EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsille tarkoitetuista lääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (KOM(2004)0599 C6-0159/ /0217(COD)) Valmistelija: Patrizia Toia PA\ doc PE v01-00

2 PA_Leg PA\ doc PE v01-002/12 PA\5

3 LYHYET PERUSTELUT Nykyinen asetus, kun se on hyväksytty ja pantu täytäntöön, parantaa merkittävästi lapsille tarkoitettuja lääkkeitä koskevaa lainsäädäntöä, koska sen tarkoituksena on taata lapsille tarkoitetut, tehokkaammat ja turvallisemmat lääkkeet. Ehdotuksessa tuetaan tarjontaa lisäämällä sellaisten lapsille tarkoitettujen lääkkeiden kehitystä, jotka on erityisesti hyväksytty ja kehitetty lapsille korkealaatuisen tutkimuksen perusteella. Asetuksen tarpeellisuus ja merkitys selviää yksinkertaisesta tilastotiedosta: jopa yli 50 prosenttia lasten hoitoon käytettävistä lääkkeistä Euroopassa ei ole testattu lasten hoitamisen kannalta eikä hyväksytty tähän tarkoitukseen. Valmistelija, joka on samaa mieltä asetuksen päämääristä ja tärkeimmistä ehdotuksista ja joka korostaa, että kyseiset ehdotukset saavat kaikkien sidosryhmien laajan yksimielisyyden, esittää seuraavat huomautukset: Pediatrian komitea ja pediatriset tutkimussuunnitelmat On myönteistä harkita pediatristen tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja hyväksymisestä vastaavan elimen perustamista. Valmistelija katsoo, että arviointeihin liittyvät tehtävät ja kriteerit sekä pediatrian komitean muut vastuut on määriteltävä tarkemmin ja konkreettisesti. Tällaisia määrityksiä ei kuitenkaan pitäisi tehdä tässä ensimmäisessä asetuksessa vaan asetuksessa säädetyissä muissa asiakirjoissa. Tästä syystä suositellaan, että seuraavat kohdat määritellään selkeästi "Ohjeissa". Kannustimet On myös päästävä yksimielisyyteen komission vaihtoehdosta sopia uusien lääkkeiden (tai terapeuttisten käyttöaiheiden, uusien lääkemuotojen tai antotapojen) kehittämisen tavoitteista, jotta voidaan saattaa markkinoille tuotteita, jotka on erityisesti kehitetty ja testattu lapsia varten, vaatimus- ja kannustinmenettelyllä, jolla on mahdollista kehittää tutkimuksia ja tarkoituksenmukaisia kokeita hidastamatta jo markkinoilla olevien lääkkeiden käyttöönottoa. On kuitenkin korostettava, että tällainen menettely (joka perustuu sääntöjen, vaatimusten ja kannustimien tasapainoon) voi toimia tehokkaasti vain, jos säännöt ovat selvät ja niitä tarkkaillaan ja ennen kaikkea jos kannustimilla mitataan tarkasti vaadittuja ponnistuksia valikoivasti ja suhteellisesti. Liian yhtenäistetty kannustin saattaa olla liian yleinen ja tästä syystä tehoton. Tästä näkökulmasta valmistelija katsoo, että kannustin "patentin jatkamiseen kuudella kuukaudella" (toisin sanoen kaikille sama, määrätyn pituinen jakso) on hyväksyttävissä vain, mikäli tällä hetkellä asetuksen ensimmäisen käsittelyn aikana toista menettelytapaa, joka olisi suhteellisuuskriteerin kannalta valikoivampi tai soveltuvampi, ei voida toteuttaa helpommin eikä konkreettisesti joko tärkeiden tietojen puutteen takia tai mainitun menettelyn käynnistämisvaikeuksien takia. Tästä syystä on säädettävä, että asetuksen ensimmäisen soveltamisjakson jälkeen saadut tulokset on arvioitava kannustimien soveltuvuuden tarkistamiseksi, niiden tavoitteiden vastaavuuden selvittämiseksi ja normin mahdollisen uudelleentarkastelun suunnittelemiseksi. PA\ doc PE v01-003/12 PA\5

4 Tietojen ja tilastojen jakelu On tärkeää, että pediatrisissa tutkimussuunnitelmissa suunnitelluista ja toteutetuista tutkimuksista ja kokeista ei tiedoteta vain sille elimelle, joka antoi hyväksynnän lääkkeiden saattamisesta markkinoille (samaisten tutkimusten perusteella). Niistä on tiedotettava myös pediatrian komitealle, joka on hyväksynyt niihin liittyvän ehdotuksen, ja kaikille elimille, jotka toimivat tutkimuksen ja kliinisten tutkimusten alalla, tutkimustulosten maksimoimiseksi ja luonnollisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi parantamalla yleisesti lasten käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä koskevan tiedon saattavuutta. Ajoitukseen ja menettelyihin liittyvät näkökohdat Jotkut asetuksesta kiinnostuneet osapuolet ovat esittäneet huomioita komission ehdotuksen ajoituksesta ja he ovat huomauttaneet ennen kaikkea siitä, että komitean osallistumisen vaihe on liian aikainen verrattuna tuotteen kehitykseen. Valmistelija ei kuitenkaan katso aiheelliseksi esittää tarkistuksia tästä asiasta asetuksen tutkinnan tässä vaiheessa. Valmistelija katsoo sen sijaan tarpeelliseksi kiirehtiä pediatristen tutkimussuunnitelmien tutkintaa ja lyhentää eri osuuksille varattuja aikoja menettelyn nopeuttamiseksi. Tutkimustuki On ehdottoman välttämätöntä, että tutkimusta tuetaan vahvasti ja laajasti lasten lääkeopillisella alalla. Kaikille on selvää, että lasten terveys on pääasiallinen tavoite sekä sosiaalisesta että kuluttajien oikeuksien tukemisen näkökulmasta ja että kuluttaja tässä tapauksessa on erityisen herkkä ja altis ja häneen on kiinnitettävä lisää huomiota, sillä hän ei voi ilmaista tunteitaan itse vaan ainoastaan vanhempien ja perheen välityksellä. Tavoite kuitenkin sopii yhteen lääkeopillisen alan innovaatioiden tukemistavoitteen kanssa ja se tulee osaksi suurta tehtävää, jonka komissio ottaa tutkimuksen alalla hyväksymällä seitsemännen puiteohjelman. Näistä syistä valmistelija katsoo, että komission ehdotus lääketutkimuksista Euroopan lasten hyväksi (MICE) on epämääräinen (tekstissä sanotaan itse asiassa vain "komission tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet perustaa erityinen pediatrinen tutkimusohjelma"), ja pyytää, että kyseinen väline määritellään sen sijaan tässä asetuksessa tai että lisätään tarkempi tehtävä, jolle on määritelty yksiselitteisesti menettelytapa, aikataulu ja resurssit. TARKISTUKSET Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: PA\ doc PE v01-004/12 PA\5

5 Komission teksti 1 Parlamentin tarkistukset Tarkistus 1 JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE (8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä lääkevirasto, yhteyteen olisi perustettava tiedekomitea, pediatrian komitea, jolla on asiantuntemusta ja osaamista kaikissa lasten hoitamiseen tarkoitettuihin lääkkeisiin liittyvien näkökohtien kehittämisessä ja arvioinnissa. Pediatrian komitean olisi vastattava ennen kaikkea pediatristen tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä poikkeus- ja lykkäysjärjestelmistä. Lisäksi sillä pitäisi olla keskeinen asema tähän asetukseen sisältyvien eri tukitoimenpiteitten hallinnoinnissa. Työssään pediatrian komitean olisi tarkasteltava lapsiin kohdistuvien tutkimusten mahdollisesti merkittäviä terapeuttisia hyötyjä ja otettava huomioon tarve välttää tarpeettomia tutkimuksia. Sen olisi noudatettava yhteisön voimassa olevia vaatimuksia direktiivi 2001/20/EY sekä lapsille tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä koskeva Kansainvälisen yhdenmukaistamiskokouksen ICH:n ohje E11 mukaan luettuina ja pyrittävä välttämään lapsiin kohdistuviin tutkimuksiin liittyvien vaatimusten aiheuttamat viivytykset lääkkeitten hyväksymisessä muille väestöryhmille. (8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä lääkevirasto, yhteyteen olisi perustettava tiedekomitea, pediatrian komitea, jolla on asiantuntemusta ja osaamista kaikissa lasten hoitamiseen tarkoitettuihin lääkkeisiin liittyvien näkökohtien kehittämisessä ja arvioinnissa. Pediatrian komitean olisi vastattava ennen kaikkea pediatristen tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä poikkeus- ja lykkäysjärjestelmistä. Jotta pediatrian komitea voi tehdä tämän, sen on oltava riippumaton lääketeollisuudesta ja sen on koostuttava tunnetuista jäsenistä, joilla on dokumentoitua kokemusta ja asiantuntemusta alalta kansainvälisellä tasolla. Lisäksi sillä pitäisi olla keskeinen asema tähän asetukseen sisältyvien eri tukitoimenpiteitten hallinnoinnissa. Työssään pediatrian komitean olisi tarkasteltava lapsiin kohdistuvien tutkimusten mahdollisesti merkittäviä terapeuttisia hyötyjä ja otettava huomioon tarve välttää tarpeettomia tutkimuksia. Sen olisi noudatettava yhteisön voimassa olevia vaatimuksia direktiivi 2001/20/EY sekä lapsille tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä koskeva Kansainvälisen yhdenmukaistamis-kokouksen ICH:n ohje E11 mukaan luettuina ja pyrittävä välttämään lapsiin kohdistuviin tutkimuksiin liittyvien vaatimusten aiheuttamat viivytykset lääkkeitten hyväksymisessä muille väestöryhmille. Pediatrian komitean on hoidettava tehtävänsä itsenäisesti ja lasten etujen mukaisesti. Sen 1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. PA\ doc PE v01-005/12 PA\5

6 vuoksi on tärkeää korostaa riippumattomuutta lääketeollisuudesta. Tarkistus 2 JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi) (11 a) On perustettava pediatrinen tutkimusohjelma MICE (lääketutkimuksia Euroopan lasten hyväksi), josta rahoitetaan selvityksiä, joissa tarkastellaan patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen piiriin kuulumattomien lääkkeitten käyttöä lapsille. Ilman erityistä rahoitusvälinettä lääketeollisuus ei olisi kiinnostunut toteuttamaan selvityksiä patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen piiriin kuulumattomien lääkkeitten käytöstä lapsille. Tarkistus 3 JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE (22) Valinnaisella menettelyllä olisi annettava mahdollisuus hankkia kansallisesti hyväksytylle lääkkeelle koko yhteisön kattava lausunto, kun myyntilupahakemuksen yhteydessä annetaan hyväksytyn pediatrisen tutkimussuunnitelman perusteella saadut lapsia koskevat tiedot. Tätä varten voidaan käyttää direktiivin 2001/83/EY 32, 33 ja 34 artiklassa säädettyä menettelyä. Tällöin voidaan tehdä yhteisön tasolla yhdenmukaistettu päätös lääkkeen käytöstä lapsille ja sisällyttää se kaikkiin kansallisiin tuotetietoihin. (22) Valinnaisella menettelyllä olisi annettava mahdollisuus hankkia kansallisesti hyväksytylle lääkkeelle koko yhteisön kattava lausunto, kun myyntilupahakemuksen yhteydessä annetaan hyväksytyn pediatrisen tutkimussuunnitelman perusteella saadut lapsia koskevat tiedot. Tätä varten voidaan käyttää direktiivin 2001/83/EY 32, 33 ja 34 artiklassa säädettyä menettelyä. Tällöin voidaan tehdä yhteisön tasolla yhdenmukaistettu päätös lääkkeen käytöstä lapsille ja sisällyttää se kaikkiin kansallisiin tuotetietoihin. On toivottavaa laatia sillä aikaa eurooppalainen pediatrinen kaavake, johon viitataan kaikkien saatavilla olevien tietojen keräämisessä jäsenvaltioissa lääkkeestä, joka halutaan saattaa markkinoille unionissa ja joka on tällä hetkellä saatettu markkinoille vain kansallisella tasolla. PA\ doc PE v01-006/12 PA\5

7 On hyödyllistä lisätä käytäntö, joka yhdistää jäsenvaltioissa käytetyt tavat ja joka mahdollistaa johdantokappaleessa 22 tarkoitetun valinnaisen menettelyn käyttöönoton. Tarkistus 4 JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE (23) On välttämätöntä varmistaa, että lääketurvatoimintaan liittyviä menettelyjä muokataan niiden erityisten haasteiden mukaisiksi, joita esiintyy kerättäessä lapsia koskevia turvallisuuteen liittyviä tietoja muiden muassa mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista. Myös lääkkeen tehoa lapsissa voi olla tarpeen selvittää lisätutkimuksin myyntiluvan saamisen jälkeen. Sen vuoksi olisi sellaisen myyntilupahakemuksen yhteydessä, joka sisältää hyväksytyn pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti toteutettujen tutkimusten tulokset, velvoitettava hakija ilmoittamaan, miten hän aikoo järjestää pitkäaikaisen seurannan, joka koskee lääkkeen käyttöön liittyviä mahdollisia ei-toivottuja vaikutuksia ja lääkkeen tehoa lapsille käytettynä. Jos esiintyy aihetta erityiseen huoleen, voitaisiin lisäksi myyntiluvan saamisen ehtona vaatia, että hakija ilmoittaa riskinhallintajärjestelmänsä ja huolehtii sen täytäntöönpanosta ja/tai toteuttaa erityisiä myynnin aloittamisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia. (23) On välttämätöntä varmistaa, että lääketurvatoimintaan liittyviä menettelyjä muokataan niiden erityisten haasteiden mukaisiksi, joita esiintyy kerättäessä lapsia koskevia turvallisuuteen liittyviä tietoja muiden muassa mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista. Myös lääkkeen tehoa lapsissa voi olla tarpeen selvittää lisätutkimuksin myyntiluvan saamisen jälkeen. Sen vuoksi olisi sellaisen myyntilupahakemuksen yhteydessä, joka sisältää hyväksytyn pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti toteutettujen tutkimusten tulokset, velvoitettava hakija ilmoittamaan, miten hän aikoo järjestää pitkäaikaisen seurannan, joka koskee lääkkeen käyttöön liittyviä mahdollisia ei-toivottuja vaikutuksia ja lääkkeen tehoa lapsille käytettynä. Jos esiintyy aihetta erityiseen huoleen, myyntiluvan saamisen ehtona pediatrisen komitean vastuun alaisuudessa on lisäksi vaadittava, että hakija ilmoittaa riskinhallintajärjestelmänsä ja huolehtii sen täytäntöönpanosta ja/tai toteuttaa erityisiä myynnin aloittamisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia. Hakija on velvoitettava erityisen huolestuttavissa tapauksissa ilmoittamaan riskinhallintajärjestelmänsä ja huolehtimaan sen täytäntöönpanosta ja/tai toteuttamaan erityisiä myynnin aloittamisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia. Tarkistus 5 JOHDANTO-OSAN 28 KAPPALE PA\ doc PE v01-007/12 PA\5

8 (28) Jotta voitaisiin lisätä saatavilla olevia tietoja lääkkeitten käytöstä lapsille ja välttää sellaiset päällekkäiset lapsiin kohdistuvat tutkimukset, jotka eivät lisää yleistä tietämystä, olisi direktiivin 2001/20/EY 11 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen tietokannan yhteyteen kerättävä tiedot kaikista meneillään olevista, keskeytetyistä ja päätökseen saatetuista pediatrisista tutkimuksista yhteisössä ja kolmansissa maissa. (28) Jotta voitaisiin lisätä saatavilla olevia tietoja lääkkeitten käytöstä lapsille ja välttää sellaiset päällekkäiset lapsiin kohdistuvat tutkimukset, jotka eivät lisää yleistä tietämystä, olisi direktiivin 2001/20/EY 11 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen tietokannan yhteyteen kerättävä eurooppalainen rekisteri lapsille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä tutkimuksista, joihin kuuluvat kaikki meneillään olevat, keskeytetyt ja päätökseen saatetut pediatriset tutkimukset yhteisössä ja kolmansissa maissa. Eurooppalainen rekisteri, johon kerätään lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimukset, on tehokas tietolähde, jonka avulla voidaan välttää pediatristen tutkimusten päällekkäisyys ja jolla taataan lapsille tarkoitettuja lääkkeitä koskevien tietojen saatavuus. Tarkistus 6 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi) h a) edistää viestintäkampanjoita, joilla tiedotetaan pediatrian komitean tehtävistä ja menettelytavoista, joilla edistetään lapsille tarkoitettujen lääkkeiden testaamista. Se, että nykyisin koekaniineina on vähän lapsia, joihin voidaan kokeilla lapsille tarkoitettuja uusia lääkkeitä laissa säädettyjen voimassa olevien turvallisuusnormien mukaisesti, on ollut yksi syy tämäntyyppisen lääkkeen heikolle kehittämiselle. Tästä syystä onkin tärkeää, että järjestetään viestintäkampanja, jolla tiedotetaan ongelmista. Tarkistus 7 I OSASTO, ALKUSÄÄNNÖKSET, 2 A LUKU (uusi) (7 artiklan jälkeen) 2 a LUKU PEDIATRINEN TUTKIMUSOHJELMA MICE PA\ doc PE v01-008/12 PA\5

9 Tarkistus 8 7 A ARTIKLA (uusi) 7 a artikla On perustettava pediatrinen tutkimusohjelma MICE (lääketutkimuksia Euroopan lasten hyväksi), josta rahoitetaan selvityksiä, joissa tarkastellaan patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen piiriin kuulumattomien lääkkeitten käyttöä lapsille. Tällä välineellä varmistetaan sellaisten lääkkeitten tutkimus, jotka eivät kuulu patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen piiriin ja jotka eivät näin ollen hyötyisi tämän asetuksen mukaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka kulmakivenä on patenttien keston pidentäminen ja lisäsuojatodistukset. Tarkistus 9 14 ARTIKLAN 2 KOHTA 2. Pediatrian komitean on 60 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta annettava lausunto siitä, olisiko tuotekohtainen poikkeuslupa myönnettävä. Kyseisten 60 päivän kuluessa hakija tai pediatrian komitea voi pyytää kokouksen järjestämistä asiasta. Pediatrian komitea voi tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään toimitettuja tietoja ja asiakirjoja. Jos pediatrian komitea päättää esittää pyynnön, 60 päivän määräaikaa jatketaan siihen saakka, että pyydetyt täydentävät tiedot on toimitettu. 2. Pediatrian komitean on 45 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta annettava lausunto siitä, olisiko tuotekohtainen poikkeuslupa myönnettävä. Kyseisten 45 päivän kuluessa hakija tai pediatrian komitea voi pyytää kokouksen järjestämistä asiasta. Pediatrian komitea voi tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään toimitettuja tietoja ja asiakirjoja. Jos pediatrian komitea päättää esittää pyynnön, 45 päivän määräaikaa jatketaan siihen saakka, että pyydetyt täydentävät tiedot on toimitettu. Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tarkistus ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA PA\ doc PE v01-009/12 PA\5

10 1. Pediatrian komitean on 60 päivän kuluessa pediatrista tutkimussuunnitelmaa koskevan asianmukaisesti tehdyn ehdotuksen vastaanottamisesta annettava lausunto siitä, takaavatko ehdotetut tutkimukset sellaisten tietojen tuottamisen, joiden perusteella voidaan määritellä ne edellytykset, joiden täyttyessä kyseistä lääkettä voidaan käyttää lapsiväestön tai sen alaryhmien hoitoon, ja tarjoaako odotettavissa oleva terapeuttinen hyöty riittävät perustelut ehdotetun tutkimuksen toteuttamiselle. 1. Pediatrian komitean on 45 päivän kuluessa pediatrista tutkimussuunnitelmaa koskevan asianmukaisesti tehdyn ehdotuksen vastaanottamisesta annettava lausunto siitä, takaavatko ehdotetut tutkimukset sellaisten tietojen tuottamisen, joiden perusteella voidaan määritellä ne edellytykset, joiden täyttyessä kyseistä lääkettä voidaan käyttää lapsiväestön tai sen alaryhmien hoitoon, ja tarjoaako odotettavissa oleva terapeuttinen hyöty riittävät perustelut ehdotetun tutkimuksen toteuttamiselle. Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tarkistus ARTIKLAN 2 KOHTA 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 60 päivän määräajan kuluessa pediatrian komitea voi pyytää hakijaa ehdottamaan suunnitelmaan muutoksia, jolloin 1 kohdassa tarkoitettua lopullisen lausunnon antamista koskevaa määräaikaa jatketaan enintään 60 päivällä. Tällaisissa tapauksissa hakija tai pediatrian komitea voi tämän ajan kuluessa pyytää lisäkokouksen järjestämistä. Määräajan kuluminen keskeytetään, kunnes pyydetyt lisätiedot on toimitettu. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 45 päivän määräajan kuluessa pediatrian komitea voi pyytää hakijaa ehdottamaan suunnitelmaan muutoksia, jolloin 1 kohdassa tarkoitettua lopullisen lausunnon antamista koskevaa määräaikaa jatketaan enintään 45 päivällä. Tällaisissa tapauksissa hakija tai pediatrian komitea voi tämän ajan kuluessa pyytää lisäkokouksen järjestämistä. Määräajan kuluminen keskeytetään, kunnes pyydetyt lisätiedot on toimitettu. Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tarkistus ARTIKLAN 3 KOHTA Jos pediatrian komitealta pyydetään Jos pediatrian komitealta pyydetään PA\ doc PE v /12 PA\5

11 lausuntoa 1 kohdan mukaisesti, sen on annettava lausunto 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. lausuntoa 1 kohdan mukaisesti, sen on annettava lausunto 45 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tarkistus ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA 2. Pediatrian komitea laatii luettelon terapeuttisista tarpeista 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella sekä komissiota, jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä kuultuaan. 2. Pediatrian komitea laatii luettelon terapeuttisista tarpeista, joissa kiinnitetään huomiota senhetkisiin prioriteetteihin lastenlääkkeitten alalla, 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella sekä komissiota, jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä kuultuaan. Lastenlääkkeiden prioriteettiluettelon avulla lääketeollisuuden yritykset voivat järkeistää farmakologisen tutkimuksen aloilla, jotka tarvitsevat sitä eniten tällä hetkellä. Tarkistus ARTIKLAN 1 KOHTA 1. Komissio julkaisee lääkeviraston kertomuksen perusteella vähintään vuosittain luettelon yrityksistä, joille on myönnetty jokin tämän asetuksen mukaisista palkkioista tai kannustimista, sekä luettelon yrityksistä, jotka eivät ole noudattaneet jotakin tämän asetuksen mukaista velvoitettaan. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot lääkevirastolle. 1. Komissio julkaisee lääkeviraston suosituksen perusteella vähintään vuosittain luettelon yrityksistä, joille on myönnetty jokin tämän asetuksen mukaisista palkkioista tai kannustimista, sekä luettelon yrityksistä, jotka eivät ole noudattaneet jotakin tämän asetuksen mukaista velvoitettaan. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot lääkevirastolle. Tällaisen rekisterin käyttöönotto antaa lääketeollisuuden yrityksille lisävirikkeen viedä loppuun erilaiset pediatriset tutkimussuunnitelmat, joihin he osallistuvat. PA\ doc PE v /12 PA\5

12 Tarkistus ARTIKLAN 2 KOHTA 2. Komissio julkaisee kuuden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta yleisen kertomuksen asetuksen soveltamisesta saaduista kokemuksista. Kertomus sisältää erityisesti yksityiskohtaisen luettelon kaikista asetuksen voimaantulon jälkeen lasten hoitoon hyväksytyistä lääkkeistä. 2. Komissio julkaisee neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta yleisen kertomuksen asetuksen soveltamisesta saaduista kokemuksista. Kertomus sisältää erityisesti yksityiskohtaisen luettelon kaikista asetuksen voimaantulon jälkeen lasten hoitoon hyväksytyistä lääkkeistä. Erityisesti komissio tekee analyysin 36 ja 37 artiklan mukaisista palkkio- ja kannustintoimista sekä rahoitusarvion tutkimuksen kustannuksista ja kannustimien avulla toteutetuista eduista. Mikäli analyysissä paljastuu epäyhdenmukaisuutta sovitussa järjestelmässä saatujen tai saatavien tulosten suhteen, on ryhdyttävä toimiin mainittujen artikloiden muuttamiseksi. Komission tekemä kannustinjärjestelmän uudelleentarkastelun avulla neljän vuoden jälkeen voidaan arvioida pediatrisen farmakologian tutkimukselle tarkoitetun koko kannustinjärjestelmän todellista tasapuolisuutta ja soveltaa mahdollisia korjaavia toimia. PA\ doc PE v /12 PA\5

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0150(COD) 11.11.2004 LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (lastenlääkeasetus) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. heinäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0073(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 COM(2014) 557 final 2014/0256 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0063(CNS) 19.7.2005 LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2003 PE 319.199/AMC 13-18 KOMPROMISSITARKISTUKSET 13-18 Mietintöluonnos (PE 319.199)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0256(COD) maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0256(COD) maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 27.3.2015 2014/0256(COD) LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30.3.2012 2011/0274(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2012/0060(COD) 31.5.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

A7-0290/84

A7-0290/84 17.11.2010 A7-0290/84 84 KOM(2008)0663 C6-0516/2008 2008/0256(COD) 100 b artikla Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot