EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, K(2011)9396 lopullinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 20.12.2011 K(2011)9396 lopullinen"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, K(2011)9396 lopullinen Asia: Valtiontuki N:o SA (N 448/2010) Suomi Tonnistoverotusta koskevan tukiohjelman muutokset Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 12. lokakuuta 2010 päivätyllä kirjeellä suunnitelluista muutoksista tonnistoverojärjestelmään. Lisätietoja lähetettiin 20. joulukuuta 2010 ja 28. lokakuuta 2011 päivätyillä kirjeillä sekä 22. marraskuuta 2010, 24. marraskuuta 2011, 2. joulukuuta 2011 ja 9. joulukuuta 2011 päivätyillä sähköpostiviesteillä. 2. KUVAUS (2) Tonnistoverolaki (joka on ollut voimassa vuodesta 2003 ja jonka komissio on hyväksynyt valtiontukiasiassa N 195/2002) ei ole saavuttanut tavoitteitaan. (3) Varustamoala katsoi, että järjestelmä ei ollut riittävän houkutteleva tai joustava. Tämän johdosta Suomen tonnistoverojärjestelmän piiriin ei kuulu yhtäkään varustamoa. (4) Koska varustamoala ei ole valinnut tonnistoverotusta, järjestelmää edeltävät suuntaukset ovat jatkuneet ja Suomen aluskannan osuus ulkomaankaupan merikuljetuksista on vähentynyt: Vuosi Suomessa rekisteröityjen alusten osuus Suomessa rekisteröityjen alusten osuus kuljetuksista, tonnia matkustajaliikenteestä ,4 % 62,3 % ,3 % 33,9 % Lähde: Merenkulkulaitos Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (5) Edellä kuvatun tilanteen parantamiseksi tonnistoverolakiin tehtiin joitain muutoksia vuoden 2009 loppupuolella (muutoksia ei vielä sovelleta), ja lisämuutoksia tehdään vuoden 2012 alkupuolella. Uudet säännöt tulevat voimaan, kun hallituksen täytäntöönpanoasetus hyväksytään. Yhtiöt, jotka jättävät hakemuksensa kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, voivat tulla tonnistoverotuksen piiriin takautuvasti eli 1. tammikuuta 2011 lähtien. (6) Uudessa järjestelmässä lievennetään lippuun liittyvä vaatimuksia. Varustamon kaikkien alusten bruttovetoisuudesta enintään 40 prosenttia voi olla muun valtion kuin Euroopan unionin jäsenvaltion alusrekisteriin merkittyjä aluksia 1. (7) Muutettujen sääntöjen mukaan veropohjaa tarkistetaan alaspäin, ja se asetetaan muiden tonnistoverojärjestelmiä käyttävien jäsenvaltioiden soveltamaa tasoa vastaavalle tasolle 2. Tonnimäärä Yli Tonnistoverojärjestelmien mukainen veropohja 100 tonnilta päivässä euroina 0,90 0,70 0,50 0,20 Tonnistoveron määrä on 26 prosenttia edellä kuvatun veropohjan osalta lasketun tulon määrästä. (8) Aikaisemman 50 prosentin sijaan varustamojen aluskannan bruttovetoisuudesta voi nyt olla 75 prosenttia miehistöineen vuokralle otettua 3, ja varustamot voivat silti kuulua tonnistoverotuksen piiriin kaiken aluskannastaan kertyvän tonnistoverotettavan tulon osalta (matkustajien ja tavaroiden merikuljetukseen liittyvä tulo ja tonnistoverokelpoisista liitännäispalveluista saatava tulo). Varustamot voivat myös ottaa väliaikaisesti vuokralle miehistöineen enintään 80 prosenttia alusten bruttovetoisuudesta toiminnan laajentamisen johdosta Konserniverokeskuksen asettamaksi määräajaksi 4. (9) Tonnistoverotuksen piiriin kuuluvia liitännäispalveluja koskeva normi on sisällytetty lakiin seuraavasti 5 : Tonnistoverotettavasta toiminnasta saaduilla tuloilla tarkoitetaan [myös] tuloja, jotka saadaan [ ] toiminnan harjoittamiselle välttämättömistä ja siihen läheisesti liittyvistä toiminnoista, kuten kuljetuspalvelun hintaan sisältyvästä lastin ja matkustajien kuljetuksesta satamaalueella alukselle ja alukselta; tavaran lastauksesta ja purkamisesta sekä siihen liittyvästä tavaran väliaikaisesta varastoinnista; 1 Tonnistoverolain, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2009, 2 :n 3 momentin 4 kohta. 2 Tonnistoverolain, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2009, 9. 3 Tonnistoverolain, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2009, 2 :n 3 momentin 3 kohta. 4 Tonnistoverolain 30 :n 2 momentin ehdotetut muutokset. 5 Tonnistoverolain, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2009, 7 :n 1 momentin 3 kohta. 2

3 lipunmyynnistä ja satamaterminaalitoiminnoista samoin kuin hallinnollisesta ja vakuutustoiminnasta, jotka liittyvät välittömästi matkustajien tai tavaran kuljetukseen. 6 Tonnistoverojärjestelmän tuensaajan tonnistoverotettavaan meriliikenteeseen suoraan liittyvät tulot ja menot kuuluvat kyseisen järjestelmän piiriin. (10) Alusten vuokralle antamisesta ilman miehistöä saatavat tulot voivat jatkossa kuulua poikkeuksellisesti tonnistoverotuksen piiriin tuensaajan tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi. 7 Tonnistoverojärjestelmän tuensaaja voi antaa omiin meriliikennepalveluihinsa kohdistuvan kysynnän vaihteluista aiheutuvaa tilapäistä ylikapasiteettia vuokralle enintään kolmen vuoden ajaksi ja laskea siitä kertyvän tulon tonnistoverotuksen piiriin. Edellä esitettyjen edellytysten mukaisesti tonnistoverotuksen piiriin eivät kuulu tulot aluksista, jotka on ostettu nimenomaan vuokrattaviksi. Suomen viranomaiset ottavat lisäksi käyttöön vaatimuksen, että ilman miehistöä vuokralle annettujen alusten osuus ei saa ylittää 20:tä prosenttia yhtiön tonnistoverotettavasta aluskannasta. Lisäksi tonnistoverolain tulevissa muutoksissa otetaan käyttöön vaatimus, että riippumatta alusten vuokralle antamisesta ilman miehistöä ja alusten vuokraamisesta miehistöineen, tonnistoverojärjestelmän tuensaajan on aina liikennöitävä vähintään 20:tä prosenttia tonnistoverotettavasta aluskannastaan (ts. miehistöineen vuokralle otettujen alusten ja ilman miehistöä vuokralle annettujen alusten osuus saa olla enintään 80 prosenttia tonnistoverotettavasta aluskannasta). (11) Uusien säännösten mukaan hinaajat voivat tietyissä olosuhteissa kuulua järjestelmään 8, jos aluksen toiminta-ajasta vähintään 50 prosenttia kuluu tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen (ts. alle 50 prosenttia verotusjakson tulosta olisi tultava satamatoiminnoista ja omalla käyttövoimalla kulkevien alusten avustamisesta satamaan). Ainoastaan johonkin EU:n alusrekisteriin merkityt hinaajat voivat kuulua järjestelmän piiriin. (12) Varustamoyhtiö voi tuloverotuksessa siirtää seuraavalle vuodelle sellaisia aikaisempia tappioita, jotka liittyvät muuhun kuin tonnistoverotettavaan toimintaan. Toisin sanoen kun yhtiöstä tulee tonnistoverotettava, sen ei tarvitse aloittaa näiden toimintojen tuloverotusta nollasta. Uusien sääntöjen 9 mukaan yhtiön tappioiden katsotaan kohdistuvan tuloverotettavaan toimintaan siltä osin kuin on ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet tuloverotettavassa toiminnassa. Tappiot, joita ei voida kohdistaa tarkasti meriliikenteeseen ja muuhun kuin meriliikenteeseen, kohdistetaan suhteessa näiden kahden toimintolajin netto-omaisuuteen 10. (13) Ehdotettujen muutosten mukaan konserniin kuuluva merikuljetusyhtiö voisi olla tonnistoverovelvollinen riippumatta siitä, mitä verojärjestelmää muihin samaan konserniin kuuluviin merikuljetusyhtiöihin sovelletaan, edellyttäen, että se harjoittaa joko 6 Ts. tonnistoverojärjestelmän tuensaaja kirjaa järjestelmän puitteissa muun muassa lipunmyyntiin, lastin vakuuttamiseen jne. liittyvät kustannukset samoin kuin muut vastaavat asiakkailta saatavat tulot (joita ei välttämättä tarvitse laskuttaa erikseen). 7 Tonnistoverolain 8 :n 1 momentin 4 kohdan ehdotetut muutokset. 8 Tonnistoverolain 8 :n 3 momentin ehdotetut muutokset. 9 Tonnistoverolain, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2009, 6 :n 2 ja 3 momentti. 10 Toisin sanoen käytetään samaa lähestymistapaa kuin ylipoistoihin. 3

4 matkustaja- tai rahtiliikennettä itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena ja että sillä on erillinen liikkeenjohto 11. Konsernit voivat tulevaisuudessa esimerkiksi jättää kaiken matkustajaliikenteen tonnistoverojärjestelmän ulkopuolelle 12. Tämän uuden säännöksen taustalla on se, että matkustajaliikennetoiminta on hyvin usein tappiollista ja tappiot katetaan vain aluksilla suoritettavalla tavaroiden myynnillä. Tonnistoverotuksen soveltaminen tällaisten yhtiöiden kuljetustuloihin asettaisi yhtiöt heikompaan asemaan kuin normaalissa tuloverojärjestelmässä. Kaikki aikaisemmin hyväksytyt erottelutoimenpiteet 13 pysyvät voimassa väärinkäytösten estämiseksi. Niihin sisältyvät muun muassa markkinaehtojen soveltaminen tonnistoveronalaisiin yhtiöihin ja muihin samaan konserniin kuuluviin yhtiöihin. Myös ylikapitalisointia koskevaa sääntöä, sellaisena kuin komissio hyväksyi sen vuonna 2003, 14 sovellettaisiin jatkossa. Tonnistoverotuksen valitsevien yhtiöiden on oltava järjestelmän piirissä vähintään kymmenen vuotta. Ne eivät voi ilmoittaa osaa tonnistoverokelpoisista aluksista tonnistoverotukseen ja osaa tavanomaiseen tuloverotukseen. Kaikki tonnistoverokelpoisista aluksista tuensaajalle kertyvät tulot ja menot kuuluvat tonnistoverotuksen piiriin (ns. kaikki tai ei mitään -sääntö). (14) Muutetussa tonnistoverojärjestelmässä selvennetään myös sääntöjä konserniavustuksesta, kun on kyse tonnistoverojärjestelmään kuuluvasta yhtiöstä 15. Tilanteessa, jossa tonnistoverokelpoinen yhtiö antaa konserniavustuksen toiselle konserniin kuuluvalle yhtiölle, konserniavustus ei saa ylittää yhtiön tuloverotettavan toiminnan tulosta (ts. voittoja toiminnoista, jotka eivät ole tonnistoverokelpoisia). Tonnistoverotettavan yhtiön saama konserniavustus katsotaan aina tuloksi, joka ei kuulu tonnistoverotuksen piiriin vaan tuloverotuksen piiriin. (15) Tonnistoverotettavien varustamoiden osinkoihin sovelletaan muutettujen sääntöjen mukaan yleisiä osinkosäännöksiä (vanhojen säännösten mukaan osinkoja verotettiin aina, myös silloin, kun osingonsaajayritys kuului tuloverotuksen piiriin; tämä merkitsi usein sitä, että tonnistoverotuksen hyöty mitätöityi). Toisin sanoen jatkossa osinkoja verotettaisiin aivan kuin yhtiö kuuluisi normaalin tuloverotuksen piiriin. Tämä tarkoittaisi sitä, että verohuojennus olisi lopullinen toimenpide sen sijaan, että se nykyisen lainsäädännön mukaisesti vain lykkäisi verotusta. (16) Säännöt, jotka koskevat sellaisia tonnistoverotukseen siirrettäviä aluksia, joista on tehty ylipoistoja, on ilmaistu lakimuutoksessa toisin 16. Suomen verolainsäädännön mukaan suomalaiset yhtiöt voivat poistaa vuosittain enintään 25 prosenttia koneiden ja 11 Tonnistoverolain, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2009, 3 :n 3 momentti. 12 On huomattava, että jos varustamo päättäisi harjoittaa matkustaja-alusliiketoimintaa tonnistoverovelvollisena, tavaroiden myynti kuuluisi silti automaattisesti tuloverotuksen piiriin. 13 Ks. komission vuonna 2003 antama päätös asiassa N 195/ Ylikapitalisointia koskevalla säännöllä rajoitetaan verotuksen optimointimahdollisuuksia konsernissa, jossa vähintään yksi yhtiö on tonnistoverovelvollinen ja vähintään yksi yhtiö on tavanomaisen tuloveron alainen. Erityisesti sillä varmistetaan, että konserni ei voi rahoittaa tonnistoveronalaista toimintaansa etupäässä osakepääomalla, kun muiden konserniin kuuluvien tuloverovelvollisten yhtiöiden toimintoja rahoitetaan lainapääomalla ja korkomenot ovat verovähennyskelpoisia. 15 Muutetun tonnistoverolain 23, jossa selvennetään, kuinka konserniavustuksesta verotuksessa annettua lakia (825/1986) sovelletaan tonnistoverovelvollisiin yhtiöihin tonnistoverotettavien toimintojen osalta. 16 Tonnistoverolain 15 :n ehdotetut muutokset. 4

5 muiden laitteiden, myös alusten, jäljellä olevasta arvosta 17. Tämä tarkoittaa sitä, että osasta omaisuutta (erityisesti aluksista) on voitu tehdä ylipoistoja siirryttäessä tonnistoverotukseen. Kun varustamo siirtyy tonnistoverotukseen, kullekin tonnistoverotukseen siirtyvälle alukselle määritetään luovutusvoitto 18. Jos alus, josta on aikaisemmin tehty ylipoisto, myydään ennen kuin se on ollut täydet 9 vuotta tonnistoverojärjestelmässä, veroviranomaiset määrittävät luovutusvoiton myyntihetkellä (aluksen myyntiarvon ja tonnistoverojärjestelmään otettaessa olleen verotusarvon välinen erotus). Verotettava määrä rajoittuu kuitenkin siihen luovutusvoiton määrään, joka vallitsi ajankohtana, jolloin siirryttiin tonnistoverotukseen. Lisäksi luovutusvoittojen verotuksen piiriin kuuluvaa enimmäismäärää vähennetään vuosittain 1/9 19 tietyin edellytyksin 20. Luovutusvoiton arvo lasketaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti, ja sitä verotetaan, kun myyntiajankohdasta on kulunut kolme vuotta, jos kyseistä määrää ei sijoiteta uudelleen aluksiin 21. Edellä mainittua verohuojennusta, joka koskee aluksia, joista on aikaisemmin tehty ylipoistoja, sovelletaan vain meriliikenteen suuntaviivojen 11 luvussa vahvistetun enimmäistukimäärän puitteissa. (17) Kaikkia muita ohjelman edellytyksiä, jotka komissio hyväksyi vuonna 2003, sovelletaan edelleen. Esimerkiksi säännöt, jotka estävät niin sanotun ylikapitalisoinnin, pysyvät voimassa. Ylikapitalisointia koskevien säännösten höllentämistä, jota suunniteltiin tonnistoverolakiin vuonna 2009 tehtyjen muutosten perusteella, ei panna täytäntöön, sillä lain uusissa muutoksissa otetaan käyttöön alkuperäinen ylikapitalisointia koskeva sanamuoto. Myös tuen enimmäismääriä koskevat vaatimukset pysyvät voimassa. 3. TOIMENPITEEN ARVIOINTI 3.1. Onko kyseessä SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki? (18) Ilmoitus koskee valtiontukiohjelmaa, jota edeltävän tukiohjelman komissio on hyväksynyt 22. Voimassa olevan ohjelman nyt käsiteltävä muuttaminen ei vaikuta komission arvioon, jonka mukaan ohjelma samoin kuin sen muutos ovat SEUTsopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. 17 Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta aluksiin, jotka on hankittu tonnistoverotukseen siirtymistä edeltävänä vuonna: ainoastaan hankintapäivän ja tonnistoverojärjestelmään siirtymispäivän välinen markkina-arvon muutos on poistokelpoinen. 18 Aluksen luovutusvoitto määritetään aluksen markkina-arvon ja sen osuuden, joka aluksella on laitteistojen ja koneiden jäljellä olevasta arvosta, välisenä erotuksena verolainsäädännön mukaisesti (verotuksessa laitteet ja koneet poistetaan yhtenä eränä). 19 Toisin sanoen jos alus myydään viisi vuotta sen jälkeen kun se on siirretty tonnistoverotukseen, verotettava enimmäismäärä on 1-5/9=4/9 aluksen tonnistoverotukseen siirryttäessä olleesta ylipoiston arvosta. 20 Tonnistoverotukseen siirtymistä edeltäneiden viiden vuoden ajalta laskettu aluksen poistoon liittyvän luovutusvoiton määrä voidaan vähentää asteittain (1/9:n vähennys vuosittain) vain, jos se ei koske aluksia, jotka on hankittu tonnistoverotukseen siirtymistä edeltäneen vuoden aikana, eikä se ole vähentänyt muiden kuin meriliikennetoimintojen verotusta tonnistoverotukseen siirtymistä edeltäneiden viiden viimeisen vuoden aikana. 21 Jos tonnistoverojärjestelmän tuensaaja sijoittaa luovutusvoiton uudelleen uusiin aluksiin, tuensaajan on pidettävä kyseiset alukset yhdeksännen tonnistoverovuoden loppuun tai korvattava ne, jos ne myydään. Muussa tapauksessa luovutusvoitto on veronalaista. 22 Valtiontukiasia N 195/

6 3.2. Soveltuvuuden arviointi (19) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan sisämarkkinoille soveltuvana voidaan pitää tietyn taloudellisen toiminnan tukemista, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla, minkä vuoksi tällä kohdalla voidaan perustella poikkeaminen yleisestä valtiontukea koskevasta kiellosta. Komissio katsoo, että ilmoitettua tukiohjelmaa on tarkasteltava SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella. (20) Sisämarkkinoille soveltuvuutta arvioitaessa asianmukainen oikeusperusta on SEUTsopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohta, joka on pantu täytäntöön yhteisön suuntaviivoilla meriliikenteen valtiontuelle 23, jäljempänä meriliikenteen suuntaviivat. Meriliikenteen suuntaviivoissa määritetään edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tiettyjä valtiontukiohjelmia merenkulkualan hyväksi yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten: - edistämään turvallista, tehokasta, turvattua ja ympäristöystävällistä meriliikennettä; - kannustamaan alusten merkitsemistä tai palauttamista jäsenvaltioiden rekistereihin, - edistämään jäsenvaltioihin muodostuneen merenkulkuklusterin lujittamista samalla kun pidetään yllä aluskantaa, joka on yleisesti kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla, - säilyttämään ja kehittämään merenkulkualan osaamista ja turvaamaan EU:n/ETA:n merenkulkijoiden työllisyys ja parantamaan sitä; sekä - edistämään lähimerenkulun uusia palveluja yhteisön liikennepolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan mukaisesti. (21) Meriliikenteen suuntaviivojen 3.1 kohdassa mainitaan tonnistoverojärjestelmät esimerkkeinä toimenpiteistä, joiden on todettu turvaavan merenkulun korkean tason työpaikkoja maissa ja joiden voidaan näin ollen katsoa soveltuvan sisämarkkinoille. (22) Meriliikenteen suuntaviivoissa kuitenkin vahvistetaan tällaisille järjestelmille tietyt perusteet, joiden on täytyttävä, jotta kyseiset järjestelmät voitaisiin katsoa sisämarkkinoille soveltuviksi. (23) Näin ollen komissio arvioi jäljempänä, täyttävätkö voimassa olevan tukiohjelman muutokset meriliikenteen suuntaviivoissa vahvistetut perusteet ja ovatko ne komission päätöksentekokäytännön mukaiset. (24) Lippuvaatimusta koskevien uusien sääntöjen osalta komissio huomauttaa, että vaikka sääntöjä on höllennetty, tonnistoverojärjestelmän tuensaajien alusten bruttovetoisuudesta vähintään 60 prosenttia on oltava EU:ssa rekisteröityjä aluksia. Sen vuoksi komissio katsoo, että tämä muutos on meriliikenteen suuntaviivojen luvun vaatimusten mukainen. 23 EUVL C 13, , s Komission tiedonanto C(2004) 43 Yhteisön suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle (EUVL C 13, ). 6

7 (25) Tonnistoverojärjestelmän veropohjaa koskevien uusien sääntöjen osalta komissio huomauttaa, että muutettujen sääntöjen mukaan veropohjaa tarkistetaan alaspäin ja se asetetaan muiden tonnistoverojärjestelmiä käyttävien jäsenvaltioiden soveltamaa tasoa vastaavalle tasolle: Tonnimäärä Tonnistoverojärjestelmien mukainen veropohja 100 tonnilta päivässä euroina FI NL 25 DE 26 DK 27 UK 28 ES ,90 0,908 0,92 0,94 0,97 0, ,70 0,681 0,69 0,67 0,73 0, ,50 0,454 0,46 0,40 0,48 0, ,20 0,227 0,23 0,27 0,24 0,20 Yli ,20 0,050 0,23 0,27 0,24 0,20 Tonnistoveron määrä on 26 prosenttia edellä mainitun veropohjan osalta lasketun tulon määrästä. Näin ollen järjestelmässä noudatetaan meriliikenteen suuntaviivojen 3.1 luvussa vahvistettua periaatetta, että komission olisi hyväksyttävä ainoastaan sellaiset järjestelmät, joiden seurauksena samaan tonnimäärään kohdistuva verorasitus on jotakuinkin yhdenmukainen jo hyväksyttyjen järjestelmien kanssa. (26) Uudesta miehistöineen vuokralle otettujen alusten enimmäismäärästä, joka on 75 prosenttia aluskannan bruttovetoisuudesta (raja on 80 prosenttia toiminnan laajentamisen yhteydessä), komissio huomauttaa, että miehistöineen vuokralle ottamista käytetään alusten kriittisen massan hankkimiseksi ja markkinoiden paremman kattavuuden saavuttamiseksi, jolloin varustamo voi päästä tietyille markkinoille. Sen ansiosta varustamo voi palvella asiakkaita suurten rahtimäärien kuljetuksessa silloin kun varustamolla ei ole riittävästi omaa aluskapasiteettia (eikä muuten voisi ollenkaan tehdä sopimusta). Tällä tavoin aikarahtaus edistää työllisyyttä varustamoiden omilla aluksilla. Kun alus otetaan vuokralle miehistöineen, varustamo voi päästä uusille markkinoille ilman riskiä, joka liittyy uuden tonniston välittömään hankkimiseen kyseistä tarkoitusta varten. (27) Meriliikenteen suuntaviivoissa ei rajoiteta miehistöineen vuokrattavien alusten sisällyttämistä tonnistoverojärjestelmiin. Yhtiöt, jotka ottavat vuokralle kyseisiä aluksia, katsottaisiin silti meriliikennepalvelujen tarjoajiksi, vaikka ne käyttäisivät muiden yhtiöiden aluksia ja miehistöä tähän tarkoitukseen. Tämän vuoksi kyseiset yritykset kuuluisivat yleensä meriliikenteen suuntaviivojen soveltamisalaan. (28) Komissio on aikaisemmissa päätöksissä hyväksynyt tukiohjelmia, joiden piiriin kuuluvien yhtiöiden aluskannasta omien alusten bruttovetoisuuden ja miehistöinen vuokralle otettujen alusten bruttovetoisuuden suhde on ollut enintään 3:1 30, 4:1 31 tai, erittäin tiukoin 25 Komission päätös asiassa N 738/95, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä asiassa N 457/ Komission päätös asiassa N 396/ Komission päätös asiassa N 563/ Komission päätös asiassa N 790/ Komission päätös asiassa N 736/ Ks. esimerkiksi komission päätös asiassa C 20/ Ks. esimerkiksi komission päätös asiassa N 563/

8 ehdoin, 10:1 32. Kyseisen suhteen tarkoituksena on välttää tilanteet, joissa tonnistoverovelvollisista yhtiöistä tulee pelkkiä laivameklareita, ilman että niillä olisi vastuuta miehistöhallinnosta ja liikennöimiensä alusten teknisestä hallinnoinnista. Jos tonnistoverovelvolliset yhtiöt liikennöisivät ainoastaan miehistöineen vuokralle otettuja aluksia, ne menettäisivät miehistöhallintoon ja alusten tekniseen hallinnointiin liittyvän osaamisen, mikä olisi vastoin yhtä meriliikenteen suuntaviivojen 2.2 kohdan ensimmäisen alakohdan neljännessä luetelmakohdassa vahvistetuista tavoitteista eli merenkulkualan osaamisen säilyttämistä ja kehittämistä. (29) Komission miehistöineen vuokralle otettujen alusten osalta asettaman rajoituksen tarkoituksena on ollut myös helpottaa tonnistoverotettaviin aluksiin liittyvän, maissa tapahtuvan toiminnan säilyttämistä unionissa ja ETA-alueella. Tavoitteena on edistää jäsenvaltioihin muodostuneen merenkulkuklusterin lujittamista meriliikenteen suuntaviivojen 2.2 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti. (30) Koska Suomen viranomaiset asettavat tarvittavan rajoituksen alusten vuokralle ottamiselle miehistöineen, komissio katsoo, että kyseiset tonnistoverolain muutokset ovat meriliikenteen suuntaviivojen mukaiset. (31) Tämän päätöksen 9 kohdassa esitetty liitännäistoimintojen tarkistettu luettelo on suuntaviivojen mukainen siten kuin suuntaviivoja on tulkittu tonnistoverojärjestelmiä koskevassa komission päätöksentekokäytännössä 33. Asiaankuuluvat toiminnot liittyvät läheisesti meriliikenteeseen ja täydentävät sitä. Usein meriliikenneyhtiöt laskuttavat asiakkaitaan niistä yhdessä laskussa. Uusilla säännöksillä varmistetaan, että kyseisiä toimintoja päätoimintanaan harjoittavat yhtiöt eivät hyödy tonnistoverojärjestelmästä. Näin ollen komissio katsoo, että kyseiset tonnistoverolain muutokset ovat meriliikenteen suuntaviivojen mukaiset. (32) Mahdollisuudesta sisällyttää ehdollisesti (enintään kolmeksi vuodeksi) alusten vuokralle antamisesta ilman miehistöä saatavat tulot tonnistoverotuksen piiriin komissio katsoo perustelluksi tarjota tonnistoverotettaville yhtiöille rajoitetusti joustoa tilanteissa, joissa yhtiöllä on lyhytaikaisesti ylikapasiteettia omassa toiminnassaan. Tässä yhteydessä olisi mainittava, että hallinnollinen rasite siirrettäessä alus tonnistoverojärjestelmästä tai siirrettäessä se takaisin järjestelmään ei ehkä ole kohtuullinen lyhytaikaisten sopimusten osalta, kun otetaan huomioon mahdollinen veroetu. Komissio toteaa, että Suomen viranomaiset noudattavat samoja periaatteita, joita on sovellettu Irlannin tonnistoverojärjestelmässä 34. Erityisesti on huomattava, että tonnistoverojärjestelmän tuensaaja voi hyötyä mainitusta mahdollisuudesta vain poikkeuksellisesti eli silloin, kun varustamolla on tilapäisesti ylikapasiteettia sen omiin meriliikennepalveluihin kohdistuvan kysynnän vaihteluiden vuoksi eivätkä vuokrattaviksi ostetuista aluksista kertyvät tulot kuulu järjestelmän piiriin. Lisäksi komissio toteaa, että Suomen viranomaiset ottavat käyttöön vaatimuksen, jonka mukaan ilman miehistöä vuokralle annettujen alusten osuus ei saa ylittää 20:tä prosenttia yhtiön 32 Ks. esimerkiksi komission päätös asiassa C 2/ Ks. esimerkiksi komission päätös asiassa N 37/2010, 26 kohta. 34 Ks. esimerkiksi komission päätös Irlannin tonnistoverotusta koskevassa asiassa (N 504/2002). 8

9 tonnistoverotettavasta aluskannasta. Lisäksi riippumatta alusten vuokralle antamisesta ilman miehistöä ja alusten vuokraamisesta miehistöineen tonnistoverojärjestelmän tuensaajan on aina liikennöitävä itse vähintään 20:tä prosenttia tonnistoverotettavasta aluskannastaan (ts. miehistöineen vuokrattavien alusten ja ilman miehistöä vuokralle annettujen alusten osuus saa olla enintään 80 prosenttia tonnistoverotettavasta aluskannasta). Tämän vuoksi kyseinen vaihtoehto on vain varsinaista meriliikennettä 35, ts. tavaroiden ja matkustajien kuljettamista, harjoittavien varustamoyhtiöiden käytettävissä, ja siihen voidaan myöntää suuntaviivojen mukaista tukea. Sen vuoksi komissio päättelee, että ehdotetut muutokset ovat meriliikenteen suuntaviivojen mukaisia, erityisesti siltä osin kuin muutoksilla kannustetaan alusten merkitsemistä tai palauttamista jäsenvaltioiden rekistereihin. (33) Komissio huomauttaa, että sanamuoto, joka koskee ehdollista mahdollisuutta sisällyttää hinaustoiminnoista saatavat tulot tonnistoverotukseen, seurailee tarkkaan meriliikenteen suuntaviivoja. Nimittäin hinaajat voivat kuulua järjestelmään, jos aluksen toiminta-ajasta vähintään 50 prosenttia kuluu tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen (ts. alle 50 prosenttia verotuskauden tulosta olisi tultava satamatoiminnoista ja omalla käyttövoimalla kulkevien alusten avustamisesta satamaan). Ainoastaan johonkin EU:n alusrekisteriin merkityt hinaajat voivat kuulua järjestelmän piiriin. Tämän johdosta komissio katsoo, että ehdotettu muutos on meriliikenteen suuntaviivojen mukainen. (34) Mahdollisuudesta siirtää tuloverotuksessa seuraavalle vuodelle sellaisia tappioita, jotka ovat syntyneet muussa kuin tonnistoverotettavassa toiminnassa, komissio huomauttaa, että meriliikenteen suuntaviivoissa kielletään ainoastaan se, että tonnistoverotuksen piirissä syntyneitä tappioita käytetään tonnistoverotuksen ulkopuolelle kuuluviin toimintoihin kohdistuvien tuloverojen vähentämiseen. Koska tehtävällä muutoksella ei ole tällaisia vaikutuksia, se on meriliikenteen suuntaviivojen mukainen. (35) Uudesta mahdollisuudesta, jonka mukaan konserniin kuuluva meriliikenneyhtiö voisi valita tonnistoverotuksen riippumatta muihin samaan konserniin kuuluviin meriliikenneyhtiöihin 36 sovellettavasta verotusjärjestelmästä, komissio toteaa, että mahdollisuus näyttää perustellulta. Matkustajaliikennetoiminta on hyvin usein tappiollista, ja tappiot katetaan vain aluksilla suoritettavalla tavaroiden myynnillä. Tonnistoverojärjestelmän soveltaminen tällaisten yhtiöiden kuljetustuloihin asettaisi yhtiöt heikompaan asemaan kuin normaalissa tuloverojärjestelmässä ja olisi vastoin meriliikenteen suuntaviivojen tavoitteita. Komissio huomauttaa myös, että tämän päätöksen 12 kohdassa mainitut ja komission asiassa N 195/2002 tekemässä päätöksessä yksityiskohtaisesti esittämät erottelutoimenpiteet ovat voimassa väärinkäytösten rajoittamiseksi. Tämän vuoksi komissio katsoo, että ehdotettu muutos on meriliikenteen suuntaviivojen mukainen. (36) Komissio katsoo, että tonnistoverotettavaan yhtiöön sovellettavat konserniavustuksia koskevat uudelleenmuotoillut säännöt ovat meriliikenteen suuntaviivoissa vahvistettujen erotteluperiaatteiden mukaiset. Tonnistoverotettavan yhtiön 35 Siten kuin se on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 4055/86 ja asetuksessa (ETY) N:o 3577/ Sillä edellytyksellä, että se harjoittaa joko matkustaja- tai rahtiliikennettä itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena ja että sillä on erillinen liikkeenjohto. 9

10 saama konserniavustus katsotaan aina tuloksi, joka ei kuulu tonnistoverojärjestelmän piiriin vaan tuloverotuksen piiriin. Tilanteessa, jossa tonnistoverotettava yhtiö antaa konserniavustuksen toiselle konserniin kuuluvalle yhtiölle, konserniavustus ei saa ylittää yhtiön tuloverotettavan toiminnan tulosta (ts. voittoja toiminnoista, jotka eivät ole tonnistoverokelpoisia). Näin ollen komissio katsoo, että konserniavustuksia koskeva ehdotettu uusi sanamuoto on meriliikenteen suuntaviivojen mukainen. (37) Komissio katsoo perustelluksi kumota aikaisemmat säännöt, joiden mukaan osinkoja verotettiin aina, myös silloin kun osinkojen vastaanottajayhtiö oli tuloverotuksen piirissä (toimenpide, joka monissa tapauksissa mitätöi tonnistoverojärjestelmän hyödyt). Tämä toimenpide on selvästi tarpeen Suomen tonnistoverojärjestelmän toimivuuden kannalta, ja se noudattaa muiden tonnistoverojärjestelmiä käyttävien jäsenvaltioiden valitsemaa lähestymistapaa. Näin ollen komissio katsoo, että ehdotettu muutos on meriliikenteen suuntaviivojen mukainen. (38) Komissio huomauttaa, että Suomen viranomaisten ehdottamat säännöt, jotka koskevat tonnistoverojärjestelmään siirtyvien varsinaisten varustamoyhtiöiden 37 sellaisia aluksia, joista on aikaisemmin tehty ylipoistoja, vastaavat komission jo hyväksymiä sääntöjä 38. Tapa, jolla säännöt on muotoiltu, ehkäisee pelkästään veroetujen saamiseksi ennen tonnistoverotukseen siirtymistä tehtäviä alushankintoja, mutta se helpottaa sujuvaa siirtymistä tonnistoverojärjestelmään (jos tonnistoverotuksen valitsevien yhtiöiden olisi suoritettava välittömästi piilevät verovastuut, joita niillä on järjestelmään siirryttäessä, niiden tilanne olisi ainakin lyhyellä aikavälillä vähemmän suotuisa kuin tavanomaisten verosääntöjen puitteissa). Meriliikenteen suuntaviivojen 3.1 luvussa Varustamoiden verotuskohtelu ei rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksia valita välineitä, joiden avulla huojennetaan meriliikenneyhtiöiden tuottojen verotusta, sillä edellytyksellä, että suuntaviivojen muita vaatimuksia noudatetaan, mukaan lukien 11 luvussa vahvistettu tuen enimmäismäärä. Koska tämä pätee tässä asiassa, komissio katsoo, että ehdotettu muutos olisi meriliikenteen suuntaviivojen mukainen. (39) Kaikkia muita komission vuonna 2003 tekemässä päätöksessä hyväksymiä edellytyksiä sovelletaan edelleen. (40) On huomattava, että suuntaviivojen 13 luvun mukaan suuntaviivoja tarkastellaan uudelleen viimeistään seitsemän vuoden kuluttua niiden soveltamisen alkamispäivästä. Tämä tarkastelu on parhaillaan menossa. Ilmoitetut muutokset ulottuvat näin ollen myös uudelleentarkastelun jälkeiselle ajanjaksolle. Näin ollen jos uudelleentarkastelun johdosta muutetaan sellaisia suuntaviivojen määräyksiä, jotka koskevat ilmoitettuja muutoksia, komissio voi pyytää aiheellisten toimenpiteiden toteuttamista muutosten saattamiseksi suuntaviivojen uusien määräysten mukaisiksi. 37 Suomen tonnistoverolain säännösten mukaan ainoastaan yhtiöt, jotka harjoittavat tavaroiden ja matkustajien kuljettamista meritse, voivat valita tonnistoverotuksen (ts. välittäjäyhtiöt, kuten Espanjan tax lease -järjestelmää (asia SA.21233) koskevassa komission päätöksessä kuvatut alusten vuokralleantajat, eivät voi kuulua tonnistoverojärjestelmään). 38 Ks. esimerkiksi komission päätös Yhdistyneen kuningaskunnan tonnistoverotusta koskevassa asiassa (N 790/99). 10

11 Päätelmät (41) Edellä esitetyn ja alkuperäisen tonnistoverojärjestelmän hyväksymisestä annettuun komission aikaisempaan päätökseen sisältyvien päätelmien perusteella komissio katsoo, että Suomen tonnistoverojärjestelmä, sellaisena kuin se on muutettuna, on meriliikenteen suuntaviivojen ja SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen. 4. PÄÄTÖS Edellä esitetyn perusteella komissio on päättänyt: - katsoa voimassa olevan tukiohjelman ilmoitetut muutokset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisiksi. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo saaneensa suostumuksen koko kirjeen tiedoksiantamiseen kolmansille ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä seuraavassa osoitteessa: Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Competition B-1049 Brussels Faksi: (+32-2) Kunnioittavasti Komission puolesta Joaquín ALMUNIA Varapuheenjohtaja 11

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2009 vp Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tonnistoverolain muuttamisesta (HE 231/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Laki. tonnistoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Laki. tonnistoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2012 90/2012 Laki tonnistoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 195/2002 Suomi Meriliikenteen alan verotusta koskeva laki (Tonnistoverolaki)

Valtiontuki N:o N 195/2002 Suomi Meriliikenteen alan verotusta koskeva laki (Tonnistoverolaki) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.10.2002 C(2002)3576fin Asia: Valtiontuki N:o N 195/2002 Suomi Meriliikenteen alan verotusta koskeva laki (Tonnistoverolaki) Arvoisa ulkoministeri, 1. MENETTELY Komissiolle

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 COM(2014) 452 final ANNEX 1 LIITE Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot