Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA"

Transkriptio

1 Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA 1

2 Johdanto Toimintaperiaatteet ja ohjeet ovat sisäisiä sääntöjä, joiden tulee ohjata Ifin työntekijöiden käyttäytymistä ja toimia. Näiden sisäisten sääntöjen perustana voivat olla joko ulkoiset säännöt tai sisäiset liiketoimintaa koskevat tai strategiset päätökset. Osa Ifin sisäisistä säännöistä tulee emoyhtiöltämme Sammolta, muista on päätetty vain Ifissä. Kaikkien työntekijöiden tulee pystyä noudattamaan heitä koskevia toimintaperiaatteita. Siksi linjaorganisaation eri tasojen esimiesten on varmistettava, että toimintaperiaatteiden ja ohjeiden tiedonkulku, täytäntöönpano ja koulutus toimivat niin hyvin, että niitä voidaan noudattaa. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa esimiehiä soveltamaan Ifin toimintaperiaatteita ja ohjeita omilla toiminta-alueillaan. Opas on lyhyt yhteenveto niistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, joita kaikkien työntekijöiden on noudatettava. Koska jokaisen työntekijän vastuulla on noudattaa sisäisiä sääntöjä, tämä opas ei poista tarvetta lukea ajankohtaisia toimintaperiaatteita kokonaan ja ymmärtää niiden sisältö. Sen sijaan oppaan tarkoitus on toimia yhtenä vaiheena toimintaperiaatteita koskevien asiakirjojen sisäistämiseen. Joissakin tapauksissa myös yhteistyökumppaneidemme on noudatettava tiettyjä Ifin toimintaperiaatteita ja/tai ohjeita. Yhteistyösopimuksesta on käytävä ilmi, jos yhteistyökumppanin on noudatettava ohjeita. Yhteistyöstä vastaavien Ifin työntekijöiden on myös varmistettava, että liikekumppanit saavat riittävästi tietoa toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotta he voivat noudattaa niitä. Kaikki toimintaperiaatteet ja ohjeet julkaistaan Ifin policy webissä. Sieltä löytyvät myös vastaukset yleisimpiin kysymyksiin sekä yleisiä toimintaperiaatteiden ja ohjeiden tehokasta toteuttamista koskevia neuvoja. Tähän oppaaseen yhteenvedonomaisesti kootut toimintaperiaatteet ja ohjeet on jaettu seuraaviin ryhmiin: Arvot ja yleiset käyttäytymissäännöt; Työpaikkakäyttäytyminen; Henkilötiedot; ja Päätökset ja maksut. Compliance unit versio 2

3 Sisältö Arvot ja yleiset käyttäytymissäännöt...4 Sammon toimintaohjeet...4 Eettiset toimintaperiaatteet...5 Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet...6 Toimintaperiaatteet ympäristöasioissa...6 Työpaikkakäyttäytyminen...7 Turvallisuuden ja tietoturvan toimintaperiaate...7 Ohje Sosiaalinen media...8 Toimintaohje Matkapuhelimet...9 Ohje Kokoukset ja matkat...9 Ohje Sisäiset tutkinnat...10 Henkilötiedot...11 Päätökset ja maksut...12 Liiketoimintaa koskevat päätökset ja allekirjoitukset...12 Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavat toimintaperiaatteet...13 Ohje Allekirjoitukset...14 Delegointi, tarkastaminen ja hyväksyminen

4 Arvot ja yleiset käyttäytymissäännöt Sammon toimintaohjeet mitä meidän tulee muistaa ollessamme tekemisissä muiden henkilöiden kanssa ifissä tai sen ulkopuolella? Sovellamme eettisiä arvoja ja lojaalia käytöstä, avoimuutta ja yrittäjyyttä. Nämä arvot heijastavat tapaamme johtaa ja organisoida liiketoimintaamme, jatkaa yhteiskuntavastuumme kehittämistä sekä tapaamme käsitellä asiakkaitamme, henkilökuntaamme, sijoittajia, viranomaisia, sidosryhmiä ja muita yhteistyökumppaneita. Liiketoimintamme johtaminen ja organisoiminen Toimintamme tulee aina noudattaa asianmukaisia lakeja ja viranomaisten ohjeita ja sääntöjä. Yhteiskuntavastuumme kehittäminen Meidän tulee edistää yrityksen ja sen osakkeenomistajien edellyttämiä kestäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia arvoja. Edistämme yleistä sosiaalista hyvinvointia ja asiakkaidemme taloudellista vakautta tarjoamalla laadukkaita vakuutustuotteita. Yleiset liiketoimintaperiaatteet Yrityksiämme tulee johtaa terveiden ja järkevien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Sinun tulee toimia yrityksen parhaaksi. Sinun tulee välttää tilanteita, joissa omat etusi saattavat olla ristiriidassa yrityksen etujen kanssa. Työhön liittyvissä suhteissa saa antaa ja vastaanottaa vain pieniä ja tavanomaisia lahjoja ja muita etuja. Et saa levittää luottamuksellisia tietoja tai ajaa niiden avulla omia etujasi tai perheesi, ystäviesi tai muiden yhteystahojen etuja. Suhteet asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja osakkeenomistajiin Asiakassuhteitamme tulee vaalia kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti, uskollisesti, luottamuksellisesti ja palveluhenkisesti. Asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti, eikä yksittäistä asiakasta saa kohtuuttomasti suosia muiden asiakkaiden kustannuksella. Emme tee (tietoisesti) yhteistyötä sellaisten asiakkaiden tai tahojen kanssa, jotka rikkovat lakia tai toimivat terveiden liiketoimintatapojen vastaisesti. Vakuutuspalveluja tarjotessamme meidän tulee aina noudattaa viranomaisten sääntöjä ja hankkia tarpeeksi tietoja estääksemme rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja muut lainvastaiset toimet. Kohtelemme kaikkia osakkeenomistajiamme ja sijoittajiamme tasavertaisesti. Suhteet työntekijöihin Työympäristömme tulee olla tasa-arvoinen, miellyttävä ja avoin. Jokaista työntekijää tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti tämän sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, iästä tai fyysisistä kyvyistä riippumatta. Sinun tulee hoitaa työsi hyvin ja tehokkaasti eli toimia oma-aloitteisesti ja olla huolellinen, palveluhenkinen ja taloudellinen. Sinulla tulee olla esimiehesi lupa toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai hankkia toinen työ. 4

5 Suhteet muihin tahoihin Meidän tulee aina noudattaa paikallisia lakeja ja edistää avointa ja aktiivista vuoropuhelua ja yhteyttä valvontaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Ulkoisen viestintämme tulee olla avointa ja selkeää ja meidän tulee ottaa huomioon emoyhtiömme Sammon velvoitteet osakemarkkinoilla. Eettiset toimintaperiaatteet on yksinkertaisesti oikein tehdä oikein Eettistä toimintaa voidaan kuvata oikeaksi ja perustelluksi toiminnaksi. Eettisessä toiminnassa on kyse siitä, miten tulee käyttäytyä. Ifin toimialalla luotettavuus on hyvin tärkeää. Siksi kaikkien työntekijöiden on käyttäydyttävä tavalla, jolla saavutetaan ajan kuluessa asiakkaiden, liikekumppaneiden, muiden työntekijöiden, joukkoviestintävälineiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien luottamus ja kunnioitus. Eettinen käyttäytyminen ja hyvä moraali ovat Ifille erittäin tärkeitä ja jokainen työntekijä on vastuussa siitä, että hän toimii Ifin korkeiden eettisten standardien mukaisesti. Alla on tiivistelmä eettisistä toimintaperiaatteista. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on eettisiä kysymyksiä käsittelevä verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. HR:n intranet-sivuilla on konkreettisempaa tietoa erilaisten eettisten kysymysten käsittelystä. Ifillä on toimintaperiaatteita, järjestelmiä ja prosesseja, joilla varmistetaan eettinen käyttäytyminen kaikissa liiketoiminnan osissa, mutta todellisuudessa niillä ei ole mitään arvoa, ellei jokainen työntekijä toimi eettisellä tavalla toimintaperiaatteita, arvoja ja sisäisiä sääntöjä noudattaen. Uusien työntekijöiden (myös määräaikaisten) ja konsulttien on saatava tutustua Ifin eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vahvistettava, että he ovat lukeneet toimintaperiaatteet ja että he sitoutuvat noudattamaan niitä. Kaikkia työntekijöitä ja konsultteja on myös muistutettava Ifin tietoja koskevasta vaitiolovelvollisuudesta. Kaikkien työntekijöiden tulee muistaa seuraavat perusvaatimukset sekä asiakkaiden ja ulkopuolisten sidosryhmien että toistensa kanssa toimiessaan: Korkeat eettiset vaatimukset ovat kestävän menestyksen edellytys Kaikilla on sama ihmisarvo Noudatamme lakeja ja määräyksiä Kohtelemme toisiamme ja asiakkaitamme kunnioittavasti Pyrimme aktiivisesti ehkäisemään syrjintää ja kiusaamista Meidät on helppo tavoittaa ja meitä on helppo ymmärtää Olemme luotettavia Kilpailemme oikeudenmukaisesti ja rehellisesti Emme tarjoa tai ota vastaan sopimattomia lahjoja ja/tai edustusta Vältämme eturistiriitoja Suojaamme asiakkaitamme koskevaa tietoa Emme levitä luottamuksellista tietoa Toimimme ympäristöä säästäen Korjaamme virheet ja opimme niistä Työntekijöiden tulee noudattaa hyvää arvostelukykyä ja varovaisuutta myös työn ulkopuolisessa toiminnassa. 5

6 Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistaminen, arvioiminen ja käsittely Eturistiriitoja saattaa esiintyä kaikenlaisessa liiketoiminnassa. Siksi Ifin on punnittava mahdollisten eturistiriitojen syntymisen riski jokaisella toimintansa osa-alueella. Eturistiriita syntyy, kun kahden eri osapuolen edut jonkin asian puitteissa eroavat toisistaan: esimerkiksi tilanteessa, jossa omat etusi ovat ristiriidassa yrityksen etujen kanssa tai jossa yrityksen edut ovat ristiriidassa esimerkiksi asiakkaiden tai omistajien etujen kanssa. Eturistiriidat voivat olla haitallisia tai vahinkoa aiheuttamattomia. Haitallisia eturistiriitatilanteita ovat esimerkiksi, kun sama työntekijä sekä tarkastaa että hyväksyy maksun, kun yritys suosii työntekijän yksityiselämän tai työn kautta tuntemaa tavarantoimittajaa, lahjuksen vastaanottaminen ja kahden tai useamman tahon samanaikainen edustaminen päätöksenteossa. Vahinkoa aiheuttamattomat eturistiriidat ovat tilanteita, joita voi esiintyä (ja esiintyy) kaikenlaisessa liiketoiminnassa. Esimerkki vahinkoa aiheuttamattomasta eturistiriidasta on tarve priorisoida usean liiketoiminta-alueen tai -yksikön keskenään ristiriidassa olevia etuja. Toimintaperiaatteissamme on lisää esimerkkejä tilanteista, joissa saattaa syntyä eturistiriitoja. Haitalliset eturistiriidat on tunnistettava, arvioitava ja poistettava tai niitä on pyrittävä välttämään. Vahinkoa aiheuttamattomat eturistiriidat on tunnistettava, arvioitava ja ratkaistava. Kaikkien esimiesten on varmistettava, että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan, arvioidaan ja ratkaistaan (ja tarvittaessa raportoidaan). Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on eturistiriitatilanteita käsittelevä verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. Toimintaperiaatteet ympäristöasioissa ympäristöstä huolehtiminen päivittäisessä toiminnassa Ifin tulee tehdä päivittäin konkreettisia ympäristöä parantavia toimenpiteitä. Ifin tulee aina pyrkiä etsimään yrityksen, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kannalta ympäristöystävällisin ratkaisu ja antaa työntekijöille ohjeistusta ja tukea, jotta nämä voisivat toimia ympäristöä suojelevasti. Ifin työntekijöiden on toimittava päivittäisessä työssään yhdessä paremman ympäristön puolesta. Intranetin ympäristösivuille on koottu esimerkkejä päivittäisistä toimenpiteistä, joilla saavutetaan parempi ympäristö. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on myös Ifin ympäristötyötä käsittelevä verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. 6

7 Työpaikkakäyttäytyminen Turvallisuuden ja tietoturvan toimintaperiaate miten ifissä tulee käsitellä fyysistä turvallisuutta, henkilökohtaista turvallisuutta ja tietojenkäsittelyn välineitä? Ifissä tulee olla tehokkaat turvatoimet asiakkaiden, työntekijöiden, omaisuuden, liiketoiminnan ja tulosten suojelemiseksi. Päätavoitteena on, etteivät puutteellinen osaaminen, virheelliset tekniset ratkaisut, ajattelemattomuus, lojaaliuden puute tai rikollinen toiminta uhkaa Ifin liiketoimintaa. Fyysinen turvallisuus on Ifin toimistojen ja omaisuuden turvallisuutta. Fyysisen turvallisuuden uhkia voivat olla esimerkiksi ryöstö, tulipalo, tulva tai jonkin tyyppinen rikollinen hyökkäys. Ifin tulee mahdollisuuksien mukaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen kyseisten uhkien synnyn. Jos jotakin kuitenkin tapahtuu, vahinkoa tulee yrittää rajoittaa. Henkilökohtainen turvallisuus on Ifin työntekijöiden tai muiden Ifin toimitiloissa olevien henkilöiden turvallisuutta. Jos Ifin työntekijä, Ifin konsultti tai jokin Ifin toimistoista joutuu uhan kohteeksi, tutkintaosaston on (yhteistyössä Ifin Security Managerin kanssa) tuettava linjaorganisaatiota tällaisessa akuutissa tilanteessa. Ifissä tietojenkäsittelyn välineitä ovat kaikki tietotekniset laitteet, jotka If omistaa, joita se valvoo tai jotka se on ainakin hyväksynyt käytettäväksi työssä. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojärjestelmät, tietokoneet, muistitikut ja viestintävälineet (sähköposti, kämmentietokoneet, internetin käyttö työssä jne.). On erittäin tärkeää, että Ifissä oleva tieto on oikeaa ja täydellistä, saatavilla tarvittaessa, suojattu luvattomalta käytöltä, varkauksilta, vaurioilta ja tuholta, että tieto voidaan palauttaa ja että se on jäljitettävissä. Tämä riippuu siitä, miten kukin työntekijä käyttää tietojenkäsittelyn työvälineitä. Kaikki Ifissä käytettävät tietojenkäsittelyn välineet on tarkoitettu käytettäväksi työssä. Työntekijät saavat kuitenkin jossain määrin käyttää viestintävälineitä yksityisiin tarkoituksiin. Kaikki tarpeeton ja/tai asiaton yksityinen käyttö sekä yksityinen käyttö, jolla voi olla negatiivinen vaikutus tietoturvallisuuteen, joka kuormittaa tarpeettomasti tietoverkkoa tai joka vaikuttaa työtehtävien suorittamiseen, on kiellettyä. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on turvallisuutta ja tietoturvallisuutta koskeva verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. 7

8 Ohje Sosiaalinen media työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan ja työntekijän yksityiselämä missä kulkee niiden välinen raja? Ifin sosiaalisella medialla tarkoitetaan sellaisia verkkosivustoja, kuten Facebook, Twitter, blogit tai foorumit, joilla käyttäjät luovat ja muokkaavat yhdessä sisältöä ja joilla If toimii aktiivisesti brändillään. Työntekijöiden on pyrittävä aina vaalimaan Ifin hyvää mainetta. Ifin on voitava valvoa mitä yrityksen nimissä ja Ifin brändin puitteissa sanotaan, jotta tiedot olisivat mahdollisimman oikeat. Kaikkien työntekijöiden on huomioitava seuraavat perusperiaatteet sekä työssä että sen ulkopuolella: Käytä tervettä järkeä. Sosiaalisessa mediassa voit aivan hyvin kertoa, että työskentelet Ifissä, mikäli keskustelun aihe on asiallinen eli se on esimerkiksi Ifin yleisten käyttäytymissääntöjen, työpaikkakäyttäytymisen ja viestintäsääntöjen mukainen. Et saa koskaan keskustella luottamuksellisista tiedoista sosiaalisessa mediassa. Muista, että allekirjoitit salassapitosopimuksen työsuhteen alussa! Kaikkien työntekijöiden on huomioitava seuraavat Ifin sosiaalista mediaa koskevat perusperiaatteet: Vain tietyt, viestintäosaston hyväksymät työntekijät saavat hoitaa viestintää Ifin nimissä Ifin sosiaalisessa mediassa. Muut työntekijät eivät saa toimia aktiivisesti Ifin Facebook-sivuilla. Työntekijät eivät saa koskaan kommentoida sisältöä yksityishenkilöinä tai Ifin työntekijöinä. Työntekijät saavat tietenkin kommentoida esimerkiksi vakuutuksiin liittyviä asioita yleisellä tasolla muilla foorumeilla kuin Ifin Facebook-sivuilla ja keskustella aiheesta, mutta heidän on käytettävä omaa nimeään, eivätkä he saa viitata Ifin brändiin. Mikäli työntekijä havaitsee sosiaalisessa mediassa jotakin, jota Ifin pitäisi kommentoida virallisesti, hänen tulee ottaa yhteyttä viestintäosastoon. Kyse voi olla esimerkiksi tyytymättömistä asiakkaista, perusteettomista huhuista, merkittävistä väärinymmärryksistä tai salassapitovelvollisuuden rikkomuksista. Sosiaalista mediaa koskevien määräysten laiminlyönti saattaa johtaa työsuhteeseen vaikuttaviin vakaviin seurauksiin. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on turvallisuutta ja tietoturvallisuutta koskeva verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. Kurssi sisältää myös internetin käytön kannalta olennaista tietoa. 8

9 Toimintaohje Matkapuhelimet mobiililaite on työväline Mobiililaitteita tulee käyttää pääasiallisesti työtehtävien suorittamiseen. Mobiililaitteeseen tallennettavia tietoja tulee käsitellä Turvallisuuden ja tietoturvan periaatteen mukaisesti. Mobiililaitteiden yksityiskäytöstä on olemassa paikallisia määräyksiä. Mobiililaitteet ostetaan tai vaihdetaan paikallisen hankintajärjestelmän kautta. Mobiililaitteita ei saa käyttää työhön liittymättömien tavaroiden tai palveluiden ostamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi: Lainat Musiikki tai soittoäänet Pelit Julkisen liikenteen matkaliput Pysäköinti Radio-/tv-ohjelmien äänestykset Rahan lahjoittaminen avun tarpeessa oleville tiettyyn numeroon soittamalla Mainosten ostaminen internetissä Esimiesten on tunnettava mobiililaitteiden kustannuksia koskevat määräykset ja mikäli paikallisissa määräyksissä ei muuta ilmoiteta, käytävä läpi työntekijöiden mobiililaitteiden käytöstä laadittavat kuukausiraportit. Ohje Kokoukset ja matkat matkusta aina halvimmalla mahdollisella hinnalla Mieti aina voitko matkustamisen sijaan pitää esimerkiksi puhelin-, verkko- tai videoneuvottelun. Jos matkustaminen on välttämätöntä, matka on varattava heti kun kokous tiedossa, jotta voidaan löytää halvimmat liput. Matkusta aina mahdollisimman pienin kustannuksin, mutta ota kuitenkin matkan olosuhteet huomioon. Matkaliput varataan intranetin kokous- ja matkaportaalista. 9

10 Ohje Sisäiset tutkinnat if ei hyväksy väärinkäytöksiä Mitä väärinkäytöksillä tarkoitetaan? Väärinkäytöksillä tarkoitetaan epärehellistä, epäeettistä tai laitonta toimintaa tai toimintaa, joka on ristiriidassa Ifin sisäisten sääntöjen kanssa. Epäiltyjen väärinkäytösten raportoiminen: Ensisijaisesti väärinkäytöstä epäilevän työntekijän tulee ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Tämän jälkeen epäilysten tutkiminen on esimiehen vastuulla. Jos esimies tarvitsee asiassa apua, hänen tulee ottaa yhteyttä tutkintaosastoon. Toissijaisesti väärinkäytöstä epäilevä työntekijä voi raportoida asiasta suoraan (i) Tutkintaosastolle, (ii) henkilöstöosastolle tai (iii) eettisistä asioista vastaavalle/ eettiselle komitealle. Väärinkäytös on myös ns. poikkeava tapahtuma. Esimiehen tai tutkintaosaston johtajan tulee raportoida kaikista tämän kaltaisista poikkeavista tapahtumista intranetin tapahtumaraportointi-työkalussa. Henkilötiedot eivät saa käydä ilmi raportista. Esimies ja henkilöstöosasto päättävät yhdessä väärinkäytöksen mahdollisista seurauksista työntekijän työsuhteeseen. Ifille on tärkeää, että väärinkäytökset havaitaan ja estetään. Mikäli yhtiössä herää epäilys väärinkäytöksestä, tilanne on tutkittava ja vakavissa tapauksissa on ryhdyttävä oikeustoimiin. 10

11 Henkilötiedot Ifin on aina varmistettava, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön puitteissa, asianmukaisella tavalla ja hyvin tapojen mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on olennainen osa Ifin päivittäistä toimintaa, joten meidän on aina otettava huomioon henkilöiden yksityisyyden suoja. Henkilötietoja on käsiteltävä tarkoitukseen sopivalla tavalla. Henkilötietoihin liittyvät salassapitovelvollisuudet koskevat kaikkia Ifin työntekijöitä sekä Ifille työtä tekeviä konsultteja ja yrittäjiä. Paikallista lainsäädäntöä on aina noudatettava. 11

12 Päätökset ja aksut Organisaatiossa tulee olla selkeä vastuunjako. Yksi ja sama henkilö ei saa itse hoitaa koko prosessia liiketoimintaa koskevasta päätöksestä maksamiseen asti (kaksinkertaisen tarkastuksen periaate). Liiketoimintaa koskeva päätöksenteko (päätösprosessit) Yhtiön edustaminen (asiakirjojen allekirjoittaminen) Maksujen suorittaminen (tarkastaminen ja hyväksyminen) Liiketoimintaa koskevat päätökset ja allekirjoitukset Asiakirja Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavat toimintaperiaatteet Ohje Allekirjoitukset Ei koske vakuutussopimuksia X X Ei koske sijoitustoiminnan rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia X X Liiketoimintaa koskevia toimintaperiaatteita ja allekirjoittamista koskevia ohjeita sovelletaan kaikkiin muihin Ifissä tehtäviin liiketoimintaa koskeviin päätöksiin, kuten vahinkokäsittelyä, hankintaa, ulkoistamista jne. koskevien asiakirjojen allekirjoittamiseen. Vakuutussopimuksiin liittyviin liiketoimintaa koskeviin päätöksiin ja allekirjoituksiin sovelletaan Underwriting Policy -toimintaperiaatetta ja siihen perustuvia ohjeita ja valtuuksia. Liiketoimintaa koskeviin päätöksiin ja rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia koskevien asiakirjojen allekirjoittamiseen sovelletaan Investment Policy -toimintaperiaatetta ja siihen perustuvia ohjeita ja valtuuksia. 12

13 Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavat toimintaperiaatteet Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikki Ifin sitoumukset noudattavat yrityksen strategiaa ja sääntöjä, oikean henkilön on tehtävä organisaatiossa sisäiset liiketoimintaa koskevat päätökset ennen kuin sopimus tai muu sitoumus sitoo Ifiä. Liiketoimintaa koskevan päätöksen tekevän henkilön on vähintään varmistettava, että: Päätös kuuluu päätöksentekijän tehtäviin ja vastuualueeseen; Jos liiketoimintaa koskeva päätös tulee johtamaan: o Sitoumukseen, jonka arvo on vähintään 10 MSEK, myös If Skadeförsäkring o Holding AB (publ):n toimitusjohtajan tulee hyväksyä päätös; Sitoumukseen, jonka arvo on 5 10 MSEK, myös kyseisen yhtiön toimitusjohtajan tulee hyväksyä päätös; ja Jos liiketoimintaa koskeva päätös tulee johtamaan sitoumukseen, jonka arvo on vähintään 3 MSEK, Corporate Legal -osaston tulee ottaa asiaan kantaa ennen päätöksen tekemistä. Rutiiniasioissa työntekijällä on oikeus tehdä tiettyä liiketoimintaa koskeva päätös, jos hänellä on oikeus myös vahvistaa samansuuruinen maksu. Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavissa toimintaperiaatteissa on myös luettelo joihinkin merkittäviin päätöksiin liittyvistä erikoismenettelyistä. Mikäli luettelossa on mainittu tietty päätöksentekijä tai päätöksentekotapa, sitä on noudatettava. 13

14 Ohje Allekirjoitukset Yrityksen lukuun allekirjoitettu asiakirja on todiste siitä, että yritystä velvoittaa sitoumus asiakirjan toista osapuolta kohtaan. Ennen kuin työntekijä allekirjoittaa asiakirjan Ifin lukuun, hänen on varmistettava vähintään, että: Hänellä on valtuudet allekirjoittaa asiakirja; Hän tuntee asian riittävän yksityiskohtaisesti; Asiakirjan sisältämästä sitoumuksesta on olemassa liiketoimintaa koskeva päätös; Asiakirja on liiketoimintaa koskevan päätöksen mukainen; ja Hän ei allekirjoita samaa asiakirjaa useampien If-yhtiöiden lukuun. Ifin työntekijällä on oikeus allekirjoittaa yritystä sitovia asiakirjoja sellaisissa rutiiniasioissa, joissa hänellä on myös oikeus tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Mikäli asia on epätavallinen tai laaja ja siksi rutiiniasioiden ulkopuolella, pitää allekirjoittajalla olla valtuutus allekirjoittaa yhtiön lukuun. Muussa tapauksessa henkilön, jolla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus, pitää allekirjoittaa asiakirja. Yksi vai kaksi henkilöä? Kyllä Sama henkilö voi tehdä liiketoimintaa koskevan päätöksen ja allekirjoittaa asiakirjat Johtaako asia välittömään maksuun? Ei Kahden eri henkilön tulee tehdä liiketoimintaa koskeva päätös ja allekirjoittaa asiakirjat Kaksinkertaisen tarkastuksen periaatetta rikottaisiin, jos asia ei johda välittömään maksuun ja henkilö tekisi yksin sekä liiketoimintaa koskevan päätöksen että allekirjoittaisi yhtiön lukuun. Tällaisissa tapauksissa kahden eri henkilön tulee hoitaa prosessin eri vaiheita. Välitön maksu on maksu, joka suoritetaan heti tai pian liiketoimintaa koskevan päätöksen tai tavaroiden tai palveluiden oston todistavan asiakirjan allekirjoittamisen jälkeen. 14

15 Delegointi, tarkastaminen ja hyväksyminen Asiakirja Ohje Nimenkirjoitusoikeuden myöntäminen Ohje Tarkastaminen ja hyväksyminen Ei koske vahinkoja X Ei koske sijoitustoiminnan rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia X X Nimenkirjoitusoikeuden myöntämistä koskeva ohje määrittää sen, kuka Ifissä saa myöntää oikeuden hyväksyä ulkoiset maksut ja sisäiset kirjanpitotapahtumat. Ohjeen liitteenä on luettelo henkilöistä (ja summista), joille tällaiset oikeudet on myönnetty. Huom! Ohje koskee Ifin koko toimintaa rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia lukuun ottamatta. Rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia koskevaan delegointiin, tarkastamiseen ja hyväksymiseen sovelletaan Investment Policy -toimintaperiaatetta ja siihen perustuvia ohjeita ja oikeuksia. Tarkastamista ja hyväksymistä koskeva ohje antaa yksityiskohtaisemmat määräykset siitä, kuinka tarkastaminen ja hyväksyminen tulee tehdä ja kuinka ohjeen sisältämät nimenkirjoitusoikeudet tulee tallentaa. Vakuutusvahinkoja koskevien prosessien tarkastamisessa ja hyväksymisessä noudatetaan liiketoiminta-alueiden ja liiketoimintayksiköiden ohjeistuksia. Kaikki Ifin maksamat maksut on sekä tarkastettava että hyväksyttävä. Sama henkilö ei voi sekä tarkastaa että hyväksyä maksua (kaksinkertaisen tarkastuksen periaate). Kaikilla Ifin työntekijöillä on oikeus tarkastaa kuluja ja tilauksia. Tarkastajan on vähintään varmistettava, että: Lasku/kuitti vastaa tilausta ja sovittua palvelutasoa; Asiakirja sisältää oikeat tiedot, esim. summa, alv, hyvityslaskujen vähennykset ja alennukset; Vaadittavat tositteet ovat kunnossa; ja Tiliöinti on tehty oikein. Ainoastaan virallisen hyväksymisoikeuden saaneilla henkilöillä on oikeus hyväksyä kustannuksia. Omien kustannusten hyväksyminen on kielletty. Hyväksyvän henkilön on varmistettava vähintään, että: Asia kuuluu sellaisen toiminnan piiriin, josta hyväksyjä vastaa; Maksu (summa jne.) kuuluu hyväksymisoikeuden piiriin (rekisteröity MOA:ssa tai vastaavassa paikallisessa järjestelmässä); Kaikki asian vaatimat tarkastukset on tehty; Tiliöinti on tehty oikein ja Maksu voidaan suorittaa vastaanottajalle oikealla tavalla. 15

16 /

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet 4.11.2013 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttöohje

Sosiaalisen median käyttöohje Sosiaalisen median käyttöohje 2 (5) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Taustaa... 3 Sosiaalisen median tukemat ydintoiminnot ja tavoitteet... 4 Osallistumisen periaatteet... 4 Koulutus... 5 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Krogerus Kirsi-Marja Salokangas 23 November 2010 ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY yksi viidestä suurimmasta asianajotoimistosta Suomessa

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN TIETOTURVAPOLITIIKKA

TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN TIETOTURVAPOLITIIKKA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN TIETOTURVAPOLITIIKKA Hyväksytty: Hämeenkyrön lautakunta 2.11.2011 Tarkastettu 29.4.2014 OK 1. JOHDANTO Tietojenkäsittely tukee Hämeenkyrön kunnan / n terveydenhuollon toimintayksikön

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset toimintaperiaatteet KUNTARAHOITUS Eettiset toimintaperiaatteet Hyväksytty: 21.10.2009 Päivitetty: 6.6.2014 Hyväksyjä: Hallitus Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sosiaalinen media työelämässä

Sosiaalinen media työelämässä Sosiaalinen media työelämässä 6.6.2014 Sosiaalinen media Yhtä selkeää määritelmää ei ole olemassa Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, muokata sitä, kommentoida, jakaa eteenpäin Sisältöä voi ainoastaan valvoa

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus. Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 15.3.2007: Henkilöstöturvallisuuden tavoitteet ja hallintakeinot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus. Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 15.3.2007: Henkilöstöturvallisuuden tavoitteet ja hallintakeinot T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 15.3.2007: Henkilöstöturvallisuuden tavoitteet ja hallintakeinot Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu , säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.01.2014 23 1. YLEISTÄ Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka asiakirjana sisältää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat,

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot