Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015"

Transkriptio

1 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Kim Viljanen Inger Wretdal Rune Friman Michael Oksanen Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Gunilla Granberg Mats Johansson Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass Linus Guseff puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja nuorisoedustaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 Erika Strandberg Pöytäkirja pidetään nähtävänä Veronica Heikkilä Kemiö 9. maaliskuuta 2015 Kalevi Kallonen Otteen oikeaksi todistaa Erika Strandberg

2 2/2015 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Asianumero Asia 17 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI KUNTALAISALOITE METRIN SUOJAETÄISYYDESTÄ ASUNTOJEN JA TUULIVOIMALOIDEN VÄLILLÄ SULAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN Kiinteistö Oy Berglund KEMIÖNSAAREN LÄHETTILÄS VUODEN YRITYKSEN/YRITTÄJÄN 2015 VALINTA OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELIMISSÄ 2015 toukokuu EDUSTUS KONSERNIYHTIÖISSÄ Täydennysvaali EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUODEN 2015 LIITTOKOKOUKSEEN Sydkustens landskapsförbund r.f MYYNTI Brännbodan entinen koulu, korjaava päätös LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPA-ANOMUS Lausunto LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 9. maaliskuuta 2015 Wilhelm Liljeqvist

3 3 17 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Veronica Heikkilä ja Kalevi Kallonen.

5 5 19 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

6 6 Dnr: OMSORG 319/ SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI Ptl ~ käännös VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) määrää, että kaikkien kuntien on laadittava vuodesta 2014 alkaen suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Kunnassa voi ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, ympäristön ja palvelujen tavoitteet sisältyä useisiin eri suunnitelmiin ja ne täytyy tämän vuoksi koota yhteen. Kunnan vanhuspoliittinen ohjelma voi vastata vanhuspalvelulaissa tarkoitettua suunnitelmaa, jos se täyttää vanhuspalvelulaissa suunnitelmalle asetetut tavoitteet. Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittinen ohjelman työstäminen aloitettiin poliitikoista ja virkamiehistä koostuvan työryhmän toimesta syksyllä Yhteistyöosapuolet ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajat kutsuttiin kokouksiin ja näin tehtiin kattava kartoitus. Kun peruspalveluosaston strategiatyö aloitettiin, sai vanhuspoliittinen ohjelma jäädä lepäämään. Ajatuksena on, että nämä kaksi ohjelmaa kulkevat käsi kädessä ja punainen lanka jatkuisi myös Kemiönsaaren kunnan strategiassa. Vanhuspoliittisen ohjelman alkuperäinen sisältö on osittain uudistettu vastaamaan vanhuspalvelulaissa tarkoitettua suunnitelmaa. Laissa tarkoitetussa suunnitelmassa on: 1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; 2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi; 3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; 4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä 5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 :n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi , Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittinen ohjelma seuraa tätä ohjeistusta sekä muodoltaan että sisällöltään, liite 83/1. Vanhusneuvosto on tutustunut suunnitelmaan prosessin aikana, viimeksi kokouksissaan ja

7 7 EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Maria Wallin) Peruspalvelulautakunta hyväksyy Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi , Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittinen ohjelma. Suunnitelma jätetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Carola Antskog ehdotti Elvi Johanssonin kannattamana että suunnitelma jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi että asiassa pitää äänestää. Puheenjohtaja ehdotti että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja että ne jotka kannattavat asian pöydälle jättämistä äänestävät Ei. Ehdotus hyväksyttiin. Jaa äänestivät Mia Eklund, Ingmar Forne, Jörgen Lindroos, Johanna Wikgren-Roelofs ja Niklas Guseff. Ei äänestivät Carola Antskog, Esko Antikainen, Elvi Johansson ja Esti Ruutikainen. Puheenjohtaja totesi että asian käsittelyn jatkamisesta on päätetty äänin 5-4. Peruspalvelulautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman lisäyksen kohtaan 2.2: Kemiönsaaren kunta tekee aktiivisesti työtä kunnan saaristo-osan ikääntyvän väestön tukemiseksi. Mainitulla lisäyksellä peruspalvelulautakunta hyväksyy Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi , Kemiönsaaren kunnan vanhuspoliittisen ohjelman. Suunnitelma jätetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Elvi Johansson poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Kh ~ käännös ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittisen ohjelman Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Liite Ikääntymispoliittinen ohjelma 20/1

8 8 Dnr: KONCERN 265/ KUNTALAISALOITE METRIN SUOJAETÄISYYDESTÄ ASUNTOJEN JA TUULIVOIMA- LOIDEN VÄLILLÄ TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Kemiönsaaren kunnalle on jätetty kuntalaisaloite, joka on rekisteröity (Dnro 265/2014). Aloitteen otsikko on Kuntalaisaloite tuulivoimaloiden 1500 metrin suojarajasta kiinteistöihin Kemiönsaarella. Kuntalaisaloitteessa esitetään valtuustolle seuraavaa: Me allekirjoittajat haluamme, että valtuusto käsittelee seuraavan sisältöisen päätösehdotuksen: Valtuusto katsoo, että kuntalaisten terveyttä ei tule vaarantaa ja myös asukkaiden hyvinvointi on turvattava, ja siksi edellytetään, että tuulimyllyn ja lähimmän asumuksen välimatka on minimissään metriä kaikilla nykyisillä ja tulevilla Kemiönsaaren tuulivoimasuunnittelualueilla. Kuntalaisaloite on liitteenä 14/1. Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 247 äänioikeutettua asukasta, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia kunnan äänioikeutetuista. Kuntalaisaloitteita käsitellään kuntalain (365/1995) 28 :ssä: "Aloiteoikeus Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Kuntalaisaloite on toimitettu tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Kaavoitusyksikkö on yhdessä kunnan johdon kanssa päättänyt pyytää lausunnot aloitteen johdosta. Lausuntopyyntö lähetettiin ympäristöministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä Varsinais-Suomen liitolle. Kaikki lausuntoviranomaiset ympäristöministeriötä lukuun ottamatta antoivat lausunnon. Ympäristöministeriö vastasi lausuntopyyntöön sähköpostikirjeellä, jota voidaan luonnehtia lähinnä lausunnoksi. Kaikki lausunnot sekä lausuntopyyntö annetaan tiedoksi. Kemiönsaaren kunnassa on tällä hetkellä vireillä viisi tuulivoimaosayleiskaavaa: Nordanå Lövböle, Gräsböle, Misskärr, Stusnäs ja Olofsgård. Näistä Nordanå Lövböle ja Gräsböle ovat mukana vahvistetussa tuulivoimavaihemaakuntakaavassa. Valtuusto hyväksyi Nordanå Lövbölen osayleiskaavan Valtuusto palautti Gräsbölen tuulivoimaosayleiskaavan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin: Valtuusto katsoo, että kuntalaisten terveyttä ei tule vaarantaa ja myös asukkaiden hyvinvointi on turvattava, ja siksi edellytetään, että tuulimyllyn ja lähimmän asumuksen välimatka on minimissään metriä. Tämä riippumatta siitä, onko kyseessä vakituinen asunto vai loma-asunto. Tietenkin jos meludirektiivit edellyttävät pidempää välimatkaa, se on huomioitava. Misskärrin osayleiskaava on ollut nähtävänä luonnoksena, mutta käsittely on ollut jäissä vuoden 2012 lopulta lähtien. Olofsgårdin osayleiskaava on nähtä-

9 9 vänä luonnoksena Stusnäsin osayleiskaava ei ole edennyt sen jälkeen, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutettiin huhtikuussa Aloitteesta, joka koskee metrin etäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä, seuraa että Gräsbölen tuulivoimapuiston alueella on yksi pieni ja alava alue, johon voitaisiin sijoittaa yksi tuulivoimala. Sijainti on kuitenkin erittäin epäsuotuisa ja paikka sijaitsee aivan Bogsböle träsk - nimisen lammen itäpuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa nollaa tuulivoimalaa. Muille tuulivoimaosayleiskaava-alueille ei mahdu yhtään turbiinia, mikäli metrin etäisyys asutukseen huomioidaan. Tämän seurauksena Kemiönsaarelle ei rakenneta tuulivoimaa, koska ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista panostaa sähköverkkoon ja teihin 1 3 tuulivoimalan vuoksi, jotka sijaitsevat kahdella tai kolmella alueella, jotka sitä paitsi sijaitsevat kaukana toisistaan. Lausunnot osoittavat, että kaikki lausunnon antajat painottavat melun mallintamisen tärkeyttä ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö ei näe estettä sille, että kunta asettaa metrin suojaetäisyyden, mutta se painottaa, että melumallinnukset tulee tehdä ja että suojaetäisyys määritellään melumallinnusten perusteella. Ympäristöministeriö katsoo, että sen ohjeita tulee noudattaa ja korostaa, että suojaetäisyyksiä ei ilmoiteta metreissä, koska maaston muoto, kasvillisuus ja säätila, muun muassa tuulen voimakkuus, suunta ja lämpötila, vaikuttavat siihen, miten tuulivoimalan ääni leviää ympäristöön. Ympäristöministeriö muistuttaa myös, että ministeriö on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistellut luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Tarkoituksena on, että ohjearvoja sovelletaan suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa myös melu- ja varjostusmallinnuksen merkityksen ja että suojaetäisyys määritellään näiden pohjalta. Lausunnossa muistutetaan, että haittavaikutuksen katsotaan minimoituvan, kun päivän ja yön keskiäänitason suunnitteluohjearvot alittuvat havaintopisteessä. ELY-keskus viittaa myös valmisteilla olevaan meluasetukseen sekä muistuttaa, ettei Suomessa ole olemassa tai edes suunnitteilla yleisesti suositeltuja suojavyöhykkeitä tai suojaetäisyyksiä (metreissä), joita tuulivoimahankkeissa tulisi soveltaa. Varsinais-Suomen liitto toteaa lausunnossaan, että alueille, joilla on vahvistettu maakuntakaava, mahtuu vain muutama tuulivoimala. Liitto ilmoittaa myös, että tuulivoimavaihemaakuntakaava on vahvistettu ja että sitä ei tulla muuttamaan kunnan kaavoitusta koskevien päätösten vuoksi. Lisäksi liitto toteaa, että metrin suojavyöhyke tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä ei perustu laissa esitettyihin tai selvityksissä esiin tulleisiin rajoitteisiin. Liitto toteaa myös, että metrin suojavyöhyke on ylimitoitettu varovaisuusperiaate, joka johtaa siihen, että kunnan tulee pohtia, johtaako se kuntalaisten osalta epätasapuoliseen kohteluun sallittaessa joillekin melulähteille korkeampia raja-arvoja kuin toisille. Varsinais-Suomen liitto viittaa myös tulevaan meluasetukseen ja katsoo, ettei tuulivoimaloiden ja asutuksen välille tule asettaa metrin suojaetäisyyttä, koska se voi johtaa päällekkäisyyksiin ja tulkintavaikeuksiin. Aloitteen verkkoversion yhteydessä esitettiin liite, jossa aloitteen tekijät selvittivät, miten kunnat ovat alkaneet itse vaatia sosiaali- ja terveysministeriön ehdottamaa vähintään 2 km suojaetäisyyttä asutuksen ja tuulivoimaloiden välille turvatakseen asukkaidensa terveyden. Liitteessä luetellaan joukko kuntia, jotka ovat ryhtyneet toimenpiteisiin kahden kilometrin suojaetäisyyden asettamiseksi. Valmistelija on tarkistanut tilanteen osassa mainituista kunnista, ja siitä on laadittu seuraava yhteenveto: Raahe: Valtuusto päätti kuntalaisaloitteen perusteella , että tuulivoimaloiden ja vakituisten tai vapaa-ajan asuntojen välisen etäisyyden tulee olla kaksi kilometriä. Päätös koskee

10 10 Raahen kaikkia tuulivoimakaavoja. Raahessa neljä tuulivoimaosayleiskaavaa on saanut lainvoiman (yhteensä 57 turbiinia, joista 30 turbiinia kuuluu offshore-hankkeeseen) ja lisäksi kahdeksan enintään turbiinin osayleiskaavaa on vielä valmisteilla. Kotka: Valtuusto päätti keskeyttää Hallan alueen tuulivoimaosayleiskaavan valmistelun osittain siksi, että se sijaitsi liian lähellä asutusta, mutta osittain myös muista syistä johtuen. Osayleiskaavaan sisältyi kolme turbiinia saarella, johon on tieyhteys ja jonka eteläosassa on asuntoja. Kotkassa on vuodesta 1999 saakka ollut kaksi turbiinia, joiden napakorkeus on 55 metriä. Ne on nyt korvattu kahdella 90 metrin turbiinilla, joiden etäisyys asutukseen on metriä. Haminan rajalla ja yhteistyössä Haminan kanssa on suunnitteilla tuulivoima-alue metrin etäisyydelle asutuksesta. Suojaetäisyyden asettamisesta ei ole jätetty aloitteita. Mustasaari: on Merkkikalliota koskevassa YVA-lausunnossa muistuttanut, että etäisyyden asutukseen tulee olla kaksi kilometriä. Osayleiskaavaa laaditaan rinnakkain YVA:n kanssa. Osayleiskaavassa ei toistaiseksi ole suojaetäisyyttä koskevia kannanottoja. Pyhäjoki: Kunta on eräässä strategisessa asiakirjassa päättänyt asettaa kahden kilometrin suojaetäisyyden kiinteään asutukseen. Vapaa-ajan asunnot voivat sijaita lähempänä. Poikkeustapauksissa myös kiinteä asutus, sitouduttuaan poikkeamiseen kirjallisesti, voi sijaita lähempänä. Pyhäjoella kaksi osayleiskaavaa on saanut lainvoiman (55 turbiinia, joista 42 offshore-hankkeessa yhdessä Raahen kanssa) ja kuusi kaavaa on valmisteluvaiheessa ( turbiinia). Pyhäjoen (ja Raahen) suurin energiahanke on Fennovoiman ydinvoimala Hanhikivi Pyhäjoen pohjoisosassa, Raahen rajan tuntumassa. Näin ollen kunnat ovat vain poikkeustapauksissa päättäneet itse asettaa metrimääräisiä suojavyöhykkeitä. Pyhäjoki ja Raahe ovat selviä tapauksia. Muutoin suojaetäisyyksistä ei ole tehty valtuustopäätöksiä. Aloitteessa, joka koskee metrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä, kiinnitetään pääasiassa huomiota kahteen laadulliseen kriteeriin: kuntalaisten terveyttä ei tule vaarantaa ja asukkaiden hyvinvointi on turvattava. Mitä tulee kuntalaisten terveyteen ja tuulivoimaan, on asiaa koskien tehty useita tutkimuksia eri puolilla maailmaa. Osalla voidaan katsoa olevan enemmän tieteellistä pohjaa kuin toisilla. Työterveyslaitos on tehnyt tutkimuksen "Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset. Siinä on vertailtu 13 tutkimusta, jotka juontavat kuuteen kenttätutkimukseen kuudessa eri maassa, joissa oletettavasti on havaittavissa tuulivoimaloiden ääntä. Tutkimustiedot on koonnut Valtteri Hongisto, Tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa Yhteenvetona voidaan sanoa, ettei tutkimusraportti anna suoranaisia todisteita haitallisista terveysvaikutuksista, mutta raportissa kiinnitetään myös huomiota siihen, että vastaavia tutkimuksia tulisi tehdä Suomessa. Asukkaiden viihtyvyyden kannalta tilanne on erittäin kaksijakoinen joko tuulivoimalat koetaan viihtyvyyttä alentavina tai sitten niihin suhtaudutaan neutraalisti. Kemiönsaarella on tehty tuulivoimaa vastustavia, mutta myös tuulivoimaa puoltavia nimienkeräyksiä. Molemmat ovat keränneet useita satoja nimiä. Tuulivoimavaihemaakuntakaava pysyy muuttumattomana, ja Kemiönsaaren osalta siihen on merkitty kaksi tuulivoimaloiden aluetta (tv) ja kaksi energiahuollon kohdetta (en). Näillä alueilla maanomistajien tasavertainen kohtelu voi kyseenalaistua, koska maakuntakaava pysyy muuttumattomana. Kemiönsaaren valtuuston mahdollinen päätös asutuksen ja tuulivoimaloiden välisestä suojavyöhykkeestä, joka käytännössä tekee tuulivoimasta mahdottoman, voidaan jossain vaiheessa muuttaa valtuuston toimesta. Sinä aikana kun valtuuston päätös suojavyöhykkeestä on voimassa, on erittäin kyseenalaista, voidaanko maanomistajien hajarakennusoikeutta hyödyntää,

11 11 koska kunta voi aina kumota suojavyöhykettä koskevan päätöksen päinvastaisella päätöksellä, mutta maakuntakaavaa tulee noudattaa, mistä voi seurata huomattavaa päänvaivaa tavanomaisessa rakennuslupien myöntämisessä. Uusi tuulivoimalamelua koskeva asetus, jota tullaan soveltamaan oikeuskäytännössä, voi hankaloittaa tilannetta entisestään, koska tuulivoimakaavoja voidaan tulevaisuudessa panna vireille maakuntakaavan ja lainsäädännön nojalla, mutta vastoin valtuuston päätöstä asutuksen ja tuulivoimaloiden välisestä suojavyöhykkeestä. Tämä on esimerkki tulkintavaikeuksista, joita suojavyöhykepäätöksestä voi seurata. Yhteenvetona voidaan sanoa, että lainsäädännöllisistä syistä ei ole perusteltua ryhtyä asettamaan metrin suojavyöhykettä asutuksen ja tuulivoimaloiden välille. Myöskään käytännön syyt eivät puhu varovaisuusperiaatteen laajentamisen puolesta, mitä metrin etäisyys asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä merkitsee. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitus ehdottaa edelleen valtuustolle, ettei metrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä aseteta. Lainsäädäntö ja käytännön tutkimukset ja tehdyt selvitykset eivät tue suojaetäisyyden asettamista. Kuntalaisaloitteen todetaan tämän myötä olevan loppuun käsitelty. ASIAN KÄSITTELY Johan Sundqvist ehdotti kuntalaisaloitteen käsittelyn pöydälle panemista seuraavaan kokoukseen saakka, koska taustamateriaalista puuttui ympäristöministeriön kirje. Kim Viljanen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty pöydällepanoehdotus ja että asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänestysehdotus: Äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan seuraavasti: Jatkokäsittely = JAA Palauttaminen = EI Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystulos, liite 14/2. JAA = 5 EI = 3 JÄTTI ÄÄNESTÄMÄTTÄ = 1 Puheenjohtaja totesi, että lautakunta jatkaa asian käsittelyä. Jatkokäsittelyssä Kim Viljanen ehdotti seuraavaa: Tekninen lautakunta päättää sosiaali- ja terveysministeriöltä pyydetyn ja saadun lausunnon mukaisesti ehdottaa, että kunnanhallitus ehdottaa edelleen valtuustolle, että kaupallisten tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä sovelletaan metrin suojavyöhykettä. Kemiönsaaren kunta huomioi metrin suojavyöhykkeen kaikessa maankäytössä sekä tuulivoimaloiden rakennuslupatoiminnassa.

12 12 Johan Sundqvist kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty muutosehdotus ja että asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänestysehdotus: Äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan seuraavasti: Esittelijän ehdotus = JAA Viljasen/Sundqvistin ehdotus = EI Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystulos, liite 14/3. JAA = 5 EI = 4 Kim Viljanen pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että ympäristöministeriön kirje puuttui taustamateriaalista. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on kokouksen aikana voinut tutustua ympäristöministeriön kirjeeseen. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Jakelu: - kunnanhallitus Kh ~ käännös ehdottaa valtuustolle, ettei metrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä aseteta ja että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty. Metreissä ilmaistulle suojaetäisyydelle ei löydy tukea lainsäädännössä. Liite Kuntalaisaloite 21/1

13 13 Dnr: KONCERN 323/ SULAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN Kiinteistö Oy Berglund Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Kunta omistaa kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Berglundin sataprosenttisesti. Kiinteistöosakeyhtiö on Kemiön keskustassa sijaitseva rivitalo, jossa on vuokra-asuntoja. Kiinteistöosakeyhtiöllä on pitkään ollut kannattavuusongelmia, eikä se ole kyennyt lyhentämään lainoja. Yhtiön fuusioitumista Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n kanssa on selvitetty, jotta kiinteisiin kustannuksiin päästäisiin käsiksi ja hallintoa saataisiin sujuvoitettua. Kummankin yhtiön hallitukset ovat teettäneet fuusiosuunnitelman. Fuusio merkitsisi, että Kiinteistö Oy Berglund sulautuisi Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:hyn. Fuusiovastikkeena maksettaisiin 644 vastaanottavan yhtiön nimellisarvotonta uutta osaketta sulautuvan yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle, Kemiönsaaren kunnalle. Muuta fuusiovastiketta ei makseta. Fuusio ehdotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin Kummankin yhtiön yhtiökokous ottaa vielä kantaa mahdolliseen fuusioon. Myös valtuuston on hyväksyttävä fuusiosopimus. suhtautuu myönteisesti Kiinteistö Oy Berglundin ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n väliseen fuusioon. Fuusiosopimus laaditaan ja valmistellaan valtuuston päätettäväksi. Hyväksyttiin. Veijo Lücke ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Osakeyhtiölain 16 luvun 3 :n mukaan sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on laadittava kirjallinen sulautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Suunnitelma toimii hallituksen ehdotuksena yhtiökokoukselle sekä perustana velkojien ja osakkeenomistajien arvioidessa suunnitellun fuusion vaikutuksia. Kunnan osalta valtuuston on hyväksyttävä sulautuminen ennen yhtiökokouksia. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kiinteistö Oy Berglundin ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n sulautumisen.

14 14 23 KEMIÖNSAAREN LÄHETTILÄS 2015 Kh ~ käännös VALMISTELU (kehitysjohtaja Gunilla Granberg) Dnr: KONCERN 32/2015 Kemiönsaaren kunnan kehitysosasto perusti Kemiönsaaren lähettilään tittelin tarkoituksenaan muistuttaa siitä, että jokainen meistä voi tuoda esille Kemiönsaaren myönteisiä puolia niin kunnan rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin. Kunnalle parasta mainosta ovat tyytyväiset asukkaat, jotka suhtautuvat myönteisesti kuntaansa. Kunta on pyrkinyt monella tapaa vahvistamaan kunnan positiivista imagoa. Tulomuuttajien määrä on pysynyt asukkaassa. Maistraatin tietojen mukaan Kemiönsaarelle muutti 240 henkilöä vuonna Tulomuuttajien määrä ei ole vähentynyt siitä huolimatta, että työpaikkojen määrä on vähentynyt vuosien saatossa. Vuoden lähettilästä on haettu Ilmoituslehdessä, Kemiönsaaren verkkosivuilla ja Kemiönsaaren Facebook-sivulla, joissa asukkaita on pyydetty jättämään ehdotuksia yrityksestä/yrittäjästä, yhdistyksestä, yhteisöstä tai yksityishenkilöstä, joka on tuonut esille Kemiönsaaren kuntaa myönteisessä hengessä. Jätetyt ehdotukset ilmoitetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Myös kunnanhallitus voi halutessaan ehdottaa vuoden lähettilästä. Aiemmat Kemiönsaaren kunnan lähettiläät: Showdown Magi ja Kaj Kulla Hans Franzén Juha Ruusuvuori Laura Naukkarinen valitsee vuoden 2015 Kemiönsaaren lähettilään. Kunnianosoitus luovutetaan Axel Illassa 20. maaliskuuta 2015.

15 15 24 VUODEN YRITYKSEN/YRITTÄJÄN 2015 VALINTA Kh ~ käännös VALMISTELU (kehitysjohtaja Gunilla Granberg) Dnr: KONCERN 32/2015 Kemiönsaaren kunnanhallitus on määritellyt Vuoden yrittäjän/yrityksen kriteerit seuraavasti: Kemiönsaaren Vuoden yrittäjäksi tai yritykseksi voidaan valita Kemiönsaarella asuva yrittäjä tai kunnassa rekisteröity yritys. Myös muussa kunnassa rekisteröity yritys, jolla on merkittävää toimintaa saarella, voidaan valita vuoden yritykseksi. Vuoden yrittäjä valitaan pääsääntöisesti vuosittain, edellyttäen, että sopivia ehdokkaita löytyy. Vuoden yrittäjäksi voidaan valita fyysinen tai juridinen henkilö, jonka katsotaan täyttävän muutamia alla mainituista kriteereistä: 1. Yrittäjällä/yrityksellä tulee olla toimintaa Kemiönsaaren kunnassa 2. Yrittäjä/yritys on toiminut menestyvästi pitemmän aikaa 3. Yrittäjällä/yrityksellä on hyvä tuottavuus ja vakaa talous 4. Yrittäjä/yritys on luonut uusia työpaikkoja tai edistänyt muulla tavalla työllisyyttä kunnassa 5. Yrittäjällä/yrityksellä on pitkäntähtäimen strategia ja harkittu ympäristösitoumus 6. Yrittäjä/yritys on toiminnallaan edistänyt kuvaa Kemiönsaaresta ja toiminut kunnan tunnetuksi tekemiseksi 7. Yrittäjä/yritys on edistänyt Kemiönsaaren elinkeinorakenteen avartamista ja voi toiminnallaan luoda esikuvan yrittämiselle kunnassa 8. Yrittäjä/yritys on toiminut aktiivisesti saaren yritysorganisaatioissa ja valtakunnallisessa toiminnassa. valitsee vuoden yrittäjän. Ehdotuksia vuoden yrittäjäksi on pyydetty Ilmoituslehden ilmoituksessa, kunnan verkkosivuilla sekä kunnan Facebook-sivulla. Tällä tavoin kaikille asukkaille on annettu mahdollisuus ehdottaa vuoden yrittäjää. Myös kunnanhallituksella on mahdollisuus ehdottaa vuoden yrittäjää. Jätetyt ehdotukset jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Kemiönsaaren kunnan aiemmat vuoden yrittäjät ovat: Servicestation K. Broman Strandellin Sähkö Oy Helmer Lundström Oy Ab Wilsons (Wilson Charter, Rosalan Viikinkikeskus, Bengtskär) valitsee vuoden yrittäjän/yrityksen. Kunnianosoitus luovutetaan Axel Illassa 20. maaliskuuta 2015.

16 16 25 OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Kh ~ käännös EHDOTUS (kunnanjohtaja Tom Simola) Dnr: OMSORG 155/2013 Valtuusto päätti , että kunnanhallitus asettaa poliittisen ohjausryhmän peruspalvelun tarveselvityksen ja kiinteistösuunnitelman valmistelua ja käyttöönottoa varten. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata suunnittelutyön etenemistä ja investointien taloutta, ja lisäksi ohjausryhmän tulee seurata suunnitelman toteutumista kokonaisuudessaan. Valtuuston päätöksen mukaisesti ohjausryhmään kuuluvat peruspalvelulautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat sekä kunnanhallituksen edustajia. Ohjausryhmä voi pyytää mukaan asiantuntijoita. tekee valtuustolle ehdotuksen kiinteistösuunnitelman toteuttamisesta. nimittää ohjausryhmään kaksi kunnanhallituksen edustajaa sekä vanhusneuvoston puheenjohtajan. Ohjausryhmään kuuluvat lisäksi peruspalvelulautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat myös kiinteistöpäällikkö ja peruspalveluosaston hallintopäällikkö sekä tarvittaessa hoitotyön päällikkö ja vanhustenhuollon päällikkö.

17 17 Dnr: KONCERN 360/ KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELIMISSÄ 2015 toukokuu 2017 Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Hallintosäännön 67. :n mukaan kunnanhallitus valitsee läsnäolo- ja puheoikeuden omaavat edustajansa seuraaviin toimielimiin: - sivistyslautakunta - ruotsinkielinen koulujaosto - suomenkielinen koulujaosto - kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta - peruspalvelulautakunta - tekninen lautakunta - rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta - saaristolautakunta Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa edellä mainituissa toimielimissä. päättää valita hallituksen jäsenistä edustajat edellä mainittuihin toimielimiin.

18 18 27 EDUSTUS KONSERNIYHTIÖISSÄ Täydennysvaali Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 360/2012 Kemiönsaaren kunnalla on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, joista kunta omistaa vähintään 50 % ja osakkuusyhtiöitä yhtiöt, joista kunta omistaa vähintään 20 %. Osakkuusyhtiöitä ovat myös yhtiöt, joissa kunnalla on varsinainen hallituspaikka. On tärkeää, että kunnalla on hyvä näkyvyys niihin yhtiöihin, joista kunta omistaa vähintään 20 %, ja myös joihinkin muihin yhtiöihin, joissa omistusosuus on pienempi. Sisäisen valvonnan kannalta on tärkeää, että kunkin yhtiön hallituksessa on vähintään yksi kunnan virkamies. Mikäli kunnalla on useampi edustaja yhtiön hallituksessa, voidaan muut edustajat valita poliittisin perustein. On suositeltavaa, ettei kaikkia hallituksen jäseniä vaihdeta yhdellä kertaa. Voidaan pitää etuna, että yhtiöiden hallituksissa on edustajia Kemiönsaaren eri osista ja että esim. yhtiön toimialan tuntemus huomioidaan tietyissä tapauksissa. Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat konserniyhteisöjen hallintoelimiin. Konserniohje ja luettelo nykyisestä kokoonpanosta annetaan tiedoksi. esittää jäsenten valintaa yhtiöiden hallituksiin seuraavasti: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (omistusosuus 81,80 %) - yhtiö omistaa 105 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 2 jäsentä + kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund (ei varajäseniä) Kimitoöns Värme Ab Kemiönsaaren Lämpö Oy (omistusosuus 100 %) - kaukolämmön tuotanto ja jakelu Varsinaiset: 3 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 4 henkilökohtaista varajäsentä Dalsbostäder Oy Ab (omistusosuus 100 %) - yhtiö omistaa 88 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 5 jäsentä + tekninen johtaja Lars Nummelin Varajäsenet: 6 varajäsentä Dragfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy (omistusosuus 100 %) - toimitilojen vuokraus Varsinaiset: 5 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 6 varajäsentä Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy (omistusosuus 75,32 %) - kiinteistöyhtiö Varsinaiset: kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund Varajäsenet: sivistysjohtaja Mats Johansson

19 19 Faxxell 2.0 (omistusosuus 40 %) - kehitysyhtiö Varsinaiset: 2 jäsentä Varajäsenet: 1 varajäsen (ei henkilökohtainen) Rouskis Oy (omistusosuus 9,77 %) - jätehuolto Varsinaiset: 1 jäsen Varajäsenet: 1 henkilökohtainen varajäsen Johanna Jansson ehdotti Hanna Backmanin kannattamana, että asia jätetään pöydälle. päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh ~ käännös esittää jäsenten valintaa seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (omistusosuus 81,80 %) - yhtiö omistaa 105 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 2 jäsentä + kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund (ei varajäseniä) Kimitoöns Värme Ab - Kemiönsaaren Lämpö Oy (omistusosuus 100 %) - kaukolämmön tuotanto ja jakelu Varsinaiset: 3 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 4 henkilökohtaista varajäsentä Dalsbostäder Oy Ab (omistusosuus 100 %) - yhtiö omistaa 88 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 5 jäsentä + tekninen johtaja Lars Nummelin Varajäsenet: 6 varajäsentä Dragfjärds Industri Ab - Dragsfjärdin Teollisuus Oy (omistusosuus 100 %) - toimitilojen vuokraus Varsinaiset: 5 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 6 varajäsentä Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy (omistusosuus 75,32 %) - kiinteistöyhtiö Varsinaiset: kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund Varajäsenet: sivistysjohtaja Mats Johansson Faxell 2.0 Oy Ab (omistusosuus 40 %) - kehitysyhtiö Varsinaiset: 2 jäsentä Varajäsenet: 1 varajäsen (ei henkilökohtainen)

20 20 Rouskis Oy (omistusosuus 9,77 %) - jätehuolto Varsinaiset: 1 jäsen Varajäsenet: 1 henkilökohtainen varajäsen valitsi jäsenet seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy Varsinaiset jäsenet Torolf Isberg Veijo Lücke Roger Hakalax Kimitoöns Värme Ab Kemiönsaaren Lämpö Oy Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kalevi Kallonen Mika Lehtinen Sven-Erik Kinos Kjell Heinonen Annalena Sjöblom Inger Wretdal Tom Simola Lars Nummelin Dalsbostäder Oy Ab Varsinaiset jäsenet Hanna Backman Kristian Ek Mats Johansson Jari Lehtivaara Annalena Sjöblom Lars Nummelin Varajäsenet (ei henkilökohtaiset) Ingalill Slotte Hans Mikael Eriksson Henna Jäntti Veronica Heikkilä Mats Sundblom Thomas Ginlund Dragfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ei henkilökohtaiset) Pertti Kaarte Kurt Tuominen Jari Lehtivaara Johan Sundqvist Stefan Långström Annalena Sjöblom Tommy Sorsa Johan Kinos Nils Wretdal Leif Byman Gunilla Granberg Tom Simola Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Thomas Ginlund Mats Johansson Faxell 2.0 Oy Ab Varsinaiset jäsenet Wilhelm Liljeqvist Tom Simola Varajäsen (ei henkilökohtainen) Martti Murto

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015 10/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 10. marraskuuta 2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 3. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011 2/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Valtuustosali Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 3/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 8. huhtikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto 8. huhtikuuta 2016 3/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 29. maaliskuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen 1 Dnro: MOT 107/2011 TL 163 NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen TL 22.3.2011, 57 Varsinais-Suomen Energia Oy hakee että Kemiönsaaren kunta panisi vireille tuulivoiman

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Toimielin Kokouspvm Sivu Peruspalvelulautakunta 4 / 2009 9.4.2009 1 Kokousaika : Torstaina 9. huhtikuuta 2009 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka : Kunnantoimisto Kemiössä, hallituksen huone

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 15.9.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 15.9.2011 5/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1 PÖYTÄKIRJA 13/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 18.11.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 18. marraskuuta 2009 klo 14.00 17.25 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013 2/2013 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00 18.20 Kokouspaikka: Villa Lande, kokoushuone Janson Jäsenet: Anders Laurén, poissa Patrick Joki Cathina Wretdal-Lindström Lars Söderlund Marjaana Hoikkala Johanna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Maanantai 1. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Brita Drugge Kristian Ek Henry

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus vko 10 / 2012 sekä hallintojohtajan viranhaltijapäätös

Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus vko 10 / 2012 sekä hallintojohtajan viranhaltijapäätös Tiedote Tiedote on epävirallinen. 5.3.2013 Kunnanhallituksen 4.3.2013 kokouksen päätösluettelo 109 Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot