana muuttuvat oleellisesti, hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan. Mikäli hankinta joudutaan keskeyttämään, hankintayksikkö antaa tästä perustellun kirjallisen päätöksen. Hankintayksikkö tutustuu vain tässä osallistumispyynnössä pyydettyihin materiaaleihin. 3 Hankinnan taustaa Hankinnassa tulee kehittää Ilmarisen pääkonttorina toimivasta Helsingin Porkkalankatu 1:ssä sijaitsevista tiloista uusia toiminta- ja työnteon tapoja tukeva työympäristökokonaisuus. Team Finland talo on toimitilahanke työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa olevien toimijoiden yhteisten käytäntöjen kehittämiseksi. Team Finland -talo - hankkeen tavoitteena on parantaa julkisen hallinnon yhteistyötä ja vähentää erillisiin toimitiloihin sidottuja kuluja.

4 4 (10) Konseptia voidaan soveltuvin osin monistaa Team Finland toimijoiden muihin alueellisiin toimistoihin. Team Finland -toimijoita tässä yhteydessä ovat tiloihin muuttavat Finpro Oyj (jäljempänä Finpro), Finnvera Oyj (jäljempänä Finnvera) ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes (jäljempänä Tekes). Suomen teollisuussijoitus Oy (jäljempänä Tesi) muuttaa myöhemmin. Lisäksi tiloihin suunnitellaan yhteinen työskentelyalue muita vaihtuvia Team Finland toimijoita varten. Toimitiloissa tullaan siirtymään nimeämättömiin työpisteisiin. Suunnittelussa on tärkeää kokemus muuntojoustavien tilojen suunnittelemisesta, asiakkaita osallistavien menetelmien käyttämisestä ja kyvykkyydestä liittää innovatiivisia ratkaisuja sisustusarkkitehtuuriin. Erityisen tärkeää on kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen toteutuksessa. 4 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Finpron, Finnveran ja Tekesin kolmeen kerrokseen sijoittuvien yhteisten työtilojen sisustus- ja kalustussuunnittelu n. 600 hengelle. Työtilojen pinta-ala yhteensä on noin 8000 m2 ja tilassa ei ole ulkoisia asiakkaita. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu vaiheittain. Finpro ottaa mahdollisesti osan tiloista käyttöön alkuvuonna 2016 ja muut muuttavat viimeistään lokakuussa Suunnittelutyö käynnistetään syyskuun 2016 aikana. Tilojen suunnittelussa valitun toimittajan on tarkoitus hyödyntää soveltuvin osin jo olemassa olevia rakenteita ja huonekaluja, kuten sähköpöytiä, työtuoleja, neuvotteluhuonekalustoa, siirrettäviä sermejä jne. sekä Hansel Oy:n puitesopimuksen kautta hankittavia toimistokalusteita. Lisäksi hankintaan voidaan sisällyttää muita ilmettä tukevia kalustus- ja sisustusratkaisuja. Hansel Oy:n puitesopimuksen nojalla hankittavat kalusteet hankitaan erikseen. Olennaista on kokemus työympäristösuunnittelusta ja kyvystä rytmittää tilat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, niin että ne täyttävät toiminnalliset tarpeet ja niissä huomioidaan mm. akustiikan ja valaistuksen merkitys miellyttävälle tilakokemukselle. Suunniteltujen ratkaisujen odotetaan mahdollistavan työnteon erilaiset tarpeet, henkilöstön liikkuminen, vetäytymiset sekä erilaiset työskentelyasennot. Suunnittelussa tulee huomioida tilojen muuntojoustavuus. Kaikkien yhteisesti jakamien nimeämättömien työpisteiden rinnalla huomioidaan henkilökohtainen tilan ja rauhallisen työskentelyn tarve. Tiloilta edellytetään muuntojoustavuutta myös siinä, että niitä voidaan hyödyntää erikokoisten ryhmien tarpeisiin. Tilojen tulee soveltua myös erilaisiin työskentelytapoihin ja niitä kartoitetaan hankkeen aikana asiakasorganisaatioissa. Osallistavat menetelmät ovat lähtökohta organisaatioita yhdistävien palveluiden ja niitä tuottavien tiimien tarpeiden määrittelylle. Sisustussuunnittelulta odotetaan innovatiivisten ratkaisujen ja suomalaisen osaamisen integroimista materiaaleihin, kalustukseen jne. Team Finland -toiminnan tavoitteet, kuten yhteistyötä tukevat ratkaisut tulee huomioida suunnittelussa. Kohteen pohjapiirustus on liitteessä 1.

5 5 (10) 5 Ehdokkaan soveltuvuusvaatimukset 1. Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä Ehdokkaan tulee täyttää Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä lomakkeessa (liite 2) esitetyt edellytykset. 2. Referenssit Ehdokkaan on esitettävä kolme (3) referenssiä. Referenssien on oltava kohteista, joissa seuraavat tavoitteet ovat toteutuneet: 1) sisustussuunnittelulla on tuettu työskentelyn / organisaation muuttumista, 2) kahden tai useamman organisaation työympäristöjen yhdistämistä ja 3) huomioitu asiakkaan edustamat arvot / tilalla viestiminen Lisäksi kaikissa referensseissä erilaiset innovatiiviset ratkaisut on liitetty osaksi suunnitelmaa. Referenssivaatimuksen täyttääkseen ehdokas voi esittää esim. yhden referenssin, joka täyttää kaikki vaaditut tavoitteet ja lisäksi kaksi muuta referenssiä, jotka täyttävät vähintään yhden tavoitteen. Referenssien tulee olla aikavälillä Referenssi on voinut alkaa ennen tätä ajanjaksoa. Referenssit on täytettävä liitteenä olevalle lomakkeelle (liite 3). Erillisiä referenssikuvauksia ei huomioida. Asiakkaan yhteyshenkilöt ja -tiedot on mainittava. Yhden referenssikuvauksen maksimipituus on yksi A4-sivu. Lisäksi ehdokas voi toimittaa referenssikuvauksen lisäksi esim. sähköistä kuvamateriaalia 6 Tarjottavan tiimin vähimmäisvaatimukset Tarjottavassa tiimissä on oltava 2-7 henkilöä: - Tiimillä on oltava kokemusta vähintään kolmen projektin johtamisesta. - Vähintään yhdellä tiimin jäsenistä on oltava sisutusarkkitehdin tutkinto tai muotoilualan korkeakoulututkinto.

6 6 (10) 7 Valintakriteerit Neuvotteluihin osallistuvat ehdokkaat valitaan seuraavien vertailukriteerien perusteella: 1. Tiimin osaaminen Painoarvo 100 % työympäristöasiantuntemus o arvostamme asiakaslähtöisyyden huomioimista suunnittelussa ja kokonaisvaltaista ergonomiaosaamista (esim. valaistuksen, akustiikan, tekniikan ja toiminnan sovittaminen työtilaan onnistuneesti) palvelumuotoiluasiantuntemus o arvostamme innovatiivista otetta palvelumuotoilun menetelmien käyttämiseen ja kykyä osoittaa, miten osallistaminen näkyy referenssikohteiden ratkaisuissa. Arvostamme myös referenssiä jolla voidaan osoittaa, kuinka muotoilulla on parannettu lähtötasoa ja kuinka muotoiluprosessi on dokumentoitu. sisustussuunnittelu sisustusarkkitehti o arvostamme kokonaisvaltaista otetta ja kykyä luoda kokemus asiakkaan brändistä, toiminnasta ja henkilöstölle viihtyisästä toimitilasta. Tässä yhteydessä haetaan erityisesti kykyä istuttaa ratkaisuja, jotka ilmentävät innovatiivisuutta, luotettavuutta ja tukevat asiakaslähtöisyyttä palveluiden kehittämisessä. kestävä kehitys ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja inhimillinen kestävyys o arvostamme mm. olemassa olevien kalusteiden mukaan ottamista suunnitteluun. Lisäksi arvostamme teolliseen tuotantoon liittyvien arvoketjujen tuntemusta (suomalaisuusasteen huomioiminen toteutuksessa; suunnittelu, valmistus tai tuotemerkki liittyy Suomeen, tai suomalainen innovaatio löytyy tuotteen taustalta.) suunnitteluprosessin läpivieminen o arvostamme kokemusta laajojen suunnitteluprosessien onnistuneista läpivienneistä Edellä kuvattujen kriteerien täyttyminen osoitetaan referenssein ja merkitään henkilön taulukkoon (liite 4). Kaikilla alakriteereillä on sama painoarvo. 8 Valinta neuvottelumenettelyyn Ensimmäisessä vaiheessa suljetaan pois ne ehdokkaat, joiden taloudellinen tai tekninen suorituskyky ei vähimmäisvaatimusten mukaisesti ole riittävä hankinnan kohteena olevan toimituksen läpivientiin. Ehdokkaan soveltuvuutta arvioitaessa kilpailusta suljetaan pois

7 7 (10) ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt johonkin hankintalain (348/2007) 53 :ssä mainittuun rikokseen. Hankintayksikkö voi sulkea kilpailusta pois ehdokkaan tai tarjoajan, joka ei täytä hankintalain 54 :ssä todettuja vaatimuksia. Kilpailusta voidaan em. pykälän mukaisesti sulkea pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen. Em. lisäksi ehdokas tai tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos se ei täytä kappaleen 6 mukaisia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. Vertailussa valitaan vähintään kolme (3) mutta enintään viisi (5) ehdokasta, joiden kanssa käydään neuvotteluja hankinnan toteuttamisesta ja Tekesin esittämien tarpeiden toteutettavuudesta. Mikäli asetetut vaatimukset täyttäviä ehdokkaita ei ilmoittaudu riittävästi, neuvotteluihin voidaan kutsua vain asetetut kriteerit täyttävät ehdokkaat. 9 Hankinnan toteuttajan valinta Neuvottelujen jälkeen tilaaja tarkentaa määrittelyjä ja jättää tarjouspyynnön, joka osoitetaan neuvottelumenettelyssä vielä mukana oleville ehdokkaille. Hankintapäätös tehdään seuraavien valintakriteerien perusteella: 1. Hinta palvelulle, joka tarkentuu neuvottelumenettelyn aikana. Painoarvo 40 60%. 2. Toteutussuunnitelma %. Valintakriteerien sisältö tarkentuu neuvotteluvaiheen jälkeen. 10 Hankinnan alustava aikataulu Hankinnan aikataulu on tavoitteellinen ja voi kilpailutusprosessin edetessä muuttua. Vaihe 1: Ehdokkaiden valinta neuvottelumenettelyyn 1. Hankintailmoituksen julkaisu ti Ehdokkaat voivat esittää lisäkysymyksiä ti asti 3. Hankintayksikön vastaukset lisäkysymyksiin toimitetaan to mennessä 4. Osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä ke klo 16 (vko 20) 5. Ehdokkaiden (3 5 kpl) valinta tarjoajiksi arviolta vko 23 ( ) Vaihe 2: Neuvottelut 1. Neuvottelukutsu arviolta vko Neuvottelut myöhemmin ilmoitettavalla aikataululla ja sisällöllä, alustavasti alkaen 8.6. (vko 24) 3. Neuvottelujen toteutus: vkot ( )

8 8 (10) Neuvotteluvaiheessa tullaan teettämään osallistujilla ennakkotehtäviä ja/tai pyydetään alustava tarjous, jotka käsitellään neuvotteluissa. Neuvottelujen aikana tarjoajien määrää voidaan vähentää vaiheittain. Neuvotteluja arvioidaan käytävän n. 2-3 / tarjoaja. Ainakin yhteen neuvottelukertaan edellytetään osallistuvan arkkitehti/kehittäjä-roolissa oleva henkilö(t). Vaihe 3: Lopullisen tarjouspyynnön valmistuminen ja tarjousten vastaanotto. 1. Lopullisten tarjousten pyytäminen kaikilta neuvotteluvaiheeseen valituilta 2. Lopulliset tarjoukset, arviolta viikolla 35 ( ) 3. Vertailu 4. Hankintapäätös ja sen tiedoksianto arviolta syyskuun alussa Sopimuksen laadinta syyskuussa Sopimuskausi ja muut ehdot Sopimus tulee voimaan arviolta ja päättyy arviolta Alihankkijat Tarjoajan tulee antaa selvitys mahdollisista alihankinnoista. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Suoraan työn toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä ja niiden osalta on annettava selvitys yrityksen perustiedoista. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä Tekes voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa 13 Tarjouksen kieli Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. Tarjouksen liitteet voivat olla englanninkielisiä. 14 Sopimusehdot Sopimusluonnoksen ehdot Julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot, JYSE Lisäkysymykset Osallistumishakemuspyynnöstä voi kysyä lisätietoja saakka vain sähköpostitse osoitteesta Kysymysviesti tulee otsikoida Kysymykset 7/25/2015 Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

9 9 (10) 16 Osallistumishakemuksen jättäminen ja voimassaolo Osallistumishakemus tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään klo Osallistumishakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen tai suojattua yhteyttä käyttäen https://asiointi.tekes.fi/suojaposti. Lähetyksessä tulee huomioida seuraavat asiat: Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä osallistumishakemuksen jättäjän nimi ja asian tunnus: Osallistumishakemus 7/25/2015 Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 9 Mt. Liitetiedostot voivat olla pakattuja (Winzip) Liitetiedostot tulee toimittaa ensisijaisesti pdf- ja.tic-dokumentteina. Liitetiedostot on mahdollista toimittaa myös.rtf tiedostoina sekä Wordin.doc ja.docx -tiedostoina, Excelin.xls- ja.xlsx tiedostoina sekä Powerpointin.ppt- ja.pptx -tiedostoina. Sähköpostitse lähetettäessä osallistumishakemuksen liitteineen katsotaan olevan perillä Tekesissä silloin, kun viesti/viestit ja niiden liitteet ovat käytettävissä ja luettavassa muodossa Tekesin kirjaamon sähköpostissa. Jos osallistumishakemus lähetetään usealla viestillä, on huomioitava, että tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi vain, jos kaikki tarjouksen osia sisältävät viestit ovat perillä Tekesissä yllä mainittuun määräaikaan mennessä. Osallistumisilmoitukset voidaan jättää myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) Helsinki Osallistumishakemuksen tulee olla sitovana voimassa asti. 17 Allekirjoitus Innovaatiorahoituskeskus Tekes Ara Haikarainen Johtaja, Yhteiset palvelut Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti

10 10 (10) 18 LIITTEET Liite 1 Kohteen pohjapiirustus Liite 2 Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä (DM) Liite 3. Referenssilomake Liite 4 Henkilön taulukko Liite 5 Liike- ja ammattisalaisuudet

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 10.8.2015 232/10.03.02/2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA FinnHEMS Oy (jäljempänä myös tilaaja tai hankintayksikkö ) kutsuu osallistumaan Hilma-ilmoituskanavassa 03.02.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot