KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN?"

Transkriptio

1 KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN? Jussi Arvio Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Arvio, Jussi. Kaupunginosaverkkosivut: Tuoko sähköinen muoto lisäarvoa kaupunginosaviestintään? Turku 2002, 30 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Tämän työn tarkoituksena on selvittää kaupunginosien viestintäkulttuurin sähköistymistä. Työssä haetaan vastauksia siihen, tuoko internet lisäarvoa alueelliseen viestintäkulttuuriin. Lisäksi tutkitaan perinteisten alueviestintämenetelmien ja internetin keskinäistä suhdetta. Tutkimus perustuu kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen ja empiiriseen, tutkijan omakohtaiseen kokemukseen kaupunginosaverkkosivujen ylläpitäjänä. Kyselylomakkeen kohderyhmä koostui suomalaisten kaupunginosayhdistysten internet -osuuksista vastaavista henkilöistä. Työssä käy ilmi, että sähköinen viestintä tuo huomattavaa lisäarvoa viestintään. Sen lisäksi havaitaan perinteisten ja uusien menetelmien täydentävän toisiaan. Asiasanat: Kaupunginosa, kaupunginosaviestintä, kaupunginosayhdistys, internetsivusto Säilytyspaikka: Diak, Turun yksikkö

3 ABSTRACT Arvio, Jussi. Web Pages for the Quarter of a Town: Does the Electrical Form Add Value to the Quarter of a Town Communication? Turku 2002, 30 pages, 1 appendix. Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Communications and Media, Media Artist. This study treats the relation between electrically and traditionally produced communication methods at the quarter of a town level. The focus is between HTML based web pages and locally published printed publications. The question is whether the Internet will bring extra value over the traditional way of communication. The main structure of this study is based on the quantitative results from a questionnaire. The other part is formed by empirical study. This study involves the mastering of a web site for a certain quarter of a town. The results can be divided into two groups: results that indicate the level and quality of the advantages and values, and results that compare traditional and Internet based communication. As a conclusion, the electrical, web based communication will bring many advantages. However, the old and new way seem to integrate and form a very effective tool for communication usage. The two ways seem to complete rather than compete with each other. Keywords: Quarter of a town, quarter of a town communication, neighbourhood association, web site Stored at: Diaconia Polytechnic, Turku unit

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. KAUPUNGINOSISTA JA VIESTINNÄSTÄ 6 3. AIKAISEMPI TUTKIMUS 7 4. KESKEISET KÄSITTEET TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA KESKEISET KYSYMYKSET TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO Kvantitatiivinen tutkimus verkkokyselylomake Empiirinen tutkimus Portsa ry:n verkkosivut Tutkimusryhmän valinta ja aineiston keruu Aineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus VERKKOSIVUJEN LISÄARVO KAUPUNGINOSAVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT SUHTEESSA PERINTEISIIN VIESTIMIIN SWOT ANALYYSI: VERKKOSIVUT JA PERINTEINEN JULKAISU JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 28 LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Kyselylomake

5 1. JOHDANTO Tämä työ sai alkunsa kiinnostuksesta kaupunginosayhdistystoimintaan. Turun sataman ja Kakolana tunnetun vankilan vieressä sijaitseva, vuosisadan alkupuolen työläisasunnoista koostuva Port Arthurin puutaloalue on osoitus siitä, miten historia, menneisyys ja nykypäivä kohtaavat. Port Arthur sai vuonna 2001 ensimmäisenä suomalaisena kaupunginosana vuoden kaupunginosan arvonimen. Vaikka Portsana tunnettu alue on kulttuurillisestikin arvioituna arvokas osa Turun ja koko Suomen historiaa, liittyy arvomainintaan paljon muutakin. Avainasemassa alueen kehityksen kannalta on jo 30 vuotta täyttänyt aktiivinen kaupunginosayhdistys. Vuosien aikana yhdistys on osoittanut tehokkuutensa monin eri tavoin: se on osallistunut kaavoituskeskusteluun, estänyt puutaloalueen kannalta tuhoisat kerrostalorakennusaikeet, aktivoinut asukkaita erilaisin tapahtumin, neuvotellut alueelle edullisempia sähkösopimuksia ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan alueen elinvoimaisuus ja yhdistystoiminta kulkevat käsi kädessä. Portsa ry:n voima on ollut aktiivisten jäsenten hyvin hoitamassa tiedotustoiminnassa. Paperinen paikallisjulkaisu, Portsan Sanomat, on ilmestynyt vuosien ajan kotiin jaettuna. Lehdestä on muodostunut tärkeä osa alueen kulttuuria. Sen tehtävä ei ole ollut ainoastaan tiedottava, vaan myös asukkaita aktivoiva ja yhteen ohjaava. Nämä tavoitteet ovat ilmenneet muun muassa erilaisina artikkeleina, joissa on opastettu uutisjulkaisuja viihteellisemmin esimerkiksi puutaloasumisen saloihin ja moniin muihin, käytännönläheisiin aiheisiin. Lisäksi kirjoituksia on otettu vastaan kaikilta halukkailta.

6 5 Vaikka Portsan Sanomat onkin palvellut alueen asukkaita hyvin, on tekniikka tuonut mukananaan uusia mahdollisuuksia tehostaa jo olemassa olevaa viestintää. Itse kiinnostuin Portsa ry:n ja koko alueen viestinnän tehostamisesta tammikuussa Yhdistys haki Port Arthurin kaupunginosan ja sen alueyhdistyksen internet -osuudesta vastaavaa henkilöä. Otin yhteyttä yhdistyksen sihteeriin ja ehdotin yhteistyötä. Ehdotukseni otettiin ilolla vastaan, ja kevään 2002 aikana Port Arthur sai uudistetut ja entistä informatiivisemmat internet -sivut (www.kolumbus.fi/portsa. Lokakuu 2002). Portsan internet -sivuista muodostui samalla opinnäytetyöni tuoteosa. Sivuja myös kehitetään koko ajan. Lähtökohtana kaikelle on kuitenkin sisällön, ei tekniikan painottaminen. Tämä tutkimus yrittää osaltaan pureutua kaupunginosien internetiin vietyyn, sähköistettyyn viestintään. Tuoko se lisäarvoa? Onko kyseessä oikea ja toimiva viestintäkanava? Joko verkko syrjäyttää paperin? Vaikka kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin ei suoraa vastausta olisikaan, on hyvä herätellä keskustelua viestinnän ulottuvuuksista yleiselläkin tasolla. Vai onko media jo muuttunut viestiksi?

7 6 2. KAUPUNGINOSISTA JA VIESTINNÄSTÄ Kaupunki koostuu alueista eli kaupunginosista, jotka infrastruktuuriltaan ovat kaupunkeja kaupungissa. Osilla on kuitenkin tärkeä merkitys kokonaisuutta ajatellen. Niistä löytyy palveluita, rakennuksia ja asukkaita. Kiinnostavia kaupunginosista tekevät niiden erilaiset syntyhistoriat ja ajankohdat. Kaupunginosa onkin viestinnällisesti mielenkiintoinen ympäristö, jossa viestintää tapahtuu sekä sisällä, sisään- että ulospäin. Kaupunginosaviestintä on sisällöltään kohdistetumpaa kuin koko kaupungin sisäinen viestintä. Erityisesti alueen asukkaille suunnattu tiedottaminen hyötyy paikallisuudesta. Viestintästrategia ja paikallistiedotus ovat huomattavasti helpommin ja kevyemmällä organisaatiolla toteutettavissa kuin kokonaisen kaupungin tiedotus. Lisäksi pienempi yksikkö reagoi nopeammin kuin suuri. Esimerkiksi kaupunginosan viestinnästä vastaava organisaatio on usein paikallisyhdistys, jossa aktiivinen ja alueen asioista aidosti kiinnostunut pieni joukko vastaa koko tiedotus- ja viestintästrategiasta alueen sisällä. Konkreettisena tuotoksena saattaa syntyä säännöllisesti ilmestyviä aluejulkaisuja, esimerkiksi paikallislehtiä. Niiden sisältö saattaa käsitellä paikallistason asioita huomattavasti kriittisemmin kuin esimerkiksi sanomalehdet tai eri medioiden alueuutisoinnit. Alueellisen viestinnän vahvuudeksi voi myös laskea sen paikallisesti kansalaisia aktivoivan vaikutuksen. Vaikka kaupunginosat, toisin sanoen niiden aktiiviset asukasyhdistykset, eivät virallisesti tunnustaisikaan puoluepolitiikkaa, on niiden poliittinen merkitys todellinen. Ottamalla aktiivisesti kantaa esimerkiksi kaupungin sisällä tapahtuviin muutoksiin, kuten katuremontteihin tai alueen linja-autoreittimuutoksiin, voi yhdistys tuoda alueella asuvien yleisen mielipiteen julki. Tiedottamalla vaikkapa kaavamuutoshankkeista ja edellä mainituista

8 7 esimerkkitapauksista paikallisjulkaisussa, saadaan viesti kaupunginosan asukasenemmistön tiedoksi hyvissä ajoin ennen lopullista käsittelyä. Tietoverkkojen aikakautena edellä kuvailtua vaikuttamista on mahdollisuus tehostaa huomattavasti. Tulevaisuudessa puhummekin verkkokansalaisuudesta, jossa yksilön vaikutusmahdollisuudet tietoverkkojen kautta eivät rajoitu aikaan tai paikkaan siten, miten perinteisesti on ajateltu. Sitä vaihetta odotellessa kaupunginosaviestintää voi tehostaa sekä sähköisin että perinteisin menetelmin. Suomi on yksi maailman tietokoneistuneimmista maista. Alkuvuodesta prosenttia kotitalouksista omisti tietokoneen (Tilastokeskus 1999, 178). Tietotekniikka ja tietoverkot tarjoavat kansalaisille uusia mahdollisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tietoverkkojen avulla voidaan toteuttaa pientenkin harrastepiirien valtakunnallista tai kansainvälistä toimintaa tehokkaasti. Pitemmälle kehittyessään tietoverkot tarjoavat mahdollisuuksia myös erilaisiin suoran vaikuttamisen muotoihin esimerkiksi asuinalue- ja kuntatasolla (VVM loppuraportti, 1995). 3. AIKAISEMPI TUTKIMUS Sähköistä kaupunginosaviestintää on aikaisemmin tutkinut Ilari Säkkinen lopputyössään Kaupunginosaviestinnän rakentaminen (Säkkinen, 2000). Työssään Säkkinen pohti reaaliaikaisen sähköisen ilmoitustaulun rakentamisen mahdollisuutta Helsingin Kallion kaupunginosaan. Tällaisen ilmoitustaulun tarkoitus on toimia alueen talouksien, aluekulttuurin ja tiedon kanavana. Säkkisen yhdessä Helsingin kaupungin ja Sonera Oyj:n kanssa toteuttama projekti edustaa tulevaisuutta siitä, mitä esimerkiksi kaupunginosaviestintä

9 8 voi tekniikan mahdollistamana parhaimmillaan olla. Siinä viestit kulkevat vaakatasossa kaupunginosan väestön kesken, eivät ohjatusti ylhäältä alas. Samasta asiasta puhuu Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian dosentti Sirkku Hellsten: Demokratian ajatellaan olevan rationaalisten ja autonomisten yksilöiden itsehallintoa. Valtio ei silloin ole kansalaistensa yläpuolella oleva auktoriteetti, vaan pikemminkin yksittäisten kansalaisten keskenään muodostama reilua yhteistyötä ylläpitävä sovittuihin sääntöihin perustuva institutionalisoitu prosessi. (Hellsten 1998, 35.) Samaan ajatukseen viittaa myös Eero Pantzar kirjoittaessaan yksilön ja demokratian ideaalista: Tietoyhteiskunnasta puhutaan entistä demokraattisempana yhteiskuntana, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon. (Pantzar 1997, 53). Onkin huomioitava, että kaupunginosa ja sen viestintä edustavat sekä symbolisesti että monin paikoin toiminnallisesti kokonaisuutta, joka voidaan rinnastaa esimerkiksi valtion toimintaan. Samat viestinnän lainalaisuudet ja muuttujat vaikuttavat riippumatta käsitellyn yksikön koosta. Sekä Säkkinen että Pantzar lähestyvät ajatuksissaan teledemokratian olemusta. Teledemokratialla tarkoitetaan tietoliikenteen ja tietotekniikan hyväksikäyttöä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian toteuttamiseksi (Becker 1995). Vaikka ajatus tuntuukin houkuttelevalta, on mallissa riski. Tärkeintä ei ole väline, vaan sisältö. Onkin tärkeää huomata, että uuden tekniikan teoreettiset mahdollisuudet eivät useinkaan ole käytössä heti tekniikan ilmestyessä markkinoille. Tästä esimerkkinä on Suomessa käyty keskustelu television digitalisoitumisesta. Vaikka ohjelmatarjontaa on jo jonkin verran olemassa, on digitaalisten lähetysten vastaanottamiseen vaadittavien laitteiden myynti ollut toistaiseksi erittäin vähäistä puuttuvan sisällöllisen lisäarvon takia. Toistaiseksi digitaalisuus ei siis tarjoa mitään sellaista lisäarvoa, joka olisi suhteessa kuluttajalle aiheutuviin

10 9 kustannuksiin. Kuten tietoverkkojen ja internetinkin suhteen, kypsyy digitaalitelevisiokin varmasti ajallaan valmiiksi tuotteeksi. Uuden tekniikan ja siten myös välineen käyttö on usein alkuvaiheessa kalliimpaa kuin perinteisiksi miellettyjen välineiden. Esimerkiksi sähkeuutisen lukeminen matkapuhelimella maksaa enemmän kuin saman tiedon katsominen televisiosta. Tämä asettaa yksilöt demokratian kannalta eriarvoiseen asemaan. Joillekin tekniikan tuoma hintalisä estää siirtymisen esimerkiksi viestin läpimenoajassa tehokkaampaan viestimeen, joillekin jo uuden omaksuminen on vaikeampaa kuin toisille. Tällöin demokratia ei ole yhteiskunnan kokonaisuutta ajatellen toteutunut. Tekniikan haltuunotto ja sen käyttäminen sisällön laatua tehostavasti vie oman aikansa. Siksi Säkkisen (Säkkinen 2000) tutkimus edustaa monelle parempaa huomista tämän päivän todellisuuden sijaan. Tämän hän onkin huomioinut tutkimuksessaan miettimällä, kenelle ja mihin tarkoitukseen tekniikkaa aiotaan todellisuudessa käyttää. Säkkisen tutkimus osoittaa, että ilman visioita ei tapahdu kehitystä. Sen sijaan tutkimus ei vastaa todelliseen kysymykseen tekniikan lisäarvosta kaupunginosaviestinnässä tai kansalaisvaikuttamisessa yleensä. Säkkisen työ herätti kuitenkin jatkokysymyksen kaupunginosien sähköisen viestinnän tämän hetken tilanteesta. Kuinka kaupunginosat ovat ottaneet internetin tekniikan omakseen? Joko sähköinen paikallisviestintä on muutakin kuin tekniikan mahdollistama kokeilu? Ja ennen kaikkea, mitä tekniikalla on saavutettu? Jos tarkastellaan internetin käyttöä Suomessa vuosina , voidaan todeta suomalaisten omaksuvan uuden tekniikan nopeasti. Kun internetiä joskus käyttäneitä oli vuonna 1996 maassamme , niin vuona 1999 vastaava luku oli jo Muutosta oli tapahtunut kolmessa vuodessa 305 %. (Taloustutkimus Oy 1996, 1998a, 1999a ja 1999b.)

11 10 Koska tekniikka on kehittynyt ja samalla laitteiden ja verkkopalveluiden hinnat laskeneet merkittävästi, on yhä useammalla yhdistyksellä mahdollisuus siirtää viestintäänsä internetiin. Internet on myös vakiinnuttanut paikkansa osana maailmanlaajuista viestintäympäristöä, joten viestinnän siirtäminen verkkoon on taloudellisesti lähes riskitöntä. Tämä on tärkeää huomata, koska kaupunginosayhdistyksen toiminta ja siihen liittyvä alueviestintä perustuu usein rajallisin resurssein toteutettavaan vapaaehtoistoimintaan. Tämän todistaa se, että kyselytutkimukseen vastanneista vapaaehtoisvoimin toimi 91 % (Arvio 2002, haastattelututkimus). 4. KESKEISET KÄSITTEET Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat verkkosivut tai -sivusto, alueviestintä ja lisäarvo. Verkkosivuilla tai -sivustolla tarkoitetaan palvelimella sijaitsevaa, digitaalisessa muodossa olevaa kokonaisuutta, jonka tarkoitus on toimia tiedon välittäjänä, joko yksi- tai kaksisuuntaisesti, ja joka koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta. Kokonaisuus voi sisältää vaihtoehtoisesti kuvia, tekstiä, ääntä, videokuvaa tai edellisten yhdistelmiä ja on vastaanottajan kannalta tulkittavissa internet verkkoon kytketyn tietokoneen ja selainohjelman avulla. Verkko itsessään on organisoitunut toimijoiden systeemi, jonka tarkoitus on tietojen käsittely (Keskinen 1995, 63). Alueviestinnällä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaupunginosan sisältä lähtöisin olevaa kaikkinaista viestintää. Sen toimeenpanevana voimana on kaupunginosayhdistys. Alueviestintä muistuttaa pääpiirteissään yhteisöviestintää. Suomen Tiedottajien Liiton (STiL, 1997) periaateohjelmassa nimitetään yhteisöviestinnäksi työyhteisön,

12 11 organisaation tai muun järjestäytyneen yhteisön yhteistyö- ja kohderyhmilleen suuntaamien viestintätoimenpiteiden kokonaisuutta, joka tukee yhteisön tavoitteiden saavuttamista (Ollitervo 2000). Viestintä sen sijaan voidaan määritellä erityiseksi sosiaaliseksi aktiviteetiksi, joka käsittää viestin tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen ja johon kuuluu erilaisten resurssien hyväksikäyttö (Thompson 1995, 18). Lisäarvo viittaa tässä tutkimuksessa kaikkeen välineen tuomaan, viestijän ja vastaanottajan kannalta oleelliseen asiaan tai ominaisuuteen, joka parantaa viestinnän laatua, edesauttaa tai lyhentää viestin läpimenoaikaa tai tarjoaa jonkin muun edun perinteisiin menetelmiin nähden. 5. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA KESKEISET KYSYMYKSET Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää kaupunginosien viestinnän sähköisen muodon merkitystä perinteisiin viestintäkanaviin verrattuna ja sitä, tuoko sähköisyys lisäarvoa viestintään. Tarkoituksenani on myös löytää uuden tekniikan synnyttämiä ongelmia ja etuisuuksia sekä tulevaisuuden kehityssuuntauksia. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus ei ole tutkia demokratian toteutumista verkkotekniikan kautta. Sen sijaan ajatus on herättää keskustelua siitä, mihin suuntaan tulevaisuudessa demokratian osalta kuljetaan. Tutkimuksen keskeiset kysymykset ovat: Tuovatko verkkosivut lisäarvoa kaupunginosaviestintään? Missä määrin verkkosivut ovat sivuuttaneet perinteiset menetelmät?

13 12 6. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 6.1 Kvantitatiivinen tutkimus verkkokyselylomake Tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa edellytetään menetelmiä, joiden kautta saatu tieto on kvantifioitavissa eli määrällistettävissä. Kvantifioituja muuttujia voidaan sitten käsitellä erilaisin tilastomatemaattisin menetelmin. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii objektiivisuuteen. Siihen liitetään myös luotettavuuden voimakas korostaminen. (Soininen 1995, 34.) Käytännössä tutkimus toteutettiin internetissä HTML -pohjaisella kyselylomakkeella, joka sijoitettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön palvelimelle. Lomakkeesta kerrottiin sähköpostilla vain niille tahoille, joiden haluttiin vastaavan. Näin vältyttiin turhilta ja tutkimuksen kannalta vääristäviltä vastauksilta. Tutkimuksen palautteiden vastaanottoon varattiin yksi kalenterikuukausi. Kahden viikon kuluttua koeryhmään valituille lähetettiin ilmoitus, jossa kehotettiin vielä vastaamaan kyselyyn. Määräajan päätyttymisen jälkeen saapuneita vastauksia ei enää huomioitu tutkimuksessa. Lomake koostui monivalinta- ja vapaakenttäosuuksista. HTML -kielen mukaisesti monivalintakysymykset olivat niin sanottuja radio buttonkenttiä. Teknisesti tämä mahdollisti sen, että vastaaja ei voi valita kuin yhden kohdan vaihtoehdoista. Monivalintakysymyksiä oli 15 kappaletta. Niillä kerättiin sellaista tietoa, joka oli mitattavissa ja siten vertailtavissa muiden vastaajien kesken. Yhdeksän vapaakenttäosuuden tehtävänä oli

14 13 toimia tarkentavina ja perustelevina lisäkysymyksinä edellä mainituille osuuksille. HTML -kielitermein ne toteutettiin text field -valinnalla. Vaikka vapaan tekstin tulkinta on aina osittain subjektiivista, antaa se tarvittavaa lisätietoa vastaajan näkemyksistä ja vastausmotiiveista. Siten se toimii vertailukohtana tutkijan subjektiiviselle, omakohtaiselle kokemukselle verkkosivujen ylläpidosta. Tutkimuksen osa-alueet ovat tukeneet toisiaan Empiirinen tutkimus Portsa ry:n verkkosivut Tutkimuksen tekijän ylläpitämä, Turussa sijaitsevan Port Arthurin kaupunginosan sivusto toimii subjektiivisen kokemuksen pohjana. Vaikka tutkimuksen pääpaino onkin vastauslomakkeen mitattavissa suureissa, tuo laadullinen osuus tutkimukseen lisäarvoa. Tämä ilmenee parantuneena kykynä ymmärtää kaupunginosasivujen ylläpitoa ja siten tulkita vastaajien vastauksia. Empiirinen osuus ei näy lomakkeen numeraalisia eli kvantifioitavia tietoja tulkittaessa, joten siltä osin tutkimus on objektiivinen. Port Arthurin verkkosivut ovat olleet toiminnassa vuodesta 1999 alkaen. Kesäkuusta 2002 sivuston rakenne ja muoto sekä ylläpito on ollut tutkielman tekijän vastuulla. Sivuston rooli on ollut tarkoituksellisesti kaksijakoinen. Ensinnäkin sen tehtävä on ollut parantaa kaupunginosan näkyvyyttä ja tiedottamista ja olla siten toiminnallinen tuote. Toiseksi se on toiminut tutkimusalustana tälle tutkimukselle. Port Arthurin verkkosivut perustuvat internetissä yleisesti käytettyyn HTML- eli hypertext markup language -kieleen. Tutkimuksen kannalta tämä takaa teknisen yhdenmukaisuuden ja siten vertailukelpoisuuden useimpien kaupunginosayhdistysten sivujen tekniikkaan. Visuaalisesti rakenne noudattaa perinteiseksi miellettyä verkkosivumallia, jossa navigaatiopainikkeet ovat sivun vasemmassa laidassa ja muu sisältö asetettuna painikkeiden viereen oikealle.

15 14 Sisältö on jakautunut pääsivuun, uutisiin, Port Arthurin paikallisyhdistyksen osuuteen, paikallisjulkaisu Portsan Sanomien sähköiseen versioon, paikallisia kuva-aiheita esittelevään valokuvagalleriaan, taloyhtiöiden historiikkeihin, englanninkieliseen johdanto-osuuteen, linkkisivuun ja palautelomakkeeseen. Sivustoon on liitetty toiminto, joka seuraa aktiivisesti useita muuttujia vierailevista kävijöistä ja kerää tiedot helposti luettavaan muotoon. Tältä osin mitattavat asiat, kuten kävijämäärät, ovat suoraan vertailukelpoisia kyselytutkimuksessa ilmenneisiin tuloksiin. Lisäksi toiminto seuraa vierailujen määriä tuntien tarkkuudella, kävijöiden käyttöjärjestelmiä, tietokoneen ominaisuuksia ja verkko-osoitteita, joista sivuille tullaan. Kaikki tiedot auttavat edelleen ymmärtämään sivustoilla vierailleiden toimintatottumuksia. Saatu tieto auttaa suunnittelemaan ja kohdistamaan verkkosivuston sisältöä ja toimintoja mahdollisimman monia palvelevaan suuntaan. Toinen tärkeä väline kaupunginosayhdistyksen verkkosivujen kautta tapahtuvaan seurantaan on sivujen yhteydessä oleva palautelomake. Sen avulla verkko-osuutta tai vaikkapa kaupunginosayhdistystä koskevan palautteen antaminen on tehty erittäin helpoksi. Palaute kirjataan vapaatekstikenttään ja lopuksi kuitataan lähetä -painiketta. Lähettäjältä ei vaadita henkilökohtaisia tietoja, jolloin myös negatiivisen palautteen antaminen on helppoa. Samalla toteutuu anonyymiteettisuoja. Teknisesti lomakkeen etu on, ettei palautteen antaja tarvitse sähköpostiohjelmaa viestin lähetykseen. Tämä tapa turvaa lähettäjän sähköpostin yksityisyyden. Lisäksi on huomattava, että suuri osa internetissä tapahtuvasta sähköpostiliikenteestä ohjataan niin sanottujen webmailpalveluiden kautta, jotka eivät toimisi verkkosivuilla olevaa sähköpostilomaketta käytettäessä. Käytännössä webmail -palvelu saattaisi siis estää joissakin tapauksissa palautteen antamisen kokonaan. Port Arthurin sivut toimivat tutkimuksellisena seurantavälineenä kesäkuun 2002 alusta syyskuun 2002 loppuun. Neljän kuukauden aikana kertynyt

16 15 omakohtainen kokemus toi esille samansuuntaisia huomioita kuin tutkimuskin. Tutkimuksen lopputuloksia ajatellen voidaankin todeta, että Port Arthurin verkkosivusto on vertailukelpoinen kotimaisten kaupunginosayhdistysten kanssa Tutkimusryhmän valinta ja aineiston keruu Tutkimusryhmäksi valittiin satunnaisotannalla 45 henkilöä, joista 23 osallistui kyselyyn. Vastanneita oli 51 % otoksesta. Vastaajista 64 % oli miehiä ja 39 % naisia. He edustivat suomalaisten kaupunkien eri kaupunginosien verkkosivujen ylläpitäjiä ja vastuuhenkilöitä. Yhteiseksi tekijäksi määräytyi se, että henkilö oli kaupunginosan sivujen kautta saatavan palautteen vastaanottaja. Näin varmistettiin, että lomakkeeseen vastaava henkilö oli myös tutkimuksen kannalta oikea valinta vastaajaksi. Tätä seikkaa korostettiin kyselylomakkeessakin. Vastauspyyntö lähetettiin jokaiselle sähköpostitse siihen osoitteeseen, joka yhdistyksen sivustolta löytyi Aineiston analysointi Kvantitatiivisesta osuudesta kertynyt materiaali kerättiin taulukkolaskentaohjelmaan. Analysoinnissa jokaisen monivalintakysymyksen vastauksista laskettiin prosenttiosuudet. Tämän jälkeen jokaiseen kysymykseen saatiin tulkinta, joka voitiin pukea muotoon: Vastaajista X % on sitä mieltä, että.... Tutkimuksen kannalta oleellisimpien monivalintakysymysten yhteydessä oli käytössä vapaatekstiosuus. Näissä osuuksissa etsittiin yhteisiä ja erottavia tekijöitä vastauksille, henkilökohtaisia mielipiteitä sekä perusteluja monivalintakysymysten vastausvalinnoille. Kertyneitä vastauksia käsiteltiin laadullisin menetelmin. Laadullisessa tutkimuksessa tulisi aineistoa kerätä ja analysoida samanaikaisesti. Tällöin on

17 16 mahdollista tiedon keruun aikana täsmentää tutkimusongelmia ja kerätä puutteellisen tiedon tilalle uutta tietoa. (Grönfors 1982, 145; Hirsjärvi 1998, ) Vaikka Grönfors ja Hirsjärvi (Grönfors 1982; Hirsjärvi 1998) suosittelevatkin aineiston analysointiin edellä mainittua toimintatapaa, sen noudattaminen oli tässä tutkimuksessa mahdotonta. Vaikka vapaat tekstiosuudet vastaavatkin osin teemahaastattelun vapaamuotoisuutta, ei tutkija voinut ohjata keskustelua millään muulla tavalla kuin kysymyksen asettelumuodolla. Tutkielman tekijän ylläpitämän verkkosivuston kautta tulleen subjektiivisen kokemuksen analysointi osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Vastaajien ja tutkijan mielipiteet olivat monesti samansuuntaisia tai siten tulkittavissa. Riski sekoittaa oma ja toisten kokemus yhdeksi kollektiiviseksi totuudeksi, jonka voisi yleistää koskemaan kaikkia tapauksia, oli suuri. Tämä kuitenkin vältettiin rinnastamalla oma kokemus kvantitatiivisen tutkimuksen ristiriidattomiin tuloksiin Tutkimuksen luotettavuus Kaikessa tutkimustyössä on tuloksen kannalta ratkaisevan tärkeää, että tutkija pystyy osoittamaan reliabiliteetin ja validiteetin. Tutkimustavasta kuitenkin riippuu millä kriteereillä reliabiliteetti ja validiteetti ilmaistaan. Kvalitatiivisia menetelmiä kritisoidaan usein siitä, että niissä ei käsitellä riittävästi tutkimuksen luotettavuuskysymyksiä ja perustella selkeästi tapoja, tuloksia ja johtopäätöksiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa oletetaan, että totuuksia voi olla useampia ja että tutkimus tuottaa vain tietyn näkökulman ilmiöstä - ei objektiivista totuutta. Tämän vuoksi perinteiset luotettavuuskäsitteet, joiden mukaan on vain yksi konkreettinen totuus, eivät sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteereiksi. (Grönfors 1982, ; Tynjälä 1991, )

18 17 Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulos vastaa todellisuutta ja kuinka hyvin tutkimustulokset on siirrettävissä toiseen ympäristöön (Grönfors 1982, ). Validiteetti määritellään todellisen ja havaitun arvon väliseksi yhtäpitävyydeksi (Venkula 1998, 33). Tämän tutkimuksen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, että havaitut ilmiöt ovat yleistettävissä ja todennettavissa. Tämä siksi, että tutkimus voidaan tarvittaessa uusia tulevaisuudessa kohtuullisen helposti vertailuseurantana samoin menetelmin. Siksi metodina käytettiin kvantitatiivisten menetelmien mukaista kyselylomaketta kvalitatiivisten menetelmien, kuten teemahaastattelun, sijaan. Teemahaastattelussa seurantatutkimuksen pitäisi validiteetin osalta perustua samojen henkilöiden näkemyksiin. Mikäli uusintatutkimus suoritettasi esimerkiksi kahden vuoden kuluttua, ei olisi takeita siitä, että alkuperäiseen tutkimukseen valitut henkilöt toimisivat edelleen samassa työssä. Kyselylomakkeen kysymysten asettelulla ei haluttu vaikuttaa vastaajan ennakkoasenteisiin tai mielipiteisiin. Objektiivisuuteen pyrittiin siinä määrin kun se oli mahdollista. Henkilöille jätettiin kuitenkin mahdollisuus perustella tai selvittää näkemyksiään vapaakenttäosuuksien avulla. Validiteetin osalta ehdot täyttyvät siis hyvin. Tutkimusaineisto on reliaabelia silloin, kun siinä ei ole ristiriitaisuuksia. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteettia voidaan mitata muun muassa vaihtamalla indikaattoreita, havainnoimalla mittarin tarkkuutta ja vaihtamalla mittaajaa. Kvalitatiivinen tutkimus ei ole sellaisenaan toistettavissa, koska tutkijan osuus on siinä keskeinen. Tutkija tarkastelee tutkimusaineistoa sekä objektiivisesti että subjektiivisesti. (Grönfors 1982, ). Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittausten luotettavuutta, toistettavuutta ja sisäistä yhtenäisyyttä eli tutkijan pohdintaa ja aktiivista analysointia (Venkula 1988, 32). Tutkimuslomakkeessa kysyttiin samansuuntaisia asioita useammalla kuin yhdellä kysymyksellä. Näin ollen indikaattoreita oli useita. Vertailemalla

19 18 kysymyksiin saatuja vastauksia oli mahdollista selvittää ristiriitaisuuksia. Näin varmistuttiin, että vastaaja oli myös ymmärtänyt kysymysten sisällön ja luonteen. 7. VERKKOSIVUJEN LISÄARVO KAUPUNGINOSAVIESTINNÄSSÄ Suuri osa kysymyksistä oli suunnattu siten, että niistä saatu aineisto liittyi joko suorasti tai epäsuorasti kaupunginosan verkkosivujen kautta mahdollisesti saavutettavaan lisäarvoon. Näillä kysymyksillä kartoitettiin muun muassa, millaista sisältöä sivuilla on, kuinka aktiivisesti asukkaat osallistuvat sivujen ylläpitoon ja kehittämiseen ja kuinka paljon asukkaiden antama palaute yhdistykselle on lisääntynyt. Ensimmäinen huomio kiinnittyi kaupunginosaverkkosivujen sisältöjen laajuuteen. Kaikkien vastanneiden osalta voitiin puhua aidosti sivustoista eli kokonaisuuksista, joiden toiminnallisuus ei rajoitu yhteen ominaisuuteen tai toimintoon. Kuviosta 1. näkyy, millaista sisältöä sivuilta konkreettisesti löytyi. % vastanneista ominaisuudet artikkeleita uutisia ilmoituksia kirpputori mainoksia pelejä palautelomake valokuvagalleria keskustelufoorumi Kuvio 1. Verkkosivujen ominaisuudet

20 19 Kuten kuviosta ilmenee, tarjotuista vaihtoehdoista pelit osoittautuivat sisällön kannalta toisarvoisiksi. Niitä ei ollut yhdelläkään sivustolla. Yhdessä kuvion muiden tulosten kanssa voidaan päätellä, että kaupunginosasivustojen sisältö painottuu selkeästi informaation välitykseen, tiedotukseen ja uutisointiin viihteen sijaan. Lukuina se tarkoittaa, että 65 % sivuista sisälsi artikkeleita, 61 % alueuutisia ja 57 % ilmoituksia. Artikkeleille ja uutisille ei vaadittu tarkkaa sisällöllistä tai journalistista rajaamista. Peräti 52 % ilmoitti, että sivustoa päivitetään vain kerran kuukaudessa. Sen perusteella esimerkiksi uutisointi ei perustu aktiiviseen seurantaan tai asioiden raportointiin reaaliajassa. Sen sijaan 35 %:ssa tapauksista päivitys tehtiin kerran viikossa. Tällöin paikallisuutisetkin pysyvät kiitettävästi ajan tasalla. 4 % ilmoitti päivittävänsä sivujaan kerran päivässä. Tämä on mainitsemisen arvoinen asia, koska kyseessä on vapaaehtoisvoimin tapahtuva työ. Tällaisen sivuston informatiivisuus on omaa luokkaansa. Toinen mielenkiintoinen huomio on mainosten vähäisyys. Paikallistasolla kaupunginosan asukkaat tuntevat alueensa palvelutarjonnan ilmeisesti hyvin, koska tarvetta erityiselle paikallisesti suunnatulle mainonnalle ei ilmene. Lisäksi voidaan olettaa, etteivät paikalliset tahot ole valmiita maksamaan verkossa tapahtuvasta mainonnasta. Saattaa myös olla, että mainonnan ja kaupunginosaviestinnän välillä koetaan olevan eturistiriitoja tai että mainonta heikentää muun viestinnän uskottavuutta. Empiirisen tutkimuksen perusteella havaittiin, että edelliset päätelmät ovat kaikki tosia. Lisäksi voidaan mainita, että alueen elinkeinojen kartoittaminen on paikoin hankalaa. Lisäksi kertyneen tiedon säännöllinen ylläpito ja valvonta vievät aikaa. Myöskin muutokset ja erikoistilanteet hankaloittavat työtä. Esimerkiksi yrityksen lopettaessa toimintansa tai muuttaessa tieto ei välttämätä kantaudu pitkään aikaan sivuston pitäjälle. Valokuvagallerioiden suuri osuus kertoo alueellisesta markkinoinnista. Kuten eräs vastaajista perusteli gallerian osuutta: Sivut tarjoavat myös erinomaisen kanavan esittää ihmisille valokuvia kaupunginosayhdistyksen

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi vaiheeksi on osoittautunut

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Ammatillinen yhdistystoiminta

Ammatillinen yhdistystoiminta Ammatillinen yhdistystoiminta klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan FT, KTT Johanna Ahopelto 2014 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Työssä tutkitaan, miten tekniikan alan koulutustaustaiset aatteelliset

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen rajapinnoilla Selvitys lastensuojelun työntekijöiden sosiaalisen median käytöstä

Yksityisen ja julkisen rajapinnoilla Selvitys lastensuojelun työntekijöiden sosiaalisen median käytöstä Yksityisen ja julkisen rajapinnoilla Selvitys lastensuojelun työntekijöiden sosiaalisen median käytöstä Sonja Perttula ja Juuli Hurskainen Lastensuojelun Keskusliitto Sosiaalialan asiantuntijapäivät 14.3.2017

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2010. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski

Kysely kaupungin viestinnästä 2010. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin viestinnästä 1 Kaupungin viestinnän taso kokonaisuutena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA Juuso Salmu Dimenteq Oy MIKÄ IHMEEN HARAVA? Karttapohjainen kysely- ja inventaariotyökalu Tiedonhankinta kansalaisilta, sidosryhmiltä, ympäristöstä jne. Kyselyt sekä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot