KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS"

Transkriptio

1 KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Turkka Korvenpää Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy

2 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. LUONNONMAANTIETEELLISET JA MAISEMALLISET PIIRTEET 2 3. LUONNONSUOJELULAIN LUONTOTYYPIT 4 4. METSÄLAIN MUKAISET ERITYISEN TÄRKEÄT ELINYMPÄRISTÖT Tuomiojan puro Santavuoren pohjoispuolen lehtolaikku Koskenkorvan lehto joen itärannalla Santavuoren nevapainanne Salonvuoren nevapainanne Jyrylänmäen suopainanne Lähdesmäen lounaispuolen saraneva Santavuoren louhikko Santavuori VESILAIN MUKAISET KOHTEET MUUT LUONNONARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET Pukarankoski Santavuoren ojanvarsikorpi Kivistön koillispuolen räme Klöpäoja Luoma Perälän pohjoispuolella Joenvarsilehto Kyrönjoen itärannalla Koskenkorvan harjujakson sorakuopat Varpahaiskylän tienhaaran sorakuoppa Yli-Huikun joenrantaniityt Rinnan joenrantaniitty Kyrönjoen rantaniitty Rinta-Toralan joenrantaniitty Vähänmäenkallion pesäluolasto LINNUSTO UHANALAISET, SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT, HARVINAISET JA EU:N LUONTODIREKTIIVIIN SISÄLTYVÄT LAJIT KIRJALLISUUS 23 LIITTEET Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy Naavankaari 8 a Ilmarinen

3 2 1. JOHDANTO Ilmajoen kunta tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä luonto- ja maisemaselvityksen Koskenkorvan osayleiskaavan suunnittelutarpeisiin. Selvitysalue sijaitsee Kyrönjokivarressa Koskenkorvan taajaman ympärillä. Se ulottuu pohjoisessa Koskuislähteeltä Ilkkalanharjun ja Ilkantien kautta Lahdenkylään ja Härkiluomalle, ja etelässä Kurikan rajaan asti. Selvitysalueen kaakkoiskulmassa on Santavuori. Luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää luonnonsuojelulain luontotyyppien, metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen, vesilain mukaisten pienvesikohteiden sekä muiden luonnonarvoiltaan merkittävien kohteiden esiintyminen kaava-alueella. Lisäksi selvitettiin uhanalaisten ja silmälläpidettävien sekä harvinaisten eliölajien esiintymistä. Edelleen selvitettiin EU:n luontodirektiivin II- ja IV-liitteisiin sekä lintudirektiivin I-liitteeseen sisältyvien lajien esiintymistä. Lisäksi selvitettiin alueen luonnonmaantieteellisiä ja maisemallisia piirteitä sekä pyrittiin paikantamaan mahdolliset maisemallisesti herkät alueet, joiden maankäytöllä on huomattavaa vaikutusta maisemakuvaan. Selvityksen teki FM (biologi) Turkka Korvenpää. Selvitystä varten käytiin läpi aluetta koskevat aiemmat kirjallisuustiedot sekä HERTTA -rekisteritiedot uhanalaisten lajien tiedossa olevista esiintymistä. Maastotyöt suoritettiin kahtena ajankohtana: kesäkuun alussa, jolloin keskityttiin erityisesti linnustoon ja kevätkasveihin sekä elokuussa. Kunnan puolelta työtä ohjasi kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola. Ylitarkastaja Jouni Hongell Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta antoi taustatietoa kaava-alueen luonnosta. 2. LUONNONMAANTIETEELLISET JA MAISEMALLISET PIIRTEET Kaava-alue sijaitsee eteläboreaalisessa vyöhykkeessä lähellä keskiboreaalisen vyöhykkeen rajaa. Alueen ilmasto on lievästi mereinen (Tuhkanen 1984). Vuoden keskilämpötila on noin +3,5 C, tammi-helmikuun keskilämpötila n C ja heinäkuun n. +16,5 C. (Helminen 1988). Vuoden keskimääräinen sademäärä on noin 650 mm (Solantie 1988). Lumipeitteen vesiarvon vuotuinen maksimi on Kyrönjokilaaksossa n. 95 mm (Hyvärinen 1986). Ilmajoen kallioperä on pääasiassa kiillegneissiä. Ravinteisempia kivilajeja ei kaava-alueen kallioperässä ole. Koskenkorva kuuluu Etelä-Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja Kyrönmaan peltotasangon maisemaseutuun. Maisemaa hallitsee Kyrönjoki, jonka valuma-alueeseen koko kaava-alue kuuluu. Kyrönjoki on Koskenkorvalla muuten rakentamaton, mutta aivan taajaman keskustassa Pukarankoskella on pato. Kyrönjoen vesi on joen kuljettaman runsaan sedimenttiaineksen sameaksi värjäämää. Joen jyrkillä rinteillä on paikoin pieniä lehtomaisia metsäkaistaleita, joiden puusto vaihtelee varttuneista kuusikoista reheviin ja vaikeakulkuisiin tuomi-harmaaleppälehtoihin. Komeimmat ja laajimmat rantalehdot sijaitsevat Pukarankosken varressa. Kosken alapuolella on myös hyvin kehittynyttä tulvaniitty- ja muuta kosteikkokasvillisuutta. Suurin osa jokivarresta on puutonta, ja jokea reunustavat korkeakasvuiset niityt. Laidunnettuja rantaniittyjä on säilynyt vain vähän. Kyrönjokivarresta on julkaistu maisemasuunnitelma (Ranto 1999). Lakeuden peltomaisemaan tuovat vaihtelua Kyrönjokeen laskevat luomat. Luomia on perattu yläjuoksuiltaan metsäojitusten yhteydessä sekä alajuoksuiltaan maatalousmaan kuivatuksen vuoksi. Maa- metsätalous ovat myös muuttaneet vedenlaatua. Osana Kurikan-Ilmajoen jokimaisemasuunnitelmaa on julkaistu kaava-alueen lähiympäristössä ja osittain kaavaalueellakin virtaavien Nahkaluoman ja Nenättömänluoman hajakuormitusselvitys (Vuorela

4 3 1999), jonka mukaan luomien vesi on hapanta, tummaa ja runsasravinteista. Merkittävin kuormittaja on peltoviljely. Luomien varsilla on rehevöityneitä korkeakasvuisia niittyjä sekä nuorta lehtipuustoa, ja niillä on merkitystä eläimistön lisääntymisalueina. Kyrönjoen ja siihen laskevien luomien varsilla levittäytyvät laajat ja tasaiset peltolakeudet. Niiden maaperä koostuu hienorakeisista savi- ja hietakerrostumista. Pintakerroksena on jokiveden kuljettamaa ja kasaamaa tulva-ainesta. Alla on heikosti kerrallisia, paikoitellen jopa parikymmentä metriä paksuja savikerrostumia. Ne ovat kerrostuneet jääkauden lopulla ja sen jälkeen alueella olleeseen mereen. Vielä ekr. suurin osa Ilmajoesta oli merenpohjaa ja vain korkeimmat kohdat olivat kohonneet saariksi. Kurikan rajalta Laihialle ulottuva Koskenkorvan harjujakso kulkee kaava-alueen keskellä jatkuen Vaasantien vartta kaava-alueen luoteispuolelle. Harju on mannerjään kahden kielekevirran väliin syntynyt saumamuodostuma. Sen kohotessa merestä rantavoimat levittivät harjuainesta laajalle alueelle tasoittaen muodostuman rinteitä. Varsinainen harju koostuu lähinnä hiekasta, ja sen laiteilla on hiesua ja hietaa. Harjun loivat kummut, mäet ja selänteet tuovat muuten tasaiseen maisemaan vaihtelua. Harju on myös tärkeä pohjavesialue. Runsas maa-ainesten otto on aiheuttanut vakavia maisemavaurioita, joita kuitenkin lieventää kuoppiin noussut puusto. Hylättyjen sorakuoppien pohjille on monesti syntynyt pohjavesilampia, joita käytetään uimapaikkoina. Kuva 1. Kyrönjoki muodostaa maiseman selkärangan. Kaava-alueen itä- ja länsireunalla on korkokuvaltaan jokilaaksoa selvästi vaihtelevampia metsäisiä moreenimaita. Moreeni on yleisimmin tiiviiksi pakkautunutta pohjamoreenia. Maan kohotessa merestä aallokko huuhteli monilta mäiltä ohuen moreenipeitteen paljastaen kalliokumpareita ja selänteitä. Kaava-alueen korkein kohta on Santavuori, joka kohoaa 128 m merenpinnan tasosta ja 80 m ympäristöään korkeammalle. Santavuoren laelle on rakennettu

5 4 näkötorni, josta aukeaa komea näköala lakeudelle. Santavuori länsirinteineen on maisemallisesti erittäin merkittävä maamerkki, joka ei kestä laajamittaista rakentamista. Nykyinen näkötorni on melko matala, eikä se erotu häiritsevästi lakeudelle. Moreenimaiden metsät ovat pääosin mustikkatyypin tuoreita kankaita. Santavuorella ja Salonvuorella on laajoja jäkäläisiä kalliomänniköitä. Kaava-alueen metsät ovat suurimmaksi osaksi tehokkaasti hoidettuja talousmetsiä. Turvekerrostumia on kaava-alueella niukasti. Moreenialueiden kangasmetsien painanteisiin on syntynyt pieninä rämeitä, joiden turvekerros on ohut. Ainoa laajempi suo on peltolakeuden keskellä sijaitseva Santaneva, joka on tehokkaasti ojitettu ja luonnontilaltaan täysin muuttunut. Santanevan reunoja on myös raivattu pelloiksi. Kuva 2. Näkymä Santavuoren näkötornista Koskenkorvan lakeudelle. Koskenkorvan taajama oikealla, kuvan keskellä Santaneva. Kaava-alueella ei ole säilynyt lainkaan luonnontilaisia tai edes lähellä luonnontilaa olevia lähteitä. Hieman lähteistä kasvillisuutta on säilynyt vain Santavuoren pohjoispuolella sijaitsevan, kaivoksi muutetun, lähteen välittömässä lähiympäristössä. 3. LUONNONSUOJELULAIN LUONTOTYYPIT Selvitysalueelta ei löydetty luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä.

6 5 4. METSÄLAIN MUKAISET ERITYISEN TÄRKEÄT ELINYMPÄRISTÖT 4.1 Tuomiojan puro Tuomiojan talon itäpuolella on kapea, kirkasvetinen ja hiekkapohjainen puro, jonka uomaa on paikoin perattu. Uoma on kuitenkin jo palautunut melko luonnontilaisen kaltaiseksi. Puronvarren puusto on enimmäkseen hakattu, mutta kuusia on jätetty puron suojaksi. Jonkin matkaa puro virtaa varjoisassa kuusikossa, jossa puron yli on kaatunut kaksi järeää kuusimaapuuta. Puroa reunustaa vaihtelevan levyinen rehevän korven reunus, jossa kasvaa runsaasti saniaisia kuten hiirenporrasta, metsäimarretta ja korpi-imarretta. Kohteella on noin puolen aarin kotkansiipikasvusto. Pohjakerroksessa kasvaa mm. okarahkasammalta, kiiltolehväsammalta, korpikarhunsammalta ja korpirahkasammalta. Tuomiojan puron putkilokasveja: Harmaaleppä Hiirenporras Huopaohdake Karhunputki Kiiltolehtipaju Korpi-imarre Kotkansiipi Kuusi Käenkaali Lehtovirmajuuri Lillukka Mesiangervo Mesimarja Alnus incana Athyrium filix-femina Cirsium helenioides Angelica sylvestris Salix phylicifolia Phegopteris connectilis Matteuccia struthiopteris Picea abies Oxalis acetosella Valeriana sambucifolia Rubus saxatilis Filipendula ulmaria Rubus arcticus Metsäimarre Metsäkorte Mustikka Oravanmarja Peltokorte Puolukka Rauduskoivu Riidenlieko Suokeltto Suo-ohdake Suo-orvokki Tuomi Vadelma Gymnocarpium dryopteris Equisetum sylvaticum Vaccinium myrtillus Maianthemum bifolium Equisetum arvense Vaccinium vitis-idaea Betula pendula Lycopodium annotinum Crepis paludosa Cirsium palustre Viola palustris Prunus padus Rubus idaeus Maankäyttösuositus: Tuomiojan puro on luonnontilaisen kaltainen ja edustava metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Siten puroa ei tulisi enää perata ja tulevissa metsänhoitotöissä sen reunalle on syytä jättää suojavyöhyke. Kohteen välitön lähiympäristö olisi hyvä jättää rakentamatta. 4.2 Santavuoren pohjoispuolen lehtolaikku Santavuoren pohjoispuolella on rehevän, varjoisan kuusimetsän ympäröimä lähdevaikutteinen lehtolaikku. Kohteella olevaan lähteeseen on rakennettu kaivo, mutta lähteestä valuu edelleen hieman vettä alarinteeseen. Lähdeveden vaikutuspiirissä kasvaa tyypillistä lähdelajistoa kuten purosuikerosammalta (Brachythecium rivulare), kiiltolehväsammalta (Pseudobryum cinclioides) ja ojakellukkaa (Geum rivale). Kohteen pohjoisosa erottuu metsässä harmaaleppää kasvavana aukiona, jonka kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti saniaisia. Pensaslajistoon kuuluvat mm. tuomi ja vadelma. Kaivon vieressä on muutama leppäpökkelö, joissa on koloja. Kohteen pohjoisreunaa sivuaa polku, ja kohteen pohjoisosassa kasvaa järeä raita. Santavuoren pohjoispuolen lehtolaikun putkilokasveja: Ahomansikka Harmaaleppä Hiirenporras Huopaohdake Korpi-imarre Fragaria vesca Alnus incana Athyrium filix-femina Cirsium helenioides Phegopteris connectilis Korpikastikka Kultapiisku Kuusi Käenkaali Lillukka Calamagrostis purpurea Solidago virgaurea Picea abies Oxalis acetosella Rubus saxatilis

7 6 Maitohorsma Metsäalvejuuri Metsäimarre Metsäkorte Metsäkurjenpolvi Metsäorvokki Metsätähti Mustikka Niittyleinikki Nokkonen Nuokkutalvikki Ojakellukka Oravanmarja Epilobium angustifolium Dryopteris carthusiana Gymnocarpium dryopteris Equisetum sylvaticum Geranium sylvaticum Viola riviniana Trientalis europaea Vaccinium myrtillus Ranunculus acris Urtica dioica Orthilia secunda Geum rivale Maianthemum bifolium Pihlaja Pikkutalvikki Puolukka Raita Rauduskoivu Riidenlieko Rönsyleinikki Sormisara Sudenmarja Taikinamarja Tuomi Vadelma Vanamo Sorbus aucuparia Pyrola minor Vaccinium vitis-idaea Salix caprea Betula pendula Lycopodium annotinum Ranunculus repens Carex digitata Paris quadrifolia Ribes alpinum Prunus padus Rubus idaeus Linnaea borealis Maankäyttösuositus: Santavuoren pohjoispuolen lehtolaikku on edustava ja luonnontilaisen kaltainen metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Luontoarvojen säilymisen kannalta olisi toivottavaa, että lähde jätettäisiin kehittymään luonnontilaan. Kohteen välitön lähiympäristö olisi hyvä jättää rakentamatta. Kuva 3. Santavuoren pohjoispuolen lehtolaikku: lähteeseen rakennetun kaivon vierestä valuu vielä vettä alarinteeseen.

8 7 4.3 Koskenkorvan lehto joen itärannalla Kyrönjoen itärannalla on kapea kaistale rehevää joenvarsilehtoa, jonka puusto on suurimmaksi osaksi järeää kuusikkoa. Metsään on ehtinyt kertyä hieman lahopuutakin. Kenttäkerroksen kasvillisuus on varjostuksen vuoksi monin paikoin niukkaa. Pensaskerroksessa kasvaa mm. vadelmaa, lehtokuusamaa, tuomea ja punaherukkaa. Rajauksen pohjoispuolella joenrannassa on tiheää pensaikkoa ja harmaalepikkoa. Koskenkorvan lehto joen itärannalla, putkilokasveja: Ahomansikka Haapa Harmaaleppä Karhunputki Koiranputki Kultapiisku Kuusi Lehtokuusama Lehtonurmikka Fragaria vesca Populus tremula Alnus incana Angelica sylvestris Anthriscus sylvestris Solidago virgaurea Picea abies Lonicera xylosteum Poa nemoralis Lehtotähtimö Mesiangervo Metsäkurjenpolvi Mänty Pihlaja Punaherukka Rönsyleinikki Tuomi Vadelma Stellaria nemoreum Filipendula ulmaria Geranium sylvaticum Pinus sylvestris Sorbus aucuparia Ribes spicatum Ranunculus repens Prunus padus Rubus idaeus Maankäyttösuositus: Koskenkorvan lehto joen itärannalla on luonnontilaisen kaltainen ja melko edustava metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Kuusia on tarvittaessa varovasti poistettava lehtokasvillisuuden elinolojen parantamiseksi. Lahoava puuaines kannattaa sen sijaan jättää paikoilleen, sillä se on tärkeä luonnon monimuotoisuutta lisäävä tekijä. Lehdon sijainti Koskenkorvan taajaman välittömässä lähiympäristössä tarjoaa mahdollisuuksia kohteen virkistys- ja opetuskäyttöön. Käyttöä kuitenkin rajoittanee rinteen jyrkkyys ja kohteen pienialaisuus. 4.4 Santavuoren nevapainanne Santavuoren kallioalueen pohjoisosassa on harvaksi hakatun männikön ympäröimä kallionkoloon syntynyt suopainanne. Painanteen keskusta on vetistä ja upottavaa suursaraista nevaa. Kohteella kasvavat runsaina mm. jouhisara, suopursu ja tupasvilla. Kohde on päällekkäinen kohteen 4.9 kanssa. Santavuoren nevapainanteen putkilokasveja: Hieskoivu Isokarpalo Jouhisara Juolukka Mänty Betula pubescens Vaccinium oxycoccos Carex lasiocarpa Vaccinium uliginosum Pinus sylvestris Puolukka Suopursu Tupasvilla Variksenmarja Vaccinium vitis-idaea Ledum palustre Eriophorum vaginatum Empetrum nigrum Maankäyttösuositus: Santavuoren nevapainanne on luonnontilainen ja edustava metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Kohteen välitön lähiympäristö olisi hyvä jättää rakentamatta.

9 8 Kuva 4. Santavuoren nevapainanne. 4.5 Salonvuoren nevapainanne Salonvuoren kaakkoispuolella on siemenpuuasentoon hakatun kalliomännikön keskellä pieni saranevapainanne. Kenttäkerroksen valtalaji on pullosara. Muuhun lajistoon kuuluvat mm. isokarpalo, pyöreälehtikihokki ja riippasara. Salonvuoren nevapainanteen putkilokasveja: Isokarpalo Juolukka Kanerva Mänty Pullosara Vaccinium oxycoccos Vaccinium uliginosum Calluna vulgaris Pinus sylvestris Carex rostrata Pyöreälehtikihokki Riippasara Tupasvilla Variksenmarja Drosera rotundifolia Carex magellanica Eriophorum vaginatum Empetrum nigrum Maankäyttösuositus: Salonvuoren nevapainanne on tavanomainen, mutta luonnontilainen, metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Siten nevapainanteen ojittaminen ei ole suotavaa, ja metsänhoitotöissä on vältettävä ajamasta nevapainanteen yli raskailla koneilla. Kohteen välitön lähiympäristö olisi hyvä jättää rakentamatta. 4.6 Jyrylänmäen suopainanne Kaava-alueen länsirajalla Jyrylänmäen lounaispuolella on nuoren mäntymetsän keskellä sijaitseva pieni suopainanne. Osa kohteesta on puutonta, osassa kasvaa harvahkoa nuorta mäntypuustoa. Suopainanne on ojittamaton ja siten melko luonnontilainen. Kasvillisuus on tavanomaista. Kenttäkerroksessa ovat runsaita mm. jokapaikansara ja tupasvilla.

10 9 Jyrylänmäen nevapainanteen putkilokasveja: Hieskoivu Jokapaikansara Jouhivihvilä Betula pubescens Carex nigra Juncus filiformis Mänty Suopursu Tupasvilla Pinus sylvestris Ledum palustre Eriophorum vaginatum Maankäyttösuositus: Jyrylänmäen suopainanne on varsin tavanomainen, mutta kuitenkin metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Siten suopainanteen ojittaminen ei ole suotavaa, ja metsänhoitotöissä on vältettävä ajamasta suopainanteen yli raskailla koneilla. Kohteen välitön lähiympäristö olisi hyvä jättää rakentamatta. 4.7 Lähdesmäen lounaispuolen saraneva Kaava-alueen koillisosassa Lähdesmäen talon lounaispuolella on ojittamaton ja siten melko luonnontilaisena säilynyt pienialainen puuton saraneva. Reunoilla kasvaa rämekasveja, ja varsinaista nevaa vallitsee pullosara, jonka seassa kasvaa niukasti raatetta. Kaiken kaikkiaan putkilokasvilajisto on niukkaa. Kuva 5. Lähdesmäen lounaispuolen saraneva. Maankäyttösuositus: Lähdesmäen lounaispuolen saraneva on edustava ja luonnontilainen metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Siten suopainanteen ojittaminen ei ole suotavaa, ja metsänhoitotöissä on vältettävä ajamasta nevalla raskailla koneilla. Kohteen välitön lähiympäristö olisi hyvä jättää rakentamatta. 4.8 Santavuoren louhikko Santavuoren etelä- ja lounaisrinteillä on laaja, yhtenäinen jääkauden jälkeen Ancylusjärvivaiheen aikana syntynyt muinaisrantakivikko, jossa on havaittavissa peräkkäisiä

11 10 rantavalleja. Osa louhikosta on puutonta. Metsäiset osat ovat harvaa männikköä, jossa kasvaa myös lyhyitä kuusia, hiukan koivua sekä ränsistyneitä pihlajia. Kenttäkerroksen kasvillisuus koostuu tavallisesta kangasmetsälajistosta. Pohjakerroksessa tavataan mm. valkoporonjäkälää (Cladina arbusucula), harmaaporonjäkälää (Cladina rangiferina), palleroporonjäkälää (Cladina stellaris), tierasammalia (Racomitrium sp.), tinajäkäliä (Stereocaulon sp.), torvijäkäliä (Cladonia sp.) ja seinäsammalta (Pleurozium schreberi). Kohde on luokiteltu geologisesti ja maisemallisesti merkittäväksi (Kananoja 2000). Santavuoren louhikon putkilokasveja: Kallioimarre Kataja Kuusi Metsäalvejuuri Mustikka Polypodium vulgare Juniperus communis Picea abies Dryopteris carthusiana Vaccinium myrtillus Mänty Pihlaja Puolukka Rauduskoivu Sianpuolukka Pinus sylvestris Sorbus aucuparia Vaccinium vitis-idaea Betula pendula Arctostaphylos uva-ursi Maankäyttösuositus: Santavuoren louhikko on erittäin edustava ja puustoltaankin melko luonnontilaisena säilynyt metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Se on myös hieno geologinen luonnonnähtävyys, jonka virkistyskäytöllistä arvoa korostaa viereinen näkötorni. Alue on syytä säilyttää edelleen rakentamattomana. Louhikko olisi myös hyvä jättää kokonaan metsänhoidon ulkopuolelle. Kuva 6. Santavuoren louhikko. 4.9 Santavuori Santavuori on Ilmajoen korkeimpia kohtia. Sen laki kohoaa 128 metrin korkeuteen ja noin 80 metriä ympäristöään korkeammalle. Vuoren laella on laajoja silokalliopintoja, ja pienen jyrkänteen alle, kiillegneissin vaakarakoiluvyöhykkeeseen on syntynyt luola. Vuorella on nk.

12 11 pirunuuni, joka on syntynyt graniittikallion pysty- ja vaakarakojen avautuessa ja muodostaessa tunnelin, jota pakkasrapautuminen on laajentanut (Kananoja 2000). Santavuorella on tavanomaista valoisaa ja jäkäläistä kuivaa kalliomännikköä. Puusto on kohtalaisen luonnontilaista (mm. hieman keloja). Laen avoimia kalliopintoja peittävät mm. poronjäkälät, hirvenjäkälä, torvijäkälät, kalliotierasammal ja muut tavalliset kallioiden jäkälät ja sammalet. Avokallioiden välissä kasvaa kuivien kangasmetsien tyyppilajeja kuten kanervaa, puolukkaa ja variksenmarjaa. Hieman harvinaisempaa kasvilajistoa ovat ketunlieko, ja Etelä- Pohjanmaalla harvinaiset kalliohatikka ja karvakiviyrtti. Kalliohatikkaa kasvaa vuoren laella ja karvakiviyrttiä huipun länsipuolella sijaitsevalla matalahkolla jyrkänteellä. Santavuori onkin luokiteltu kasviston perusteella paikallisesti suojelunarvoiseksi. Santavuorella on näkötorni, josta aukeaa komea näköala Koskenkorvan lakeudelle. Vuorella kulkee retkeilyreitti ja siellä on mm. laavu. Retkeilyä on näin onnistuttu ohjaamaan ilmeisesti melko hyvin, sillä ainoastaan vuoren lakiosat ovat kuluneet. Santavuoren putkilokasveja: Kalliohatikka Kanerva Karvakiviyrtti Ketunlieko Kuusi Mustikka Spergula morrisonii Calluna vulgaris Woodsia ilvensis Huperzia selago Picea abies Vaccinium myrtillus Mänty Puolukka Rauduskoivu Sianpuolukka Variksenmarja Pinus sylvestris Vaccinium vitis-idaea Betula pendula Arctostaphylos uva-ursi Empetrum nigrum Kuva 7. Santavuoren kalliomännikköä. Maankäyttösuositus: Santavuoren laen kalliomännikkö on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen

13 12 vaarantuu. Santavuori on myös merkittävä virkistyskohde, ja sen maankäyttö on syytä säilyttää nykyisellään. 5. VESILAIN MUKAISET KOHTEET Tuomiojan puro on myös vesilain mukainen suojeltava pienvesi. 6. MUUT LUONNONARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET 6.1 Pukarankoski Koskenkorvan taajamassa sijaitseva Pukarankoski on kaava-alueen luonnonarvoiltaan arvokkain kohde. Joen länsirannalla jyrkässä rinteessä on varsin edustavaa ja tiheää, monin paikoin hyvin ryteikköistä tuomi-harmaaleppälehtoa, jonka kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti lehtopalsamia ja lehtotähtimöä. Lehdossa on runsaasti kuolleita leppäriukuja ja tuomenrunkoja. Pensaskerroksessa kasvaa tuomen ohella mm. punaherukkaa ja terttuseljaa. Jokeen työntyvän niemen kärjessä on kiiltolehtipajupensaikkoa. Pukarankosken kasvillisuudessa on melko runsaasti kulttuurivaikutteita. Joen länsirannalla kasvaa mm. palsamipoppeleita (myös runsaasti taimia), vaahteran taimia, pihlaja-angervoa ja salavia sekä mitä ilmeisimmin puutarhasta levinneenä pieni kasvusto kotkansiipeä. Jokivarteen on myös levinnyt jättipalsamia, jota ei kuitenkaan vielä ole runsaasti. Tämä tulokaskasvilaji voi kuitenkin tulevaisuudessa uhata alueen alkuperäistä kasvilajistoa, ja sitä olisi syytä pitää silmällä sekä tarvittaessa torjua. Länsiranta on paikoin hieman roskaantunut, ja puutarhajätteitä on kaadettu rinteen yläosaan tonttien rajalle. Joen itärannalla rantalehtoa on selvästi kapeampana vyöhykkeenä. Sen sijaan ranta- ja vesikasvillisuutta on siellä laajemmalti. Havuselanluoman suulla on korkeaa, tiheää ja erittäin vaikeakulkuista pajupensaikkoa. Havuselansaaren ympäristössä on monimuotoista kosteikkokasvillisuutta, tiheitä tuomipensaikkoja ja tulva-aikoina muuhun jokeen yhteydessä olevia seisovavetisiä lampareita, joissa kasvaa mm. ulpukkaa. Pukarankosken rantalehdoilla ja kosteikkokasvillisuudella on suuri merkitys myös linnuston pesimäalueena. Pesimälajistoon kuuluivat kesällä 2003 mm. lehtokerttu (Sylvia borin), mustapääkerttu (Sylvia atricapillus), ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus), pajusirkku (Emberiza schoeniclus), punavarpunen (Carpodacus erythrinus) ja pikkutikka (Dendrocopos minor), jonka pesä sijaitsi länsirinteen ryteikköisessä rantalehdossa. Kyrönjoella havaittiin törmäpääskyjä (Riparia riparia) ja kalastelevia kalatiiroja (Sterna hirundo), jotka ovat myös pesineet alueella (Mäntysaari 2002). Rantalehdoissa on pesinyt satakieli (Luscinia luscinia), ja jokivarren pensaikot ja rantaniityt soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi viitakerttusen (Acrocephalus dumetorum), luhtakerttusen (Acrocephalus palustris), pensastaskun (Saxicola rubetra) ja ruisrääkän (Crex crex) elinpiiriksi. Satunnaisluonteinen laji on Pukarankosken yläjuoksulla aiemmin pesinyt harvinainen kuningaskalastaja (Alcedo atthis). Pukarankoskelle on laadittu vuonna 2002 maisemasuunnitelma, jossa alueen luontoa kuvataan varsin seikkaperäisesti (Mäntysaari 2002). Alla oleva putkilokasviluettelo ei ole täydellinen, vaan sen tarkoitus on antaa yleiskuva kasvilajistosta sekä luetella harvinaisimmat kasvilajit.

14 13 Kuva 8. Pukarankoskea sillalta kuvattuna. Kuva 9. Pukarankosken länsirannan lehto on monin paikoin erittäin edustavaa ja ryteikköistä.

15 14 Pukarankosken putkilokasveja: Haapa Harmaaleppä Hiirenporras Huopaohdake Isokierto Järvikorte Jättipalsami Karhunputki Keltakurjenmiekka Keltaängelmä Kielo Kiiltolehtipaju Koiranputki Korpi-imarre Korpikaisla Kotkansiipi Kultapiisku Käenkaali Lehmus Lehtokuusama Lehtopalsami Lehtotähtimö Lehtovirmajuuri Luhtavuohennokka Maitohorsma Mesiangervo Metsäalvejuuri Myrkkykeiso Nokkonen Ojakellukka Populus tremula Alnus incana Athyrium filix-femina Cirsium helenioides Calystegia sepium Equisetum fluviatile Impatiens glandulifera Angelica sylvestris Iris pseudacorus Thalictrum flavum Convallaria majalis Salix phylicifolia Anthriscus sylvestris Phegopteris connectilis Scirpus sylvaticus Matteuccia struthiopteris Solidago virgaurea Oxalis acetosella Tilia sp. Lonicera xylosteum Impatiens noli-tangere Stellaria nemoreum Valeriana sambucifolia Scutellaria galericulata Epilobium angustifolium Filipendula ulmaria Dryopteris carthusiana Cicuta virosa Urtica dioica Geum rivale Palsamipoppeli Peltokorte Pietaryrtti Pihlaja-angervo Pujo Punaherukka Punakoiso Purolitukka Ranta-alpi Rantakanankaali Rantakukka Rantamatara Rantaminttu Rantanenätti Ratamosarpio Rentukka Ruokohelpi Rönsyleinikki Salava Savijäkkärä Terttualpi Terttuselja Tuomi Ukonputki Ulpukka Vaahtera Vadelma Vesitatar Viiltosara Populus balsamifera Equisetum arvense Tanacetum vulgare Sorbaria sorbifolia Artemisia vulgaris Ribes rubrum Solanum dulcamara Cardamine amara Lysimachia vulgaris Barbarea stricta Lythrum salicaria Galium palustre Mentha arvensis Rorippa palustris Alisma plantago-aquatica Caltha palustris Phalaris arundinacea Ranunculus repens Salix fragilis Gnaphalium uliginosum Lysimachia thyrsiflora Sambucus racemosa Prunus padus Heracleum sphondylium Nuphar lutea Acer platanoides Rubus idaeus Persicaria amphibia Carex acuta Maankäyttösuositus: Pukarankoskelle on laadittu maisemasuunnitelma. 6.2 Santavuoren ojanvarsikorpi Santavuoren eteläpuolella on melko umpeutuneen ojan varressa tavallista hieman rehevämpi luhtainen korpijuotti, jossa kasvavat runsaina mm. metsäkorte, pallosara ja raate. Korven puusto koostuu hieskoivuista, männyistä ja kuusista. Puustoa on harvennettu paikoin. Pensaskerroksessa kasvaa mm. hieskoivua, pajuja, paatsamaa ja terva- sekä harmaaleppää. Kohde on Ilmajoen kunnan luontoselvityksessä luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi. Korven luonnontila ei vaikuta olennaisesti muuttuneen. Santavuoren ojanvarsikorven putkilokasveja: Harmaaleppä Hieskoivu Isokarpalo Kataja Kiiltolehtipaju Kuusi Luhtavilla Mesimarja Metsäkorte Metsätähti Mustikka Alnus incana Betula pubescens Vaccinium oxycoccos Juniperus communis Salix phylicifolia Picea abies Eriophorum angustifolium Rubus arcticus Equisetum sylvaticum Trientalis europaea Vaccinium myrtillus Mänty Nurmilauha Oravanmarja Paatsama Pallosara Pihlaja Pikkutalvikki Puolukka Pyöreälehtikihokki Raate Rahkasara Pinus sylvestris Deschampsia caespitosa Maianthemum bifolium Rhamnus frangula Carex globularis Sorbus aucuparia Pyrola minor Vaccinium vitis-idaea Drosera longifolia Menyanthes trifoliata Carex pauciflora

16 15 Riippasara Suo-orvokki Suopursu Tervaleppä Carex magellanica Viola palustris Ledum palustre Alnus glutinosa Tupasvilla Tähtisara Variksenmarja Virpapaju Eriophorum vaginatum Carex echinata Empetrum nigrum Salix aurita Maankäyttösuositus: Santavuoren ojanvarsikorpi on ojituksesta huolimatta melko edustava ja kohtalaisen hyvin luonnonarvonsa säilyttänyt rehevähkö korpi. Se ei kuitenkaan täytä metsälain tarkoittaman erityisen tärkeän elinympäristön kriteerejä. Korven luonnonarvot säilyvät ja aikaa myöten todennäköisesti paranevat, jos ojaa ei enää kunnosteta ja korpi jätetään ainakin tehokkaan metsätalouden ulkopuolelle. Raskailla koneilla ajoa tulisi välttää sulan maan aikana. Kuva 10. Santavuoren ojanvarsikorpi. 6.3 Kivistön koillispuolen räme Kaava-alueen koillisosassa Kivistön talosta koilliseen sijaitsee melko harvapuustoinen, ojittamaton räme. Kohteen puusto on suhteellisen luonnontilaista (mm. keloja). Mäntyjen ohella suolla kasvaa muutamia kuusia ja hieskoivuja. Kohteen reunat ovat isovarpuista rämettä, keskellä on mm. tupasvillarämettä. Runsaita putkilokasveja ovat esim. tupasvilla, jouhivihvilä, jokapaikansara, lakka ja suopursu. Suo ei ole aivan karu, mistä kertoo maariankämmekkä. Kivistön koillispuolen rämeen putkilokasveja: Hieskoivu Isokarpalo Jokapaikansara Jouhivihvilä Juolukka Kanerva Betula pubesens Vaccinium oxycoccos Carex nigra Juncus filiformis Vaccinium uliginosum Calluna vulgaris Kuusi Lakka Maariankämmekkä Mänty Pullosara Pyöreälehtikihokki Picea abies Rubus chamaemorus Dactylorhiza maculata Pinus sylvestris Carex rostrata Drosera rotundifolia

17 16 Raate Suopursu Tupasvilla Menyanthes trifoliata Ledum palustre Eriophorum vaginatum Variksenmarja Virpapaju Empetrum nigrum Salix aurita Maankäyttösuositus: Suon luonnonarvojen säilyttämiseksi suo olisi edelleen hyvä säilyttää ojittamattomana, ja sen puusto olisi hyvä jättää kehittymään luonnontilaan. 6.4 Klöpäoja Kyrönjokeen laskevan Klöpäojan varrella on rehevöitynyttä korkeakasvuista niittyä ja tuomiharmaaleppälehtolaikkuja. Viime mainituissa kasvavat mm. käenkaali, nokkonen, vadelma, koiranputki, punaherukka ja sudenmarja. Niityillä tavataan esim. pietaryrttiä, pujoa, ukonputkea, hiirenvirnaa, mesiangervoa, pelto-ohdaketta, maitohorsmaa, niittynätkelmää ja huopaohdaketta. Niityllä on runsas kasvusto Ilmajoella harvinaista ahdekaunokkia, jota kasvaa myös rantasaunalle vievän tien varressa lähellä Kyrönjokea. Klöpäojan putkilokasveja: Ahdekaunokki Harmaaleppä Hiirenvirna Huopaohdake Koiranheinä Koiranputki Käenkaali Maitohorsma Mesiangervo Niittynätkelmä Nokkonen Centaurea jacea Alnus incana Vicia cracca Cirsium helenioides Dactylis glomerata Anthriscus sylvestris Oxalis acetosella Epilobium angustifolium Filipendula ulmaria Lathyrus pratensis Urtica dioica Ojakärsämö Pelto-ohdake Pietaryrtti Pihlaja Pujo Punaherukka Sudenmarja Timotei Tuomi Ukonputki Vadelma Achillea ptarmica Cirsium arvense Tanacetum vulgare Sorbus aucuparia Artemisia vulgaris Ribes spicatum Paris quadrifolia Phleum pratense Prunus padus Heracleum sphondylium Rubus idaeus Kuva 11. Klöpäojan varren rehevöitynyttä niittyä, jolla kasvaa ahdekaunokkia.

18 17 Maankäyttösuositus: Alueen nykyinen maankäyttö sopii kohteelle hyvin. Ahdekaunokin elinolojen turvaamiseksi niittyjen pensoittuminen on syytä estää. 6.5 Luoma Perälän pohjoispuolella Koskenkorvan taajaman koillispuolella Perälän talosta pohjoiseen sijaitsee Kyrönjokeen laskeva jyrkkärinteinen puro. Puron varrella on harmaaleppä-tuomilehtoa, jossa kasvaa runsaasti esim. mesiangervoa ja nokkosta. Paikoin on rehevöityneitä niittykuvioita. Kohteen eteläosassa kasvaa koivua ja siellä on maanvyörymä. Luoman vesi on laadultaan muuttunutta. Ruostunut piikkilanka-aita kertoo alueen aiemmasta laidunkäytöstä. Kohteella on jonkin verran merkitystä lintujen pesimäalueena muuten vähäpuustoisessa peltomaisemassa. Luoma Perälän pohjoispuolella, putkilokasveja: Ahomansikka Haapa Harmaaleppä Heinätähtimö Huopaohdake Juolavehnä Karhunputki Kielo Kiiltolehtipaju Kissankello Koiranputki Kultapiisku Käenkaali Lehtotähtimö Lehtovirmajuuri Leskenlehti Maitohorsma Mesiangervo Metsäalvejuuri Niittynätkelmä Fragaria vesca Populus tremula Alnus incana Stellaria graminea Cirsium helenioides Elymus repens Angelica sylvestris Convallaria majalis Salix phylicifolia Campanula rotundifolia Anthriscus sylvestris Solidago virgaurea Oxalis acetosella Stellaria nemoreum Valeriana sambucifolia Tussilago farfara Epilobium angsutifolium Filipendula ulmaria Dryopteris carthusiana Lathyrus pratensis Nokkonen Nurmitädyke Ojakellukka Ojakärsämö Pelto-ohdake Pietaryrtti Pihlaja Poimulehti laji Pujo Punaherukka Ranta-alpi Rauduskoivu Rönsyleinikki Sarjakeltano Siankärsämö Suo-orvokki Timotei Tuomi Ukonputki Vadelma Urtica dioica Veronica chamaedrys Geum rivale Achillea ptarmica Cirsium arvense Tanacetum vulgare Sorbus aucuparia Alchemilla sp. Artemisia vulgaris Ribes spicatum Lysimachia vulgaris Betula pendula Ranunculus repens Hieracium umbellatum Achillea millefolium Viola palustris Phleum pratense Prunus padus Heracleum sphondylium Rubus idaeus Maankäyttösuositus: Perälän pohjoispuolinen luoma tuo vaihtelua peltomaisemaan. Sillä on myös merkitystä lintujen pesimäalueena muuten vähäpuustoisella peltolakeudella. Nykyinen maankäyttö turvaa nämä arvot. 6.6 Joenvarsilehto Kyrönjoen itärannalla Kyrönjoen itärannalla Koskenkorvan taajamasta etelään on kapea kaistale tuomiharmaaleppälehtoa, jonka kenttäkerroksessa ovat runsaita mm. nokkonen ja mesiangervo. Muuhun kasvilajistoon kuuluvat esim. lehtotähtimö, punakoiso ja ukonputki. Lehdossa on polku ja nuotiopaikka. Kyrönjoen itärannan joenvarsilehdon putkilokasveja: Harmaaleppä Karhunputki Kiiltolehtipaju Koiranputki Lehtotähtimö Mesiangervo Alnus incana Angelica sylvestris Salix phylicifolia Anthriscus sylvestris Stellaria nemoreum Filipendula ulmaria Nokkonen Punaherukka Punakoiso Tuomi Ukonputki Vadelma Urtica dioica Ribes spicatum Solanum dulcamara Prunus padus Heracleum sphondylium Rubus idaeus

19 Koskenkorvan harjujakson sorakuopat Koskenkorvan harjujaksolla on varsin runsaasti sorakuoppia, joista useimpia ei enää käytetä maa-ainestenottoon. Kuopat ovat ehtineet kasvittua ja niihin on noussut nuorta puustoa. Useisiin on syntynyt pohjavesilampia, joiden rannoilla on melko monipuolista ranta- ja kosteikkokasvillisuutta. Lammissa pesii ainakin sinisorsia ja telkkiä. Joitakin kuoppia käytetään uimapaikkoina ja Koskenkorvan uimarantakin sijaitsee sorakuoppaan syntyneen lammen rannalla. Alla esitellään luonnoltaan monipuolisimmiksi kehittyneet kuopat. A. Heti Vaasantien lounaispuolella Honkalanmäestä pohjoiseen on hylätty sorakuoppa, jonka pohjalla on lampi. Rantakasvillisuus on niukkaa. Lajistoon kuuluvat mm. vesikuusi, pikkupalpakko, nuokkurusokki ja uistinvita. Lammen rannalla on leppäpökkelöitä ja kuollutta lepikkoa. Kaakkoisrannalla on runsaasti kiviä. Lammessa havaittiin alkukesällä telkkänaaras poikasineen ja kaksi muuta telkkänaarasta sekä kaksi sinisorsakoirasta ja sinisorsanaaras. Kuva 12. Koskenkorvan harjujakson sorakuopat: Vaasantien lounaispuolen kuoppa. B. Heti Vaasantien koillispuolella kuoppaa A vastapäätä sijaitsee luonnoltaan monipuolisimmaksi kehittynyt sorakuoppa, jonka pohjalle on niin ikään muodostunut lampi. Lammen luoteisranta on matalaa, ja siellä kasvaa järvikortetta ja leveäosmankäämeä. Pohjoispäässä on tuntemattomasta syystä kuollut harmaalepikko. Kuopan itärinne on varsin jyrkkä. Lammen eteläosan kasvillisuus on niukkaa. Lammikon vesi- ja rantakasvillisuuteen kuuluvat mm. ratamosarpio, ojasorsimo, vesitähti, uistinvita, polvipuntarpää, amerikanhorsma, pullosara ja rantanenätti. Vedessä kasvaa sirppisammalta (Warnstorfia sp.). Suuren lammen pohjoispuolella on kaksi pientä lamparetta. Kohteella tavattiin alkukesällä 2003 sinisorsanaaras sekä telkkiä (sekä koiraita että naaraita).

20 19 Kuva 13. Koskenkorvan harjujakson sorakuopat: Vaasantien koillispuolen kuoppa. C. Sammalnevan luoteispuolella on hylätty sorakuoppa, jonka pohjalle on syntynyt laaja pohjavesilampi. Rantakasvillisuus on niukkaa. Lajistoon kuuluvat mm. harmaasara, ratamosarpio, leveäosmankäämi, keräpäävihvilä ja uistinvita. Kirkasvetistä ja hiekkapohjaista lampea käytetään uimapaikkana. Lammessa tavattiin alkukesällä 2003 telkkänaaras. Kuopan rinteet ja pohja ovat nuoren, tiheän mänty- ja koivupuuston vallassa. Koskenkorvan harjujakson sorakuoppien putkilokasveja (kosteikko- ja rantakasvillisuus): Amerikanhorsma Harmaasara Järvikorte Keräpäävihvilä Leveäosmankäämi Nuokkurusokki Ojasorsimo Palpakko laji Epilobium adenocaulon Carex canescens Equisetum fluviatile Juncus conglomeratus Typha latifolia Bidens cernua Glyceria fluitans Sparganium sp. Pikkupalpakko Polvipuntarpää Pullosara Rantanenätti Ratamosarpio Uistinvita Vesikuusi Vesitähti laji Sparganium natans Alopecurus geniculatus Carex rostrata Rorippa palustris Alisma plantago-aquatica Potamogeton natans Hippuris vulgaris Callitriche sp. 6.8 Varpahaiskylän tienhaaran sorakuoppa Varpahaiskylän tienhaarassa on hylätty sorakuoppa, jonka pohjalle syntyneen lammen rannoille on kehittynyt monipuolista ranta- ja kosteikkokasvillisuutta. Kuopan rinteet ovat puustoisia, mikä tekee paikasta yllättävän suojaisan tuntuisen esim. lintujen pesimäpaikkana. Varpahaiskylän tienhaaran sorakuopan putkilokasveja: Amerikanhorsma Hanhenpaju Harmaaleppä Epilobium adenocaulon Salix repens Alnus incana Harmaasara Jouhivihvilä Jänönsara Carex canescens Juncus filiformis Carex ovalis

21 20 Järviruoko Kiiltolehtipaju Konnanvihvilä Leveäosmankäämi Mutaluikka Nuokkurusokki Phragmites australis Salix phylicifolia Juncus bufonius Typha latifolia Eleocharis mamillata Bidens cernua Ojasorsimo Pullosara Ratamosarpio Savijäkkärä Solmuvihvilä Viiltosara Glyceria fluitans Carex rostrata Alisma plantago-aquatica Gnaphalium uliginosum Juncus articulatus Carex acuta Perinnemaisemakohteet Maatalouden tehostuessa Kyrönjokivarren käyttö laitumena on romahdusmaisesti vähentynyt. Tällöin reheväpohjaiset joenrantaniityt ovat nopeasti kasvaneet umpeen korkeakasvuisiksi ja melko lajiköyhiksi suurruohostoiksi ja heinikoiksi. Maastotöiden aikaan karjaa laidunsi vain Rinta-Toralan joenrantaniityllä. Myös Rinnan joenrantaniitty oli aidattu laitumeksi, vaikka eläimet laidunsivatkin kartoituspäivänä viereisellä peltolaitumella. Seuraavassa käsitellään kaikki neljä kaava-alueella sijaitsevaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemainventoinnissa mainittua kohdetta (Kekäläinen & Molander 2003). Maastotöissä käveltiin koko kaava-alueelle sijoittuva osa Kyrönjokivartta läpi, eikä uusia perinnemaisemakohteita löytynyt. 6.9 Yli-Huikun joenrantaniityt Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat -julkaisussa paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi mainittu Yli-Huikan joenrantaniityt sijaitsee Huikkulan kylässä Kyrönjoen sekä jokeen laskevien luomien varsilla. Sormimaisina ulokkeina peltojen lomaan työntyvät niityt on raivattu pelloksi. Jonerannassa on tavanomaista korkeaa ruohokasvillisuutta, jolla ei ole erityistä luonnonarvoa. Aiemmin tavattuja nurmitatarta, ketoneilikkaa ja katkeratatarta ei löydetty Rinnan joenrantaniitty Rinnan joenrantaniitty sijaitsee Lahdenkylässä Kyrönjoen itärannalla. Rantatörmä on yläosastaan jyrkkä, ja rinteessä on maanvyörymä. Törmä on valkoapilan, voikukan ja nurmilauhan vallitsemaa, alarinteessä on kosteaa nurmilauhaniittyä sekä suurten ruohojen vallitsemaa kasvillisuutta. Rannassa on kapea viiltosaravyöhyke ja rönsyröllilaikkuja sekä näiden lomassa mosaiikkimaisesti ruokohelpikasvustoja ja pieniä lietteikköjä. Avointa rantaa elävöittävät muutamat pensaat ja lehtipuiden taimet. Kohde on perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi. Rinnan joenrantaniityn yläpuolisella peltolaitumella laidunsi kesällä 2003 karjaa. Peltolaitumen ja joenrantaniityn välissä oli aita, mutta ilmeisesti samat eläimet laiduntavat vuorotellen peltolaidunta ja joenrantaa. Kohde on perinnemaisemana tavanomainen Kyrönjoen rantaniitty Aivan Kurikan rajalla Kyrönjoen länsirannalla sijaitsee laaja entinen laidun. Viimeksi alueella on laiduntanut hevosia 1990-luvun alussa. Rannan yläosat ovat lajistoltaan vaatimatonta kosteaa heinäniittyä ja tuoretta suurruohoniittyä. Alempana on mesiangervovaltaisen rantaniityn ohella nurmilauhan, viiltosaran ja korpikastikan vallitsemia kohtia. Niityn yläosassa on lehtipuureunus ja alempana on harvakseltaan puita ja suurikokoisia pajuja. Kohde on perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi. Rantanätkelmää ei nyt löydetty, mutta se kasvaa todennäköisesti edelleen niityllä, koska kasvupaikka ei vaikuta olennaisesti muuttuneen. Kohteen perinnemaisema-arvot ovat laidunnuksen päätyttyä ehtineet

22 21 suurelta osin kadota, mutta arvoja voitaisiin vielä elvyttää aloittamalla hoito (laidunnus tai niitto) uudelleen Rinta-Toralan joenrantaniitty Kohde sijaitsee Rahnastossa Kyrönjoen pohjoisrannalla. Se on laidunnurmien yhteyteen aidattu rantaniitty, jota laidunnetaan vain osan kesää viereisten peltolohkojen laidunkierron mukaan. Jokea reunustaa kapea viiltosaravyöhyke. Ylempänä ranta on nurmipuntarpään vallitsemaa. Puita tai pensaita ei joenrantaniityllä kasva. Rinta-Toralan joenrantaniitty oli karjanlaitumena myös kesällä Kuva 14. Rinta-Toralan joenrantaniitty on edelleen laidunkäytössä. 6.13Vähänmäenkallion pesäluolasto Vähänmäenkalliolla on kallionvieren lohkareikossa pesäluolasto. 7. LINNUSTO Pukarankoskella ja Santavuoren alueella suoritettiin linjalaskentamenetelmää soveltaen lintulaskenta kesäkuun alkupäivinä. Santavuorella havaittiin tavanomaista kangasmetsälinnustoa (mm. leppälintu). Vuoren vilkas virkistyskäyttö häirinnee jonkin verran vuoren laen ja retkeilypolkujen lähiympäristön lintuja. Kaava-alueen linnustollisesti selvästi arvokkain alue on Pukarankoski. Sen rehevissä rantalehdoissa pesivät kesällä 2003 mm. lehto- ja mustapääkerttu, punavarpunen sekä pikkutikka. Joenrannan kosteikkokasvillisuuden ja pensaikkojen pesimälajistoon kuuluvat mm. ruokokerttunen ja pajusirkku. Pukarankoskella on aiempien tietojen perusteella pesinyt myös

23 22 satakieli ja jopa harvinainen kuningaskalastaja. Kyrönjoella ruokailevat kalatiira (kirjallisuustietojen perusteella myös pesinyt alueella) sekä törmäpääsky. Viime mainitun pesintään viittaavia havaintoja ei tehty kaava-alueella, vaikka pesäpaikoiksi sopivia hylättyjä sorakuoppia onkin Koskenkorvalla runsaasti. Kyrönjokea ympäröivän peltolakeuden tyypillisiä pesimälintuja ovat esimerkiksi kiuru, kuovi, töyhtöhyyppä ja pensastasku. Tuulihaukkaa ei havaittu, mutta se saattaa hyvinkin pesiä kaavaalueella. Pellot ja Kyrönjoen rantaniityt tarjoavat elinympäristöä harvinaiselle ruisrääkälle, jonka kanta vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Kaava-alueen reunamien metsäalueet vaikuttavat linnustoltaan varsin tavanomaisilta. Niissä tavattiin mm. käkiä ja pyitä. 8. UHANALAISET, SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT, HARVINAISET JA EU:N LUONTODIREKTIIVIIN SISÄLTYVÄT LAJIT Uhanalaisten, silmälläpidettävien, harvinaisten sekä EU:n lintudirektiiviin sisältyvien lintulajien esiintyminen on käsitelty kappaleessa 7. Käytettävissä olleissa ennakkotiedoissa ei ollut mainintoja selvitysalueella tehdyistä liitooravahavainnoista. Myöskään tämän selvityksen maastotöissä ei lajia havaittu. Kaava-alueelta ei löytynyt liito-oravan elinpiireinään suosimia vanhoja ja melko luonnontilaisia sekametsiä. Ennakkotiedoissa ei myöskään ollut mainintoja muiden uhanalaisten eliölajien esiintymistä kaava-alueella. Etelä-Pohjanmaalla harvinaisella valkovuokolla (Anemone nemorosa) on Koskenkorvalla useita lähekkäisiä kasvupaikkoja. Maastotöissä tarkistettiin Ilmajoen kunnan luontoselvityksessä mainitut esiintymät (Talvitie & Heikkilä 1988). Uusia kasvupaikkoja ei löydetty. Koskenkorvan ohella valkovuokkoa kasvaa myös Saveenkylällä (Talvitie & Heikkilä 1988). Valkovuokkoja uhkaavat metsän täydellinen kuusettuminen ja sulkeutuminen sekä toisaalta avohakkuut, varsinkin jos niihin liittyy voimakasta maanmuokkausta. Tarvittaessa voidaan metsää varovasti harventaa, jos valkovuokot näyttävät kärsivän liiasta varjostuksesta. Kasvupaikat olisi syytä säilyttää rakentamattomana metsämaana. Hakkuissa tulisi välttää voimakasta maanmuokkausta. Kasvupaikka A: Vuonna 1988 löytyi varttuneen kuusimetsäkuvion länsipäästä niukasti valkovuokon lehtiä. Vuonna 2003 paikalla kasvoi jonkin verran valkovuokkoja (runsaasti kukkia). Lisäksi metsänreunan tilustien pientareella tien ja pellon välissä oli runsaasti kukkiva valkovuokkokasvusto. Kasvupaikka B: Vuonna 1988 löytyi valkovuokon lehtiä yksitellen varsin runsaasti koko alueelta, mutta kukkineita yksilöitä ei havaittu. Tämä esiintymä arvioitiin tuolloin ehkä elinvoimaisimmaksi Koskenkorvan valkovuokkoesiintymistä. Myös vuonna 2003 valkovuokkoja löydettiin melko runsaasti myös kukkivia kasveja havaittiin. Kasvupaikka C: Vuonna 1988 löydettiiin yksittäisiä valkovuokon lehtiä monin paikoin, ja jonkin verran kukkineita yksilöitä. Paikalla kasvoivat myös lehtokorte ja Etelä-Pohjanmaalla harvinainen lehtomatara. Kasvupaikka on nykyään voimakkaasti harvennettua mäntyvaltaista metsää, länsipäässä on myös kuusia. Metsäala on tällä kasvupaikalla selvästi supistunut. Eteläreunaa on raivattu pelloksi ja metsikön länsipäähän on rakennettu maatalousrakennuksia.

24 23 Valkovuokkoja, myös kukkivia kasveja, kasvoi siellä täällä. Sen sijaan lehtokortetta tai lehtomataraa ei nyt löydetty. Kasvupaikka D: Vuonna 1988 kasvoi pellon reunassa jonkin verran valkovuokkoja, jotka kukkivat melko runsaasti. Vuonna 2003 tehtyjen havaintojen mukaan esiintymä vaikuttaisi säilyneen suurin piirtein entisen laajuisena. Myös kukkivia valkovuokkoja löydettiin. Kasvupaikka E. Vuonna 1988 löytyi valkovuokkoja Mäntysalon talon koillispuolelta nuorehkosta sekametsiköstä. Ilmeisesti valoisuudesta johtuen kukkineita yksilöitä oli melko runsaasti. Myös vuonna 2003 löydettiin runsaasti kukkivia valkovuokkoja. Kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris) kasvaa Tuomiojan purolla ja ahdekaunokkia (Centaurea jacea) Klöpäojan varrella. 9. KIRJALLISUUS Helminen, V Lämpöolot. Teoksessa Alalammi, P. (toim.). Ilmasto. Suomen Kartasto Hyvärinen, V Vesitase. Teoksessa Karlsson, K.-P. (toim.). Vedet. Suomen Kartasto Kananoja, T Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Etelä-Pohjanmaalla, Keski- Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Suomen ympäristö 429. Geologian tutkimuskeskus ja Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. 126 s. Kekäläinen, H. & Molander, L-L Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat. Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa. Alueelliset ympäristöjulkaisut s. Mäntysaari, M Pukarankoskenpuisto; Koskenkorvan rantapuiston maisemasuunnitelma. Länsi-Suomen ympäristökeskus. 93 s. + liitteet. Solantie, R Sade- ja lumiolot. Teoksessa Alalammi, P. (toim.). Ilmasto. Suomen Kartasto Suomen Kartasto Maisemat, asuinympäristöt. Maanmittaushallitus ja Suomen Maantieteellinen Seura. 234 s. Talvitie, J. & Heikkilä, R Ilmajoen kunnan luontoselvitys Ilmajoen kunnan ympäristönsuojelulautakunnan julkaisuja. Tuhkanen, S A circumboreal system of climatic-phytogeographical regions. Acta Botanica Fennica s. Vuorela, M Nahka- ja Nenättömänluoman hajakuormitusselvitys. Kurikan-Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma. Kurikan kaupunki, Ilmajoen kunta, Seinäjoen kaupunki, Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ja Länsi-Suomen ympäristökeskus. 58 s. + liitteet.

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu 11 15300 Lahti 2 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Hyväksytty metsätalouden luontoryhmän kokouksessa 5.5.1998. Metsäalan luonnonhoitotutkinto (3 opintoviikkoa); Kohderyhmänä metsurit,

Lisätiedot

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@gmail.com y= 1833650-6 Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla Asemakaavamuutosalueen

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km Koivusuon luonnonpuisto LPU070006 Koitajoen alue FI0700043 Ristisuo SSA0700033, SSO070194 Iljansuo Mittakaava 1:150000 0 Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6972859:3708530-7000309:3737630

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys Kivitasku pesii sunnittelualueella 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja menetelmät... 3 4.

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144 Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 24.11.2008 24.11.2008 Enäranta, luontoselvitys 1 (11) Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.11. 2008 Jouko Sipari 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Suunnittelualueen geomorfologia... 2 4. Suunnittelualueen nykyinen

Lisätiedot

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys Vihdin kunta Verisuon läjitysalue Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 4.9.2009 4.9.2009 Luontoselvitys 1 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusalueen sijainti ja yleiskuvaus... 2 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys YMPÄRISTÖKESKUS Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys 2010 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, 01500 Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Julkaisussa: Lovén, L. (ed.). 2004. Tutkittu ja tuntematon Koli. Kolin kansallispuiston tutkimusseminaari 24.-25.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS AIRIX Ympäristö Oy Siikajoen kunta EY22395 Siikajokisuun ja Revonlahden yleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon.

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon. Ote Faunatica Oy:n selvityksestä Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 Utdrag ur Faunatica Oy:s utredning Sibbo, Tallmo delgeneralplaneområdets naturinventeringar år 2010 Billagan

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005

LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005 LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005 S I S Ä L L Y S Johdanto... 3 Työn suoritus sekä tutkimusmenetelmät... 3 Alueen yleispiirteet ja maisemakuva... 4 Maa- ja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen LUONTOSELVITYS Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue Henna Koskinen 25.5.2016 Johdanto Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti löytyvät luonnonsuojelulain, metsälain,

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31 Ella Juhola 8D Sisällysluettelo Kuvauspaikat 3 Onnistumiset 4 Vaikeudet 5 Yhteenveto 6 Lehtipuut: Haapa 7 Kynäjalava 8 Metsälehmus 9 Pihlaja 10 Saarni 11 Tervaleppä 12 Tuomi 13 Vaahtera 14 Vuorijalava

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Sepänkatu 9 A 7 90100 AIRIX Ympäristö Oy Pl 453 Salhojankatu 42 33101 Tampere Puh. 010-2414000 Fax 010-241 4001 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä uhanalaisen putkilokasvilajiston selvitys 2011 Purolitukkaa kasvaa Kylmäpuron ylityskohdassa Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki 27.10.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä selvitysalueesta... 3 2.1 Ranta-alue... 3 2.2 Piha-alue... 4

Lisätiedot

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Murhijoen pohjoisrannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi Luontoselvitys 15.9.2016 Kemin kaupunki Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus Karita Saravesi FT, biologi 040 5717215 1 Johdanto Kiikelin niemi sijaitsee Kemijoen suistoalueella ja rajatuu etelä-

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys 17.12.2003 VAPO OY ENERGIA FM Sari Ylitulkkila SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUS JA KASVISTO... 1 2.1 Kasvillisuusselvityksen toteutustapa... 1 2.2 Selvityksen tulokset... 1 Pirttiselän pohjoisreunan

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI Kaarina, Ravattula Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Muikunvuoren tutkimuskohde sijaitsee Kaarinan pohjoisosissa Ravattulassa lähellä Turun rajaa peruskarttakoordinaattien

Lisätiedot

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS SULKAVAN HÄMEENNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

SANTAVUORI MESKAISVUORI

SANTAVUORI MESKAISVUORI SANTAVUORI MESKAISVUORI Tuulivoimapuiston luontoselvitys Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2008 SANTAVUORI-MESKAISVUORI Tuulivoimapuiston luontoselvitys 1. Yleistä Etelä-Pohjanmaan Voima Oy on suunnitellut Ilmajoen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Kutveleen kanava Kukonharjun kanava Käyhkään kanava Telataipaleen kanava 2003 FRANK HERING Helsingin yliopisto Aikuiskoulutuskeskus Kotkan

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta Pöyry Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen Kyrkösjärven itärannalla (Kartta 1) sellaisia

Lisätiedot

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA 040110 SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen. Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen. Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen luontotyyppitarkastelu 2013 Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tulokset ja johtopäätös...

Lisätiedot

Pikku-Made LUONTOKARTOITUS. Kuviotiedot

Pikku-Made LUONTOKARTOITUS. Kuviotiedot Pikku-Made LUONTOKARTOITUS Kuviotiedot Kuvio 1 Ranta ja vesikasvillisuus Niukkaa vesikasvillisuutta edusti siimapalpakko, uistinvita, järvikorte ja suomenlumme. Rantavyöhykkeessä ja vedenrajassa runsas

Lisätiedot

Luontoselvitys. Vihtalampi Mia Rahinantti

Luontoselvitys. Vihtalampi Mia Rahinantti Vihtalampi 892-403-1-161 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Maastoselvitys... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 Kasvillisuusluettelo... 7 Lähteet... 8 Kartta 1. Taustaa Selvitysalue sijaitsee Uuraisten kunnassa,

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET 3. KASVILLISUUS-

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 1 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET Raportti 1/2008 Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 2 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA 2.12.2007 LUONTO 15.1 2008 1. TAUSTAA

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 70/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

KEHITYSPARKKI OY PARKANON KAUPUNKI ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KEHITYSPARKKI OY PARKANON KAUPUNKI ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KEHITYSPARKKI OY PARKANON KAUPUNKI ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Asemanseudun osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Mattias Kanckos Elokuu 2013 Pääjärventie 411 GSM: 050-5939536 68840 Nederlappfors info@essnature.com Finland Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Aineisto ja menetelmät

Lisätiedot

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 20 2012 1 Kannen kuva: Puron varsi Äikäälän Stampin eteläpuolisen oja varren lehtoa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS LIITE 1 UPM Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 TAVOITTEET JA TUTKIMUSNENETELMÄT... 3 3 LUONTOSELVITYS... 4 3.1 Kallio- ja maaperä... 4 3.2 Vesistöt...

Lisätiedot

34 suokasvia Helsingissä. Lajeja (40) 7-9 (76) 4-6 (128) 1-3 (317) ei tutkittu (12)

34 suokasvia Helsingissä. Lajeja (40) 7-9 (76) 4-6 (128) 1-3 (317) ei tutkittu (12) 34 suokasvia Helsingissä Lajeja 10-16 (40) 7-9 (76) 4-6 (128) 1-3 (317) ei tutkittu (12) 34 SUOKASVIA TIETEELLINEN NIMI SUOMALAINEN NIMI RUUDUT KARTTA LISÄTIETOJA Phegopteris connectilis Korpi-imarre

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Kalimenkyläntie 212. Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys

Kalimenkyläntie 212. Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 9 0 8 0 0 O U L U Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011 SOININ KUNNAN METSIEN METSO--INVENTOINTI INVENTOINTI 2011 18.10.2011 Raimo Laurila Kellojankuja 26 62100 Lapua LAKEUDEN LUONTOKARTOITUS p. 040 5243 281 info@lakeudenluontokartoitus.fi SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 11 1 Kuva: Rosmariinipaju (Salix rosmariinifolia) Sampo III:n metsässä. Kannen kuva: Heinä-

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Jämsän kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 2.10.2014 VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS VT 9 JA 24 RISTEYSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 UURAINEN LUONTOSELVITYKSET 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. KUKKAROINEN 3 2.1.Lomarakennuspaikan siirto AM- alueen sisälle 3 3. SÄÄKSPÄÄ 5 3.1.Saunan rakennuspaikan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 1 JOHDANTO Laajaniemen leirikeskus sijaitsee Äänekosken kaupungin alueella noin 10 kilometriä keskustaajamasta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI 892-401-5-100 Uurainen 2017 Mia Rahinantti Sisällys... 0 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 2.1. M-alue... 2 2.2. MY-alue... 3 3. Vaikutusarviointi... 3 4.

Lisätiedot

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Virrat Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Teppo Häyhä 25.0.202 Sisällys JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUALUE... 2 2. Kallio- ja maaperä... 2 2.2 Maankäyttö... 2 2.3 Vesistöt... 3 2.4 Metsät ja suot...

Lisätiedot

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta 2007

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta 2007 VUOSAAREN SATAMAHANKKEEN JULKAISUJA 1/2008 Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vantaa 2008 ISSN (painettu) 1795-1836 ISSN (verkkojulkaisu) 1795-1844 Raportin

Lisätiedot