Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa"

Transkriptio

1 Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa Joustavuutta oppimiseen hanke Petri Sinisalo, lehtori Kiinteistöpalveluala

2 Kenelle ja miksi? Tämä mallinnus on laadittu erityisesti kiinteistöpalvelualan yrityksille ja yleisesti ammatillisesta oppilaitoksesta opiskelijatyötä ostaville tahoille. Mallinnuksen tarkoituksena on helpottaa asiakasyhteistyön käynnistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa toimivien NY-yritysten kanssa. 2 Joustavuutta oppimiseen -hanke

3 Opiskelijat opiskelevat ammatillista perustutkintoa Ammatillinen perustutkinto on yksi kolmesta ammatillisesta tutkinnosta. Tutkinnot perustuvat työelämässä edellytettävään osaamiseen ja muodostuvat työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksien mukaisista tutkinnon osista. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelija hankkii ja osoittaa alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, joka vastaa kolmen vuoden päätoimista opiskelua. Vähintään 20 opintoviikkoa perustutkinnosta toteutetaan työssä oppimisena työpaikoilla. Tällä hetkellä ammatillisia perustutkintoja on yhteensä 53. Suomen koulutusjärjestelmä (lähde: Opetushallitus) 3 Joustavuutta oppimiseen -hanke

4 Opiskelijoiden tutkinto on Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkintoa on voinut opiskella syksystä 2010 alkaen. Tutkintoon kuuluu kaksi koulutusohjelmaa: kiinteistönhoidon koulutusohjelma ja toimitilapalvelujen koulutusohjelma. Tässä mallinnuksessa keskitytään kiinteistönhoidon koulutusohjelmaan, josta opiskelijat valmistuvat ammattinimikkeenään kiinteistönhoitaja. Ennen nykyistä tutkintoa kiinteistönhoidon koulutusohjelma kuului Talotekniikan perustutkintoon. Vieressä esiteltyjen ammatillisten tutkinnon osien lisäksi tutkintoon sisältyy 20 opintoviikon laajuiset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sekä 10 opintoviikon laajuiset vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia ovat esimerkiksi äidinkieli, ruotsi, englanti ja matematiikka. Vapaasti valittavia tutkinnon osia voivat olla mitkä tahansa opiskelijan tutkintoonsa sisällyttämät opinnot, esimerkiksi kesätyökokemus. 4 Joustavuutta oppimiseen -hanke Pakolliset tutkinnon osat, 50 ov Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Kiinteistön yleishoito ja valvonta LVI-järjestelmien hoito Valinnaisia tutkinnon osia, (valittava vähintään 40 ov) LV-järjestelmien huolto, 10 ov IV-koneiden huolto, 10 ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 10 ov Ulkoalueiden hoito, 10 ov Koneiden käsittely, 10 ov Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 10 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 10 ov Toimistopalvelut, 10 ov Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, 10 ov Ylläpitosiivous, 20 ov Perussiivous, 20 ov Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov Paikallisesti tarjottavat kiinteistöpalvelujen tutkinnon osat, 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Lukio-opinnot, 0 10 ov

5 Yrittäjyyskasvatus on yksi ammatillisen koulutuksen pohjavireistä Koulutuksen yleisenä tehtävä on antaa nuorille valmiudet hyvään elämään. Yrittäjyyskasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla opettajat ja työelämän edustajat voivat kannustaa opiskelijaa elinikäisen oppimisen polulle eli aktiiviseen tiedonhankintaan, ongelmanratkaisuun ja yritteliääseen elämänasenteeseen. Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena: 1. Opiskelijat ymmärtävät ja hyväksyvät yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa. Ohjaajilta tämä edellyttää ennen muuta yrittäjyysmyönteistä asennetta. 2. Opiskelijat toimivat ja havainnoivat toimintaympäristöään yrittäjämäisesti. Tällöin erityisesti vastuullisuus ja tiimityötaidot ovat tärkeitä. 3. Yrittäminen on niin tuttua, että opiskelijat näkevät sen yhtenä realistisena itsensä työllistämisen vaihtoehtona. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyyttä vähintään viisi opintoviikkoa. Yrittäjyys on myös yksi kahdestakymmenestä ammatillisen koulutuksen läpileikkaavista elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Näissä taidoissa kehittyminen tulee sisältyä tavoitteena kaikkeen ammatilliseen koulutukseen. 5 Joustavuutta oppimiseen -hanke

6 Nuori yrittäjyys toiminta edistää yrittäjyyskasvatusta Suomessa Nuori Yrittäjyys -toiminnan (NY-toiminnan) tarkoituksena on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Suomessa toimintaa koordinoi Nuori Yrittäjyys ry. Nuori Yrittäjyys ry toimii yhdessä oppilaitosten ja työelämän kanssa. Yhdistys saa rahoituksensa yrityksiltä, säätiöiltä sekä projektikohtaisista julkisista rahoituslähteistä. Yhdistyksen NY opinto-ohjelmat ovat pääosin maksuttomia. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia vuotiaille nuorille koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen kautta. Yhdistys on organisoitunut alueellisesti. Koulutuskeskus Salpauksen alueella toimii Päijät-Hämeen YES-keskus Lahdessa. Nuori Yrittäjyys ry on toiminut vuodesta Yhdistyksen toimintaan osallistui lukuvuonna kaikkiaan oppilasta, opiskelijaa, opettajaa ja yrityselämän edustajaa. Määrä kasvoi tätä edellisestä lukuvuodesta lähes kolmanneksella. Nuori Yrittäjyys ry on osa kansainvälistä Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) -verkostoa. Verkosto muodostaa maailman laajimman yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoavan organisaation. Sen toiminnan piirissä on lähes kymmenen miljoonaa oppilasta 123 maassa. 6 Joustavuutta oppimiseen -hanke Lähde:

7 Opiskelijat osallistuvat NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma on yksi Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmista. Euroopan komissio on valinnut opinto-ohjelman Best Practise -käytännöksi yrittäjyyskasvatuksessa. Ohjelma on ammatillisen toisen asteen ja lukion opiskelijoille sekä peruskoulun ysiluokkalaisille suunnattu opinto-ohjelma, jossa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys. Lukuvuonna ohjelmaan osallistui noin nuorta ja yli 1200 NY-yritystä (www.nuoriyrittajyys.fi). Opiskelijat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa he voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. Ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yrityksen liikevaihto saa olla enimmillään 8500 euroa lukuvuoden aikana eikä NY-yritysten toiminta ole arvonlisäveron alaista. Mikäli NY-yritys tuottaa omistajilleen voittoa tai maksaa palkkaa toiminnassa mukana olleille, on tämä tulo saajalleen veronalaista ansiotuloa. NY-yritystä ei merkitä kauppa- eikä ennakkoperintärekisteriin. Verohallinto suosittaa NY-yrityksiä käyttämään oppilaitoksen Y-tunnusta. NY-yrityksillä on toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Koska kiinteistöpalvelualalla toimivien NY-yritysten toiminnasta voi aiheutua vahinkoa myös asiakkaan omaisuudelle, on palvelu- ja urakkasopimukset laadittava osaksi oppilaitoksen opetustoimintaa, jolloin voimassa ovat myös oppilaitoksen omat opiskelijatyölle ottamat vakuutukset. 7 Joustavuutta oppimiseen -hanke

8 Ensimmäisen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Ensimmäinen vuosi opiskellaan koulutusohjelman pakollisia tutkinnon osia, valinnainen Kiinteistönhoitajan kädentaidot tutkinnon osa sekä 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ATTO). Kiinteistönhoitajan kädentaidot -tutkinnon osa on oppilaitoksen opiskelijoille valitsema osa, jolla opiskelijat perehdytetään käytännössä erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja työmenetelmiin tekemällä oppimisen keinoin. Perusteet valinnalle liittyvät alalle hakeutuvien nuorten hyvin erilaisiin lähtökohtiin kädentaidoissa ja työvälineiden käyttötaidoissa. Pääosa ensimmäisen vuoden opiskelusta tapahtuu oppilaitoksessa opettajan ja työnopastajan ohjaamana. Viimeisessä jaksossa noin kahdeksan viikkoa ennen kesälomaa opetus on järjestetty työssäoppimisena alan yrityksissä. Näin opiskelijoilla on luonteva polku löytää ja saada itselleen ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka. 8 Joustavuutta oppimiseen -hanke

9 Ensimmäisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen Kiinteistöpalvelualan asiakkaat ja sidosryhmät Palveluviestintä puhelimessa ja muissa sähköisissä järjestelmissä Vastuullisuus ja vaitiolo Kiinteistöpalvelualan käsitteet ja termistö Kiinteistönhoitosopimus ja muut palvelusopimukset Sopimusten palvelu- ja laatukuvaukset Asunto-osakeyhtiön vastuunjakotaulukko Asiakkaan opastaminen ja kiinteistöpalvelujen myynti Kiinteistön yleishoito ja valvonta tulityökortti ja työturvallisuuskortti rakennuspiirustukset rakennusosat rakennuksen varusteet murtosuojaus, lukitus ja avainturvallisuus väestönsuoja ja suojautuminen vaaratilanteissa kiinteistön jätehuolto ja kestävä kehitys kiinteistön tekniset tilat LVI-järjestelmien hoito sisäilmasto lämmöntuotanto ja lämmitysjärjestelmät vedentuotto ja vesijohtojärjestelmä jätevedenpuhdistus ja viemärijärjestelmät ilmanvaihtojärjestelmät sadevesi- ja salaojajärjestelmät Kiinteistönhoitajan kädentaidot Metalli- ja ohutlevytöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset, pintakäsittely, ohutlevykappaleet sekä hitsauksen perusteet (kaari, kaasu, Mig/Mag) Puu-, kivi- ja betonitöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset ja asennukset sekä pintakäsittely Kaluste- ja pintakäsittelytöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset ja asennukset 9 Joustavuutta oppimiseen -hanke

10 Toisen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Toinen vuosi opiskellaan kiinteistönhoidon koulutusohjelman pakollisia tutkinnon osia. Lisäksi opiskellaan yhteensä 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ATTO). ATTOopinnoista kolme opintoviikkoa on valinnaisia opintoja, joiksi opiskelijat ohjataan valitsemaan NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma. Perinteisesti pääosa toisen vuoden opiskelusta on tapahtunut oppilaitoksessa opettajan ja työnopastajan ohjaamana. Käytännössä toinen opiskeluvuosi mahdollistaa erityisen hyvin asiakaskiinteistöissä ja asiakastöiden parissa tapahtuvan oppimisen. Viimeistään viimeisessä jaksossa opiskelu tapahtuu työssäoppimassa alan yrityksissä. Työssäoppisjakson aikana opiskelijat antavat ammattiosaamisen näytöt pakollisista tutkinnon osista. 10 Joustavuutta oppimiseen -hanke

11 Toisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt 1(2) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen Järjestyksen, järjestyssääntöjen noudattamisen valvonta Vikailmoitusten vastaanotto ja päivystys Varaosa- ja tarviketilausten hoito Tavaroiden ja asiapapereiden vastaanotto ja säilytys Viihtyisä, toimiva ja turvallinen kiinteistö Kiinteistön toimintakunnon arviointi Vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisy Toiminta vaara- ja poikkeustilanteissa LVI-järjestelmien hoito kattokaivojen, tuuletustilan ja räystäskourujen toiminnan tarkistus ja huolto erottimien tarkistus ja puhdistus (hiekka ja öljy) poistoilmapuhaltimen toiminnan syystarkistus tuloilmakoneen toiminnan tarkistus syys- ja talvilämmitykseen siirtyminen tuuletusviemärin toimintakunnon ja lämmöneristyksen tarkistus huonelämpötilojen mittaus poistoilmapuhaltimen toiminnan talviajan tarkistus korvaus- ja ulkoilmaventtiileiden säätö ja huolto patteriventtiilien toiminnan tarkistus lämmityspattereiden pintojen puhtauden tarkistus yölämpötilan pudotus patteriverkoston ja käyttöveden säätölaitteiden testaus paineenkorotusjärjestelmän toiminnan tarkistus vesi- ja viemärikalusteiden toiminnan tarkastus ja vesimäärän mittaus lämpimän veden odotusajan mittaus vesilukkojen puhdistus erottimien tyhjennys (hiekka, öljy ja rasva) sulku-, tyhjennys- ja kertasäätöventtiilien toiminnan ja asetusten tarkistus ilmanvaihtoventtiilien puhdistus poistoilmapuhaltimen tarkistus ja huolto tuloilmakoneen tarkistus ja huolto kevätlämmitykseen siirtyminen kesäaikaan siirtyminen salaojajärjestelmän tarkastuskaivojen tarkistus ja huolto padotusventtiilien toiminnan tarkistus kattokaivojen ja räystäskourujen toiminnan tarkistus ja huolto kaukolämmönsiirtimien painekoe mudanerottimen kunnon tarkistus lämmityksen paisuntajärjestelmän toiminnan tarkistus lämmityksen vähentäminen kesäajaksi säätölaitteiden toiminnan tarkistus (lämmitys ja käyttövesi) pumppujen toiminnan tarkistus viemäripumppaamon toiminnan tarkistus 11 Joustavuutta oppimiseen -hanke

12 Toisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt 2(2) Kiinteistön yleishoito ja valvonta ensiapu 1, sähkötyöturvallisuus ja sallitut sähkötyöt asuinkiinteistön sähkönjakeluverkko sähkölaitteiden käyttö ja kunnossapito valaisimet, valaistushuolto ja henkilönostimet sähkökatkokseen varautuminen ja toiminta sen aikana energian ja veden kulutuksen seuranta valaistus ja valaistuksen ohjaus lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ohjaus sähkökiukaat hissit ja nosto-ovet sähkölukko-, ovikello- ja ovipuhelinlaitteet LVI-hälytyslaitteet kulunvalvontajärjestelmä paloilmoitin ja palonsammutusjärjestelmät käyttövuorojen ja nimitaulujen hoito sekä tilojen käytön valvonta asukkaiden opastaminen laitteiden käytössä kylpyhuonetilojen tarkastukset ja huolto kylmätekniikka ja kylmäkoneiston käyttö ja hoito ikkunoiden ja ovien tarkastukset ja huolto vesikattojen ja ulkoseinäpintojen tarkastukset ja huolto asuntojen näyttö leikkivälineiden ja pihakalusteiden talvisäilytys kasvien talvisuojaus talviaikaan siirtyminen liukkauden torjunta ja lumen poisto kinoksien poisto ja lumivallien madallus polanteen tasaus sulavesien poisjohto ja sadevesikaivojen aukaisu kattolumityöt ja lumilippojen pudotus jääpuikkojen poisto, varoituspukkien pystytys ja poisto lumen siirto, kuormaus ja kuljetus kesäaikaan siirtyminen hiekan ja pölyn poisto kulttuuri- ja luonnonroskien poisto reikien ja halkeamien paikkaus leikkivälineiden ja pihakalusteiden käyttöönotto salaojat ja sulamisvedet jäteasemien puhtaanapito kasvien talvisuojauksen poisto leikkivälineiden kunto ja turvallisuus piha-alueen viihtyisyys nurmikonhoito rikkaruohojen kitkentä ja poisto lanaus, reunaus, pölynsidonta ja pintaus kesäkukkien istutus, multaus, muokkaus lannoitus ja kastelu liputus ja lipun hoito 12 Joustavuutta oppimiseen -hanke

13 Kolmannen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Kolmas vuosi opiskellaan valinnaisia tutkinnon osia sekä viimeisessä jaksossa vapaasti valittavia tutkinnon osia. Käytännössä kaikki kesätöissä olleet kiinteistönhoidon opiskelijat hakevat ja saavat hyväksi luettua kesätyöt vapaasti valittaviin tutkinnon osiin ja valmistuvat halutessaan noin kymmenen viikkoa ennen suvivirttä. Valinnaiset tutkinnon osat opiskellaan pääosin työssäoppimalla (kuvassa sininen väri), jolloin sisällöt toteutuvat työssäoppimispaikan mahdollistamina sisältöinä. Valinnaisina tutkinnon osina Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa esimerkiksi kuvassa näkyvät Kiinteistön toimintakunnon arviointi, Rakennustekniset korjaustyöt ja Kiinteistöautomaation käyttäminen. Lisäksi yrittäjyyskasvatukseen oppilaitos tarjoaa Yrittäjyys -nimisen tutkinnon osan. Kaikki valinnaiset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 10 opintoviikkoa. 13 Joustavuutta oppimiseen -hanke

14 Kolmannen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisältöjä Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusten kunnon arviointi tarkastuskierrokset rakennusten yleinen tekninen kunto, toimivuus ja turvallisuus elinkaariajattelu rakennusosat ja järjestelmät varusteet ja kalusteet Rakennetun piha-alueen kunnon arviointi piha-alueiden tarkastuskierrokset piha-alueen käyttökunto, tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuus piharakenteet ja -varusteet pihakalusteet ja leikkivälineet katokset ja rakennelmat Puutteiden ja vikojen pienkorjaustyöt huoneiston korjaustyöt rakennuksen muut sisäpuoliset pienkorjaustyöt rakennuksen vesikaton ja julkisivujen pienkorjaustyöt piha-alueen pienkorjaustyöt 14 Joustavuutta oppimiseen -hanke Korjaustöiden suunnittelu ja valmistelevat työt korjaustöiden luvat ja luvanvaraisuus urakka-asiakirjat, työselitys ja valmistajien ohjeet menekkien laskenta tiedottaminen rakennusjätteet ja jätehuoltomääräykset vakuudet ja takuu Korjaustöiden suorittaminen ulko- ja sisäverhouksen korjaustyöt kalusteiden ja varusteiden korjaustyöt ovien ja ikkunoiden korjaustyöt Kiinteistöautomaation käyttäminen Mittaus, säätö ja säätöautomatiikka sisäilma ja sen laatuun vaikuttaminen energian ja veden kulutus sekä niihin vaikuttaminen mittaukset, mittalaitteet ja mittaustulokset säätöautomatiikan osat, säätötavat ja säätömuodot Yksikkösäätimien ja keskitetyn valvontajärjestelmän käyttö lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätö tuloilman lämpötilan ja sisäilman laadun säätö kiinteistöautomaation aikaohjelmat kulunvalvontajärjestelmän käyttö hälytykset ja niiden kuittaus

15 Asiakasyhteistyö eri vuosiluokkien kanssa Asiakasyhteistyössä keskitytään ensisijaisesti toisen ja toissijaisesti kolmannen vuoden opiskelijoihin. Toisena opiskeluvuonna painopiste on kiinteistönhoitajan kausiluonteisissa töissä niin kiinteistön yleishoito ja valvonta kuin LVIjärjestelmien hoito tutkinnon osissa. Kolmantena opiskeluvuonna projektit ovat laajempia ja pitkäkestoisempia sekä enemmän itsenäistä työotetta vaativia. Pääosalla opiskelijoita on tällöin ajokortit ja monella myös oma auto. Ensimmäisen vuoden opiskelijat Toisen vuoden opiskelijat Kolmannen vuoden opiskelijat 15 Joustavuutta oppimiseen -hanke

16 Asiakasyhteistyö vuoden aikaikkunassa Lokakuussa (10) ennen opiskelijoiden syyslomaa suunnitellaan ja sovitaan lumiseen aikaan sijoittuvat projektit. Talviajan työt 10 2 Helmikuussa (2) ennen opiskelijoiden talvilomaa suunnitellaan ja sovitaan kevääseen ja alkukesään sijoittuvat projektit. Loppusyksyn työt Alkukevään työt Toukokuussa (5) ennen opiskelijoiden kesälomaa suunnitellaan ja sovitaan heti kesäloman jälkeen elokuussa alkavat projektit. Kiinteistöpalvelualalle luonnollisena ominaispiirteenä alalla toimivien NY-yritysten tulee varautua ja olla valmiita tarjoamaan työtä myös päivän tai viikon varoitusajalla. Loppukesän ja alkusyksyn työt Loppukevään ja alkukesän työt 5 16 Joustavuutta oppimiseen -hanke

17 Pienurakkasopimukseen perustuva asiakasyhteistyö Pienurakkasopimukseen perustuva asiakasyhteistyö liittyy useimmiten kiinteistöpalveluyrityksen asiakkaitten tarvitsemiin projektiluonteisiin tarpeisiin. Seuraavassa on kuvaus tällaisista töistä: Syksyllä Pienmaalaus- ja korjaustyöt ulkona (aidat, katokset, vajat, tolpat) Kalusteiden siirrot ja muutot Lehtien nosto Pensaiden alasleikkaus Tasakattojen kattokaivojen puhdistus, tarkastus ja kylmäbitumitiivistys Räystäskourujen ja syöksytorvien puhdistus ja toiminnan tarkastus Salaojien ja salaojakaivojen toiminnan tarkastus ja kaivojen puhdistus Korvausilmaventtiileiden suodattimien puhdistus ja vaihto Ilmanvaihtoventtiileiden puhdistus ja säätäminen suunniteltuihin arvoihin Huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto ja koneiden puhdistus Patteriventtiileiden huolto ja säätäminen suunniteltuihin arvoihin Vesilukkojen puhdistus ja desinfiointi Talvella Lumenpudotus kattolipoilta Huonelämpötilojen mittaaminen ja raportointi Vesikalusteiden huolto (virtaamat, vaihtimet, laskuputki, sulkulevy ) Keväällä Hiekanpoisto Pihanpesu Pensaiden alasleikkaus Kalusteiden siirrot ja muutot Lumityön vaurioittamien pihavarusteiden korjaukset Irronneiden betonikivireunusten liimaaminen Pienmaalaus- ja korjaustyöt ulkona (aidat, katokset, vajat, tolpat) Aitojen, tolppien ja muiden talovarusteiden oikaisu ja korjaukset Talvella vaurioituneiden pellitysten korjaaminen ja uusiminen Tasakattojen, kattokaivojen puhdistus, tarkastus ja kylmäbitumitiivistys Räystäskourujen ja syöksytorvien puhdistus ja toiminnan tarkastus Salaojien ja salaojakaivojen toiminnan tarkastus ja kaivojen puhdistus Vesilukkojen puhdistus ja desinfiointi Kalusteventtiileiden toiminnan testaus 17 Joustavuutta oppimiseen -hanke

18 Kiinteistöpalvelusopimukseen perustuva asiakasyhteistyö Kiinteistöpalvelusopimukseen perustuva yhteistyö on opiskelijoille erityisen mieleen painuva ja opettava asiakastyömuoto. Moni kiinteistönhoidon sopimustehtävä edellyttää niin tiivistä asiakaskohteessa käyntiä ja työskentelyä, että opiskelijoiden koulupäivän tulee joustaa sekä alku- että loppupäästä. Parhaimmillaan asiakkaana toimiva kiinteistöpalveluyritys ostaa asiakaskohteeseen opiskelijatyönä toteutettavaa kiinteistönhoitoa, jonka toteuttamiseen ja valvontaan osallistuu kohteen oma kiinteistönhoitaja muun oman työnsä ohessa. Yksinkertaisin esimerkki kiinteistöpalvelusopimukseen perustuvasta opiskelijayhteistyöstä voisi olla liputus ja lipun hoito sekä ulkopuhtaanapitoon liittyvät hoitotehtävät. 18 Joustavuutta oppimiseen -hanke

19 Vielä tekemätöntä työtä osaamisalalla Pienurakkasopimuksen sopimusmalli tulisi keventää ja räätälöidä soveltuvaksi opiskelijatyölle. Kiinteistöpalvelusopimuksen sopimus-, sopimusohjelma- ja palvelukuvausmallit tulisi räätälöidä soveltuviksi pienimuotoiseen kiinteistöpalveluun. 19 Joustavuutta oppimiseen -hanke

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Lohjan Vuokra-asunnot Oy PVM: 21.5.2014

KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Lohjan Vuokra-asunnot Oy PVM: 21.5.2014 KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Yhtiön käyttämää huoltokirjaa käytettävä ja vikailmoitukset kirjattava LAATIJA: Rewero Oy Käytössä oleva huoltokirja on RYHTI YHTEISTEHTÄVÄT URAKOIT- SOPIMUS- ERILLIS-

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala KIINTEISTÖNHOITAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala KIINTEISTÖNHOITAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala KIINTEISTÖNHOITAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 14.4.2015 Rehtorinhyväksyntä

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

1.3.1 Kiinteistönhoitaja resurssina 21 1.3.2 Kiinteistönhoitaja yhteistyökumppanina 22 1.3.3 Kiinteistönhoitaja työntekijänä 22

1.3.1 Kiinteistönhoitaja resurssina 21 1.3.2 Kiinteistönhoitaja yhteistyökumppanina 22 1.3.3 Kiinteistönhoitaja työntekijänä 22 Sisällys LUKIJALLE 5 KIRJOITTAJAT 6 Luvuittain 6 Aakkosjärjestyksessä 8 JOHDANTO 18 1.1 Mihin kiinteistönhoitajaa tarvitaan? 18 1.2 Yleiskuvaus kiinteistönhoitajan työstä 20 1.3 Kiinteistönhoitajan kolme

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA. Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt. Kiinteistöryhmä. Vuosi

HUOLTO-OHJELMA. Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt. Kiinteistöryhmä. Vuosi HUOLTO-OHJELMA Huollon suodatus Kiinteistön suodatus Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt Tyyppi Vastuuhenkilö Huoltaja Kiinteistöryhmä Huoltopiiri Kiinteistö

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle...3

Sisällys. Lukijalle...3 Sisällys Lukijalle...3 1 Johdanto... 12 1.1 Yleistä... 12 1.2 Kiinteistönhoitajan työ... 12 1.2.1 Mihin kiinteistönhoitajaa tarvitaan?... 12 1.2.2 Yleiskuvaus kiinteistönhoitajan työstä...14 1.3 Kiinteistönhoitajan

Lisätiedot

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS Toimitettava oppisopimustoimistoon mennessä TUTKINTO: KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, kiintstönhoitaja OPISKELIJA PUH OSOITE SOPIMUSAIKA TYÖPAIKKA PUH OSOITE TYÖPAIKKAKOULUTTAJA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja KIINTEISTÖNHOITAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja KIINTEISTÖNHOITAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja KIINTEISTÖNHOITAJA Johtokunnan hyväksymä 15.11.2011 Koulutuskeskus

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Rehtorin hyväksymä kiinteistöpalvelujen Perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kiinteistöpalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KIINTEISTÖNHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KIINTEISTÖNHOITAJA TOIMITILAPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TOIMITILAHUOLTAJA MÄÄRÄYS 7/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Toinen opiskeluvuosi NY yrittäjänä -opetusmenetelmä

Toinen opiskeluvuosi NY yrittäjänä -opetusmenetelmä Toinen opiskeluvuosi NY yrittäjänä -opetusmenetelmä Joustavuutta oppimiseen hanke Petri Sinisalo, lehtori Kiinteistöpalveluala Miksi yrittäjyys opetusmenetelmänä kiinnosti? Kiinteistöpalvelualan opiskelijat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Dokumentin tiedot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

LAITE- JA HUOLTOKORTIT

LAITE- JA HUOLTOKORTIT : päivystys päivystys Päivystys, hälytysten valvonta ja vastaanotto 1. KÄYTTÖ- JA TUKITEHTÄVÄT päivystyksen tarkoituksena on varmistaa kiinteistön käyttötarkoituksen mukainen toiminta ja käyttöturvallisuus

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio YLIOPISTO AMMATTI- KORKEAKOULU LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS TYÖELÄMÄ Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, KIINTEISTÖNHOITAJA KIINTEISTÖNHOIDON KOULUTUSOHJELMA

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, KIINTEISTÖNHOITAJA KIINTEISTÖNHOIDON KOULUTUSOHJELMA KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, KIINTEISTÖNHOITAJA KIINTEISTÖNHOIDON KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1/2011 JOHDANTO 1 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto 18.5.2015 Erkkilä-Ojala Tarja 1 Koulutuskokeilut 2014-2018 Välinehuoltoalan

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 Lyhyt kuvaus näytöistä; Liiketalouden perustutkinto 4 7 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 5 8 Muut asiat 7 9 Seuraava kokous 8

Otsikko Sivu. 6 Lyhyt kuvaus näytöistä; Liiketalouden perustutkinto 4 7 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 5 8 Muut asiat 7 9 Seuraava kokous 8 PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ammattiosaamisen toimikunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Lyhyt kuvaus näytöistä; Liiketalouden perustutkinto 4 7 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 5 8 Muut asiat 7 9 Seuraava kokous

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot