Kokouspäivämäärä NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen"

Transkriptio

1 1 Dnro: MOT 107/2011 TL 163 NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen TL , 57 Varsinais-Suomen Energia Oy hakee että Kemiönsaaren kunta panisi vireille tuulivoiman osayleiskaavoituksen Nordanån ja Lövbölen kylissä. Hakemus annetaan tiedoksi ja ohjeellinen suunnittelualuerajaus on liitteenä 57/1. Ohjeellinen suunnittelualuerajaus tarkentuu hankkeen edetessä. Suunnittelualueelle olisi tarkoitus sijoittaa tuulivoimalaa, jotka tuottaisivat MW. EHDOTUS (infrapäällikkö Roger Hakalax) päättää panna vireille Nordanå-Lövbölen tuulipuiston osayleiskaavoituksen ja kuuluttaa se. Brita Drugge ja Lars Nummelin ilmoittivat jääviydestä. Roger Hakalax piti pöytäkirjaa. Ehdotus hyväksyttiin. TL , 112 Nordanå-Lövbölen tuulipuiston suunnittelualueen rajaus oli nähtävillä Nähtävillä oloaikana jätettiin yksi huomautus, joka annetaan lautakunnalle tiedoksi. Kunnan omana työnä on nyt tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 112/1, joka toimii kaavoituksen ohjeena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan koko kaavoitusprosessin aikana. Suunnittelualueen kaavoittajan valinnan jälkeen alueen kaavoitustyö on mahdollista aloittaa. EHDOTUS (infrapäällikkö Roger Hakalax) päättää panna vireille Nordanå-Lövbölen tuulipuiston osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa se. Ehdotus hyväksyttiin. Brita Drugge ja Lars Nummelin ilmoittivat jääviydestä. Roger Hakalax piti pöytäkirjaa. TL Käännös

2 2 on päättänyt panna vireille osayleiskaavan Lövbölen tuulipuistoa varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty Kilpailuttamisen jälkeen Ramboll Finland on valittu kaavoituskonsultiksi YVA ohjelma on hyväksytty YVA raportti (perusselvitykset), jotka myös ovat yleiskaavaluonnoksen perustana, on valmis. Nyt on esillä kaavaluonnos siihen kuuluvine perusselvityksineen valmiina asetettavaksi nähtäville osallisten kuulemista varten MRL 62 mukaisesti. Viranomaislausunnot tulee pyytää OAS kohdassa 4.2 olevan viranomaisluettelon mukaisesti. EHDOTUS (infrapäällikkö Roger Hakalax) päättää seuraavasti: 1. Hyväksyy kaavaluonnoksen (liite 222/1) ja päättää asettaa kaavaluonnos liitteineen (liite 222/2) nähtäville vähintään 30 päiväksi MRL 62 mukaisesti, ja kuuluttaa sen. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville Kemiön ja Taalintehtaan kunnantoimistoissa, Västanfjärdin kirjastossa sekä kunnan nettisivuilla. 2. Viranomaislausunnot pyydetään OAS kohdan 4.2 viranomaisluettelon mukaisesti. Brita Drugge ja Lars Nummelin ilmoittivat jääviydestä. Roger Hakalax piti pöytäkirjaa. Ehdotus hyväksyttiin. TL ~ käännös Nordanå Lövbölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheessa ajalla Asiasta järjestettiin yleisötilaisuus Villa Landessa Yleisötilaisuuteen saapui 43 osallistujaa. Nähtävilläolon johdosta jätettiin 19 mielipidettä ja 13 lausuntoa. Kaavoittaja on vastannut mielipiteisiin ja lausuntoihin sekä tehnyt niiden perusteella seuraavat tarkistukset ja muutokset kaavaan: - Kaava-alueen rajausta on pienennetty luoteisosasta, Lemnästräsketin lähellä. - Kaavaehdotuksessa tuulivoimaloiden määrää on vähennetty kahdella luonnokseen verrattuna ja niitä on nyt TV-alueita on laajennettu, mutta samalla tuulivoimaloiden sijoittamista koskevaa määräystä on tiukennettu niin, että tuulivoimaloiden tulee kaikilta osiltaan olla TV-alueen sisäpuolella. - TV-alueet on selkeämmin jaettu kahteen ryhmään; itäiseen ryhmään, johon kuuluu 19 turbiinia, ja läntiseen ryhmään, johon kuuluu 10 turbiinia. Samalla tuulivoimaloiden välistä etäisyyttä on pienennetty jonkin verran. - Tuulivoimalat on siirretty uusille paikoille ja joitain tielinjauksia on muutettu. - Maanomistajan toivomuksesta Lövbölentieltä on piirretty uusi sisääntulotie. - Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta tapahtuu maakaapelilla. - EO-alueen rajausta on tarkennettu. - Uudet määräykset, joiden mukaan voimaloiden melutasoa ja varjostuksia tulee tarvittaessa voida säätää. Myös määräys, jonka mukaan voimaloihin tulee voida asentaa jäänmuodostusta ehkäisevät järjestelmät.

3 3 - Yleinen määräys siitä, että alue tulee palauttaa ennalleen sen jälkeen, kun voimalat poistetaan käytöstä. - Meluselvitys on tehty uusimpien ohjeiden mukaan (ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014) niiden astuttua voimaan helmikuussa Seuraavat selvitykset ovat uusia: o Yhteisvaikutusten arviointi o Puolustusvoimien lausunto o Meluselvitys (on tehty aiemmin, mutta nyt päivitetty) o Lepakoiden muutto o Maisema o Muinaisjäännökset o Kalasääsket o Metsot (vain viranomaisille) o Vastineet jätettyihin mielipiteisiin - Kaavaselostukseen on tehty joitain tarkennuksia jätettyjen kommenttien perusteella. Nyt kaavaehdotus siihen kuuluvine perusselvityksineen on valmis asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaisesti osallisten kuulemista varten. EHDOTUS päättää: 1. Käsitellä asiaa puheenjohtajan selvityksen pohjalta. 2. Hyväksyä kaava-alueen uuden rajauksen. 3. Hyväksyä kaavaehdotuksen sekä asettaa kaavaehdotuksen liitteineen (liite 121/1, kaavakartta, liite 121/2, selostus ja liite 121/3, selostuksen liitteet 1-12) nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaisesti sekä kuuluttaa siitä. 4. Pyytää lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. 5. Ilmoittaa kirjeitse nähtävilläolosta niille kaava-alueen maanomistajille ja maanomistajille, joiden maa rajoittuu kaava-alueeseen, joiden osoite on kunnan ulkopuolella. 6. Nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus. ASIAN KÄSITTELY Jäsenet Brita Drugge ja Ingrid Hagman sekä Roger Hakalax ja Lars Nummelin ilmoittivat olevansa esteellisiä. Jäsen Friman ehdotti että Nordanå Lövbölen osayleiskaava palautetaan valtuuston periaatteellisen kannanoton hankkimiseksi siitä mitkä tuulivoiman osayleiskaavat tulee panna etusijalle. Jäsen Kim Viljanen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi että asiassa oli tehty palautusehdotus ja että asia ratkaistaan äänestämällä. Äänestysehdotus: Äänestys tapahtuu nimenhuudolla seuraavasti: Jatkokäsittely = KYLLÄ Palautus = EI Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystulos, liite 121/4. KYLLÄ = 5

4 4 EI = 3 Poissa = 1 Jatkokäsittelyssä jäsen Friman ehdotti että Nordanå Lövböle tuulivoimaosayleiskaavaa ei aseteta nähtäville. Nordanå Lövböle kaavoitus lopetetaan. Jäsen Viljanen kannatti Frimanin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi että asiassa oli muutosehdotus ja että asia ratkaistaan äänestämällä. Äänestysehdotus: Äänestys tapahtuu nimenhuudolla seuraavasti: Esittelijän ehdotus = KYLLÄ Friman/Viljanen ehdotus = EI Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystulos, liite 121/5. KYLLÄ = 4 (puheenjohtaja äänesti KYLLÄ) EI = 4 Poissa = 1 Ehdotus, joka ratkaistiin puheenjohtajan selvityksen perusteella, hyväksyttiin. Jakelu: - Kuulutus TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Nordanå Lövbölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävänä ajalla Nähtävänäoloaikaa pidennettiin kahdella viikolla saakka julkaistiin liite 11, Metson soidinkartoitus, joka ei aiemmin ollut kuulunut kaava-aineistoon. Kaavasta järjestettiin yleisötilaisuus Tilaisuuteen osallistui 43 henkilöä. Lausunnot on pyydetty 15 viranomaiselta, organisaatiolta tai yritykseltä, joita tulee kuulla kaavan ehdotusvaiheessa. Lausuntoja saapui kuusi. Nähtävänäoloaikana saatiin 25 muistutusta. Kaavoittaja on vastannut lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä pidetyssä viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavien muutosten tekemisestä kaavaaineistoon saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella. Kaava-aineistoon on lisätty Metson soidinkartoitus, " -selvitys kaavaselostuksen liitteeksi. Kaavaehdotuksen kaavaselostuksessa (s. 10) on kerrottu selvityksen keskeisestä sisällöstä seuraavasti: Keväällä 2013 on selvitetty metson ja teeren soidinpaikat hankealueella (Sito Oy: Nordanå Lövbölen tuulipuisto Metson soidinkartoitus, ). Selvitysalueella esiintyy metsoja, mutta selkeitä merkittäviä soidinkeskuksia alueelta ei löytynyt. Selvityksen perus-

5 5 teella alueella on kuitenkin havaittavissa mahdollisia soidinpaikkoja sekä yksi aktiiviseksi tulkittu soidinalue. Teeren soitimia havaittiin kolmella alueella. Lisäksi kaava-aineistoon on lisätty yhteysviranomaisen (ELY) lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Merkintöjä ja määräyksiä täydennetään seuraavasti: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Merkinnän kuvaus: Merikotkan mahdollinen elinympäristö. Suojelumääräys: Tuulivoimaloiden rakentamisessa on merikotka erityisesti otettava huomioon. Ennen rakennuslupien myöntämistä on tuulivoimaloiden aiheuttama riski merikotkalle arvioitava ja varmistettava, että merikotkan elinolosuhteita ei vaaranneta. Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla meluselvitykset valitulla voimalatyypillä. Ennen rakennuslupien myöntämistä tulee varmistaa, etteivät voimalat aiheuta melusääntelyn ylittävää ääntä läheiselle asutukselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n nojalla määrätään, että osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Seurantaohjelma, joka kattaa tärkeimmät vaikutukset sen jälkeen, kun tuulivoimalat on otettu käyttöön, laaditaan yhteysviranomaisen YVA-selostusta koskevassa lausunnossa kuvailtujen suuntaviivojen mukaisesti (Varsinais-Suomen ELY-keskus, , VARELY/22/07.04/2011). Näiden muutosten jälkeen kaavaehdotus on valmis hyväksyttäväksi. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) päättää hyväksyä kaavan, liitteet 163/1 163/2 ja 163/3, ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä. ASIAN KÄSITTELY Jäsenet Brita Drugge ja Ingrid Hagman sekä Roger Hakalax ilmoittivat olevansa esteellisiä. Varajäsenet Bjarne Gröning ja Cathina Wretdal-Lindström osallistuivat asian käsittelyyn. Jäsen Friman ehdotti, että Nordanå Lövbölen osayleiskaava palautetaan ja asetetaan uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi, koska metsojen soidinpaikkaselvitys ei ole ollut nähtävillä tarpeeksi pitkään. Jäsen Johan Sundqvist kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty palautusehdotus ja että asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänestysehdotus: Äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan seuraavasti: Käsittelyn jatkaminen = JAA Palauttaminen = EI Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystulos, liite 163/4.

6 6 JAA = 3 EI = 6 Nordanån Lövbölen osayleiskaava asetetaan uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Jakelu: - kuulutus

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 17 1 (15) 27.3.2015 Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 Dno 1432/10.02.01/2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 XXI- 376-76, 402-1 ja 300 SEKÄ KATUALUETTA.

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot