Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa"

Transkriptio

1 Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa Joustavuutta oppimiseen hanke Petri Sinisalo, lehtori Kiinteistöpalveluala

2 Kenelle ja miksi? Tämä mallinnus on laadittu erityisesti kiinteistöpalvelualan yrityksille ja yleisesti ammatillisesta oppilaitoksesta opiskelijatyötä ostaville tahoille. Mallinnuksen tarkoituksena on helpottaa asiakasyhteistyön käynnistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa toimivien NY-yritysten kanssa. 2 Joustavuutta oppimiseen -hanke

3 Opiskelijat opiskelevat ammatillista perustutkintoa Ammatillinen perustutkinto on yksi kolmesta ammatillisesta tutkinnosta. Tutkinnot perustuvat työelämässä edellytettävään osaamiseen ja muodostuvat työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksien mukaisista tutkinnon osista. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelija hankkii ja osoittaa alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, joka vastaa kolmen vuoden päätoimista opiskelua. Vähintään 20 opintoviikkoa perustutkinnosta toteutetaan työssä oppimisena työpaikoilla. Tällä hetkellä ammatillisia perustutkintoja on yhteensä 53. Suomen koulutusjärjestelmä (lähde: Opetushallitus) 3 Joustavuutta oppimiseen -hanke

4 Opiskelijoiden tutkinto on Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkintoa on voinut opiskella syksystä 2010 alkaen. Tutkintoon kuuluu kaksi koulutusohjelmaa: kiinteistönhoidon koulutusohjelma ja toimitilapalvelujen koulutusohjelma. Tässä mallinnuksessa keskitytään kiinteistönhoidon koulutusohjelmaan, josta opiskelijat valmistuvat ammattinimikkeenään kiinteistönhoitaja. Ennen nykyistä tutkintoa kiinteistönhoidon koulutusohjelma kuului Talotekniikan perustutkintoon. Vieressä esiteltyjen ammatillisten tutkinnon osien lisäksi tutkintoon sisältyy 20 opintoviikon laajuiset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sekä 10 opintoviikon laajuiset vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia ovat esimerkiksi äidinkieli, ruotsi, englanti ja matematiikka. Vapaasti valittavia tutkinnon osia voivat olla mitkä tahansa opiskelijan tutkintoonsa sisällyttämät opinnot, esimerkiksi kesätyökokemus. 4 Joustavuutta oppimiseen -hanke Pakolliset tutkinnon osat, 50 ov Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Kiinteistön yleishoito ja valvonta LVI-järjestelmien hoito Valinnaisia tutkinnon osia, (valittava vähintään 40 ov) LV-järjestelmien huolto, 10 ov IV-koneiden huolto, 10 ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 10 ov Ulkoalueiden hoito, 10 ov Koneiden käsittely, 10 ov Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 10 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 10 ov Toimistopalvelut, 10 ov Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, 10 ov Ylläpitosiivous, 20 ov Perussiivous, 20 ov Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov Paikallisesti tarjottavat kiinteistöpalvelujen tutkinnon osat, 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Lukio-opinnot, 0 10 ov

5 Yrittäjyyskasvatus on yksi ammatillisen koulutuksen pohjavireistä Koulutuksen yleisenä tehtävä on antaa nuorille valmiudet hyvään elämään. Yrittäjyyskasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla opettajat ja työelämän edustajat voivat kannustaa opiskelijaa elinikäisen oppimisen polulle eli aktiiviseen tiedonhankintaan, ongelmanratkaisuun ja yritteliääseen elämänasenteeseen. Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena: 1. Opiskelijat ymmärtävät ja hyväksyvät yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa. Ohjaajilta tämä edellyttää ennen muuta yrittäjyysmyönteistä asennetta. 2. Opiskelijat toimivat ja havainnoivat toimintaympäristöään yrittäjämäisesti. Tällöin erityisesti vastuullisuus ja tiimityötaidot ovat tärkeitä. 3. Yrittäminen on niin tuttua, että opiskelijat näkevät sen yhtenä realistisena itsensä työllistämisen vaihtoehtona. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyyttä vähintään viisi opintoviikkoa. Yrittäjyys on myös yksi kahdestakymmenestä ammatillisen koulutuksen läpileikkaavista elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Näissä taidoissa kehittyminen tulee sisältyä tavoitteena kaikkeen ammatilliseen koulutukseen. 5 Joustavuutta oppimiseen -hanke

6 Nuori yrittäjyys toiminta edistää yrittäjyyskasvatusta Suomessa Nuori Yrittäjyys -toiminnan (NY-toiminnan) tarkoituksena on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Suomessa toimintaa koordinoi Nuori Yrittäjyys ry. Nuori Yrittäjyys ry toimii yhdessä oppilaitosten ja työelämän kanssa. Yhdistys saa rahoituksensa yrityksiltä, säätiöiltä sekä projektikohtaisista julkisista rahoituslähteistä. Yhdistyksen NY opinto-ohjelmat ovat pääosin maksuttomia. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia vuotiaille nuorille koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen kautta. Yhdistys on organisoitunut alueellisesti. Koulutuskeskus Salpauksen alueella toimii Päijät-Hämeen YES-keskus Lahdessa. Nuori Yrittäjyys ry on toiminut vuodesta Yhdistyksen toimintaan osallistui lukuvuonna kaikkiaan oppilasta, opiskelijaa, opettajaa ja yrityselämän edustajaa. Määrä kasvoi tätä edellisestä lukuvuodesta lähes kolmanneksella. Nuori Yrittäjyys ry on osa kansainvälistä Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) -verkostoa. Verkosto muodostaa maailman laajimman yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoavan organisaation. Sen toiminnan piirissä on lähes kymmenen miljoonaa oppilasta 123 maassa. 6 Joustavuutta oppimiseen -hanke Lähde:

7 Opiskelijat osallistuvat NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma on yksi Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmista. Euroopan komissio on valinnut opinto-ohjelman Best Practise -käytännöksi yrittäjyyskasvatuksessa. Ohjelma on ammatillisen toisen asteen ja lukion opiskelijoille sekä peruskoulun ysiluokkalaisille suunnattu opinto-ohjelma, jossa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys. Lukuvuonna ohjelmaan osallistui noin nuorta ja yli 1200 NY-yritystä (www.nuoriyrittajyys.fi). Opiskelijat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa he voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. Ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yrityksen liikevaihto saa olla enimmillään 8500 euroa lukuvuoden aikana eikä NY-yritysten toiminta ole arvonlisäveron alaista. Mikäli NY-yritys tuottaa omistajilleen voittoa tai maksaa palkkaa toiminnassa mukana olleille, on tämä tulo saajalleen veronalaista ansiotuloa. NY-yritystä ei merkitä kauppa- eikä ennakkoperintärekisteriin. Verohallinto suosittaa NY-yrityksiä käyttämään oppilaitoksen Y-tunnusta. NY-yrityksillä on toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Koska kiinteistöpalvelualalla toimivien NY-yritysten toiminnasta voi aiheutua vahinkoa myös asiakkaan omaisuudelle, on palvelu- ja urakkasopimukset laadittava osaksi oppilaitoksen opetustoimintaa, jolloin voimassa ovat myös oppilaitoksen omat opiskelijatyölle ottamat vakuutukset. 7 Joustavuutta oppimiseen -hanke

8 Ensimmäisen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Ensimmäinen vuosi opiskellaan koulutusohjelman pakollisia tutkinnon osia, valinnainen Kiinteistönhoitajan kädentaidot tutkinnon osa sekä 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ATTO). Kiinteistönhoitajan kädentaidot -tutkinnon osa on oppilaitoksen opiskelijoille valitsema osa, jolla opiskelijat perehdytetään käytännössä erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja työmenetelmiin tekemällä oppimisen keinoin. Perusteet valinnalle liittyvät alalle hakeutuvien nuorten hyvin erilaisiin lähtökohtiin kädentaidoissa ja työvälineiden käyttötaidoissa. Pääosa ensimmäisen vuoden opiskelusta tapahtuu oppilaitoksessa opettajan ja työnopastajan ohjaamana. Viimeisessä jaksossa noin kahdeksan viikkoa ennen kesälomaa opetus on järjestetty työssäoppimisena alan yrityksissä. Näin opiskelijoilla on luonteva polku löytää ja saada itselleen ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka. 8 Joustavuutta oppimiseen -hanke

9 Ensimmäisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen Kiinteistöpalvelualan asiakkaat ja sidosryhmät Palveluviestintä puhelimessa ja muissa sähköisissä järjestelmissä Vastuullisuus ja vaitiolo Kiinteistöpalvelualan käsitteet ja termistö Kiinteistönhoitosopimus ja muut palvelusopimukset Sopimusten palvelu- ja laatukuvaukset Asunto-osakeyhtiön vastuunjakotaulukko Asiakkaan opastaminen ja kiinteistöpalvelujen myynti Kiinteistön yleishoito ja valvonta tulityökortti ja työturvallisuuskortti rakennuspiirustukset rakennusosat rakennuksen varusteet murtosuojaus, lukitus ja avainturvallisuus väestönsuoja ja suojautuminen vaaratilanteissa kiinteistön jätehuolto ja kestävä kehitys kiinteistön tekniset tilat LVI-järjestelmien hoito sisäilmasto lämmöntuotanto ja lämmitysjärjestelmät vedentuotto ja vesijohtojärjestelmä jätevedenpuhdistus ja viemärijärjestelmät ilmanvaihtojärjestelmät sadevesi- ja salaojajärjestelmät Kiinteistönhoitajan kädentaidot Metalli- ja ohutlevytöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset, pintakäsittely, ohutlevykappaleet sekä hitsauksen perusteet (kaari, kaasu, Mig/Mag) Puu-, kivi- ja betonitöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset ja asennukset sekä pintakäsittely Kaluste- ja pintakäsittelytöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset ja asennukset 9 Joustavuutta oppimiseen -hanke

10 Toisen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Toinen vuosi opiskellaan kiinteistönhoidon koulutusohjelman pakollisia tutkinnon osia. Lisäksi opiskellaan yhteensä 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ATTO). ATTOopinnoista kolme opintoviikkoa on valinnaisia opintoja, joiksi opiskelijat ohjataan valitsemaan NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma. Perinteisesti pääosa toisen vuoden opiskelusta on tapahtunut oppilaitoksessa opettajan ja työnopastajan ohjaamana. Käytännössä toinen opiskeluvuosi mahdollistaa erityisen hyvin asiakaskiinteistöissä ja asiakastöiden parissa tapahtuvan oppimisen. Viimeistään viimeisessä jaksossa opiskelu tapahtuu työssäoppimassa alan yrityksissä. Työssäoppisjakson aikana opiskelijat antavat ammattiosaamisen näytöt pakollisista tutkinnon osista. 10 Joustavuutta oppimiseen -hanke

11 Toisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt 1(2) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen Järjestyksen, järjestyssääntöjen noudattamisen valvonta Vikailmoitusten vastaanotto ja päivystys Varaosa- ja tarviketilausten hoito Tavaroiden ja asiapapereiden vastaanotto ja säilytys Viihtyisä, toimiva ja turvallinen kiinteistö Kiinteistön toimintakunnon arviointi Vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisy Toiminta vaara- ja poikkeustilanteissa LVI-järjestelmien hoito kattokaivojen, tuuletustilan ja räystäskourujen toiminnan tarkistus ja huolto erottimien tarkistus ja puhdistus (hiekka ja öljy) poistoilmapuhaltimen toiminnan syystarkistus tuloilmakoneen toiminnan tarkistus syys- ja talvilämmitykseen siirtyminen tuuletusviemärin toimintakunnon ja lämmöneristyksen tarkistus huonelämpötilojen mittaus poistoilmapuhaltimen toiminnan talviajan tarkistus korvaus- ja ulkoilmaventtiileiden säätö ja huolto patteriventtiilien toiminnan tarkistus lämmityspattereiden pintojen puhtauden tarkistus yölämpötilan pudotus patteriverkoston ja käyttöveden säätölaitteiden testaus paineenkorotusjärjestelmän toiminnan tarkistus vesi- ja viemärikalusteiden toiminnan tarkastus ja vesimäärän mittaus lämpimän veden odotusajan mittaus vesilukkojen puhdistus erottimien tyhjennys (hiekka, öljy ja rasva) sulku-, tyhjennys- ja kertasäätöventtiilien toiminnan ja asetusten tarkistus ilmanvaihtoventtiilien puhdistus poistoilmapuhaltimen tarkistus ja huolto tuloilmakoneen tarkistus ja huolto kevätlämmitykseen siirtyminen kesäaikaan siirtyminen salaojajärjestelmän tarkastuskaivojen tarkistus ja huolto padotusventtiilien toiminnan tarkistus kattokaivojen ja räystäskourujen toiminnan tarkistus ja huolto kaukolämmönsiirtimien painekoe mudanerottimen kunnon tarkistus lämmityksen paisuntajärjestelmän toiminnan tarkistus lämmityksen vähentäminen kesäajaksi säätölaitteiden toiminnan tarkistus (lämmitys ja käyttövesi) pumppujen toiminnan tarkistus viemäripumppaamon toiminnan tarkistus 11 Joustavuutta oppimiseen -hanke

12 Toisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt 2(2) Kiinteistön yleishoito ja valvonta ensiapu 1, sähkötyöturvallisuus ja sallitut sähkötyöt asuinkiinteistön sähkönjakeluverkko sähkölaitteiden käyttö ja kunnossapito valaisimet, valaistushuolto ja henkilönostimet sähkökatkokseen varautuminen ja toiminta sen aikana energian ja veden kulutuksen seuranta valaistus ja valaistuksen ohjaus lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ohjaus sähkökiukaat hissit ja nosto-ovet sähkölukko-, ovikello- ja ovipuhelinlaitteet LVI-hälytyslaitteet kulunvalvontajärjestelmä paloilmoitin ja palonsammutusjärjestelmät käyttövuorojen ja nimitaulujen hoito sekä tilojen käytön valvonta asukkaiden opastaminen laitteiden käytössä kylpyhuonetilojen tarkastukset ja huolto kylmätekniikka ja kylmäkoneiston käyttö ja hoito ikkunoiden ja ovien tarkastukset ja huolto vesikattojen ja ulkoseinäpintojen tarkastukset ja huolto asuntojen näyttö leikkivälineiden ja pihakalusteiden talvisäilytys kasvien talvisuojaus talviaikaan siirtyminen liukkauden torjunta ja lumen poisto kinoksien poisto ja lumivallien madallus polanteen tasaus sulavesien poisjohto ja sadevesikaivojen aukaisu kattolumityöt ja lumilippojen pudotus jääpuikkojen poisto, varoituspukkien pystytys ja poisto lumen siirto, kuormaus ja kuljetus kesäaikaan siirtyminen hiekan ja pölyn poisto kulttuuri- ja luonnonroskien poisto reikien ja halkeamien paikkaus leikkivälineiden ja pihakalusteiden käyttöönotto salaojat ja sulamisvedet jäteasemien puhtaanapito kasvien talvisuojauksen poisto leikkivälineiden kunto ja turvallisuus piha-alueen viihtyisyys nurmikonhoito rikkaruohojen kitkentä ja poisto lanaus, reunaus, pölynsidonta ja pintaus kesäkukkien istutus, multaus, muokkaus lannoitus ja kastelu liputus ja lipun hoito 12 Joustavuutta oppimiseen -hanke

13 Kolmannen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Kolmas vuosi opiskellaan valinnaisia tutkinnon osia sekä viimeisessä jaksossa vapaasti valittavia tutkinnon osia. Käytännössä kaikki kesätöissä olleet kiinteistönhoidon opiskelijat hakevat ja saavat hyväksi luettua kesätyöt vapaasti valittaviin tutkinnon osiin ja valmistuvat halutessaan noin kymmenen viikkoa ennen suvivirttä. Valinnaiset tutkinnon osat opiskellaan pääosin työssäoppimalla (kuvassa sininen väri), jolloin sisällöt toteutuvat työssäoppimispaikan mahdollistamina sisältöinä. Valinnaisina tutkinnon osina Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa esimerkiksi kuvassa näkyvät Kiinteistön toimintakunnon arviointi, Rakennustekniset korjaustyöt ja Kiinteistöautomaation käyttäminen. Lisäksi yrittäjyyskasvatukseen oppilaitos tarjoaa Yrittäjyys -nimisen tutkinnon osan. Kaikki valinnaiset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 10 opintoviikkoa. 13 Joustavuutta oppimiseen -hanke

14 Kolmannen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisältöjä Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusten kunnon arviointi tarkastuskierrokset rakennusten yleinen tekninen kunto, toimivuus ja turvallisuus elinkaariajattelu rakennusosat ja järjestelmät varusteet ja kalusteet Rakennetun piha-alueen kunnon arviointi piha-alueiden tarkastuskierrokset piha-alueen käyttökunto, tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuus piharakenteet ja -varusteet pihakalusteet ja leikkivälineet katokset ja rakennelmat Puutteiden ja vikojen pienkorjaustyöt huoneiston korjaustyöt rakennuksen muut sisäpuoliset pienkorjaustyöt rakennuksen vesikaton ja julkisivujen pienkorjaustyöt piha-alueen pienkorjaustyöt 14 Joustavuutta oppimiseen -hanke Korjaustöiden suunnittelu ja valmistelevat työt korjaustöiden luvat ja luvanvaraisuus urakka-asiakirjat, työselitys ja valmistajien ohjeet menekkien laskenta tiedottaminen rakennusjätteet ja jätehuoltomääräykset vakuudet ja takuu Korjaustöiden suorittaminen ulko- ja sisäverhouksen korjaustyöt kalusteiden ja varusteiden korjaustyöt ovien ja ikkunoiden korjaustyöt Kiinteistöautomaation käyttäminen Mittaus, säätö ja säätöautomatiikka sisäilma ja sen laatuun vaikuttaminen energian ja veden kulutus sekä niihin vaikuttaminen mittaukset, mittalaitteet ja mittaustulokset säätöautomatiikan osat, säätötavat ja säätömuodot Yksikkösäätimien ja keskitetyn valvontajärjestelmän käyttö lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätö tuloilman lämpötilan ja sisäilman laadun säätö kiinteistöautomaation aikaohjelmat kulunvalvontajärjestelmän käyttö hälytykset ja niiden kuittaus

15 Asiakasyhteistyö eri vuosiluokkien kanssa Asiakasyhteistyössä keskitytään ensisijaisesti toisen ja toissijaisesti kolmannen vuoden opiskelijoihin. Toisena opiskeluvuonna painopiste on kiinteistönhoitajan kausiluonteisissa töissä niin kiinteistön yleishoito ja valvonta kuin LVIjärjestelmien hoito tutkinnon osissa. Kolmantena opiskeluvuonna projektit ovat laajempia ja pitkäkestoisempia sekä enemmän itsenäistä työotetta vaativia. Pääosalla opiskelijoita on tällöin ajokortit ja monella myös oma auto. Ensimmäisen vuoden opiskelijat Toisen vuoden opiskelijat Kolmannen vuoden opiskelijat 15 Joustavuutta oppimiseen -hanke

16 Asiakasyhteistyö vuoden aikaikkunassa Lokakuussa (10) ennen opiskelijoiden syyslomaa suunnitellaan ja sovitaan lumiseen aikaan sijoittuvat projektit. Talviajan työt 10 2 Helmikuussa (2) ennen opiskelijoiden talvilomaa suunnitellaan ja sovitaan kevääseen ja alkukesään sijoittuvat projektit. Loppusyksyn työt Alkukevään työt Toukokuussa (5) ennen opiskelijoiden kesälomaa suunnitellaan ja sovitaan heti kesäloman jälkeen elokuussa alkavat projektit. Kiinteistöpalvelualalle luonnollisena ominaispiirteenä alalla toimivien NY-yritysten tulee varautua ja olla valmiita tarjoamaan työtä myös päivän tai viikon varoitusajalla. Loppukesän ja alkusyksyn työt Loppukevään ja alkukesän työt 5 16 Joustavuutta oppimiseen -hanke

17 Pienurakkasopimukseen perustuva asiakasyhteistyö Pienurakkasopimukseen perustuva asiakasyhteistyö liittyy useimmiten kiinteistöpalveluyrityksen asiakkaitten tarvitsemiin projektiluonteisiin tarpeisiin. Seuraavassa on kuvaus tällaisista töistä: Syksyllä Pienmaalaus- ja korjaustyöt ulkona (aidat, katokset, vajat, tolpat) Kalusteiden siirrot ja muutot Lehtien nosto Pensaiden alasleikkaus Tasakattojen kattokaivojen puhdistus, tarkastus ja kylmäbitumitiivistys Räystäskourujen ja syöksytorvien puhdistus ja toiminnan tarkastus Salaojien ja salaojakaivojen toiminnan tarkastus ja kaivojen puhdistus Korvausilmaventtiileiden suodattimien puhdistus ja vaihto Ilmanvaihtoventtiileiden puhdistus ja säätäminen suunniteltuihin arvoihin Huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto ja koneiden puhdistus Patteriventtiileiden huolto ja säätäminen suunniteltuihin arvoihin Vesilukkojen puhdistus ja desinfiointi Talvella Lumenpudotus kattolipoilta Huonelämpötilojen mittaaminen ja raportointi Vesikalusteiden huolto (virtaamat, vaihtimet, laskuputki, sulkulevy ) Keväällä Hiekanpoisto Pihanpesu Pensaiden alasleikkaus Kalusteiden siirrot ja muutot Lumityön vaurioittamien pihavarusteiden korjaukset Irronneiden betonikivireunusten liimaaminen Pienmaalaus- ja korjaustyöt ulkona (aidat, katokset, vajat, tolpat) Aitojen, tolppien ja muiden talovarusteiden oikaisu ja korjaukset Talvella vaurioituneiden pellitysten korjaaminen ja uusiminen Tasakattojen, kattokaivojen puhdistus, tarkastus ja kylmäbitumitiivistys Räystäskourujen ja syöksytorvien puhdistus ja toiminnan tarkastus Salaojien ja salaojakaivojen toiminnan tarkastus ja kaivojen puhdistus Vesilukkojen puhdistus ja desinfiointi Kalusteventtiileiden toiminnan testaus 17 Joustavuutta oppimiseen -hanke

18 Kiinteistöpalvelusopimukseen perustuva asiakasyhteistyö Kiinteistöpalvelusopimukseen perustuva yhteistyö on opiskelijoille erityisen mieleen painuva ja opettava asiakastyömuoto. Moni kiinteistönhoidon sopimustehtävä edellyttää niin tiivistä asiakaskohteessa käyntiä ja työskentelyä, että opiskelijoiden koulupäivän tulee joustaa sekä alku- että loppupäästä. Parhaimmillaan asiakkaana toimiva kiinteistöpalveluyritys ostaa asiakaskohteeseen opiskelijatyönä toteutettavaa kiinteistönhoitoa, jonka toteuttamiseen ja valvontaan osallistuu kohteen oma kiinteistönhoitaja muun oman työnsä ohessa. Yksinkertaisin esimerkki kiinteistöpalvelusopimukseen perustuvasta opiskelijayhteistyöstä voisi olla liputus ja lipun hoito sekä ulkopuhtaanapitoon liittyvät hoitotehtävät. 18 Joustavuutta oppimiseen -hanke

19 Vielä tekemätöntä työtä osaamisalalla Pienurakkasopimuksen sopimusmalli tulisi keventää ja räätälöidä soveltuvaksi opiskelijatyölle. Kiinteistöpalvelusopimuksen sopimus-, sopimusohjelma- ja palvelukuvausmallit tulisi räätälöidä soveltuviksi pienimuotoiseen kiinteistöpalveluun. 19 Joustavuutta oppimiseen -hanke

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle...3

Sisällys. Lukijalle...3 Sisällys Lukijalle...3 1 Johdanto... 12 1.1 Yleistä... 12 1.2 Kiinteistönhoitajan työ... 12 1.2.1 Mihin kiinteistönhoitajaa tarvitaan?... 12 1.2.2 Yleiskuvaus kiinteistönhoitajan työstä...14 1.3 Kiinteistönhoitajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden joustavien opintopolkujen kuvaus

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden joustavien opintopolkujen kuvaus Ammatillisten perustutkintojen perusteiden joustavien opintopolkujen kuvaus Liikunnanohjauksen perustutkinto 2010, liikuntaneuvoja Liikunnanohjauksen koulutusohjelma/osaamisala tutkinnon osat Tutkinnon

Lisätiedot

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät Hotelli Haaga 20.1.2017 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perustetyöryhmän eteneminen Toimikausi

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt. Yrittäjyyskasvatus/ ammattilaisuus

Oppimisympäristöt. Yrittäjyyskasvatus/ ammattilaisuus Oppilaitokset Kansainvälinen yhteistyö Tiimiopettajuus Yrittäjät Asiantuntijat Perustutkintojen välinen yhteistyö Opiskelijahyvinvoinnin palvelut Kodit Elintarvikealan perustutkinto Yhteistyöverkostot

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yli insinööri Arto Pekkala ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Lea Lakio. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yli insinööri Arto Pekkala ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Lea Lakio. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Taustamuistio KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistöpalvelujen perustutkinto on uusi tekniikan ja liikenteen koulutusalan tutkinto. Se muodostuu kiinteistönhoitajan koulutusohjelmasta, joka oli

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot