Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa, meriympäristön suojelukomitean 69. istunnossa ja meriturvallisuuskomitean 96. istunnossa esitettävästä kannasta meriliikenteen helpottamista koskevan MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen IV, SOLASyleissopimuksen II-2/13 ja II-2/18 sääntöön, paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön ja vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksymiseen FI FI

2 1. JOHDANTO PERUSTELUT Tämä komission ehdotus koskee Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa (FAL 40), IMO:n meriympäristön suojelukomitean 69. istunnossa (MEPC 69) ja IMO:n meriturvallisuuskomitean 96. istunnossa (MSC 96) vahvistettavaa unionin kantaa jäljempänä olevissa alaotsakkeissa erikseen esitettävään kuuteen muutokseen. 1.1 Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (FALyleissopimuksen) yleinen tarkistus Meriliikenteen helpottamiskomitea hyväksyi 39. istunnossaan (FAL 39) muutokset FAL-yleissopimuksen liitteeseen, jotta ne voitaisiin hyväksyä FAL 40:ssä, sen jälkeen kun FAL 35:ssä oli päästy yhteisymmärrykseen yleissopimuksen kattavasta tarkistuksesta, jotta voidaan varmistaa, että yleissopimuksessa otetaan riittävästi huomioon merenkulkualan nykyiset ja tulevat tarpeet, ja jotta sen määräyksiä voidaan uudenaikaistaa ottaen huomioon kehitys tiedon ja datan siirtämisessä sähköisesti sekä keskitetyn palvelupisteen periaate. Erityisen merkittäviä seikkoja EU:n kannalta on vaatimus viisumin numeron sisällyttämisestä tarvittaessa matkustajaluetteloihin ja ilmoitusmuodollisuuksien täyttäminen sähköisessä muodossa. FAL-yleissopimuksessa ja EU:n lainsäädännössä on edelleen eroavaisuuksia, jotka koskevat standardia (viranomaisten vaatimat tiedot, jotka on sisällytettävä miehistöluetteloon), standardia 2.23, standardia 3.10, standardia , standardia 3.45 ja suositeltavaa käytäntöä FAL-yleissopimuksen VIII artiklan mukaisesti sopimushallitusten on ilmoitettava tällaisista eroista IMO:n pääsihteerille. Nämä FAL-yleissopimuksen muutokset esitetään FAL 39:n raportin (FAL 39/16) liitteessä 1. FAL 39:n raportin 4.43 kohdassa todetaan, että nämä muutokset hyväksytään lopullisesti FAL 40:ssä. 1.2 Erityisaluevaatimuksia koskevat muutokset MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV olevissa 1 ja 11 säännössä Meriympäristön suojelukomitea tarkasteli 68. istunnossaan (MEPC 68), oliko sataman vastaanottolaitteiden saatavuudesta saatu riittävät ilmoitukset MARPOLyleissopimuksen liitteessä IV olevan 13 säännön mukaisesti, jotta Itämeren erityisaluetta koskevat määräykset voisivat tulla voimaan ja jotta voitaisiin määritellä alue, jonka osalta erityisaluemääräykset voisivat tulla voimaan ottaen huomioon, että ilmoituksen oli antanut ainoastaan kahdeksan yhdeksästä Baltian maasta. Katsottiin, että ilmoituksia oli saatu riittävästi ja että päivämäärät, jolloin asiakirjassa MEPC 68/10/2 määritelty erityisalue tulee voimaan, voitaisiin vahvistaa. Alueen ehdotetun määrittelyn todettiin poikkeavan MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV määritellystä alueesta, ja MARPOL-yleissopimuksen liitettä IV olisi siksi muutettava, jotta asiakirjassa MEPC 68/10/2 määritellyn mukainen erityisalueen uusi määritelmä voisi tulla voimaan. Nämä MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV olevien 1 ja 11 säännön muutokset esitetään asiakirjassa MEPC 69/3/3, ja ne on määrä hyväksyä lopullisesti MEPC 69:ssä, kuten MEPC 68 -raportin (MEPC 68/21) kohdassa todetaan. IMO:n sihteeristö toimitti muutosehdotukset 7. lokakuuta 2015 päivätyllä kiertokirjeellä nro FI 2 FI

3 3591 MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan mukaisesti, ja mukana oli myös ehdotus MEPC:n päätöslauselmaksi niiden lopullisesta hyväksymisestä. 1.3 Muutokset SOLAS-yleissopimuksen II-2/13 sääntöön MSC 95 hyväksyi SOLAS-yleissopimuksen II-2/13 sääntöön muutoksia, joilla otetaan käyttöön uusiin ro-ro-matkustaja-aluksiin ja muihin matkustaja-aluksiin, joiden matkustajamäärä on yli 36, sovellettavia vaatimuksia poistumisteiden arvioinnista evakuointianalyysin avulla jo varhain suunnitteluprosessissa. Analyysia käytetään, käytännön sanelemin rajoituksin, aluksen hylkäämisen yhteydessä, kun matkustajat ja miehistö liikkuvat tavanomaisesti poistumisteillä, mahdollisesti syntyvien tungosten toteamiseksi ja poistamiseksi ottaen huomioon, että miehistön saattaa olla tarpeen liikkua näitä reittejä pitkin eri suuntaan kuin matkustajat. Lisäksi analyysia on käytettävä osoittamaan, että poistumisjärjestelmät ovat riittävän joustavia, jotta otetaan huomioon, että tietyt poistumistiet, kokoontumisasemat, pelastusasemat tai pelastuslautat ja -veneet eivät välttämättä ole käytettävissä onnettomuuden vuoksi. Nämä muutokset esitetään asiakirjan MSC 95/22/Add.2 liitteessä 14. MSC 95:n raportin (MSC 95/22) kohdassa todetaan, että nämä muutokset hyväksytään lopullisesti MSC 96:ssa. 1.4 SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön yhdessä paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön lisättävän uuden 17 luvun kanssa tehtävät muutokset, jotka koskevat helikoptereiden laskeutumisalueita uusissa ro-ro-matkustaja-aluksissa SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 lukuun sisältyy helikopteritiloja koskevia vaatimuksia. Näillä SOLAS-yleissopimuksen muutoksilla on tarkoitus ottaa 22. päivästä kesäkuuta 2012 käyttöön IMO:n kiertokirjeessä MSC.1/Circ.1431 esitetyt suuntaviivat Guidelines for the approval of helicopter facility foam fire-fighting appliances, jotta kiertokirjeen määräykset olisivat pakottavia. Vaahdonkehitinjärjestelmän on näin oltava kyseisten suuntaviivojen mukainen. Muutokset hyväksyttiin meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa (MSC 92), jotta ne voitaisiin hyväksyä lopullisesti sen 93. istunnossa (MSC 93). Neuvosto hyväksyi 8. toukokuuta 2013 tämän MSC 93:ssa tapahtuvan lopullisen hyväksymisen suhteen päätöksen 2014/280/EU 1, jossa säädetään EU:n kannaksi hyväksyä SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön tehtävien muutosten lopullinen hyväksyminen. Lopullisessa hyväksymisvaiheessa MSC 93 kuitenkin päätti siirtää muutosluonnokset IMO:n aluksen järjestelmiä ja laitteistoja käsittelevän alakomitean (SSE 2) 2. kokoukseen lisätarkastelua varten. SSE 2:n kokouksen tulosten tullessa esiin SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön esitettyjen muutosehdotusten yhteydessä MSC 95 totesi, että SSE 2 oli myös laatinut paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön uuden luvun 17, joka koskee helikopteritilojen vaahtopalonsammutuslaitteita ja joka oli tarkoitus hyväksyä lopullisesti MSC 96:ssa. Koska paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön oli päätetty laatia uusi luku 17, SSE 2 pyysi MSC 95:tä tarkastelemaan, oliko SOLAS- 1 Neuvoston päätös 2014/280/EU, Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 93. istunnossa esitettävästä kannasta SOLAS-yleissopimuksen II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 sääntöön, hengenpelastuslaitteita koskevaan säännöstöön ja vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksymiseen (EUVL L 145, , s. 40). FI 3 FI

4 yleissopimuksen II-2/18 sääntöön luonnosteltuja muutoksia tästä syystä mukautettava niin, että ne hyväksyisi lopullisesti MSC 96 paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön uuden 17 luvun lopullisen hyväksymisen yhteydessä eikä MSC 95. Sen vuoksi SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön tehdyt muutetut muutokset sisältyvät taas tähän ehdotukseen neuvoston päätökseksi, koska MSC 96 tarkastelee niitä uudelleen, ja ne on määrä hyväksyä lopullisesti yhdessä paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön uuden 17 luvun kanssa. SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön tehtävien muutosten muutokset esitetään SSE 2/20 -raportin liitteessä 2. MSC 95:n raportin (MSC 95/22) kohdassa todetaan, että nämä muutokset hyväksytään lopullisesti MSC 96:ssa. Paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön uusi 17 luku esitetään MSC 95:n raportin (MSC 95/22/Add. 2) liitteessä 18 olevassa 2 kohdassa. MSC 95:n raportin (MSC 95/22) kohdassa todetaan, että kyseinen uusi luku hyväksytään lopullisesti MSC 96:ssa. 1.5 Automaattisia sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmiä koskeva paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön tarkistettu 8 luku Koska automaattisissa sprinklerijärjestelmissä esiintyy mineraalikertymistä tai -tukkeumista johtuvia vikoja, MSC 95 hyväksyi paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön 8 lukuun muutosluonnoksia, joiden mukaan on kiinnitettävä erityistä huomiota järjestelmän valmistajan toimittamiin veden laatueritelmiin sisäisen korroosion ja sprinklereiden tukkeutumisen estämiseksi. Tilauksia, tarkastuksia ja huoltoa koskevissa valmistajan ohjeissa on oltava eritelmät koko järjestelmän käyttöiän käytettävän veden laadusta ja veden laatua on aktiivisesti valvottava aluksella. Nämä muutokset esitetään asiakirjan MSC 95/22/Add.2 liitteessä 18 olevassa 1 kohdassa. MSC 95:n raportin (MSC 95/22) kohdassa todetaan, että nämä muutokset hyväksytään lopullisesti MSC 96:ssa. 1.6 Muutokset vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön IMO:n kunnonarviointijärjestelmässä (CAS-järjestelmässä) vahvistetaan puitteet vanhempien alusten tehostetulle tarkastukselle. Irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavassa laajennetussa katsastusohjelmassa (ESP-ohjelmassa) täsmennetään, miten tällainen tehostettu tarkastus tehdään. Koska CASjärjestelmässä käytetään ESP-ohjelmaa järjestelmän tavoitteen saavuttamiseen, siinä viitataan ESP-ohjelmaan tähän tarvittavana työvälineenä. Nämä ESP-säännöstön muutokset koskevat hyväksyttyihin laitoksiin liittyvän terminologian käytön yhdenmukaistamista säännöstössä. Ehdotetut muutokset ovat tekstinlaadinnallisia. Sen vuoksi MSC 95 päätti, että MSC 94:n raportin (MSC 94/21) liitteeseen 2 laaditaan oikaisu, jossa edellä mainitut muutokset sisällytettäisiin irtolastialusten ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua tarkastusohjelmaa koskevasta säännöstöstä vuonna 2011 annetun päätöslauselman MSC.381(94) alkuperäistekstiin. Nämä muutokset esitetään asiakirjan MSC 95/22/Add.2 liitteessä 15. MSC 95:n raportin (MSC 95/22) kohdassa todetaan, että nämä muutokset hyväksytään lopullisesti MSC 96:ssa. FI 4 FI

5 2. IMO:N MUUTOSTEN LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN 2.1 Muutosten lopullinen hyväksyminen Edellä kohdassa esitetyt muutokset hyväksyttiin meriliikenteen helpottamiskomitean 39. istunnossa syyskuuta 2014, IMO:n meriympäristön suojelukomitean 68. istunnossa toukokuuta 2015 ja IMO:n meriturvallisuuskomitean 95. istunnossa kesäkuuta 2015, ja ne on määrä hyväksyä lopullisesti meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa huhtikuuta 2016, IMO:n meriympäristön suojelukomitean 69. istunnossa huhtikuuta 2016 ja IMO:n meriturvallisuuskomitean 96. istunnossa toukokuuta Hyväksyntä Kun nämä kolme komiteaa ovat hyväksyneet kohdassa esitetyt muutokset, ne toimitetaan kyseessä oleville sopimuspuolille, jotta nämä voivat ilmaista hyväksyvänsä ne. 3. ASIAA KOSKEVA EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA EU:N TOIMIVALTA 3.1 Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (FALyleissopimuksen) yleinen tarkistus Jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa meriliikenteen hallinnollisia menettelyjä tekemällä tietojen lähettämisestä sähköisesti pakollista ja järkiperäistämällä ilmoitusmuodollisuuksia. Direktiivin liitteessä eritellyt ilmoitusmuodollisuudet on jaettu kolmeen luokkaan seuraavasti: A) unionin säädöksistä johtuvat ilmoitusmuodollisuudet, B) FALlomakkeet ja kansainvälisistä oikeudellisista välineistä johtuvat muodollisuudet ja C) mahdollinen asiaan kuuluva kansallinen lainsäädäntö. FAL-lomakkeiden käyttöä EU:ssa arvioidaan ja unionin säädöksissä ja FAL-lomakkeissa vaaditut tiedot kartoitetaan sen varmistamiseksi, että sähköisiä FAL-lomake-eritelmiä käytetään silloin, kun niitä on määrä käyttää. Direktiivin 7 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on hyväksyttävä FAL-lomakkeet ilmoitusmuodollisuuksien täyttämiseksi ja että 1. kesäkuuta 2015 alkaen ne saa jättää ainoastaan sähköisessä muodossa. Vaatimus, jonka mukaan viisumin numero on tarvittaessa sisällytettävä miehistö- ja matkustajaluetteloihin, asetetaan henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 liitteessä VI olevassa kohdassa (sisällytetty direktiivin 2010/65/EU liitteessä olevaan A.2 kohtaan). FAL-yleissopimuksen yleinen tarkistus vaikuttaisi näin ollen direktiiviin 2010/65/EU ja asetukseen (EY) N:o 562/ Erityisaluevaatimuksia koskevat muutokset MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV oleviin 1 ja 11 sääntöön Kysymys riittävistä satamarakenteista kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY 4 artiklan perusteella. Sitoumuksella päätöslauselman MEPC.200(62) 12 a säännön mukaisten sataman FI 5 FI

6 vastaanottolaitteiden tarjoamiseen on vaikutusta mainitun direktiivin asiasisältöön. Jos IMO hyväksyy MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen IV luonnostellut muutokset, jotka koskevat Itämeren osan erityisalueeksi nimeämisen voimaantulopäiviä, niistä tulee unionia sitovia. 3.3 Matkustaja-alusten evakuointianalyysiä koskevat muutokset SOLASyleissopimuksen II-2/13 sääntöön SOLAS-yleissopimuksen II-2/13 sääntö koskee poistumisteitä. MSC 96:ssa hyväksyttäviksi aiotut muutokset, joilla muutetaan SOLAS-yleissopimuksen II-2/13 sääntöä, vaikuttaisivat EU:n lainsäädäntöön matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY soveltamisen kautta. Sen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan A-luokan uusien matkustaja-alusten on kaikilta osin oltava vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisia. Direktiivi 2009/45/EY sisältää myös B-, C- ja D-luokan ro-ro-matkustaja-alusten poistumisteitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joista säädetään liitteessä I olevan II luvun B osan 6-1 kohdassa. 3.4 SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön yhdessä paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön lisättävän uuden 17 luvun kanssa tehtävät muutokset, jotka koskevat helikoptereiden laskeutumisalueita uusissa ro-ro-matkustaja-aluksissa Unioni on pannut täytäntöön helikoptereiden laskeutumisalueiden varaamista koskevat vaatimukset direktiivin 2009/45/EY liitteessä I olevan II-2 luvun säännöksillä. Erityisesti mainitun luvun B osan 18 säännössä säädetään, että helikopterikansilla varustettujen alusten on täytettävä SOLAS-yleissopimuksen II- 2 luvun G osan 18 säännön vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat tarkistettuina 1 päivänä tammikuuta Sen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan A-luokan uusien matkustaja-alusten on kaikilta osin oltava vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisia. Tämän johdosta direktiivissä 2009/45/EY säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat uusissa roro-matkustaja-aluksissa olevia helikoptereiden laskeutumisalueita, olisi tarkistettava, jos muutokset SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön hyväksytään lopullisesti. Lisäksi direktiivin 2009/45/EY liitteessä I olevan 2 säännön A osan II-2 luvussa päätöslauselmalla MSC.98(73) hyväksyttyä paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöä sovelletaan 1. päivänä tammikuuta 2003 tai sen jälkeen rakennettuihin B-, C- ja D- luokan aluksiin. Hyväksyttävät SOLAS-yleissopimuksen muutokset ja paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön lisättävä uusi 17 luku, joka MSC 96:n on määrä hyväksyä lopullisesti, vaikuttaisivat näin ollen direktiivissä 2009/45/EY säädettyihin helikoptereiden laskeutumisalueita koskeviin vaatimuksiin, koska ne rajoittavat näiden sääntöjen tarkistamista. 3.5 Automaattisia sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmiä koskeva paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön tarkistettu 8 luku Direktiivin 2009/45/EY liitteessä I olevassa automaattisia sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmiä koskevassa II-2 luvun A osan 8 säännössä edellytetään, että tällaiset järjestelmät ovat välittömästi käyttövalmiita ilman, että miehistön täytyy käynnistää ne. Sen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan A-luokan uusien matkustaja-alusten on kaikilta osin oltava vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisia. FI 6 FI

7 Lisäksi direktiivin 2009/45/EY liitteessä I olevan 8 säännön A osan II-2 luvussa päätöslauselmalla MSC.98(73), sellaisena kuin se on muutettuna, hyväksyttyä paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöä sovelletaan 1. päivänä tammikuuta 2003 tai sen jälkeen rakennettuihin B-, C- ja D-luokan aluksiin. Sen vuoksi paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön 8 luvun muutokset vaikuttaisivat EU:n lainsäädäntöön direktiivin 2009/45/EY soveltamisen kautta. 3.6 Muutokset vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön Yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 530/2012 tavoitteena on vahvistaa nopeutettu käyttöönottoaikataulu kyseisen asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen Marpol 73/78 -yleissopimuksen kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten soveltamiseksi yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin ja kieltää raskasöljyn kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla jäsenvaltioiden satamiin tai satamista. Kyseisessä asetuksessa velvoitetaan soveltamaan IMO:n kunnonarviointijärjestelmää (CAS) yli 15 vuoden ikäisiin yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin. Asetuksen 5 artiklassa vaaditaan, että tällaisten säiliöalusten on oltava CAS-järjestelmän mukaisia, ja kyseinen järjestelmä määritellään 6 artiklassa kunnonarviointijärjestelmäksi, joka on hyväksytty 27. huhtikuuta 2001 annetulla päätöslauselmalla MEPC 94(46), sellaisena kuin se on muutettuna 11. lokakuuta 2002 annetulla päätöslauselmalla MEPC 99(48) ja 4. joulukuuta 2003 annetulla päätöslauselmalla MEPC 112(50). Irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavassa laajennetussa katsastusohjelmassa (ESP) täsmennetään, miten tämä tehostettu tarkastus on tehtävä. Koska CASjärjestelmässä käytetään ESP-ohjelmaa välineenä järjestelmän tavoitteen saavuttamiseen, ESP-tarkastusten muutoksia sovelletaan suoraan ja automaattisesti asetuksen (EU) N:o 530/2012 kautta. Näin ollen ESP-säännöstöön tehtävät muutokset, jotka on määrä hyväksyä lopullisesti MSC 96:ssa, vaikuttavat EU:n lainsäädäntöön asetuksen (EU) N:o 530/2012 soveltamisen kautta. 3.7 Yhteenveto Ehdotettujen muutosten ja EU:n lainsäädännön väliset yhteydet huomioon ottaen komissio katsoo, että edellä mainittujen seitsemän muutoksen lopullinen hyväksyminen, jonka on määrä tapahtua FAL 40:ssä, MEPC 69:ssä ja MSC 96:ssa, kuuluu SEUT-sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla EU:n yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan siltä osin kuin kyseessä olevien kansainvälisten asiakirjojen lopullinen hyväksyminen vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden soveltamisalaa. Vaikka unioni ei olekaan IMO:n jäsen eikä kyseisten kansainvälisten välineitten sopimuspuoli, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltiot eivät saa ottaa itselleen velvoitteita, jotka todennäköisesti vaikuttavat perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi annettuihin EU:n sääntöihin, jollei jäsenvaltioita ole valtuutettu ottamaan tällaisia velvoitteita komission ehdotuksesta annetulla neuvoston päätöksellä. 4. PÄÄTELMÄT Tästä syystä komissio ehdottaa neuvoston päätöstä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa, meriympäristön suojelukomitean 69. istunnossa FI 7 FI

8 ja meriturvallisuuskomitean 96. istunnossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta kohdassa mainittuihin muutoksiin. FI 8 FI

9 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa, meriympäristön suojelukomitean 69. istunnossa ja meriturvallisuuskomitean 96. istunnossa esitettävästä kannasta meriliikenteen helpottamista koskevan MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen IV, SOLASyleissopimuksen II-2/13 ja II-2/18 sääntöön, paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön ja vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksymiseen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 9 kohdan, ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, sekä katsoo seuraavaa: (1) Merenkulkualalla toteutettavalla Euroopan unionin toiminnalla olisi pyrittävä parantamaan meriturvallisuutta ja suojelemaan meriympäristöä. (2) Kansainvälisen merenkulkujärjestön, jäljempänä IMO, meriliikenteen helpottamiskomitea, jäljempänä FAL, hyväksyi 39. istunnossaan muutoksia meriliikenteen helpottamista koskevaan yleissopimukseen. Näiden muutosten odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyiksi FAL:n 40. istunnossa, joka pidetään huhtikuussa (3) IMO:n meriympäristön suojelukomitea, jäljempänä MEPC, pääsi 68. istunnossaan yhteisymmärrykseen siitä, että MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV olevan 12 a säännön nojalla oli saatu riittävästi ilmoituksia, jotta osa Itämerta voitaisiin nimetä erityisalueeksi, joten tällaisen liitteessä IV olevassa 11.3 säännössä määrätyn nimeämisen voimaantulopäivä voitaisiin kyseisen erityisalueen osalta vahvistaa. MEPC 68 totesi, että MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV olevia 1 ja 11 sääntöä olisi muutettava, jotta kyseinen erityisalueen osuus voi tulla voimaan, ja että olisi ehdotettava tätä varten tarvittavia muutoksia MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen IV. Näiden muutosten odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyiksi MEPC:n 69. istunnossa, joka pidetään huhtikuussa (4) IMO:n meriturvallisuuskomitea, jäljempänä MSC, hyväksyi 95. istunnossaan muutoksia SOLAS-yleissopimuksen II-2/13 ja II-2/18 sääntöön, kansainväliseen paloturvallisuusjärjestelmiä koskevaan säännöstöön (FSS-säännöstö) ja vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön (ESP-säännöstö). Näiden muutosten odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyiksi MSC:n 96. istunnossa, joka pidetään toukokuussa (5) FAL-yleissopimuksen yleisessä tarkistuksessa nykyaikaistetaan sen määräyksiä ottaen huomioon kehitys tietojen ja datan sähköisessä välittämisessä sekä keskitetyn palvelupisteen periaate. Siinä otetaan erityisesti käyttöön Euroopan unionille FI 9 FI

10 merkityksellisiä toimenpiteitä, jotka koskevat viisumin numeroiden sisällyttämistä matkustajaluetteloihin muttei miehistöluetteloihin sekä viranomaisten oikeutta toimittaa pakolliset lomakkeet sähköisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU 2 5 ja 7 artiklassa vahvistetaan, että jäsenvaltioiden satamiin saapuvien ja niistä lähtevien alusten ilmoitusmuodollisuudet voidaan 1 päivästä kesäkuuta 2015 alkaen hoitaa yksinomaan sähköisesti keskitetyn palvelupisteen kautta ja että jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ilmoitusmuodollisuuksien täyttämiseksi paperimuodossa toimitettavat FAL-lomakkeet mainittuun päivämäärään asti. Unionin säädöksen mukaisesti vaadittavat tiedot on toimitettava sähköisesti 1 päivästä kesäkuuta 2015 alkaen. Vaatimus, jonka mukaan viisumin numero on tarvittaessa sisällytettävä miehistö- ja matkustajaluetteloihin, asetetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/ liitteessä VI olevassa kohdassa Näissä vaatimuksissa asetetaan tiukempia velvoitteita kuin FAL-yleissopimuksen vastaavissa säännöissä ja niissä on mainitun yleissopimuksen VIII artiklassa tarkoitettua eroavuutta. Jäsenvaltiot ovat FAL-yleissopimuksen sopimuspuolia, joten niiden olisi ilmoitettava näistä eroavuuksista IMO:lle. (6) MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen IV tehtävillä muutoksilla on tarkoitus luoda oikeuskehys, jolla pannaan täytäntöön MEPC 68:n yhteisymmärrys siitä, että sataman vastaanottolaitteiden saatavuudesta oli saatu riittävät ilmoitukset, jotta Itämeren erityisaluetta koskevat määräykset voisivat tulla voimaan, ja näin ollen voitaisiin vahvistaa päivämäärät, jolloin Itämeren kyseisen osan nimeäminen erityisalueeksi voi tulla voimaan mainittujen ilmoitusten mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY 4 4 artiklassa säädetään sataman vastaanottolaitteiden saatavuudesta, ja asia sisältyy myös päätöslauselman MEPC.200(62) 12 a sääntöön, kun tarkoituksena on vähentää aluksella syntyvien jätteiden ja lastijäämien, erityisesti laittomien päästöjen, päästämistä mereen unionin satamia käyttävistä aluksista. (7) SOLAS-yleissopimuksen II-2/13 sääntöön tehtävillä muutoksilla otetaan käyttöön uusiin ro-ro-matkustaja-aluksiin ja muihin matkustaja-aluksiin, joiden matkustajamäärä on yli 36, sovellettavia vaatimuksia poistumisteiden arvioinnista evakuointianalyysin avulla jo varhain suunnitteluprosessissa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY 5 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan A-luokan uusien matkustaja-alusten on kaikilta osin oltava vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, vaatimusten mukaisia. Direktiivi 2009/45/EY sisältää myös B-, C- ja D-luokan ro-ro-matkustaja-alusten poistumisteitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joista säädetään liitteessä I olevan II luvun B osan 6-1 kohdassa. (8) SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntöön tehtävät muutokset, jotka koskevat helikoptereiden laskeutumisalueita uusissa ro-ro-matkustaja-aluksissa, tekevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (EUVL L 283, , s. 1). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, , s. 1). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (EUVL L 332, , s. 81). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (EUVL L 163, , s. 1). FI 10 FI

11 päivänä toukokuuta 2012 päivätyssä, helikopteritilojen vaahtopalonsammutuslaitteiden hyväksymisen suuntaviivoja koskeneessa IMO:n kiertokirjeessä MSC.1/Circ.1431 olevista määräyksistä pakottavia. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY liitteessä I olevan II-2 luvun B osan 18 säännössä säädetään, että helikopterikansilla varustettujen alusten on täytettävä SOLAS-yleissopimuksen vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat tarkistettuina 1 päivänä tammikuuta 2003, ja näitä määräyksiä on nyt tarkoitus muuttaa. (9) Paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön 8 luvun tarkistuksen mukaan on kiinnitettävä erityistä huomiota järjestelmän valmistajan toimittamiin veden laatueritelmiin sisäisen korroosion ja sprinklereiden sisäisen tukkeutumisen estämiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan A-luokan uusien matkustaja-alusten on kaikilta osin oltava vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, joka kattaa IMO:n päätöslauselmalla MSC.99(73) SOLAS-yleissopimuksen nojalla pakolliseksi tehdyn paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön, vaatimusten mukaisia. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY sisältää B-, C- ja D-luokan ro-ro-matkustajaalusten poistumisteitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joista säädetään liitteessä I olevan II luvun B osan 4.5 ja 4.8 kohdassa. (10) Paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön uudessa 17 luvussa tarkennetaan edelleen SOLAS-yleissopimuksen II-2 luvussa vaaditun mukaisesti helikopteritilojen vaahtopalonsammutuslaitteita koskevia eritelmiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan A-luokan uusien matkustaja-alusten on kaikilta osin oltava vuoden 1974 SOLASyleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, joka kattaa IMO:n päätöslauselmalla MSC.99(73) SOLAS-yleissopimuksen nojalla pakolliseksi tehdyn paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön, vaatimusten mukaisia. Direktiivi 2009/45/EY sisältää yksityiskohtaiset säännöt B-, C- ja D-luokan alusten helikopteritiloja koskevista erityisvaatimuksista, joista säädetään liitteessä I olevan II luvun B osan 18 kohdassa. (11) Vuoden 2011 ESP-säännöstön muutosten tarkoituksena on yhdenmukaistaa hyväksyttyihin laitoksiin liittyvän terminologian käyttöä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 530/ ja 6 artiklassa velvoitetaan soveltamaan IMO:n kunnonarviointijärjestelmää, jäljempänä CAS-järjestelmä, yli 15 vuoden ikäisiin yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin. Irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavassa laajennetussa katsastusohjelmassa eli ESP-ohjelmassa täsmennetään, miten tämä tehostettu tarkastus on tehtävä. Koska CAS-järjestelmässä käytetään ESPohjelmaa välineenä järjestelmän tavoitteen saavuttamiseen, ESP-tarkastusten muutoksia sovelletaan automaattisesti asetuksen (EU) N:o 530/2012 kautta. (12) Euroopan unioni ei ole IMO:n jäsen eikä kyseessä olevien yleissopimusten eikä säännöstöjen sopimuspuoli. Neuvoston on sen vuoksi tarpeen valtuuttaa jäsenvaltiot esittämään unionin kanta ja ilmaisemaan suostumuksensa tulla mainittujen muutosten sitomiksi, 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 530/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta (EUVL L 172, , s. 3). FI 11 FI

12 ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla 1. Unionin kanta IMO:n meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa on hyväksyä IMO:n asiakirjan FAL 39/16 liitteessä 1 olevien meriliikenteen helpottamista koskevaan yleissopimukseen tehtävien muutosten lopullinen hyväksyminen. 2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa annettava IMO:n pääsihteerille FAL-yleissopimuksen VIII artiklassa vaadittu ilmoitus 1 kohdassa tarkoitetuista muutoksista mahdollisimman pian kyseisten muutosten voimaantulon jälkeen. 2 artikla Unionin kanta IMO:n meriympäristön suojelukomitean 69. istunnossa on hyväksyä IMO:n asiakirjan MEPC 69/3/3 liitteessä olevien MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV olevaan 1 ja 11 sääntöön tehtävien muutosten lopullinen hyväksyminen. 3 artikla Unionin kanta IMO:n meriturvallisuuskomitean 96. istunnossa on hyväksyä seuraavien muutosten lopullinen hyväksyminen: SOLAS-yleissopimuksen II-2/13 sääntö, sellaisena kuin muutokset vahvistetaan IMO:n asiakirjan MSC 95/22/add.2 liitteessä 14; SOLAS-yleissopimuksen II-2/18 sääntö, sellaisena kuin muutokset vahvistetaan IMO:n asiakirjan SSE 2/20 liitteessä 2; paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön 8 luku, sellaisena kuin muutokset vahvistetaan IMO:n asiakirjan 95/22/2add.2 liitteessä 18 olevassa 1 kohdassa; paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön 17 luku, sellaisena kuin muutokset vahvistetaan IMO:n asiakirjan 95/22/2add.2 liitteessä 18 olevassa 2 kohdassa; vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskeva säännöstö, sellaisena kuin muutokset vahvistetaan IMO:n asiakirjan 95/22/add.2 liitteessä artikla 1. Jäsenvaltiot, jotka ovat IMO:n jäseniä, esittävät 1 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa esitetyn unionin kannan toimien yhdessä unionin etujen mukaisesti. 2. Edellä 1, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuihin kantoihin tehtävistä muodollisista ja vähäisistä muutoksista voidaan sopia ilman että kantaa muutetaan. 5 artikla Jäsenvaltiot valtuutetaan ilmaisemaan suostumuksensa tulla 1, 2 ja 3 artiklan tarkoitettujen muutosten sitomiksi unionin etujen mukaisesti. 6 artikla Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. FI 12 FI

13 Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 13 FI

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriympäristön suojelukomitean 68. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2016 COM(2016) 89 final 2016/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän OTIFasiantuntijakomitean 54. kokouksessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.8.2016 COM(2016) 549 final 2016/0263 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) meriympäristön suojelukomitean 70.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 66. istunnossa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Libyan tilanteen johdosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2010 KOM(2010)75 lopullinen 2010/0042 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa esitettävästä Euroopan unionin

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot