Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 46 Kalholanniemen rakennelmat / Kuhmoisten Nuorisoseura ry 47 Vuokrasopimuksen uusiminen / Kuhmoisten seurakunta Koskenpartaan asemakaava / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 49 Satamarinteen asemakaava / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 50 Valtuutettujen aloitteiden käsittely Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko Oy:ssä 52 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen saapui :n 46 aikana Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2014 Juha Järvenpää pöytäkirjan tarkastaja Veikko Mattila pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 42 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 43 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Juha Järvenpään ja Veikko Mattilan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 44 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 45 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kalholanniemen rakennelmat / Kuhmoisten Nuorisoseura ry Khall 46 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten Nuorisoseura ry on toimittanut kunnanhallitukselle seuraa van päivätyn kirjeen: "Kuhmoisten kunnalla ja Kuhmoisten Nuorisoseura ry:llä on ollut käyt tö oi keus so pi mus ns. Kalholanniemen alueesta välisenä aikana. Nuorisoseura on käyttöoikeusaikana ra ken ta nut sinne tanssi-/esiintymislavan ja pienen ravintolakatoksen. Käyt tö oi keus so pi muk sen mukaan nuorisoseuran olisi pitänyt purkaa ra ken nel mat käyttöoikeuden päättymiseen mennessä. Niitä ei ole kui ten kaan purettu, vaan ne ovat jääneet alueelle ja ne ovat osittain uu sit tu na käytössä edelleenkin. Nuorisoseura on aikanaan alueen käyttöoikeuden päätyttyä tehnyt pää tök sen luovuttaa rakennelmat korvauksetta kunnalle. Päätöstä ei ole silloin pantu toimeen ja asia on unohtunut. Allkuperäiset ra kennel mat ovat kaikki nämä vuodet kulkeneet nuorisoseuran kirjanpidon ta sees sa seuran omaisuutena. Nuorisoseura haluaa vanhan päätksen sä panna nyt toimeen ja tarjoaa rakennelmat korvauksetta kunnal le. Pyydämme kuntaa ilmoittamaan, onko se valmis ottamaan kyseiset ra ken nel mat vastaan, jolloin voimme poistaa ne kirjanpidostamme." Kuhmoisten Nuorisoseura ry:n maankäyttösopimuksen päätyttyä käyttöoikeus on ollut suullisella sopimuksella Kuh moisten Harrastajateatteri ry:llä. Harrastajateatterin kanssa on tehty kirjal li nen maankäyttösopimus (khall ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunta ottaa korvauksetta vastaan Kuhmois ten Nuo ri so seu ra ry:n ra ken nel mat. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Veikko Mattila totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouk ses sa. Jakelu Kuhmoisten Nuorisoseura ry

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen uusiminen / Kuhmoisten seurakunta Khall 47 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten seurakunta on vuokrannut Kuhmoisten kunnalle Läs tilän kylässä Lisä-Hautausmaa nimisestä tilasta RN:o 12:2 noin m2:n suuruisen maa-alueen venevalkamaksi ja venelaiturien pi to paikak si viiden vuoden vuokrasopimuksella, joka on päättynyt Kuhmoisten seurakunnan taloudellinen jaosto esittää Kuhmoisten kun nan hal li tuk sel le ko.alueen vuokraamista Kuhmoisten kunnalle edel leen viideksi vuodeksi eteenpäin vuosivuokran ollessa euroa. Luonnos vuokrasopimukseksi on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuok raso pi muk sen oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Päätös: Asian käsittelyä siirrettiin lisäselvityksiä varten. Liitteet Liite 1 Vuokrasopimus

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Koskenpartaan asemakaava / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Khall 48 Valmistelija: aluearkkitehti, puh Kunnanvaltuusto on laittanut vireille kaa voi tus katsauk sen 2013 yhteydessä Koskenpartaan asemakaavan. Kos kenpar taan asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ala-Karkjärven rannal la Karjukosken vieressä. Asemakaavatyö on kilpailutettu syksyllä 2013 ja kaavasuunnitteluun on valittu Arkkitehtitoimisto Helena Väisä nen. Koskenpartaan asemakaavan osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel ma on nyt valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selvitetty kaava-alueen taus ta ti lan ne sekä asetettu suunnittelulle tavoitteet ja aikataulu. Suun nit te lun tavoitteena on kaavoittaa alueelle korkealuokkainen pien ta lo val tai nen asuntoalue. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka tu ke vat HINKU-hankkeen tavoitteita ja tarkastellaan mahdollisuuksia si joit taa alueelle elinkeinoelämän toimintoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Kos kenpar taan ase ma kaa van osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville väliseksi ajaksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Satamarinteen asemakaava / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Khall 49 Valmistelija: aluearkkitehti, puh Kunnanvaltuusto on laittanut vireille kaa voi tus katsauk sen 2013 yhteydessä Satamarinteen asemakaavamuutoksen. Sa ta ma rin teen asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Kuh mois ten satamassa ja siitä keskustaan päin sataman lännen puo li sel la rinteellä. Asemakaavatyö on kilpailutettu syksyllä 2013 ja kaa va suun nit te luun on valittu Sweco Oy. Sa ta ma rin teen ase ma kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selvitetty kaava-alueen taus ta ti lan ne sekä asetettu suunnittelulle tavoitteet ja aikataulu. Suun nit te lun tavoitteena on kaavoittaa keskustan ja sataman yh distä vä monitoimintoinen alue. Hankkeessa vuorovaikutusmenettely osal lis ten on erityisen tärkeässä asemassa. Hankkeen on tarkoitus val mis tua viimeistään vuonna Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asetettaa Sa ta marin teen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville väliseksi ajaksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Valtuutettujen aloitteiden käsittely Khall 50 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan Kunnanhallituksen on vuosit tain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val tuu tet tu jen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloit teista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lo pul lises ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden joh dos ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä sitel ty loppuun. Vuoden 2013 aikana tehdyt valtuustoaloitteet: : Risto Ojalan aloite pitäjänsaunasta : Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite kenkien liu ku esteis tä yli 70-vuotiaille : Risto Ojalan aloite kirkonkylän asukasturvallisuuden ja viih ty vyy den parantamisesta : Päivi Malinin aloite alakoulun liikennejärjestelyn muutta mi ses ta : Esa Pohjolan aloite tonttien siistimiseksi : Ari Ampujan aloite kalankäsittelylaitoksen pe rus ta mises ta Tehdyt toimenpiteet: 1. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan siirtää asian tek ni sen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan , että asia ote taan asemakaavalliseen tarkasteluun Satamanrinteen ase makaa van muutoksen yhteydessä. Samalla lautakunta totesi, että Sahan ran nan alueella on jo kolme vuokrattavaa saunaa. 2. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan jakaa kaikil le yli 65-vuotiaille kuntalaisille ilmaiset liukuesteet pe rus tur va jaoksen esityksen mukaisesti. 3. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että valtuus to aloi te ei anna aihetta toimenpiteisiin. 4. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan siirtää asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kunnanhallitus edellyt ti, että asian valmistelussa tulee huomioida mm. taksiautoilijoiden

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus ja koulun johtokunnan näkemys asiassa. Yhtenäiskoulun johtokunta on todennut kokouksessaan seuraavaa: Johtokunta keskusteli koulun piha-alueen lii kentees tä ja kannattaa em. aloitetta ottaen huomioon koulutaksien näke myk sen asiasta. Johtokunta pitää tärkeänä, että turvallisuuden kan nal ta tärkeät piha-alueen parannukset mm. oppilaiden nou to paikas ta sekä liiketunnistimella toimivista valoista toteutuvat. Johtokunta lähettää tekniselle toimelle lausunnon, jossa toteaa seuraa vaa: Yhtenäiskoulun johtokunta on kokouksessaan kä si tel lyt koulun liikennejärjestelyitä koskevaa aloitetta. Johtokunta on aloitteen kanssa samaa mieltä, että järjestelyitä on alueella paran net ta va ja aloitteessa ollut ehdotus liikenteen kulkusuunnasta ja ns. liikenneympyrästä alakoulun piha-alueella olisi järkevä. Tämä ym py rä olisi käytössä oppilaiden vanhemmille ym. liikenteelle, mutta taksit saisivat edelleen ajaa koulualueen läpi ottaessaan oppilaita kyy tiin molemmilta kouluilta. Kylttejä alueelle pitäisi laittaa ympyrään pakollinen kiertosuunta, koulujen väliselle tielle kyltti läpiajo kiellet ty sallittu vain takseille. Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan mer kitä aloitteen tiedokseen ja ottaa sen huomioon Kuhmoisten kou lu keskuk sen piha-aluetta suunniteltaessa. 5. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan siirtää asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan seuraa vaa: Kunnanvaltuusto on päättänyt muuttaa aloittees sa kuvatun alueen asemakaavaa. Alueelle ei ole kaa voi tus päätök sen yhteydessä määrätty toimenpiderajoituksia tai ra ken nus kieltoa. Syksyn 2013 aikana suoritettujen vuotuisten maisematöiden yhtey des sä on kyseiseltä alueelta raivattu pienpuuta ja avarrettu nä kymiä. 6. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan siirtää asian kehit tä mis asia mie hen valmisteltavaksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa selosteosan mu kaisen selvityksen valtuustolle tiedoksi toimenpiteistä aloitteiden johdos ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko Oy:ssä Khall Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten kunta on tekemällään päätöksellä lähtenyt Kes ki-suo men liiton ja muiden Keski-Suomen kuntien kanssa valmis te le maan Laajakaista kaikille -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on ollut saada laajakaistayhteys ennen kaikkea haja-asutusalueelle, mut ta myös taajamiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi Verkko-osuuskunta Kuus kais tan tekemän tarjouksen laajakaistan toteuttamisesta. Kunta hy väk syi Verkko-osuuskunta Kuuskaistan ja Kuhmoisten kun nan välisen operaattorisopimuksen. Kunnanvaltuusto antoi ehdollisen päätöksen ja myön si Verkko-osuuskunta Kuuskaistalle omavelkaisen takauksen ( ). Takauksen ehtona oli muun muassa Finnveran 50 %:n takaus. Syyskuussa 2013 Verkko-osuuskunta Kuuskaista ajautui ta lou del lisiin vaikeuksiin. Taloudellisten vaikeuksien johdosta he eivät kykene to teut ta maan hanketta päätökseen. Marraskuussa 2013 perustettiin Kes ki-suo men laajakaistahankkeessa mukana olevien kuntien kesken selvitystyöryhmä. Työryhmän tavoitteena on ollut löytää paras mah dol li nen ratkaisu laajakaistahankkeen loppuun saattamiseksi. Sel vi tys työ ryh mä on saanut työnsä päätökseen ja he esittävät, että hank kees sa mukana olevat kunnat perustavat yhteisen Kes ki-suomen Verkkoholding Oy:n. 1. Taustaa ja asian valmistelu Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettu laki mah dol lis taa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Tu kea myönnetään rajatulle harvaan asutulle alueelle ra ken net tavaan verkkoon. Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja sitoutuu siihen, että tuen avulla rakennetussa viestintäverkossa tarjotaan palve lui ta vähintään kymmenen vuoden ajan. Keski-Suomen liitto kilpailutti vuosina laajakaistatukilain sää tä mäl lä tavalla Keski-Suomen haja-asutusalueen supernopeiden tie to lii ken ne yh teyk sien toteuttamisen kuntakohtaisina hankkeina. Kuh mois ten kunnan hankkeen toteuttajaksi ja tuen saajaksi va li koitui Verkko-osuuskunta Kuuskaista. Osuuskunta ei kuitenkaan ra hoitus mark ki noi den kiristyttyä kyennyt järjestämään toteutuksessa tarvit ta vaa operaattorin omarahoitusosuutta.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntien toimeksiannosta asetettu selvitysryhmä on valmistellut Keski-Suo men laajakaistahankkeen jatkamista ja tehnyt tätä koskevan toi min ta- ja rahoitusmallin. 2. Selvitysryhmän ehdotusten pääasiallinen sisältö Selvitysryhmän ehdotuksen mukaan: 1) Verkko-osuuskunta Kuuskaistan nyt omistamat ja jo rakennetut ver kot siirretään Verkko-osuuskunnalta Keski-Suomen Va lo kui tu verkot Oy:lle ( Valokuituverkot Oy ). Valokuituverkot Oy toimii verkko-ope raat to ri na, joka myös rakentaa tulevat verkot. Siirto tapahtuu lii ke toi min ta kaup pa na. 2) Keski-Suomen kunnat perustavat yhdessä alla kuvatuin osuuksin kun tien kokonaan (100 %) omistaman Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ( Verkkoholding Oy ). 3) Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ( Verkkoholding Oy ) tulee Kes ki-suo men Valokuituverkot Oy:n ( Valokuituverkot Oy ) pää omista jak si 90 %:n omistusosuudella. Loput 10 % Valokuituverkot Oy:n omis tuk ses ta tulee osuuskunnan omistaman Kuuskaistan Palvelut Oy:n omistukseen. Valokuituverkot Oy on voittoa tavoitteleva yhtiö ja täh tää kannattavaan liiketoimintaan. 4) Verkko-omaisuuden hankinta valokuituverkkoyhtiöön ja yhtiön muut investoinnit rahoitetaan pääosin Kuntarahoituksesta saatavalla lai nal la, jonka kunnat takaavat. Lainan ottaa Verkkoholding Oy ja sen takaavat kunnat omistuksensa mukaisessa suhteessa. Verk kohol ding Oy siirtää varat Valokuituverkot Oy:n käyttöön verk ko-omaisuu den hankkimiseksi ensisijaisesti oman pääoman ehtoisesti. 3. Hankkeen hyödyt ja merkitys Hanke on tärkeä elinkeinopoliittisesti ja haja-asutusalueiden tie to liiken ne yh teyk sien kannalta niin kansalaisille kuin yrityksille. Pe rimmäi se nä tavoitteena on kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja sijaintipaikasta riippumatta. Etuina ovat rajaton tie to lii kenteen kapasiteetti ja nopeus myös haja-asutusalueilla. Verkon suunnit te lu ja rakentaminen toteutuu tehokkaammin ja taloudellisemmin, kos ka koko alueen voimavarat yhdistetään. Lisäksi EU- ja kan sal linen tuki saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti, mikä alentaa sekä kun tien että Valokuituverkot Oy:n investointikustannuksia. Yri tys toimin nan edellytykset ja kilpailukyky paranevat sekä kansalaisten palve lui den saanti ja osallistumismahdollisuudet paranevat, mikä mahdol lis taa uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen. Verkko pe rus tuu tehokkaimpaan mahdolliseen tietoliikenneyhteysmuotoon eli valokuitutekniikkaan. Myös kunnat voivat siirtää omia yhteyksiään

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja palvelutarjontaansa omaan yhtiöön, joka mahdollistaa merkittävät sääs töt. 4. Hankkeen rahoitus ja kustannukset kunnalle Laajakaistatukilaissa määrätty hankkeessa tarvittava verk ko-operaat to rin omarahoitus toteutetaan Verkkoholding Oy:n kautta. Pe rustet ta va kuntien kokonaan (100 %) omistama väliyhtiö Verkkoholding Oy nostaa hankkeeseen tarvittavan lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä ja si joit taa sen edelleen pääomalainana Valokuituverkot Oy:öön. Laajakaistahankkeen toteutukseen tarvittava Valokuituverkot Oy:n oma ra hoi tus, siihen liittyvä takausvastuu ja osakassopimukseen perus tu vat yhtiön omistusosuudet jakautuvat erillisessä liitteessä olevan tau lu kon mu kai ses ti. Kuhmoisten kunnan alueella laajakaistatukilain mukaisen run ko verkon kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Siitä valtion tai EU:n laajakaistatukilain mukaista tukea on mahdollista saada enin tään euroa ja em. tuen ehtona oleva laa ja kais ta tu kilain edellyttämä kunnan oma tuki on enintään euroa. Eri kun tien tukiprosenttiosuudet vaihtelevat 8, 22 (21,78), 33 %:n välillä. Kuh mois ten kunnan tukiprosentti on 8 %. 5. Kunnan takaus Hankkeen toteuttaminen edellyttää Kuhmoisten kunnan oma vel kaista takausta Verkkoholding Oy:n Kuntarahoituksesta ottamalle lai nalle. Laina käytetään valokuituverkkoyhtiön pääomittamiseen verkko-omai suu den hankkimiseksi Verkko-osuuskunta Kuuskaistalta ja mah dol lis ten uusinvestointien tekemiseksi. Yhtiön osakaskunnat osal lis tu vat takaukseen omistustensa mukaisessa suhteessa, mikä puo les taan määräytyy kunnan verkkoinvestoinnin perusteella. Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuulua kunnan toimialaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät: - taattavana on investointilaina - tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen - takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus. Edellä kuvatut kriteerit täyttyvät tässä ja senkin vuoksi takauksen anta mi sen Verkkoholding Oy:n Kuntarahoituksesta ottamalle lainalle voi daan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu ko konai suu des saan Valokuituverkot Oy:n suunnittelemaan investointiin. Laa ja kais ta hank keen katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan johtuen sii tä, että laajakaistahankkeelle ei ole saatavissa yksityistä to teut tajaa suunnitellulle hankealueelle. Tietoliikenneyhteydet eivät toteudu kau pal li ses ti Viestintäviraston tekemän hankekohtaisen

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus mark ki na-ana lyy sin tietojen perusteella. Julkisen tuen tar jous kil pai lutuk ses sa saatiin yksi kiinnostuksenosoitus verkko-osuuskunnalta, mut ta se ei ole pystynyt toteuttamaan hanketta loppuun saakka. Näin ollen alu eel li set tekijät huomioiden takaus on mahdollista myön tää. Ta kaus perustettavalle kuntien omistamalle Verkkoholding Oy:lle ei si ten ole julkista tukea. EU:n valtiontukisäännökset otetaan joka tapauksessa huomioon takauk sia myönnettäessä. Tämän johdosta takaus verkkoyhtiölle ei ollut mahdollinen, vaan takaus myönnetään Verkkoholding Oy:n Kunta ra hoi tuk sel ta otettavalle lainalle. Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voi daan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu maksi mi mää rä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan edes osittain julkista tukea, avustusta olisi pienennettävä vastaa vas ti. Laajakaistahankkeen runkoverkon osalta sekä ELY-keskuk sen että Viestintäviraston kautta tulevat tuet ovat EU-ehtoisia. 6. Yhtiöiden työnjako Verkon omistajana ja operaattorina ja uusien verkkojen rakentajana toi mii Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ( Valokuituverkot Oy ). Sen toimiala on laajakaistaliiketoiminta, joka käsittää tie to lii ken neverk ko jen rakentamisen, omistamisen ja ylläpidon sekä ko ko nais tieto lii ken ne pal ve lu jen tuottamisen koko Suomessa, pääasiallisena mark ki na-alu ee na Keski-Suomi. Lisäksi yhtiö harjoittaa sähköisten pal ve lui den tarjoamista julkiselle hallinnolle. Yhtiö voi myös ostaa, vä lit tää ja myydä tietoliikennelaitteita sekä tuottaa niihin liittyviä palve lui ta sekä omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä, osak keilla ja muilla arvopapereilla. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein ja sen tulee kyetä toimia kannattavasti. Täsmällistä kannattavuus- tai tuot to ta voi tet ta ei aseteta. Yhtiön omistavat 90 %:sti kuntien omis tama Keski-Suomen Verkkoholding Oy ja 10 %:n osuudella Kuus kaistan Palvelut Oy. Yhtiön osakkaiden välinen osakassopimus sisältää osakkaita sitovat so pi mus mää räyk set koskien mm. päätöksentekoa (mää rä enem mistö vaa ti mus tietyissä asioissa ja yhtiökokouksessa), jatkorahoitus (osak kail la ei ole velvollisuutta lisätä yhtiössä rahoitusta pe rus ta misvai heen jälkeen), yhtiön hallituspaikkajakoa sekä osakkeiden panttaus kiel toa. Hallituksessa päätöksenteko edellyttää mää rä enem mistöä mm. seuraavissa asiaryhmissä: 1. Yhtiön liiketoiminta-alueita ja/tai liiketoimintasuunnitelmaa kos kevat muutokset; 2. Vuotuisten toimintasuunnitelmien ja budjettien hyväksyminen; 3. Yhtiön kannalta laajakantoisten tai epätavallisten sopimusten ja lii ke toi mien hyväksyminen;

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lainojen ja vakuuksien ottaminen ja antaminen sekä ra hoi tus so pimus ten muutokset. Yhtiön yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset sekä lii ke toi minta suun ni tel ma ovat erillisenä liitteenä. Keski-Suomen Verkkoholding Oy on kuntien kokonaan omistama omis tus yh tiö, joka verkkoyhtiön pääomistajana vastaa kuntien puoles ta verkkoyhtiön omistajaohjauksesta. Kuntien keskinäiset omistus suh teet ja määräysvalta on liiteaineistossa olevassa taulukossa. Kun nil la ei ole suoraa omistusta Valokuituverkot Oy:ssä, vaan omistus toteutuu siis Verkkoholding Oy:n kautta. Omistajaohjaus ta pahtuu Valokuituverkot Oy:n hallituksessa Verkkoholding Oy:n edus tajien kautta. Yhtiön yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset sekä lii ke toi min ta suun ni tel ma ovat erillisenä liitteenä. Kuuskaista Palvelut Oy toimii ainakin toiminnan käynnistysvaiheessa yh tiöi den väliseen palvelusopimukseen perustuen va lo kui tu verk koyh tiön managerointiyhtiönä, joka vastaa valokuituverkon ra ken ta mises ta. Kuuskaista Palvelut Oy:n omistaa Verkko-osuuskunta Kuuskais ta. Järjestely mahdollistaa Kuuskaistan asiantuntemuksen hyödyn tä mi sen ainakin alkuvaiheessa uuden yhtiön toiminnassa ilman, et tä uusi valokuituverkkoyhtiö joutuu rakentamaan uutta or ga ni saatio ta toimintaa käynnistettäessä. Palvelusopimuksen tar koi tuk senmu kai suut ta arvioidaan toiminnan aikana ja sen perusteella var si nainen palvelutoiminta kilpailutetaan käynnistysvaiheen jälkeen. 7. Kuntien omistaja-aseman pysyvyyteen liittyvät määräykset Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n omistuksen pysyvyys pe rus ta jaosak kail la on turvattu sekä lunastus- että suostumuslausekkein yhtiö jär jes tyk ses sä. Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudel le omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hal li tuksel le. Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa ulkopuoliselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee kaik kia saantoja. Lisäksi yhtiöjärjestykseen sisältyy suos tu mus lau seke. Sen mukaan yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Lunastusoikeudella turvataan kummankin osakkaan asema yhtiössä si ten, että vastoin kuntien omistaman Verkkoholding Oy:n suos tumus ta edes vähemmistöosuus eli Kuuskaista Palvelut Oy:n omis tama 10 %:n osuus osakekannasta ei voi siirtyä ulkopuoliselle taholle. Sa ma pätee Verkkoholding Oy:n omistukseen yhtiössä. Lisäksi vielä verkkoyhtiön osakassopimuksessa on osakkaiden etuos to-oi keut ta koskeva määräys. Mikäli osakas aikoo luovuttaa yhtiön osak kei ta, sitoutuu osakas kaikissa tilanteissa ensisijaisesti

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tar joa maan osakkeensa yhtiölle hankittavaksi ja toissijaisesti toiselle osak kaal le hankittavaksi. Yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmääräykset huomioon ottaen Keski-Suo men Valokuituverkot Oy:n osakkeet eivät missään olo suh teissa voisi siirtyä ulkopuolisen kolmannen tahon omistukseen ilman kun ta osak kai den suostumusta. 8. Hankkeen riskit Hankkeen selvitysryhmä kartoitti hankkeeseen liittyviä riskejä verkko toi min nan ja omistajakuntien kannalta. Seuraavat riskit, joista tarkem min liitteessä, tunnistettiin erityisesti: A. Korkotaso kohoaa selvästi yli nyt laskelmassa käytettyjen kor kota so jen. B. Liittymämyynti ei onnistu täydellisesti. Liittymämyyntiä voi vai keuttaa mobiililaajakaistayhteyksien onnistunut markkinointi. C. Liittymien keskipituus nousee suunniteltua pidemmäksi myynnin koh dis tues sa ei-kaupalliselle alueelle, mistä seuraa arvaamattomia yli mää räi siä kuluja. D. Palveluyhtiöllä on korkeahko liiketoimintariski. Keski-Suomen verkon hinnoittelu ei johda taloudellisesti kannattavaan lopputulokseen. Kan nat ta van liiketoiminnan saavuttamiseksi yhtiön tulee hankkia myös muuta toimintaa ja muita asiakkaita. E. Liittymämaksuja joudutaan palauttamaan 1-vaiheen ulkopuolelta ti la tuil le liittyjille. F. Kunnanvaltuustojen päätösten lainvoimaisuus viivästyy. Hanke edel lyt tää kunnilta merkittäviä takauspäätöksiä. Jos takauspäätösten suh teen tulee viivästyksiä, hankkeella varattujen EU-tukien saa minen vaarantuu. Jos useiden isojen kuntien hankkeet viivästyvät, syntyy merkittävä uhka koko yhtiön toiminnalle. 9. Hankkeen välilliset vaikutukset Työpaikkavaikutukset ovat yksinomaan välillisiä lukuun ottamatta raken ta mis vai heen suunnittelu- ja rakentamistyöhön osallistuvia yri tyksiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toi min taedel ly tyk siä ja parantaa merkittävästi yritysten mahdollisuuksia toimia ja hakeutumista alueelle. Kunnan työntekijöiden määrään hankkeel la ei ole vaikutusta. Hanke ei aiheuta markkinahäiriöitä tie to liiken ne toi mi alal la Keski-Suomessa, koska yhtiö perustetaan juuri paik kaa maan markkinapuutetta eli markkinaehtoisen toiminnan jättä mää aukkoa.

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu raa vaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Khall 51 Kunnanjohtajan ehdotus: Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Kuhmoisten kunta ei hyväksy Keski-Suomen kuntien asettaman sel vi tys ryh män valmistelun pohjalta osallistumista Keski-Suomen Va lo kui tu ver kot Oy:n toimintaan. 2. Kuhmoisten kunta selvittää muita vaihtoehtoja yhteyksien pa ranta mi seen (uusi teknologia, uudet yhteistyökumppanit). Juha Järvenpää teki seuraavan pohjaehdotuksesta poikkeavan esityk sen Jarkko Sumioisen ja Silmu Sarvalan kannattamana: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Kuhmoisten kunta päättää hyväksyä Keski-Suomen kuntien asetta man selvitysryhmän valmistelun pohjalta osallistumisen Keski-Suo men Valokuituverkot Oy:n toimintaan ja hyväksyy seuraavat pe rus ta mis asia kir jat: - hyväksytään Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus, - hyväksytään Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakasluettelo, omis tus- ja äänivaltajakauma-asiakirja, - hyväksytään Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestys, - hyväksytään Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n pe rus ta mis so pimus asia kir ja, - hyväksytään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus, - hyväksytään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys, - hyväksytään Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n pää oma lai na sopi mus, - hyväksytään Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n investointi- ja rahoi tus suun ni tel ma. 2. Hyväksytään oman pääoman ehtoisen sijoituksen tekeminen, suu ruu del taan , Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omaan pää omaan, jonka vastineeksi kunta saa 7,5 % omistukseen oi keutta vis ta osakkeista Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä. 3. Kuhmoisten kunta myöntää enimmäismäärältään euron suuruisen omavelkaisen takauksen Keski-Suomen

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot