EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE /14-31 TARKISTUKSET Lausuntoluonnos (PE ) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajokorteista (uudelleen laadittu) Ehdotus direktiiviksi (KOM(2003) 621 C5-0610/ /0252(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Ehdotus lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 14 1 kohta 1. hylkää komission ehdotuksen; Nykyisessä muodossaan komission ehdotuksella on laajakantoisia vaikutuksia jäsenvaltioiden hallintoihin, ja ehdotuksesta aiheutuu lisäkustannuksia kansalaisille. Direktiiviehdotuksen tavoitteet väärentämismahdollisuuksien vähentäminen ja ajokorttien yhdenmukaistaminen eivät kuulu komission toimivaltaan, joten niitä ei voida saavuttaa ehdotetulla säännöksellä. AM\ doc PE /14-31

2 Ehdotus direktiiviksi Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 15 Johdanto-osan 3 kappale (3) Koska direktiivissä 91/439/ETY säädetään mahdollisuudesta antaa ajokortin voimassaoloaikaa koskevia kansallisia määräyksiä, eri jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia sääntöjä ja käytössä on yli 80 erilaista voimassa olevaa ajokorttimallia. Tämä aiheuttaa epäselviä tilanteita kansalaisille, lainvalvontaviranomaisille ja ajokorttihallinnosta vastaaville viranomaisille sekä johtaa joskus useita vuosikymmeniä sitten annettujen asiakirjojen väärentämiseen. Näistä syistä on tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa ajokorttien voimassaoloaikaa koskevat säännöt ja soveltaa niitä tämän direktiivin soveltamispäivän jälkeen annettaviin tai uusittaviin ajokortteihin. Poistetaan. Jäsenvaltioiden pitäisi edelleenkin voida päättää, asetetaanko ajokortin voimassaoloajalle rajoituksia vai ei. Ajokortin säännöllinen uusiminen ei ole myöskään välttämätöntä, ja se johtaisi vain valtavaan byrokratiaan, josta aiheutuisi rasitteita ajokortin haltijoille. Päinvastoin kuin eräissä EU:n ulkopuolissa maissa ajokortti ei ole myöskään mikään henkilöllisyystodistus, jota olisi säännöllisesti mukautettava uusimpiin standardeihin. Tämä olisi pikemminkin tehtävä yhdenmukaistamalla passien, viisumien ja oleskelulupien turvatunnuksia, kuten komissio on äskettäin ehdottanut. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 16 Johdanto-osan 4 kappale (4) Ajokorttiasiakirjan voimassaoloajan Poistetaan. rajoittaminen mahdollistaa ajokortin uusimisen säännöllisesti. Näin voidaan soveltaa uusimpia menetelmiä PE / /12 AM\ doc

3 väärentämisen estämiseksi ja toteuttaa ajokortin määräaikaisen uusimisen yhteydessä lääkärintarkastuksia tai muita jäsenvaltioiden määräämiä toimenpiteitä, kuten antaa teoriatietoja tai käytännön taitoja koskevaa lisäkoulutusta. Jäsenvaltioiden pitäisi edelleenkin voida päättää, asetetaanko ajokortin voimassaoloajalle rajoituksia vai ei. Ajokortin säännöllinen uusiminen ei ole myöskään välttämätöntä, ja se johtaisi vain valtavaan byrokratiaan, josta aiheutuisi rasitteita ajokortin haltijoille. Päinvastoin kuin eräissä EU:n ulkopuolissa maissa ajokortti ei ole myöskään mikään henkilöllisyystodistus, jota olisi säännöllisesti mukautettava uusimpiin standardeihin. Tämä olisi pikemminkin tehtävä yhdenmukaistamalla passien, viisumien ja oleskelulupien turvatunnuksia, kuten komissio on äskettäin ehdottanut. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 17 Johdanto-osan 5 kappale (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Selvyyden vuoksi lääkärintarkastusten määräaikojen olisi sovittava yhteen ajokortin uusimisen kanssa tapauksissa, joissa lääkärintarkastus on pakollinen, jolloin lääkärintarkastusten määräajat määräytyvät ajokortin voimassaoloajan mukaan. (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Jäsenvaltioiden pitäisi edelleenkin voida päättää ajokortin voimassaoloajasta. Ajokortin säännöllinen uusiminen ei ole myöskään välttämätöntä, ja se johtaisi vain valtavaan byrokratiaan, josta aiheutuisi rasitteita ajokortin haltijoille. AM\ doc 3/12 PE /14-31

4 Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 18 Johdanto-osan 6 kappale (6) Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimusten täyttyminen olisi tarkastettava tiettyihin luokkiin kuuluvien, matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävien ajoneuvojen kuljettajien osalta lääkärintarkastuksessa, joka suoritetaan ajokortin antamisen yhteydessä ja tämän jälkeen säännöllisesti kansallisten määräysten mukaisesti. On tarpeen yhdenmukaistaa näiden lääkärintarkastusten määräajat, jotta voidaan vaikuttaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteutumiseen, välttää kilpailun vääristyminen ja ottaa huomioon kyseisten ajoneuvojen kuljettajien vastuu. (6) Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimusten täyttyminen olisi tarkastettava tiettyihin luokkiin kuuluvien, matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävien ajoneuvojen kuljettajien osalta lääkärintarkastuksessa, joka suoritetaan ajokortin antamisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden voivat myös säätää, että kyseiset tarkastukset on suorittava säännöllisesti kansallisten määräysten mukaisesti. Olisi selvästi säädettävä, että jäsenvaltioiden pitäisi edelleenkin voida päättää tarkastusten tarpeellisuudesta ja niiden yksityiskohdista. Tarkistus 19 Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) (6 a) Euroopan komission tavoitteena on teettää asiantuntijaryhmällä selvitys, jonka perusteella yksilöidään sellaiset sairaudet, jotka voivat heikentää ajokortin haltijan henkistä tasapainoa, kuten epilepsia, diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet (sairaudet, joista on jo olemassa tutkimuksia, jotka vahvistavat ajokyvyttömyyden), ja näin ollen vaikuttaa tämän kykyyn ajaa mopoa, moottoripyörää tai autoa. Tarkoituksena on erityisesti vahvistaa vähimmäisvaatimukset, joiden PE / /12 AM\ doc

5 nojalla jonkin sairauden katsotaan olevan esteenä ajoneuvon kuljettamiselle. Komission olisi varmistettava, että asiantuntijaryhmään kuuluu yksi tai useampi liikenneturvallisuuteen erikoistunut psykologi. Komission olisi asiantuntijaryhmän lopullisen raportin perusteella muutettava tätä direktiiviä ja sisällytettävä siihen liite, jossa luetellaan sairaudet, joiden katsotaan olevan esteenä ajoneuvon kuljettamiselle. Or. it Komissio on kutsunut koolle riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän, joiden tehtävänä on laatia selvitys tästä asiasta. Selvitykseen, jonka laatiminen on vielä kesken, pitäisi sisältyä maininta sellaisista sairauksista, jotka olisivat esteenä ajokortin saamiselle. Tarkistuksen esittäjä yhtyy komission tähän ongelmaan ottamaan lähestymistapaan, mutta korostaa, että lisäksi olisi varmistettava, että asiantuntijaryhmään kuuluu myös yksi tai useampi liikenneturvallisuuteen erikoistunut psykologi. Tarkistus 20 6 artiklan 3 kohdan johdantokappale 3. Jäsenvaltiot voivat omalla alueellaan hyväksyä seuraavat vastaavuudet: 3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä seuraavat vastaavuudet: Vastaavuuden pitäisi olla olennainen ja pakollinen osa ajokortin antamista koskevaa ehdotusta. A1-luokan ajoneuvot ovat liikkumiseen käytettäviä välineitä, jotka tarjoavat kohtuuhintaisen vaihtoehdon autolle sekä edistävät sosiaalista kanssakäymistä ja työllistymismahdollisuuksia. Nämä ajoneuvot (lähinnä monikäyttöisiä skoottereita) käyttävät vain kolmanneksen siitä tilasta, jonka auto käyttää liikenteessä, ja vain viidenneksen auton käyttämästä pysäköintitilasta; ne parantavat liikkuvuutta ruuhkaisilla kaupunkialueilla. Ajokortin saaneiden ajokokemus olisi otettava huomioon A1-luokan korttia myönnettäessä. Tilastot osoittavat, että tällä vastaavuudella ei ole kielteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja yleisesti ottaen kansalaiset suhtautuvat siihen myönteisesti. Niissä maissa, joissa tämä vaihtoehto on ollut käytössä, onnettomuuksien määrä liikenteessä olevia AM\ doc 5/12 PE /14-31

6 ajoneuvoja kohden on vähentynyt markkinoiden huomattavasta kasvusta huolimatta. Pienitehoiset moottoripyörät ovat siis autojen ohella turvallinen keino täydentää ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Samalla tämä luo perustan sille, että autoilijat paremmin ymmärtäisivät vaaralle alttiiden tienkäyttäjien kuten moottoripyöräilijöiden ajokäyttäytymistä. Tarkistus 21 6 artiklan 3 kohdan b alakohta b) kevyitä moottoripyöriä saa kuljettaa B- luokan ajokortilla. b) mopoja ja kevyitä moottoripyöriä saa kuljettaa B-luokan ajokortilla. Eurooppalaista ajokorttia koskevassa direktiivissä säädetään myös erilaisten ajokorttiluokkien vastaavuudesta (kuten B A1, A1 B1 jne.), joten on tarpeen lisätä myös B vastaavuus, koska mopoajokortti on sisällytetty yhteisön kehykseen. Tämä antaisi auton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin haltijalle mahdollisuuden ajaa pieniä mopedeja ilman rasittavaa byrokratiaa ja tutkintoja, kuten on jo käytäntö useissa EU:n jäsenvaltioissa. Tarkistus 22 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan 1 luetelmakohta A-luokka sillä edellytyksellä, että hakijalla on vähintään kolmen vuoden kokemus moottoripyörän kuljettamisesta A2-luokan ajokortilla ja että hän on läpäissyt 8 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritellyn erityisesti A-luokkaa koskevan ajokokeen; A-luokka; Komission ehdottama "ajotaitoa koskeva koe ja ajokoe" merkitsee moottoripyöräilylle tarpeetonta lisäestettä, jota ei voida hyväksyä, koska se vie aikaa ja rahaa. Koe ei ole myöskään johdonmukainen sen periaatteen kanssa, että ajoluvat annetaan portaittain niin, PE / /12 AM\ doc

7 että alaikäraja vaihtelee. Se on lisäeste ja epäoikeudenmukainen niille juuri kortin saaneille, jotka haluavat parantaa ajotaitoaan sitä mukaa kuin he etenevät portaittain annettavaan ajolupaan perustuvassa järjestelmässä. Jos komission ehdottama teksti hyväksytään, portaittaisen järjestelmän valitsevat henkilöt joutuvat suorittamaan kaksi tai kolme koetta, kun taas suoraan myönnettävän ajoluvan valitsevat henkilöt suorittavat vain yhden kokeen. Tarkistus 23 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan 1 luetelmakohta A-luokka; Poistetaan. Moottoripyöräkortin alaikärajaa olisi tarkasteltava muiden ajoneuvoluokkien edellyttämää alaikärajaa vasten. Alaikäraja kaikentehoisten henkilöautojen kuljettamiseen on 18 vuotta. Onnettomuustilastot osoittavat, että onnettomuusriski on suurin ikäryhmässä kaikissa moottoriajoneuvoluokissa. Tämä johtuu ajokokemuksen puuttumisesta, ja alaikärajan siirtäminen 21 vuoteen ainoastaan siirtäisi ongelman seuraavan ikäryhmään. Tarkistus 24 8 artiklan 1 kohdan c alakohta c) hakija on suorittanut hyväksytysti pelkän ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen, kun on kyse A2-luokan ajokortin hakijasta, jolla on vähintään kahden vuoden kokemus moottoripyörän kuljettamisesta A1-luokan ajokortilla; c) A2-luokan ajokortin hakija, jolla on vähintään kahden vuoden kokemus moottoripyörän kuljettamisesta A1-luokan ajokortilla; Tämä periaate on johdonmukainen portaittaisen moottoripyöräajoluvan kanssa. AM\ doc 7/12 PE /14-31

8 Tarkistus 25 8 artiklan 1 kohdan d alakohta d) hakija on suorittanut hyväksytysti pelkän ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen, kun on kyse A-luokan ajokortin hakijasta, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus moottoripyörän kuljettamisesta A2-luokan ajokortilla; tämä koe voidaan rajoittaa pelkästään osaan, joka koskee ajotapaa liikenteessä ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota liikkumiseen taajamien ulkopuolella sijaitsevilla teillä; d) A-luokan ajokortin hakija, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus moottoripyörän kuljettamisesta A2-luokan ajokortilla; Moottoripyöräkortin alaikärajaa olisi tarkasteltava muiden ajoneuvoluokkien edellyttämää alaikärajaa vasten. Alaikäraja kaikentehoisten henkilöautojen kuljettamiseen on 18 vuotta. Onnettomuustilastot osoittavat, että onnettomuusriski on suurin ikäryhmässä kaikissa moottoriajoneuvoluokissa. Tämä johtuu ajokokemuksen puuttumisesta, ja alaikärajan siirtäminen 21 vuoteen ainoastaan siirtäisi ongelman seuraavan ikäryhmään. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 26 8 artiklan 2 kohdan 1 2 alakohta 2. Jäsenvaltioiden antamien ajoneuvoluokkia AM, A1, A2, A, B, B1 ja B+E koskevien ajokorttiasiakirjojen voimassaoloaika on kymmenen vuotta; tätä voimassaoloaikaa sovelletaan [Lisätään päivämäärä, joka määritetään 17 artiklan 2 kohdassa] lähtien. Kyseisiä ajoneuvoluokkia koskevien ajokorttien voimassaoloaika on viisi vuotta, jos ne on annettu 65 vuotta täyttäneille kuljettajille. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa uusille kuljettajille annettavien ensimmäisten A- ja B-luokan ajokorttien voimassaoloajan kolmeen vuoteen, jotta näihin kuljettajiin voidaan soveltaa liikenneturvallisuutta erityisesti heidän kannaltaan parantavia toimenpiteitä. 2. Jäsenvaltioiden antamien ajoneuvoluokkia AM, A1, A2, A, B, B1 ja B+E koskevien ajokorttiasiakirjojen voimassaoloaika voi olla kymmenen vuotta; tätä voimassaoloaikaa sovelletaan [Lisätään päivämäärä, joka määritetään 17 artiklan 2 kohdassa] lähtien. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa uusille kuljettajille annettavien ensimmäisten A- ja B-luokan ajokorttien voimassaoloajan kolmeen vuoteen, jotta näihin kuljettajiin voidaan soveltaa liikenneturvallisuutta erityisesti heidän kannaltaan parantavia toimenpiteitä. PE / /12 AM\ doc

9 Jäsenvaltioiden antamien ajoneuvoluokkia C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 ja D1+E koskevien ajokorttien voimassaoloaika on viisi vuotta; tätä voimassaoloaikaa sovelletaan [Lisätään päivämäärä, joka määritetään 17 artiklan 2 kohdassa] lähtien. Kyseisiä ajoneuvoluokkia koskevien ajokorttien voimassaoloaika on yksi vuosi, jos ne on annettu 65 vuotta täyttäneille kuljettajille. Jäsenvaltioiden antamien ajoneuvoluokkia C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 ja D1+E koskevien ajokorttien voimassaoloaika voi olla viisi vuotta; tätä voimassaoloaikaa sovelletaan [Lisätään päivämäärä, joka määritetään 17 artiklan 2 kohdassa] lähtien. Ehdotus ajokorttien voimassaolon yleisestä rajoittamisesta olisi hylättävä. Jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää asiasta omien kokemustensa perusteella. Ei ole olemassa mitään tieteellistä pohjaa sille, että 65 vuotta täyttäneille annetun ajoluvan voimassaoloaika rajoitetaan viiteen vuoteen tai yhteen vuoteen, kun on kyse ryhmään 2 kuuluvista ajoneuvoista. Tämä johtaisi myös valtavaan byrokratiaan. Lisäksi voimassaolorajoitukset koskisivat automaattisesti myös sellaisia vanhempia ajokortin haltijoita, joiden kadonnut tai varastettu kortti on jouduttu korvaamaan uudella. Tämä olisi kohtuutonta. Komission ehdotus johtaisi siihen, että kukaan ei enää vaihtaisi korttia vapaaehtoisesti. Jos joku kuitenkin näin tekisi, häntä rangaistaisiin 10 vuoden aikarajalla, kun on kyse henkilöajoneuvokortista. Tämä tekisi tyhjäksi vuosikausien menestyksekkäät ponnistelut saada väestö vaihtamaan ajokorttinsa vapaaehtoisesti. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 27 8 artiklan 3 kohdan johdantokappale 3. Ajokortti voidaan uusia sen voimassaoloajan päättyessä seuraavin edellytyksin: 3. Jos jäsenvaltio käyttää edellä 2 kohdassa annettua mahdollisuutta, ajokortti voidaan uusia sen voimassaoloajan päättyessä seuraavin edellytyksin: Ehdotus ajokorttien voimassaolon yleisestä rajoittamisesta olisi hylättävä. Jäsenvaltioiden AM\ doc 9/12 PE /14-31

10 pitäisi voida päättää asiasta omien kokemustensa perusteella. Ei ole olemassa mitään tieteellistä pohjaa sille, että 65 vuotta täyttäneille annetun ajoluvan voimassaoloaika rajoitetaan viiteen vuoteen tai yhteen vuoteen, kun on kyse ryhmään 2 kuuluvista ajoneuvoista. Tämä johtaisi myös valtavaan byrokratiaan. Lisäksi voimassaolorajoitukset koskisivat automaattisesti myös sellaisia vanhempia ajokortin haltijoita, joiden kadonnut tai varastettu kortti on jouduttu korvaamaan uudella. Tämä olisi kohtuutonta. Komission ehdotus johtaisi siihen, että kukaan ei enää vaihtaisi korttia vapaaehtoisesti. Jos joku kuitenkin näin tekisi, häntä rangaistaisiin 10 vuoden aikarajalla, kun on kyse henkilöajoneuvokortista. Tämä tekisi tyhjäksi vuosikausien menestyksekkäät ponnistelut saada väestö vaihtamaan ajokorttinsa vapaaehtoisesti. Tarkistus 28 Liite II, kohta, 1 luetelmakohta erityiset vaaratekijät, jotka aiheutuvat muiden tien käyttäjien ja erityisesti vaaralle altteimpien osapuolten kuten lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja liikuntarajoitteisten kokemattomuudesta liikenteessä; erityiset vaaratekijät, jotka aiheutuvat muiden tien käyttäjien ja erityisesti vaaralle altteimpien osapuolten kuten lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, moottoripyöräilijöiden ja liikuntarajoitteisten kokemattomuudesta liikenteessä; Tilastot osoittavat, että kaksi kolmasosaa onnettomuuksista, joissa on mukana moottoripyörä ja auto, on autoilijan syytä. Luvut kertovat myös, että autoilijat, joilla on kokemusta moottoripyörällä ajamisesta, ovat harvemmin syyllinen osapuoli automoottoripyöräonnettomuuksissa. Tästä syystä ajokortin myöntämiseen liitettävä vaatimus, että muiden ajoneuvojen kuljettajien on oltava tietoisia kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen liikennekäyttäytymisestä, myötävaikuttaisi muiden kuin kuljettajalupaan liittyvien onnettomuuksien huomattavaan vähenemiseen. Tarkistus 29 Liite II, 5.1. kohta, 2 alakohta PE / /12 AM\ doc

11 Jos hakija suorittaa ajokokeen ajoneuvolla, jossa on automaattivaihteisto, tämä on merkittävä jokaiseen tällaisen kokeen perusteella annettavaan ajokorttiin. Tällaisella merkinnällä varustettuja ajokortteja saa käyttää ainoastaan sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, joissa on automaattivaihteisto. Jos hakija suorittaa ajokokeen ajoneuvolla, jossa on automaattivaihteisto, tämä on merkittävä jokaiseen tällaisen kokeen perusteella annettavaan ajokorttiin. Tällaisella merkinnällä varustettuja ajokortteja saa käyttää ainoastaan sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, joissa on automaattivaihteisto. Jos hakija suorittaa myöhemmin ajokokeen, jossa keskitytään pelkästään käsivälitteisellä vaihteistolla varustetun ajoneuvon vaihteiston käyttöön, tämä merkintä on poistettava. Vaikka automaattisella ja käsivälitteisellä vaihteistolla varustettujen ajoneuvojen vaihteistojen käytössä on eroja, ajokokeen suorittaminen myöhemmin myös käsivälitteisellä vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla ei saisi viedä yhtä paljon aikaa eikä aiheuttaa yhtä paljon kustannuksia kuin koko ajokokeen suorittaminen. Tällaisessa kokeessa olisi ainoastaan varmistettava, että hakija kykenee käyttämään turvallisesti käsivälitteistä vaihteistoa. Tarkistus 30 Liite II, 5.2. kohta, 1 alakohta 5.2. Ajotaitoa ja ajotapaa koskevassa kokeessa käytettyjen ajoneuvojen on oltava jäljempänä lueteltujen vähimmäisvaatimusten mukaisia. Jäsenvaltiot voivat säätää ankarammista vaatimuksista tai lisävaatimuksista Ajotaitoa ja ajotapaa koskevassa kokeessa käytettyjen ajoneuvojen on oltava jäljempänä lueteltujen vähimmäisvaatimusten mukaisia. Viimeinen säännös vaikuttaa ristiriitaiselta, sillä ainoana tavoitteena on oltava yhdenmukaistaminen. AM\ doc 11/12 PE /14-31

12 Tarkistus 31 Liite II, 5.2. kohta, 2 alakohta A1-luokka: Sivuvaunuton A1-luokan moottoripyörä, jonka moottorin sylinteritilavuus on vähintään 120 cm3 ja suurin rakenteellinen nopeus vähintään 90 km/h. A2-luokka: Sivuvaunuton A2-luokan moottoripyörä, jonka moottorin sylinteritilavuus on vähintään 375 cm3 ja moottorin teho vähintään 25 kw. A-luokka: Sivuvaunuton A-luokan moottoripyörä, jonka moottorin sylinteritilavuus on vähintään 600 cm3 ja moottorin teho vähintään 35 kw. A1-luokka: Sivuvaunuton A1-luokan moottoripyörä, jonka moottorin sylinteritilavuus on vähintään 120 cm3 ja suurin rakenteellinen nopeus vähintään 90 km/h. A2-luokka: Sivuvaunuton A2-luokan moottoripyörä, jossa on käsivälitteinen vaihteisto ja jonka moottorin teho on vähintään 25 kw tai jossa on automaattivaihteisto ja jonka moottorin teho on suurempi kuin 11 kw. A-luokka: Sivuvaunuton A-luokan moottoripyörä, jonka moottorin sylinteritilavuus on vähintään 600 cm3 ja moottorin teho vähintään 35 kw. Komission ehdotus ei ole autokoulujen ja kuljettajien kannalta käytännöllinen, lähinnä kustannus- ja oikeudenmukaisuussyistä. Autokouluilla on nykyisin vain kaksi erilaista koetta moottoripyöriä varten: A1-tyyppi ja sylinteritilavuudeltaan keskikokoiset moottoripyörät (yleensä cm 3 ). Eräissä jäsenvaltioissa käytössä oleva väliaikainen lupajärjestelmä perustuu pienitehoisempiin moottoreihin. Toisissa jäsenvaltioissa yleisimmät kaksipyöräiset moottoriajoneuvot ovat skoottereita, joiden sylinteritilavuus on cm 3 ja joita voidaan kuljettaa A2-luokan luvalla 18 vuoden iästä alkaen. Olisi todellinen este, jos hakijat joutuisivat suorittamaan tämän kokeen aivan toisentyyppisellä ajoneuvolla (eli moottoripyörällä, jonka sylinteritilavuus on yli 375 cm 3 ) sen sijaan, että he voisivat käyttää kaupunkiajoon tarkoitettua ajoneuvoa, usein omaa skootteriaan. Lisäksi mahdollisuus käyttää omaa ajoneuvoa koulutuksessa ja ajokokeessa vähentää hakijan kustannuksia ja lisää liikenneturvallisuutta, sillä hakija parantaa tietojaan ajoneuvosta, jota hän voi käyttää liikenteessä ajokortin saatuaan.. PE / /12 AM\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 2003/0252(COD) 16. maaliskuuta 2004 LAUSUNTO oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-, liikenne-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 20.12.2005 PE 350.189v01-01 TARKISTUKSET 69-217 Mietintöluonnos Mathieu Grosch ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 5. maaliskuuta 2004 PE 331.402/43-162 TARKISTUKSET 43-162 Mietintöluonnos (PE 331.402) Mathieu J.H. Grosch ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-,

Lisätiedot

Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta

Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta EUROOPAN KOMISSIO TIEDOTE Bryssel 18. tammikuuta 2013 Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta Eurooppalainen ajokortti otetaan käyttöön 19. tammikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 21.10.2003 KOM(2003) 621 lopullinen 2003/0252 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI ajokorteista (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

Lisätiedot

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta IP/03/1435 Bryssel 21.10.2003 EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) L 403/18 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajokorttidirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksia ajokortteihin 1.7.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. LT-luokan poistuminen LT-luokka (liikennetraktori) poistuu uuden ajokorttilain voimaantulohetkellä Nykyiseen LT-luokkaan kuuluvien

Lisätiedot

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 KOMISSION DIREKTIIVI 2009/113/EY, annettu 25 päivänä elokuuta 2009, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

1(7) LIITE I. L6e Kevyt nelipyörä (4) neljä pyörää ja käyttövoima 4 artiklan 3 kohdassa olevan luettelon mukaisesti

1(7) LIITE I. L6e Kevyt nelipyörä (4) neljä pyörää ja käyttövoima 4 artiklan 3 kohdassa olevan luettelon mukaisesti 1(7) Ajoneuvoluokka kevyt nelipyörä (luokka L6e) (ja sen alaluokat) vastaa ajokorttisäännöksissä tarkoitettua AM-luokan kevyttä nelipyörää. Raskaammat mönkijät ajoneuvoluokassa L7e edellyttävät ajokorttisäännöksissä

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 25..207 A8-0260/ Tarkistus Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0260/206 Mariya Gabriel Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 27. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2008/0045(COD) 24.6.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 14.11.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0041/1999 19/07/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: NEUVOSTON 23 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 1999 VAHVISTAMA YHTEINEN KANTA (EY) N:o.../99 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 9.12.2004 PE 350.193v01-00 TARKISTUKSET 13-50 Mietintöluonnos (PE 347.276v01-00) Ingo Schmitt ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen 1.7.2018 voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen Marjo Immonen Traficom @Immonmar Mikä on Traficom? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri-

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Latvialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta HE 21/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 3. maaliskuuta 2003 PE 314.760/3-23 TARKISTUKSET 3-23 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 314.760) Mathieu J.H.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Sisältö JOHDANTO Kuljettajaopetuksen tavoitteet Opetukselliset periaatteet Opetuksen järjestäminen käytännössä TEORIAOPETUS AJO-OPETUS OPETUSLUPA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 29. elokuuta 2001 PE 303.592/12-18 TARKISTUKSET 12-18 Lausuntoluonnos (PE 303.592) Heide Rühle Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

NUORISON TERVEYSTODISTUS

NUORISON TERVEYSTODISTUS t löydökset Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 1 (4) POTILASASIAKIRJOIHIN t löydökset Käytettävä ole käytettävä 2 (4) TUTKITULLE t löydökset Käytettävä ole käytettävä 3 (4) TUTKITULLE

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Ajokortin hankkiminen uudistuu

Ajokortin hankkiminen uudistuu Ajokortin hankkiminen uudistuu Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 31.5.2018 Tuire Simonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi ajokorttilaki ja uudet kuljettajantutkinnot 1.7.2018 alkaen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Nicola Danti Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD))

Nicola Danti Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD)) 5.2.2019 A8-0318/4 Tarkistus 4 Anneleen Van Bossuyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta Mietintö A8-0318/2018 Nicola Danti Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 36 ja 37 sekä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0128(COD) 20. lokakuuta 2003 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot