LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014"

Transkriptio

1 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***

2 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös osakeannista Liite 3.2 Apporttiomaisuuden Lopullisen Arvon allokaatiolaskelma Liite 4.3 Merkittävimmät käyttöomaisuuserät Liite 4.4 Vaihto-omaisuuden inventaariluettelo

3 3 (9) 1 OSAPUOLET 1.1 Siikajoen kunta ( Luovuttaja ) Y-tunnus: Osoite: PL 18, Ruukki 1.2 Ruukin Yrityspuisto Oy ( Luovutuksensaaja ) Y-tunnus: Osoite: Ahlströmintie 1 F, Ruukki Edellä kohdissa mainitut osapuolet jäljempänä erikseen Osapuoli ja yhdessä Osapuolet. 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Luovuttaja on harjoittanut lämpölaitosliiketoimintaa omana toimintanaan. Luovuttajan omistamalla lämpölaitoksella on verkostoa Ruukin, Siikajoenkylän ja Paavolan kylien alueilla. Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvoitteen täyttämiseksi Luovuttajan lämpölaitosliiketoiminta tullaan luovuttamaan Luovutuksensaajalle. Luovutuksensaaja on Luovuttajan 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Osapuolten tarkoituksena on tällä lämpölaitosliiketoiminnan luovutuskirjalla ( Luovutuskirja ) sopia Luovuttajan harjoittaman lämpölaitosliiketoiminnan luovuttamisesta Luovutuksensaajalle ns. apporttiluovutuksena jäljempänä tarkemmin määriteltävin ehdoin edellä mainitun kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi. Liiketoiminta luovutetaan Luovutuksensaajan harjoitettavaksi alkaen. 3 APPORTTILUOVUTUS 3.1 Luovutuksensaajan osakeanti apporttiehdoin Luovutuksensaajan yhtiökokous päättää tämän Luovutuskirjan päivämäärällä osakeannista, jossa sen ainoa omistaja Siikajoen kunta merkitsee yhteensä satakaksi (102) Luovutuksensaajan uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinnan maksuksi Luovuttaja luovuttaa Luovutuksensaajalle jäljempänä kohdassa 4 määriteltyyn Liiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät ( Apporttiomaisuus ). Luovutuksensaajan uusien osakkeiden merkintähinta on edellä mainitun Apporttiomaisuuden Lopullinen Arvo Luovutushetkellä. Lopullinen Arvo ja merkintähinta vahvistetaan edellä mainitun Luovutuksensaajan osakeannista

4 4 (9) päättäneen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa Luovuttajan tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. Luovutuksensaajan päätös osakeannista on tämän Luovutuskirjan liitteenä Luovutuksen arvo ja sen tarkistaminen sekä Apporttiomaisuuden allokaatiolaskelma Todetaan, että Apporttiomaisuuden käyväksi arvoksi on tämän Luovutuskirjan allekirjoitushetkellä määritelty euroa ( Alustava Arvo ). Apporttiomaisuuden lopullinen arvo ( Lopullinen Arvo ) määritetään Luovuttajan tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. Lopullinen Arvo voi poiketa Alustavasta Arvosta, mikäli Alustavan Arvon määrittelyn perusteena olevissa investointiluvuissa tai investointien toteuttamisajankohdissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Molempien Osapuolten hyväksymä laskelma Apporttiomaisuuden Lopullisen Arvon allokaatiosta eri omaisuuserien osuuksiin liitetään viipymättä laskelman valmistumisen jälkeen tämän Luovutuskirjan liitteeksi Varainsiirtovero Luovuttajan ja Luovutuksensaajan näkemyksen mukaan Apporttiomaisuuden luovutus on kuntalain muutoksen (2013/626) voimaantulosäännöksen perusteella varainsiirtoverosta vapaa. Jos Apporttiomaisuuden luovutuksesta tulisi kuitenkin maksettavaksi varainsiirtoveroa, siitä vastaa Luovutuksensaaja. Luovutuksensaaja toimittaa verohallinnolle hakemuksen varainsiirtoverosta vapautumiseksi Luovutushetken jälkeen. 4.1 Liiketoiminta 4.2 Kiinteistöt 4 LUOVUTUKSEN KOHDE Luovuttaja luovuttaa Luovutuksensaajalle harjoittamansa lämpölaitosliiketoiminnan ja siihen kuuluvat omaisuuserät ja oikeudet sekä velat ja vastuut ja kaikki siihen liittyvät sopimukset asiakkaineen ja toimittajineen ( Liiketoiminta ) tässä Luovutuskirjassa määritellyin ehdoin. Käypään arvoon arvostettu Liiketoiminta siirretään Luovutuksensaajalle apporttiluovutuksella Luovutuksensaajan uusia osakkeita vastaan. Liiketoiminta luovutetaan kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvoitteen sekä varainsiirtoverovapautta koskevien edellytysten täyttämiseksi. Tässä Luovutuskirjassa tarkoitettu Liiketoiminta muodostuu Luovuttajan harjoittamasta lämpölaitosliiketoiminnasta pitäen sisällään siihen liittyvän käyttöomaisuuden, vaihto-omaisuuden, sopimukset, kiinteistöjä koskevat maanvuokrasopimukset, luvat, velat ja muut Liiketoiminnan arvoon vaikuttavat omaisuuserät. Liiketoimintaan kuuluvista kiinteistöistä laaditaan Osapuolten välille erilliset maanvuokrasopimukset, jotka allekirjoitetaan samanaikaisesti tämän Luovutuskirjan

5 5 (9) kanssa. Lisäksi Luovuttaja ja Luovutuksensaaja sitoutuvat neuvottelemaan ja sopimaan olemassa olevien Liiketoimintaa koskevien maanvuokrasopimusten vuokranantajien kanssa ko. sopimusten siirron Luovutuksensaajalle. 4.3 Käyttöomaisuus Liiketoimintaan sisältyvät siihen liittyvät kaukolämpöverkostot sekä koneet ja laitteet. Merkittävimmät käyttöomaisuuserät on listattu tämän Luovutuskirjan liitteeseen Vaihto-omaisuus Liiketoimintaan sisältyy siihen liittyvä vaihto-omaisuus. Luovuttaja inventoi vaihto-omaisuuden ja Luovuttaja ja Luovutuksensaaja laativat sekä hyväksyvät yhdessä allekirjoituksillaan Liiketoiminnan vaihto-omaisuusinventaarilistan per Vaihto-omaisuuden inventaarilista liitetään tämän Luovutuskirjan liitteeksi 4.4 sen laatimisen ja hyväksymisen jälkeen. 4.5 Sopimukset 4.6 Luvat 4.7 Velat Liiketoimintaan sisältyvät ja Luovutuksensaajalle siirretään kaikki Liiketoimintaan liittyvät sopimukset. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolet sitoutuvat tekemään tarvittavat toimet sopimusten siirtämiseksi Luovutuksensaajalle ja Luovutuksensaaja ottaa vastatakseen kaikista sopimuksiin liittyvistä velvoitteista Luovutushetkestä lukien. Mahdolliset Liiketoimintaan liittyvät siirtokelpoiset viranomaisluvat siirretään Luovutuksensaajalle. Luovutuksensaaja hakee omalla kustannuksellaan mahdolliset sellaiset viranomaisluvat, joita ei suoraan voida siirtää Luovuttajalta Luovutuksensaajalle. Luovutuksensaajan vastattavaksi siirtyvät Liiketoimintaan kuuluvat palautuskelpoiset liittymismaksut lämpölaitosliiketoiminnan asiakkaille ( Liittymismaksuvelat ). Siirtyvien Liittymismaksuvelkojen määrä otetaan huomioon Liiketoiminnan arvon arvioinnissa. 4.8 Muut Liiketoiminnan arvoon vaikuttavat omaisuuserät Luovuttaja on saanut Liiketoimintaan kuuluviin Paavolan ja Ruukin biolämpökeskuksiin energiatukea vuoden 2012 aikana. Energiatuen myöntämisen ehtoihin kuuluu, että tuettua kohdetta ei saa viiden vuoden aikana viimeisen erän maksamisesta luovuttaa toiselle tai siirtää toisen omistukseen tai hallintaan. Liiketoiminnan luovutuksen johdosta edellä mainitut energiatuet voidaan määrätä perittäväksi takaisin. Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että tuettuja kohteita tullaan myös jatkossa käyttämään tuettuun tarkoitukseen ja että edellä mainitut saadut energiatuet on

6 6 (9) kirjattu Luovuttajan kirjanpidossa tuettujen kohteiden hankintamenoa vähentävinä erinä ja näin ollen ovat tulleet huomioiduiksi Liiketoiminnan arvon määrittämisessä. 5 LIIKETOIMINNAN LUOVUTUSHETKI Liiketoiminnan luovutushetki on klo ( Luovutushetki ). 6 OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUDEN SIIRTYMINEN Omistus- ja hallintaoikeus Liiketoimintaan siirtyy Luovutuksensaajalle Luovutushetkellä. 7 HENKILÖSTÖ Osapuolet toteavat, että tämän Luovutuskirjan mukaisessa Liiketoiminnan luovutuksessa Luovuttajan henkilöstöä ei siirry Luovutuksensaajan palvelukseen. Tarvittavat henkilöstöresurssit Liiketoiminnan ja Liiketoiminnan taloushallinnon tehtävien hoitamisen osalta tullaan hankkimaan erillisen palvelusopimuksen perusteella Luovuttajalta. 8 LIIKETOIMINNAN VASTUUT Luovuttaja vastaa kaikista Liiketoimintaan kohdistuvista veloista (ml. ostovelat), kuluista ja veroista, joiden peruste on syntynyt ennen Luovutushetkeä. Luovutuksensaaja vastaa kaikista Liiketoimintaan kohdistuvista veloista (ml. ostovelat), kuluista ja veroista, joiden peruste on syntynyt Luovutushetken jälkeisenä aikana. Ellei tästä Luovutuskirjasta nimenomaisesti muuta johdu, ratkaistaan Liiketoiminnan vastuiden ja velvoitteiden siirtyminen Luovutuksensaajalle siten, että Luovuttaja vastaa Liiketoimintaan liittyvistä vastuista, velvoitteista ja kustannuksista, joiden peruste on syntynyt ennen Luovutushetkeä, ja Luovutuksensaaja vastaa Luovutushetken jälkeisistä vastuista, velvoitteista ja kustannuksista riippumatta kyseisen vastuun, velvoitteen tai kustannuksen erääntymisestä. Vaaranvastuu Liiketoiminnasta siirtyy Luovutuksensaajalle Luovutushetkellä. 9 MYYNTITUOTOT JA MYYNTISAAMISET Luovuttajalla on oikeus Liiketoiminnan myyntituottoihin ja myyntisaamisiin, joiden peruste on syntynyt ennen Luovutushetkeä. Luovuttajalla on siten oikeus veloittaa ja laskuttaa Liiketoiminnan asiakkailta ennen Luovutushetkeä syntyneet saatavansa. 10 LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Luovuttaja vakuuttaa Luovutuksensaajalle, että

7 7 (9) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Luovuttajalla on täysi ja rajoitukseton omistusoikeus Liiketoimintaan ja kaupan kohteena olevaan omaisuuteen, johon ei kohdistu mitään velkarasitteita, panttauksia tai vastaavia kolmannen osapuolen oikeuksia. Myyjällä on siten oikeus vapaasti luovuttaa Liiketoiminta ja Liiketoimintaan sisältyvä omaisuus Luovutuksensaajalle tämän Luovutuskirjan ehtojen mukaisesti; Luovuttaja on antanut Liiketoiminnasta Luovutuksensaajalle ne tiedot, joilla saattaa olla enemmän kuin vähäistä merkitystä arvioitaessa Liiketoiminnan arvoa Luovutuksensaajalle; Liiketoimintaan ei liity tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia vastuita ja sitoumuksia, joita ei ole Luovutuksensaajalle ilmoitettu; Liiketoimintaan liittyvät sopimukset eivät sisällä epätavallisia ehtoja; Liiketoimintaan sisältyvä Luovutuksensaajalle siirtyvä omaisuus on sen tavanomainen käyttöikä huomioon ottaen normaalissa käyttökunnossa; Luovuttajalla ei ole vireillä Liiketoimintaan liittyviä oikeudenkäyntejä, hallintomenettelyitä tai välimiesmenettelyjä; (vii) Luovuttajalla on alalle tavanomaiset ja lakisääteiset vähintään Luovutushetkeen saakka voimassaolevat vakuutukset Liiketoiminnalle ja luovutettavalle omaisuudelle. 11 LUOVUTUKSENSAAJAN VAKUUTUKSET (i) (ii) (iii) (iv) Luovutuksensaajalla on oikeus ja valtuudet toteuttaa tämän Luovutuskirjan kohteena oleva Liiketoimintakauppa ja kaikki siihen liittyvät toimet; Luovutuksensaajan hallintoelimissä on tehty asianmukaiset päätökset tässä Luovutuskirjassa tarkoitetusta Liiketoiminnan ostamisesta; Luovutuksensaaja on tarpeelliseksi katsomassaan määrin tutustunut Liiketoimintaan ja Liiketoimintaan liittyviin asiakirjoihin (ml. tilinpäätökset); Luovutuksensaajalla ei ole tämän Luovutuskirjan allekirjoittamishetkellä tiedossa mitään seikkaa, joka voisi johtaa Luovutuksensaajan tekemään vaatimuksen Luovuttajaa kohtaan; (v) Luovutuksensaaja huolehtii Liiketoiminnan vakuuttamisesta Luovutushetkestä lukien. 12 LUOVUTTAJAN VASTUU Siinä tapauksessa, että Luovuttajan edellä kohdassa 10 antamat vakuutukset eivät pitäisi paikkaansa, sitoutuu Luovuttaja korvaamaan Luovutuksensaajalle virheellisestä Luovuttajan vakuutuksesta aiheutuneen perustellun välittömän vahingon.

8 8 (9) Luovutuksensaaja ei ole oikeutettu vahingonkorvaukseen siltä osin, kun Luovutuksensaajalla on oikeus vaatia korvausta samalla perusteella vakuutuksesta ja korvaus suoritetaan vakuutuskorvauksena. Maksettavan korvauksen määrää arvioitaessa on myös otettava huomioon kaikki vahingon määrää tosiasiallisesti alentavat seikat. Luovuttaja ei ole velvollinen korvaamaan Luovutuksensaajalle Luovuttajan virheestä, rikkomuksesta, laiminlyönnistä tms. aiheutunutta välillistä tai sen kaltaista vahinkoa. Luovutuksensaajan tulee esittää kaikki tähän Luovutuskirjan kohtaan 12 perustuvat vaatimuksensa Luovuttajalle kirjallisesti ja todistettavasti mennessä. Edellä tässä kohdassa mainitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. 13 ARVONLISÄVERO Tämän Luovutuskirjan mukainen Liiketoiminnan luovutus on arvonlisäverolain (1501/1993) 19 a :n mukainen liikkeen luovutus. Luovutuksensaaja vakuuttaa ryhtyvänsä käyttämään Liiketoimintakokonaisuuteen sisältyviä luovutettavia tavaroita ja palveluja arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Näin ollen tämän Luovutuskirjan mukaisesta Liiketoiminnan luovutuksesta ei tule suoritettavaksi arvonlisäveroa. Oikeus ja velvollisuus tarkistaa tehtyjen kiinteistöinvestointien hankintaan sisältyvää arvonlisäveroa siirtyvät Luovuttajalta Luovutuksensaajalle Liiketoimintakokonaisuuden luovutuksen myötä. Luovuttaja tulee antamaan viimeistään Liiketoiminnan Luovutushetkellä Luovutuksensaajalle arvonlisäverolain 209 k :ssä tarkoitetun selvityksen niistä investoinneista, joista on Luovutushetkellä jäljellä arvonlisäverolain 121 a :ssä tarkoitettua tarkistuskautta. 14 LUOVUTUSKIRJAN SIIRTÄMINEN Tätä Luovutuskirjaa tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvoitteita ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 15 LUOVUTUSKIRJAN EHTOJEN MUUTTAMINEN Tätä Luovutuskirjaa ja sen ehtoja voidaan muuttaa vain kirjallisesti siten, että kummankin Osapuolen toimivaltaiset edustajat allekirjoittavat muutosasiakirjan. 16 MUUT EHDOT Mikäli jotakin tämän Luovutuskirjan ehtoa pidetään pätemättömänä, mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, sen ei katsota vaikuttavan Luovutuskirjan muiden ehtojen pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat tällaisessa tilanteessa neuvottelemaan uudesta sopimusehdosta, joka korvaisi pätemättömän, mitättömän tai

9 9 (9) täytäntöönpanokelvottoman sopimusehdon ja vastaisi mahdollisimman pitkälti Osapuolten alkuperäistä tarkoitusta. 17 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Tähän Luovutuskirjaan ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Tästä Luovutuskirjasta tai sen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet, joita ei voida neuvottelemalla sopia, ratkaistaan asianosaisia sitovasti ja lopullisesti Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä Siikajoella. Välimiesoikeuden muodostaa yksi (1) Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan valitsema välimies. 18 SOPIMUSKAPPALEET Tätä Luovutuskirjaa liitteineen on laadittu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin Osapuolelle. 19 ALLEKIRJOITUKSET Siikajoella. kuuta 2014 Siikajoen kunta [nimi] [asema] [nimi] [asema] Ruukin Yrityspuisto Oy [Krista Kustula] [Toimitusjohtaja]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus 17102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus 17102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus 17102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! 1 Sisällys Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus... 3 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot