3 Varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehitys"

Transkriptio

1 Sisällys 1 Johdatus pragmatiikan peruskäsitteisiin ja lasten pragmatiikan vaikeuksiin Soile Loukusa, Leila Paavola ja Matti Leiwo Pragmaattisen tutkimuskentän historiaa ja määrittelyä Konteksti pragmaattisessa tutkimuskentässä Sosiaalinen vuorovaikutus pragmaattisten taitojen omaksumisen perustana Kielellisen ilmauksen merkityksen pragmaattinen tulkinta Lasten pragmaattisten vaikeuksien ilmeneminen Näkökulmia lasten pragmaattisten taitojen kuntoutukseen Lopuksi...20 I Pragmaattinen kehitys ja sen taustatekijät 2 Pragmaattisen kehityksen taustatekijöitä Soile Loukusa, Sari Kunnari ja Ulla Vedenkannas Sensoriset tekijät Kielen osajärjestelmät Muisti Yleistieto ja kokemukset Päättelytaidot Mielen teoria Tarkkaavuus Toiminnanohjaus Lopuksi Varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehitys Leila Paavola Synnynnäiset valmiudet ja kasvuympäristö kehityksen alkuun panevina voimina Varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehityksessä on useita vaiheita Vauvavaiheen keskeiset kehitykselliset virstanpylväät Kehitys tavoitteelliseksi kommunikoijaksi Tavoitteellisen kommunikoinnin päämäärät ja keinot esikielellisessä kehitysvaiheessa Esinetoiminnot ja symbolinen leikki Lopuksi...56

2 4 Lasten kerrontataitojen kehitys Anne Suvanto ja Leena Mäkinen Mikä on kertomus? Skriptit Henkilökohtaiset kertomukset Fiktiiviset kertomukset Hyvän kertomuksen rakenne Kerronnan kehityslinjoja Ensimmäiset kertomukset Ikävuodet Ikävuodet Kouluikäiset Lopuksi Lasten keskustelutaitojen kehitys Minna Laakso Keskustelun edellytykset Keskustelun rakenne Huomion saaminen ja keskustelun aloittaminen Vuorottelu ja keskustelujaksojen rakentuminen Keskustelun lopetus Keskustelun eteneminen Puheenaiheen käsittely Keskustelutoimintojen yhteen liittäminen: esimerkkinä pyytämisen kehitys Keskustelun ongelmien korjaaminen Lasten oman puheen korjaukset Vanhempien lapsen puheeseen kohdistama korjaus Lopuksi Pragmaattisen ymmärtämisen kehitys Soile Loukusa Yleistä pragmaattisen ymmärtämisen kehityksestä Pragmaattisen ymmärtämisen varhainen kehitys Viittaavien ilmausten ja moniselitteisten sanojen ymmärtämisen kehitys Epäsuorien ilmausten ja implikaatioiden ymmärtämisen kehitys Ironian ymmärtämisen kehitys...108

3 6.6 Kysymyksiin vastaamisen ja vastauksen perustelemisen välinen suhde Lopuksi Ei-sanalliset keinot lasten vuorovaikutuksessa Tuula Tykkyläinen Vuorovaikutus on sanallisen ja ei-sanallisen yhteistyötä Kielelle alisteista vai monikanavaista? Ei-sanallinen aines vuorovaikutusta rakentamassa Monikanavainen leikki Puheterapian tehtävävuorovaikutus: ei-sanallinen aines kuntoutuksen välineenä Lopuksi II Lasten pragmaattiset vaikeudet 8 Autismin kirjon häiriöihin liittyvät pragmatiikan vaikeudet Soile Loukusa Autismin kirjon määrittelyä Puutteet kommunikaation perustaidoissa Vaikeudet pragmaattisessa ymmärtämisessä Päättelytaidot Kielikuvien, ironian ja huumorin ymmärtäminen Tunteiden ymmärtämisen vaikeudet Pragmaattiset itseilmaisun vaikeudet Ekolalia Keskustelu- ja kerrontataidot Prosodiikka Pragmaattisia vaikeuksia selittäviä teorioita Lopuksi Kielellinen erityisvaikeus ja siihen liittyvät pragmaattiset ongelmat Sari Kunnari ja Eeva Leinonen Kielellisen erityisvaikeuden määrittelyä Kielellisessä erityisvaikeudessa ilmenevät kielelliset ongelmat Pragmaattiset ongelmat osana kielellistä erityisvaikeutta Lopuksi...153

4 10 Lasten psyykkisiä ja muita häiriötiloja, joihin voi liittyä pragmatiikan vaikeuksia Irma Moilanen, Leila Paavola ja Soile Loukusa Psyykkisten häiriötilojen luokittelu Häiriöiden samanaikainen esiintyminen eli komorbiditeetti Aivovammat Fragile X -oireyhtymä Skitsofrenia Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö Nykimishäiriöt ja Touretten oireyhtymä Käytöshäiriöt Ahdistuneisuushäiriöt Masennus Lopuksi III Lasten pragmaattisten taitojen arviointi 11 Esikielellisten taitojen arviointi Marja-Leena Laakso Taustaa esikielellisten taitojen arvioinnille Mitä arvioidaan eli esikielellisiä keinoja merkitysten ja tavoitteiden jakamiseen Tunneilmaisu ja katse Kommunikaation päämäärät Eleet Kommunikoiva ääntely Kielen ymmärtäminen Esineiden käyttö ja symbolinen eli kuvitteellinen leikki Keinoja lapsen esikielellisen kommunikaation arviointiin Vanhemmat lapsen esikielellisten taitojen arvioijina Lapsen taitojen havainnointi Esikielellisten taitojen riskipiirteiden arviointi Lopuksi Vanhemmilta saadun tiedon käyttö lasten pragmaattisten taitojen arvioinnissa Anneli Yliherva ja Catherine Adams Vanhempien arvio lasten kielenkäytön tutkimisessa...195

5 12.2 Kielellisten testien ja vanhempien arvioinnin välinen luotettavuus Kielenkäytön arvioinnin lähtökohtia Lasten kommunikaation kyselymenetelmä Lasten kommunikaation kysely 2 kokemuksia seulontamenetelmästä Lopuksi Kielenkäyttötehtävien arvioinnin suuntaviivoja Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka Arvioinnin teoreettisia lähtökohtia Kielen pragmaattiset tehtävät Kielen informoivat tehtävät Vuorovaikutuspuhe Maailman kuvaaminen Tekstien rakentaminen Kerrontataitojen arviointi Lauseyhdistykset Tapahtumien ajallinen jatkumo Henkilöiden tunnistettavuus Viittausketjut ja teemojen muodostaminen Kertomuksen skemaattinen rakenne Yhteenveto: koheesio ja koherenssi Lopuksi Pragmaattisen ymmärtämisen arvioinnin suuntaviivoja Soile Loukusa Arvioinnin moniulotteisuus Primaari ja sekundaari vaikeus Pragmaattisten ymmärtämistaitojen arvioinnin lähestymistapoja Relevanssiteorian hyödyntäminen pragmaattisten ymmärtämistaitojen arvioinnissa Olennaiseen tietoon suuntautuminen Kyky hyödyntää kontekstin tarjoamia vihjeitä Prosessoinnin lopettaminen Ymmärtämisprosessin tarkastelu Mielen teoria osana pragmaattisen ymmärtämisen tarkastelua Omien vastausten perusteleminen Lopuksi...239

6 IV Lasten pragmaattisten taitojen kuntoutus 15 Lasten pragmaattisten taitojen kuntoutuksen perusteet Kaisa Launonen Pragmaattisten taitojen kuntoutus on tärkeää Kuntoutuksen suunnittelun perusteet Yhteisölliset työskentelymuodot Perhe kuntoutusyhteisönä Päiväkoti ja koulu kuntoutusyhteisöinä Vertaisryhmä kuntoutusyhteisönä Yhteisökuntoutuksen vaikuttavuus ja rajat Yksilölliset kuntoutusnäkökulmat Lopuksi Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen kuntoutuksen keinoin Kaisa Launonen Varhaisen vuorovaikutuksen perustekijät kuntoutuksen perustana Ensitieto vanhempien kuntouttavien vuorovaikutuskäytäntöjen käynnistäjänä Varhaiskuntoutuksen viisi lähtökohtaa Poikkeavasti kehittyvän vauvan ja hänen vanhempiensa välinen kiinnittyminen Poikkeavasti kehittyvän vauvan ja hänen vanhempiensa välinen virittyminen ja vuorottelu Arjen toistuvien rutiinien kuntouttava voima Lopuksi Leikki-ikäisen lapsen kielenkäyttötaitojen kehittäminen Anne Suvanto Vanhemmat kerrontataitojen vahvistajina Kirjan lukeminen keskustellen Kerronnan kehittäminen puheterapiassa Sadutus Lopuksi Tarinat ja sosiaalinen viestintä autismin kirjon lapset sosiaalisten tarinoiden käyttäjinä Eira Suhonen, Piret Vermilä ja Elina Kontu Autismin kirjo ja vuorovaikutuksen haasteet...291

7 18.2 Sosiaalinen tarina Leikitään sosiaalista tarinaa Lopuksi Koulun ja opettajan rooli oppilaan kielellisten vaikeuksien tunnistajana ja tukijana Marko Kielinen Opetuksen mahdollisuus lapsen ja nuoren tukemisessa Toiminnanohjaus Päiväjärjestyksen rakentaminen lapsen edellytyksin Kommunikointi ja sosiaalisten tilanteiden vaikeus Luokkatovereille ja koulun henkilökunnalle kertominen Vanhemmat yhteistyökumppaneina Koulun täydennyskoulutus Lopuksi Sanasto Kirjoittajat...325

Lasten kerrontataitojen arviointi: Miten ja miksi? Leena Mäkinen Ammatinharjoittaja Ilosana Tmi Lapsen kielen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto

Lasten kerrontataitojen arviointi: Miten ja miksi? Leena Mäkinen Ammatinharjoittaja Ilosana Tmi Lapsen kielen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto Lasten kerrontataitojen arviointi: Miten ja miksi? Leena Mäkinen Ammatinharjoittaja Ilosana Tmi Lapsen kielen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto Kerronta eli narraatio Pragmatiikan piiriin kuuluvaa diskurssia

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus

Kielellinen erityisvaikeus Kielellinen erityisvaikeus Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (Specific language impairment, SLI) Kielellisessä erityisvaikeudessa (aiemmin dysfasia) lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA Riitta Piirainen Logopedian pro gradu -tutkielma Tammikuu 2004 Oulun yliopisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma Henna Hautamaa Kevät 2013 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta.

Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta. Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta. Helena Tynjälä Logopedian pro gradu-tutkielma Helsingin yliopisto Puhetieteiden

Lisätiedot

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS VARHAINEN VUOROVAIKUTUS Ihmisten elämä ja heidän kokemuksensa omasta elämästään syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristön ja erityisesti toisten ihmisten kanssa. Myös muu elollinen luonto toimii jatkuvassa

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Marianne Korteikko SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiden haastattelu- ja havainnointitutkimus Erityispedagogiikan

Lisätiedot

NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet

NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet Alle kouluikäisen NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet LUENNOITSIJA: Elina Pohjankunnas Erityislastentarhanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen/adhd

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Tiina Linjama Logopedian pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteiden laitos Ohjaaja: Kaisa Launonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Haukkarannan ohjauspalvelut...3 Henkilöstö ja yhteystiedot...4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...4-5 Koulutuskalenteri kevät 2011...6-13

Lisätiedot

SADUTTAMINEN ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVIEN LASTEN INTERVENTIONA

SADUTTAMINEN ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVIEN LASTEN INTERVENTIONA SADUTTAMINEN ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVIEN LASTEN INTERVENTIONA Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Proseminaarityö Ulla-Maija Grönroos Laila

Lisätiedot

Kartoitus AAC-menetelmien käytöstä Hyvinkään päivähoidossa Koulutuksen merkitys

Kartoitus AAC-menetelmien käytöstä Hyvinkään päivähoidossa Koulutuksen merkitys Kartoitus AAC-menetelmien käytöstä Hyvinkään päivähoidossa Koulutuksen merkitys Riitta Leppänen Proseminaaritutkielma Huhtikuu 2007 Erityispedagogiikka Soveltavan kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC Kyllikki Kerola, KT, konsultoiva erityisopettaja Anna-Kaisa Sipilä, KM, ohjaava opettaja Koulutusmateriaalin suunnittelussa mukana konsultoivat erityisopettajat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS Tuulta purjeisiin -projektin vertaistukiryhmän vanhempien arjessa jaksamisesta Inkinen Eija Kallio Eija Opinnäytetyö, Kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Väitökset Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Hurtig, Tuula (2007). Adolescent ADHD and family environment - an epidemiological and clinical study of ADHD in the Northern

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12 Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Käypä

Lisätiedot

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014 Piia Virtanen KM, erityisopettaja BOVALLIUS ERITYISEN Piia Virtanen OSAAVAA 18.11.2014 OPETUSTA JA OHJAUSTA

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot