Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos

2 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Yli 70 % Suomen kansallisvarallisuudesta perustuu rakennettuun ympäristöön. Kiinteistö- ja rakennusklusterin toiminnan arvo yltää tukipalveluineen vuositasolla arvioituna noin 50 miljardiin euroon. Kiinteistö- ja rakennusalan toiminta työllistää joka viidennen suomalaisen, yli ihmistä ja tuottaa 20 prosenttia maamme verotuloista. Kiinteistöpalveluita edustavat kiinteistönhoito-, puhdistus- ja siivouspalvelu- sekä toimitilapalveluja tarjoavat palvelujen tuottajat ja isännöinti- sekä kiinteistönomistajatyönantajat. Yleisenä kehityssuuntana on kiinteistöpalvelualan monimuotoistuminen, mikä on lisännyt ja lisää edelleen uudentyyppisten palveluiden tarvetta. Kiinteistöpalveluja tuottavilla toimialoilla toimii yli 6000 yritystä. Alan palvelujen tuottajien määrä on kasvanut vauhdilla viimeisten vuosien aikana johtuen toimintojen ulkoistamisesta ja yhtiöittämisistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, uusien palvelutuotteiden esiinmarssista sekä lainsäädäntömuutoksista esimerkkinä kotitalouden verovähennykset. Yli 75 prosenttia kiinteistöalan työntekijöistä toimii kiinteistöpalveluita tuottavilla toimialoilla, loput muussa kiinteistötoiminnassa. Kiinteistöpalvelut ovat osa kiinteistö- ja rakennusklusteria. Klusteriin kuuluvat kiinteästi toisiaan täydentäen rakentaminen, talotekniikka ja kiinteistöpalvelut. Nykypäivän asumiselle ja teolliselle toiminnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, joihin kiinteistöpalvelualan on vastattava. Kiinteistöpalvelualan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kiinteistön käyttäjille tilojen käyttötarkoitukseen sopivat, turvalliset ja terveydellisesti hyväksyttävät olosuhteet käyttökustannuksiltaan kohtuullisella tasolla. Kiinteistöpalveluala on nimensä mukaisesti palveluala, jossa toiminnan keskipisteenä on asiakas, tilojen käyttäjä. Kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan asiakasryhmät ja heidän tarpeensa voivat vaihdella. Esimerkkeinä hoidettavista kiinteistöistä voivat olla vaikkapa asuinkerrostalot, julkiset rakennukset, toimisto- ja liikekiinteistöt sekä erilaiset liikennepaikat. Alalla tarvittavan palveluosaamisen kannalta onkin tärkeää ymmärtää erilaisten asiakkaiden tarpeet ja heille tarjottavien palvelutuotteiden sopivuus. Kiinteistöjen teknistyminen on ollut nopeaa. Nykyaikaisissa kiinteistöissä on käytössä useita käyttöolosuhteita ja energiatehokkuutta parantavia teknisiä järjestelmiä, joiden käyttö ja kunnossapitäminen vaativat vahvaa teknistä osaamista. Kiinteistön elinkaaren myötä sen käyttötarkoitus saattaa muuttua useaan kertaan. Samalla kiinteistön tiloja voidaan muutella ja sen teknisten järjestelmien tasoa nostaa. Myös alalla käytettävät työvälineet ovat kehittyneet ja nostaneet työn tehokkuutta sekä lopputuloksen laatua. Työvälineiden oikea käyttö ja kunnossapito vaativat myös vahvaa teknistä osaamista. Kiinteistön ylläpitoon käytetään paljon energiaa ja kiinteistönhoidon toiminnoista syntyy runsaasti erilaisia jätteitä, joten alalla on erityisen tärkeää toimia oikein kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Energian käytön optimointi ja käytöstä poistuvien materiaalien sekä syntyvien jätteiden kierrätys ja käsittely korostuvat toimialalla.

3 2 Kiinteistöpalvelualalle tyypillisten laajojen tehtäväkokonaisuuksien vuoksi työnantajat odottavat työntekijöiltä laajaa alan yleisnäkemystä. Toisaalta monet alan työtehtävistä perustuvat entistä vaativampaan erityisosaamiseen. Tämä edellyttää työntekijöiltä valmiutta oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja halua uusien välineiden ja menetelmien kokeilemiseen ja hyödyntämiseen. Kiinteistöpalvelualalla arvostetaan työntekijöitä, jotka ovat oma-aloitteisia ja työhönsä sitoutuneita. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät, että työntekijät kykenevät itsenäiseen ongelmien ratkaisuun ja työskentelyyn, kantavat vastuun omasta työstään ja osaavat arvioida kriittisesti oman työnsä laatua. Heiltä vaaditaan myös vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä työskennellä vastuullisesti työyhteisön jäsenenä. Oleellinen osa alan ammattilaisen ammattitaitoa on kyky soveltaa tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa.

4 3 2 KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 KIINTEISTÖNPALVELUALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito jota hän kehittää jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja ottaa huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä kiinteistöpalvelualan yrityksissä, alan ammattilaisen on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. Kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, koska toimiala on työturvallisuudeltaan haastava. Alalla korostetaan turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostavaa työturvallisuuskulttuuria. Ympäristötietoisuus kiinteistöpalvelualalla edellyttää perustutkinnon suorittaneelta uusia tietoja esimerkiksi jätehuollon organisoinnista, eri aineiden kierrätyksestä ja kiinteistön käyttöön liittyvien ratkaisujen energiataloudellisuudesta. Kiinteistöpalvelualalla toimivat henkilöt osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan tilanteessa, jossa kaikki alan työtehtävissä tarvittava tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä sähköisenä. Tällaisen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen tehokasta hyödyntämistä. Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus asettavat alalla toimijoille lisäksi muita haasteita. Tärkeitä kansainvälistymiseen ja monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen liittyviä taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, erilaisista kulttuureista tulevien henkilöiden kohtaaminen, palveluasenne ja erilaisiin oloihin mukautuminen. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa opiskelija erikoistuu kiinteistönhoitajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Hankittuaan työkokemusta hän voi suorittaa ammattitutkinnon tai jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa, kohta 1.3.

5 4 Kiinteistönhoidon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Hänellä on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Hän kykenee arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset. Hän osaa käyttää alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistöhoitajan työssä käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Kiinteistönhoitajalla voi olla erityisosaamista muun muassa ilmanvaihtokoneiden huollosta, kiinteistön toimintakunnon arvioinnista, kiinteistöautomaation käyttämisestä, rakennustekniset korjaustöistä, ulkoalueiden hoidosta, LV-järjestelmien huollosta, nuohouksesta ja ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. Toimintaympäristönä ovat erilaiset kiinteistöt. Oman erityispiirteen toimintaympäristöön antavat tilojen käyttäjät, jotka ovat usein läsnä työn aikana. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Hän tekee palvelutehtäviä laadukkaasti ja lisää siten omalla toiminnallaan kiinteistöpalvelualan arvostusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ).

6 5 1.2 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, 120 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssä oppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 10 ov Kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 20 ov LVI-järjestelmien hoito, 20 ov Lisäksi valittava 40 ov laajuisesti tutkinnon osia kohdista Toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja Ylläpitosiivous, 20 ov Perussiivous, 20 ov Lisäksi valittava 40 ov laajuisesti tutkinnon osia kohdista 4.2, Kaikille valinnaiset tutkinnon osat IV-Koneiden huolto, 10 ov Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 10 ov Rakennusaikainen puhtaanapito, 10 ov Toimistopalvelut, 10 ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 10 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 10 ov Asuinkiinteistöjen puhtaanapito, 10 ov Ulkoalueiden hoito, 10 ov Koneiden käsittely, 10 ov Kosteiden tilojen puhtaanapito, 10 ov Teollisuuslaitosten puhtaanapito, 10 ov LV-järjestelmien huolto, 10 ov Nuohous, 10 ov Liikennevälineiden puhtaanapito, 10 ov Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito, 10 ov Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottavat kiinteistöpalvelujen tutkinnon osat

7 6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov Lukio-opinnot, 0 10 ov 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa NÄYTTÖTUTKINNOSSA 4. Ammatilliset tutkinnon osat 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 4.2 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja Kiinteistön yleishoito ja valvonta LVI-järjestelmien hoito Lisäksi valittava neljä tutkinnon osaa kohdista Tutkinnon osat ja vastaavat kahta osaa. 4.3 Toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja Ylläpitosiivous Perussiivous Lisäksi valittava neljä tutkinnon osaa kohdista 4.2, 4.4 Tutkinnon osat ja vastaavat kahta osaa. 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat IV-Koneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusaikainen puhtaanapito Toimistopalvelut Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Kosteiden tilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto Nuohous Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

8 7 NÄYTTÖTUTKINNOSSA 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 20 ov 5.1Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov 1 ov 1 ov 2 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov

9 8 Kiinteistönpalvelualan ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä kiinteistöpalvelujen perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta.

10 9 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET 1- lukuvuosi 2 - lukuvuosi 3 - lukuvuosi jakso 1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 2 ov LVI-järjestelmien hoito, 1 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot, pakolliset: Matematiikka 1, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat: Tieto- ja viestintätekniikka 1, 1 ov Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 1 ov, Näyttö Kiinteistöautomaation käyttäminen, 1 ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 1 ov Ulkoalueiden hoito, 1 ov LVI-järjestelmien hoito, 2 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot, pakolliset: Matematiikka 2, 1 ov Kemia, 1 ov IV-koneiden huolto, 1 ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 2 ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 1 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 1 ov LVI-järjestelmien hoito, 2ov, Näyttö Ammattitaitoa täydentävät opinnot, pakolliset: Ruotsin kieli, 1 ov 1- lukuvuosi 2 - lukuvuosi 3 - lukuvuosi jakso 2 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2ov Rakennustekniset korjaustyöt, 1ov LVI järjestelmien hoito, 2ov IV - koneiden huolto, 2 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 2ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 2ov IV - koneiden huolto, Työssäoppimassa, 2 ov LVI järjestelmien hoito, Työssäoppimassa,6ov Yhteiset opinnot, pakolliset Äidinkieli 1, 1ov Vapaasti valittavat Tieto- ja viestintä 2, 1ov LVI järjestelmien hoito, 1ov Liikunta 2, 0,5ov Terveystieto2, 0,5 ov Työssäoppiminen yhteensä 8ov Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 1ov tulityö/ea-työturvallisuuskortti

11 10 1- lukuvuosi 2 - lukuvuosi 3 - lukuvuosi jakso 3 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2ov IV - koneiden huolto, 2 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 2ov Ulkoalueiden hoito, 2ov, Näyttö Rakennustekniset korjaustyöt, 2ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 1ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 1 ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 3ov, Näyttö LVI järjestelmien hoito, 1ov IV koneiden huolto, 2ov Yhteiset opinnot: Äidinkieli 2, 1ov Liikunta1, 0,5ov Terveystieto1, 0,5ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, To: 1 ov LVI - järjestelmien hoito, 1ov Englanti 2, 1ov Matematiikka 3, 1ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 1ov tulityö/ea-työturvallisuukortti 1- lukuvuosi 2 - lukuvuosi 3 - lukuvuosi jakso 4 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen To:2ov Kiinteistöautomaation käyttäminen To: 2ov IV - koneiden huolto, TO: 2ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, To: 4ov Ulkoalueiden hoito, To: 2ov LVI - järjestelmien hoito To:4ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, To:4ov Rakennustekniset korjaustyöt To: 2ov Ulkoalueiden hoito, To: 2ov Yhteiset opinnot Työssäoppiminen yht. 8ov Työssäoppiminen yht. 8ov Työssäoppiminen yht: to 8ov

12 11 1- lukuvuosi 2 - lukuvuosi 3 - lukuvuosi jakso 5 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 1ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 1ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 2ov Ulkoalueiden hoito, 2ov Äidinkieli 3, 1ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 2ov, Näyttö iv-koneiden huolto, 1ov Äidinkieli 4, 1ov Ulkoalueiden hoito, 1ov Vapaasti valittavat, 2 ov Taide- ja kulttuuri, 1ov Yhteiset opinnot, pakolliset Fysiikka, 1ov Englanti1, 1ov Vapaasti valittavat, 2 ov Yhteiset valinnaiset, 1ov Vapaasti valittavat, 1 ov Päättötyö Yhteiset valinnaiset, 2ov Yhteiset valinnaiset, 1ov Yhteensä 40 ov 40 ov 40 ov TO yhteensä 8 ov 8 ov 16 ov

13 12 Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaslähtöinen kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 10 ov Kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja: Kiinteistön yleishoito ja valvonta 20 ov LVI - järjestelmien hoito 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat: IV - koneiden huolto, 10 ov Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 10 ov Rakennusaikainen puhtaanapito, 10 ov Toimistopalvelut, 10 ov Kiinteistöautomaation käyttäminen, 10 ov Rakennustekniset korjaustyöt, 10 ov Ulkoalueiden hoito, 10 ov Koneiden käsittely, 10 ov Kosteiden tilojen puhtaanapito, 10 ov LV - järjestelmien huolto, 10 ov Nuohous, 10 ov Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 10 ov Yhteiset aineet ov 1. lk 8 ov Pakolliset Äidinkieli 1 Äidinkieli 2 Englanti 1 Matematiikka 1 Fysiikka Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Terveystieto 1 Liikunta 1 Yhteiset valinnaiset Liikunta 3 / Monipuolinen liikunta 1 Matematiikka / Laskutaito vahvaksi Taide ja kulttuuri / Omat taidetyöt Ranskan alkeet (7 ov) 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 0,5 ov 0,5 ov (1 ov) 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 2. lk 6 ov Pakolliset Äidinkieli 3 Englanti 2 Matematiikka 2 Terveystieto 2 Liikunta 2 Kemia Yhteiset valinnaiset Espanjan jatkokurssi Liikunta 4 / Monipuolinen liikunta 2 Työelämätieto Ympäristötieto Yritystoiminnan perusteet (5 ov) 1 ov 1 ov 1 ov 0,5 ov 0,5 ov 1 ov (1 ov) 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov

14 13 3. lk 6 ov Pakolliset Äidinkieli 4 Matematiikka 3 Ruotsi Taide- ja kulttuuri Yhteiset valinnaiset A) Tekniikan englanti ja Kulttuurien tuntemus B) Tekniikan englanti ja Matematiikkaa jatko-opintoihin C) Liikunta 5 ja Liikunta 6 D) Liikunta 5 ja Kulttuurien tuntemus (5 ov) 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov (2 ov) 2 ov 2 ov 2 ov 2 ov Vuosi ja jaksotaulukko suunnitelma Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 20 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi jakso jakso 2 2 jakso jakso 4 4 to 4 to jakso 5 1 1, Näyttö Asiakaslähtöinen kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 10 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi jakso 1 2 1, Näyttö jakso 2 2 jakso 3 2 jakso 4 2 to jakso 5 1 Rakennustekniset korjaustyöt, 10 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi jakso 1 1 jakso jakso jakso 4 2 to jakso 5

15 14 LVI järjestelmien hoito 20 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi jakso , Näyttö jakso to jakso jakso 4 6 to jakso 5 Kiinteistöautomaation käyttäminen 10 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi jakso 1 2, Näyttö jakso 2 1 jakso 3 1 jakso 4 2 to 2 jakso 5 2 IV koneiden huolto, 10 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi jakso 1 jakso to jakso 3 2 jakso 4 2 to jakso 5 2 Ulkoalueiden hoito, 10 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi jakso 1 1 jakso 2 jakso 3 2, Näyttö jakso 4 2 to 2 to jakso Tiedot taulukoista: 90 ov Laadittu: 1 vuosi yhteensä: 27ov 2 vuosi yhteensä: 30ov 3 vuosi yhteensä: 33ov yhteensä 90 ov To- tunnit - vuosi 1: 8 ov To- tunnit - vuosi 2: 8 ov To- tunnit - vuosi 3: 16 ov To- tunnit kaikki yht. 32 ov Näyttöjä yht. 5 kpl

16 15 4 KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OSAT, 90 ov, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KIINTEISTÖNHOITOALAN KOULUTUSOHJELMAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 10ov. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Selvittää asiakaskohteen palvelusopimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt Suunnitella työssään kohtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet Kohdata kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään Käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa Selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjota hänelle palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja Havainnoida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta Käynnistää tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuottajalla ja tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua asiakkaalle Tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi Huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat Opastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta Raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Huomioida kestävän kehityksen eri vaiheet kiinteistönhoidossa

17 16 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 10ov Toteutussuunnitelma PROJEKTI LAAJUUS, OV LUKUVUOSI JAKSO Ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Selvittää asiakaskohteen palvelu sopimuksiin liittyvien palvelu ja laatukuvausten sisällöt Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Oman työn suunnittelu ja palvelutilanteisiin valmistautuminen Tehtävien ja asiakaspalvelutilanteiden tunteminen 2ov 1 1 Terveystieto 1 Liikunta 1 Kohdata asiakkaat ja sidosryhmät Hallita viestintä tavat ja menetelmät 2ov 1 2 Äidinkieli 1 Äidinkieli 2 Matematiikka1 Tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta Työturvallisuustietous EA - työturvallisuuskorttikoulutus 2ov 1 3 Kiinteistön tilapäisjärjestelyt Työssäoppiminen työkohde ja asiakkaat 2ov 1 4 Raportit Kestävä kehitys kiinteistönpidossa, Ulkotilat sisältö ja tehtävät 1ov 1 5 Fysiikka Näyttö 1ov 2 1

18 17 Projektit: asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen10ov 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 1ov, 1 Opiskelun ryhmäytyminen, asiakaslähtöinen palvelu, esiintyminen. Selvittää asiakaskohteen palvelusopimuksiin liittyvien palvelu ja laatukuvausten sisällöt. Oman työn suunnittelu ja palvelutilanteisiin valmistautuminen. Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2ov, 2 Tehtävien ja asiakaspalvelutilanteiden tunteminen. Kohdata asiakkaat ja sidosryhmät, viranomaiset, asiakaspalvelutilanteet ja tehtävät, työhön valmentautuminen Hallita viestintätavat ja menetelmät Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2ov, 3 Tunnistaa kiinteistön viihtyisyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Ryhmässä työskentely sisätyöt ulkotyöt, maalaus, siivous, ylläpito, huolto, kunnossapito, yleiset sopimukset. Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 1ov, 4 Työturvallisuus, henkilökohtaiset työturvallisuusvälineet ja käyttö. Tulityökorttikoulutus, työturvallisuuskortti- Ea korttikoulutus. Kiinteistön tilapäisjärjestelyt Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 1ov, 5 Kestävä kehitys kiinteistönpidossa Ulkotilat sisältö ja tehtävät Raportointi ja muistioiden laatiminen Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2ov, 6 Työssäoppiminen Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 1ov, 7 Näyttö

19 18 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Oppiminen ja opetus tapahtuvat pääasiassa oppilaitoksen luokkahuoneissa ja työsaleissa sekä ulkona. Osa kiinteistössä tehtävistä työsuorituksista voi tapahtua myös työssäoppimisena työpaikoilla. Osaamisen arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRTEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja palvelutilanteeseen valmistautuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna asiakastilanteen etenemisen vaiheittainheet saamansa tiedon perusteella heet ja asettaa kullekin vaiheelle suunnittelee asiakastilanteen vai- suunnittelee asiakastilanteen vai- tavoitteen tunnistaa tilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin tunnistaa tilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin tunnistaa tilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin Työn kokonaisuuden hallinta toimii palvelutilanteessa palvelusopimusten ja laatukuvausten sopimusten ja laatukuvausten sopimusten ja laatukuvausten toimii palvelutilanteessa palvelu- toimii palvelutilanteessa palvelu- mukaisesti mukaisesti mukaisesti Taloudellinen ja laadukas toiminta havainnoi kiinteistön toimintakuntoa. havainnoi kiinteistön toimintakuntoa ja raportoi havaitsemistansa puutteista. havainnoi kiinteistön toimintakuntoa ja pyrkii poistamaan havaitsemansa puutteet.

20 19 ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRTEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 materiaalin hallinta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Sähköisten järjestelmien käyttäminen käyttää sähköisiä järjestelmiä hyödyntää työssään sähköisiä tiedonhaussa ja yhteydenpidossa tehtävänsä edellyttämiin si- asiakaskohteesta ja pitäessään järjestelmiä etsiessään tietoa dosryhmiin. yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin. hyödyntää työssään sähköisiä järjestelmiä etsiessään tietoa asiakaskohteesta ja raportoidessaan sekä pitäessään yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRTEERIT 3. Työn perustana Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 olevan tiedon hallinta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Sopimusten ja yleisten laatuvaatimusten noudattaminen hakee tietoa työalueen raporteista ja toimii ohjeistettuna asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksien mukaisesti tietojärjestelmistä toimii asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksien mukaisesti toimii asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksien mukaisesti toimii kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista jakoa noudattaen toimii kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista jakoa noudattaen toimii kiinteistön vastuun- jakotaulukon mukaista jakoa noudattaen käyttää alan käsitteitä toimii yleisten kiinteistön puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien laatuvaatimusten mukaisesti toimii yleisten kiinteistön puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien laatuvaatimusten mukaisesti ja hyödyntää työssään asiakaskohteelle laadittua huoltokirjaa Kiinteistöpalvelualan tehtävien tun- käsitteitä ja termejä tuntee kiinteistöpalvelualan teminen käyttää kiinteistöpalvelu- alan käsitteitä ja termejä käyttää kiinteistöpalvelu- alan käsitteitä ja termejä sekä osaa selittää niiden merkityksen asiakkaalle

21 20 tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteita tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteita jestelmien toimintaperiaatteita tietää kiinteistön teknisten jär- ja tuntee niissä käytettyjä laitteita ja materiaaleja teita ja ja tuntee niissä käytettyjä lait- materiaaleja tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja pystyy arvioimaan, onko tuotettujen kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen Sidosryhmien tunteminen tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät sekä niiden pääasialliset toimenkuvat. tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät sekä niiden toimivallan. tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät ja niiden toimivallan sekä tietää, miten ja missä yhteyksissä sidosryhmiin otetaan yhteyttä. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRTEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintai- Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 dot Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää desta vastaa toimintansa turvallisuu- riskejä työssään kehittää toimintaansa turvallisemmaksi. huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee toimintaohjeet hätäesiapu- ja paloturvallisuustilansiapu- ja paloturvallisuustilan- tuntee toimintaohjeet hätäenteissteissa noudattaa annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa suusohjeita ja vastaa osaltaan noudattaa annettuja turvalli- itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille omasta ja työyhteisön turvallisuudesta tuntee toimintaohjeet hätäensiapu- ja paloturvallisuustilanteissa noudattaa annettuja turvallisuusohjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakoivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työ- välineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vie huoltoon vialliset työvälineet vialliset käyttää turvallisesti ohjeiden käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja työmenetelmiä ja varmistaa mukaisia suojaimia, työvälineitä työ- välineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja työvälineet sekä arvioi työvälineiden soveltuvuutta kyseiseen työhön

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot