Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015"

Transkriptio

1 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Kim Viljanen Inger Wretdal Rune Friman Michael Oksanen Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Gunilla Granberg Mats Johansson Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass Linus Guseff puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja nuorisoedustaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 Erika Strandberg Pöytäkirja pidetään nähtävänä Veronica Heikkilä Kemiö 9. maaliskuuta 2015 Kalevi Kallonen Otteen oikeaksi todistaa Erika Strandberg

2 2/2015 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Asianumero Asia 17 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI KUNTALAISALOITE METRIN SUOJAETÄISYYDESTÄ ASUNTOJEN JA TUULIVOIMALOIDEN VÄLILLÄ SULAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN Kiinteistö Oy Berglund KEMIÖNSAAREN LÄHETTILÄS VUODEN YRITYKSEN/YRITTÄJÄN 2015 VALINTA OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELIMISSÄ 2015 toukokuu EDUSTUS KONSERNIYHTIÖISSÄ Täydennysvaali EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUODEN 2015 LIITTOKOKOUKSEEN Sydkustens landskapsförbund r.f MYYNTI Brännbodan entinen koulu, korjaava päätös LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPA-ANOMUS Lausunto LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 9. maaliskuuta 2015 Wilhelm Liljeqvist

3 3 17 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Veronica Heikkilä ja Kalevi Kallonen.

5 5 19 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

6 6 Dnr: OMSORG 319/ SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI Ptl ~ käännös VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) määrää, että kaikkien kuntien on laadittava vuodesta 2014 alkaen suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Kunnassa voi ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, ympäristön ja palvelujen tavoitteet sisältyä useisiin eri suunnitelmiin ja ne täytyy tämän vuoksi koota yhteen. Kunnan vanhuspoliittinen ohjelma voi vastata vanhuspalvelulaissa tarkoitettua suunnitelmaa, jos se täyttää vanhuspalvelulaissa suunnitelmalle asetetut tavoitteet. Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittinen ohjelman työstäminen aloitettiin poliitikoista ja virkamiehistä koostuvan työryhmän toimesta syksyllä Yhteistyöosapuolet ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajat kutsuttiin kokouksiin ja näin tehtiin kattava kartoitus. Kun peruspalveluosaston strategiatyö aloitettiin, sai vanhuspoliittinen ohjelma jäädä lepäämään. Ajatuksena on, että nämä kaksi ohjelmaa kulkevat käsi kädessä ja punainen lanka jatkuisi myös Kemiönsaaren kunnan strategiassa. Vanhuspoliittisen ohjelman alkuperäinen sisältö on osittain uudistettu vastaamaan vanhuspalvelulaissa tarkoitettua suunnitelmaa. Laissa tarkoitetussa suunnitelmassa on: 1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; 2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi; 3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; 4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä 5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 :n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi , Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittinen ohjelma seuraa tätä ohjeistusta sekä muodoltaan että sisällöltään, liite 83/1. Vanhusneuvosto on tutustunut suunnitelmaan prosessin aikana, viimeksi kokouksissaan ja

7 7 EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Maria Wallin) Peruspalvelulautakunta hyväksyy Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi , Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittinen ohjelma. Suunnitelma jätetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Carola Antskog ehdotti Elvi Johanssonin kannattamana että suunnitelma jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi että asiassa pitää äänestää. Puheenjohtaja ehdotti että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja että ne jotka kannattavat asian pöydälle jättämistä äänestävät Ei. Ehdotus hyväksyttiin. Jaa äänestivät Mia Eklund, Ingmar Forne, Jörgen Lindroos, Johanna Wikgren-Roelofs ja Niklas Guseff. Ei äänestivät Carola Antskog, Esko Antikainen, Elvi Johansson ja Esti Ruutikainen. Puheenjohtaja totesi että asian käsittelyn jatkamisesta on päätetty äänin 5-4. Peruspalvelulautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman lisäyksen kohtaan 2.2: Kemiönsaaren kunta tekee aktiivisesti työtä kunnan saaristo-osan ikääntyvän väestön tukemiseksi. Mainitulla lisäyksellä peruspalvelulautakunta hyväksyy Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi , Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittisen ohjelman. Suunnitelma jätetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Elvi Johansson poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Kh ~ käännös ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittisen ohjelman Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Liite Ikääntymispoliittinen ohjelma 20/1

8 8 Dnr: KONCERN 265/ KUNTALAISALOITE METRIN SUOJAETÄISYYDESTÄ ASUNTOJEN JA TUULIVOIMA- LOIDEN VÄLILLÄ TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Kemiönsaaren kunnalle on jätetty kuntalaisaloite, joka on rekisteröity (Dnro 265/2014). Aloitteen otsikko on Kuntalaisaloite tuulivoimaloiden 1500 metrin suojarajasta kiinteistöihin Kemiönsaarella. Kuntalaisaloitteessa esitetään valtuustolle seuraavaa: Me allekirjoittajat haluamme, että valtuusto käsittelee seuraavan sisältöisen päätösehdotuksen: Valtuusto katsoo, että kuntalaisten terveyttä ei tule vaarantaa ja myös asukkaiden hyvinvointi on turvattava, ja siksi edellytetään, että tuulimyllyn ja lähimmän asumuksen välimatka on minimissään metriä kaikilla nykyisillä ja tulevilla Kemiönsaaren tuulivoimasuunnittelualueilla. Kuntalaisaloite on liitteenä 14/1. Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 247 äänioikeutettua asukasta, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia kunnan äänioikeutetuista. Kuntalaisaloitteita käsitellään kuntalain (365/1995) 28 :ssä: "Aloiteoikeus Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Kuntalaisaloite on toimitettu tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Kaavoitusyksikkö on yhdessä kunnan johdon kanssa päättänyt pyytää lausunnot aloitteen johdosta. Lausuntopyyntö lähetettiin ympäristöministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä Varsinais-Suomen liitolle. Kaikki lausuntoviranomaiset ympäristöministeriötä lukuun ottamatta antoivat lausunnon. Ympäristöministeriö vastasi lausuntopyyntöön sähköpostikirjeellä, jota voidaan luonnehtia lähinnä lausunnoksi. Kaikki lausunnot sekä lausuntopyyntö annetaan tiedoksi. Kemiönsaaren kunnassa on tällä hetkellä vireillä viisi tuulivoimaosayleiskaavaa: Nordanå Lövböle, Gräsböle, Misskärr, Stusnäs ja Olofsgård. Näistä Nordanå Lövböle ja Gräsböle ovat mukana vahvistetussa tuulivoimavaihemaakuntakaavassa. Valtuusto hyväksyi Nordanå Lövbölen osayleiskaavan Valtuusto palautti Gräsbölen tuulivoimaosayleiskaavan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin: Valtuusto katsoo, että kuntalaisten terveyttä ei tule vaarantaa ja myös asukkaiden hyvinvointi on turvattava, ja siksi edellytetään, että tuulimyllyn ja lähimmän asumuksen välimatka on minimissään metriä. Tämä riippumatta siitä, onko kyseessä vakituinen asunto vai loma-asunto. Tietenkin jos meludirektiivit edellyttävät pidempää välimatkaa, se on huomioitava. Misskärrin osayleiskaava on ollut nähtävänä luonnoksena, mutta käsittely on ollut jäissä vuoden 2012 lopulta lähtien. Olofsgårdin osayleiskaava on nähtä-

9 9 vänä luonnoksena Stusnäsin osayleiskaava ei ole edennyt sen jälkeen, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutettiin huhtikuussa Aloitteesta, joka koskee metrin etäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä, seuraa että Gräsbölen tuulivoimapuiston alueella on yksi pieni ja alava alue, johon voitaisiin sijoittaa yksi tuulivoimala. Sijainti on kuitenkin erittäin epäsuotuisa ja paikka sijaitsee aivan Bogsböle träsk - nimisen lammen itäpuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa nollaa tuulivoimalaa. Muille tuulivoimaosayleiskaava-alueille ei mahdu yhtään turbiinia, mikäli metrin etäisyys asutukseen huomioidaan. Tämän seurauksena Kemiönsaarelle ei rakenneta tuulivoimaa, koska ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista panostaa sähköverkkoon ja teihin 1 3 tuulivoimalan vuoksi, jotka sijaitsevat kahdella tai kolmella alueella, jotka sitä paitsi sijaitsevat kaukana toisistaan. Lausunnot osoittavat, että kaikki lausunnon antajat painottavat melun mallintamisen tärkeyttä ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö ei näe estettä sille, että kunta asettaa metrin suojaetäisyyden, mutta se painottaa, että melumallinnukset tulee tehdä ja että suojaetäisyys määritellään melumallinnusten perusteella. Ympäristöministeriö katsoo, että sen ohjeita tulee noudattaa ja korostaa, että suojaetäisyyksiä ei ilmoiteta metreissä, koska maaston muoto, kasvillisuus ja säätila, muun muassa tuulen voimakkuus, suunta ja lämpötila, vaikuttavat siihen, miten tuulivoimalan ääni leviää ympäristöön. Ympäristöministeriö muistuttaa myös, että ministeriö on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistellut luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Tarkoituksena on, että ohjearvoja sovelletaan suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa myös melu- ja varjostusmallinnuksen merkityksen ja että suojaetäisyys määritellään näiden pohjalta. Lausunnossa muistutetaan, että haittavaikutuksen katsotaan minimoituvan, kun päivän ja yön keskiäänitason suunnitteluohjearvot alittuvat havaintopisteessä. ELY-keskus viittaa myös valmisteilla olevaan meluasetukseen sekä muistuttaa, ettei Suomessa ole olemassa tai edes suunnitteilla yleisesti suositeltuja suojavyöhykkeitä tai suojaetäisyyksiä (metreissä), joita tuulivoimahankkeissa tulisi soveltaa. Varsinais-Suomen liitto toteaa lausunnossaan, että alueille, joilla on vahvistettu maakuntakaava, mahtuu vain muutama tuulivoimala. Liitto ilmoittaa myös, että tuulivoimavaihemaakuntakaava on vahvistettu ja että sitä ei tulla muuttamaan kunnan kaavoitusta koskevien päätösten vuoksi. Lisäksi liitto toteaa, että metrin suojavyöhyke tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä ei perustu laissa esitettyihin tai selvityksissä esiin tulleisiin rajoitteisiin. Liitto toteaa myös, että metrin suojavyöhyke on ylimitoitettu varovaisuusperiaate, joka johtaa siihen, että kunnan tulee pohtia, johtaako se kuntalaisten osalta epätasapuoliseen kohteluun sallittaessa joillekin melulähteille korkeampia raja-arvoja kuin toisille. Varsinais-Suomen liitto viittaa myös tulevaan meluasetukseen ja katsoo, ettei tuulivoimaloiden ja asutuksen välille tule asettaa metrin suojaetäisyyttä, koska se voi johtaa päällekkäisyyksiin ja tulkintavaikeuksiin. Aloitteen verkkoversion yhteydessä esitettiin liite, jossa aloitteen tekijät selvittivät, miten kunnat ovat alkaneet itse vaatia sosiaali- ja terveysministeriön ehdottamaa vähintään 2 km suojaetäisyyttä asutuksen ja tuulivoimaloiden välille turvatakseen asukkaidensa terveyden. Liitteessä luetellaan joukko kuntia, jotka ovat ryhtyneet toimenpiteisiin kahden kilometrin suojaetäisyyden asettamiseksi. Valmistelija on tarkistanut tilanteen osassa mainituista kunnista, ja siitä on laadittu seuraava yhteenveto: Raahe: Valtuusto päätti kuntalaisaloitteen perusteella , että tuulivoimaloiden ja vakituisten tai vapaa-ajan asuntojen välisen etäisyyden tulee olla kaksi kilometriä. Päätös koskee

10 10 Raahen kaikkia tuulivoimakaavoja. Raahessa neljä tuulivoimaosayleiskaavaa on saanut lainvoiman (yhteensä 57 turbiinia, joista 30 turbiinia kuuluu offshore-hankkeeseen) ja lisäksi kahdeksan enintään turbiinin osayleiskaavaa on vielä valmisteilla. Kotka: Valtuusto päätti keskeyttää Hallan alueen tuulivoimaosayleiskaavan valmistelun osittain siksi, että se sijaitsi liian lähellä asutusta, mutta osittain myös muista syistä johtuen. Osayleiskaavaan sisältyi kolme turbiinia saarella, johon on tieyhteys ja jonka eteläosassa on asuntoja. Kotkassa on vuodesta 1999 saakka ollut kaksi turbiinia, joiden napakorkeus on 55 metriä. Ne on nyt korvattu kahdella 90 metrin turbiinilla, joiden etäisyys asutukseen on metriä. Haminan rajalla ja yhteistyössä Haminan kanssa on suunnitteilla tuulivoima-alue metrin etäisyydelle asutuksesta. Suojaetäisyyden asettamisesta ei ole jätetty aloitteita. Mustasaari: on Merkkikalliota koskevassa YVA-lausunnossa muistuttanut, että etäisyyden asutukseen tulee olla kaksi kilometriä. Osayleiskaavaa laaditaan rinnakkain YVA:n kanssa. Osayleiskaavassa ei toistaiseksi ole suojaetäisyyttä koskevia kannanottoja. Pyhäjoki: Kunta on eräässä strategisessa asiakirjassa päättänyt asettaa kahden kilometrin suojaetäisyyden kiinteään asutukseen. Vapaa-ajan asunnot voivat sijaita lähempänä. Poikkeustapauksissa myös kiinteä asutus, sitouduttuaan poikkeamiseen kirjallisesti, voi sijaita lähempänä. Pyhäjoella kaksi osayleiskaavaa on saanut lainvoiman (55 turbiinia, joista 42 offshore-hankkeessa yhdessä Raahen kanssa) ja kuusi kaavaa on valmisteluvaiheessa ( turbiinia). Pyhäjoen (ja Raahen) suurin energiahanke on Fennovoiman ydinvoimala Hanhikivi Pyhäjoen pohjoisosassa, Raahen rajan tuntumassa. Näin ollen kunnat ovat vain poikkeustapauksissa päättäneet itse asettaa metrimääräisiä suojavyöhykkeitä. Pyhäjoki ja Raahe ovat selviä tapauksia. Muutoin suojaetäisyyksistä ei ole tehty valtuustopäätöksiä. Aloitteessa, joka koskee metrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä, kiinnitetään pääasiassa huomiota kahteen laadulliseen kriteeriin: kuntalaisten terveyttä ei tule vaarantaa ja asukkaiden hyvinvointi on turvattava. Mitä tulee kuntalaisten terveyteen ja tuulivoimaan, on asiaa koskien tehty useita tutkimuksia eri puolilla maailmaa. Osalla voidaan katsoa olevan enemmän tieteellistä pohjaa kuin toisilla. Työterveyslaitos on tehnyt tutkimuksen "Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset. Siinä on vertailtu 13 tutkimusta, jotka juontavat kuuteen kenttätutkimukseen kuudessa eri maassa, joissa oletettavasti on havaittavissa tuulivoimaloiden ääntä. Tutkimustiedot on koonnut Valtteri Hongisto, Tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa Yhteenvetona voidaan sanoa, ettei tutkimusraportti anna suoranaisia todisteita haitallisista terveysvaikutuksista, mutta raportissa kiinnitetään myös huomiota siihen, että vastaavia tutkimuksia tulisi tehdä Suomessa. Asukkaiden viihtyvyyden kannalta tilanne on erittäin kaksijakoinen joko tuulivoimalat koetaan viihtyvyyttä alentavina tai sitten niihin suhtaudutaan neutraalisti. Kemiönsaarella on tehty tuulivoimaa vastustavia, mutta myös tuulivoimaa puoltavia nimienkeräyksiä. Molemmat ovat keränneet useita satoja nimiä. Tuulivoimavaihemaakuntakaava pysyy muuttumattomana, ja Kemiönsaaren osalta siihen on merkitty kaksi tuulivoimaloiden aluetta (tv) ja kaksi energiahuollon kohdetta (en). Näillä alueilla maanomistajien tasavertainen kohtelu voi kyseenalaistua, koska maakuntakaava pysyy muuttumattomana. Kemiönsaaren valtuuston mahdollinen päätös asutuksen ja tuulivoimaloiden välisestä suojavyöhykkeestä, joka käytännössä tekee tuulivoimasta mahdottoman, voidaan jossain vaiheessa muuttaa valtuuston toimesta. Sinä aikana kun valtuuston päätös suojavyöhykkeestä on voimassa, on erittäin kyseenalaista, voidaanko maanomistajien hajarakennusoikeutta hyödyntää,

11 11 koska kunta voi aina kumota suojavyöhykettä koskevan päätöksen päinvastaisella päätöksellä, mutta maakuntakaavaa tulee noudattaa, mistä voi seurata huomattavaa päänvaivaa tavanomaisessa rakennuslupien myöntämisessä. Uusi tuulivoimalamelua koskeva asetus, jota tullaan soveltamaan oikeuskäytännössä, voi hankaloittaa tilannetta entisestään, koska tuulivoimakaavoja voidaan tulevaisuudessa panna vireille maakuntakaavan ja lainsäädännön nojalla, mutta vastoin valtuuston päätöstä asutuksen ja tuulivoimaloiden välisestä suojavyöhykkeestä. Tämä on esimerkki tulkintavaikeuksista, joita suojavyöhykepäätöksestä voi seurata. Yhteenvetona voidaan sanoa, että lainsäädännöllisistä syistä ei ole perusteltua ryhtyä asettamaan metrin suojavyöhykettä asutuksen ja tuulivoimaloiden välille. Myöskään käytännön syyt eivät puhu varovaisuusperiaatteen laajentamisen puolesta, mitä metrin etäisyys asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä merkitsee. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitus ehdottaa edelleen valtuustolle, ettei metrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä aseteta. Lainsäädäntö ja käytännön tutkimukset ja tehdyt selvitykset eivät tue suojaetäisyyden asettamista. Kuntalaisaloitteen todetaan tämän myötä olevan loppuun käsitelty. ASIAN KÄSITTELY Johan Sundqvist ehdotti kuntalaisaloitteen käsittelyn pöydälle panemista seuraavaan kokoukseen saakka, koska taustamateriaalista puuttui ympäristöministeriön kirje. Kim Viljanen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty pöydällepanoehdotus ja että asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänestysehdotus: Äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan seuraavasti: Jatkokäsittely = JAA Palauttaminen = EI Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystulos, liite 14/2. JAA = 5 EI = 3 JÄTTI ÄÄNESTÄMÄTTÄ = 1 Puheenjohtaja totesi, että lautakunta jatkaa asian käsittelyä. Jatkokäsittelyssä Kim Viljanen ehdotti seuraavaa: Tekninen lautakunta päättää sosiaali- ja terveysministeriöltä pyydetyn ja saadun lausunnon mukaisesti ehdottaa, että kunnanhallitus ehdottaa edelleen valtuustolle, että kaupallisten tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä sovelletaan metrin suojavyöhykettä. Kemiönsaaren kunta huomioi metrin suojavyöhykkeen kaikessa maankäytössä sekä tuulivoimaloiden rakennuslupatoiminnassa.

12 12 Johan Sundqvist kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty muutosehdotus ja että asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänestysehdotus: Äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan seuraavasti: Esittelijän ehdotus = JAA Viljasen/Sundqvistin ehdotus = EI Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystulos, liite 14/3. JAA = 5 EI = 4 Kim Viljanen pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että ympäristöministeriön kirje puuttui taustamateriaalista. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on kokouksen aikana voinut tutustua ympäristöministeriön kirjeeseen. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Jakelu: - kunnanhallitus Kh ~ käännös ehdottaa valtuustolle, ettei metrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä aseteta ja että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty. Metreissä ilmaistulle suojaetäisyydelle ei löydy tukea lainsäädännössä. Liite Kuntalaisaloite 21/1

13 13 Dnr: KONCERN 323/ SULAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN Kiinteistö Oy Berglund Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Kunta omistaa kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Berglundin sataprosenttisesti. Kiinteistöosakeyhtiö on Kemiön keskustassa sijaitseva rivitalo, jossa on vuokra-asuntoja. Kiinteistöosakeyhtiöllä on pitkään ollut kannattavuusongelmia, eikä se ole kyennyt lyhentämään lainoja. Yhtiön fuusioitumista Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n kanssa on selvitetty, jotta kiinteisiin kustannuksiin päästäisiin käsiksi ja hallintoa saataisiin sujuvoitettua. Kummankin yhtiön hallitukset ovat teettäneet fuusiosuunnitelman. Fuusio merkitsisi, että Kiinteistö Oy Berglund sulautuisi Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:hyn. Fuusiovastikkeena maksettaisiin 644 vastaanottavan yhtiön nimellisarvotonta uutta osaketta sulautuvan yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle, Kemiönsaaren kunnalle. Muuta fuusiovastiketta ei makseta. Fuusio ehdotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin Kummankin yhtiön yhtiökokous ottaa vielä kantaa mahdolliseen fuusioon. Myös valtuuston on hyväksyttävä fuusiosopimus. suhtautuu myönteisesti Kiinteistö Oy Berglundin ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n väliseen fuusioon. Fuusiosopimus laaditaan ja valmistellaan valtuuston päätettäväksi. Hyväksyttiin. Veijo Lücke ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Osakeyhtiölain 16 luvun 3 :n mukaan sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on laadittava kirjallinen sulautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Suunnitelma toimii hallituksen ehdotuksena yhtiökokoukselle sekä perustana velkojien ja osakkeenomistajien arvioidessa suunnitellun fuusion vaikutuksia. Kunnan osalta valtuuston on hyväksyttävä sulautuminen ennen yhtiökokouksia. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kiinteistö Oy Berglundin ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n sulautumisen.

14 14 23 KEMIÖNSAAREN LÄHETTILÄS 2015 Kh ~ käännös VALMISTELU (kehitysjohtaja Gunilla Granberg) Dnr: KONCERN 32/2015 Kemiönsaaren kunnan kehitysosasto perusti Kemiönsaaren lähettilään tittelin tarkoituksenaan muistuttaa siitä, että jokainen meistä voi tuoda esille Kemiönsaaren myönteisiä puolia niin kunnan rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin. Kunnalle parasta mainosta ovat tyytyväiset asukkaat, jotka suhtautuvat myönteisesti kuntaansa. Kunta on pyrkinyt monella tapaa vahvistamaan kunnan positiivista imagoa. Tulomuuttajien määrä on pysynyt asukkaassa. Maistraatin tietojen mukaan Kemiönsaarelle muutti 240 henkilöä vuonna Tulomuuttajien määrä ei ole vähentynyt siitä huolimatta, että työpaikkojen määrä on vähentynyt vuosien saatossa. Vuoden lähettilästä on haettu Ilmoituslehdessä, Kemiönsaaren verkkosivuilla ja Kemiönsaaren Facebook-sivulla, joissa asukkaita on pyydetty jättämään ehdotuksia yrityksestä/yrittäjästä, yhdistyksestä, yhteisöstä tai yksityishenkilöstä, joka on tuonut esille Kemiönsaaren kuntaa myönteisessä hengessä. Jätetyt ehdotukset ilmoitetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Myös kunnanhallitus voi halutessaan ehdottaa vuoden lähettilästä. Aiemmat Kemiönsaaren kunnan lähettiläät: Showdown Magi ja Kaj Kulla Hans Franzén Juha Ruusuvuori Laura Naukkarinen valitsee vuoden 2015 Kemiönsaaren lähettilään. Kunnianosoitus luovutetaan Axel Illassa 20. maaliskuuta 2015.

15 15 24 VUODEN YRITYKSEN/YRITTÄJÄN 2015 VALINTA Kh ~ käännös VALMISTELU (kehitysjohtaja Gunilla Granberg) Dnr: KONCERN 32/2015 Kemiönsaaren kunnanhallitus on määritellyt Vuoden yrittäjän/yrityksen kriteerit seuraavasti: Kemiönsaaren Vuoden yrittäjäksi tai yritykseksi voidaan valita Kemiönsaarella asuva yrittäjä tai kunnassa rekisteröity yritys. Myös muussa kunnassa rekisteröity yritys, jolla on merkittävää toimintaa saarella, voidaan valita vuoden yritykseksi. Vuoden yrittäjä valitaan pääsääntöisesti vuosittain, edellyttäen, että sopivia ehdokkaita löytyy. Vuoden yrittäjäksi voidaan valita fyysinen tai juridinen henkilö, jonka katsotaan täyttävän muutamia alla mainituista kriteereistä: 1. Yrittäjällä/yrityksellä tulee olla toimintaa Kemiönsaaren kunnassa 2. Yrittäjä/yritys on toiminut menestyvästi pitemmän aikaa 3. Yrittäjällä/yrityksellä on hyvä tuottavuus ja vakaa talous 4. Yrittäjä/yritys on luonut uusia työpaikkoja tai edistänyt muulla tavalla työllisyyttä kunnassa 5. Yrittäjällä/yrityksellä on pitkäntähtäimen strategia ja harkittu ympäristösitoumus 6. Yrittäjä/yritys on toiminnallaan edistänyt kuvaa Kemiönsaaresta ja toiminut kunnan tunnetuksi tekemiseksi 7. Yrittäjä/yritys on edistänyt Kemiönsaaren elinkeinorakenteen avartamista ja voi toiminnallaan luoda esikuvan yrittämiselle kunnassa 8. Yrittäjä/yritys on toiminut aktiivisesti saaren yritysorganisaatioissa ja valtakunnallisessa toiminnassa. valitsee vuoden yrittäjän. Ehdotuksia vuoden yrittäjäksi on pyydetty Ilmoituslehden ilmoituksessa, kunnan verkkosivuilla sekä kunnan Facebook-sivulla. Tällä tavoin kaikille asukkaille on annettu mahdollisuus ehdottaa vuoden yrittäjää. Myös kunnanhallituksella on mahdollisuus ehdottaa vuoden yrittäjää. Jätetyt ehdotukset jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Kemiönsaaren kunnan aiemmat vuoden yrittäjät ovat: Servicestation K. Broman Strandellin Sähkö Oy Helmer Lundström Oy Ab Wilsons (Wilson Charter, Rosalan Viikinkikeskus, Bengtskär) valitsee vuoden yrittäjän/yrityksen. Kunnianosoitus luovutetaan Axel Illassa 20. maaliskuuta 2015.

16 16 25 OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Kh ~ käännös EHDOTUS (kunnanjohtaja Tom Simola) Dnr: OMSORG 155/2013 Valtuusto päätti , että kunnanhallitus asettaa poliittisen ohjausryhmän peruspalvelun tarveselvityksen ja kiinteistösuunnitelman valmistelua ja käyttöönottoa varten. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata suunnittelutyön etenemistä ja investointien taloutta, ja lisäksi ohjausryhmän tulee seurata suunnitelman toteutumista kokonaisuudessaan. Valtuuston päätöksen mukaisesti ohjausryhmään kuuluvat peruspalvelulautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat sekä kunnanhallituksen edustajia. Ohjausryhmä voi pyytää mukaan asiantuntijoita. tekee valtuustolle ehdotuksen kiinteistösuunnitelman toteuttamisesta. nimittää ohjausryhmään kaksi kunnanhallituksen edustajaa sekä vanhusneuvoston puheenjohtajan. Ohjausryhmään kuuluvat lisäksi peruspalvelulautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat myös kiinteistöpäällikkö ja peruspalveluosaston hallintopäällikkö sekä tarvittaessa hoitotyön päällikkö ja vanhustenhuollon päällikkö.

17 17 Dnr: KONCERN 360/ KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELIMISSÄ 2015 toukokuu 2017 Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Hallintosäännön 67. :n mukaan kunnanhallitus valitsee läsnäolo- ja puheoikeuden omaavat edustajansa seuraaviin toimielimiin: - sivistyslautakunta - ruotsinkielinen koulujaosto - suomenkielinen koulujaosto - kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta - peruspalvelulautakunta - tekninen lautakunta - rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta - saaristolautakunta Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa edellä mainituissa toimielimissä. päättää valita hallituksen jäsenistä edustajat edellä mainittuihin toimielimiin.

18 18 27 EDUSTUS KONSERNIYHTIÖISSÄ Täydennysvaali Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 360/2012 Kemiönsaaren kunnalla on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, joista kunta omistaa vähintään 50 % ja osakkuusyhtiöitä yhtiöt, joista kunta omistaa vähintään 20 %. Osakkuusyhtiöitä ovat myös yhtiöt, joissa kunnalla on varsinainen hallituspaikka. On tärkeää, että kunnalla on hyvä näkyvyys niihin yhtiöihin, joista kunta omistaa vähintään 20 %, ja myös joihinkin muihin yhtiöihin, joissa omistusosuus on pienempi. Sisäisen valvonnan kannalta on tärkeää, että kunkin yhtiön hallituksessa on vähintään yksi kunnan virkamies. Mikäli kunnalla on useampi edustaja yhtiön hallituksessa, voidaan muut edustajat valita poliittisin perustein. On suositeltavaa, ettei kaikkia hallituksen jäseniä vaihdeta yhdellä kertaa. Voidaan pitää etuna, että yhtiöiden hallituksissa on edustajia Kemiönsaaren eri osista ja että esim. yhtiön toimialan tuntemus huomioidaan tietyissä tapauksissa. Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat konserniyhteisöjen hallintoelimiin. Konserniohje ja luettelo nykyisestä kokoonpanosta annetaan tiedoksi. esittää jäsenten valintaa yhtiöiden hallituksiin seuraavasti: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (omistusosuus 81,80 %) - yhtiö omistaa 105 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 2 jäsentä + kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund (ei varajäseniä) Kimitoöns Värme Ab Kemiönsaaren Lämpö Oy (omistusosuus 100 %) - kaukolämmön tuotanto ja jakelu Varsinaiset: 3 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 4 henkilökohtaista varajäsentä Dalsbostäder Oy Ab (omistusosuus 100 %) - yhtiö omistaa 88 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 5 jäsentä + tekninen johtaja Lars Nummelin Varajäsenet: 6 varajäsentä Dragfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy (omistusosuus 100 %) - toimitilojen vuokraus Varsinaiset: 5 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 6 varajäsentä Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy (omistusosuus 75,32 %) - kiinteistöyhtiö Varsinaiset: kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund Varajäsenet: sivistysjohtaja Mats Johansson

19 19 Faxxell 2.0 (omistusosuus 40 %) - kehitysyhtiö Varsinaiset: 2 jäsentä Varajäsenet: 1 varajäsen (ei henkilökohtainen) Rouskis Oy (omistusosuus 9,77 %) - jätehuolto Varsinaiset: 1 jäsen Varajäsenet: 1 henkilökohtainen varajäsen Johanna Jansson ehdotti Hanna Backmanin kannattamana, että asia jätetään pöydälle. päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh ~ käännös esittää jäsenten valintaa seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (omistusosuus 81,80 %) - yhtiö omistaa 105 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 2 jäsentä + kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund (ei varajäseniä) Kimitoöns Värme Ab - Kemiönsaaren Lämpö Oy (omistusosuus 100 %) - kaukolämmön tuotanto ja jakelu Varsinaiset: 3 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 4 henkilökohtaista varajäsentä Dalsbostäder Oy Ab (omistusosuus 100 %) - yhtiö omistaa 88 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 5 jäsentä + tekninen johtaja Lars Nummelin Varajäsenet: 6 varajäsentä Dragfjärds Industri Ab - Dragsfjärdin Teollisuus Oy (omistusosuus 100 %) - toimitilojen vuokraus Varsinaiset: 5 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 6 varajäsentä Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy (omistusosuus 75,32 %) - kiinteistöyhtiö Varsinaiset: kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund Varajäsenet: sivistysjohtaja Mats Johansson Faxell 2.0 Oy Ab (omistusosuus 40 %) - kehitysyhtiö Varsinaiset: 2 jäsentä Varajäsenet: 1 varajäsen (ei henkilökohtainen)

20 20 Rouskis Oy (omistusosuus 9,77 %) - jätehuolto Varsinaiset: 1 jäsen Varajäsenet: 1 henkilökohtainen varajäsen valitsi jäsenet seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy Varsinaiset jäsenet Torolf Isberg Veijo Lücke Roger Hakalax Kimitoöns Värme Ab Kemiönsaaren Lämpö Oy Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kalevi Kallonen Mika Lehtinen Sven-Erik Kinos Kjell Heinonen Annalena Sjöblom Inger Wretdal Tom Simola Lars Nummelin Dalsbostäder Oy Ab Varsinaiset jäsenet Hanna Backman Kristian Ek Mats Johansson Jari Lehtivaara Annalena Sjöblom Lars Nummelin Varajäsenet (ei henkilökohtaiset) Ingalill Slotte Hans Mikael Eriksson Henna Jäntti Veronica Heikkilä Mats Sundblom Thomas Ginlund Dragfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ei henkilökohtaiset) Pertti Kaarte Kurt Tuominen Jari Lehtivaara Johan Sundqvist Stefan Långström Annalena Sjöblom Tommy Sorsa Johan Kinos Nils Wretdal Leif Byman Gunilla Granberg Tom Simola Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Thomas Ginlund Mats Johansson Faxell 2.0 Oy Ab Varsinaiset jäsenet Wilhelm Liljeqvist Tom Simola Varajäsen (ei henkilökohtainen) Martti Murto

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 8. huhtikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto 8. huhtikuuta 2016 3/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 29. maaliskuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Toimielin Kokouspvm Sivu Peruspalvelulautakunta 4 / 2009 9.4.2009 1 Kokousaika : Torstaina 9. huhtikuuta 2009 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka : Kunnantoimisto Kemiössä, hallituksen huone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 6. lokakuuta 2016 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa j.

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa. Jutta Kivikallio Pekka Raitanen

Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa. Jutta Kivikallio Pekka Raitanen KOSKEN TL RAKENNUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 1-2014 Aika: 24. helmikuuta 2014 klo. 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Pekka Kulmanen Matti Laakso Virpi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh )

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh ) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa

Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa KOSKEN TL RAKENNUSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2-2013 Aika: 26.maaliskuuta 2013 klo 18.00-18.45 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa Puheenjohtaja Pekka Kulmanen x Varapuheenjohtaja Matti Laakso x Jäsenet

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus vko 10 / 2012 sekä hallintojohtajan viranhaltijapäätös

Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus vko 10 / 2012 sekä hallintojohtajan viranhaltijapäätös Tiedote Tiedote on epävirallinen. 5.3.2013 Kunnanhallituksen 4.3.2013 kokouksen päätösluettelo 109 Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot