Lasten kerrontataitojen arviointi: Miten ja miksi? Leena Mäkinen Ammatinharjoittaja Ilosana Tmi Lapsen kielen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten kerrontataitojen arviointi: Miten ja miksi? Leena Mäkinen Ammatinharjoittaja Ilosana Tmi Lapsen kielen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 Lasten kerrontataitojen arviointi: Miten ja miksi? Leena Mäkinen Ammatinharjoittaja Ilosana Tmi Lapsen kielen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto

2 Kerronta eli narraatio Pragmatiikan piiriin kuuluvaa diskurssia eli kielenkäyttöä Diskurssin lajit: Keskustelu Kuvailu Kerronta Eri diskurssin lajit edellyttävät erilaisia taitoja ja eroavat merkittävästi prosessointivaatimuksiltaan Pyydetäänkö lasta kertomaan, mitä asioiden välillä tapahtuu vai kuvaamaan, mitä lapsi näkee?

3 Kertomus eli narratiivi Mielikuvitukseen tai tosielämän tapahtumiin perustuvan tapahtumasarjan kielellinen kuvaus Kausaliteetti Temporaalisuus ja sitten -ilmiö

4 Kerronnan lajit Skriptit Taustalla tutun tapahtumasarjan skeema eli mentaalinen malli Kerro, mitä uimahallissa yleensä tehdään? Henkilökohtaiset kertomukset Omakohtainen, oikeasti tapahtunut Osana spontaaneja kertomuksia tai tutkimustarkoituksissa houkuteltuja eli elisitoituja Kuvapäiväkirjat

5 Kerronnan lajit Fiktiiviset kertomukset Kuvasarjakerronta tarinan luominen (story generation) ENNI (Edmonton Narrative Norms Instrument) uudelleen kerronta (retelling, recalling) Bus Story Saduttaminen/ sadutus

6 Kerronnan elementit Kerronta on moniulotteinen kielellis-kognitiivinen prosessi, jossa on simultaanisesti käsiteltävä ja ylläpidettävä monenlaista kielellistä informaatiota Sanat Kuulijan huomioiminen Mitä kerron? Lauseet Kohee- sio- keinot

7 Kerronnan elementit Lingvistinen taso (mikrotaso) Produktiivisuus: Ilmaisujen määrä Sanamäärä Eri sanojen määrä Kompleksisuus Lauserakenteet Sanasto Verbit, substantiivit, adjektiivit, suljetun luokan sanat Kieliopillisuus Morfo-syntaktiset virheet

8 Kerronnan elementit Pragmaattinen taso (makrotaso): Merkityssisältö Kontekstin hyödyntäminen ja relevanssi Mielen teorian ymmärtäminen SUURET PROSESSOINTI- VAATIMUKSET VAIKEAA! MISSÄ KERRONNAN PIIRTEESSÄ HAASTEET NÄKYVÄT?

9 Merkityssisältö Kerrontaa ohjaa skemaattinen malli kertomuksen rakenteesta Kuulija voi erottaa intuitiivisesti, mikä on kertomus ja mikä ei ole (Stein & Policastro, 1984) Fiktiivisten kertomusten skeemana kertomuskielioppi, Story Grammar (esim. Stein & Glenn, 1979)

10 Merkityssisältö Sisällön määrää voidaan arvioida myös käyttämällä ns. informaatiopisteitä (esim. Bus Story) Tällöin ei analysoida kertomuksen kognitiivista, hierarkkista rakennemallia vaan tarinaan sisällytetyn relevantin tiedon määrää Tärkeää kuitenkin, että pisteytys on tutkittu, eikä perustu ainoastaan tutkijan subjektiiviseen päätökseen siitä, mikä on oleellista ja mikä ei

11 Kontekstin hyödyntäminen Kontekstuaalinen tieto = tilanteessa ilmenevä ja muodostuva tieto, jota käytetään ilmausten tulkinnassa (ks. Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011) Anteeksi on maailman vaikein sana Lingvistinen konteksti Esimerkiksi pronominaaliset viittaussuhteet: Poika oli puistossa ja se sai ilmapallon. Se juoksi ja se karkas. Kognitiivis-sosiaalinen konteksti Yleistietämys: Kerro, mitä McDonaldsilla yleensä tehdään?

12 Kontekstin hyödyntäminen Kulttuuriset erot Maahanmuuttajataustaiset lapset

13 Kontekstin hyödyntäminen Tietämys sosiaalisesta maailmasta Voiko kaikissa tilanteissa kertoa samalla tavalla ja samanlaista kertomusta? Tietämys ja oletukset kuulijasta Onko kuulijalla taustatietoa tästä asiasta? Kuinka tarkkaan täytyy pohjustaa vai voiko mennä suoraan asiaan?

14 Relevanssi Kommunikaatiota ohjaa pyrkimys suuntautua relevanttiin (Sperber & Wilson, 1995) Kyky erotella intuitiivisesti epäoleellinen oleellisesta Gricen (1975) keskustelun maksiimit 1. Määrän periaate (Maxim of quantity) Make your contribution as informative as required 2. Laadun periaate (Maxim of quality) Puhu totta Älä puhu sellaista, mille ei ole perusteita 3. Relevanssin periaate (Maxim of relevance) Pysy asiassa 4. Tavan periaate (Maxim of manner) Ole selkeä Vältä moniselitteisyyksiä Ole järjestelmällinen

15 Relevanssi kerronnassa Keskittyykö kertomus oleelliseen? Onko kertomuksessa tarpeeksi tietoa? Onko kertomuksessa liikaa tietoa/ yksityiskohtia? Onko kertomus looginen ja helposti seurattava vai poukkoileva?

16 Mielen teoria Kyky tulkita toisten ja omaa mieltä Baron-Cohen (2000): taito tunnistaa toisten uskomuksia, aikomuksia ja tuntemuksia sekä taito ymmärtää, että ne voivat olla erilaisia eri ihmisten kesken Minun kokemukseni ja ajatukseni eivät ole välttämättä samanlaisia kuin toisten Liittyy vahvasti pragmaattiseen kykyyn (----) käyttää kieltä sosiaalisesti sopivalla tavalla erilaisissa kommunikointitilanteissa (Loukusa, Kunnari & Vedenkannas, 2011)

17 Mielen teoria kerronnassa Kyky ymmärtää, mitä kuulija tästä aiheesta tietää Kyky kertoa siten, että kuulijan kannalta oleellinen tieto tulee kerrotuksi Kyky ymmärtää, että kuulija ei välttämättä ole kiinnostunut samoista aihepiireistä kuin kertoja Sosiaaliset tarinat (Carol Grey) Eri näkökulmia tilanteeseen

18 Mielen teoria kerronnassa Kuvasarjakerronnan kohdalla kyky ymmärtää hahmojen aikomuksia, uskomuksia ja tuntemuksia Kyky käyttää mielen sisäisiä ilmauksia (mental state language): aikoa, uskoa, luulla, harmittaa, innoissaan Huom! Tyypillisesti kehittyneetkin lapset käyttävät melko vähän Stimuloiko kerrontatehtävä tuottamaan näitä?

19 Kerronnan arviointimenetelmiä Huonot uutiset Suomalaista, tarkoin tutkittua menetelmää ei ole Menetelmän luominen haastavaa, koska luonnollinen hajonta suurta -> viitearvot? (Nepsy II) Hyvät uutiset Jotain voi kuitenkin käyttää laadullisena työkaluja Joitain menetelmiä on ehkä tulossa

20 Henkilökohtaiset kertomukset Narrative assessment profile, NAP (McCabe & Bliss 2003) Teeman säilyttäminen Tapahtumien sarjoittaminen Ymmärrettävyys Viittaukset Koheesio Sujuvuus Miten ilmaukset suhteutuvat teemaan? Hyppeleekö aiheesta toiseen? Onko irrelevanttia sisältöä? Esitetäänkö asia loogisesti ja kronologisesti? Onko kertomus koherentti? Kuulijan tietopohjan arviointi? Ovatko ymmärrettävissä? Käyttääkö konjunktioita tai muita sanoja/ fraaseja linkittämään ilmauksia? Sisältääkö kertomuksen rakennetta häiritseviä toistoja, sanahakuja, korjauksia tai vääriä aloituksia?

21 Uudelleen kerronta Bus Story Test, Renfrew (1997), alkuperäinen versio jo vuodelta 1969 Suomalaista normitusta ei ole tarkasti tutkittu Viitearvoja 4 8-vuotiaille Lahtisen (1997) pro gradu -työssä

22 Uudelleen kerronta Lapselle annetaan tarkka tarinan malli eli skeema (priming) Sen vuoksi on helpompaa kuin tarinan luominen, jossa malli pitää rakentaa itse Muistin osuus? Pelkkä muistitaso ei selitä, vaan tärkeäksi havaittu juuri kyky luoda mentaalinen malli (Norbury & Bishop, 2002) Teoreettisesti ei ole pelkkää yksityiskohtien muistamista. Tämä tulisi huomioida myös pisteytyksessä. Mikä on oleellista ja tärkeää muistaa? Kertojan motivaatio? Labov (1977): Tavanomaista ja kaikille tuttua tarinaa ei ole mielekästä kertoa Etuja: Tarkka malli mihin verrataan Tarinaan voidaan sisällyttää vaativiakin lauserakenteita ym. Prosessointikapasiteetin tutkiminen (ks. Colozzo ym., 2011)

23 Tarinan luominen Vastuu tarinan mentaalisen (ja lingvistisen) mallin luomisesta lapselle itsellään Vaikeampaa kuin uudelleen kerronta

24 Tarinan luominen Sammakkotarinat, erityisesti Frog, where are you? Ei ole kerronnan arviointimenetelmä, vaan 1969 vuodelta peräisin oleva Mercer Mayerin tekstitön satukirja On käytetty laajasti Suomalaista pisteytysmallia Suvanto (2012) Rinta-Homi & Peltonen (2011) Tampereen yliopiston pro graduja

25 Tarinan luominen Edmonton Narrative Norms Instrument: ENNI (Schneider ym., 2005) 4 9 vuotiaille (ei suomalaisia normeja)

26 Kiinnitä huomiota, jos niukasti tai ei lainkaan subjekteja ei konjunktioita tai konnektiiveja ja sitten ilmiö verbipainotteinen sanasto niukka asiasisältö irrelevanttia tietoa paljon toistoa ja kyselyä vaikeus pysyä asiassa ja keskittyä oleelliseen Alle kouluikäisillä heikko viittaussuhteiden koheesio on normaalia! Todennäköisesti myös vähäinen mentaalisen sanaston käyttö

27 Miksi kerrontaa pitäisi arvioida? Kielen kehityksen osa-alue Yhteys myöhempään kielen kehitykseen (Stothard ym. 1998, ks. myös Bishop & Edmundson1987, Pankratz ym. 2007) Oppimisen väline Yhteys myöhempiin oppimistaitoihin (Botting ym. 2001, Catts ym. 1999, Griffin ym. 2004, O Neill ym. 2004, Reese ym. 2010, Wellman ym. 2011, Westerveld ym. 2007) Laaja näyte lapsen kielellisistä taidoista Sanavarastotestit, Fonologiatesti? Action picture tyyppiset? Spontaanipuhenäyte? Arvioinnin tarkoituksena on Tunnistaa heikkoudet Tunnistaa vahvuudet kuntoutuksen suunnittelu ja kehityksen seuranta

28 Kriittinen sana kerronnan arvioinnista Hajonta suurta Kvantitatiivisesti poikkeavien piirteiden löytäminen on haastavaa Ikätasoon suhteutetun arvioinnin kanssa tulee olla varovainen Kerronnan arviointi antaa paljon laadullista tietoa, mikä on tärkeää mm. kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa Kerrontatehtävä on nopea ja helppo toteuttaa, mutta analysointi vaatii huolellista työtä Lingvistisen tason muuttujiin vaikuttaa se, miten tarina on pilkottu Kerronnan muuttujia tulisi tarkastella kokonaisuutena. Esimerkiksi pitkä tarina tai monipuolinen sanasto ei ole tae koherentista kertomuksesta.

29 Kriittinen sana kerronnan arvioinnista Kuvasarjakerronta on keinotekoista siinä mielessä, ettei se vastaa välttämättä lapsen spontaanin kerronnan taitoja. Muista haastatella vanhempia! Mikä on kertojan motivaatio? Tarinan tulisi olla kertomisen arvoinen Kerronnan elisitointimenetelmä vaikuttaa aina tuotokseen Eri arviointimenetelmät voivat antaa erilaista tietoa Arvioi monipuolisesti eri keinoja käyttäen

30 Kriittinen sana kerronnan arvioinnista Myös leikkitaidot kertovat paljon kerronnasta Koska suomenkielistä hyvin tutkittua ja normitettua kerrontatestiä ei ole, on syytä olla varsin varovainen johtopäätösten tekemisessä, jos käyttää muista kielistä sovellettuja menetelmiä suomen kieleen ja kulttuuriin Arvioinnissa (ja päätelmien teossa) on oltava varovainen ja ymmärrettävä menetelmien rajoitukset

31 Lähdekirjallisuus Pyydä tarvittaessa Leenalta ilosana.fi Ks. myös väitöskirja

KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA

KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 4, 2012 Marjukka Nisula KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 4, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomusten tutkimus on tullut tutuksi parin viime vuosikymmen kuluessa yhtä hyvin yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä, psykologiassa, oikeustieteissä kuin terveyden

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen Päivitetty 22.5.2013 Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Riikka Vitikainen Uskontotieteen pro gradu tutkielma Teologinen

Lisätiedot

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Torstai Klo 14:15 Klo 14:45 Klo 15:15 Perjantai Klo 9:30 Klo 10:00 Klo 12:00 Klo 12:30 Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Annamaria Marttila Aivovammautuneiden kerronta

Lisätiedot

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi Pääsisipä sen pääkopan sisään Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi ja Olli Saarelan elokuva-adaptaatiossa Suden vuosi Henna Rytkönen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä:

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä: Saatteeksi Kirjoitus Tekstin kanssa. Kohti kielitieteellisen (kon)tekstintutkimuksen yleismallia on julkaistu Kotuksen verkkosivuilla 2004. Tarjosin tekstiä ennen Kotuksen sivuilla julkaisemista artikkeliksi

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ Jertta Kangas Essi Miettinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Перевод туристического буклета с финского на русский Жанровые конвенции в переводе Perevod turističeskogo bukleta

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Cognitive Psychology: A Student's Handbook (Eysenck & Keane, 5. painos)

Cognitive Psychology: A Student's Handbook (Eysenck & Keane, 5. painos) Yleisiä huomioita Tässä prujussa on muistiinpanoja Helsingin yliopiston järjestämän PSY225 Kognitiivinen psykologia II -kurssin oppimateriaalista (vuonna 2011). Ensin käydään läpi kirjasta Cognitive Psychology:

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Maisterintutkielma Reetta Niinisalo Suomen kieli Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Seuraava tekstini perustuu pääosin subjektiivisiin kokemuksiini 30 vuoden ajalta, jolloin olen tavalla tai toisella

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen.

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Pirkko Koivunen Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot