Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu CO2-raportiksi nimettyyn kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan, jonka piirissä on yhteensä noin 90 kuntaa eri puolilta Suomea ja noin 4 miljoonaa asukasta. Uudenmaan osalta kasvihuonekaasupäästöjä on laskettu myös Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden yhteistyönä. Tuloksia on raportissa esitetty koko Uudenmaan osalta, seutukunnittain ja kunkin 26 kunnan osalta. Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja vertailu kuntien kesken antaa pohjaa ilmastotoimien suunnittelulle, toteutukselle ja seurannalle. EU:n tavoite on vähentää ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia kasvihuonekaasupäästöjä % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa on tavoitteena hiilineutraali Suomi vuonna Uusimaa-ohjelmassa on tavoitteena hiilineutraali Uusimaa vuonna Tulokset on kummassakin raportissa esitetty CO 2 -ekvivalenttitonneina, joissa hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt on yhteismitallistettu lämmitysvaikutuskertoimilla. Raporttien tiivistelmät ovat oheismateriaalina. Raportit ovat kokonaisuudessaan luettavissa kunnan verkkosivuilla kohdassa Palvelut/Ympäristö ja luonto/ympäristönsuojelu/ilmansuojelu/ilmanlaadun seuranta. CO2-raportti Uusimmassa Kirkkonummen raportissa on esitetty kunnan kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 1990, 2000 ja sekä ennakkotieto vuodelta Laskennassa ovat mukana seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous, jätehuolto ja teollisuuden sähkönkulutus. Muilta osin teollisuutta ei ole mukana. Laskennassa lähtökohtana ovat menetelmät, joita käytetään Tilastokeskuksen YK:n ilmastosopimukselle raportoimassa kasvihuonekaasuinventaarissa. Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta olivat vuonna ,1 t CO 2 -ekv. Asukasta kohti Kirkkonummen kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2012 olivat 5,3 t CO 2 -ekv. Vaihtelu seurantakunnissa oli 4,4 13,2 t CO 2 -ekv asukasta kohti. Päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2012 Kirkkonummella 11 % pienemmät kuin Uudenmaan

2 seurantakunnissa keskimäärin. KUUMA-kuntien vertailussa Kirkkonummen päästöt asukasta kohti olivat neljänneksi suurimmat. Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti laskivat 4 % vuodesta 2011 vuoteen Seurantakunnissa lasku oli keskimäärin 5 %. Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöistä aiheutui vuonna 2012 tieliikenteestä 44 %, kaukolämmöstä 19 %, erillislämmityksestä 13 %, kuluttajien sähkönkulutuksesta 12 %,, sähkölämmityksestä 7 %, maataloudesta 3 % ja jätehuollosta 2 %. Kuluttajien sähkönkulutuksesta Kirkkonummen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2012 samaa suuruusluokkaa kuin seurantakunnissa keskimäärin. Rakennusten lämmityksestä aiheutuvista päästöissä asukasta kohti oli kaukolämmön osuus selvästi suurin Kirkkonummella vuonna Kaukolämmön päästöt perustuvat kunnassa kulutettuun energian määrään riippumatta tuotantokunnasta. Päästöt kaukolämmityksestä ja sähkölämmityksestä asukasta kohti olivat vuonna 2012 noin 10 % suuremmat kuin seurantakunnissa keskimäärin. Erillislämmityksestä päästöjä asukasta kohti syntyi vuonna 2012 Kirkkonummella 40 % vähemmän kuin seurantakunnissa. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni. Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt tieliikenteestä asukasta kohti olivat vuonna 2012 noin 10 % pienemmät kuin seurantakunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttaa sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Maatalouden päästöt asukasta kohti olivat Kirkkonummella vuonna 2012 selvästi pienemmät kuin seurantakunnissa keskimäärin. Tämä johtunee siitä, että Kirkkonummella on vain vähän maidon- ja lihantuotantoa. Jätehuollon päästöt asukasta kohti olivat Kirkkonummella vuonna 2012 selvästi pienemmät kuin seurantakunnissa keskimäärin. Kaatopaikkakaasun talteenoton tehokkuus Ämmässuolla vaikuttaa merkittävästi seudun jätehuollon kasvihuonekaasupäästöihin. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt Laskentamenetelmä perustuu Suomen Kuntaliiton ja Suomen Ympäristökeskuksen kasvihuonekaasu- ja energiatasemalliin, jossa käytetään IPCC-ilmastopaneeIin metodiikkaa ja Suomen päästöinventaarien laskentaparametrejä. Uudenmaan kuntien kasvihuonepäästöissä asukasta kohti on suurta hajontaa, koska kunnat ovat rakenteeltaan toisiinsa nähden hyvin erilaisia. Teollisuusvaltaisilla alueilla päästöt ovat selvästi suuremmat muuhun maakuntaan nähden.

3 Uudellamaalla syntyi vuonna 2012 kasvihuonekaasupäästöjä 14,6 miljoonaa t CO 2 -ekv, noin neljäsosa koko Suomen päästöistä. Kirkkonummen osuus oli 2,4 % Uudenmaan päästöistä. Vuodesta 1990 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuoteen 2008 asti ja ovat tämän jälkeen vähentyneet noin 7 %. Päästöt olivat vuonna 2012 edelleen lähes 10 % suuremmat kuin vuonna 1990, mutta Uudenmaan väkiluku on kasvanut samalla ajanjaksolla lähes 30 %. Kirkkonummella päästöt kasvoivat ajanjaksolla %. Vuodesta 2006 vuoteen 2012 päästöt laskivat Kirkkonummella 3 %. Myönteinen käänne kasvihuonekaasujen päästökehityksessä voidaan havaita vielä selvemmin, kun päästöt suhteutetaan asukaslukuun. Kirkkonummella päästöt asukasta kohti laskivat 19 % ajanjaksolla ja 11 % ajanjaksolla Suurimmat kasvihuonekaasupäästöt Uudellamaalla syntyivät vuonna 2012 teollisuudesta ja työkoneista (33 %) sekä rakennusten lämmityksestä (32 %). Myös Kirkkonummella teollisuuden ja työkoneiden osuus oli suurin (34 %). Seuraavaksi kunnassa tulivat liikenne (25 %), sähkölämmitys (13 %), kulutussähkö (12 %), öljylämmitys (7 %)ja kaukolämpö (6 %). Jätehuollolla ja maataloudella oli 1 %:n osuudet. Asukasta kohti laskettuna Kirkkonummen päästöissä oli ajanjaksolla kasvua vain sähkölämmityksessä (60 %). Suhteellisesti eniten laskivat päästöt jätehuollossa (77 %) ja maataloudessa (62 %). Ajanjaksolla kunnassa oli asukasta kohti laskettuna kasvua vain teollisuuden ja työkoneiden päästöissä (17 %)ja sähkölämmityksen päästöissä (7 %). Kulutussähkön päästöt asukasta kohti laskivat suhteellisesti eniten (45 %). Tarkasteltaessa vuoden 2012 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöjä kunnittain asukasta kohti Kirkkonummi on sijalla 15 laskevan järjestyksen listalla. Suurimmat päästöt asukasta kohti Kirkkonummella syntyivät teollisuudesta ja työkoneista (34 %), seuraavaksi tulivat liikenteen päästöt (25 %). Sähkölämmityksen osuus oli 13 % ja kulutussähkön 12 %. Kaukolämmön osuus oli 6 % ja öljylämmityksen 7 %. Jätehuollon ja maatalouden osuudet olivat 1 %. Vuodesta 1990 vuoteen 2012 Kirkkonummen päästöissä asukasta kohti oli kasvua sähkölämmityksessä (60 %), muiden sektoreiden osalta suunta oli laskeva. Vähennystä oli eniten jätehuollossa (77 %) ja maataloudessa (62%). Liikenteessä vähennystä oli 29 %, kaukolämmössä 21 %, sähkönkulutuksessa 16 % ja öljylämmityksessä 9 %. Sähkönkulutuksen päästöjen laskua selittävät se, että kulutus on vähentynyt ja valtakunnallinen sähkö on vähäpäästöisempää. Kaukolämmön päästöjen vähennystä selittää eniten se, että maakaasu on korvannut kivihiilen käyttöä. Liikenteen asukaskohtaisten kasvihuonepäästöjen laskusuunta johtuu siitä, että asukasmäärään suhteutettuna Uudenmaan teillä ajetut kilometrit eivät ole enää kasvaneet ja ajoneuvoteknologia on kehittynyt

4 vähäpäästöisemmäksi. Globaalien ja alueellisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi päästöt on saatava Uudellamaalla jyrkkään laskuun. Hiilineutraaliuteen pyrittäessä teknologian kehitys ei riitä, vaan tarvitaan isoja muutoksia energiankäytössä, asumisessa, liikkumistavoissa ja kulutustottumuksissa. Suunnittelulla on luotava kiinteä yhdyskuntarakenne, joka vähentää autoriippuvuutta ja mahdollistaa julkisen liikenteen tehokkaan käytön sekä liikkumisen pyörällä ja kävellen. Teollisuudessa on siirryttävä uusiutuviin energialähteisiin ja hyödynnettävä hukkalämpöä ja muun teollisuuden materiaalien sivuvirtoja. Kasvihuonekaasupäästöjen, cleantechin ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää pyrkiä rakentamaan Uudellemaalle resurssitehokkuuteen ja suljettuihin kiertoihin perustuvia teollisia prosesseja. Lämmityksessä ajankohtaisiksi tulevat mm. uuden sukupolven biopolttoaineet, tehokkaat lämpöpumppuratkaisut, nollaenergiatason uudisrakennukset ja lämmitysenergian kulutuksen vähentäminen olemassa olevissa rakennuksissa. Jätehuollossa on edelleen varaa tehostaa kaatopaikkakaasujen talteenottoa, mutta suurempi merkitys on jätteen synnyn ehkäisyllä ja jätteiden materiaalikierrätyksellä. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikka on tehnyt erilaisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Näitä ovat mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä, energiatehokkaampien katuvalaisimien ja liikennevalojen käyttöönotto, rakentamisen keskittäminen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Ohjaus ja neuvonta on nähty tärkeäksi pyrittäessä vähentämään kasvihuonekaasuja. Valmistelija: ympäristösuunnittelija Merja Puromies, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - tiivistelmät raporteista Ehdotus Ympäristöpäällikkö: Lautakunta merkitsee tiedokseen selostukset kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden vähentämiskeinoja esittelevistä raporteista. KÄSITTELY:

5 Keskustelun aikana jäsen Emmi Wehka-aho ehdotti lisättäväksi, että ympäristönsuojelulle annetaan tehtäväksi koota lista Kirkkonummen kunnassa jo toteutetuista tai tekeillä olevista "ilmastoteoista" eli toimenpiteistä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Lista toimitettaisiin tiedoksi ja mahdollista jatkokäsittelyä varten lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että sekä lautakunta että esittelijä kannattivat yksimielisesti Wehka-ahon ehdotusta. Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta: Lautakunta päätti merkitä tiedokseen selostukset kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden vähentämiskeinoja esittelevistä raporteista. Lisäksi lautakunta antoi ympäristönsuojelulle tehtäväksi koota lista kunnassa jo toteutetuista tai tekeillä olevista "ilmastoteoista" eli toimenpiteistä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Lista toimitetaan tiedoksi ja mahdollista jatkokäsittelyä varten lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 29 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hyvinkää CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99 2224

Lisätiedot

UUDENMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990 2012

UUDENMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990 2012 UUDENMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja C 71-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja C 71 2014 ISBN 978-952-448-383-4 (pdf) ISSN 1236-388X Ulkoasu: Milla Aalto Valokuvat: Tuula

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 24, 29-212 ENNAKKOTIETO VUODELTA 213 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kemiönsaari CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylivieska CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY Pohjois-Karjalan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2007 ja 2012 Suvi Monni Juha Kukko CO2-raportti Espoo CO2-raportti

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Jyväskylä CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kaarina CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

VARKAUDEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

VARKAUDEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 VARKAUDEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Varkaus CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain Verkkoliite 1 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain (Uudenmaan liiton julkaisuja C 53-2006, ISBN 952-448-154-5 (nid.), 952-448-155-3 (PDF), ISSN 1236-388X) Johdanto Tämä liite

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Rauma 27.9.2010 2 (21) CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99

Lisätiedot

KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006

KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006 KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006 KUUMA-kunnissa syntyi noin 1,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2006 Päästöt kasvoivat

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010

LAPPEENRANNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 LAPPEENRANNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28-21 CO2-raportti CO2-raportin vuosiraportti, Lappeenranta CO2-raportti / Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99 2224 toimitus@co2-raportti.fi www.co2-raportti.fi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Kasvihuoneilmiö 4 3. Ilmastositoumukset 5 4. Tulokset 5 4.1 Lämmitys 8 4.2 Sähkönkulutus 9 4.3 Liikenne 11 4.4 Teollisuus 12 4.5 Muu polttoaineiden käyttö ja maataloustuotanto

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020

Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020 Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020 Tilaaja: Salon kaupunki www.salo.fi Tekijä: Ekokumppanit Oy www.ekokumppanit.fi Raportti 1 Johdanto... 2 2 Tulokset... 3 2.1 Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 ISBN 978-952-448-427-5 ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot