KKI T KKI T KKI T KKI T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KKI 6574-90 T KKI 6774-90 T KKI 7574-90 T KKI 7774-90 T"

Transkriptio

1 KKI T KKI T KKI T KKI T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...

2 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen i brug. Gør dig fortrolig med induktionskogeplade og de forskellige be tje nings funk tio ner i den ræk kefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt be tje ning og behandling. Derved opnår du, at din kogeplade altid er klar til brug, og at den holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden, da dette skal være med til at forebygge ulykker eller skader på induktionspladen. Husk at gemme betjeningsvejledningen, da der kan blive brug for den på et senere tidspunkt. Bemærk! Du skal have læst /forstået denne vejledning, før du begynder at betjene kogepladen. Kogepladen er udelukkende bestemt til tilberedning af mad. Enhver anden anvendelse (fx. til rumopvarmning) er ikke i overensstemmelse med kogepladens oprindelige anvendelsesbestemmelse og kan være farlig. Producenten forbeholder sig ret til ændringer, der ikke påvirker kogepladens funktion. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel in for ma tion...2 Vigtige oplysninger vedrørende sik ker hed...4 Ener gi spa re tip...5 Udpakning...5 Bortskaffelse af elektronikskrot...5 Beskrivelse af produktet...6 Indbygning/montering...8 Nettilslutning...10 Installatør information...10 Be tje ning...12 Sådan virker en induktionszone...12 Registrering af kogegrej på en kogezone...15 Valg af kogegrej til tilberedning af mad på en induktionskogezone...16 Valg af kogegrej til en induktionskogezone...16 Oversigt over berøringsfølsomt betjeningspanel...16 Tænde for apparatet...16 Tænde for kogezonerne...16 Valg af varmetrin for kogezone...17 PowerBooster funktion...17 Indstilling af Booster funktion...18 Børnesikring...18 Tilkobling af børnesikringen...18 Frakobling af børnesikringen under madlavning...19 Frakobling af børnesikringen...19 Restvarmeindikator...20 Begrænsning af betjeningstiden...20 Automatisk opvarmningsfunktion...21 Elektronisk timer...22 Indstilling af elektronisk timer...22 Ændring af indstilling af minutur...2 Tjek af timer funktionen...2 Stop ur / timer...2 Minutur...24 Indstilling af minutur...24 Stop minutur...24 Holde varm funktion...25 Stop&Go funktion...25 TwinZone funktion...26 Slukke for valgt kogezone...27 Slukke for hele kogepladen...27 Rengøring og ve dli ge hol del se...28 Foranstaltninger ved fejl...29 Tekniske specifikationer...1

4 VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED Du skal læse betjeningsvejledningen, inden du starter med at bruge kogepladen. Overholdelse af vejledningens in struk tio ner vil hjælpe dig med at undgå, at der sker nogen ulykker eller skader på kogepladen. Kogepladen må kun installeres af en autoriseret el-installatør. Kogepladen må ikke installeres i nærheden af køleapparater. Møbler til kogepladens indbygning skal kunne tåle temperaturer op til 100º C. Det gælder for finér, kanter, overflader af kunststof, lim og lak. Kogepladen må først benyttes efter indbygning. Derved undgår du at røre ved dele, som er strømførende. Elektriske apparater kan kun repareres af en fagmand. Reparationer foretaget af personer, som ikke er fagmænd, kan være til fare for brugeren. Strømforsyningen er først afbrudt, når sikringerne er koblet fra. Hold børn væk fra kogepladen, når den er i brug. Gryder med varm mad kan være årsag til, at børn brænder sig. Hvis stikdåsen er monteret i nærheden af en kogezone, skal du sikre, at tilledningen ikke kommer i berøring med en varm kogezone. Undgå at lade gryderne med mad, der tilberedes på fedt/olie, stå på en tændt kogezone uden opsyn. Varmt fedt kan antænde. Sukker, citronsyre, salt osv. i både fast og flydende form samt plast må ikke komme på en opvarmet kogezone. Brug kun kogegrej med flade og jævne bunde uden skarpe kanter, ellers kan der opstå varige ridser i kogepladen. Varmefladen på den glaskeramiske kogeplade er hærdet mod temperatursvingninger, varme og kulde. Undgå at tabe genstande på kogepladen. Slag forårsaget af f.eks. et krydderiglas, kan føre til, at der opstår ridser eller revner i kogepladen. Mad der koger over, kan gennem beskadigede steder komme ind i strømførende dele i kogepladen. Hvis der kommer brud, ridser eller revner i kogepladen, skal strømmen straks afbrydes til kogepladen. Du skal frakoble sikringen eller tage stikket ud af stikkontakten. Derefter skal du kontakte GRAM service. Det anbefales at overholde anvisningerne om vedligeholdelse og rengøring af den glaskeramiske kogeplade. Ved forkert behandling af kogepladen bortfalder reklamationsgarantien. Kogepladen må ikke anvendes som skærebrædt eller arbejdsbord. Undgå at indbygge kogepladen over ovne uden ventilator, over opvaskemaskiner, køleskabe, frysere eller vaskemaskiner. 4

5 ENERGISPARETIPS UDPAKNING Hvis du sparer på ener gien, er det godt for miljøet, og det vil re du ce re din el re gning. Det kan du gøre på følgende måde: Brug korrekt kogegrej til til be red ning af mad. Ved brug af gryder med flad og tyk bund kan du spare op til 1/ energi. Husk at lægge grydens låg på, ellers stiger elforbruget. Hold kogezonerne og gryderne rene. Snavs forhindrer varmeoverførsel snavs, som er brændt fast, kan tit kun fjernes ved hjælp af stærkt miljøbelastende midler. Undgå at kigge i gryder, når det ikke er nødvendigt. Undgå at indbygge kogepladen di rek te i nærheden af køleskabe/frysere. Dette kan medføre unødig stigning i elforbruget. Apparatet er blevet sikret mod transportskader under befordringen ved hjælp af en emballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens elementer bortskaffes på en miljøvenlig måde. Alle materialer anvendt til emballeringen er miljøvenlige og 100% genanvendelige. De er markeret med et relevant symbol. Bemærk! Emballagemateriale (polyetylenposer, stykker af polystyrenskum) skal under udpakningen holdes væk fra børn. Bortskaffelse af elektronikskrot Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte vores miljø. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. 5

6 BESKRIVELSE AF PRODUKTET Beskrivelse af kogepladen KKI T; KKI T Kogezone (bageste højre) Kogezone (bageste venstre) Kogezone (forreste venstre) Kogezone (forreste højre) Betjeningspanel Tænd/sluk-sensor med LED kontrollampe. 2. Sensor for indstilling af varmetrin.. Sensor for valg af kogezone med display. 4. Sensor for valg af timer/minutur med display. 5. LED kontrollamper for valgt tidsindstilling af de enkelte kogezoner. 6. Sensor for valg af Booster funktion. 7. Sensor for Stop&Go funktion med LED kontrollampe. 6

7 BESKRIVELSE AF PRODUKTET Beskrivelse af kogepladen KKI T; KKI T Kogezone (bageste højre) Kogezone (bageste venstre) Kogezone (forreste venstre) Kogezone (forreste højre) Betjeningspanel Tænd/sluk-sensor med LED kontrollampe. 2. Sensor for indstilling af varmetrin.. Sensor for valg af kogezone med display. 4. Sensor for valg af timer/minutur med display. 5. LED kontrollamper for valgt tidsindstilling af de enkelte kogezoner. 6. Sensor for valg af Booster funktion. 7. Sensor for Stop&Go funktion med LED kontrollampe. 7

8 50 INDBYGNING/MONTERING Indbygning af kogepladen Lav en udskæring i bordpladen iht. målene i mon ta ge te gnin gen (tegning A). Minimum afstand mellem kogepladen og lodrette skab svæg ge skal være 50 mm. Kogepladen er 50 mm høj. Hvis kogepladen er adskilt fra den øvrige del af indbygningsskabet med en van dret sikker hed spla de, skal mellemrummet mel lem kogepladens bund og sik ker hed spla den være mindst 25 mm for at sikre uhindret lu ft cir ku la tion. I den bageste del af sikkerhedspladen skal der laves en kvadratisk udskæring, hvis sider skal mindst være 80 mm (tegning C). Tilslut strømfor sy nin gen iht. vedlagte dia gram. Ledningstværsnittet skal passe til ydelsen på ko ge pla den (bestemmes af en autoriseret el-in stal latør). Rens bordpladen for støv, læg den glaskeramiske induktionskogeplade ned i åbningen og tryk den hårdt ned mod bordpladen (te gning B). Tegning A 616 (770*) (490*) 600 (750*) OBS!. * dimensioner gælder for kogepladen KKI T; KKI T 8

9 Tegning B Bordplade 2. Tætning. Glaskeramisk kogeplade Tegning C 5 10mm 25mm 80mm Indbygning i skabets plade 500x10mm Minimum 10mm 5 10mm 500x50mm 500x10mm Indbygning i en arbejdsplade over en ovn med ventilation Du må ikke indbygge kogepladen over en ovn uden at skabe den nødvendige ventilation. 9

10 NETTILSLUTNING Nettilslutning OBS! Den glaskeramiske induktionskogeplade må kun tilsluttes til ledningsnettet af en autoriseret el-installatør. Du må ikke selv foretage ændringer eller ombygning i el-installationen. Installatør information Den glaskeramiske induktionskogeplade er udstyret med en klemmeboks, som muliggør valg af rigtige tilslutninger for den aktuelle forsyningsart. Klemmeboksen muliggør følgende tilslutningsmåder: - enfaseforbindelse 20 V ~ - tofaseforbindelse 400 V 2N~ Kogepladens tilslutning til den relevante forsyning kan udføres ved passende lusning på klemrækken ifølge vedlagte ledningsdiagram. Diagrammet er også anbragt på den underste beskyttelsesskærmplades underdel. Adgang til klemrækken fås ved at åbne dækslet på klemmeboksen. Sørg for, at der ved valg af tilledning tages højde for tilslutningsmåden og for kogepladens nominelle effekt Bemærk! Sørg for, at der til klemmen med tegnet på klemrækken tilsluttes en jordledning. Til opfyldelse af sikkerhedsforskrifterne kræves i installationen en afbryder, som afbryder alle poler og har en kontaktafstand på mindst mm (kan være hovedafbryderen). Inden tilslutningen af kogepladen til elinstallationen, skal du gøre dig bekendt med oplysninger på typeskiltet og ledningsdiagrammet. Bemærk! Installatøren er forpligtet til at udlevere Bevis for pladetilslutning til elinstallation (bilag til servicekort). En anden tilslutningsmåde end angivet i skemaet kan medføre, at den glaskeramiske kogeplade ødelægges. 10

11 NETTILSLUTNING Skema over mulige tilslutningsmåder Bemærk! Varmeelementernes spænding er 20 V. PE 5 N 1 For 20 V elforsyning enkel fase forbindelse med neutral ledning, 1-2 og 4-5 terminaler er forkortet sammen, neutral ledning forbundet med 4, jordledning på 2 For 400/20 V elforsyning 2 fase forbindelse med neutral ledning, 4-5 terminaler er forkortet sammen, neutral ledning forbundet med 4, jordledning på 4 N 2 1 L2 L1 Bemærk! Ved alle tilslutningsmåder skal jordledningen fra nettet tilsluttes med klemmen Tilledningen skal være en af typerne 1N~ H05RR FG4 H05VV- PE N L1 FG4 2N~ H05RR F4G2,5 H05VV- F4G2,5 PE N L2 L1 L1=R, L2=S, N=neutral ledning terminal, =PE ledning terminal 11

12 BETJENING Inden du tager kogepladen i brug Rens kogepladen omhyggeligt. Den glaskeramiske overflade skal behandles ligesom gla so ver fla der. Første gang kogepladen benyttes, kan der forekomme en midlertidig lugt. Derfor skal du tænde for ven ti la tio nen i rummet eller åbne vinduet. Udfør de enkelte betjeninger med overholdelse af sik ker hed sa nvi snin ger. Sådan virker en induktionszone En elektrisk generator tilfører energi til en spole der sidder under kogezonerne. Spolen danner et elektromagnetisk felt, som leder induktionsstrømme til gryden, så snart den er blevet placeret på kogepladen. Induktionsstrømmene gør gryden til en rigtig varmesender, medens pladens glasoverflade forbliver kold. Denne teknologi forudsætter, at man anvender kogegrej, med en magnetisk bund. Generelt har induktion to fordele: Varmeudnyttelsen er maksimal, da varmen udelukkende overføres til gryden. Ved induktion undgås spildtid, da tilberedning starter, så snart gryden sættes på kogezonen, og afbrydes, når gryden tages af. Ventilator: En ventilator i kogepladen beskytter og afkøler styrings- og forsyningskomponenter. Den arbejder med to forskellige hastigheder. Ventilatoren kører også, når kogezonerne er slukket, og arbejder indtil det elektroniske system er tilstrækkelig afkølet. Sikkerhedssystem mod overophedning: De elektroniske kredsløbs temperaturer bliver løbende overvåget af en temperatur-sensor. Hvis temperaturen overstiger sikkerhedsniveauet, vil sikkerhedssystemet reducere kogezonens varmetrin eller slukke for de varmezoner, der er i nærheden af de overophedede elektroniske kredsløb. Gryderegistrering: Gryderegistrering muliggør kogepladens arbejde og dermed opvarmningen. Små genstande som efterlades på kogepladen (f.eks. en ske, kniv eller ring), vil ikke opfattes som kogegrej og kogepladen vil derfor ikke kunne tænde. 12

13 BETJENING Registrering af kogegrej på en kogezone Gryderegistrering er installeret i induktionskogeplader. Når kogepladen er i brug, starter eller stopper gryderegistreringen opvarmning i en kogezone, når gryden placeres på kogezonen eller fjernes fra den. Dette giver en energibesparelse. - Til induktion skal anvendes kogegrej med en magnetisk bund, ellers virker kogezonen ikke (se tabel s. 15) - Når det rigtige kogegrej anvendes på kogezonen, vises varmeniveauet i displayet for den valgte kogezone. Hvis ingen eller forkert kogegrej er placeret på kogezonen, vil varmeffekttallet blinke i displayet. Kogezonen tændes ikke. Hvis en kogezone ikke har registreret noget kogegrej i 10 minutter, annulleres kogepladens tændingsproces. En kogezone skal altid slukkes på sensoren. Det er ikke nok blot at fjerne kogegrejet. Gryderegistrering fungerer ikke som kogepladens hovedafbryder. Den glaskeramiske induktionskogeplade er forsynet med sensorer, som aktiveres ved at berøre pladens overflade med en finger på symbolerne. Hver aktivering af sensorerne bekræftes ved et akustisk signal. Sørg for kun at aktivere én sensor, når du vil tænde eller slukke for en kogezone eller indstille varmeeffekten. Ved samtidig aktivering af flere sensorer, ignorerer systemet styringssignalerne og ved langvarig berøring af en sensor udløses et alarmsignal. 1

14 BETJENING Valg af kogegrej til tilberedning af mad på en induktionskogezone Brug altid gryder og pander af god kvalitet og med en helt jævn bund. Derved undgår du, at der opstår nogle steder med alt for høj temperatur, som kan gøre, at maden brænder fast på. Gryder og pander med tykke metalsider giver en ideel varmefordeling. Vær opmærksom på, at grydebunden skal være tør. Når du fylder gryden, eller bruger en gryde, som du lige har taget ud af køleskabet, skal du sørge for, at grydens bund er helt tør, inden du placerer den på kogepladen. Derved undgår du snavs og urenheder på pladens overflade. Låg på gryder forhindrer varmetab, hvilket forkorter opvarmningstiden og er med til at spare energi. Induktionskogepladen er udstyret med fire kogezoner, hvis midte er markeret med trekanter ( ). Kogegrej kan anbringes på hvilken som helst kogezone og placeres efter ønske. Kogegrejet skal dog altid dække trekanten ( ) helt. Optimal indstilling af varmetrin Kogezonen udnyttes bedst når trekanten ( ) er i kogegrejets centrum. Når TwinZone funktionen er aktiveret, kan store gryder og pander placeres på to kogezoner samtidigt. Det er vigtigt at en gryde eller pande dækker begge trekanter ( ) på de to højre eller de to venstre kogezoner. Læs mere om TwinZone funktionen på side 26. min. Grydernes mindste og største mulige diametre findes i tabellen og afhænger af kogegrejets kvalitet. Kogezone Diameter på kogegrejets bund Diameter (mm) Min. (mm) Max. (mm) Ved anvendelsen af gryder med mindre diametre end de angivne, kan det være, at induktionskogezonen ikke virker. 14

15 BETJENING Valg af kogegrej til en induktionskogezone Markering på kogegrej Rustfrit stål Aluminium Støbejern Emaljeret jern Glas Porcelæn Kogegrej med kobberbund Kontroller, om der på etiketten findes et symbol som viser, at gryden er velegnet til brug på induktionskogeplader. Brug magnetiske gryder (lavet af emaljeret jern, feritisk rustfrit stål, støbejern). Undersøg, om gryden er velegnet ved at prøve med en magnet (magneten skal binde til bunden) Kan ikke anvendes Bortset fra gryder lavet af ferritisk stål Kan ikke anvendes Høj ydelse - velegnet OBS: Gryderne kan ridse pladen Høj ydelse - velegnet Det anbefales at anvende kogegrej med plan, tyk og glat bund Kan ikke anvendes Kan ikke anvendes Kan ikke anvendes 15

16 BETJENING Oversigt over berøringsfølsomt betjeningspanel Betjeningspanelet er med SensorControl. Sensorfelterne i disse digitale display er funktionsfelter for valg af kogezoner, elektronisk timer, minutur og regulering af varmetrin. Sensoren for regulering af varmetrin er et berøringsfølsomt felt, der er udformet som en stiplet linie (2). Ved at lade fingeren glide hen over denne linie reguleres varmetrinnet fra 1-9 og den elektroniske timer og minuturet fra Regulering af varmetrin: Lad fingeren glide mod højre varmetrinnet øges Lad fingeren glide mod venstre varmetrinnet reduceres. Det er også muligt at vælge varmetrinnet ved direkte at berøre det aktuelle sted på sensoren for indstilling af varmetrin (2). Umiddelbart efter at kogepladen er tilsluttet strømforsyningen, vil alle display tænde kortvarigt. Induktionspladen er nu klar til brug. Induktionskogepladen er udstyret med SensorControl, som betjenes ved at berøre dem med fingeren i mindst 1 sekund. Berøring af et sensorfelt efterfølges af en akustisk lyd. Ingen genstande må placeres på sensorfelterne (dette kan forårsage en fejl). Sensorfelterne bør altid holdes rene. Tænde for kogepladen Kogepladen tændes ved at berøre tænd/ sluk-sensorfeltet (1) i mindst 1 sekund. Kogepladen er tændt, og LED kontrollampen lyser over tænd/sluk-sensorfeltet (1), mens alle display (,4) viser 0. Hvis ingen af sensorfelterne berøres inden for 20 sekunder, slukker kogepladen automatisk. 1 4 Tænde for kogezonerne Når kogepladen er tændt ved at bruge tænd/ sluk-sensorfeltet (1), vælg da en kogezone () inden 20 sekunder. 1. Når et sensorfelt for valg af kogezone () berøres (), vil varmetrins indikatoren for kogezonen vise 0 og en prik. 2. Lad fingeren glide hen over sensorfeltet for indstilling af varmetrin (2) for at vælge det ønskede varmetrin

17 BETJENING Hvis ingen af sensorfelterne berøres inden for 20 sekunder, slukker kogezonen automatisk. En kogezone er tændt, når displayet viser et tal eller bogstav og en prik. Dette viser, at kogezonen er klar til at få indstillet eller ændret varmetrinnet. Valg af varmetrin for kogezone Når displayet () viser 0 og en prik, sæt da det ønskede varmetrin ved at lade fingeren glide hen over sensorfeltet for indstilling af varmetrin (2). PowerBooster funktion P Booster funktionen øger den nominelle strømstyrke i kogezonen fra 2100 W til 700 W. Når en kogezone er tændt (), kan Booster funktionen slås til ved at berøre P på sensorfeltet (6). At Booster funktionen er slået til vil fremgå af bogstavet P på den valgte kogezones display (). For at slukke for Booster funktionen, berøres sensoren for indstilling af varmetrin (2), varmetrinnet reduceres, eller gryden fjernes fra kogezonen. 2 6 Booster funktionen kan arbejde i max. 10 minutter. Når Booster funktionen slår fra automatisk, vil kogezonen arbejde videre ved sin nominelle strømstyrke. Booster funktionen kan atter slås til, hvis kogepladens elektroniske kredsløb og induktionsspiraler ikke er overophedet. Hvis en gryde fjernes fra kogezonen, mens Booster funktionen stadig er aktiv, forbliver den aktiv, og nedtællingen fortsætter. Hvis kogepladens elektroniske kredsløb eller induktionsspiraler overophedes, mens Booster funktionen er i gang, slår den automatisk fra. Kogezonen vil forsat arbejde ved sin nominelle strømstyrke. 17

18 BETJENING Indstilling af Booster funktion Booster funktion kan anvendes på alle kogezoner. De to venstre og de to højre kogezoner arbejder parvist (se figur). Booster funktionen kan til enhver tid anvendes for den ene kogezone i et par. Hvis brugen af Booster funktionen gør, at grænsen for den samlede strømstyrke i et par overskrides, vil varmetrinnet i parrets anden kogezone automatisk blive reduceret. Hvor meget strømstyrken reduceres, afhænger af den anvendte type gryde. Børnesikring Børnesikringen forhindrer børns utilsigtede betjening af kogepladen. Den kan først betjenes når børnesikringen er slået fra. Tilkobling af børnesikringen Børnesikringen kan kun aktiveres, når kogepladen er tændt, og ingen af kogezonerne eller minuturet er i brug (alle displays viser 0, og prikkerne blinker). For at aktivere børnesikringen til: Tænd apparatet ved at bruge tænd/sluk-sensorfeltet (1), berør samtidigt sensorfeltet for forreste højre kogezone () samt sensorfeltet for Booster funktionen (6) og derefter igen sensorfeltet for forreste højre kogezone (). Alle displays vil vise bogstavet L (Låst), hvilket betyder at børnesikringen er slået til. Hvis kogezonerne stadig er varme, vil displayet vise skiftevist L og H. 1 6 Børnesikringen skal aktiveres inden 10 sekunder, og ingen andre sensorfelter end de ovenfor nævnte må røres. Ellers vil børnesikringen ikke blive aktiveret. 18

19 BETJENING Børnesikringen er aktiv, selvom der slukkes og tændes for kogepladen. Dette gælder også selvom strømmen til kogepladen afbrydes. Frakobling af børnesikringen under madlavning Tænd for kogepladen ved at bruge tænd/sluksensorfeltet (1); alle displays vil vise bogstavet L (Låst). For at slå børnesikringen fra, berør da samtidigt sensorfeltet for forreste højre kogezone () samt sensorfeltet for Booster funktionen (6). Bogstaverne L som vises på kogezonernes displays vil blive erstattet med 0, og en blinkende prik. Kogezonerne kan nu bruges. (For mere information, se venligst Valg af kogezonens varmetrin ). 1 Frakobling af børnesikringen 6 Tænd for kogepladen ved at bruge tænd/sluksensorfeltet (1); alle displays vil vise bogstavet L (Låst). For at slå børnesikringen fra, berør da samtidigt sensorfeltet for forreste højre kogezone () samt sensorfeltet for Booster funktionen (6) og derefter igen sensorfeltet for Booster funktionen (6). Apparatet vil slukke automatisk (alle displays er slukket). Børnesikringen skal slås fra inden for 10 sekunder, og ingen andre sensorfelter end de ovenfor nævnte må røres. Ellers vil børnesikringen ikke blive slået fra. Hvis børnesikringen er slået korrekt fra, vil et 0 og en blinkende prik blive vist på alle display, når apparatet tændes ved hjælp af tænd/sluk-sensorfeltet (1). Hvis kogezonerne stadig er varme, vil displayet skiftevis vise 0 og H

20 BETJENING Restvarmeindikation Så snart der er slukket for en kogezone, vises bogstavet H, hvilket indikerer, at kogezonen stadig kan være varm! Så længe bogstavet H lyser, er der risiko for at du kan brænde dig. Undgå derfor at berøre kogezonen eller at efterlade temperaturfølsomme genstande på kogezonen. Når restvarmeindikatoren er forsvundet, kan kogezonen berøres. Du skal dog være bevidst om, at kogezonens temperatur endnu ikke er faldet til rumtemperatur. I tilfælde af strømsvigt forsvinder restvarmeindikatoren. Maks. opvarmningstid For at forbedre sikkerheden er induktionskogepladen udstyret med en funktionstidsbegrænser for hver kogezone. Den maksimale funktionstid afhænger af det indstillede effekttrin. Når du i længere tid (se tabellen) ikke har ændret varmeeffekttrinnet, slukkes den tilhørende kogezone automatisk. Du kan dog til enhver tid tænde og betjene de enkelte kogezoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Indstilling af varmetrin Varighed af automatisk opvarmning (minutter) ,5 7 1,5 8 1,5 9 1,5 P 0,16 20

21 BETJENING Automatisk opvarmningsfunktion Vælg den ønskede kogezone () så displayet viser 0. (med prik). Lad fingeren glide henover sensorfeltet for indstilling af varmetrin (2) og vælg varmetrin 9. Berør igen sensorfeltet for indstilling af varmetrin (2) for at bekræfte det valgte varmetrin 9. Displayet vil nu vise bogstavet A Lad fingeren glide henover sensorfeltet for indstilling af varmetrin (2) og vælg det ønskede varmetrin. Displayet for den valgte kogezone vil nu skiftevis vise bogstavet A og det valgte varmetrin. Efter en tid med forøget styrke vil kogezonen vende tilbage til det valgte varmetrin, som vil blive vist på displayet. 2 2 Hvis den automatiske opvarmningsfunktion er slået til, og der er valgt varmetrin 0 eller ikke valgt noget varmetrin inden sekunder, vil den slå fra igen. Hvis en gryde fjernes fra kogezonen, og sættes tilbage igen,før opvarmningsnedtællingen er færdig, vil opkogningsautomatikken blive genoptaget, og nedtællingen fortsætte, indtil den er afsluttet. Indstilling af varmetrin Varighed af automatisk opvarmning (minutter) 1 0,8 2 2,4,8 4 5,2 5 6,8 6 2,0 7 2,8 8,6 9 0,2-21

22 BETJENING Elektronisk timer Den elektroniske timer gør madlavningen nemmere, da det er muligt at indstille en funktionstid for en hvilken som helst kogezone. Kan også anvendes som minutur. Indstilling af elektronisk timer Med timer funktionen kan enhver kogezone slukkes efter udløbet af den fastsatte tid. Funktionen kan dog kun aktiveres, når en kogezone er tændt (varmetrinnet er højere end 0 ). Tiden kan stilles individuelt for hver kogezone. Nedtællingstiden kan sættes fra 1 til 99 minutter. Indstilling af tid: Vælg en kogezone ved at berøre sensorfeltet for valg af kogezone () og vælg det ønskede varmetrin mellem 1 og 9 ved at lade fingeren glide hen over sensorfeltet for valg af varmetrin (2). Displayet vil nu vise de valgte varmetrin fra 1 til 9 samt et decimalpunkt (for eksempel 4. ). Berør derefter, inden for 10 sekunder, sensorfeltet for valg af tidsindstilling (4). 0 - vil blive vist på displayet for tidsindstilling (4) og den relevante kogezones kontrollampe (5) vil tænde og indikere, at tiden er indstillet for den pågældende kogezone. Lad nu fingeren glide henover sensorfeltet (2) og vælg den ønskede indstilling for tiden. Det andet tal sættes først og derefter det første. Når det andet tal er sat, vil det blive vist på displayet, og funktionen vil automatisk lade dig sætte det første tal ved at vise en tankestreg - (for eksempel - 6 ). Hvis det første tal ikke sættes inden for 10 sekunder vil tankestregen - blive erstattet af et 0 (for eksempel 0 6 ). Nedtællingen starter, når kontrollampen for tidsindstillingen (5) ophører med at blinke

23 BETJENING Ændring af indstilling af minutur Indstillingen af minuturet kan til enhver tid ændres. For at ændre minuturets indstilling vælges en kogezone ved at berøre sensorfeltet for valg af kogezone () og derefter berøre sensorfeltet for valg af minutur (4). Tjek af timer funktionen For at tjekke nedtællingen af tiden, berøres sensorfeltet for valg af kogezone (). Stop ur / timer Når den indstillede tid udløber, lyder et akustisk signal, som kan stoppes ved at berøre hvilket som helst sensorfelt. Hvis intet sensorfelt berøres, vil det akustiske signal automatisk stoppe efter 2 minutter. For at stoppe nedtællingen før tiden er udløbet: Vælg en kogezone ved at berøre sensorfeltet for valg af kogezone (). Berør derefter, inden for 10 sekunder, sensorfeltet for valg af minutur (4). 0 - vil blive vist på displayet (4) og kontrollampen (5) vil tænde og indikere, at minuturet er sat for den pågældende kogezone. Hvis der ikke vælges en indstilling inden for 10 sekunder, eller hvis sensorfeltet for valg af kogezone berøres (), vil minuturet stoppe og displayet (4) slukke

24 BETJENING Minutur Hvis ingen kogezone er i brug, kan minuturet anvendes som almindeligt minutur. Indstilling af minutur Når kogepladen er slukket: Tænd kogepladen ved at berøre tænd/ sluk-sensoren (1). Nu vil der blive vist 0 på kogezone-displays () og LED kontrollampen vil tænde over tænd/sluksensoren (1). Berør derefter, inden for 10 sekunder, sensorfeltet for valg af minutur (4). Der vil blive vist 0 - på minuturs-displayet (4). Lad nu fingeren glide henover sensorfeltet (2) og vælg den ønskede indstilling for minuturet. Det andet tal sættes først og derefter det første. Når det andet tal er sat, vil det blive vist på displayet, og minuturet vil automatisk lade dig sætte det første tal ved at vise en tankestreg - (for eksempel - 6 ). Hvis det første tal ikke sættes inden for 10 sekunder vil tankestregen - blive erstattet af et 0 (for eksempel 0 6 ). Nedtællingen starter når 0 slukker på kogezonens display () Stop minutur Når den indstillede tid udløber, lyder et akustisk signal, som kan stoppes ved at berøre hvilket som helst sensorfelt. Hvis intet sensorfelt berøres, vil signalet automatisk stoppe efter 2 minutter. For at stoppe minuturet før tid, berøres tænd/sluk-sensoren (1) to gange. Alle display vil slukke. 24

25 BETJENING Holde varm funktion Med denne funktion kan maden holdes varm på en kogezone, så den valgte kogezone arbejder ved lav varme. kogezonens varmetrin reguleres automatisk, således at madens temperatur holdes på en konstant temperatur på 65 C. Hermed vil den varme mad være klar til at servere, samtidig med at den beholder sin smag og ikke brænder fast i gryden. Denne funktion kan også bruges til at smelte smør og chokolade. For at Holde varm funktionen kan fungere korrekt, skal der anvendes en flad gryde eller stegepande, så bundens temperatur kan måles præcist af den temperatursensor, som sidder i kogezonen. Varmholdningsfunktionen kan benyttes på en hvilken som helst kogezone. Da varmholdning af mad nedsætter kvaliteten af fødevaren betydeligt, frarådes det at holde maden varm i længere tid. Holde varm funktionen slukkes automatisk efter 2 timer. Indstillingen af Holde varm funktionen er en ekstra indstilling mellem 0 og 1 og vises på displayet som Tænding af Holde varm funktionen sker på samme måde som beskrevet under Tænde for kogezonerne. Slukning af Holde varm funktionen sker på samme måde som beskrevet under Slukke for kogezonerne Stop&Go funktion (pause II) Stop&Go funktionen er en pause funktion. Stop&Go funktionen afbryder på alle kogezoner samtidigt, og tænder dem igen på det varmetrin, som de var indstillet på, inden Stop&Go funktionen blev aktiveret. For at aktivere Stop&Go funktionen, skal mindst en af kogezonerne være i brug. Berør herefter sensorfeltet for Stop&Go funktionen (7). Symbolet II vil blive vist på displayet () og en LED kontrollampe vil indikere at Stop&Go funktionen er aktiv (7). For at slå Stop&Go funktionen fra, berøres Stop&Go funktion sensoren (7) igen. LED kontrollampen blinker og et hvilket som helst sensorfelt for valg af kogezone () berøres. Kogezone-displayet () viser det varmetrin, der var valgt før Stop&Go funktionen blev aktiveret

26 BETJENING Stop&Go funktionen kan kun være aktiveret i max. 10 minutter. Deaktiveres Stop&Go funktionen ikke indenfor denne tid, vil kogepladen slukke automatisk. Hvis kogepladen utilsigtet blev slukket ved brug af tænd/sluk-sensoren (1), gør Stop&Go funktionen det muligt hurtigt at genskabe de tidligere indstillinger. For at genskabe de tidligere indstillinger efter at kogepladen har været slukket ved hjælp af tænd/sluk-sensoren (1), berør da tænd/sluk-sensoren (1) igen inden 6 sekunder. Symbolet II vil blive vist på alle displayet () og en LED kontrollampe vil lyse over sensorfeltet for Stop&Go funktionen (7). Berør derefter, inden for 6 sekunder, sensorfeltet for Stop&Go funktionen (7). Displayet () vil nu vise det varmetrin, der var valgt før kogepladen blev utilsigtet slukket. 1 7 TwinZone funktion Med TwinZone funktionen kan to kogezoner arbejde som en sammenhængende kogezone. TwinZone funktionen er meget nyttig, især når der anvendes stort kogegrej. TwinZone funktionen slås til ved at berøre to højre eller venstre sensorfelter for valg af kogezone () samtidigt. Det bageste kogezone-display viser nu, mens det forreste kogezone-display viser 0. Lad fingeren glide hen over sensorfeltet for indstilling af varmetrin (2), for at vælge det ønskede varmetrin. Nu kan begge kogezoner kontrolleres samtidigt. 2 For at slå TwinZone funktionen fra berøres samtidigt de samme to højre eller venstre sensorfelter for valg af kogezone () som blev brugt til at slå TwinZone funktionen til. De respektive display vil nu vise 0. min. Nu kan begge kogezoner kontrolleres uafhængigt. 26

27 BETJENING Slukke for kogezonerne En kogezone skal være tændt og prikken skal lyse. Lad fingeren glide henover sensorfeltet for indstilling af varmetrin (2) for at reducere varmetrinnet til 0. Kogezonen vil blive slukket efter ca. 10 sekunder. Hvis kogezonen stadig er varm, vil det tilhørende display () skiftevist vise bogstavet H og 0 i ca. 10 sekunder, hvorefter bogstavet H vil blive vist Slukke for hele kogepladen Kogepladens overflade fungerer når mindst en kogezone er tændt. Sluk apparatet ved at berøre tænd/sluksensoren (1). Hvis kogezonen stadig er varm, vil det relevante display () vise bogstavet H for at indikere en evt. restvarme. 1 27

28 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Ved løbende at rengøre og vedligeholde kogepladen korrekt, forlænger du samtidig dens levetid. Glaskeramiske overflader rengøres på samme måde som glasoverflader. Brug ikke skuremidler, skrappe rengøringsmidler, sand eller ridsende svampe. Du må heller ikke anvende et damprengøringsapparat, da dampen kan trænge ind i de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Rengøring efter hvert brug Små mængder snavs, som ikke er brændt fast, tørres af med en fugtig klud uden rengøring smid del. Opvaskemiddel kan forårsa ge blåli ge pletter, som er meget vanskelige at fjerne (også med spe cial rengøring smid del). Groft snavs skal straks fjernes med en barberbladsskraber. Herefter tørres pla den af med en fugtig klud. Barberbladsskraber til rengøring af kogeplader Fjernelse af pletter Lyse, opaliserende pletter (forårsa get af alu mi nium) kan fjernes fra en afkølet ko ge pla de med et spe cial rengøring smiddel. Kal ka flej rin ger (forårsaget af vand, som er kogt over) kan fjernes med ed di ke eller spe cial rengøring smid del. Ved fjernelse af sukker, sukkerholdige fødevarer, plast og aluminium skal den pågældende kogezone slukkes. Re ster skal straks fjer nes omhyggeligt (i varm tilstand) med den specielle bar ber bladsskra ber. De re fter kan der slukkes for kogepladen og denne kan efter afkøling tørres af med spe cial rengøring smid del. Specialrengøringsmiddel fås i de fleste dagligvare butikker. Barberbladsskrabere fås i hobbyforretninger, byggemarkeder og hos isenkræmmere. Undgå at bruge rengøringsmiddel på en varm kogeplade. Det tilrådes at lade rengøringsmidler blive tørre hvorefter disse fjernes med en fugtig kuld. Eventuelle rester af rengøringsmidler skal tørres af med en fugtig klud før kogepladen opvarmes igen. Ellers kan disse virke beskadige glaspladen. Ved forkert vedligeholdelse og behandling af den glaskeramiske kogeplade bortfalder garantien! Bemærk! Såfremt det ikke længere er muligt at betjene styringen, når kogepladen er tændt, skal du slå strømmen fra på den eksisterende hovedafbryder eller skrue en passende sikring ud og derefter henvende dig til GRAM service. Bemærk! Hvis der opstår revner eller huller i den glaskeramiske kogeplade, skal kogepladen omgående slukkes og netforsyningen skal afbrydes. Sluk for sikringen eller tag stikket ud af stikkontakten. Derefter skal du henvende dig til GRAM service. 28

29 FORANSTALTNINGER VED FEJL Ved evt. problemer skal du altid: Slukke for kogepladen Afbryde strømmen til kogepladen Anmelde brug for reparation Nogle små fejl kan du afhjælpe på egen hånd ved at følge vejledningen i den ne denståen de tabel. Vi anbefaler derfor at du gennemgår tabellen, inden du kontakter GRAM service. PROBLEM ÅRSAGEN AFHJÆLPNING 1. Kogepladen virker ikke - Strømtilførslen er afbrudt -Tjek sikring i din hu sin stal la tion, udskift den med en ny, hvis den er brændt af 2. Kogepladen reagerer ikke, når den betjenes. Kogepladen reagerer ikke, og der høres et langvarigt akustisk signal -Betjeningspanelet er ikke tændt - For kort aktivering af knapper (kortere end et sekund) - Der er trykket på flere knapper samtidig - Forkert betjening (ak ti ve ring af forkerte knapper el ler for hurtig aktivering af knapper) - Sensoren (sensorerne) er dæk ket til eller tilsmudset 4. Hele kogepladen slukkes. - Kogepladen var ikke betjent læn ge re end 10 sek. fra tænding. - Sensoren (sensorerne) er dæk ket til eller tilsmudset 5. Når en kogezone slukkes, tændes bogstavet H i displayet 6. Restvarmeindikatoren lyser ikke, selv om kogezoner stadig er varme - Tænd for betjeningspanelet - Aktivering af knapper skal vare lidt længere - Der skal altid kun trykkes på en knap (bortset fra, når du sluk ker for kogezonen) - Tænd for kogepladen igen - Dæk sensorerne eller rengør dem - Tænd for betjeningspanelet igen og begynd omgående med at betjene det - Dæk sensorerne af eller rens dem - Funktionstidsbegrænsning - Tænd for kogezonen igen - Sensoren (sensorerne) er dæk ket til eller tilsmudset - Overophedning af de elektroniske elementer - Ingen strømforsyning, strømtilførsel er afbrudt - Dæk sensorerne af eller rens dem -Restvarmeindikatoren kommer først til at virke igen, når du har tændt og slukket for betjeningspanelet 29

30 FORANSTALTNINGER VED FEJL PROBLEM ÅRSAGEN AFHJÆLPNING 7. Revner i den gla ske ra miske kogeplade. 8. Når fejlen fortsat ikke er afhjulpet Fare! Afbryd straks strømmen til kogepladen (sikring). Tilkald GRAM service. Afbryd strømmen til kogepladen (sikring!) Tilkald GRAM service. GRAM dækker ikke: - Fejl eller skader, som er opstået ved transport, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning. - Skader, som er opstået pga. brand, ulykke, lynnedslag og elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer eller fejl i de elektriske installationer. - Fejl eller skader, som er opstået ved, at der er udført reparationer af andre end GRAM servicecentre. Reparationer foretaget uden for garantiperioden og omkostninger ved uberettigede reklamationer skal du selv betale. 9. Induktionspladen summer Dette er normalt, og skyldes støj fra ventilatoren, som afkøler elektronikken. 10. Induktionspladen afgiver støj, som ligner fløjt Dette er normalt. Pladen kan afgive en del fløjt når den fungerer med fuld effekt og når flere kogezoner er i brug støjen er forbundet med spolernes frekvens. 11. E2 symbol vises Induktionsspiral overophedet - Utilstrækkelig køling, - Bekræft at induktionskogepladen er indbygget i henhold til vejledningen. 12. Er0 symbol vises Sensorfelter er dækket i mere end 10 sekunder, og apparatet slukker automatisk. Rengør det berøringsfølsomme panel og fjern genstande, der er placeret på sensorfelterne. 0

31 TEKNISK SPECIFIKATION Nominalspænding 20/400V 2N~50 Hz Nominalydelse KKI T KKI T KKI T KKI T - Kogezone Booster: 4 x Ø210 mm 2,1 kw /,7 kw 2,1 kw /,7 kw Dimensioner 616 x 518 x x 518 x 50 Vægt ca.15 kg ca.18 kg 1

32 2

33 NO

34 Gratulerer med den nye induksjonskoketoppen! Vær vennlig og les nøye denne bruksanvisningen for du slår på kokketoppen og tar den i bruk. Bli kjent med induksjonskoketoppens samtlige funksjoner i den rekkefølge som fremgår av bruksanvisningen. Vær oppmerksom på alle opplysninger og forklaringer vedrøren de korrekt betjening og behandling av koketoppen. På denne måten oppnår du at koketoppen alltid blir klar til bruk og at den holder lenge. Vær også oppmerksom på alle sikkkerhetsregler. De er med her for å forebygge ulyk ker og skader på den kjeramiske induksjonskokeplate. Husk å oppbevare bruksanvisningen slik at du alltid kan slå opp i den på et senere tidspunkt. Bemerk! Bruk ikke koketoppen før du har lest og forstått bruk sa nvi snin gen. Koketoppen kan bare brukes til koking. Enhver annen anven del se av koketoppen (f.eks.til oppvarming av rom) er ikke tillatt og kan bli farlig. Produsenten forbeholder seg rett til å modifisere koketopper uten at det medfører endring av utstyrets hovedfunksjoner. 4

35 Innhold: Generelle op ply snin ger...4 Viktige opplysninger vedrørende sikkerhet...6 Tips for energisparing...7 Oppakning...7 Vraking av elektronikkskrot...7 Beskrivelse av varen...8 Installering/mon ta sje...40 Tilslutning til elektrisk in stal la sjon...42 Anvisninger for in stal latøren...42 Be tje ning...44 Slik virker induksjonssonene...44 Kokekarregistrering i induksjonskokesone...45 Valg av kokekar for tilbereding av mat på induksjonskokesone...46 Valg av kokekar til induksjonskokesone...47 Styrepanel...48 Slå koketopp påj...48 Slå en kokesone på...48 Valg av varmenivå for kokesone...49 Booster-funksjon...49 Betjening av Booster-funksjon...50 Barnesikring...50 Sikring av koketopp...50 Frakobling av barnesikringen under tilberedning...51 Fullstendig frakobling av barnesikringen...51 Restvarmeindikator...52 Maksimal oppvarmingstid...52 Funksjon for automatisk oppvarming...5 Klokkefunksjon...54 Slå klokken på...54 Endre programmert tilberedningstid...55 Vise tidsforløp...55 Slå klokken av...55 Klokkens alarmfunksjon...56 Slå alarmklokken på...56 Slå alarmklokken av...56 Hold-varm-funksjon...57 Stop&Go-funksjon...57 TwinZone-funksjon...58 Slå av valgt kokesone...59 Slå av hele koketoppen...59 Rengjøring og vedlikehold...60 Tekniske spesifikasjoner...61 Når feil på kokeplaten oppdages...6 5

36 Viktige opplysninger vedrørende sikkerhet Les nøye bruksanvisningen før bruk av kjeramisk induksjonskokeplaten. Slik kan du sikre deg trygg bruk av kokeplaten og unngår ev. ulykker eller skader på den. Koketoppen må tilkobles av kvalifisert og godkjent installatør. Kokeplaten må bare installeres i nærheten av kjøleutstyr. Møbler kokeplaten er innbygget i, må kunne tåle temperaturen opptil 100 grader. Det gjelder finer, kanter og overflater laget av kunststoff, lim og lakk. Kokeplaten skal ikke brukes før den er blitt innbygget. Dette for hin drer at man kom mer i berøring med deler som er strømføren de. Reparasjon av elektrisk utstyr kan bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Reparasjoner utført av uproffesjonelle kan medføre stor fare for brukeren. Strømforsyningen er avbrudt, når sikringer er koblet av fra elek trisk installasjon eller støpselen er trukket ut av stik kon tak ten. Barn må ikke oppholde seg i nærheten av kokeplaten under ko king. Gryter med varm mat kan være årsaken til forbrenninger. Restvarmeindikator som er innebygget i koketoppen, viser om nogen kokezoner er varm. Ved strømsvikt, slettes alle innstillinger og anvisere. Vær derfor forsiktig, når du mer ker at strømmen er tilbake. I så tilfelle overvåkes nemlig tidligere oppvarmet plate, ikke lenger av in di ka tor. Befinner stikkontakten seg i nærheten av kokesone, må det påpas ses at kabelen ikke er i berøring med varme soner. Du må ikke la platen stå uten tilsyn, mens du anvender olje eller smør. Bruk av olje eller smør kan forårsake brann. Sukker, sitronsyre og salt i både flyktig og fast tilstand og ellers kunststoffer må ikke komme utover varme kokesoner. Skal du koke på kjeramisk induksjonskoketopp, må du bare anvende gode kokekar med flat bunn. Ellers kan det oppstå varige risser på den kjeramiske overflaten. Kjeramiske kokeplater er motstandsdyktige mot term pe ra tur svin gnin ger. De er hverken ømfintlige for kulde eller varme. Pass på at det ikke faller ting på kokesoner. Fall eller slag av en enkel krydderflaske i kjeramisk platen, kan medføre riper eller splint av kjeramisk materiale. Kokende matrester kan igjennom skadede steder komme ned til deler av kokeplaten som er strømførende. Oppstår det brudd, sprekk eller kratere i kjeramiske plate, må strømtilførsel umid del bart stoppes eller pluggen må tas ut av stikkontakten. Konsulter kundeservice umid del bart. Du skal alltid overholde anvisninger ved rengjøring og ve dli ke hold av ko ke pla ten. Respek te res ikke bruksanvisningen, kan vi ikke ta ansvar for eventuelle skader utifra garan tien for plik tel sen. Du skal ikke bruke kokeplaten som skjærebrett eller arbeidsbord. Det anbefales ikke å legge metallgjenstander som gafler, kniver, skjeer og kokekarlokk på kjeramiske overflater for at de kan fort bli meget varme. Unngå å innebygge kokeplaten over ovner uten ventilator, over oppvaskmaskiner, kjøleskap, frysere eller vaskemaskiner. 6

37 Tips for energisparing Oppakning Er du en ansvarlig strømforbru ker, sparer du både penger og er miljøven n lig samti dig. Les tips ne dend for så du vet hvordan du kan spa re energi Bruk gode kokekar til koking Kokekar med flat og tykk bunn kan gi energi be spa rel ser på op p til 0 %. Husk å bruke lokk, el lers sti ger energiforbruket ve sen tlig! Rengjøring av kokesoner og utven di ge karbunner Alle urenheter reduserer vesentlig overføring av varme skikkelig fastbrente matrester kan bare fjernes ved bruk av midler som er miljøfiendtlige. Unngå å kikke inn i kokekar under koking Kokeplaten må ikke plasseres i nærhe ten av kjøleutstyr Energiforbruket øker vesentlig, når ko kepla ten er innstallert i nærheten av kjøle skap el ler fry se boks. Før ekspedering blir ko ke platen sikret mot skader un der transport ved anven del se av embalasje. Etter op pak ning av utstyret husk å fjerne de ler av embalasje på en miljøvenn lig måte. Alle deler brukt til embalasje er miljøven n li ge og kan fullt re sir ku le res. De er også mer ket med relevante symboler. Bemerk! Innpakningselementer som po ly ety len poser, isoporstykker osv. skal holdes vekk fra barn. Vraking av elektronikkskrot Etter at et produkt er oppbrukt, må det ikke vrakes på vannlige avfalldeponi for husholdningsavfall, men sendes til in n samlings ste der og gjenbruk av elek tro nisk og elektrisk utstyr. Op ply snin ger på selve produk tet, dets bruk sa nvi sning eller embalasje he nvi ser til det. Materialer som er anvendt ved fremstilling av elektronisk utstyr, kan gjenvinnes i sam svar med opplysninger på produktenes mer ke lapper. Gjenbruk av materialer eller hver annen form for resirkulasjon av ele men ter gjør at du ve sen tlig bidrar til miljøvern. Opplysninger om avfallsdeponi for elek tronik k skrot er å hente hos kom mun ne fo rvaltnin gen. 7

38 BESKRIVELSE AV VARE Varebeskrivelse KKI T; KKI T Kokesone (bakerste høyre) Kokesone (bakerste venstre) Kokesone (forreste venstre) Kokesone (forreste høyre) Styrepanel Av/på-sensor for kokesone med LED-signaldiode 2. Sensor for endring av varmenivå. Sensor for valg av kokesone med display 4. Sensor for aktivering av klokke/alarmklokke med display 5. Diodene signaliserer at klokken slås på for relevant kokesone 6. Sensor for Booster-funksjon 7. Sensor for pausefunksjon med LED-signaldiode 8

39 BESKRIVELSE AV VARE Varebeskrivelse KKI T; KKI T Kokesone (bakerste høyre) Kokesone (bakerste venstre) Kokesone (forreste venstre) Kokesone (forreste høyre) Styrepanel Av/på-sensor for kokesone med LED-signaldiode 2. Sensor for endring av varmenivå. Sensor for valg av kokesone med display 4. Sensor for aktivering av klokke/alarmklokke med display 5. Diodene signaliserer at klokken slås på for relevant kokesone 6. Sensor for Booster-funksjon 7. Sensor for pausefunksjon med LED-signaldiode 9

40 50 INSTALLERING/MONTASJE Innbygning av kokeplaten Lag en utskjæring i ben ke pla ten etter mål i A-montasjetegningen. Min. avstand mellom ko ke top pen og lodrette skap sveg ger må være 50 mm. Selve kokeplaten er 50 mm høy. Nå kokerplaten er at skillt fra den øvrige de len av innbygningsskapet ved bruk av en plan sik ker het spla te, skal mel lom rom met mellom in n by gnin gens bunnplate og sik ker het spla ten være minst 25 mm høy dette for å sikre uhindret lu ft sir ku la sjon. I den bakerste delen av sik ker het spla ten skal det lages en kvadratisk utskj æring med like sider på 80 mm hver (tegning C). Koble kokeplaten til elek trisk installasjon nøyak tig etter bruksanvisningen. Ledningstversnittet skal tilpasses til kokeplatens kapasitet (bestemmes av en kvalifisert installatør). Rengjør benkeplaten for støv, legg kokeplaten ned i åpningen og trykk den hardt ned mot benkeplaten (te gning B). A-montasjetegning 616 (770*) (490*) 600 (750*) OBS! * dimensjoner gjelder induksjonskoketopp KKI T; KKI T 40

41 INSTALLERING/MONTASJE Tegning B 1. Benkeplate 2. Tetningslist. Kjeramisk kokeplate Tegning C 25mm 5 10mm 80mm Innbygning i skapets plate 500x10mm Minimum 10mm 5 10mm 500x10mm Innbygning i en benkeplate over en ovn med ventilasjon Du må ikke innebygge kokeplaten over en ovn uten ventilasjon. 41

42 TILSLUTNING Tilslutning Bemerk! Den kjeramiske Induksjonskokeplaten må kun tilsluttes til elektrisk in stal la sjon av kvalifisert installatør. Du må ikke foreta noen en drin ger eller ombygning av elektrisk in stal la sjon på egen hånd Anvisninger for installatøren Den glasskjeramiske Induksjonskokeplaten er utstyrt med en klemmeboks som gjør at det er mulig å velge riktig tilslutning for den tilsvarende strømforsyning Klemmeboksen sikrer følgende tilslutninger: - 1-faseforbindelse 20 V~ - 2-faseforbindelse 400 V2N~ Platens tilslutning til den relevante strømforsyning kan utføres med passende bro dan nel se på tilkoplingsliste/ tilkoplingsstripe etter anvist koplingssjema. Koplingssjema er oppgitt også på undersiden av nedre beskyttelsesdeksel. Tilgang til koblingsliste/ - stripe er mu lig etter at man tar av lokket på klemmeboksen. Husk alltid å velge korrekt til ko bling ska bel med hensyn til tilkoblingstype og ko ke pla tens merkespenning Bemerk! Husk også alltid å koble sikringskretsen til koblingslistes klemme avmerket med symbol. For oppfylling av sikkerhetsregler skal elektrisk installasjon som kokeplaten er tilsluttet til, sikres med godt tilpasset sikring som avbryter alle poler og som samtidig sikrer kontaktavstand på mm (kan sikres av hovedbryter). Før tilkopling av kokeplaten til installasjonen, er det viktig at du blir kjent med anvisninger på merkeplate og tilkoplingssjema. Bemerk! Installatøren forpliktes til å utlevere brukeren attest på tilkobling av kokeplaten til elek trisk installasjon (du finner det i bilaget til ga ran ti be vi set) Enhver annen tilkobling av koketoppen (som avviker fra in stal la sjons sje ma) til elektrisk instal la sjon kan medføre skader på ko ketoppen 42

IN 6100 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25

IN 6100 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 IN 6100 TF P DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionskogepladen i brug. Gør dig fortrolig

Lisätiedot

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 44) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIF60SQ2 / WIP60SQW2 / WIF60SQW2 WIF70SQ2 / WIP70SQW2

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Type KK 75-01 EF KK 75-00 EP

Type KK 75-01 EF KK 75-00 EP Type KK 75-01 EF KK 75-00 EP 8. 8. 8. 8. DK Betjeningsvejledning 2 S Bruksanvisning 21 FIN Käyttöohje 41 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 Bruksanvisning... 39 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH9..SK1.. 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop EHH6540FOK...... DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON À NOTICE D'UTILISATION 34 INDUCTION SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

68002K-MN. Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso

68002K-MN. Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso 68002K-MN Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso Monterings- og brugsanvisning Installations- och bruksanvisning Asennus- ja käyttöohje Kære kunde,

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIF62B INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Lisätiedot

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 45) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

PIF606A PIF706A PIF786A

PIF606A PIF706A PIF786A Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso PIF606A PIF706A PIF786A INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...23 [fi] Käyttöohje... 42 [no] Bruksveiledning... 62 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 45) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-16. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 17-30. Bruksanvisning SE Induktionshäll 31-43

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-16. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 17-30. Bruksanvisning SE Induktionshäll 31-43 Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-16 Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 17-30 Bruksanvisning SE Induktionshäll 31-43 Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso 44-56 WIF 80-2 / WIP 80-2 WIF

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 15 26)

Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 15 26) Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 15 26) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 27 38) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-15. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 16-29. Bruksanvisning SE Induktionshäll 30-42

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-15. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 16-29. Bruksanvisning SE Induktionshäll 30-42 Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-15 Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 16-29 Bruksanvisning SE Induktionshäll 30-42 Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso 43-55 MZC3 MZC5 WIF 80-2 / WIP

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14 M.-Nr. 10 202 090 da... 4 no... 25 sv... 46 fi... 67 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG... 8 5. RÅD OG TIP...

Lisätiedot

Brugsanvisning til ovn

Brugsanvisning til ovn Type DK SV NO FI IO 60-00 TAE DK Brugsanvisning til ovn Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige

Lisätiedot

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 HOI630F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Glaskeramisk geplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Glasskeramisk koketopp (S. 15 26)

Brugsanvisning DK Glaskeramisk geplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Glasskeramisk koketopp (S. 15 26) Brugsanvisning DK Glaskeramisk geplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Glasskeramisk koketopp (S. 15 26) Bruksanvisning SE Glaskeramisk kokplatta (S. 27 38) Käyttöohje FIN Lasikeraaminen liesitaso (S. 39 50)

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HDP54107FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HDP54107FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HDP54107FB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. DAGLIG

Lisätiedot

Käyttöohjeet LIESI JA UUNI

Käyttöohjeet LIESI JA UUNI I 6 I MH5A/ SK I 6 I MH6A/ SK DK Dansk Brugsanvisning KOGEPLADE OG OVN Indhold Betjeningsvejledning, Advarsler, Beskrivelse af apparatetgenerel oversigt,6 Beskrivelse af apparatetbetjeningspanel,7 Installation,0

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso HK764403FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso HK764403FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso HK764403FB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. DAGLIG

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI7520P

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI7520P DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI7520P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

HOX850F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX850F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX850F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

IPS84530IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso USER MANUAL

IPS84530IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso USER MANUAL IPS84530IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7

Lisätiedot

IRX IRS IRX IRS 643 ITS 643 / GKST 60 i4 TREND SLIDER IQS IRS IRS 933 HS - IQS 633 IRX 933 HS - IRS 943

IRX IRS IRX IRS 643 ITS 643 / GKST 60 i4 TREND SLIDER IQS IRS IRS 933 HS - IQS 633 IRX 933 HS - IRS 943 IRX_640274_flerspr_Maquetación 202-06-08 08:59 Sida INSTALLATIONSVEJLEDNING OG ANBEFALINGER TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE INDUKTIONS- OG VITROKERAMISKE INDUKTIONSKOGEPLADER ASENNUSSOHJEET JA SUOSITUKSET

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504N

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504N DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504N 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 27

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 27 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 27 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Bruksanvisning... 3 Bruksanvisning... 16 Brugervejledning... 29 Käyttö ohjeet... 43. sv no da fi. www.siemens-home.com

Bruksanvisning... 3 Bruksanvisning... 16 Brugervejledning... 29 Käyttö ohjeet... 43. sv no da fi. www.siemens-home.com sv no da fi Bruksanvisning... 3 Bruksanvisning... 16 Brugervejledning... 29 Käyttö ohjeet... 43 Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000348439 E www.siemens-home.com

Lisätiedot

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso HK6542H0FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso HK6542H0FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso HK6542H0FB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. DAGLIG

Lisätiedot

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed...2 Sikkerhedsanvisninger...2

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

HKB770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB770F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB870F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..V.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..V.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..V.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11. M.-Nr. 10 428 560

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11. M.-Nr. 10 428 560 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11 M.-Nr. 10 428 560 da... 4 no... 25 sv... 47 fi... 69 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39

EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39 EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6

Lisätiedot

HOH870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25

HOH870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25 HOH870F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

HOC620F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42

HOC620F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42 HOC620F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HKP75410FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HKP75410FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HKP75410FB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

HKP67420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL

HKP67420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL HKP67420FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 EHH6540XOK...... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

HKP87420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL

HKP87420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL HKP87420FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot