Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa"

Transkriptio

1 Asiakasyhteistyö NY-yritysten kanssa Joustavuutta oppimiseen hanke Petri Sinisalo, lehtori Kiinteistöpalveluala

2 Kenelle ja miksi? Tämä mallinnus on laadittu erityisesti kiinteistöpalvelualan yrityksille ja yleisesti ammatillisesta oppilaitoksesta opiskelijatyötä ostaville tahoille. Mallinnuksen tarkoituksena on helpottaa asiakasyhteistyön käynnistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa toimivien NY-yritysten kanssa. 2 Joustavuutta oppimiseen -hanke

3 Opiskelijat opiskelevat ammatillista perustutkintoa Ammatillinen perustutkinto on yksi kolmesta ammatillisesta tutkinnosta. Tutkinnot perustuvat työelämässä edellytettävään osaamiseen ja muodostuvat työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksien mukaisista tutkinnon osista. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelija hankkii ja osoittaa alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, joka vastaa kolmen vuoden päätoimista opiskelua. Vähintään 20 opintoviikkoa perustutkinnosta toteutetaan työssä oppimisena työpaikoilla. Tällä hetkellä ammatillisia perustutkintoja on yhteensä 53. Suomen koulutusjärjestelmä (lähde: Opetushallitus) 3 Joustavuutta oppimiseen -hanke

4 Opiskelijoiden tutkinto on Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkintoa on voinut opiskella syksystä 2010 alkaen. Tutkintoon kuuluu kaksi koulutusohjelmaa: kiinteistönhoidon koulutusohjelma ja toimitilapalvelujen koulutusohjelma. Tässä mallinnuksessa keskitytään kiinteistönhoidon koulutusohjelmaan, josta opiskelijat valmistuvat ammattinimikkeenään kiinteistönhoitaja. Ennen nykyistä tutkintoa kiinteistönhoidon koulutusohjelma kuului Talotekniikan perustutkintoon. Vieressä esiteltyjen ammatillisten tutkinnon osien lisäksi tutkintoon sisältyy 20 opintoviikon laajuiset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sekä 10 opintoviikon laajuiset vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia ovat esimerkiksi äidinkieli, ruotsi, englanti ja matematiikka. Vapaasti valittavia tutkinnon osia voivat olla mitkä tahansa opiskelijan tutkintoonsa sisällyttämät opinnot, esimerkiksi kesätyökokemus. 4 Joustavuutta oppimiseen -hanke Pakolliset tutkinnon osat, 50 ov Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Kiinteistön yleishoito ja valvonta LVI-järjestelmien hoito Valinnaisia tutkinnon osia, (valittava vähintään 40 ov) LV-järjestelmien huolto, 10 ov IV-koneiden huolto, 10 ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 10 ov Ulkoalueiden hoito, 10 ov Koneiden käsittely, 10 ov Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 10 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 10 ov Toimistopalvelut, 10 ov Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, 10 ov Ylläpitosiivous, 20 ov Perussiivous, 20 ov Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov Paikallisesti tarjottavat kiinteistöpalvelujen tutkinnon osat, 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Lukio-opinnot, 0 10 ov

5 Yrittäjyyskasvatus on yksi ammatillisen koulutuksen pohjavireistä Koulutuksen yleisenä tehtävä on antaa nuorille valmiudet hyvään elämään. Yrittäjyyskasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla opettajat ja työelämän edustajat voivat kannustaa opiskelijaa elinikäisen oppimisen polulle eli aktiiviseen tiedonhankintaan, ongelmanratkaisuun ja yritteliääseen elämänasenteeseen. Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena: 1. Opiskelijat ymmärtävät ja hyväksyvät yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa. Ohjaajilta tämä edellyttää ennen muuta yrittäjyysmyönteistä asennetta. 2. Opiskelijat toimivat ja havainnoivat toimintaympäristöään yrittäjämäisesti. Tällöin erityisesti vastuullisuus ja tiimityötaidot ovat tärkeitä. 3. Yrittäminen on niin tuttua, että opiskelijat näkevät sen yhtenä realistisena itsensä työllistämisen vaihtoehtona. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyyttä vähintään viisi opintoviikkoa. Yrittäjyys on myös yksi kahdestakymmenestä ammatillisen koulutuksen läpileikkaavista elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Näissä taidoissa kehittyminen tulee sisältyä tavoitteena kaikkeen ammatilliseen koulutukseen. 5 Joustavuutta oppimiseen -hanke

6 Nuori yrittäjyys toiminta edistää yrittäjyyskasvatusta Suomessa Nuori Yrittäjyys -toiminnan (NY-toiminnan) tarkoituksena on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Suomessa toimintaa koordinoi Nuori Yrittäjyys ry. Nuori Yrittäjyys ry toimii yhdessä oppilaitosten ja työelämän kanssa. Yhdistys saa rahoituksensa yrityksiltä, säätiöiltä sekä projektikohtaisista julkisista rahoituslähteistä. Yhdistyksen NY opinto-ohjelmat ovat pääosin maksuttomia. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia vuotiaille nuorille koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen kautta. Yhdistys on organisoitunut alueellisesti. Koulutuskeskus Salpauksen alueella toimii Päijät-Hämeen YES-keskus Lahdessa. Nuori Yrittäjyys ry on toiminut vuodesta Yhdistyksen toimintaan osallistui lukuvuonna kaikkiaan oppilasta, opiskelijaa, opettajaa ja yrityselämän edustajaa. Määrä kasvoi tätä edellisestä lukuvuodesta lähes kolmanneksella. Nuori Yrittäjyys ry on osa kansainvälistä Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) -verkostoa. Verkosto muodostaa maailman laajimman yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoavan organisaation. Sen toiminnan piirissä on lähes kymmenen miljoonaa oppilasta 123 maassa. 6 Joustavuutta oppimiseen -hanke Lähde:

7 Opiskelijat osallistuvat NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma on yksi Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmista. Euroopan komissio on valinnut opinto-ohjelman Best Practise -käytännöksi yrittäjyyskasvatuksessa. Ohjelma on ammatillisen toisen asteen ja lukion opiskelijoille sekä peruskoulun ysiluokkalaisille suunnattu opinto-ohjelma, jossa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys. Lukuvuonna ohjelmaan osallistui noin nuorta ja yli 1200 NY-yritystä (www.nuoriyrittajyys.fi). Opiskelijat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa he voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. Ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yrityksen liikevaihto saa olla enimmillään 8500 euroa lukuvuoden aikana eikä NY-yritysten toiminta ole arvonlisäveron alaista. Mikäli NY-yritys tuottaa omistajilleen voittoa tai maksaa palkkaa toiminnassa mukana olleille, on tämä tulo saajalleen veronalaista ansiotuloa. NY-yritystä ei merkitä kauppa- eikä ennakkoperintärekisteriin. Verohallinto suosittaa NY-yrityksiä käyttämään oppilaitoksen Y-tunnusta. NY-yrityksillä on toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Koska kiinteistöpalvelualalla toimivien NY-yritysten toiminnasta voi aiheutua vahinkoa myös asiakkaan omaisuudelle, on palvelu- ja urakkasopimukset laadittava osaksi oppilaitoksen opetustoimintaa, jolloin voimassa ovat myös oppilaitoksen omat opiskelijatyölle ottamat vakuutukset. 7 Joustavuutta oppimiseen -hanke

8 Ensimmäisen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Ensimmäinen vuosi opiskellaan koulutusohjelman pakollisia tutkinnon osia, valinnainen Kiinteistönhoitajan kädentaidot tutkinnon osa sekä 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ATTO). Kiinteistönhoitajan kädentaidot -tutkinnon osa on oppilaitoksen opiskelijoille valitsema osa, jolla opiskelijat perehdytetään käytännössä erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja työmenetelmiin tekemällä oppimisen keinoin. Perusteet valinnalle liittyvät alalle hakeutuvien nuorten hyvin erilaisiin lähtökohtiin kädentaidoissa ja työvälineiden käyttötaidoissa. Pääosa ensimmäisen vuoden opiskelusta tapahtuu oppilaitoksessa opettajan ja työnopastajan ohjaamana. Viimeisessä jaksossa noin kahdeksan viikkoa ennen kesälomaa opetus on järjestetty työssäoppimisena alan yrityksissä. Näin opiskelijoilla on luonteva polku löytää ja saada itselleen ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka. 8 Joustavuutta oppimiseen -hanke

9 Ensimmäisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen Kiinteistöpalvelualan asiakkaat ja sidosryhmät Palveluviestintä puhelimessa ja muissa sähköisissä järjestelmissä Vastuullisuus ja vaitiolo Kiinteistöpalvelualan käsitteet ja termistö Kiinteistönhoitosopimus ja muut palvelusopimukset Sopimusten palvelu- ja laatukuvaukset Asunto-osakeyhtiön vastuunjakotaulukko Asiakkaan opastaminen ja kiinteistöpalvelujen myynti Kiinteistön yleishoito ja valvonta tulityökortti ja työturvallisuuskortti rakennuspiirustukset rakennusosat rakennuksen varusteet murtosuojaus, lukitus ja avainturvallisuus väestönsuoja ja suojautuminen vaaratilanteissa kiinteistön jätehuolto ja kestävä kehitys kiinteistön tekniset tilat LVI-järjestelmien hoito sisäilmasto lämmöntuotanto ja lämmitysjärjestelmät vedentuotto ja vesijohtojärjestelmä jätevedenpuhdistus ja viemärijärjestelmät ilmanvaihtojärjestelmät sadevesi- ja salaojajärjestelmät Kiinteistönhoitajan kädentaidot Metalli- ja ohutlevytöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset, pintakäsittely, ohutlevykappaleet sekä hitsauksen perusteet (kaari, kaasu, Mig/Mag) Puu-, kivi- ja betonitöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset ja asennukset sekä pintakäsittely Kaluste- ja pintakäsittelytöiden käsityökalut ja työvälineet, materiaalit, kiinnitykset ja asennukset 9 Joustavuutta oppimiseen -hanke

10 Toisen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Toinen vuosi opiskellaan kiinteistönhoidon koulutusohjelman pakollisia tutkinnon osia. Lisäksi opiskellaan yhteensä 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ATTO). ATTOopinnoista kolme opintoviikkoa on valinnaisia opintoja, joiksi opiskelijat ohjataan valitsemaan NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma. Perinteisesti pääosa toisen vuoden opiskelusta on tapahtunut oppilaitoksessa opettajan ja työnopastajan ohjaamana. Käytännössä toinen opiskeluvuosi mahdollistaa erityisen hyvin asiakaskiinteistöissä ja asiakastöiden parissa tapahtuvan oppimisen. Viimeistään viimeisessä jaksossa opiskelu tapahtuu työssäoppimassa alan yrityksissä. Työssäoppisjakson aikana opiskelijat antavat ammattiosaamisen näytöt pakollisista tutkinnon osista. 10 Joustavuutta oppimiseen -hanke

11 Toisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt 1(2) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen Järjestyksen, järjestyssääntöjen noudattamisen valvonta Vikailmoitusten vastaanotto ja päivystys Varaosa- ja tarviketilausten hoito Tavaroiden ja asiapapereiden vastaanotto ja säilytys Viihtyisä, toimiva ja turvallinen kiinteistö Kiinteistön toimintakunnon arviointi Vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisy Toiminta vaara- ja poikkeustilanteissa LVI-järjestelmien hoito kattokaivojen, tuuletustilan ja räystäskourujen toiminnan tarkistus ja huolto erottimien tarkistus ja puhdistus (hiekka ja öljy) poistoilmapuhaltimen toiminnan syystarkistus tuloilmakoneen toiminnan tarkistus syys- ja talvilämmitykseen siirtyminen tuuletusviemärin toimintakunnon ja lämmöneristyksen tarkistus huonelämpötilojen mittaus poistoilmapuhaltimen toiminnan talviajan tarkistus korvaus- ja ulkoilmaventtiileiden säätö ja huolto patteriventtiilien toiminnan tarkistus lämmityspattereiden pintojen puhtauden tarkistus yölämpötilan pudotus patteriverkoston ja käyttöveden säätölaitteiden testaus paineenkorotusjärjestelmän toiminnan tarkistus vesi- ja viemärikalusteiden toiminnan tarkastus ja vesimäärän mittaus lämpimän veden odotusajan mittaus vesilukkojen puhdistus erottimien tyhjennys (hiekka, öljy ja rasva) sulku-, tyhjennys- ja kertasäätöventtiilien toiminnan ja asetusten tarkistus ilmanvaihtoventtiilien puhdistus poistoilmapuhaltimen tarkistus ja huolto tuloilmakoneen tarkistus ja huolto kevätlämmitykseen siirtyminen kesäaikaan siirtyminen salaojajärjestelmän tarkastuskaivojen tarkistus ja huolto padotusventtiilien toiminnan tarkistus kattokaivojen ja räystäskourujen toiminnan tarkistus ja huolto kaukolämmönsiirtimien painekoe mudanerottimen kunnon tarkistus lämmityksen paisuntajärjestelmän toiminnan tarkistus lämmityksen vähentäminen kesäajaksi säätölaitteiden toiminnan tarkistus (lämmitys ja käyttövesi) pumppujen toiminnan tarkistus viemäripumppaamon toiminnan tarkistus 11 Joustavuutta oppimiseen -hanke

12 Toisen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisällöt 2(2) Kiinteistön yleishoito ja valvonta ensiapu 1, sähkötyöturvallisuus ja sallitut sähkötyöt asuinkiinteistön sähkönjakeluverkko sähkölaitteiden käyttö ja kunnossapito valaisimet, valaistushuolto ja henkilönostimet sähkökatkokseen varautuminen ja toiminta sen aikana energian ja veden kulutuksen seuranta valaistus ja valaistuksen ohjaus lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ohjaus sähkökiukaat hissit ja nosto-ovet sähkölukko-, ovikello- ja ovipuhelinlaitteet LVI-hälytyslaitteet kulunvalvontajärjestelmä paloilmoitin ja palonsammutusjärjestelmät käyttövuorojen ja nimitaulujen hoito sekä tilojen käytön valvonta asukkaiden opastaminen laitteiden käytössä kylpyhuonetilojen tarkastukset ja huolto kylmätekniikka ja kylmäkoneiston käyttö ja hoito ikkunoiden ja ovien tarkastukset ja huolto vesikattojen ja ulkoseinäpintojen tarkastukset ja huolto asuntojen näyttö leikkivälineiden ja pihakalusteiden talvisäilytys kasvien talvisuojaus talviaikaan siirtyminen liukkauden torjunta ja lumen poisto kinoksien poisto ja lumivallien madallus polanteen tasaus sulavesien poisjohto ja sadevesikaivojen aukaisu kattolumityöt ja lumilippojen pudotus jääpuikkojen poisto, varoituspukkien pystytys ja poisto lumen siirto, kuormaus ja kuljetus kesäaikaan siirtyminen hiekan ja pölyn poisto kulttuuri- ja luonnonroskien poisto reikien ja halkeamien paikkaus leikkivälineiden ja pihakalusteiden käyttöönotto salaojat ja sulamisvedet jäteasemien puhtaanapito kasvien talvisuojauksen poisto leikkivälineiden kunto ja turvallisuus piha-alueen viihtyisyys nurmikonhoito rikkaruohojen kitkentä ja poisto lanaus, reunaus, pölynsidonta ja pintaus kesäkukkien istutus, multaus, muokkaus lannoitus ja kastelu liputus ja lipun hoito 12 Joustavuutta oppimiseen -hanke

13 Kolmannen opiskeluvuoden oppimisen järjestäminen Kolmas vuosi opiskellaan valinnaisia tutkinnon osia sekä viimeisessä jaksossa vapaasti valittavia tutkinnon osia. Käytännössä kaikki kesätöissä olleet kiinteistönhoidon opiskelijat hakevat ja saavat hyväksi luettua kesätyöt vapaasti valittaviin tutkinnon osiin ja valmistuvat halutessaan noin kymmenen viikkoa ennen suvivirttä. Valinnaiset tutkinnon osat opiskellaan pääosin työssäoppimalla (kuvassa sininen väri), jolloin sisällöt toteutuvat työssäoppimispaikan mahdollistamina sisältöinä. Valinnaisina tutkinnon osina Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa esimerkiksi kuvassa näkyvät Kiinteistön toimintakunnon arviointi, Rakennustekniset korjaustyöt ja Kiinteistöautomaation käyttäminen. Lisäksi yrittäjyyskasvatukseen oppilaitos tarjoaa Yrittäjyys -nimisen tutkinnon osan. Kaikki valinnaiset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 10 opintoviikkoa. 13 Joustavuutta oppimiseen -hanke

14 Kolmannen opiskeluvuoden ammatillisten aineiden sisältöjä Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusten kunnon arviointi tarkastuskierrokset rakennusten yleinen tekninen kunto, toimivuus ja turvallisuus elinkaariajattelu rakennusosat ja järjestelmät varusteet ja kalusteet Rakennetun piha-alueen kunnon arviointi piha-alueiden tarkastuskierrokset piha-alueen käyttökunto, tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuus piharakenteet ja -varusteet pihakalusteet ja leikkivälineet katokset ja rakennelmat Puutteiden ja vikojen pienkorjaustyöt huoneiston korjaustyöt rakennuksen muut sisäpuoliset pienkorjaustyöt rakennuksen vesikaton ja julkisivujen pienkorjaustyöt piha-alueen pienkorjaustyöt 14 Joustavuutta oppimiseen -hanke Korjaustöiden suunnittelu ja valmistelevat työt korjaustöiden luvat ja luvanvaraisuus urakka-asiakirjat, työselitys ja valmistajien ohjeet menekkien laskenta tiedottaminen rakennusjätteet ja jätehuoltomääräykset vakuudet ja takuu Korjaustöiden suorittaminen ulko- ja sisäverhouksen korjaustyöt kalusteiden ja varusteiden korjaustyöt ovien ja ikkunoiden korjaustyöt Kiinteistöautomaation käyttäminen Mittaus, säätö ja säätöautomatiikka sisäilma ja sen laatuun vaikuttaminen energian ja veden kulutus sekä niihin vaikuttaminen mittaukset, mittalaitteet ja mittaustulokset säätöautomatiikan osat, säätötavat ja säätömuodot Yksikkösäätimien ja keskitetyn valvontajärjestelmän käyttö lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätö tuloilman lämpötilan ja sisäilman laadun säätö kiinteistöautomaation aikaohjelmat kulunvalvontajärjestelmän käyttö hälytykset ja niiden kuittaus

15 Asiakasyhteistyö eri vuosiluokkien kanssa Asiakasyhteistyössä keskitytään ensisijaisesti toisen ja toissijaisesti kolmannen vuoden opiskelijoihin. Toisena opiskeluvuonna painopiste on kiinteistönhoitajan kausiluonteisissa töissä niin kiinteistön yleishoito ja valvonta kuin LVIjärjestelmien hoito tutkinnon osissa. Kolmantena opiskeluvuonna projektit ovat laajempia ja pitkäkestoisempia sekä enemmän itsenäistä työotetta vaativia. Pääosalla opiskelijoita on tällöin ajokortit ja monella myös oma auto. Ensimmäisen vuoden opiskelijat Toisen vuoden opiskelijat Kolmannen vuoden opiskelijat 15 Joustavuutta oppimiseen -hanke

16 Asiakasyhteistyö vuoden aikaikkunassa Lokakuussa (10) ennen opiskelijoiden syyslomaa suunnitellaan ja sovitaan lumiseen aikaan sijoittuvat projektit. Talviajan työt 10 2 Helmikuussa (2) ennen opiskelijoiden talvilomaa suunnitellaan ja sovitaan kevääseen ja alkukesään sijoittuvat projektit. Loppusyksyn työt Alkukevään työt Toukokuussa (5) ennen opiskelijoiden kesälomaa suunnitellaan ja sovitaan heti kesäloman jälkeen elokuussa alkavat projektit. Kiinteistöpalvelualalle luonnollisena ominaispiirteenä alalla toimivien NY-yritysten tulee varautua ja olla valmiita tarjoamaan työtä myös päivän tai viikon varoitusajalla. Loppukesän ja alkusyksyn työt Loppukevään ja alkukesän työt 5 16 Joustavuutta oppimiseen -hanke

17 Pienurakkasopimukseen perustuva asiakasyhteistyö Pienurakkasopimukseen perustuva asiakasyhteistyö liittyy useimmiten kiinteistöpalveluyrityksen asiakkaitten tarvitsemiin projektiluonteisiin tarpeisiin. Seuraavassa on kuvaus tällaisista töistä: Syksyllä Pienmaalaus- ja korjaustyöt ulkona (aidat, katokset, vajat, tolpat) Kalusteiden siirrot ja muutot Lehtien nosto Pensaiden alasleikkaus Tasakattojen kattokaivojen puhdistus, tarkastus ja kylmäbitumitiivistys Räystäskourujen ja syöksytorvien puhdistus ja toiminnan tarkastus Salaojien ja salaojakaivojen toiminnan tarkastus ja kaivojen puhdistus Korvausilmaventtiileiden suodattimien puhdistus ja vaihto Ilmanvaihtoventtiileiden puhdistus ja säätäminen suunniteltuihin arvoihin Huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto ja koneiden puhdistus Patteriventtiileiden huolto ja säätäminen suunniteltuihin arvoihin Vesilukkojen puhdistus ja desinfiointi Talvella Lumenpudotus kattolipoilta Huonelämpötilojen mittaaminen ja raportointi Vesikalusteiden huolto (virtaamat, vaihtimet, laskuputki, sulkulevy ) Keväällä Hiekanpoisto Pihanpesu Pensaiden alasleikkaus Kalusteiden siirrot ja muutot Lumityön vaurioittamien pihavarusteiden korjaukset Irronneiden betonikivireunusten liimaaminen Pienmaalaus- ja korjaustyöt ulkona (aidat, katokset, vajat, tolpat) Aitojen, tolppien ja muiden talovarusteiden oikaisu ja korjaukset Talvella vaurioituneiden pellitysten korjaaminen ja uusiminen Tasakattojen, kattokaivojen puhdistus, tarkastus ja kylmäbitumitiivistys Räystäskourujen ja syöksytorvien puhdistus ja toiminnan tarkastus Salaojien ja salaojakaivojen toiminnan tarkastus ja kaivojen puhdistus Vesilukkojen puhdistus ja desinfiointi Kalusteventtiileiden toiminnan testaus 17 Joustavuutta oppimiseen -hanke

18 Kiinteistöpalvelusopimukseen perustuva asiakasyhteistyö Kiinteistöpalvelusopimukseen perustuva yhteistyö on opiskelijoille erityisen mieleen painuva ja opettava asiakastyömuoto. Moni kiinteistönhoidon sopimustehtävä edellyttää niin tiivistä asiakaskohteessa käyntiä ja työskentelyä, että opiskelijoiden koulupäivän tulee joustaa sekä alku- että loppupäästä. Parhaimmillaan asiakkaana toimiva kiinteistöpalveluyritys ostaa asiakaskohteeseen opiskelijatyönä toteutettavaa kiinteistönhoitoa, jonka toteuttamiseen ja valvontaan osallistuu kohteen oma kiinteistönhoitaja muun oman työnsä ohessa. Yksinkertaisin esimerkki kiinteistöpalvelusopimukseen perustuvasta opiskelijayhteistyöstä voisi olla liputus ja lipun hoito sekä ulkopuhtaanapitoon liittyvät hoitotehtävät. 18 Joustavuutta oppimiseen -hanke

19 Vielä tekemätöntä työtä osaamisalalla Pienurakkasopimuksen sopimusmalli tulisi keventää ja räätälöidä soveltuvaksi opiskelijatyölle. Kiinteistöpalvelusopimuksen sopimus-, sopimusohjelma- ja palvelukuvausmallit tulisi räätälöidä soveltuviksi pienimuotoiseen kiinteistöpalveluun. 19 Joustavuutta oppimiseen -hanke

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Case-storyt oppilaitoksista

Case-storyt oppilaitoksista a t s u t e p o - os an a Case-storyt oppilaitoksista NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrityskylä NY Mitä ihmiset tekevät? 2 NY Vuosi yrittäjänä www.ny-yritys.fi 4 Case-storya oppilaitoksista NY Vuosi yrittäjänä

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA

YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA Mervi Manelius YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA Case OSAO/Pikisaaren yksikkö YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Joustavasti oppien ammattiin

Joustavasti oppien ammattiin Työvaltainen oppiminen ja Attointegraatio Nuori Yrittäjyys Modulointi Joustavasti oppien ammattiin MUOVIALAN OPETUS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISEKSI JA KESKEYTTÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot