Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh dessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra kenne lais sa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tu lee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tuli ilmoittaa mi nis te riöl le viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kuhmoisten kunnan asukasmäärä, asukasta, ei täytä kun ta raken ne lain 4 c palveluiden edellyttämää väestöpohjavaatimusta asukkaasta. Kuhmoisten kunta on ilmoittanut tekevänsä lain edel lyt tä vän selvityksen Jämsän kaupungin, Kangasalan sekä Päl käneen kuntien sekä Asikkalan ja Padasjoen kuntien kanssa. Kuntarakenneselvityksen tulee täyttää kuntarakennelain 4 b mu kaiset selvitysvaatimukset. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suun ni tel ma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuot ta mi ses ta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kun tien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asuk kai den osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lä hi demo kra tian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yh disty mi sen eduista ja haitoista. Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten koti seu tu alu een kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kie lellis ten oikeuksien toteutumista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuus tois sa. Selvitys ei ole päätös kuntien yhdistymisestä. Kuntarakenneselvityksen toteuttamisesta Kuhmoisten kunnan ja Jäm sän kaupungin kanssa on käyty neuvottelu ja kuntien valtuustot ko koon tui vat yhteiseen valtuustoseminaariin kun ta ra kenne sel vi tys työn tekemiseen liittyen. Kuntarakenneselvityksen sel vi tysmie hek si on kutsuttu emeritusprofessori Pentti Meklin. Sel vi tys miehen asiantuntemusta on tarkoitus hyödyntää prosessin asian tun ti jana ja mentorina. Kuhmoisten kunta hakee rahoitusta valtiovarainmisteriöltä kun ta raken ne lain mukaisen selvityksen tekemiseen syksyllä Selvitysmiehen ehdotus on, että Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kun nan kuntarakenneselvityksen tavoitteena on:

2 1. Visioida alueiden tulevaisuuden kehitystä väestön ja elin kei nojen näkökulmista. 2. Määrittää paras mahdollinen palvelurakenne ja palveluverkko tu le vai suu den kannalta. 3. Syventää, tiivistää ja parantaa kuntien välistä yhteistyötä. 4. Kuvata tulevaisuuden vaihtoehdot 20 vuoden päästä: - kun jatketaan nykytapaan - kun syvennetään yhteistyötä - kun yhdistytään. Työn toteuttaminen edellyttää selvitystyön organisoimista ja yhteisen oh jaus ryh män nimeämistä. Ohjausryhmään nimetään sel vi tys mie hen ja kuntajohtajien lisäksi riittävä määrä luottamushenkilöitä Ohjausryhmä päättää selvitysmiehen esityksen pohjalta työn to teutta mi sek si perustettavien työryhmien kokoonpanosta, toi mek si an noista ja yhteisistä pelisäännöistä. Selvitysmies on esittänyt selvitystyön organisoinnista seuraavaa: 1. Kuntajohtajat vastaavat oman kuntansa organisoinnista sel vitys työn tueksi. 2. Kunnat vastaavat tarvittavien tietojen tuottamisesta omalta osal taan. 3. Kunnat vastaavat selvityksen toteuttamiseen liittyvistä kutsu- ja tie do tus me net te lyis tä omalta osaltaan. 4. Molemmat kunnat vastaavat selvitystyön kustannuksista. Kustan nuk set jaetaan seuraavasti: Jämsä 2/3, Kuhmoinen1/3 kustan nuk sis ta. 5. Selvitystyön kustannukset laskutetaan Jämsän kaupungilta syn ty nei den nettokustannusten mukaisesti ja Jämsän kau punki laskuttaa Kuhmoisten kunnalta sen osuuden kustannuksista to teu tu nei den kokonaiskustannusten mukaisesti. 6. Kunnat vastaavat selvitykseen liittyvästä viestinnästä ja tie dotta mi ses ta omalta osaltaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mu kai ses ti. Pelisäännöistä sovitaan yhteisesti oh jaus ryh mässä. Työn toteuttamiseksi perustetaan tarpeen mukaan virkamiehistä koos tu via työryhmiä, jotka tuottavat kuntarakenneselvityksen edel lyttä mät tiedot seuraavista kokonaisuuksista: 1. Palvelut: - sosiaali- ja terveyspalvelut - sivistyspalvelut (ml. liikunta ja kulttuuri) - yhdyskuntapalvelut 2. Alue-, väestö- ja elinkeinoelämän kehityssuunnat 3. Hallinto- ja viestintäpalvelut 4. Talous- ja tukipalvelut sekä ulkoinen konserni 5. Henkilöstöpalvelut ja yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa

3 Selvitystyön toteuttaminen voi edellyttää lisäasiantuntemuksen hankki mis ta optimaalisen palvelurakenteen selvittämiseksi. Li sä asian tunte muk sen hankkimisesta päätetään ohjausryhmässä kun ta ra ken nesel vi tyk seen varatun rahoituksen puitteissa. Liitteenä 2 on toimeksiantosopimus Vantage Consulting Oy:n, Kuhmois ten kunnan ja Jämsän kaupungin välillä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että se 1. nimeää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmään riittävän mää rän luottamushenkilöitä, 2. hyväksyy selvitysmiehen kanssa laaditun toi mek si an to so pimuk sen Kuhmoisten kunnan osalta sekä 3. sitoutuu kattamaan oman osansa kuntarakenneselvityksen kun ta ra hoi tus osuu des ta, enintään euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Toimeksiantosopimus Vantage Consulting Oy:n, Kuhmoisten kun nan ja Jämsän kaupungin välillä on liitteenä 4. Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se 1. nimeää kuntarakenneselvityksen ohjausryhmään riittävän mää rän luottamushenkilöitä. Ohjausryhmän nimettiin seu raavat luottamushenkilöt: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mira Jo ki nen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Kimmo Malin sekä val tuu te tut Juha Järvenpää, Ulla Salmi, Veikko Mattila, Lea Aitto lah ti, Esa Pohjola ja Risto Ojala. Nimetyt henkilöt kutsuvat ko kouk seen varajäsenen paikalle, jos ovat itse estyneitä saapu mas ta kokoukseen. 2. hyväksyy selvitysmiehen kanssa laaditun toi mek si an to so pimuk sen Kuhmoisten kunnan osalta sekä 3. sitoutuu kattamaan oman osansa kuntarakenneselvityksen kun ta ra hoi tus osuu des ta, enintään euroa.

4 Khall 173 Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän ensimmäinen kokous jär jestet tiin Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä päätti, että selvityksen to teutta mi sek si nimetään kuusi viranhaltijatyöryhmää, joiden pu heen joh tajat nimetään Jämsästä ja varapuheenjohtajat Kuhmoisista. Työ ryhmät valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan selvitystyössä tar vitta vil la asiantuntijoilla. Lisäksi kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä päätti täydentää kokoon pa no aan henkilöstöjärjestöjen edustajilla (1 Jämsästä ja 1 Kuhmoi sis ta). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää henkilöstöjärjestöjä ni meä mään edustajansa kuntarakenneselvityksen ohjausryhmään. Lisäksi kunnanhallitus nimeää seuraaviin kuntarakenneselvityksen vi ran hal ti ja työ ryh miin Kuhmoisten kunnan edustajat, jotka samalla toi mi vat työryhmien varapuheenjohtajina: 1. Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut 2. Koulu- ja sivistyspalvelut 3. Yhdyskuntapalvelut 4. Alue, väestö ja elinkeinoelämän kehityssuunnat 5. Talous- ja tukipalvelut, ulkoinen konserni sekä hallinto- ja vies tintä pal ve lut 6. Henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa Päätös: Kunnanhallitus pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edusta jan sa kuntarakenneselvityksen ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimesi kuntarakenneselvityksen vi ran hal ti ja työ ryh miin seuraavat Kuhmoisten kunnan edustajat, jotka samalla toimivat työryh mien varapuheenjohtajina: 1. Hallintojohtaja Sanna Luukkanen 2. Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho 3. Tekninen johtaja Matti Lerssi 4. Kehittämisasiamies Arto Kummala 5. Taloussihteeri Reetta Talja 6. Hallintojohtaja Sanna Luukkanen

5