Ekologinen Jalanjälki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekologinen Jalanjälki"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja s. ISBN ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) 1 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

3 Sisällys 1 ARVIOINNIN TIIVISTELMÄ JALANJÄLKIMENETELMÄT KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT EKOLOGINEN JALANJÄLKI HIILIJALANJÄLKI LASKENTAMENETELMÄT ILMASTONMUUTOKSEN HAASTEET KUNNILLE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI NATURAL INTEREST OY HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JA SUOMEN EKOLOGINEN JALANJÄLKI ENERGIANKULUTUS JA ASUMISJALANJÄLKI LIIKENNEJALANJÄLKI KULUTUSJALANJÄLKI JA JÄTTEET JÄTTEET RAVINTO RAKENTAMINEN BIOKAPASITEETTI BIOKAPASITEETIN LASKENTA EKOLOGINEN VELKA PÄIVÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT VERTAILUA MAA ALUEIDEN KUORMITUS EKOLOGISEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN ENERGIA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN KULUTTAMINEN JA RAVINTO TOIMINTAMALLIT TIEDONKERUU ASUMINEN JA PALVELUT LIIKENNE MAANKÄYTTÖ LÄHTEET...29 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 2

4 1 Tiivistelmä Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi tilasi Kanta-Hämeenlinnan ekologisen jalanjäljen ja hiilidioksidipäästöjen arvioinnin Natural Interest Oy:ltä joulukuussa Selvitys rajattiin Kanta-Hämeenlinnaa koskevaksi, koska alueesta oli käytettävissä aiempaa vertailutietoa vuodelta 1999 ja koska käytettävissä oleva rahoitus ei olisi ollut riittävä seudullisen ympäristötoimen koko toiminta-alueen ekologisen jalanjäljen laskemiseksi. Natural Interest käyttää alueiden jalanjälkien laskennassa englantilaisen Best Foot Forwardin kehittämää Regional Stepwise -laskentaohjelmaa, joka perustuu BFF:n Regional Stepwisen Global Footprint Networkin ekologisen jalanjäljen laskentakantaan. Ohjelmistolla lasketut ekologiset jalanjäljet ovat suoraan verrannollisia Living Planet -raportissa laskettuihin valtioiden ekologisiin jalanjälkiin. Raportti julkaistaan joka toinen vuosi, viimeisin syksyllä 2008 ja Kanta-Hämeenlinnaa koskevat laskelmat pohjautuvat näihin tietoihin. Kanta-Hämeenlinnan ekologinen jalanjälki on huomattavasti suurempi kuin sen fyysinen pinta-ala, alueellinen biokapasiteetti (luonnonvarojen tuotto) tai maapallon biokapasiteetti asukasta kohden. Näiden lukujen perusteella Kanta-Hämeenlinna kuluttaa luonnonvaroja reilusti yli maapallon uusiutumiskyvyn. Luonnonvarojen kulutus ei tietystikään voi jatkua yli uusiutumiskyvyn loputtomiin, vaan yhteiskuntamme tulee muuttua niin, että se toimii maapallon kantokyvyn asettamissa rajoissa. Vuoden 2008 Living Planet -raportissa suomalaisen ekologinen jalanjälki vuonna 2005 oli 5,25 globaalihehtaaria. Hämeenlinnan vanhan kaupungin asukkaan ekologinen jalanjälki samana vuonna oli 5,24 globaalihehtaaria eli melkein identtinen keskimääräisen suomalaisen jalanjälkeen. Vuonna 1999 hämeenlinnalaisen ekologisen jalanjälki oli 11 % pienempi kuin keskivertosuomalaisen jalanjälki, eli suhteessa Suomen ekologisen jalanjäljen aikaisempiin arviointeihin hämeenlinnalaisen ekologinen jalanjälki on kasvanut. Jos jokainen maapallon asukas kuluttaisi samaan tahtiin suomalaisten ja kantahämeenlinnalaisten kanssa tarvitsisimme kolme maapalloa kulutuksen tyydyttämiseksi pitkällä aikavälillä. Kantahämeenlinnalaisen hiilijalanjälki oli noin 8,5 tonnia. Hiilijalanjäljen koostumus eroaa hieman ekologisen jalanjäljen koostumuksesta. Hiilijalanjäljestä yli kolmasosa aiheutui asumisen energiankulutuksesta. Toiseksi suurin kuormittaja oli kuluttaminen, noin kolmanneksen osuudella hiilijalanjäljestä. IPCC, EU ja muut kansainväliset tahot ovat yleisesti sitä mieltä, että vuonna 2050 hiilidioksidipäästöjen tason tulee olla 1 2 tonnia maapallon asukasta kohden. Joidenkin arvioiden mukaan päästöjen tulee jopa nollautua, jotta ilmaston lämpeneminen ei ylitä vaarallista kahden asteen kynnysarvoa. Hämeenlinnalaisten päästöt ovat kahdeksankertaiset tavoitteeseen verrattuna. Kantahämeenlinnalaisen ekologisesta jalanjäljestä hiukan alle kolmasosa aiheutui ravinnosta ja rakennus- sekä asumisjalanjäljet aiheuttivat noin viidesosan. Hämeenlinnalaisen kulutusja asumisjalanjäljet olivat suurempia kuin keskimääräisen suomalaisen, vastaavasti liikennejalanjälki oli pienempi. Kanta-Hämeenlinnan ekologisen jalanjäljen ja hiilijalanjäljen laskemiseksi kerättiin tietoa alueen vuoden 2005 kulutuksesta seuraavilta osa-alueilta: Energiankulutus, liikennöinti, ravinnonkulutus, jätteet, kulutus (tavarat ja palvelut), rakentaminen sekä maankäyttö. Rakentamisen ja ravinnonkulutuksen osalta jouduttiin käyttämään valtakunnallista tietoa. 3 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

5 2 Jalanjälkimenetelmät Ekologinen jalanjälki mittaa alueen asukkaiden vuosittain kuluttamia luonnonvaroja. Sen avulla pyritään helpottamaan elintapojemme aiheuttaman ympäristökuormituksen hahmottamista. Ekologisen jalanjäljen arvioinnissa mitataan, miten paljon tuottavaa maata Hämeenlinnan kaupungin asukkaiden vuosittainen kulutus vaatii. Ekologinen jalanjälki mitataan hehtaareissa, tarkemmin sanottuna mittayksikkönä toimii globaalihehtaari. Globaalihehtaari on hehtaarin suuruinen alue (100 x 100 metriä), jonka ekologinen tuottavuus vastaa maapallon keskiarvoa. Globaalihehtaarista käytetään lyhennettä gha. Jos kaikki maapallon tuottava maa jaetaan maapallon asukkaiden kesken, jää jokaiselle asukkaalle noin 2 globaalihehtaaria tuottavaa maata. Vuonna 2005 maapallon asukkaiden keskimääräinen ekologinen jalanjälki oli 2,7 globaalihehtaaria eli noin 30 % suurempi kuin maapallon vuosittainen tuottokyky. Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla arvioidaan asukkaiden vaikutusta ilmaston muutokseen. Hiilijalanjälki mittaa kuinka paljon esimerkiksi asumisen energiankulutuksesta tai autoilusta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjäljen koko ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, joko kilogrammoina tai tonneina. Hiilidioksidiekvivalentti sisältää kaikki kasvihuonekaasupäästöt ja eri kaasujen ilmastoa kuormittava osuus otetaan huomioon vertaamalla niitä hiilidioksidiin. 2.1 Kestävän kehityksen indikaattorit Ekologisesta jalanjäljestä on tullut luultavasti maailman käytetyin ja tunnetuin kestävän kehityksen mittari. - Maailman tila, 2008 Kestävän kehityksen indikaattorien avulla pyritään ohjaamaan yhteiskunnallisia päätöksiä kestävää kehitystä tukevaan suuntaan sekä samalla mahdollistamaan tehtyjen päätösten seuranta. Indikaattoreita on useita ja jokaisella kestävän kehityksen ulottuvuudella on omat indikaattorinsa, esimerkiksi kestävän metsätalouden, alueiden käytön ja liikenteen indikaattorit. Parhaimmillaan indikaattorit antavat päättäjille ja kansalaisille nopeasti luotettavaa tietoa kestävän kehityksen tärkeistä ilmiöistä ja aihealueista. Ekologinen jalanjälki on muodostunut yhdeksi ekologisen kestävyyden suosituimmista indikaattoreista. Useat suomalaiset ja ulkomaiset kaupungit sekä muut alueelliset toimijat ovat käyttäneet ekologista jalanjälkeä toimintojensa ekologisuuden mittaamiseen ja ohjaamiseen. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa ekologista kysyntää ja tarjontaa, asetettaessa poliittisia tavoitteita ja seurattaessa tavoitteiden edistymistä. Ekologinen jalanjälki on myös valittu yhdeksi Suomen hallituksen kestävän kehityksen ohjelman indikaattoreista. Suomen hallituksen kestävän kehityksen ohjelma määrittelee taloudellisen kestävyyden tasapainoiseksi talouskasvuksi, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai luonnonvarojen tuhlaamiseen. Viime aikoina on puhuttu muun muassa siitä, että jatkuvassa käytössä oleva bruttokansantuote ei välttämättä ole paras mahdollinen mittari kestävän talouden arvioinnissa. BKT jättää kokonaan huomioimatta inhimillisen ja luonnonpääoman hupenemisen. Se ei ota huomioon esimerkiksi metsien ja viljelysmaan tuhoamista, öljyn tai pohjaveden hupenemista Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 4

6 tai vaikkapa saasteiden aiheuttamia kustannuksia. 2.2 Ekologinen jalanjälki Mathis Wackernagelin ja William Reesin 1990-luvulla kehittämän ekologisen jalanjäljen laskentamallin pyrkimyksenä on tarjota väline nykyisten tuotanto- ja kulutustapojen aiheuttaman ympäristökuormituksen tarkasteluun helposti sisäistettävän, yksiselitteisen ja puolueettoman mittayksikön avulla. Ekologisen jalanjäljen mittayksikkönä käytetään ekologisesti tuottavaa maa-alaa. Käytettävät maa-alueet sisältävät peltoa, laidunta, metsää, tuottavia vesialueita (kalastus, hiilinielut jne.), energiankulutuksen vaatimaa energiamaata sekä rakennettua maata. Ekologisen jalanjäljen mittayksikkönä toimii globaalihehtaari (gha). Globaalihehtaari on hehtaarin kokoinen alue, jonka ekologinen tuottavuus vastaa maapallon keskimääräistä tuottavuutta. Koska ekologinen jalanjälki lasketaan aina vuosikohtaisesti, tulisi arviointi suorittaa tasaisin väliajoin jatkuvuuden takaamiseksi ja seurannan helpottamiseksi. Ekologisen jalanjäljen arvioinnin lähtöoletuksena on, että ihmisten toiminnot, kuten liikenne, rakentaminen, materian- ja energiankulutus sekä niiden tuotanto kuluttavat vuosittain tietyn määrän maapallon uusiutuvia luonnonvaroja. Samoin päästöjen ja jätteiden luontoon takaisin sulauttaminen vaatii tuottavaa maata kaatopaikkojen ja hiilinielujen muodossa. Ekologisella jalanjäljellä pyritään siis mittaamaan, kuinka paljon maapallon tarjoamia resursseja vuositasolla kulutamme. Alueen ekologista jalanjälkeä voidaan verrata alueen olemassa olevaan biokapasiteettiin eli siihen, kuinka paljon tarkastelun kohteena olevassa paikassa on luonnonresursseja ekologisesti tuottavan maa-alan muodossa. Biokapasiteetilla siis pyritään kuvaamaan alueen vuotuista, yhteenlaskettua ekologista tuottoa, kun ekologinen jalanjälki kuvaa alueella tapahtuvaa kysyntää. 2.3 Hiilijalanjälki Hiilijalanjäljestä (carbon footprint) on kehittynyt suosittu tapa ilmaista organisaation, kunnan tai tuotteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Hiilijalanjälki on käytännöllinen tapa seurata esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä. Esimerkiksi Iso- Britanniassa sekä hiili- että ekologisen jalanjäljen käyttö on lisääntynyt huimasti viime vuosina. Hiilijalanjälki voidaan ilmaista monella eri tavalla, joista suosituimmat ovat kaikkien kasvihuonekaasujen määrä hiilidioksidiekvivalentteina esitettynä, jolloin kertoimia hyödyntämällä tietyn kasvihuonekaasun ilmasto-vaikutus muunnetaan vastaamaan hiilidioksidin ilmasto-vaikutusta. Toinen tapa on laskea hiilijalanjälki pelkistä hiilidioksidipäästöistä, jättäen muut kasvihuonekaasupäästöt huomioitta. Muita tapoja ovat muun muassa päästöjen sitomiseen vaadittavan pinta-alan laskeminen tai esimerkiksi hiilidioksidipäästönä taloudellisen tuotannon yksikköä kohti. Tässä raportissa hiilijalanjälki esitetään hiilidioksidiekvivalenttina asukasta kohti. 2.4 Laskentamenetelmät Euroopassa on pyritty yhtenäistämään paikallistason ekologisen jalanjäljen 5 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

7 laskentamenetelmiä osana paikallisen kestävän kehityksen indikaattorit -hanketta (European Common Indicators Programme). ECIP-projektissa Natural Interestin yhteistyökumppani Best Foot Forward kehitti Regional Stepwise -laskentaohjelman, jolla voidaan laskea jonkin valtiota pienemmän alueen ekologinen jalanjälki. Ohjelmalla on laskettu muun muassa Pohjois-Irlannin, Skotlannin, Lontoon, Isle of Wightin, Lillen, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Oulun, Turun, Lahden, Nurmijärven, Mäntsälän, Kauniaisten ja nyt Hämeenlinnan ekologinen jalanjälki. Global Footprint Networkin ekologisen jalanjäljen laskentakantaan tehtiin vuonna 2008 muutos. Aikaisemmin ydinvoiman ekologinen jalanjälki on laskettu hiilivoiman aiheutuvien päästöjen mukaan, mutta vuoden 2008 raportissa tästä käytännöstä luovuttiin. Vuoden 2003 raportissa ydinvoiman osuus ihmiskunnan kokonaisjalanjäljestä oli n. 4 prosenttia. Siirtyminen uuteen laskentatapaan ei näin ollen olennaisesti ole vaikuttanut useimpien maiden kansalliseen jalanjälkeen. Muutos laskentatavassa on sen sijaan näkynyt selkeästi paljon ydinvoimaa käyttävissä maissa kuten Suomessa, Belgiassa, Ranskassa, Japanissa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Vuonna 2003 Suomen ekologinen jalanjälki oli 7,64 gha kun se vuoden 2005 laskelmissa on 5,25 gha. (enemmän aiheesta Living Planet 2008 raportissa ja Global Footprint Networkin kotisivuilla). Toinen, erityisesti Suomea koskeva muutos, on metsäosion laskentatavan muutos Ville Väinämön tutkimuksen mukaisesti. Väinämön tutkimuksen perusteella Suomen metsäosion jalanjälki on laskennallisesti pienentynyt aikaisempiin julkaisuihin verrattuna. Kyseisen laskentamenetelmän muuttamisen johdosta, uusia ja vanhoja ekologisen jalanjäljen mittauksia on hankalia verrata suoraan keskenään. Vertailu on hankalaa myös sen takia, että eri tahot käyttävät raporteissa eri laskentamenetelmiä. Perusperiaate ekologisen jalanjäljen laskennassa on kuitenkin aina sama. Hämeenlinna laski ekologisen jalanjälkensä viimeksi vuonna 2002, jolloin tarkasteltiin vuoden 1999 tilannetta. Vuoden 1999 raportissa käytettiin kuntaliiton kehittämää sovellusta EJ1999.xls kun taas tämän jalanjälki on laskettu Regional Stepwise -ohjelmalla. Jalanjäljet eivät ole globaalihehtaareissa suoraan vertailukelpoisia, mutta yleisesti voi kuitenkin todeta että kun vuoden 1999 raportissa Hämeenlinnan ekologinen jalanjälki oli 11 % pienempi kuin keskivertosuomalaisen niin vuonna 2005 oli puolestaan melkein identtinen. 2.5 Ilmastonmuutoksen haasteet kunnille Koko maapallon keskimääräinen ilman ja meriveden lämpötila on nousussa, jää- ja lumipeitteet ovat laajoilla alueilla sulaneet ja valtamerten pinta on noussut. Ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat jo lähivuosina ja vielä voimakkaammin vuosisadan loppua kohti. Ilmastonmuutokseen on siis sopeuduttava. Kuntien osalta sopeutumista tarvitaan usealla toimialalla. Kunnille ilmastonmuutos tuo haasteita monella eri sektorilla. Ensinnäkin sademäärät kasvavat tulevaisuudessa, lämpötilojen on ennustettu nousevan 2,2-6,2 astetta ja sään ääri-ilmiöt tulevat lisääntymään. Kunnissa tämäntyyppiset säämuutokset näkyvät esimerkiksi tulvina sekä kuivien ja hellejaksojen lisääntymisenä. Merenpinta tulee myös nousemaan, mutta kuinka paljon ja millä vauhdilla ei varmuudella tiedetä. Ilmastonmuutos tulee näkymään myös muiden sään ääri-ilmiöiden kuten esimerkiksi myrskyisyyden ja tuulisuuden lisääntymisenä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäksi kuntien on aktiivisesti pyrittävä vähentämään Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 6

8 omia päästöjään ja näin ollen vähentämään ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. Syksyllä 2008 valmistunut Suomen hallituksen Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia edellyttää merkittäviä uusia ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä kaikilta sektoreilta ja toimijoilta niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Myös Hämeenlinnan kaupunki on laatinut oman energiansäästöstrategian. 3 Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan seutu on rautakaudesta lähtien ollut asuttua aluetta. Noin vuonna 1280 alettiin Ruotsin kuningas Maunu Birgernpojan määräyksestä rakentaa linnaa, jonka keskeiset ja näyttävimmät osat olivat valmiina 1400-luvun loppuun mennessä. Nykyinen Hämeenlinnan kaupunki perustettiin v keskiaikaisen linnan pohjoispuolelle, josta se vuonna 1777 siirrettiin nykyisen keskustan paikalle. Siirron jälkeen kaupunki alkoi vähitellen kasvaa ja vaurastua. Vaikka Hämeenlinnan kaupunkikuva on muuttunut huomattavasti on siinä edelleen merkkejä kaupungin pitkästä historiasta: keskiaikainen linna hallitsee yhä maisemaa. Tori ja pääkadut kulkevat samoin kuin 1700-luvun lopulla, luvun alun empirerakennuskannasta on jäljellä muutama talo Pikkutorin ympärillä sekä lääninhallituksen rakennus. Raatihuone ja lyseon keskeinen osa sekä kaakkoiskulman puurakennukset museoineen kertovat 1800-luvun lopun rakentamisesta. Tori- ja kirkkopuisto on palautettu 1900-luvun alun asuun pengerpuistoineen ja kioskikäytävineen. Hämeenlinna sijaitsee keskellä Etelä-Suomea ja on Etelä-Suomen läänin päätoimipaikka. Moottoritie 3 ja valtatie 10 kulkevat kaupungin halki. Luonto on monipuolista ja vaihtelevaa. Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto perustettiin kaupunkiin vuonna Vanajavesi, Ahveniston ja Hattelmalan harjut sekä Aulangon luonnonsuojelualue ovat olennainen osa hämeenlinnalaista maisemaa (Jutila 2007). 41 % työpaikoista on julkisessa hallinnossa, palveluelinkeinoissa 27 % ja teollisuudessa runsaat 18 %. Suurin työnantaja on Hämeenlinnan kaupunki, jonka palveluksessa on 2561 henkilöä. Elinkeinoasioista vastaa seudullinen elinkeinoyhtiö, Kehittämiskeskus Oy Häme, jonka tehtävänä on yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja seudun kilpailukyvyn parantaminen Yksi Hämeenlinnan menestystekijöistä on kaunis luonnonympäristö, joka tarjoaa asukkaille mittavat ulkoilu- ja virkistäytymismahdollisuudet. Luonnolla on merkitystä myös kaupungin matkailuvalttina. Hämeenlinnan haasteena onkin alkuperäisen luonnon suojelun, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen säilyttämisen sekä kaupungin kasvun aiheuttaman laajentumispaineen yhteensovittaminen. Vuonna 2002 kaupungin alueesta 34,4 km2 eli 19 % oli asemakaavoitettua aluetta. Uusia asemakaavoja laaditaan niin täydennysrakennusalueille kuin uusille alueille. Viimeaikaisena esimerkkinä täydennysrakentamisesta on Keinusaaren asemakaava ja uuden alueen käyttöön otosta vuoden 2007 asuntomessujen alue Harvoilanmäessä. Maankäytön ratkaisut vaikuttavat pysyvästi ympäristöön eivätkä ne aina ole ristiriidattomia. Maankäytön suunnittelussa tyypillistä keskustelua käydään kaupunkirakenteen tiivistämis- ja hajautumisnäkökulmien ympärillä. Yhdyskuntarakenteen hajautumisella tarkoitetaan asustuksen ja toimintojen levittäytymistä siten, että työssäkäynti- ja asiointietäisyydet kasvavat, mikä puolestaan lisää liikenneverkoston rakentamis- ja ylläpitokustannuksia, liikennemääriä sekä rakennetun maa-alan osuutta. Toisaalta yhdyskuntarakenteen tiivistäminenkään ei aina 7 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

9 ole ainoa oikea vaihtoehto, kun halutaan säilyttää luonnonarvoiltaan, historiallisesti tai maisemallisesti tärkeitä ympäristöjä. Hämeenlinna on liikenteen risteyskohta. Etelä-pohjois -suunnassa kaupungin halkaisee Hämeenlinna Tampere -moottoritie ja itä länsi -suunnassa valtatie 10. Liikenne, etenkin henkilöautoliikenne, on Hämeenlinnan suurin ulkoilman saastuttaja. Sekä henkilöautojen määrä, että ajetut kilometrit ovat lisääntyneet. Suurin osa teollisuuden ilmapäästöistä syntyy energian- ja lämmöntuotannossa. Vuonna 2003 Hämeenlinnassa oli 10 teollisuuslaitosta ilmanlaadun velvoitetarkkailun piirissä. 4 Natural Interest Oy Natural Interest Oy on ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen asiantuntijayritys. Toimitamme yritysten, kuntien, tuotteiden, palveluiden sekä tapahtumien ympäristökuormitusten arviointeja, ilmasto-ohjelmia ja strategioita, toimenpidesuosituksia, selvityksiä sekä kasvihuonekaasupäästöennusteita. Toimintojen arvioinnit suoritetaan Natural Interestin yhteistyökumppanin Best Foot Forwardin kehittämällä, elinkaariarviointeihin sekä suoritepohjaisiin kertoimiin perustuvalla EcoIndex - laskentakannalla tai KASVENER -laskentamallilla. Natural Interest tarjoaa ympäristökuormitusten arviointeja suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen (hiilijalanjäljen) sekä ekologisen jalanjäljen muodossa. Natural Interestin kehittämät liikennöinnin hiilidioksidipäästöjen laskentamenetelmät ovat auditoitu Suomen Ympäristökeskuksen toimesta. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Itella, SFS Joutsenmerkki, MTV, HS.fi, Artek, Elcoteq SE, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Elisa, Britannian suurlähetystö, AEL, WWF, Reaktor Innovations Oy (vuoden suomalainen ja eurooppalainen työpaikka 2008), Culmentor Oy sekä Nurmijärven, Mäntsälän kunnat ja Kauniaisten, Kaarinan ja Lahden kaupungit. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 8

10 5 Hämeenlinnan kaupungin ja Suomen ekologinen jalanjälki Ekologinen jalanjälki oli 5,24 globaalihehtaaria asukasta kohti Hämeenlinnan kaupungin asukkaat kuluttivat noin 14 kertaa kaupunkinsa pinta-alan verran luonnonvaroja Kanta-Hämeenlinnan ekologinen jalanjälki oli vuonna 2005 kokonaisuudessaan noin globaalihehtaaria ja vastaavasti biokapasitetti vain globaalihehtaaria (taulukko 1). Taulukko 1: Kanta-Hämeenlinnan jalanjälkiarvioinnin tulosten yhteenveto Hämeenlinnan pinta-ala ha Hämeenlinnan ekologinen jalanjälki gha Hämeenlinnan biokapasiteetti gha Keskimääräinen suomalaisen ekologinen jalanjälki oli samana vuonna 5,25 globaalihehtaaria, eli hämeenlinnalaisen jalanjälki oli hieman pienempi kuin suomalaisen keskimäärin. Aikaisempiin ekologisen jalanjälkien arviointeihin nykyistä arvoa ei suoranaisesti voi verrata laskentamenetelmien muuttumisen vuoksi, mutta koska laskentamenetelmät ovat kauttaaltaan muuttuneet, voidaan aikaisempia jalanjälkiä verrata suhteessa nykyiseen. Edellisessä arvioinnissa vuonna 2002 hämeenlinnalaisen jalanjälki oli 11 % pienempi kuin suomalaisen keskimäärin. Nyt jalanjäljet ovat melkein identtisiä, mikä viittaa siihen että hämeenlinnalaisen jalanjälki on kasvanut nopeammin kuin suomalaisen keskimäärin. Kuva 1: Asukkaiden ekologiset jalanjäljet globaalihehtaareina ja prosentuaalinen osuus Biokapasiteettia hämeenlinnalaista kohti oli 2,83 globaalihehtaaria, eli hämeenlinnalaisen kulutuksen kattamiseksi tarvittaisiin kaksi Hämeenlinnaa. Jos jokainen maapallon asukas kuluttaisi luonnonvaroja yhtä paljon kuin hämeenlinnalainen, tarvittaisiin noin 3 maapalloa jotta toiminta olisi kestävää. Vertailu Suomen ja Hämeenlinnan ekologisen jalanjäljen 9 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

11 koostumuksen eroavaisuuksista on kuvassa 1. Ravinnonkulutus muodostaa melkein kolmasosan ekologisesta jalanjäljestä. Rakentaminen aiheuttaa myös suuren ekologisen jalanjäljen. Asuminen, kuluttaminen ja liikennöinti aiheuttavat loput ekologisesta jalanjäljestä. Taulukossa 2 on eritelty Hämeenlinnalaisen ja keskimääräisen suomalaisen ekologisen jalanjäljen koko sekä koostumus arvioitujen toimintojen mukaisesti. Seuraavissa kappaleissa esitellään Hämeenlinnalaisten ja suomalaisten vuoden 2005 keskimääräinen kulutus asukasta kohti, toimintojen vaatima ekologinen jalanjälki sekä niistä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt. Taulukko 2: Vertailu asukkaiden ekologisten jalanjälkien välillä Hämeenlinna gha/asukas Suomi gha/asukas Erotus Yhteensä 5,24 5,25 Koostumus Asuminen 1,03 0, % Liikennöinti 0,48 0,68-29 % Ravinto 1,62 1,62 Rakentaminen 1,23 1,23 Tavarat 0,64 0, % Palvelut 0,23 0, Energiankulutus ja asumisjalanjälki Asuminen on useissa tutkimuksissa todettu yhdeksi suurimmaksi ympäristökuormittajaksi, eikä tämä arviointi tee poikkeusta. Asumisen osuus on noin viidennes hämeenlinnalaisen ekologisesta jalanjäljestä. Asumisjalanjälkeen huomioidaan rakennetun maan, kulutus- ja lämmityssähkön, kaukolämmön sekä erillislämmityksen aiheuttama ympäristökuormitus. Energiankulutuksen osalta arviointi sisältää Kanta-Hämeenlinnan kotitalouksien asuntojen lämmittämiseen käytetyn energian (eritelty lämmitysmuodoittain) sekä kulutussähkön. Kotitalouksien kulutussähkön osalta arviointi perustuu valtakunnalliseen keskiarvoon. Arvioinnin tietolähteinä toimivat Tilastokeskus, Energiateollisuus ja Vattenfall. Energiankulutuksesta sähkölämmityksen osuus oli 22 %, erillislämmityksen 16 %, kulutussähkön 17 % ja kaukolämmön 45 %. Kokonaisenergiankulutus ( kwh) oli hieman Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 10

12 pienempi kuin keskimääräisen suomalaisen, mutta kantahämeenlinnalaisen asumisjalanjälki oli kuitenkin 16 % suurempi (taulukko 3). Asumisjalanjäljen ero suomalaisen ja hämeenlinnalaisen välillä selittyy Kanta-Hämeenlinnan sähkön ja lämmön valtakunnallista keskiarvoa korkeammilla ominaispäästöillä. Kaukolämpöverkossa on yleensä vain yksi toimittaja, eikä kuluttajalla ole mahdollisuutta kilpailuttaa kaukolämmön toimittajaa sähkön tapaan. Kaukolämmöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ja ekologinen jalanjälki voidaankin laskea yhden tuottajan ominaispäästöjen mukaisesti. Kaukolämmön osalta Vattenfallin Hämeenlinnan tuotannon ominaispäästöt olivat 15 % korkeammat valtakunnan keskiarvoon verrattuna. Korkeammat ominaispäästöt yhdistettynä 42 % korkeampaan kulutukseen aiheuttivat keskimääräistä suuremman jalanjäljen Sähkön osalta arviointi on kaukolämpöä monimutkaisempaa. Alueen rakennuksiin hankittu sähkö tulee valtakunnanverkosta, eikä yksittäistä sähköntoimittajaa ole kaukolämmön tapaan. Jotta alueen jalanjälkiarviointia voitaisiin hyödyntää ohjaavana työkaluna, on sähkön jalanjäljen laskenta suoritettu paikallisen sähköyhtiön ominaispäästöjen perusteella. Hämeenlinnan kohdalla tämä tarkoittaa ominaispäästöjen laskentaa Vattenfallin toimittamien tietojen perusteella. Vattenfallin sähkön ominaispäästöt olivat myös valtakunnan keskiarvoa korkeammat (161 gco 2 /kwh 400 gco 2 /kwh), aiheuttaen huomattavasti suuremman ympäristökuormituksen kulutettua kilowattituntia kohden kuin muualla Suomessa. Vuoden 2005 tilastoissa ei vielä juurikaan näy maalämmön tai puupellettien käyttö, mutta tulevaisuudessa uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun energian määrän oletetaan nousevan, pienentäen asukkaan ekologista jalanjälkeä ja hiilidioksidipäästöjä. Taulukko 3: Kanta-Hämeenlinnan ja Suomen keskimääräinen energiankulutus henkeä kohti. Lähteet: Tilastokeskus, Energiateollisuus. Hämeenlinna kwh/asukas Suomi kwh/asukas Erotus % Sähkölämmitys % Erillislämmitys % Kulutussähkö Kaukolämpö % Yhteensä % Asumisen ekologinen jalanjälki koostuu energiankulutuksesta aiheutuneiden päästöjen takaisin sitomiseen tarvittavasta energiamaasta, eli hiilinielusta, puun polttoon kulutetusta metsämaasta ja asuinrakennusten peittämästä rakennetusta maasta. Asumisen ekologinen jalanjälki oli 1,03 globaalihehtaaria asukasta kohti, joka kattaa 19 % hämeenlinnalaisen ekologisesta jalanjäljestä. 82 % asumisjalanjäljestä koostui energiankulutuksesta aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen vaatimasta energiamaasta, 5 % puunpoltosta ja 13 % rakennetusta maasta. Suomen ja Kanta-Hämeenlinnan asumisjalanjälkien koostumukset eroavat toisistaan 11 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

13 huomattavasti. Suomalaisen asumisjalanjäljestä vain 64 % aiheutui hiilidioksidipäästöistä, 30 % puun poltosta ja 6 % rakennetusta maasta. Hämeenlinnassa asumisen energiankulutuksen osuus oli siis valtakunnan keskiarvoa matalampaa, mutta korkeampien ominaispäästöjen vuoksi asumisen energiajalanjälki oli kuitenkin valtakunnan keskiarvoa suurempi. Puun poltto oli valtakunnan keskiarvoa huomattavasti pienempää (0,05 0,27 gha, Hämeenlinna ensin mainittuna), mutta rakennetun maan ekologinen jalanjälki oli jälleen hieman suurempi (0,13 0,05 gha). Suurempi rakennetun maan ekologinen jalanjälki tarkoittaa sitä, että Kanta-Hämeenlinnassa on asukasta kohden enemmän rakennettua maata kuin Suomessa keskimäärin. Rakennetun maan suurempi lukema ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tiiviimpi rakentaminen olisi ekologisen jalanjäljen kannalta pelkästään huono asia, sillä tiivis yhdyskuntarakenne pienentää vastaavasti liikennöintitarvetta ja mahdollistaa ympäristön kannalta tehokkaampien lämmitysmuotojen hyödyntämisen. Jos Hämeenlinnassa kulutetun energian ominaispäästöt olisivat vastanneet valtakunnan keskiarvoa, olisi pienempi energiankulutus yhdessä tiiviimmin yhdyskuntarakenteen vuoksi aiheuttanut 0,75 globaalihehtaarin ekologisen jalanjäljen. Tämä luku olisi alle Suomen keskiarvon ja neljäsosan pienempi kuin nykyinen asumisjalanjälki. Kuva 2: Kanta-Hämeenlinnan asumisjalanjäljen koostumus globaalihehtaareina ja prosentteina 7 Liikennejalanjälki Liikenteen ekologiseen jalanjälkeen kuuluvat olennaisena osana liikenteestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, mutta siihen lasketaan myös liikennettä varten rakennettujen kulkuväylien ja muun infrastruktuurin tarvitsema maa-ala. Liikenne muodosti 9 % kantahämeenlinnalaisen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 12

14 ekologisesta jalanjäljestä vuonna 2005, kokonaisliikennemäärän ollessa 36 % pienempi kuin suomalaisen keskimäärin. Kantahämeenlinnalaisen liikenteestä aiheutuvan ekologisen jalanjäljen koko oli 0,48 globaalihehtaaria. Suomalaisen liikennejalanjälki vuorostaan oli 0,68 gha. Vuonna 2005 kantahämeenlinnalainen matkusti yksityisautolla keskimäärin kilometriä, mikä on 40 % vähemmän kuin suomalainen keskimäärin. Myös junien ja linja-autojen käyttö oli keskimääräistä vähäisempää. Keskimäärin hämeenlinnalainen liikkui vuonna vain 299 kilometriä linja-autolla, kun vastaava luku suomalaiselle oli 990 km. Aikaisemmissa vanhan Hämeenlinnan ekologisen jalanjäljen arvioinneissa on liikennejalanjäljen laskennassa hyödynnetty VTT:n Lipasto-tietokantaa. Lipasto on erinomainen tietokanta valtakunnallisen kokonaisliikennöinnin määrän seurantaan, mutta alueelliseen seurantaan se soveltuu heikosti sillä Lipasto seuraa nimenomaan alueen läpi tapahtuvaa liikennettä. Tiedonkeruutapa rankaisee alueita joiden lävitse kulkee suuria liikenneväyliä, kuten Hämeenlinnaa ja muita ruuhka-suomen alueita. Tässä arvioinnissa käytettiin Tiehallinnon ja WSP Groupin liikennöintitutkimusta, jossa selvitettiin liikennöintiä kuntakohtaisilla otoksilla. Hämeenlinnan kohdalla tulokset ovat yllättäviä, sillä liikennöintimäärät ovat pieniä valtakunnan keskiarvoon verrattuna. Syitä voi olla useita, alueellisen keskuksena Hämeenlinnasta löytyy useimmat asukkaiden tarvitsemat palvelut ja liikennöinnin tarve voi hyvinkin olla keskimääräistä suomalaista pienempää. Toisaalta tutkimuksen otos on saattanut olla juuri Hämeenlinnassa pieni, eikä se välttämättä kerro koko totuutta kantahämeenlinnalaisten liikennöinnistä. Lentämisen henkilökilometreistä ei ole saatavilla paikkakunta- tai maakuntakohtaista tietoa, joten lentämisen suhteen jouduttiin turvautumaan valtakunnan keskiarvoihin. Erillisen selvityksen puuttuessa on mahdotonta sanoa miten hyvin luku vastaa lentojen todellista määrää hämeenlinnalaisten kohdalla. Hämeenlinna hkm/asukas Suomi hkm/asukas Erotus Yksityisautoilu % Lentäminen Linja-auto % Juna, metro, raitiovaunu % Veneily Moottoripyöräily Yhteensä % Kuva 3: Kanta-Hämeenlinnan liikenne. Lähteet: VTT, Tiehallinto, WSP Group. 13 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2

Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001

Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001 MARKKU KYÖSTILÄ Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2007 Riihimäen kaupungin monistamo 2007 Kannen piirros: Riihimäen ekologinen jalanjälki ja biokapasiteetti,

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025

LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025 Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.12.2012 LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025 LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KOTITALOUS. Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut

TULEVAISUUDEN KOTITALOUS. Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut TULEVAISUUDEN KOTITALOUS Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut ALKUSANAT Tulevaisuuden Kotitalous -hankessa viisi jyväskyläläistä kotitaloutta kutsuttiin kokeilemaan tulevaisuuden resurssiviisaasta elämistä.

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt SUOMEN YMPÄRISTÖ 12 2010 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kehitysvertailuja 2005 2050 Pekka Lahti Paavo Moilanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 12

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot