Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 2000:8 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus Katsauksen laatija: Tina Kristiansson, puh B 12 : 2000 ISSN , ISSN Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa Alun perin Kanadassa kehitetyn ja Kuntaliitossa paremmin Suomen oloihin soveltuvaksi muokatun mittarin mukaan suomalainen kuluttaa jokapäiväisessä elämässään luonnonvaroja 3,34 hehtaaria vuodessa. Nyt tämä ekologiseksi jalanjäljeksi kutsuttu arvo on laskettu Vantaallekin, missä tarvittava maa-alue on hieman koko maan keskiarvoa suurempi eli 3, 5 hehtaaria asukasta kohti. Luku vastaa noin kuuden ja puolen keskikokoisen jalkapallokentän suuruista aluetta. Laskelmien arvot ovat vuodelta Ekologisen jalanjäljen oivallus on siis siinä, että kulutus on muunnettu tuottavaksi maa-alaksi, jota voidaan verrata maapallon todellisiin luonnonalueisiin eli ekologisesti tuottaviin maa-alueisiin. Se siis kertoo sen maa-alan kokonaiskysynnän, jonka jonkin alueen asukkaat tarvitsevat tuottamaan kuluttamansa resurssit ja sulauttamaan takaisin luontoon tuottamansa päästöt ja jätteet. Ekologisella jalanjäljellä mitataan kulutuksen suoraan tai välillisesti vaatimaa maa-alaa, riippumatta siitä missä päin maapalloa alue sijaitsee. Kulutusmuotoina ja toimintotyyppeinä ekologisen jalanjäljen laskennassa tarkastellaan ravinnontuotantoa, asumista, liikennettä sekä kulutushyödykkeiden ja palveluiden tuottamista. Kulutukseen tarvittavat maa-alat on jaettu seuraaviin maankäyttöluokkiin: viljelymaa, laitumet, metsät, rakennetut alueet sekä energiankulutuksen eri tavoin vaatima maa-ala. Kunnissa on eroja ainakin askeleen keveydessä Maija Hakasen Kuntaliitossa tekemässä väitöskirjassa laskettiin ekologiset jalanjäljet mm. Helsingin, Tampereen, Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin kaupungeille sekä Mikkelin seudun kunnille. Suurin jalanjälki oli 3,67 hehtaaria ja pienin 2,68 hehtaaria. Kuntakohtaiset erot olivat siis melko suuria; esimerkiksi kouvolalaisen ekologinen askel oli lähes 40 prosenttia keveämpi kuin kuopiolaisen.(1) Kunnittaisia eroja selittävät eniten liikenteen ja asumisen energiankulutus, energiantuotannon polttoaineet sekä liikenteen ja asumisen käyttöön otetun rakennetun maan määrä asukasta kohti. Esimerkiksi kouvolalaiset saivat alhaisen arvon, koska siellä on monta positiivista tekijää kerääntynyt yhteen; tehokkaan maankäytön lisäksi kaupunki tuottaa energiaa hyvällä polttoaineella ja on muutenkin energiatehokas kunta. Mikkelissä taas puolet energiasta tuotetaan turpeella, jonka ekologinen jalanjälki on kaikista suurin. (1) Väitöskirjan laskelmat eivät ole täysin vertailukelpoisia Vantaan ekologisen jalanjälkilaskelman kanssa laskentaohjelmien kehittymisen vuoksi

2 Kuvio 1. Ekologisen jalanjäljen suuruus eräissä Suomen kaupungeissa vuonna Mikkelin mlk. Kouvola Anttola Mikkeli Tampere Ristiina Hirvensalmi Helsinki Vantaa Kuopio ha/as/v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Suomalainen talloo suurella saappaalla Ekologista jalanjälkeä voidaan verrata siihen, kuinka paljon ekologista kapasiteettia eli ekologisesti tuottavaa maata on käytössä. Suomalaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki on 3,34 hehtaaria, kun maailmanlaajuista ekologista kapasiteettia on vain 1,43 hehtaaria asukasta kohti. Karua kertomaa on se, että suomalainen käyttää ekologisesti tuottavaa maata yli kaksi kertaa enemmän kuin maapallon asukas keskimäärin. Kunnittain tarkasteltuna ekologisen jalanjäljen suhde kunnassa olevaan ekologiseen kapasiteettiin vaihtelee suuresti Suomessakin. Hirvensalmella on lähes viisi kertaa enemmän asukasta kohti ekologista kapasiteettia kuin on sen ekologinen jalanjälki ja Anttolassakin yli neljä kertaa enemmän. Helsinki edustaa ääripäätä: kunnan ekologinen kapasiteetti on vain yksi prosentti sen ekologisesta jalanjäljestä. Vantaallakin ekologisen kapasiteetin osuus jää vain neljään prosenttiin ekologisesta jalanjäljestä. (Liite 1) Taulukko 1. Ekologinen jalanjälki muutamissa kunnissa vuonna 1995 Kunta Maa-ala Asukas- Maa-ala Vilje- Laitumet Metsät Raken- EJ Ekologi- Glo- EJ % luku ha/as. lymaa ha/as. ha/as. nettu ha/ nen baali globaaha/as. alue as./v. kapasit. vajaus lista ha/as. EJ:stä kapasi- % teetistä Kouvola ,14 0, ,041 0,057 2, , Anttola ,76 0,727 0,027 10,871 0,314 2, , Mikkeli ,27 0,01 0 0,165 0,051 2, , Tampere ,29 0,028 0,002 0,188 0,038 3, , Ristiina ,97 0,783 0,34 9,112 0,356 3, , Mikkelin mlk ,13 0,673 0,085 6,59 0,177 3, , Hirvensalmi ,97 1,041 0,106 13,856 0,342 3, , Helsinki ,04 0, ,011 0,022 3, , Vantaa ,15 0, ,046 0,05 3, , Kuopio ,92 0,091 0,006 0,619 0,057 3, , Mikkelin seutu ,31 0,307 0,023 3,505 0,131 3, ,45 189

3 3 Kuntaliiton tarkastelussa mukana olleet kunnat käyttivät % maapallon asukkaalle keskimäärin riittävästä ekologisesti tuottavasta maasta. Vantaa kuuluu tässäkin vertailussa yläpäähän, sillä kunnan ekologinen jalanjälki on 214 % sen globaalista ekologisesta kapasiteettista. Kunnat eroavat suuresti myös siinä mikä on ekologisen jalanjäljen suhde kunnan pinta-alaan. Tämän vertailun osalta on kuitenkin muistettava, että erot kertovat enemmän kuntajaotuksesta kuin suhteellisesta ympäristökuormituksesta. Toisaalta vertailu tuo esille alueiden välistä riippuvuutta. Mikkelin seudun kuntien ekologinen jalanjälki on kokonaisuutena suunnilleen yhtä suuri kuin niiden hallinnollinen alue. Helsingissä puolestaan ekologinen jalanjälki on lähes 100 kertaa suurempi kuin kaupungin maapinta-ala. Vantaalla kunnan ekologinen jalanjälki on 24 kertaa suurempi kuin kunnan pinta-ala. (Liitteet 2 ja 3) Ekologisen jalanjäljen kehittäjien mukaan 10 prosenttia maa-alasta olisi suojeltava luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tähän määrään ei yksikään väitöskirjassa tutkituista kunnista päässyt. Suojelualueitten määrä vaihteli 0,1 prosentista 2,2 prosenttiin. Ehkä yllättäen tarkastelussa mukana olleista kunnista suurin suojeluprosentti olikin Helsingin kaupungilla. Vantaa ei myöskään voi kehuskella suojelualueidensa määrällä, joka jää alle runsaasti prosentin maa-alasta. Taulukko 2. Vantaan ekologinen jalanjälki Vantaan asukkaan ekologinen jalanjälki: 3,50 ha Koko kunnan ekologinen jalanjälki: ha Maapinta-ala asukasta kohti: 0,15 ha Vantaan ekologinen jalanjälki jaettuna kunnan maapinta-alalla: 24 Vantaan ekologinen kapasiteetti asukasta kohti: 0,15 ha Kapasiteetti prosentteina jalanjäljestä: 4 % Kunnan asukkaan globaali vajaus: -1,87 ha Kunnan asukkaan ekologinen jalanjälki suhteessa globaaliin ekologiseen kapasiteettiin: 214 % Suojelualueita % maa-alasta: 0,002 % Energia kasvattaa eniten jalanjäljen kokoa Suomalaisen ekologisesta jalanjäljestä energian osuus on 1,88 hehtaaria, ravinnontuotannon 0,47 hehtaaria, metsän 0,70 hehtaaria ja rakennetun maan 0,28 hehtaaria. Ekologista kapasiteettia Suomessa arvioidaan olevan 4,71 hehtaaria asukasta kohti. Vantaalla energian osuus on suurempi kuin Suomessa keskimäärin eli 2,51 hehtaaria, ravinnon osuus on 0,32 hehtaaria, metsän 0,47 hehtaaria ja rakennetun maan 0,05 hehtaaria. Kulutustyypeittäin jalanjälki jakautuu siten, että ravinnon osuus on 0,74 hehtaaria ja asumisen osuus 0,72 hehtaaria. Liikenne vaatii 0,7 hehtaaria, kulutushyödykkeet 0,96 hehtaaria ja palvelut 0,38 hehtaaria. Kuvio 2. Vantaalaisen ekologinen jalanjälki toiminnoittain/kulutustyypeittäin Palvelut 11 % Ravinto 21 % Kulutushyödykkeet 27 % Asuminen 21 % Liikenne 20 %

4 4 Paikallisia ekologisia jalanjäljen osatekijöitä arvioitaessa on kiinnitetty huomiota etenkin rakennettujen alueiden ja energiankulutuksen aiheuttamiin ekologisiin jalanjälkiin. Muutoin paikallistason sovelluksissa on käytetty suoraan kansallisia keskiarvoja arvioitaessa viljelymaan, laidunten ja metsien käyttöön liittyvää kulutusta sekä ravinnontuotannon ja kulutushyödykkeiden kuluttamaa energiaa. Tiiviisti rakennettu pienentää myös jalanjälkeä Kun kunnat asetetaan rakennetun alueen tai energiankulutuksen mukaiseen järjestykseen muuttuu kuntien järjestys verrattuna koko ekologisen jalanjäljen mukaiseen järjestykseen. Indeksille tyypilliseen tapaan toisilleen vastakkaiset prosessit kumoavat toisiaan ja energiankulutuksen sekä maankäytön määrälliset ja laadulliset tekijät vaikuttavat eri tavalla ekologiseen kestävyyteen. Kuntaliitossa ekologisen jalanjäljen laskennassa asumiseen liittyvään rakennetun maan ekologiseen jalanjälkeen on sisällytetty asuinkorttelit sekä haja-asutusalueitten asunnot, maatilat ja loma-asunnot. Liikenteeseen liittyvän rakennetun maan ekologiseen jalanjälkeen on laskettu mukaan kaikki liikennealueet. Kulutushyödykkeisiin liittyvän rakennetun maan ekologiseen jalanjälkeen on sisällytetty teollisuusja varastokorttelit sekä haja-asutusalueen tuotannolliset alueet (paitsi maatilakeskukset). Palvelujen rakennetun maan ekologiseen jalanjälkeen on laskettu julkisten palveluiden korttelit, liike- ja toimistorakennusten korttelit, yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä virkistys- ja liikuntapalveluiden alueet. Tulosten mukaan asukasluvultaan ja asukastiheydeltään suurissa kaupungeissa, joissa maa-alaa on alle yksi hehtaari asukasta kohti, myös rakennettujen alueiden ekologinen jalanjälki on pienin, m2 asukasta kohti. Tällaisia kuntia olivat Helsinki, Tampere, Mikkeli, Kouvola ja Kuopio. Tähän ryhmään kuuluu myös Vantaa 550 m2 suuruisella jalanjäljellään. Alle keskimääräisen rakennettujen alueiden ekologisen jalanjäljen (0,25 ha/asukas/vuosi) jää vielä Mikkelin maalaiskunta (0,177 ha/asukas/v), jossa maa-alaa noin 8 ha asukasta kohti. Lopuissa kunnissa rakennettujen alueiden ekologinen jalanjälki on suurempi kuin suomalaisen keskimäärin, yli 0,3 hehtaaria asukasta kohti. Kaikissa näissä kunnissa maaalaa on yli 10 hehtaaria asukasta kohti. Koko Mikkelin seutukunnan rakennettujen alueiden jalanjälki asettuu juuri sen suuruiseksi kuin sen asukastiheyden perusteella tulisikin asettua. Taulukko 3. Kuntien ekologiset jalanjäljet rakentamisen käyttöön otetun maan osalta (EJ = ekologinen jalanjälki) Maa-ala Asukas- Maa-ala Rakennet- Rakennet- Rakennettujen alueiden EJ, ha/asukas ha luku ha/asukas tu ala ha tu ala % Yhteensä asuminen liikenne kulutus Palvelut Helsinki , ,022 0,008 0,006 0,002 0,006 Vantaa , ,050 0,019 0,020 0,008 0,003 Tampere , ,380 0,140 0,012 0,007 0,005 Mikkeli , ,510 0,020 0,019 0,005 0,007 Kouvola , ,057 0,020 0,022 0,010 0,005 Kuopio , ,057 0,018 0,028 0,006 0,005 Mikkelin mlk , ,177 0,082 0,091 0,002 0,002 Anttola , ,314 0,134 0,170 0,003 0,006 Hirvensalmi , ,342 0,155 0,181 0,042 0,004 Ristiina , ,356 0,085 0,147 0,119 0,005 Mikkelin seutu , ,131 0,048 0,060 0,017 0,005 Asuminen ja liikenne vaativat suurin piirtein yhtä paljon rakennettua aluetta. Niiden ekologinen jalanjälki kasvaa suunnilleen samassa suhteessa kuin kunnan rakennettujen alueiden koko ekologinen jalanjälki. Asumisen osalta kuntakohtaiset erot kasvavat 16 -kertaisiksi, liikenteen osalta 13 -kertaisiksi. Vaikka Helsingin rakennettujen alueiden jalanjälki on useissa maankäyttöluokissa on selvästi pienempi

5 5 kuin muissa tarkastelluissa kunnissa, palveluiden osalta jalanjälki on suunnilleen yhtä suuri kuin muissa kunnissa. Tämä heijastelee Helsingin asemaa pääkaupunkina. Energiaa kuluu eniten suurissa kaupungeissa Jalanjälkilaskelmissa kuntakohtainen energiankulutus on muutettu ekologiseksi jalanjäljeksi koko maata koskevien kertoimien avulla. Liikennettä koskevat tiedot on saatu VTT:n ylläpitämästä LIISAtietokannasta. Lämmitysenergian ja sähkökulutus on useimmissa kunnissa, myös Vantaalla, peräisin kunnan energialaitokselta. Laskelmien mukaan asukasluvultaan suurempien kaupunkien energian ekologiset jalanjäljet asukasta kohti olivat ehkä yllättäenkin suurempia kuin asukasluvultaan pienempien, mutta laaja-alaisten kuntien. Jos liikenteen vaikutus ekologiseen jalanjälkeen jätettäisiin huomiotta, mainittu trendi tulee vieläkin selvemmäksi. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että suuremmissa kaupungeissa käytetään asumiseen enemmän energiaa asukasta kohti. Toiseksi eri polttoaineiden vaikutus energian ekologiseen jalanjälkeen näkyy selvästi. Kun asumiseen kuluvan energian pienin arvo on 61 prosenttia suurimmasta arvosta, on pienin asumisen energian ekologinen jalanjälki (ilman liikennettä) vain 19 prosenttia suurimmasta. Maaseutumaiset kunnat, joissa on runsaasti kiinteistökohtaista lämmitystä puulla ja sähkönkulutuksessa näkyy ydinenergian vähäinen vaikutus jalanjälkeen, hyötyvät suhteessa esimerkiksi Kuopion, jossa merkittävä osa energiasta tuotetaan turpeella, jonka kerroin ekologisen jalanjäljen kannalta on kaikkein epäedullisin. Vantaalla asumiseen käytettävä energiamäärä on vertailukunnista suurimpia. Lisäksi liikenteen aiheuttama energian ekologinen jalanjälki on lähes yhtä suuri kuin asumisen aikaansaama. Taulukko 4. Eräiden kuntien ekologiset jalanjäljet energian osalta (EJ = ekologinen jalanjälki) Kunta Maa-ala Asukas- Maa-ala Asumisen Energian EJ luku ha/asukas energia yhteensä asuminen liikenne palvelut MWh/as/v Anttola ,76 9,4 1,669 0,254 0,563 0,098 Kouvola ,14 9,4 1,685 0,372 0,273 0,287 Vantaa ,15 12,5 1,76 0,7 0,68 0,38 Ristiina ,97 9,5 1,84 0,264 0,749 0,075 Mikkeli ,27 8,8 1,945 0,509 0,315 0,367 Hirvensalmi ,97 9,8 1,949 0,257 0,863 0,076 Tampere ,29 9,6 2,04 0,578 0,301 0,407 Mikkelin mlk ,13 8,5 2,054 0,302 0,902 0,097 Helsinki ,04 12,3 2,494 0,848 0,329 0,564 Kuopio ,92 11,4 2,677 0,91 0,376 0,637 Mikkeli/ seutu ,31 9,5 2,014 0,459 0,523 0,279 Ekologisen jalanjäljen käyttö Väitöskirjan mukaan esimerkkilaskelmat osoittavat, että ekologisen jalanjäljen menetelmää voidaan suhteellisen hyvin hyödyntää kuntien suunnittelun ja päätöksenteon apuna. Erityisen hyvin ne soveltuvat kuntien yhdyskuntateknisten palveluiden, energia-, jäte-, vesi- ja jätevesihuollon, arviointiin ja kehittämiseen kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti. Jalanjäljen avulla voidaan myös arvioida vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutusta ekologisesti kestävään kehitykseen. Ekologisen jalanjäljen lisäksi kunnassa tarvitaan myös muita kestävän kehityksen indikaattoreita. Lähteet: Hakanen, Maija (1999). Yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen arviointi, kriteerit ja mittaaminen. Suomen kuntaliitto, Acta 107/1999. Vantaan Energia Oy Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnitteluyksikkö, tilasto- ja tutkimusyksikkö

6 Ekologisen jalanjälkilaskelman tulokset Vantaalla (vuosi 1995) Liite 1 Vantaan ekologinen jalanjälki prosentteina Toiminnot/kulutustyypit Maankäyttöl. Ravinto Asuminen Liikenne Kulutush. Palvelut Yhteensä Energia 9 % 20 % 19 % 12 % 11 % 72 % Viljelymaa 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % Laidun 3 % 0 % 0 % 1 % 0 % 4 % Metsä 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 13 % Rakennettu 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % Yhteensä 21 % 21 % 20 % 27 % 11 % 350 % Sivun pituus 187 m Vantaan ekologinen jalanjälki hehtaareina Toiminnot/kulutustyypit Maankäyttöl. Ravinto Asuminen Liikenne Kul.hyöd. Palvelut Yhteensä Energia Viljelymaa Laidun Metsä Rakennettu Yhteensä Sivun pituus 187 m Vantaa verrattuna Suomen keskiarvoon Maankäyttöl. Vantaa (ha) Verrattuna suomalaiseen keskiarvoon % Energia Viljelymaa 0.32 Laidun 0.15 Metsä 0.47 Rakennettu Yhteensä Suomalainen keskiarvo on 3,34ha Sivun pituus Suomalainen keskiarvo on 183m Vantaan ekologinen kapasiteetti verrattuna Suomen keskiarvoon Maankäyttöl. Vantaa (ha) Suomi (ha) Globaali (ha) Viljelymaa Laidun Metsä Rakennettu Yhteensä Maankäyttö Vantaalla ha % kunnan maa-alasta Rakennetut korttelit % Liikennealueet % Rakennnuspaikat % Yhteensä % Virkistysalueet % Energiankulutus Vantaalla Asuminen GWh Palvelut GWh Tuotanto GWh Yhteensä GWh % Turve % Kivihiili % Öljytuotteet % Maakaasu % Puu % Vesivoima % Ydinvoima % Yhteensä % Energiankulutuksen jalanjälkilaskelma Asuminen ha Palvelut ha Yhteensä ha % Turve % Kivihiili % Öljytuotteet % Maakaasu % Puu % Vesivoima % Ydinvoima % Yhteensä %

7 Vantaan ja eräiden kuntien asukasta kohti lasketun pinta-alan ja ekologisen jalanjäljen välinen suhde Liite 2 Kunnan pinta-ala/ asukas 37 Kunnan ekologinen jalanjälki/ asukas 39m 164 Kouvola 96m 187m VANTAA 364m 192m Kuopio 53m 171m Anttola 174m Tampere 19m 412m 180m 258m 186m Helsinki 52m Hirvensalmi 331m 178m Mikkelin mlk 208m 171m Mikkeli 177m Ristiina 176m Mikkelin seutu

8 Vantaan ja eräiden kuntien pinta-alan ja niiden ekologisen jalanjäljen välinen suhde 15,5km Liite 3 Kunnan pinta-ala Kunnan ekologinen jalanjälki 6,6km 29,3km Kouvola 75,8km VANTAA 48,6km 27,9km 55,8km Kuopio 22,9km 41,1km Mikkelin seutu 16,0km 7,5km Anttola 21,6km 74,3km Tampere 13,6km 9,4km Hirvensalmi 24km 12,8km Ristiina 31,2km 19,5km Mikkelin mlk 9,4km Helsinki 133,5km 31,0km Mikkeli

TAMPERELAISEN EKOLOGINEN JALANJÄLKI

TAMPERELAISEN EKOLOGINEN JALANJÄLKI Tampereen kaupunki Teemu Huotari TAMPERELAISEN EKOLOGINEN JALANJÄLKI YMPÄRISTÖVALVONNAN JULKAISUJA 2/2002 TAMPERELAISEN EKOLOGINEN JALANJÄLKI Teksti: Teemu Huotari Kannen kuva: Marja Kokko Taulukot ja

Lisätiedot

Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001

Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001 MARKKU KYÖSTILÄ Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2007 Riihimäen kaupungin monistamo 2007 Kannen piirros: Riihimäen ekologinen jalanjälki ja biokapasiteetti,

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

Nurmijärven ekologinen jalanjälki 2002

Nurmijärven ekologinen jalanjälki 2002 Nurmijärvi 2007 Nurmijärven ekologinen jalanjälki 2002 Ympäristölautakunta ISBN 978-952-99837-2-8 Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi 2007 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kestävä kehitys...

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2007 VANTAAN KAUPUNKI Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 1. Johdanto 5 2. Vantaan kaupunkiorganisaatio 6 3. Ympäristöjohtaminen Vantaalla 7

Lisätiedot

Jälki oli maakunnan jalanjälkikeskiarvoa pienempi ja alitti 6 prosentilla eteläkarjalaisen 5,93 globaalihehtaarin jalanjäljen.

Jälki oli maakunnan jalanjälkikeskiarvoa pienempi ja alitti 6 prosentilla eteläkarjalaisen 5,93 globaalihehtaarin jalanjäljen. E kologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa globaalihehtaareina, kuinka

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

ja miten elämäntapaamme voisi muuttaa kestävämpään suuntaan. Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälki oli kooltaan 5,72 globaalihehtaaria.

ja miten elämäntapaamme voisi muuttaa kestävämpään suuntaan. Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälki oli kooltaan 5,72 globaalihehtaaria. E kologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa globaalihehtaareina, kuinka

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

kologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on

kologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on E kologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa globaalihehtaareina, kuinka

Lisätiedot

kuormituksen kulutuksemme aiheuttaa planeetallemme ja miten elämäntapaamme voisi muuttaa kestävämpään

kuormituksen kulutuksemme aiheuttaa planeetallemme ja miten elämäntapaamme voisi muuttaa kestävämpään E kologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa globaalihehtaareina, kuinka

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä pientaloasuminen

Ekologisesti kestävä pientaloasuminen Ympäristöministeriön raportteja 20 2014 Ekologisesti kestävä pientaloasuminen 13 pientalon vertailu Pekka Hänninen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 20 2014 Ekologisesti kestävä pientaloasuminen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki 2001

Riihimäen kaupunki 2001 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2000 Riihimäen kaupunki 2001 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki puh. (019) 7411 www.riihimaki.fi ISBN 951-8952-68-X Riihimäen kirjapaino Riihimäki 2001 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Verotietoa l69 11.6.2014 Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten?

Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten? 4.2.2015 Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Leena Savolainen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt SUOMEN YMPÄRISTÖ 12 2010 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kehitysvertailuja 2005 2050 Pekka Lahti Paavo Moilanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 12

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla

Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla Kartoitus vuodelle 2007 AKO Länsi Uusimaa 2009 Tiina Haaspuro ja Wilhelm Fortelius Tiivistelmä Kasvihuonekaasupäästöt Länsi uudellamaalla Länsi Uudellamaalla

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla

Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla SIIrILä MäNTyLä LEINAMo PAkkANEN VAINIo VoUTILAINEN Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla Paikalliset mahdollisuudet ympäristöystävälliseen asumiseen 1 Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla Paikalliset

Lisätiedot

Asuntotontin hintaindeksit

Asuntotontin hintaindeksit Asuntotontin hintaindeksit 1985 2009 Maanmittauslaitoksen selvityksiä 1 / 2010 Risto Peltola Juhani Väänänen 1 (27) Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 24.5.2010

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN HINTA. Risto Peltola, Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 105

ASUNTOTONTIN HINTA. Risto Peltola, Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 105 ASUNTOTONTIN HINTA Risto Peltola, Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 105 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka Tutkintotyö PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Satu Lähteenoja Michael Lettenmeier Arto Saari. LiikenneMIPS. Suomen liikennejärjestelmän luonnonvarojen kulutus

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Satu Lähteenoja Michael Lettenmeier Arto Saari. LiikenneMIPS. Suomen liikennejärjestelmän luonnonvarojen kulutus S u o m e n y m p ä r i s t ö 820 Satu Lähteenoja Michael Lettenmeier Arto Saari LiikenneMIPS Suomen liikennejärjestelmän luonnonvarojen kulutus HELSINKI 2006........................... Y M P Ä R I S T

Lisätiedot

Kuntien resurssiviisauden indikaattorit

Kuntien resurssiviisauden indikaattorit Kuntien resurssiviisauden indikaattorit Tulokset ja laskentaperiaatteet nykytilassa 17.6.2015 Mattinen Maija, Salo Marja, Sahimaa Olli, Huuhtanen Juhani, Myllymaa Tuuli, Antikainen Riina, Jyri Seppälä

Lisätiedot

18 ASUMINEN JA ASUNTOMARKKINAT KAUPUNKIALUEELLA...5

18 ASUMINEN JA ASUNTOMARKKINAT KAUPUNKIALUEELLA...5 18 ASUMINEN JA ASUNTOMARKKINAT KAUPUNKIALUEELLA...5 18.1 Johdanto...5 18.1.1 Asuminen - tärkeä asia elämässä, keskeinen sektori kaupungissa ja kansantaloudessa...5 18.1.2 Asuntosektorin tutkimus ja kaupunkitaloustiede...6

Lisätiedot

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA:

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI-INDIKAATTORILLA: Päijät-Häme, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 1960 2009 B65*2011 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto B65 *

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot