KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014"

Transkriptio

1 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI Anna-Mari Pirttinen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Energiankulutus Laskennan lähtötiedoista Laskentaperusteista sekä tiedon tarkkuudesta Ympäristöprofiili Keskon toimittaman sähkön ympäristöprofiili Keskon omistamat ja käytössä olevat kiinteistöt Suomessa Tulosten tulkinta Osuus Suomen energiankäytöstä ja päästöistä Tunnusluvut GRI:n raportointisuosituksen mukaisesti Energiankulutus Päästöt... 8

3 3 (9) 1. JOHDANTO Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa Keskon kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutuksesta aiheutuneet ympäristövaikutukset vuodelle Vuoden 2014 ympäristökuormitusten laskenta on jatkoa aikaisemmille Keskon kiinteistöjen ympäristöprofiilien laskennalle ja on tehty vastaavin periaattein Energiankulutus 2014 Keskon Suomessa omistamissa tai käytössä olevissa kiinteistöissä kulutettiin vuonna 2014 yhteensä MWh sähköä ja MWh lämpöä. Kesko toimitti Suomessa K-ryhmälle sähköä vuonna 2014 yhteensä MWh. Tämä vastasi 62,2 % Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen sähkön kokonaiskulutuksesta. Toimitettu määrä oli -6,3 % alhaisempi kuin vuonna Vuonna 2014 sähkön toimituksesta vastasi edellisvuoden tapaan pääosin Helsingin Energia, mutta siihen sisältyy myös osuus KSS Energian kautta hankittua biokaasulla tuotettua sähköä Laskennan lähtötiedoista Sähkön ympäristöprofiilin laskennassa on käytetty seuraavia lähtötietoja: - Helsingin Energian hiilidioksidivapaan sähkön ympäristöprofiilia vuodelta Toimitettu sähkö oli tuotettu kokonaisuudessaan ydinvoimalla ja sen ominaispäästökertoimet olivat: CO2 0 g/kwh ja käytetty ydinpolttoaine 2,5 mgu/kwh - Hankinnan ulkopuoliselle sähkölle on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumalaskennan ympäristöprofiilia vuodelle Happamoittavien ja alailmakehän otsoniin vaikuttavien päästöjen laskennassa päästökertoimina on käytetty VTT:n Lipasto järjestelmässä ilmoitettuja Suomen sähköntuotannon tuotantovaiheen ominaispäästöjä Primäärienergiakertoimia laskelmissa on käytetty: Uusiutuvat polttoaineet 1, uusiutumattomat polttoaineet 1,75 ja ydinvoima 3, Energiavirasto, Jäännösjakauma 014.pdf/b83282bf-05a6-4ef fe2f VTT 2012, Suomen rautatieliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä RAILI 2011 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Keto Matias. Energiamuotojen kerroin. Raportti ympäristöministeriölle. Päivitetty

4 4 (9) Kaukolämmön ympäristöprofiilin laskennassa on käytetty seuraavia lähtötietoja: - Kaukolämmön CO2-päästökerroin 209 g/kwh 4 - Muiden ilmastopäästöjen osalta on käytetty VTT:n laskemia keskimääräisen kaukolämmön päästökertoimia Primäärienergiakerroin 0,9 6 - Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 2015 päästökertoimia Laskentaperusteista sekä tiedon tarkkuudesta Keskon Suomen kiinteistöjen lämmön ja sähkön kokonaiskulutus on arvioitu laventamalla kulutusseurannassa olevien kohteiden ominaiskulutukset kiinteistötyypeittäin kunkin kiinteistötyypin kokonaiskiinteistökantaan. Sähkönmyyjien kalenterivuosittainen ilmoitussuositus koskee vain myydyn sähkön tuotantotapoja, tuotannossa syntyneitä hiilidioksidipäästöjä sekä käytetyn ydinpolttoaineen määrää. Tietojen julkaisuajankohtaa ei määritelty, laskennoissa on käytetty myyjäkohtaisesti viimeisintä ilmoitettua tietoa. Laskennassa käytettyjen päästöprofiilien vuodet on ilmoitettu kappaleessa Happamoittavien ja alailmakehän otsoniin vaikuttavien päästöjen osalta ilmoitusvelvollisuutta ei ole ja näiden päästöjen kohdalla laskelmissa on päästökertoimina käytetty Suomen energiatuotannon tuotantovaiheen ominaispäästökertoimia. Mikäli edellisen vuoden laskennassa ei ole ollut käytettävissä laskentavuodelle ilmoitettuja alkuperätietoja, on nämä tiedot laskettu uudestaan tähän raporttiin vuodelle ilmoitetuilla alkuperätiedoilla. Mahdollisesta uudelleenlaskennasta johtuen saattavat edelliselle vuodelle raportoidut päästötiedot poiketa aikaisemmassa päästöraportissa ilmoitetuista tiedoista. Kaukolämmön ympäristövaikutukset on arvioitu Suomen keskimääräisen kaukolämmön ympäristöprofiilin perusteella. Ympäristövaikutukseltaan erilaiset kaasut on yhteismitallistettu 8,9 ja niiden ympäristövaikutukset on ilmoitettu ekvivalentteina. Lämmön osalta ekvivalenttilaskennoissa on huomioitu vain metaani ja typenoksidit. Oman lämmöntuotannon kokonaiskasvihuonekaasupäästöt on arvioitu Tilastokeskuksen julkaisemien polttoaineiden päästökertoimien perusteella. 4 MOTIVA CO2-päästökertoimet 2012, o2-paastokertoimet 5 VTT 2010,Tutkimusraportti VTT-R Keto Matias. Energia muotojen kerroin. Raportti ympäristöministeriölle. Päivitetty Tilastokeskus, 8 IPCC 2007, 9 Wimmer Wolfgang, Zűst & LeeKun-Mo (2004): Ecodesing Implementation A Systematic Guidance on Integrating Evironmental Considerations into Product Development. Springer

5 5 (9) 2. YMPÄRISTÖPROFIILI 2.1. Keskon toimittaman sähkön ympäristöprofiili Lähtötietojen perusteella lasketut Keskon K-ryhmälle toimittaman sähkön ympäristövaikutukset on esitetty taulukossa 1. Vaikutuksia ei ole suhteutettu ominaiskulutuksiin, vaan ne on laskettu kokonaisuudessaan toimitetulle sähkön määrälle 469 GWh vuonna Taulukko 1. Keskon K-ryhmälle toimittaman sähkön ympäristövaikutukset vuosina Yksikkö Muutos Hankinta GWh % Primäärienergia PJ % Uusiutumaton PJ % Uusiutuva PJ % Ydinvoima PJ % Ympäristövaikutukset Ilmastonmuutos ton CO2-ekv % Typenoksidit ton NOX % Rikkidioksidi ton SO % Alailmakehän otsoni ton C2H4-ekv % Radioaktiivinen jäte tonnia % Kuva 1. Keskon K-ryhmälle toimittaman sähkö ja sen ympäristöprofiili laskettuna toimitetun sähkön kokonaismäärälle vuosina

6 6 (9) 2.2. Keskon omistamat ja käytössä olevat kiinteistöt Suomessa Tässä luvussa esitetään yhteenveto Keskon käytössä olevissa tai sen omistamissa kiinteistöissä Suomessa kulutetun energian ympäristövaikutuksista. Edellisessä luvussa esitetyn Keskon kauppiailleen hankkiman sähkön lisäksi on huomioitu myös K-kauppiaiden itse hankkima sähkö sekä kiinteistöjen lämmityksessä käytetty kaukolämpö. Keskon Suomen kiinteistöjen lämmön ja sähkön kokonaiskulutus on arvioitu laventamalla kulutusseurannassa olevien kiinteistöjen ominaiskulutukset koko kantaan. Kokonaissähkönhankinnan ympäristöprofiilina on käytetty edellisessä kappaleessa esitettyä profiilia Keskon toimittamalle sähkölle sekä Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumalaskennan ympäristöprofiilia K-kauppiaiden itse hankkimalle sähkölle. Keskon toimittama sähkö kattaa noin 62,2 % Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen kokonaiskulutuksesta. Lämmityksen ympäristövaikutusten laskennan lähtötiedot on ilmoitettu kappaleessa 1.2. Kiinteistöissä kulutetun lämmön ja sähkön ympäristövaikutukset on esitetty taulukossa 2 ja kuvassa 2. Esitetty energiankulutuksen muutos sisältää myös kiinteistökannan muutoksista johtuvat energiankulutuksen muutokset. Taulukko 2. Arvio Keskon Suomessa omistamien ja käytössä olevien kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian kulutuksesta sekä ympäristövaikutuksista vuosina Yksikkö Muutos Sähkö Lämpö Yhteensä Sähkö Lämpö Yhteensä Sähkö Lämpö Yhteensä Hankinta GWh % -3.8 % -2.0 % Primäärienergia PJ % -3.8 % -2.4 % Uusiutumaton PJ % -3.8 % 2.1 % Uusiutuva PJ % -3.8 % -1.6 % Ydinvoima PJ % -3.5 % Ympäristövaikutukset Ilmastonmuutos ton CO2-ekv % -3.8 % 2.6 % Typenoksidit ton NOX % -3.8 % 1.5 % Rikkidioksidi ton SO % -3.8 % 1.2 % Alailmakehän otsoni ton C2H4-ekv % -3.8 % 2.8 % Radioaktiivinen jäte tonnia % -3.4 %

7 7 (9) Kuva 2. Vertailu Keskon Suomessa omistamien ja sen käytössä olevien kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian kulutuksesta sekä niiden ympäristövaikutuksista vuosina

8 8 (9) 2.3. Tulosten tulkinta Keskon omistamien tai käytössä olevien kiinteistöjen sähköenergian kokonaiskulutus laski vuodesta ,3 % ja lämmön normittamaton kokonaiskulutus puolestaan laski -3,8 %. Sähkönkäytön ympäristövaikutukset nousivat edellisestä vuodesta. Keskon kauppiaille hankkima sähkö oli pääosin ydinvoimalla tuotettua, sisältäen myös biokaasulla tuotettua sähköä. Sähkö oli kokonaisuudessaan hiilidioksidivapaata, eikä siitä näin ollen aiheutunut ilmastopäästöjä. Suomen energiantuotannossa ja Suomeen tuodussa energiassa puolestaan fossiilisten polttoaineiden osuus oli edellisvuotta korkeampi ja tämä on nostanut Keskon toimituksen ulkopuolisen hankinnan sekä kokonaiskulutuksen päästöjä. Lämmönkäytön ympäristökuormitus laski edellisestä vuodesta, muutos johtui kokonaiskulutuksen laskusta Osuus Suomen energiankäytöstä ja päästöistä Keskon Suomessa vuonna 2014 käyttämän primäärienergian määrä on noin 0,6 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta (1370 PJ vuonna 2013) 10. Keskon suomalaisten kiinteistöjen sähkön käyttö vuonna 2014 oli noin 0,9 % Suomen kokonaissähkönkulutuksesta (84 TWh vuonna 2013) 10 ja osuus kaukolämmön kokonaiskulutuksesta (33,2 TWh vuonna 2013) 10 oli noin 0,9 %. Sähkön ja lämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 0,2 % Suomen kokonaispäästöistä (noin 60,6 miljoonaa tonnia vuonna ). 3. TUNNUSLUVUT GRI:N RAPORTOINTISUOSITUKSEN MUKAISESTI Keskon kiinteistöjen energiakulutuksen ympäristövaikutukset kansainvälisen Global Reporting Initiativen G4-suositusten mukaisesti Energiankulutus GRI:n G4 suositusten mukaisesti energiankulutus jaotellaan suoraan Scope 1 ja epäsuoraan energiankulutukseen Scope 2. - Suoraa energiankäyttöä (G4-EN3) on yrityksen itse tuottama energia esim. lämmöntuotanto polttoöljyllä ja maakaasulla - Epäsuoraa energiankulutusta (G4-EN4) on yrityksen käyttöönsä hankkima energia esim. ostosähkö ja ostolämpö. Keskon omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen epäsuora ja suora energiankulutus primäärilähteittäin on esitetty taulukoissa 3 ja Päästöt 10 Tilastokeskus, 11 Tilastokeskus,

9 9 (9) Päästöjen osalta tulokset kattavat seuraavat tunnusluvut. - Oman toiminnan suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt (G4-EN15 ja G4-EN16) - Muiden ilmastopäästöjen (G4-EN21) osalta on raportoitu vain epäsuorat (Scope 2) typpi- ja rikkidioksidipäästöt Taulukko 3. Keskon omistamien ja käytössä olevien kiinteistöjen energiakulutus 2014 sekä energiankulutuksen indikaattorit Yksikkö Sähkö Lämpö Yhteensä Primäärienergia (G4-EN4) TJ Uusiutumaton TJ Uusiutuva TJ Ydinvoima TJ Kasvihuonekaasupäästöt (G4-EN16) ton CO2-ekv Muut ilmapäästöt (G4-EN21) Happamoittavat päästöt ton SO2-ekv Typenoksidit ton NOX Rikkidioksidi ton SO Radioaktiivinen jäte tonnia Taulukko 4. Keskon omistamien ja käytössä olevien kiinteistöjen oma lämmöntuotanto 2014 sekä tuotannon indikaattorit Yksikkö Lämpö Yhteensä Primäärienergia (G4-EN3) TJ Uusiutumaton TJ Kasvihuonekaasupäästöt (G4-EN15) ton CO2-ekv Kuva 3. Keskon omistamien tai käytössä olevien kiinteistöjen oman lämmöntuotannon polttoainejakauma 2014

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat?

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? 1 Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? Tekijät: Ari Nissinen, Marja Salo, Maija Mattinen, Kaisa Manninen ja Juha Grönroos Päivitetty versio 20.12.2013 (edellinen versio 23.4.2010)

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat Seuraavassa on koottu tietoa polttoaineiden lämpöarvoista, tyypillisistä hyötysuhteista ja hiilidioksidin

Lisätiedot

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI MUISTIO 1(8) 12.5.2004 muutettu 29.6.2007 muutettu 30.6.2008, päivitetty 17.6.2013 Energiateollisuuden suosituksessa on pyritty edistämään periaatetta, jonka mukaan sähkön alkuperä voidaan hyödyntää vain

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN 978-952-293-005-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen

Lisätiedot

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa 1 (10) Jyrki Lappi / JL Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategia Kaupungin energian kulutuksen nykytila Kaarinan kaupungilla energian käyttö painottuu ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin.

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 02114 08 29..2.2008 Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren Tiivistelmä Raportissa esitellään Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot