SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011"

Transkriptio

1 SOININ KUNNAN METSIEN METSO--INVENTOINTI INVENTOINTI Raimo Laurila Kellojankuja Lapua LAKEUDEN LUONTOKARTOITUS p

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 ALUEEN YLEISKUVAUS... 2 KASVILLISUUSKARTOITUS... 4 Kasvillisuustyyppien kuviotiedot :147 Kivirapakko (kartta 2) :46 Vierämä, 7:35 Kuninkaankuoppa, 14:27 Lammaslaakso (kartta 3)... 7 METSO-KOHTEET Puustoiset suot: Metsäluhdat ja tulvametsät/pienvesien lähimetsät MUUT LAKIKOHTEET PESIMÄLINNUSTO Menetelmä Tulokset LIITO-ORAVA JA MAJAVA YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEET KUNNASSA LÄHTEET LIITTEET... 17

3 JOHDANTO Soinin kunnassa tehtiin kunnan omistamilla alueilla monimuotoisten metsäkohteiden kartoitus kesän 2011 aikana. Työ toteutettiin Ympäristöministeriön myöntämällä METSO - ohjelman rahoituksella. Selvitysalueiden laajuus oli n. 15 hehtaaria. Työn suoritti luontokartoittajan erikoisammattitutkintoa viimeistelevä Raimo Laurila opinnäytetyönään. Kartoituksen tavoitteena oli löytää METSO - ohjelman valintaperusteet täyttävät alueet selvitysalueella. ALUEEN YLEISKUVAUS Selvitysalueeseen kuului kaksi osaa, Kivirapakon palsta Soinin pohjoispuolella sekä Vierämän Kuninkaankuopan Lammaslaakson palstat Soini Karstula tien varressa lähellä Soinin keskustaa. Selvitysalue on esitetty kartassa 1. Kuninkaanjoki virtaa kaikkien palstojen läpi. Alueet ovat olleet pääosin metsätalouskäytössä ja maankäytön jatkosuunnittelussa käytetään apuna tämän raportin tietoja. Kivirapakon alue on suojelukohteeksi jo esitetty monimuotoinen 2,5 hehtaarin metsäalue. Kuninkaanpolku Soinista Vuorenmaan laskettelukeskukseen kulkee alueen läpi Kuninkaanjokivartta seuraillen. Joen yli on rakennettu silta mäenharjanteella olevalle laavulle, jolta on hienot näkymät alhaalla mutkittelevalle joelle. Mäen rinteessä on vanhaa kuusikkoa ja alhaalla jokivarressa vaihtelevaa koivuvaltaista lehtimetsää. Jokirannassa on majavien kaatamaa lahopuuta, lähinnä haapaa. Vierämän Kuninkaankuopan Lammaslaakson palstat sijaitsevat noin kilometrin päässä Soinin keskustasta itään Karstulan suuntaan. Soini Karstula tie halkaisee alueen kahtia. Palstat ovat osittain Lintuharjun pohjavesialueella. Metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia, eri-ikäisiä talousmetsiä. Kuninkaanjokivarresta löytyy vanhaa kuusimetsää, joka on selvitysalueen arvokkainta osaa. Tulvien vaikutus näkyy selvästi jokivarressa kaikkialla. 2

4 3

5 KASVILLISUUSKARTOITUS Selvitysalueen kasvillisuustyypeistä tehtiin kuviokohtaiset kasvillisuuskartat, joiden tausta-aineistona käytettiin Soinin metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnitelmakarttoja ja kuviotietoja. Kartoitusten yhteydessä etsittiin ensisijaisesti METSO - ohjelmaan soveltuvia alueita, mutta myös metsälain, luonnonsuojelulain ja vesilain mukaisesti suojeltavia kohteita. Kartoituksiin liittyvät maastotyöt tehtiin , ja Maastotöihin käytettiin aikaa jokaisena päivänä noin 6 tuntia, yhteensä 30 tuntia. Putkilokasveista tehtiin erikseen lajiluettelo, joka on selvityksen liitteenä 1. Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja selvitysalueelta ei löytynyt. Suomenselän seudulla hyviä ja melko harvinaisia kasveja ovat alueella esiintyvät kevätlinnunherne, sormisara, metsäkastikka ja sananjalka. Kasvillisuustyyppien kuviotiedot Kuviotiedoista on esitetty pääkohdat ensin tekstimuodossa ja sen jälkeen vielä kartalla. 4:147 Kivirapakko (kartta 2) 1. Tuore kangas MT Puusto on vanhaa, kuusivaltaista havumetsää. Alempana rinteessä on muutama iso haapa. Pensaskerroksessa on vain vähän katajaa. Varpukasveista mustikkaa esiintyy puolukkaa runsaammin. Kasvilajeista löydettiin mm. metsätähti, oravanmarja, metsälauha, kan- Kuva 1. Tuore kangas MT (syyskuu 2011). gasmaitikka ja nuokkutalvikki. Pohjakerroksessa on seinäsammalia ja metsäkerrossammalia. Kasvillisuustyyppiä edustava kuva alueelta on esitetty kuvassa Tuoreen kankaan soistuma, kangaskorpi KgK Puusto on kuusivaltaista, joitakin isoja haapoja ja koivuja kasvaa seassa. Varvustossa esiintyy mustikkaa ja puolukkaa. Kasvillisuustyypille ominaisia kasvilajeja alueella ovat oravanmarja, vanamo, metsäkorte ja metsäalvejuuri. Pohjakerroksen sammallajeja ovat korpikarhun- ja korpirahkasammal. 4

6 3. Ruohokorpi RhK Kivirapakon koillisosan märkä suoalue ja pienempi kuvio alueen keskiosassa ovat puustoltaan ryteikköistä koivikkoa ja pajukkoa, joissa esiintyy luhtaisuutta. Myös kuusta, mäntyä ja katajaa löytyy kasvillisuustyyppiä edustavilta alueilta. Ruohokorveksi merkityiltä alueilta löydettiin seuraavat kasvilajit: kurjenjalka, terttualpi, raate, lakka, mesiangervo, korpikastikka sekä jokapaikansara. Sammallajistoon sisältyvät korpikarhunsammal, oka-,korpi- ja haprarahkasammal. 4. Puronvarren tulvametsä Valtaosa joen reunametsistä on tulvaveden alla keväällä ja kovimpien sateiden jälkeen myös muulloin. Pääpuuna näillä alueilla esiintyy koivu, lisäksi löytyy harmaaleppää, haapaa, pajuja ja kuusta. Kasvilajisto puronvarren tulvametsässä (kuva 2) on monipuolinen. Siihen kuuluu kivennäismaiden lajeja, kuten kevätlinnunherne, metsäkurjenpolvi, metsäruusu ja kultapiisku. Lisäksi mm. mesiangervoa, lehtovirmajuurta, rentukkaa, huopaohda- Kuva 2. Puronvarren tulvametsä (heinäkuu 2011). ketta ja karhunputkea esiintyy runsaana. Sammallajistoon kuuluvat korpikarhunsammal ja seinäsammal. 5. Avovesilammikot Kahdessa kohdassa joenrantametsissä avovesilammikoita on erotettu omiksi kuvioiksi. Lammikoiden reunat ovat pajukkoa tai muuta lehtipuuta ja niissä esiintyy paikoin sarareunuksia. Majavien kaatamia puita löytyy myös näistä lammikoista. Kasvilajistosta avovesilammikoiden läheisyydessä esiintyvät mm. pullosara, viiltosara, raate, mesiangervo ja jouhivihvilä. 5

7 6

8 7:46 Vierämä, 7:35 Kuninkaankuoppa, 14:27 Lammaslaakso (kartta 3) 6. Puronvarren tulvametsä Puronvarren tulvametsäksi (kuva 3) merkityillä alueilla puusto on vanhaa metsää. Valtapuuna esiintyy kuusi, koivua ja mäntyä on kohtalaisesti seassa sekä jokunen iso haapa. Maalahopuuta ja kaatumassa olevaa puuta on kohtalaisesti, pystylahoa vähemmän. Pensaskerroksessa esiintyy pajuja, pihlajia ja katajia. Varvustoon kuuluu vain mustikka. Kuva 3. Puronvarren tulvametsä (syyskuu 2011). Kasvillisuus on enimmäkseen ruohovaltaista, mutta tuoreelle kankaalle tyypillisiä kangaskorpimaisia soistumia löytyy komeimmista kuusikoista. Alueella esiintyvät seuraavat kasvilajit suo- ja korpiorvokki, rönsyleinikki, metsäalvejuuri, vadelma, maitohorsma, korpi-imarre, suoputki, huopaohdake, nuokkutalvikki, hiirenporras, metsäkorte, käenkaali ja vanamo. Sammallajeista löydettiin korpirahkasammal ja korpikarhunsammal sekä luhtakuirisammal ja lehväsammalia tulvavesipainanteista. 7. Kuivahko kangas VT Kasvillisuustyyppiä edustavilla alueilla puusto on nuorta kasvatusmännikköä ja taimikkoa, mukana koivua. Pensaista esiintyy koivua, katajaa ja taimikossa vadelmaa. Varvusto on kanervaa ja puolukkaa. Alueilta löydettiin kasvilajeista metsälauha, keltalieko, kevätpiippo ja maitohorsma. Pohjakerroksen muodostavat seinäsammal, kynsi- ja korpikarhunsammalet sekä poronjäkälät ja isohirvenjäkälät. 8. Isovarpuräme IR Kasvillisuustyypiksi luokiteltiin pienehkö kuvio, jossa puusto on varttunutta männikköä. Pensaskerroksessa esiintyy vähän katajaa, koivuja ja pajuja. Varvusto on runsas, lajeina suopursu, juolukka, variksenmarja, kanerva ja puolukka. Kasvilajeista löytyy lakkaa ja pallosaraa. Pohjakerroksen muodostavat rahkasammalet, lajeina mm. räme-, puna-, korpi- ja varvikkorahkasammal. 7

9 9. Puolukkaturvekangas Ptkg(I) Kuvio on ojitusaluetta, jossa on paksu turvekerros ja valtapuuna mänty. Koivua ja kuusta esiintyy lähes yhtä paljon kuin mäntyä. Pensaskerroksen varvusto on niukkaa, vain suopursua, mustikkaa ja puolukkaa. Kasvilajeista esiintyy metsäalvejuurta, vadelmaa, riidenliekoa ja korpikastikkaa. Pohjakerroksen sammalia ovat seinä-, metsäkerros- ja korpikarhunsammalet. 10. Karukkokangas ClT Kuvio on osittain kaivettua pohjavedenottamon aluetta. Puusto on kitukasvuista mäntyä. Pensaista esiintyy koivua ja kaivetun osan reunalla runsaasti pajuja. Varvuista kasvaa vain kanervaa ja niukasti puolukkaa. Kasvilajisto on niukkaa, horsma ja leskenlehti, sekä kaivetulla kosteikolla pullosara. Pohjakerroksen jäkälälajeja ovat poronjäkälät, torvijäkälät ja tinajäkälät. 11. Tuore kangas VMT Puronvarren ja kuivahkon kankaan vaihettuma, jolla puusto on kuusivaltaista sekametsää. Pensaina esiintyy koivua, pihlajaa ja katajaa. Varvuista puolukka on mustikkaa runsaampi. Kasvilajeja ovat metsälauha, kevätpiippo ja metsätähti. Myös seinä-, metsäkerros- ja kynsisammalia löytyy kasvillisuustyyppiä edustavalta alueelta. 12. Kuivahko kangas VT Puusto on nuorta männikköä harjanteen päällä, alempana rinteessä on koivua ja kuustakin. Harjun ja jokivarren välissä on kaivettua hiekkakuopan pohjaa, joka on kosteampaa. Varvustossa esiintyvät kanerva, puolukka ja variksenmarja sekä kasvilajeista katinlieko. Pohjakerroksessa kasvaa seinä-, metsäkerros- ja kynsisammalia sekä poronjäkälää ja isohirvenjäkälää. 13. Tuore kangas VMT Puustossa valtapuuna on mänty, mutta kuusta, koivua ja katajaa esiintyy kohtalaisesti. Pensaskerroksessa esiintyy koivua ja katajaa, sekä kosteimmilla paikoilla pajuja. Varvuista runsaimmat ovat kanerva ja puolukka, variksenmarjaa ja mustikkaa on vähemmän. Kasvilajeista löytyy metsälauhaa, riidenliekoa, keltaliekoa ja metsäkortetta. Sammalia ovat seinä-, kynsi-, metsäkerros-, korpikarhun-, korpirahkasammal. 8

10 14. Kuivahko kangas VT Puusto on männikköä, seassa vähän kuusta, koivua ja katajaa. Varvuista esiintyy kanervaa ja puolukkaa. Kasvillisuustyyppiä edustavalla alueella kasvavat metsälauha ja kevätpiippo. Pohjakerros koostuu seinä- ja kynsisammalista sekä poronjäkälistä. 15. Puronvarren tulvametsä (kansikuva) Eteläpään hiekkatieltä Karstulan tielle asti on hyvä osuus vanhaa kuusikkoa ja puronvartta. Yläjuoksulla on kangaskorpimaista ja Karstulan tien lähellä ruohoisempaa. Alueella esiintyvät mm. seuraavat kasvilajit: kurjenjalka, metsäalvejuuri, käenkaali, vanamo, nuokkutalvikki, rönsyleinikki, metsäimarre, korpi-imarre, huopaohdake, lehtovirmajuuri sekä suoputki. 16. Kuivahko kangas VT Puusto on eri-ikäistä mäntymetsää. Pensaskerroksessa on kuusta ja katajaa, kosteammissa kohdissa koivuja ja pajuja. Varvuista alueella esiintyvät kanerva ja variksenmarja, puolukka on mustikkaa runsaampi. Kasvilajeja: kevätpiippo, metsälauha, riidenlieko ja mäntykukka. Pohjakerros: poronjäkäliä, isohirvenjäkälä, seinäsammal. 17. Puronvarren tulvametsä, soistuma Puronvarren tulvametsän soistumassa puusto (kuva 4) on ryteikköistä, valtapuuna esiintyy koivu. Pensaskerroksessa on runsaasti pajuja, vähemmän katajia ja pihlajia. Alueelta löytyvät seuraavat kasvilajit: maitohorsma, kultapiisku, kurjenjalka, huopaohdake, korpikastikka, metsäalvejuuri, metsäimarre, suoputki, rönsy- Kuva 4. Puronvarren tulvametsä, soistuma (syyskuu 2011). leinikki ja metsäkorte sekä sammalista korpirahkasammal ja korpikarhunsammal. 18. Tuore kangas VMT Puusto on mäntyvaltaista, kuusta esiintyy kohtalaisesti. Pensaskerroksessa esiintyy runsaimmin katajaa, kosteammilla paikoilla koivuja ja pajuja. 9

11 Varvuista puolukka on vallitseva, mutta kanervaa, variksenmarjaa, mustikkaa ja juolukkaa esiintyy kohtalaisesti. Kasvillisuustyypin mukaiselta alueelta löytyy seuraavat kasvilajit: metsälauha, kultapiisku, maitohorsma, metsäkorte ja pallosara. Pohjakerroksessa kasvavat seinä-, metsäkerros-, korpikarhun- ja korpirahkasammal sekä pilkkunahkajäkälä. 19. Tuore kangas, soistuma Puusto on nuorta männikköä, jossa on koivua seassa. Pensaat puuttuvat kasvillisuustyypin mukaiselta alueelta. Varvustona esiintyy puolukka ja variksenmarja sekä niukasti juolukkaa ja kanervaa. Kasvilajeista alueelta löytyvät metsälauha ja pallosara. Pohjakerroksen rahkasammalpeite on melko yhtenäinen, lajeina kangas-, korpi- ja varvikkorahkasammal. Lisäksi esiintyy seinäsammalta ja karhunsammalia. 20. Puronvarren tulvametsä Puronvarren kuviolla (kuva 5) on puustona vanha kuusikko, pensaat puuttuvat. Varvusto on hyvin niukka, valopaikoilla esiintyy mustikkaa. Kasvilajeja ovat käenkaali, oravanmarja, korpiimarre, metsäimarre, vanamo, nuokkutalvikki, lillukka, metsäalvejuuri ja korpiorvokki. Kuva 5 Tulvametsä, puronvarsi (syyskuu 2011). Pohjakerroksen sammalista löytyy korpikarhun- ja korpirahkasammalta, sekä puronvarresta lehväsammalia. 10

12 11

13 METSO-KOHTEET Selvitysalueen kuvioista 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17 ja 20 täyttävät METSO ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet (lähde: Suomen Ympäristö 26/2008, METSO ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet, Ympäristöministeriö). METSO kohteiksi sopivien alueiden yhteispinta-ala on n. 7 hehtaaria. Kivirapakon osuus tästä on n. 1,4 hehtaaria ja muun selvitysalueen n. 5,6 hehtaaria. Kohteet ovat luonnontilaisen kaltaisia ja edustavia. Nämä alueet on esitetty kartoissa 4 ja 5. Puustoiset suot: Kuviot 2, 3 ja 8 sopivat METSO - ohjelman puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat valintaperusteisiin. Suurin osa kuvioista on myös tulvametsää ja pienvesien lähimetsää. Kuvio 2: Kangaskorpi. Kuusivaltainen kangasmetsän ja puronvarren tulvametsän vaihettuma. Sopii METSO - kohteeksi, koska on puustoltaan luonnontilaista, vanhaa (yli 80 vuotta) kuusikkoa. Lisäksi kuvio rajoittuu puronvarren tulvametsään ja ruohokorpeen, jotka ovat myös METSO - kohteita. Tällä kuviolla on isoja haapoja, joista on tulossa myöhemmin lahopuuta. Kuvio 3: Ruohokorpi. Luonnontilaisen kaltainen. Kuviolla esiintyy luhtaisuutta/tulvavesien vaikutusta, sekä mätäspintojen ja kosteampien alojen vaihtelua. Vain yksi lähes umpeenkasvanut oja, joka ei vaikuta vesitalouteen on Kivirapakon selvitysalueen pohjoisrajalla, muuten alue on ojittamatonta. Sopii edellä mainittujen ominaisuuksien perusteella METSO - kohteeksi. Kuvio 8: Isovarpuräme. Mäntyvaltainen paksuturvekerroksinen suo, jossa esiintyy tulvaisuutta. Sopii pienestä koostaan huolimatta METSO - kohteeksi, koska rajoittuu puronvarren tulvametsiin. Lisäksi on ojittamaton, vesitaloudeltaan ja puustoltaan luonnontilaisen kaltainen. Metsäluhdat ja tulvametsät/pienvesien lähimetsät Kaikki jokivarren kuviot 4, 5, 6, 15, 17 ja 20 (Puronvarren tulvametsät, avovesilammikot) täyttävät METSO - ohjelman valintaperusteista kaksi kohtaa: metsäluhdat/tulvametsät, sekä pienvesien lähimetsät. Tulvaveden vaikutuksesta kuvioilla esiintyy osittain soistuneita jokivarsien metsiä. Puusto on paikoin vanhaa yli 80-vuotiasta kuusikkoa. Pintavesien vaikutus säilyy myös tulva-aikojen ulkopuolella. Puiden runkojen tyvillä ja pohjakasvillisuudessa näkyy tulvalietteen vaikutus. Kasvillisuus on korpien ja lehtojen lajistoa. Lahopuuta löytyy varsinkin maasta. Tulvien sekä majavien ansiosta kuvioiden alueilla on paljon kaatumassa olevia puita. 12

14 13

15 14

16 MUUT LAKIKOHTEET METSO - kohteiden lisäksi ei ole muita lakikohteita, mutta suurin osa edellä luetelluista METSO ohjelman valintaperusteet täyttävistä kohteista ovat myös metsälakikohteita. Kuvion 3 ruohokorpi on metsälain tarkoittama ruoho- ja heinäkorpi. Kuvioiden 4, 5, 6, 15, 17 ja 20 puronvarren tulvametsät ovat metsälain tarkoittamia pienvesien välittömiä lähiympäristöjä. Luonnonsuojelulain ja vesilain kohteita alueella ei ole. PESIMÄLINNUSTO Menetelmä Linnustoselvityksessä käytettiin kartoitusmenetelmää. Menetelmässä merkittiin joka käyntikerralla havaitut linnut kartalle ja lopuksi kaikista havainnoista tehtiin yhteenvetona lajikartat. Lajikarttojen avulla tehtiin tulkinnat parimääristä maa- ja kosteikkolintujen vakioidun laskentaohjeen mukaisesti (Koskimies & Väisänen 1988). Kartoitukset tehtiin 25.4., 9.5., ja Jokaisena kartoitusaamuna lintuja havainnoitiin noin neljä tuntia, yhteensä siis 16 tuntia. Käynnit ajoitettiin sopiviin ajankohtiin linnuston aktiivisimman ääntelyn ja havaittavuuden perusteella. Tulokset Selvitysalueen pesimälinnuston parimäärät on esitetty taulukossa 1. Pesiviä lajeja löytyi 29. Lintutiheydeksi selvitysalueella saatiin 7,6 paria/ha. Uusimman Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin, Punaisen kirjan (Rassi & Hyvärinen & Juslen & Mannerkoski 2010) mukaan metso ja teeri ovat silmälläpidettäviä lajeja ja lisäksi pyy on EU:n lintudirektiivin 1-liitteen laji. Silmälläpidettävä laji tarkoittaa sitä, että laji ei ole varsinaisesti uhanalainen, mutta vaarassa tulla sellaiseksi. Lintudirektiivi on EU:n luonnonsuojelusäädös, joka koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja, joiden kanta pyritään pitämään tietyllä tasolla. Direktiivi edellyttää sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua. Metsosta ja teerestä tuli havaintoja jo keväällä ja elokuulla löytyi kummankin lajin maastopoikueet. Kanalintuvuosi alueella oli muutenkin hyvä, sillä pyyn reviirejä löytyi 4. Alueiden luontoarvojen osoittajina voidaan pitää metsävikloa ja peukaloista kosteiden metsien osalta, sekä hömötiaista ja töyhtötiaista lahopuun määrän runsauden osalta. Muuten linnuston runsaimmat lajit olivat yleisiä metsien lajeja, peippo ja pajulintu runsaimpina. Yleisiä olivat myös mm. punarinta, vihervarpunen, hippiäinen ja rastaista laulu-, musta-, punakylki- ja räkättirastas. Muita selvitysalueella havaittuja lajeja, jotka eivät kuitenkaan pesineet olivat sepelkyyhky, lehtokurppa, närhi, varis, palokärki, käki, pikkukäpylintu, pajusirkku ja törmäpääsky. 15

17 Taulukko 1: Pesimälinnusto Lintulaji Parimäärä Kivirapakko Muu selvitysalue Parimäärä yhteensä Tavi Metso Teeri Pyy Metsäviklo Käpytikka Metsäkirvinen Peukaloinen Rautiainen Punarinta Mustarastas Laulurastas Punakylkirastas Räkättirastas Hernekerttu Lehtokerttu Tiltaltti Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Kirjosieppo Hömötiainen Töyhtötiainen Talitiainen Puukiipijä Peippo Punatulkku Vihervarpunen Keltasirkku YHTEENSÄ 33 paria 81 paria 114 paria (7,6 paria/ha) LIITO-ORAVA JA MAJAVA Liito-oravakartoitusten aikaan ja Kuninkaanjoella oli kunnon kevättulvat, joten potentiaalisimmat liito-oravapuut jokivarressa olivat veden alla ja mahdollisia jätöksiä ei päässyt tutkimaan. Myöhemmin keväällä, lintuselvitysten yhteydessä, liito-oravista ei löytynyt jälkiä löytynyt soveliaasta elinympäristöstä huolimatta. Selvitysalueella havaittiin majavan kaatamia puita Kivirapakon palstalla ja Viertolan palstalla Soini Karstula tien pohjoispuolella. Kaatuneita puita ja syömäjälkiä oli sekä tuoreita että vanhempia, joten alue on ollut jo pidempään ja on edelleen majavan elinympäristöä. Majavalajien levinneisyys huomioon ottaen alueella esiintyy kanadanmajavia. Majavien asustaminen alueella on lisännyt merkittävästi lahopuun määrää, jota muuten olisi melko vähän. 16

18 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Selvityksen perusteella alueen luontoarvoiltaan monimuotoisinta osaa on Kuninkaanjokivarsi (kuviot 6, 15, 17 ja 20), sekä Kivirapakon palsta kokonaisuudessaan. Näiltä alueilta löytyy uhanalaisia luontotyyppejä, soita (korpia ja rämeitä), tulvametsiä ja vanhoja metsiä. Suosituksena esittäisin näiden alueiden säästämistä suojelukohteina. Myös ympärillä olevien metsien varovaiset hoitotoimenpiteet esim. avohakkuiden välttäminen, olisi suotavaa luontoarvojen huomioimiseksi. Virkistyskäyttö patikkapolkuineen ja laavuineen ei nykyisellään vaaranna alueen luontoarvoja. JATKOTOIMENPITEET KUNNASSA Kirjoittanut ympäristönsuojelusihteeri Ari Koski Soinin kunnan metsien METSO inventointi viedään tiedoksi Järvi Pohjanmaan ympäristölautakunnalle, Soinin kunnalle, Soinin metsänhoitoyhdistykselle, sekä kaavoituksesta vastaavalle Järvi Pohjanmaan teknisille palveluille. Inventoinnin tuloksia hyödynnetään Kuninkaanpolun luontoreitin kehittämisessä. Inventoinnista tiedotetaan paikallislehtiin ja maakuntalehteen. Soinin kunta esitti tekemässään päätöksessään, että kunnan omistamasta Kivirapakko - nimisestä tilasta tehdään suojelualue ilman korvausta. Etelä Pohjanmaan ELY keskus on tehnyt Kivirapakosta suojelupäätöksen Inventointi vahvistaa alueen soveltumisen luonnonsuojelualueeksi. LÄHTEET Suomen Ympäristö 26/2008, METSO ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. Ympäristöministeriö. Koskimies P. ja Väisänen R.A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. 2 painos. Helsingin yliopiston eläinmuseo. Rossi P., Hyvärinen E., Juslen A., Mannerkoski I. 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. LIITTEET Liite 1. Putkilokasvit selvitysalueella 17

19 18 Liite 1. Putkilokasvit selvitysalueella. Ketunlieko Valkoapila Katinlieko Puna-apila Riidenlieko Käenkaali Keltalieko Metsäkurjenpolvi Metsäkorte Särmäkuisma Rantakorte Suo-orvokki Kallioimarre Korpiorvokki Sananjalka Metsäorvokki Korpi-imarre Maitohorsma Metsäimarre Amerikanhorsma Hiirenporras Koiranputki Metsäalvejuuri Vuohenputki Kuusi Karhunputki Mänty Suoputki Kataja Nuokkutalvikki Kiiltopaju Mäntykukka Tuhkapaju Kanerva Virpapaju Suopursu Raita Suokukka Haapa Mustikka Vaivaiskoivu Juolukka Hieskoivu Puolukka Rauduskoivu Isokarpalo Harmaaleppä Variksenmarja Nokkonen Terttualpi Hevonhierakka Metsätähti Niittysuolaheinä Raate Heinätähtimö Luhtamatara Metsätähtimö Niittyhumala Puna-ailakki Keltakannusruoho Rentukka Nurmitädyke Niittyleinikki Kangasmaitikka Rönsyleinikki Metsämaitikka Mesiangervo Isovesiherne Lakka Vanamo Mesimarja Lehtovirmajuuri Lillukka Kissankello Vadelma Kultapiisku Metsäruusu Ahojäkkärä Ojakellukka Ojakärsämö Kurjenjalka Siankärsämö Rätvänä Päivänkakkara Poimulehti Pietaryrtti Ahomansikka Pujo Pihlaja Leskenlehti Tuomi Suo-ohdake Hiirenvirna Huopaohdake Kevätlinnunherne Syysmaitiainen Niittynätkelmä Voikukka Huopakeltano Sarjakeltano Sudenmarja Kielo Oravanmarja Jouhivihvilä Kevätpiippo Korpikaisla Tupasvilla Harmaasara Pullosara Sormisara Pallosara Jokapaikansara Viiltosara Lampaannata Niittynurmikka Rantanurmikka Lehtonurmikka Nuokkuhelmikkä Nurmilauha Metsälauha Nurmirölli Hietakastikka Viitakastikka Korpikastikka Metsäkastikka YHTEENSÄ 125 lajia

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI-

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2013 Viite 1510006535 KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- MAHANKKEEN LUONTOSELVITYSTEN PÄIVITYS 2013 1 Päivämäärä 23.9.2013

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Tönkinniemi (Pateniemessä)

Tönkinniemi (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Tönkinniemi (Pateniemessä) Sijainti: Tönkinniemi on välittömästi Pateniemen venesataman pohjoispuolella sijaitseva rantaalue, jossa risteilee muutamia polkuja. Sopivia

Lisätiedot

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE Asiakirjatyyppi Luontoselvitys LIITE 10 Päivämäärä 5.5.2014 MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS, KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys Rauman kaupungin Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen asemakaava-alueiden luontoselvitys 2006 2 1. JOHDANTO Luontoselvitykset on tehty Rauman kaupungin kaavoitusosaston toimeksiantona

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija ELOKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Menetelmät... 2 3. Yleiskuvaus... 3 3.1 Kallio- ja maaperä sekä maisema...

Lisätiedot

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 0 Toivosen tilan LUONTOSELVITYS Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 2014 1 Toivosen tilan luontoselvitys Toivosen tilan pohjoisreunaa Huiskonkadun yli nähtynä Raportin sisältö: Luontoselvitys... 1 Selvitysalue...

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Asiakirjatyyppi Kasvillisuusselvitys Päivämäärä 12.9.2012 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS TAALERITEHTAAN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Lintulampi Lintulassa

Lintulampi Lintulassa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Lintulampi Lintulassa Sijainti: Lintulammet sijaitsevat Höyhtyän ja Lintulan välissä, reilut 2 km keskustasta kaakkoon päin. Lintulammen luontopiste sijaitsee Lintulammen

Lisätiedot

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 Marko Vauhkonen, Pekka Routasuo & Esa Lammi 30.11.2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

Lisätiedot

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 16.12.2013 Viite 1510005264-003 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 101/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN Lajien tunnistaminen on biologinen perustaito, jonka oppii parhaiten lajeja tutkimalla, keräämällä tai kuvaamalla. Eliökokoelman voit laatia joko perinteisessä tai digitaalisessa

Lisätiedot

Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen

Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen 13.12.2010 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com Kannen kuva: teeren poikanen Timo Metsänen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Kuvio Pvm 1 29.8.2011 EMT 2 mä, ko, ku Rinteen alla lähes tasamaalla kuivahkoa kangasta, joka harvennettu melko avoimeksi.

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS LUONTOTYYPPISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006. Jari Venetvaara

Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006. Jari Venetvaara Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006 Jari Venetvaara 2 Sisällys: 1. Johdanto ja alueen kuvaus s. 3 A KASVIKARTOITUS 3 2. Menetelmät 3 3. Tulokset 4 4. Alueen kasvistollinen arvo 9 4.1.

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

Kaunissaaren luonto lumoaa

Kaunissaaren luonto lumoaa Kaunissaaren luonto lumoaa Kaunissaari kuuluu eteläisen Satakunnan arvokkaimpien luontokohteiden joukkoon. Sahatoiminnan päättymisen jälkeen se on saanut kehittyä rauhassa ihmisen juuri puuttumatta luonnon

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Retinranta Nallikarissa

Retinranta Nallikarissa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Retinranta Nallikarissa Sijainti: Retinrannan luontopiste on Nallikarista Toppilansaareen merenrannan tuntumassa johtavan pyörätien varressa. Sinne löytää helpoiten Nallikarinranta-nimisen

Lisätiedot

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Ympäristönsuunnittelu Oy 2013 Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Tarve luontoselvitykselle on syntynyt alustavasta suunnitelmasta ottaa maa-ainesta

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

1. Saaren luontopolku

1. Saaren luontopolku 1. Saaren luontopolku Ulvilan Saarenluoto on vanhaa Kokemäenjoen suistoa, joka sijaitsi tällä seudulla 1300-luvulla. Maankohoamisen jatkuessa jääkauden jälkeen suisto on siirtynyt edemmäs, Porin edustalle.

Lisätiedot

Luontoselvitys 2012 Laihia. 29.10.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Luontoselvitys 2012 Laihia. 29.10.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Luontoselvitys 2012 Laihia 29.10.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto..... 3 2 Luontoselvitys...... 3 3 Linnustoselvitys 3 3.1 Linnustoselvityksen menetelmät 4 3.2

Lisätiedot

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Esa Lammi, Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 20.3.2014 PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 3

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 20.8.2014 Viite 1510014465 NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli Lehvola

Lisätiedot

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki 27.10.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä selvitysalueesta... 3 2.1 Ranta-alue... 3 2.2 Piha-alue... 4

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS

TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.10.2017 OULUN KAUPUNKI TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS OULUN KAUPUNKI KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.10.2017 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Antje Neumann, Ramboll Finland Oy Tapani Pirinen,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2013. 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014. KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2013. 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014. KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2013 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014 KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys Kaarina Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO...1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET...1

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS KINKOMAAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2019 Kinkomaa AK 2019 1 (8) Sisältö 1 Tehtävän sisältö ja selvitysalue... 2 2 Selvitysalueen kuvaus ja menetelmät... 2 3 Tulokset ja karttarajaukset... 4 4 Johtopäätökset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 2 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 4 LUONTOTYYPIT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Tuulivoimala 1 Rakentamisalueen puusto on pääosin vanhaa mäntyvaltaista kalliolakimetsää. Kallioalueiden välissä esiintyy kangasmaita

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Tila Valola 5:22 Jaurakkajärvi -luontoselvitys 2007 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2007

Tila Valola 5:22 Jaurakkajärvi -luontoselvitys 2007 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2007 Tila Valola 5:22 Jaurakkajärvi -luontoselvitys 2007 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2007 Johdanto AveForma Oy tilasi 7.9.2007 asiakkaansa lukuun Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky:ltä tilan 'Valola

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011 MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011 SISÄLLYS Esipuhe Etelä-Savon metsäkeskus: METSO kohteet Mikkelin metsäsuunnitelman laadinnassa Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Matalan ranta-asemakaava Luontoselvitys 2014, täydennys 2015 Antti Karlin Yleistä Luontoselvitys on tehty käymällä Matalan ranta-asemakaavassa oleva venevalkaman alue maastossa läpi kesällä syksyllä 2014

Lisätiedot

Puu- ja Pensaskerros

Puu- ja Pensaskerros Puu- ja Pensaskerros Kasvin nimi: Hieskoivu Keräyspäivä: 12.8.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Rauduskoivu Keräyspäivä: 30.5.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Harmaaleppä Keräyspäivä:1.10.2007

Lisätiedot

TAMPEREEN TEISKON MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012

TAMPEREEN TEISKON MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 TAMPEREEN TEISKON MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 Kari Laamanen ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2012 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 7 3 PUUSTON NYKYTILA ( kartta

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MAKKARALAHDEN LUONTOSELVITYS

MAKKARALAHDEN LUONTOSELVITYS MAKKARALAHDEN LUONTOSELVITYS Ympäristövinkki Ameriikantie 875 74200 VIEREMÄ Heini Niskanen TIIVISTELMÄ... 1 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3. SELVITYSALUE... 3 3.1 Sijainti ja yleiskuvaus... 3 3.2 Suojeluarvot...

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 LUONTOPALVELU KRAAKKU Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 Parkanon kaupunki Marika Vahekoski 31.7.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava.3 3. Menetelmät 3 3.1 Liito-oravaselvitys...3

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 28.12.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lähtöaineistot ja menetelmät...

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Liite 4 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen 0 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä... 2 1. Aineisto

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015)

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995-002 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) MUUTTUNEIDEN

Lisätiedot