Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA"

Transkriptio

1 Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA 1

2 Johdanto Toimintaperiaatteet ja ohjeet ovat sisäisiä sääntöjä, joiden tulee ohjata Ifin työntekijöiden käyttäytymistä ja toimia. Näiden sisäisten sääntöjen perustana voivat olla joko ulkoiset säännöt tai sisäiset liiketoimintaa koskevat tai strategiset päätökset. Osa Ifin sisäisistä säännöistä tulee emoyhtiöltämme Sammolta, muista on päätetty vain Ifissä. Kaikkien työntekijöiden tulee pystyä noudattamaan heitä koskevia toimintaperiaatteita. Siksi linjaorganisaation eri tasojen esimiesten on varmistettava, että toimintaperiaatteiden ja ohjeiden tiedonkulku, täytäntöönpano ja koulutus toimivat niin hyvin, että niitä voidaan noudattaa. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa esimiehiä soveltamaan Ifin toimintaperiaatteita ja ohjeita omilla toiminta-alueillaan. Opas on lyhyt yhteenveto niistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, joita kaikkien työntekijöiden on noudatettava. Koska jokaisen työntekijän vastuulla on noudattaa sisäisiä sääntöjä, tämä opas ei poista tarvetta lukea ajankohtaisia toimintaperiaatteita kokonaan ja ymmärtää niiden sisältö. Sen sijaan oppaan tarkoitus on toimia yhtenä vaiheena toimintaperiaatteita koskevien asiakirjojen sisäistämiseen. Joissakin tapauksissa myös yhteistyökumppaneidemme on noudatettava tiettyjä Ifin toimintaperiaatteita ja/tai ohjeita. Yhteistyösopimuksesta on käytävä ilmi, jos yhteistyökumppanin on noudatettava ohjeita. Yhteistyöstä vastaavien Ifin työntekijöiden on myös varmistettava, että liikekumppanit saavat riittävästi tietoa toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotta he voivat noudattaa niitä. Kaikki toimintaperiaatteet ja ohjeet julkaistaan Ifin policy webissä. Sieltä löytyvät myös vastaukset yleisimpiin kysymyksiin sekä yleisiä toimintaperiaatteiden ja ohjeiden tehokasta toteuttamista koskevia neuvoja. Tähän oppaaseen yhteenvedonomaisesti kootut toimintaperiaatteet ja ohjeet on jaettu seuraaviin ryhmiin: Arvot ja yleiset käyttäytymissäännöt; Työpaikkakäyttäytyminen; Henkilötiedot; ja Päätökset ja maksut. Compliance unit versio 2

3 Sisältö Arvot ja yleiset käyttäytymissäännöt...4 Sammon toimintaohjeet...4 Eettiset toimintaperiaatteet...5 Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet...6 Toimintaperiaatteet ympäristöasioissa...6 Työpaikkakäyttäytyminen...7 Turvallisuuden ja tietoturvan toimintaperiaate...7 Ohje Sosiaalinen media...8 Toimintaohje Matkapuhelimet...9 Ohje Kokoukset ja matkat...9 Ohje Sisäiset tutkinnat...10 Henkilötiedot...11 Päätökset ja maksut...12 Liiketoimintaa koskevat päätökset ja allekirjoitukset...12 Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavat toimintaperiaatteet...13 Ohje Allekirjoitukset...14 Delegointi, tarkastaminen ja hyväksyminen

4 Arvot ja yleiset käyttäytymissäännöt Sammon toimintaohjeet mitä meidän tulee muistaa ollessamme tekemisissä muiden henkilöiden kanssa ifissä tai sen ulkopuolella? Sovellamme eettisiä arvoja ja lojaalia käytöstä, avoimuutta ja yrittäjyyttä. Nämä arvot heijastavat tapaamme johtaa ja organisoida liiketoimintaamme, jatkaa yhteiskuntavastuumme kehittämistä sekä tapaamme käsitellä asiakkaitamme, henkilökuntaamme, sijoittajia, viranomaisia, sidosryhmiä ja muita yhteistyökumppaneita. Liiketoimintamme johtaminen ja organisoiminen Toimintamme tulee aina noudattaa asianmukaisia lakeja ja viranomaisten ohjeita ja sääntöjä. Yhteiskuntavastuumme kehittäminen Meidän tulee edistää yrityksen ja sen osakkeenomistajien edellyttämiä kestäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia arvoja. Edistämme yleistä sosiaalista hyvinvointia ja asiakkaidemme taloudellista vakautta tarjoamalla laadukkaita vakuutustuotteita. Yleiset liiketoimintaperiaatteet Yrityksiämme tulee johtaa terveiden ja järkevien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Sinun tulee toimia yrityksen parhaaksi. Sinun tulee välttää tilanteita, joissa omat etusi saattavat olla ristiriidassa yrityksen etujen kanssa. Työhön liittyvissä suhteissa saa antaa ja vastaanottaa vain pieniä ja tavanomaisia lahjoja ja muita etuja. Et saa levittää luottamuksellisia tietoja tai ajaa niiden avulla omia etujasi tai perheesi, ystäviesi tai muiden yhteystahojen etuja. Suhteet asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja osakkeenomistajiin Asiakassuhteitamme tulee vaalia kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti, uskollisesti, luottamuksellisesti ja palveluhenkisesti. Asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti, eikä yksittäistä asiakasta saa kohtuuttomasti suosia muiden asiakkaiden kustannuksella. Emme tee (tietoisesti) yhteistyötä sellaisten asiakkaiden tai tahojen kanssa, jotka rikkovat lakia tai toimivat terveiden liiketoimintatapojen vastaisesti. Vakuutuspalveluja tarjotessamme meidän tulee aina noudattaa viranomaisten sääntöjä ja hankkia tarpeeksi tietoja estääksemme rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja muut lainvastaiset toimet. Kohtelemme kaikkia osakkeenomistajiamme ja sijoittajiamme tasavertaisesti. Suhteet työntekijöihin Työympäristömme tulee olla tasa-arvoinen, miellyttävä ja avoin. Jokaista työntekijää tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti tämän sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, iästä tai fyysisistä kyvyistä riippumatta. Sinun tulee hoitaa työsi hyvin ja tehokkaasti eli toimia oma-aloitteisesti ja olla huolellinen, palveluhenkinen ja taloudellinen. Sinulla tulee olla esimiehesi lupa toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai hankkia toinen työ. 4

5 Suhteet muihin tahoihin Meidän tulee aina noudattaa paikallisia lakeja ja edistää avointa ja aktiivista vuoropuhelua ja yhteyttä valvontaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Ulkoisen viestintämme tulee olla avointa ja selkeää ja meidän tulee ottaa huomioon emoyhtiömme Sammon velvoitteet osakemarkkinoilla. Eettiset toimintaperiaatteet on yksinkertaisesti oikein tehdä oikein Eettistä toimintaa voidaan kuvata oikeaksi ja perustelluksi toiminnaksi. Eettisessä toiminnassa on kyse siitä, miten tulee käyttäytyä. Ifin toimialalla luotettavuus on hyvin tärkeää. Siksi kaikkien työntekijöiden on käyttäydyttävä tavalla, jolla saavutetaan ajan kuluessa asiakkaiden, liikekumppaneiden, muiden työntekijöiden, joukkoviestintävälineiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien luottamus ja kunnioitus. Eettinen käyttäytyminen ja hyvä moraali ovat Ifille erittäin tärkeitä ja jokainen työntekijä on vastuussa siitä, että hän toimii Ifin korkeiden eettisten standardien mukaisesti. Alla on tiivistelmä eettisistä toimintaperiaatteista. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on eettisiä kysymyksiä käsittelevä verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. HR:n intranet-sivuilla on konkreettisempaa tietoa erilaisten eettisten kysymysten käsittelystä. Ifillä on toimintaperiaatteita, järjestelmiä ja prosesseja, joilla varmistetaan eettinen käyttäytyminen kaikissa liiketoiminnan osissa, mutta todellisuudessa niillä ei ole mitään arvoa, ellei jokainen työntekijä toimi eettisellä tavalla toimintaperiaatteita, arvoja ja sisäisiä sääntöjä noudattaen. Uusien työntekijöiden (myös määräaikaisten) ja konsulttien on saatava tutustua Ifin eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vahvistettava, että he ovat lukeneet toimintaperiaatteet ja että he sitoutuvat noudattamaan niitä. Kaikkia työntekijöitä ja konsultteja on myös muistutettava Ifin tietoja koskevasta vaitiolovelvollisuudesta. Kaikkien työntekijöiden tulee muistaa seuraavat perusvaatimukset sekä asiakkaiden ja ulkopuolisten sidosryhmien että toistensa kanssa toimiessaan: Korkeat eettiset vaatimukset ovat kestävän menestyksen edellytys Kaikilla on sama ihmisarvo Noudatamme lakeja ja määräyksiä Kohtelemme toisiamme ja asiakkaitamme kunnioittavasti Pyrimme aktiivisesti ehkäisemään syrjintää ja kiusaamista Meidät on helppo tavoittaa ja meitä on helppo ymmärtää Olemme luotettavia Kilpailemme oikeudenmukaisesti ja rehellisesti Emme tarjoa tai ota vastaan sopimattomia lahjoja ja/tai edustusta Vältämme eturistiriitoja Suojaamme asiakkaitamme koskevaa tietoa Emme levitä luottamuksellista tietoa Toimimme ympäristöä säästäen Korjaamme virheet ja opimme niistä Työntekijöiden tulee noudattaa hyvää arvostelukykyä ja varovaisuutta myös työn ulkopuolisessa toiminnassa. 5

6 Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistaminen, arvioiminen ja käsittely Eturistiriitoja saattaa esiintyä kaikenlaisessa liiketoiminnassa. Siksi Ifin on punnittava mahdollisten eturistiriitojen syntymisen riski jokaisella toimintansa osa-alueella. Eturistiriita syntyy, kun kahden eri osapuolen edut jonkin asian puitteissa eroavat toisistaan: esimerkiksi tilanteessa, jossa omat etusi ovat ristiriidassa yrityksen etujen kanssa tai jossa yrityksen edut ovat ristiriidassa esimerkiksi asiakkaiden tai omistajien etujen kanssa. Eturistiriidat voivat olla haitallisia tai vahinkoa aiheuttamattomia. Haitallisia eturistiriitatilanteita ovat esimerkiksi, kun sama työntekijä sekä tarkastaa että hyväksyy maksun, kun yritys suosii työntekijän yksityiselämän tai työn kautta tuntemaa tavarantoimittajaa, lahjuksen vastaanottaminen ja kahden tai useamman tahon samanaikainen edustaminen päätöksenteossa. Vahinkoa aiheuttamattomat eturistiriidat ovat tilanteita, joita voi esiintyä (ja esiintyy) kaikenlaisessa liiketoiminnassa. Esimerkki vahinkoa aiheuttamattomasta eturistiriidasta on tarve priorisoida usean liiketoiminta-alueen tai -yksikön keskenään ristiriidassa olevia etuja. Toimintaperiaatteissamme on lisää esimerkkejä tilanteista, joissa saattaa syntyä eturistiriitoja. Haitalliset eturistiriidat on tunnistettava, arvioitava ja poistettava tai niitä on pyrittävä välttämään. Vahinkoa aiheuttamattomat eturistiriidat on tunnistettava, arvioitava ja ratkaistava. Kaikkien esimiesten on varmistettava, että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan, arvioidaan ja ratkaistaan (ja tarvittaessa raportoidaan). Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on eturistiriitatilanteita käsittelevä verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. Toimintaperiaatteet ympäristöasioissa ympäristöstä huolehtiminen päivittäisessä toiminnassa Ifin tulee tehdä päivittäin konkreettisia ympäristöä parantavia toimenpiteitä. Ifin tulee aina pyrkiä etsimään yrityksen, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kannalta ympäristöystävällisin ratkaisu ja antaa työntekijöille ohjeistusta ja tukea, jotta nämä voisivat toimia ympäristöä suojelevasti. Ifin työntekijöiden on toimittava päivittäisessä työssään yhdessä paremman ympäristön puolesta. Intranetin ympäristösivuille on koottu esimerkkejä päivittäisistä toimenpiteistä, joilla saavutetaan parempi ympäristö. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on myös Ifin ympäristötyötä käsittelevä verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. 6

7 Työpaikkakäyttäytyminen Turvallisuuden ja tietoturvan toimintaperiaate miten ifissä tulee käsitellä fyysistä turvallisuutta, henkilökohtaista turvallisuutta ja tietojenkäsittelyn välineitä? Ifissä tulee olla tehokkaat turvatoimet asiakkaiden, työntekijöiden, omaisuuden, liiketoiminnan ja tulosten suojelemiseksi. Päätavoitteena on, etteivät puutteellinen osaaminen, virheelliset tekniset ratkaisut, ajattelemattomuus, lojaaliuden puute tai rikollinen toiminta uhkaa Ifin liiketoimintaa. Fyysinen turvallisuus on Ifin toimistojen ja omaisuuden turvallisuutta. Fyysisen turvallisuuden uhkia voivat olla esimerkiksi ryöstö, tulipalo, tulva tai jonkin tyyppinen rikollinen hyökkäys. Ifin tulee mahdollisuuksien mukaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen kyseisten uhkien synnyn. Jos jotakin kuitenkin tapahtuu, vahinkoa tulee yrittää rajoittaa. Henkilökohtainen turvallisuus on Ifin työntekijöiden tai muiden Ifin toimitiloissa olevien henkilöiden turvallisuutta. Jos Ifin työntekijä, Ifin konsultti tai jokin Ifin toimistoista joutuu uhan kohteeksi, tutkintaosaston on (yhteistyössä Ifin Security Managerin kanssa) tuettava linjaorganisaatiota tällaisessa akuutissa tilanteessa. Ifissä tietojenkäsittelyn välineitä ovat kaikki tietotekniset laitteet, jotka If omistaa, joita se valvoo tai jotka se on ainakin hyväksynyt käytettäväksi työssä. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojärjestelmät, tietokoneet, muistitikut ja viestintävälineet (sähköposti, kämmentietokoneet, internetin käyttö työssä jne.). On erittäin tärkeää, että Ifissä oleva tieto on oikeaa ja täydellistä, saatavilla tarvittaessa, suojattu luvattomalta käytöltä, varkauksilta, vaurioilta ja tuholta, että tieto voidaan palauttaa ja että se on jäljitettävissä. Tämä riippuu siitä, miten kukin työntekijä käyttää tietojenkäsittelyn työvälineitä. Kaikki Ifissä käytettävät tietojenkäsittelyn välineet on tarkoitettu käytettäväksi työssä. Työntekijät saavat kuitenkin jossain määrin käyttää viestintävälineitä yksityisiin tarkoituksiin. Kaikki tarpeeton ja/tai asiaton yksityinen käyttö sekä yksityinen käyttö, jolla voi olla negatiivinen vaikutus tietoturvallisuuteen, joka kuormittaa tarpeettomasti tietoverkkoa tai joka vaikuttaa työtehtävien suorittamiseen, on kiellettyä. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on turvallisuutta ja tietoturvallisuutta koskeva verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. 7

8 Ohje Sosiaalinen media työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan ja työntekijän yksityiselämä missä kulkee niiden välinen raja? Ifin sosiaalisella medialla tarkoitetaan sellaisia verkkosivustoja, kuten Facebook, Twitter, blogit tai foorumit, joilla käyttäjät luovat ja muokkaavat yhdessä sisältöä ja joilla If toimii aktiivisesti brändillään. Työntekijöiden on pyrittävä aina vaalimaan Ifin hyvää mainetta. Ifin on voitava valvoa mitä yrityksen nimissä ja Ifin brändin puitteissa sanotaan, jotta tiedot olisivat mahdollisimman oikeat. Kaikkien työntekijöiden on huomioitava seuraavat perusperiaatteet sekä työssä että sen ulkopuolella: Käytä tervettä järkeä. Sosiaalisessa mediassa voit aivan hyvin kertoa, että työskentelet Ifissä, mikäli keskustelun aihe on asiallinen eli se on esimerkiksi Ifin yleisten käyttäytymissääntöjen, työpaikkakäyttäytymisen ja viestintäsääntöjen mukainen. Et saa koskaan keskustella luottamuksellisista tiedoista sosiaalisessa mediassa. Muista, että allekirjoitit salassapitosopimuksen työsuhteen alussa! Kaikkien työntekijöiden on huomioitava seuraavat Ifin sosiaalista mediaa koskevat perusperiaatteet: Vain tietyt, viestintäosaston hyväksymät työntekijät saavat hoitaa viestintää Ifin nimissä Ifin sosiaalisessa mediassa. Muut työntekijät eivät saa toimia aktiivisesti Ifin Facebook-sivuilla. Työntekijät eivät saa koskaan kommentoida sisältöä yksityishenkilöinä tai Ifin työntekijöinä. Työntekijät saavat tietenkin kommentoida esimerkiksi vakuutuksiin liittyviä asioita yleisellä tasolla muilla foorumeilla kuin Ifin Facebook-sivuilla ja keskustella aiheesta, mutta heidän on käytettävä omaa nimeään, eivätkä he saa viitata Ifin brändiin. Mikäli työntekijä havaitsee sosiaalisessa mediassa jotakin, jota Ifin pitäisi kommentoida virallisesti, hänen tulee ottaa yhteyttä viestintäosastoon. Kyse voi olla esimerkiksi tyytymättömistä asiakkaista, perusteettomista huhuista, merkittävistä väärinymmärryksistä tai salassapitovelvollisuuden rikkomuksista. Sosiaalista mediaa koskevien määräysten laiminlyönti saattaa johtaa työsuhteeseen vaikuttaviin vakaviin seurauksiin. Learning Managerissa If Akatemian sivuilla on turvallisuutta ja tietoturvallisuutta koskeva verkkokurssi niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. Kurssi sisältää myös internetin käytön kannalta olennaista tietoa. 8

9 Toimintaohje Matkapuhelimet mobiililaite on työväline Mobiililaitteita tulee käyttää pääasiallisesti työtehtävien suorittamiseen. Mobiililaitteeseen tallennettavia tietoja tulee käsitellä Turvallisuuden ja tietoturvan periaatteen mukaisesti. Mobiililaitteiden yksityiskäytöstä on olemassa paikallisia määräyksiä. Mobiililaitteet ostetaan tai vaihdetaan paikallisen hankintajärjestelmän kautta. Mobiililaitteita ei saa käyttää työhön liittymättömien tavaroiden tai palveluiden ostamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi: Lainat Musiikki tai soittoäänet Pelit Julkisen liikenteen matkaliput Pysäköinti Radio-/tv-ohjelmien äänestykset Rahan lahjoittaminen avun tarpeessa oleville tiettyyn numeroon soittamalla Mainosten ostaminen internetissä Esimiesten on tunnettava mobiililaitteiden kustannuksia koskevat määräykset ja mikäli paikallisissa määräyksissä ei muuta ilmoiteta, käytävä läpi työntekijöiden mobiililaitteiden käytöstä laadittavat kuukausiraportit. Ohje Kokoukset ja matkat matkusta aina halvimmalla mahdollisella hinnalla Mieti aina voitko matkustamisen sijaan pitää esimerkiksi puhelin-, verkko- tai videoneuvottelun. Jos matkustaminen on välttämätöntä, matka on varattava heti kun kokous tiedossa, jotta voidaan löytää halvimmat liput. Matkusta aina mahdollisimman pienin kustannuksin, mutta ota kuitenkin matkan olosuhteet huomioon. Matkaliput varataan intranetin kokous- ja matkaportaalista. 9

10 Ohje Sisäiset tutkinnat if ei hyväksy väärinkäytöksiä Mitä väärinkäytöksillä tarkoitetaan? Väärinkäytöksillä tarkoitetaan epärehellistä, epäeettistä tai laitonta toimintaa tai toimintaa, joka on ristiriidassa Ifin sisäisten sääntöjen kanssa. Epäiltyjen väärinkäytösten raportoiminen: Ensisijaisesti väärinkäytöstä epäilevän työntekijän tulee ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Tämän jälkeen epäilysten tutkiminen on esimiehen vastuulla. Jos esimies tarvitsee asiassa apua, hänen tulee ottaa yhteyttä tutkintaosastoon. Toissijaisesti väärinkäytöstä epäilevä työntekijä voi raportoida asiasta suoraan (i) Tutkintaosastolle, (ii) henkilöstöosastolle tai (iii) eettisistä asioista vastaavalle/ eettiselle komitealle. Väärinkäytös on myös ns. poikkeava tapahtuma. Esimiehen tai tutkintaosaston johtajan tulee raportoida kaikista tämän kaltaisista poikkeavista tapahtumista intranetin tapahtumaraportointi-työkalussa. Henkilötiedot eivät saa käydä ilmi raportista. Esimies ja henkilöstöosasto päättävät yhdessä väärinkäytöksen mahdollisista seurauksista työntekijän työsuhteeseen. Ifille on tärkeää, että väärinkäytökset havaitaan ja estetään. Mikäli yhtiössä herää epäilys väärinkäytöksestä, tilanne on tutkittava ja vakavissa tapauksissa on ryhdyttävä oikeustoimiin. 10

11 Henkilötiedot Ifin on aina varmistettava, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön puitteissa, asianmukaisella tavalla ja hyvin tapojen mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on olennainen osa Ifin päivittäistä toimintaa, joten meidän on aina otettava huomioon henkilöiden yksityisyyden suoja. Henkilötietoja on käsiteltävä tarkoitukseen sopivalla tavalla. Henkilötietoihin liittyvät salassapitovelvollisuudet koskevat kaikkia Ifin työntekijöitä sekä Ifille työtä tekeviä konsultteja ja yrittäjiä. Paikallista lainsäädäntöä on aina noudatettava. 11

12 Päätökset ja aksut Organisaatiossa tulee olla selkeä vastuunjako. Yksi ja sama henkilö ei saa itse hoitaa koko prosessia liiketoimintaa koskevasta päätöksestä maksamiseen asti (kaksinkertaisen tarkastuksen periaate). Liiketoimintaa koskeva päätöksenteko (päätösprosessit) Yhtiön edustaminen (asiakirjojen allekirjoittaminen) Maksujen suorittaminen (tarkastaminen ja hyväksyminen) Liiketoimintaa koskevat päätökset ja allekirjoitukset Asiakirja Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavat toimintaperiaatteet Ohje Allekirjoitukset Ei koske vakuutussopimuksia X X Ei koske sijoitustoiminnan rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia X X Liiketoimintaa koskevia toimintaperiaatteita ja allekirjoittamista koskevia ohjeita sovelletaan kaikkiin muihin Ifissä tehtäviin liiketoimintaa koskeviin päätöksiin, kuten vahinkokäsittelyä, hankintaa, ulkoistamista jne. koskevien asiakirjojen allekirjoittamiseen. Vakuutussopimuksiin liittyviin liiketoimintaa koskeviin päätöksiin ja allekirjoituksiin sovelletaan Underwriting Policy -toimintaperiaatetta ja siihen perustuvia ohjeita ja valtuuksia. Liiketoimintaa koskeviin päätöksiin ja rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia koskevien asiakirjojen allekirjoittamiseen sovelletaan Investment Policy -toimintaperiaatetta ja siihen perustuvia ohjeita ja valtuuksia. 12

13 Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavat toimintaperiaatteet Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikki Ifin sitoumukset noudattavat yrityksen strategiaa ja sääntöjä, oikean henkilön on tehtävä organisaatiossa sisäiset liiketoimintaa koskevat päätökset ennen kuin sopimus tai muu sitoumus sitoo Ifiä. Liiketoimintaa koskevan päätöksen tekevän henkilön on vähintään varmistettava, että: Päätös kuuluu päätöksentekijän tehtäviin ja vastuualueeseen; Jos liiketoimintaa koskeva päätös tulee johtamaan: o Sitoumukseen, jonka arvo on vähintään 10 MSEK, myös If Skadeförsäkring o Holding AB (publ):n toimitusjohtajan tulee hyväksyä päätös; Sitoumukseen, jonka arvo on 5 10 MSEK, myös kyseisen yhtiön toimitusjohtajan tulee hyväksyä päätös; ja Jos liiketoimintaa koskeva päätös tulee johtamaan sitoumukseen, jonka arvo on vähintään 3 MSEK, Corporate Legal -osaston tulee ottaa asiaan kantaa ennen päätöksen tekemistä. Rutiiniasioissa työntekijällä on oikeus tehdä tiettyä liiketoimintaa koskeva päätös, jos hänellä on oikeus myös vahvistaa samansuuruinen maksu. Liiketoimintaa koskevia päätöksiä ohjaavissa toimintaperiaatteissa on myös luettelo joihinkin merkittäviin päätöksiin liittyvistä erikoismenettelyistä. Mikäli luettelossa on mainittu tietty päätöksentekijä tai päätöksentekotapa, sitä on noudatettava. 13

14 Ohje Allekirjoitukset Yrityksen lukuun allekirjoitettu asiakirja on todiste siitä, että yritystä velvoittaa sitoumus asiakirjan toista osapuolta kohtaan. Ennen kuin työntekijä allekirjoittaa asiakirjan Ifin lukuun, hänen on varmistettava vähintään, että: Hänellä on valtuudet allekirjoittaa asiakirja; Hän tuntee asian riittävän yksityiskohtaisesti; Asiakirjan sisältämästä sitoumuksesta on olemassa liiketoimintaa koskeva päätös; Asiakirja on liiketoimintaa koskevan päätöksen mukainen; ja Hän ei allekirjoita samaa asiakirjaa useampien If-yhtiöiden lukuun. Ifin työntekijällä on oikeus allekirjoittaa yritystä sitovia asiakirjoja sellaisissa rutiiniasioissa, joissa hänellä on myös oikeus tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Mikäli asia on epätavallinen tai laaja ja siksi rutiiniasioiden ulkopuolella, pitää allekirjoittajalla olla valtuutus allekirjoittaa yhtiön lukuun. Muussa tapauksessa henkilön, jolla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus, pitää allekirjoittaa asiakirja. Yksi vai kaksi henkilöä? Kyllä Sama henkilö voi tehdä liiketoimintaa koskevan päätöksen ja allekirjoittaa asiakirjat Johtaako asia välittömään maksuun? Ei Kahden eri henkilön tulee tehdä liiketoimintaa koskeva päätös ja allekirjoittaa asiakirjat Kaksinkertaisen tarkastuksen periaatetta rikottaisiin, jos asia ei johda välittömään maksuun ja henkilö tekisi yksin sekä liiketoimintaa koskevan päätöksen että allekirjoittaisi yhtiön lukuun. Tällaisissa tapauksissa kahden eri henkilön tulee hoitaa prosessin eri vaiheita. Välitön maksu on maksu, joka suoritetaan heti tai pian liiketoimintaa koskevan päätöksen tai tavaroiden tai palveluiden oston todistavan asiakirjan allekirjoittamisen jälkeen. 14

15 Delegointi, tarkastaminen ja hyväksyminen Asiakirja Ohje Nimenkirjoitusoikeuden myöntäminen Ohje Tarkastaminen ja hyväksyminen Ei koske vahinkoja X Ei koske sijoitustoiminnan rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia X X Nimenkirjoitusoikeuden myöntämistä koskeva ohje määrittää sen, kuka Ifissä saa myöntää oikeuden hyväksyä ulkoiset maksut ja sisäiset kirjanpitotapahtumat. Ohjeen liitteenä on luettelo henkilöistä (ja summista), joille tällaiset oikeudet on myönnetty. Huom! Ohje koskee Ifin koko toimintaa rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia lukuun ottamatta. Rahoitusvälineillä tehtäviä liiketoimia koskevaan delegointiin, tarkastamiseen ja hyväksymiseen sovelletaan Investment Policy -toimintaperiaatetta ja siihen perustuvia ohjeita ja oikeuksia. Tarkastamista ja hyväksymistä koskeva ohje antaa yksityiskohtaisemmat määräykset siitä, kuinka tarkastaminen ja hyväksyminen tulee tehdä ja kuinka ohjeen sisältämät nimenkirjoitusoikeudet tulee tallentaa. Vakuutusvahinkoja koskevien prosessien tarkastamisessa ja hyväksymisessä noudatetaan liiketoiminta-alueiden ja liiketoimintayksiköiden ohjeistuksia. Kaikki Ifin maksamat maksut on sekä tarkastettava että hyväksyttävä. Sama henkilö ei voi sekä tarkastaa että hyväksyä maksua (kaksinkertaisen tarkastuksen periaate). Kaikilla Ifin työntekijöillä on oikeus tarkastaa kuluja ja tilauksia. Tarkastajan on vähintään varmistettava, että: Lasku/kuitti vastaa tilausta ja sovittua palvelutasoa; Asiakirja sisältää oikeat tiedot, esim. summa, alv, hyvityslaskujen vähennykset ja alennukset; Vaadittavat tositteet ovat kunnossa; ja Tiliöinti on tehty oikein. Ainoastaan virallisen hyväksymisoikeuden saaneilla henkilöillä on oikeus hyväksyä kustannuksia. Omien kustannusten hyväksyminen on kielletty. Hyväksyvän henkilön on varmistettava vähintään, että: Asia kuuluu sellaisen toiminnan piiriin, josta hyväksyjä vastaa; Maksu (summa jne.) kuuluu hyväksymisoikeuden piiriin (rekisteröity MOA:ssa tai vastaavassa paikallisessa järjestelmässä); Kaikki asian vaatimat tarkastukset on tehty; Tiliöinti on tehty oikein ja Maksu voidaan suorittaa vastaanottajalle oikealla tavalla. 15

16 /

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

T Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 10.2. 2005: Henkilöstöturvallisuuden käsitteet, tavoitteet ja hallintakeinot Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

T Yritysturvallisuuden

T Yritysturvallisuuden T-110.260 Yritysturvallisuuden perusteet Henkilöstöturvallisuus 11.2.2004 Ronja Addams-Moring Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedialaboratorio http://www.tml.hut.fi/opinnot/t-110.260/

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus

Kehittäjäasiakasvalmennus Kehittäjäasiakasvalmennus 25.3.2014 klo 9-12 Eettiset kysymykset, vaitiolovelvollisuus, vastuut ja toimivalta Eettiset kysymykset MORAALI Siisti täytyy aina olla! sanoi kissa hietikolla Raapi päälle tarpeenteon

Lisätiedot

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun KEVEYTTÄ TYÖHÖN Työstressi ja kuormitus haltuun Tammikuu 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila/Anitta

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot