K O N S E R N I O H J E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K O N S E R N I O H J E"

Transkriptio

1 K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt

2 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöltä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. 2. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA Konserniohje koskee Kemiönsaaren kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Konserniohjeen määrittely perustuu seuraaviin käsitteisiin: 1. Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. 2. Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on kuntakonsernin emoyhteisö. 3. Kunnan tai kuntayhtymän tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja säätiöitä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. 4. Kuntayhtymä yhdistellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, mikä on kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista, sekä siitä, miten kunnan äänivaltaa on sopimuksilla rajoitettu. 5. Omistusyhteysyhteisö on kuntakonserniin kuulumaton yhteisö, jossa kuntakonsernilla on sellainen omistusosuus, joka luo kuntakonsernin ja yhteisön välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään kunnan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön toimintaa. 6. Osakkuusyhteisö on omistusyhteysyhteisö, jossa konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, mutta joka ei kuulu kuntakonserniin. Kunnalla on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on hallinnassaan yli puolet yhteisön osakkeista, osuuksista tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, tai oikeus yhtiöjärjestyksen, osakesopimuksen tai näihin verrattavien asiakirjojen nojalla nimittää enemmistö yhteisön hallituksen jäsenistä tai enemmistö muun vastaavan, hallituksen nimittävän toimielimen jäsenistä, tai sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta.

3 Kemiönsaaren kuntakonsernia kuvaava kaavio on konserniohjeen lopussa. 3. KONSERNIOHJAUS JA -JOHTAMINEN 3.1 VALTUUSTO Valtuusto hyväksyy konserniohjeen sekä konsernin tavoitteet ja toimintaperiaatteet talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Lisäksi valtuusto valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien hallintoelimiin. 3.2 KONSERNIJOHTO Konsernijohdon muodostaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernijohto johtaa Kemiönsaaren kunnan kuntakonsernia, vastaa siitä, että yhteisöjen valvonta on kunnossa, antaa tarvittaessa yksityiskohtaisia ohjeita konserniohjeen lisäksi tai siirtää ohjeidenantovaltuuden, valitsee kunnan edustajat kunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin (yhtiöiden, joista kunta omistaa 50 % tai vähemmän), antaa lausunnon yhteisöjen talousarvioista ja taloussuunnitelmista sekä muista tulevaisuutta koskevista suunnitelmista, antaa kuntalain 23 :n mukaisesti ohjeita kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, tiedottaa valtuustolle toimintakertomuksen yhteydessä yhteisöjen toiminnasta sekä seuraa yhteisöjen toimintaa ja antaa tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kuntakonsernin operatiivisesta johdosta ja seurata konserniohjauksen toteutumista sekä ilmoittaa kunnanhallitukselle havaitsemistaan epäkohdista. Kunnanhallitus vastaa konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista antaa konserniohjetta yksityiskohtaisemmat ohjeet tai delegoi ohjeiden antamisvaltuudet kunnan muulle viranomaiselle vastaa, että yhteisöjen valvonta on järjestetty ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista antaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle oleelliset tiedot konsernin toiminnasta ja taloudesta nimeää kunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin, ellei sitä ole delegoitu muulle toimielimelle. Kunnan edustajat valitaan valtuuston toimikaudeksi, ts. joka neljäs vuosi.

4 antaa tarvittaessa ohjeet kunnan edustajille kuntayhtymien hallintoelimissä käsiteltävinä oleviin asioihin Kunnanjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta seuraa konserniohjauksen toteutumista ja ilmoittaa kunnanhallitukselle olennaisista tapahtumista ja havaitsemistaan epäkohdista oikeus sisäisen tarkastuksen suorittamiseen tytäryhteisöissä tai määrää jonkun suorittamaan sen valitsee kunnan edustajan yhtiökokoukseen, jos kunnanjohtaja on itse estynyt edustamaan kuntaa. Jos kunnanjohtaja edustaa kuntaa yhteisön hallintoelimessä, kunnanhallituksen puheenjohtaja edustaa kuntaa. Jos kunnanjohtaja on estynyt, valitsee kunnanhallitus kunnan edustajan. 3.3 TILINTARKASTUS Konserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi kunnan tilintarkastaja. 3.4 EDUSTAJIEN VALINNASSA YHTEISÖJEN HALLINTOELIMIIN NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Kunnan yhteisöjen hallintoelimiin edustamaan valittavien henkilöiden odotetaan tiedoiltaan ja taidoiltaan kykenevän arvioimaan yhteisön johdon toimintaa toiminta-ajatuksen, strategioiden ja toiminnan tulosten pohjalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Edustajien on myös pidettävä itsensä ajan tasalla alan kehityksestä. Yhteisön hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan hallintoelimen jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan yhteisöjääviyttä koskevia esteellisyyssääntöjä. Esteellisyyssäännöt on otettava huomioon valittaessa kunnan edustajia yhteisöjen hallintoelimiin. Esteellistä kunnan edustajaa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana kunnan/tytäryhteisöjen hallintoelimissä. Kutsu yhtiökokoukseen, jossa kunta on ainoa omistaja tai osaomistaja, lähetetään keskushallinnolle, jossa nämä rekisteröidään. Kutsut annetaan kunnanjohtajalle tiedoksi. 3.5 OHJEET KUNNAN EDUSTAJALLE Jos yhtiön hallintoon kunnan edustajaksi valittu henkilö on tilanteessa, jossa hänet voidaan pakottaa toimimaan kunnan edun vastaisesti, hänen tulee pyytää kunnalta ja viime kädessä kunnanhallitukselta selvät toimintaohjeet. Jos tytäryhteisön tilintarkastaja ei puolla vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille, kunnan edustaja tytäryhteisön päättävässä elimessä ei saa äänestää vastuuvapauden myöntämisen puolesta en-

5 nen kuin tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. 4. KONSERNIYHTEISÖJEN VELVOLLISUUDET 4.1 TAVOITTEIDEN HARMONISOINTI Tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan edistää kunnan strategian toteuttamista. 4.2 TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS Konsernin tytäryhteisöjen on viipymättä annettava kunnalle yhteisön seurantaraportit, tilinpäätökset, tilintarkastuskertomukset ja välitilinpäätökset. Konsernitilinpäätöksen laatimista varten tytäryhteisöjen tulee toimittaa tilinpäätöstiedot Kemiönsaaren kunnalle tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Konsernin tytäryhteisöjen on annettava kunnanjohtajalle tiedoksi toimintasuunnitelmansa, esityslistansa ja pöytäkirjansa. Tytäryhteisöjen on myös annettava kunnanjohtajalle yhteisöä koskevat kaikki olennaiset tiedot, kuten esim. tilintarkastajien kaikki muut raportit ja vastaavat asiakirjat. 4.3 RISKIENHALLINTA Tytäryhteisön operatiivisen johdon on etukäteen ennen asian viemistä tytäryhteisön päättävän toimielimen päätettäväksi neuvoteltava kunnanjohtajan kanssa tytäryhteisön tehtävien ja toiminnan olennaisista muutoksista, omaisuuden olennaisista luovutuksista, olennaisista investoinneista tai talousmuutoksista ja merkittävistä henkilöstöpoliittisista päätöksistä. Kunnanjohtaja raportoi ja/tai valmistelee asiaa edelleen kunnanhallitukselle, riippuen asian laadusta. 4.4 RAHOITUS JA HANKINNAT Tytäryhteisöt hoitavat rahoituksensa ja riskienhallintansa itsenäisesti, ellei valtuusto muuta päätä. Jokainen yhteisö vastaa omalta osaltaan siitä, että rahoitus- ja lainakustannukset minimoidaan. Palvelujen tai tavaroiden hankintakysymyksiä tulee, kun se on mahdollista, koordinoida määräetuuksien saavuttamiseksi. Kunnanhallitus voi myöntää tytäryhteisöilleen sisäistä lainaa markkinahintaan lisäten erikseen sovittu marginaali sekä mahdolliset muut kustannukset. Sisäisen lainan yhteydessä sovitaan vakuuksien tarve ja tästä aiheutuvat järjestelyt.

6 4.5 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan soveltaa kunnan henkilöstöpolitiikan periaatteita sekä kunnan palkkausperiaatteita. Henkilöstöä rekrytoitaessa on otettava huomioon konsernin sisäisten henkilöstösiirtojen tarve. 4.5 KONSERNIOHJEEN NOUDATTAMINEN Tytäryhteisöjen yhtiökokouksen ja yhteisön muiden ylintä päätösvaltaa käyttävien toimielinten on käsiteltävä konserniohjetta ja hyväksyttävä se yhteisöä sitovaksi.

7 4.6 KONSERNIKAAVIO KEMIÖNSAAREN KUNTA TYTÄRYHTIÖT KUNTAYHTYMÄT Kiinteistö Oy Berglund Varsinais-Suomen liitto 100 % 1,52 % Ab Kimito Värme Kemiön Lämpö Oy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 100 % 2,00 % Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy Kårkulla 81,8 % 2,94 % Fab Kimito Landsbygdsrådet KiOy Salon seudun koulutuskuntayhtymä 62,69 % 2,30 % Dragsfjärds Industri Ab - Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Dragsfjärdin Teollisuus Oy 0,23 % 100 % Oy Dalsbostäder Ab 100 %

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. 1 Kh 15.10.2007, liite nro 2 Kv 15.11.2007, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Ohjeen soveltamisala Ohjeen käsittely ja hyväksyminen Johtaminen, ohjaus ja valvonta

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE 1 2 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE Yhteinen ehdotus Päijät-Hämeen kuntien konserniohjeeksi perustuu siihen, että kunnissa on erikseen kunta-konsernia koskeva Hyvä

Lisätiedot

KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA

KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA RUOVEDEN KUNTA KONSERNIOHJE Hyväksytty KV 30.3.2015 Voimaantulo 1.5.2015 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA Ruoveden kunnan konserniohjeet edistävät yhteisen kokonaisnäkemyksen muodostamista

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2008 Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Taloudenohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Tässä esityksessä : Mitä laki sanoo talouden ohjauksesta? Talousarvio Veroprosentit Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot