Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatusverkkoselvitys"

Transkriptio

1 Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

2 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto Työryhmän tavoitteet työskentelylle Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat Päivähoidon perustehtävä Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen lainsäädäntö Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset ja kuntatason linjaukset Alle kouluikäisten määrän kehitys Salossa vuosina ja päivähoidon varautuminen Päivähoidon varautuminen Varhaiskasvatus Salossa Kunnallinen varhaiskasvatus Päiväkotien tilajako Yksityinen päivähoito Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestämistapa Salossa Aikaisemmat selvitykset Nykyinen varhaiskasvatuksen järjestämistapa Vuorohoito Varhaiserityiskasvatus Varhaiskasvatuksen pedagoginen tarkastelu Työryhmän ehdotus varhaiskasvatuksen järjestämisestä Esiopetuksen järjestäminen Päivähoidon järjestäminen Päiväkotihoito...32

3 Perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen organisaatio ja johtaminen Muutosten pedagogiset vaikutukset Muutosten taloudelliset vaikutukset Varhaiskasvatuksen kustannusten muutos Investoinnit Muutosten toteuttamisaikataulu Yhteenveto...39 Asian valmistelusta vastannut ohjausryhmä Asian valmistelusta vastannut virkamiestyöryhmä LIITTEET 1 Yhteenvetoa päiväkotiverkkoselvityksen kiinteistökatselmuksiin Päiväkotien kustannukset 2013, opiferus 3 Kustannusvertailu yksiköittäin Päiväkotien hallinto Salon vertailukaupungeissa 5 Perniön lukio Päiväkodiksi 1krs. 6 Perniön lukio Päiväkodiksi 2krs.

4 3 1. Toimeksianto Salon kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaan liittyen valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelussa päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan kokonaisvaltaista perusopetuksen palveluverkkoselvitystä. Tämän perusopetuksen kouluverkkotyön jatkumoksi opetuslautakunta nimesi kokouksessaan työryhmän valmistelemaan palveluverkkoselvitystä myös varhaiskasvatuksen osalta. Työryhmä koostui opetuslautakunnan jäsenistä ja viranhaltijoista. Tavoitteeksi työryhmälle asetettiin selvityksessään varhaiskasvatuksen palvelualueen toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Varhaiskasvatuksen palveluverkkotyöryhmän selvitys tulee olla valmiina vuoden 2014 huhtikuun loppuun mennessä. Kuten kouluverkkotyön osalta tässäkin selvityksessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämisen kokonaisuutta eri näkökulmista: tuotannon, palvelun käyttäjän sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien näkökulmista. Palveluverkko tuotannon näkökulmasta käsittää osaavan henkilöstön saatavuuden, henkilöstö- ja toimitilakustannukset sekä muut palveluntuotannosta aiheutuvat kustannukset. Palvelu käyttäjän näkökulmasta sisältää palveluverkon fyysisen kattavuuden, palvelun laadun, laajuuden sekä saatavuuden. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten asioinnissa tapahtuvat muutokset, korvaavat ja täydentävät palvelut sekä kaupungin eri alueilla ja niiden välillä tapahtuvat muutokset. 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen eli laadukas, mutta myös taloudellisesti paras mahdollinen varhaiskasvatusverkko haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Tärkeänä tavoitteena on lisäksi turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen lisääminen päivähoitoon ja esiopetukseen. Tilojen oikea mitoitus sekä niiden monikäyttöisyys kuten myös tilojen muunneltavuus ovat työryhmän työskentelyn tavoitteena palveluverkon kehittämisessä. Tavoitteena on palveluverkon uudistaminen siten, että rakennetaan päivähoitoon suurempia hallinnollisia kokonaisuuksia. Palveluverkon tulee täyttää kestävän yhdyskunnan rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset, joka merkitsee tasa-arvoisia ja riittäviä palveluita koko Salon alueella sekä palvelujen liikenteellinen saavutettavuus.

5 4 3. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on pienten lasten kasvatuksellista vuorovaikutusta, joka toteutuu lapsen eri elämänpiireissä. Se on tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on merkittävä sija. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja tasapainoista kehitystä kasvua sekä oppimista. Lapsen kasvatus vanhempien ja ammattikasvattajien yhteisenä tehtävänä edellyttää osapuolten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. Varhaiskasvatuksen perustana on laaja-alainen ja monitieteellinen tutkimustieto sekä varhaiskasvatuksen menetelmien hallintaan pohjautuva kokonaisvaltainen näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Varhaiskasvatukseen sisältyy vuotta ennen perusopetusta tarjottava oppimisvalmiuksia kehittävä, suunnitelmalliseen opetukseen ja kasvatukseen perustuva esiopetus. Varhaiskasvatus ja siihen sisältyvä esiopetus yhdessä perusopetuksen kanssa muodostavat johdonmukaisesti etenevän yhtenäisen jatkumon lapsen kasvatuksessa ja opetuksessa. (Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet 2005.) 4. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat 4.1. Päivähoidon perustehtävä Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista, suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta. Tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on yhteistoimintaa, jossa korostuu leikki. Varhaiskasvatuksen keskeisimpiä palvelumuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilaiset avoimet palvelut. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Verkostossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunta. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa lapsen minäkuvaa vahvistetaan tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen lasten ja aikuisten

6 5 kanssa. Lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, ja hän omaksuu perustietoja, -taitoja ja valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Varhaiskasvatuksen perustehtävänä edellisten lisäksi: - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Hyvinvointipalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää - Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen lapsiperheille siten, että lapsen on hyvä kasvaa, kehittyä ja oppia hyväksyvässä ja turvallisessa kasvuympäristössä. - Tarjota lapsille hoitoa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä (kasvatuskumppaneina) vanhempien kanssa Varhaiskasvatuksen arvot Salossa: Asiakaslähtöisyys Varhaiskasvatuksen toiminta on avointa ja palveluhenkistä. Perhe ja lapsi asiakkaana toiminnan keskipisteenä Yhteistyössä asiakkaan kanssa korostuu tasa-arvoisuus, kasvatuskumppanuus Rohkeus Rohkeus on ennakkoluulotonta ja positiivista asennetta työssä. Rohkeus tulee esille toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja jatkuvan kehittämisenä Oikeudenmukaisuus Varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Toiminta on avointa ja palveluhenkistä. Toimintamme perustuu varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ohjaaviin lakeihin ja Salon kaupungin varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ohjaaviin suunnitelmiin sekä asiakirjoihin. Vastuullisuus Kannamme vastuuta turvallisesta sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä oppimis- ja työympäristöstä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 4.2. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen lainsäädäntö

7 6 Varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnan tasolla että kuntatasolla. Valtakunnan tasolla varhaiskasvatusta ohjaavat lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait sekä asetukset, varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Laki lasten päivähoidosta Varhaiskasvatusta ja sen alaista päivähoitoa säätelevät useat eri lait sekä asetukset. Tärkein varhaiskasvatuksen toimintaa sekä järjestämistä koskeva laki on Laki lasten päivähoidosta ( /36) Päivähoitolakiin sisältyvät säännökset mm. päivähoidon toimintamuodoista (päiväkotihoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta, päivähoitotoiminta), yksityisestä päivähoidosta ja kunnan velvollisuudesta järjestää päivähoitoa. Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan jossa säädetään erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuuden vahvistamisesta (4 a ). Vuoden 2013 alusta päivähoitolakia muutettiin siten, että vuoden 2013 alusta päivähoidon hallinto siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Varhaiskasvatuslaki on parhaillaan valmisteilla ja voimaantulon pitäisi toteutua Asetus lasten päivähoidosta Lakia lasten päivähoidosta on täydennetty asetuksella lasten päivähoidosta ( /239). Asetus sisältää säännökset mm. päivähoitoon liittyvien hakemusten käsittelystä ja hakuajoista (2 ). Päivähoidon hoitoajoista on säädetty asetuksen 4 :ssä. Asetuksen 6 :ssä on säädetty hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta sekä hoito- ja kasvatushenkilökunnan kelpoisuusehdoista päiväkodissa. Asetuksen 8 koskee perhepäivähoitoa. Erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevia lapsia koskevat säännökset ovat asetuksen 2 :n 4 momentissa. Perusopetuslaki

8 7 Perusopetuslaissa säädetään pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavasta esiopetuksesta, perusopetuksen oppimäärän suorittaneille annettavasta lisäopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Jos tämän lain mukaista esiopetusta järjestetään lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 1 :n 2 tai 3 momentin tarkoittamassa päivähoitopaikassa, esiopetukseen sovelletaan lisäksi, jollei tässä laissa tai sen nojalla asetuksella toisin säädetä, mitä lasten päivähoidosta annetussa laissa tai sen nojalla asetuksella säädetään. Perusopetuslaki määrittelee esiopetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen perusteet sekä kunnan velvollisuudesta järjestää esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna kunnassa asuville lapsille. Laki määrittelee lisäksi opetuksen laajuuden, sisällön, opetuskielen sekä tehostetun ja erityisen tuen antamisesta esioppilaalle. Opetushallitus on muuttanut esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Muutos koskee esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukua 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Esiopetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelmat käyttöön alkaen. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon järjestämiseen vaikuttavia muita lakeja: Laki perusopetuslain muuttamisesta Perusopetusasetus /852 Sosiaalihuoltolaki /710 Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /608 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /986 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä /504

9 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta Kotihoidon tuki Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esimerkiksi palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa. Kotihoidon tuen kuntalisää on Salossa maksettu täysimääräisenä (200 ) saakka ja alkaen puolitettuna saakka. Salolisän maksaminen päättyi alkaen. Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänelle ole varattu sieltä hoitopaikkaa. Osallistuminen kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei estä tuen saamista. Yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Salossa maksetaan yksityisen hoidon tukea kunnallisella lisällä korotettuna. Yksityisen hoidon tukea maksetaan ( alkaen) Salossa seuraavasti: Päiväkodeille ja ryhmäperhepäivähoitoon euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa osapäivähoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa esiopetusta täydentävästä päivähoidosta Perhepäivähoitajalle ja työsuhteiselle euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta

10 9 4.4 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset ja kuntatason linjaukset Varhaiskasvatusta ohjataan lakien lisäksi sekä valtakunnan että kuntatason linjauksilla. Valtakunnalliset linjaukset sisältävät varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopistealueet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen sisältöä sekä laatua kuten myös kunnissa tapahtuvaa varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat puolestaan esiopetuksen sisältöä, laatua ja kuntien esiopetussuunnitelmien laadintaa. Kuntatasolla varhaiskasvatusta sääteleviä asiakirjoja ovat kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat, Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma sekä kaupungin varhaiskasvatuksen laatutyön käsikirja. Lisäksi toimintaa varhaiskasvatuksessa ohjaavat kunkin varhaiskasvatusyksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. 5. Alle kouluikäisten määrän kehitys Salossa vuosina ja päivähoidon varautuminen Alle kouluikäisten ja koulunsa aloittavien lasten määrän kehitys vuosina tilastokeskuksen mukaan Muutos edelliseen 2023 Muutos edelliseen 2028 Muutos edelliseen Yhteensä Vuoteen 2018 mennessä 0-3 vuotiaiden määrä laskee yhteensä 120 lapsella. Selvimmin vähenee 3 vuotiaiden määrän osuus vuoteen 2018 mennessä eli kaikkiaan 65 lapsella. 4-5 vuotiaiden määrä nousee hieman (11 lapsella) kun taas 6-7 vuotiaiden määrä laskee yhteensä 32 lapsella.

11 10 Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2023 mennessä 0-3 vuotiaiden määrä laskee 53 lapsella vuodesta Kun 4-5 vuotiaiden määrä vuoteen 2018 mennessä oli hieman nousussa, vuoteen 2023 mennessä määrä laskee 30 lapsella. 6-7 vuotiaiden määrä on edelleen laskussa (26 lapsella). Alle kouluikäisten lasten määrä kokonaisuudessaan laskee tilastokeskuksen arvion mukaan vuoteen 2018 mennessä 141 lapsella ja vuoteen 2028 mennessä yhteensä 345 lapsella. 5.1 Päivähoidon varautuminen Päivähoitopaikkoja päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on yhteensä noin 2680 ja lapsia päivähoidossa noin 2503 (huhtikuun 2014 tilaston mukaan). Päivähoitopaikkoja lukumääräisesti on siis tarpeeksi, mutta ne eivät aina kohdennu tarpeen mukaisesti eri alueille. Päivähoitotarpeen ennustaminen pitkällä aikavälillä on haasteellista, sillä elinkeinoelämän muutokset vaikuttavat merkittävästi päivähoitotarpeeseen. Kouluverkkotyöryhmän selvityksessä todettiin, että väestö keskittyy Salon keskustan ja Halikon alueille mutta myös Muurlaan, Perttelin taajamiin (Kaivolaan ja Hähkänälle) sekä Märyyn. Rakentaminen on keskittynyt myös näille alueille ja alueilla on vielä kaavavarantoa sekä kaavoitettavaa raakamaata. Rakentamista esiintyy jonkin verran myös Perniön, Suomusjärven, Teijon ja Särkisalon asemakaava-alueilla. Nämä alueet asettavat haasteita myös varhaiskasvatukselle. Päätös Rekijoen koulun sulkemisesta syksyllä 2015 ja oppilaiden siirtyminen muihin kouluihin (Pertteli, Kiikala, Suomusjärvi) saattaa vaikuttaa myös siihen, miltä suunnalta perheet hakevat lapselleen päivähoito- ja esiopetuspaikkaa. Koulun lakkauttaminen voi suunnata oppilaita perusopetukseen myös Somerolle, jolloin on myös mahdollista hakea päivähoito- ja esiopetuspaikkaa sieltä. Salon kaupungilla on ostopalvelusopimus Someron kaupungin kanssa varhaiskasvatuksen osalta ja Salosta ja tällä hetkellä yksi perhe käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen.

12 11 Salon keskustan alueella on toteutettu Mesikämmenen päiväkodin laajennus vuonna 2012, joka on osaltaan keskustan alueen laajentuneisiin päivähoitotarpeisiin. Perheiden hakiessa lapselleen päivähoitopaikkaa, heillä on mahdollisuus esittää 1 ja 2 toiveen lapsensa sijoittumisesta. Kevään 2014 tilaston mukaan syksyksi päivähoitoa tarvitsevat ja Perniöntien alueella Anisten päiväkotiin (1. toive) hakeneiden perheiden lapsista 14 lapselle osoitetaan hoitopaikka Piritan Sohvista, Mesikämmenestä tai Pahkavuoresta. Perniön Asemalle ja perhepäivähoitoon jää muutamia paikkoja vapaaksi. Turuntien alueella hoitopaikkoja tarvittaisiin lisää Märynummella, mutta toisaalta taas perhepäivähoidosta löytyy vapaita hoitopaikkoja. Helsingintien alueella Hähkänän päiväkotiin ei mahtunut viisi lasta, joiden vanhemmat hakivat lapsilleen päivähoitopaikan siirtoa. Lisäksi yhdelle uudelle hakijalle osoitettiin hoitopaikka muualta kuin Hähkänältä. Somerontien alueella Piritan ja Ollikkalan päiväkoteihin mahtuivat kaikki hakijat. Asemakadun päiväkotiin eivät kaikki alle 3 vuotiaat päivähoitoa hakeneet mahtuneet vaan kolme heistä sijoitettiin muihin yksiköihin. Kiskontien alueella Torikadun päiväkodissa on tilaa ja Mesikämmenen päiväkodissa muutama paikka vapaana. Pahkavuoren päiväkodissa on tilaa vielä ruotsinkielisen päivähoidon puolella. Muurlassa on vapaata neljä paikkaa ja perhepäivähoidossa kaksi paikkaa. Kiskossa on päivähoidossa ollut aiemmin tilaa ja yksi päiväkodin henkilökunnastakin on siirretty toiseen yksikköön, jossa henkilökuntaa on tarvittu enemmän. Tällä hetkellä Kiskossa on päiväkoti täynnä ja sinne tarvitaan lainassa muualla ollut työntekijä takaisin. Kaupungin keskustassa on kolme vapaata hoitopaikkaa perhepäivähoidossa. Perttelin alueella on vuoden 2015 suunnitelmissa ollut entisen Menninkäisen, nykyisen Kaivolan päiväkodin laajentaminen. Nykyiset tilat ovat kuitenkin hyvin epäkäytännölliset, joten ratkaisuna on pohdittu Inkereen monitoimitilojen muuttamista varhaiskasvatuksen käyttöön. Tämän ratkaisun myötä kuitenkin Perttelin alueen vuorohoito tulisi siirtää Salon keskustaan, koska monitoimitalon tilat eivät riitä vuorohoidon tarpeisiin. Mikäli vuorohoitoa halutaan edelleen tarjota Perttelin alueella, edellyttää se joko Inkereen tai Hähkänän päiväkodin laajentamista vähintään kahdella päivähoitoryhmällä. Vuorohoidon käytön seurantatilastossa ajalla (s.24) Kaivolan varhaiskasvatusyksikössä lasten määrän keskiarvo on ollut illoissa 1-5,5 lasta. Syksyllä laajennetun päivähoidon tarve tulee kuitenkin olemaan 17 perheellä. Näistä perheistä 9 lapsella joko molempien vanhempien tai toisen vanhemman työpaikka on Salossa. Salon lisäksi laajennettua hoitoa Kaivolassa tarvitsevien lasten vanhemmat käyvät töissä Kiikalassa, Porissa, Espoossa, Sippolassa, Turussa ja Lohjalla. Työpaikkatietoja ei kuitenkaan ole kaikilta perheiltä, joiden lapsi tarvitsee syksyllä 2014 laajennettua päivähoitoa Kaivolassa.

13 12 Keskustan alueella Piritan päiväkoti vuorohoidon yksikkönä tarvitsee keskitetyt tilat, jolloin saataisiin paras mahdollinen synergiaetu. Halikon alueella Sinilinnun päiväkotia on mahdollista laajentaa kahdella lapsiryhmällä, mikäli tarvetta. Halikon alueen päivähoitotilanteeseen tuo kuitenkin helpotusta Pajulan perusopetusryhmien siirtyminen pois Isohärjänmäen päiväkodin tiloista, jolloin tilat saadaan varhaiskasvatuksen käyttöön. Vuokratiloissa olevan Nuppulan päivähoitoryhmän tarpeellisuutta tarkastellaan vuosittain. Kaupungin keskustan alueen avoin päiväkoti sijaitsee Annankadun kiinteistössä, joka on vuokrattu ulkopuoliselta toimijalta. Kiinteistöstä on vuokrattu tiloja kahdesta kerroksesta eli avoin päiväkoti sijoittuu yläkertaan ja perhekeskustoimintaa sekä varhaiskasvatuksen ylläpitämää kerhotoimintaa on kiinteistön alakerrassa. Avoimen päiväkodin tiloiksi on suunniteltu Asemapihan rakennusta, joka tällä hetkellä on siivoustoimen toimistotilana. Siivoustoimen tilojen suuruus on 120m2, joten avoin päiväkoti mahtuisi näihin tiloihin. Kerhotoiminta tulisi näin ollen vielä jäämään Annankadun vuokratilojen alakertaan yhteisiin tiloihin perhekeskustoiminnan kanssa. Toinen esitetty vaihtoehto avoimen päiväkodin tiloiksi on Anjalan koulun tyhjenevät tilat. Anjalan koulussa tilaa on kuitenkin noin 390m2 eli tilat ovat liian isot pelkästään avoimeen päiväkotitoimintaan. Märynummen päiväkodin laajentaminen vähintään kahdella lapsiryhmällä on ajankohtaista vuonna 2018, jolloin voidaan lakkauttaa yksikön epäkäytännöllinen filiaaliryhmä- Viikarit. Ikäluokasta päivähoidossa olevien lasten määrä Vuosi Alle 3-v. 3-5v. Esiopetuksessa % 73 % 96 % ,94 % 71,91 % 97,54 % 1/ ,56 % (483 lasta) 72,96 % (1325 lasta) 94,78 % (618 lasta)

14 13 Vuodesta 2012 vuoteen 2013 päivähoidossa olevien lasten määrä on ollut jonkin verran laskussa: alle 3 vuotiaiden määrä laski noin 10 %:lla, mutta 3-5- vuotiaiden määrä vain vajaalla 2 %:lla. Esiopetuksessa olleiden määrä sen sijaan nousi vuodesta noin 1,5 %:lla. Päivähoidossa olevien alle kolmevuotiaiden lasten määrä nousi vuodesta 2013 alkuvuoteen 2014 mennessä 3,6 %:lla ja 3-5 vuotiaiden määrä noin 1 %:lla kun taas esiopetuksessa olevien lasten määrä laski alkuvuoteen 2014 mennessä lähes 3 %:lla.

15 14 Toimintayksikkö Ryhmien lukumäärä Paikkamäärä Täyttöaste Osaviikko hoito Lapsista esioppilaita toimintakaudella Esioppilaita toimintakaudella Anisten päiväkoti , Asemakadun päiväkoti , Hajalan päiväkoti , Hähkänän päiväkoti , Inkereen päiväkoti , Isohärjänmäen päiväkoti Kaivolan päiväkoti (laajennettu) , , Kalliorinteen päiväkoti , Kiikalan päiväkoti , Kuusjoen päiväkoti , Kärävuoren päiväkoti , Meri-Halikon päiväkoti Metsärinteen päiväkoti , Muurlan päiväkoti , Märynummen päiväkoti , Ollikkalan päiväkoti , Pahkavuoren päiväkoti , Palometsän päiväkoti , Paltan päiväkoti , Perniön Aseman päiväkoti Piritan päiväkoti (laajennettu) Puolukkapuiston päiväkoti , , ,

16 15 Päiväkoti Mesikämmen , Ryhmäpph Merituuli , Ryhmäpph Tähtöset , Päiväkoti Sinilintu (laajennettu) Suomusjärven päiväkoti (laajennettu) , , Särkisalon päiväkoti , Toijan päiväkoti , Torikadun päiväkoti (ympärivuorokautinen) Tupuri-Anjalan päiväkoti Vuorilinna-Pesän päiväkoti , , , Paikkatilanne varhaiskasvatusyksiköissä on yleensä melko stabiili, ellei paikkamäärää lisätä fyysisiä tiloja suurentamalla tai palkkaamalla lisää kasvatusvastuullisia ryhmiin. Täyttöasteeseen vaikuttaa osaviikkohoidossa olevien lasten määrä yksikössä. Päivähoidossa olevien lasten määrän vaihtelu päiväkodeissa vuodesta 2013 vuoden vaihteeseen 2014 Toimintayksiköt lapsi lkm lapsi lkm lapsi lkm lapsi lkm lapsi lkm / Anisten päiväkoti Asemakadun päiväkoti Hajalan päiväkoti Hähkänän päiväkoti Inkereen päiväkoti Isohärjänmäen päiväkoti Kaivolan päiväkoti Kalliorinteen päiväkoti Kiikalan päiväkoti Kuusjoen päiväkoti Kärävuoren päiväkoti Meri-Halikon päiväkoti Metsärinteen päiväkoti

17 16 Muurlan päiväkoti Märynummen päiväkoti Ollikkalan päiväkoti Pahkavuoren päiväkoti Palometsän päiväkoti Paltan päiväkoti Perniön aseman päiväkoti Piritan päiväkoti Puolukkapuiston päiväkoti Päiväkoti Mesikämmen Päiväkoti Sinilintu Ryhmäpph Merituuli Ryhmäpph Tähtöset Suomusjärven päiväkoti Särkisalon päiväkoti Toijan päiväkoti Torikadun päiväkoti Tupuri - Anjalan päiväkoti Vuorilinna-Pesän päiväkoti Lasten lukumäärä yksiköissä muuttuu vuosittain tai jopa useammin riippuen lasten iästä, lapsen tuen tarpeesta sekä maahanmuuttajalasten määristä. Vuoropäiväkodeissa lasten määrä vaihtelee myös suuresti, sillä varsinkin ympärivuorokautisessa varhaiskasvatusyksikössä kun lapset ovat hoidossa hyvin eri aikaan, lapsia on enemmän kuin mitä on määritelty paikkamäärä. Ryhmäperhepäiväkodissa ei kuitenkaan voi olla enempää kuin 12 lasta ja perhepäivähoidossa 4 lasta. Päiväkoti Mesikämmen laajennus toteutettiin vuonna 2012 ja Ollikkalan päiväkoti sai lisää tiloja vuonna 2013 Ollikkalan koulun kunnostuksen yhteydessä. Päivähoidon piirissä olevat lapset 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 4/

18 17 6. Varhaiskasvatus Salossa 6.1 Kunnallinen varhaiskasvatus Perhepäivähoitajia Maaliskuu 2012/3 2013/3 2014/3 2014/4 Palvelussuhteet Perhepäivähoitajia töissä Lapsia hoitajalla hoidossa keskimäärin 3,72 3,73 3,97 3,98 Perhepäivähoitajien palvelussuhteiden määrä on vähentynyt eläkkeelle jäämisen seurauksena. Reunaalueilla perhepäivähoidon järjestäminen on ollut erityisen haasteellista. Toisaalta työssä oleville perhepäivähoitajille ei ole kaikille riittänyt lapsia, joten osa heistä toimii hoitoapulaisena päiväkodeissa. Toisaalta on alueita, joihin ei ole saatu riittävästi perhepäivähoitajia. Perhepäivähoidossa olevien lasten ja perhepäivähoitajien määrä alueittain Päivähoitoalue Lasten määrä Perhepäivähoitajia Helsingintie Kiskontie Perniöntie Somerontie Turuntie Yhteensä

19 Päiväkotien tilajako Päiväkoti Sijainti Neliömäärä Anisten päiväkoti Mustamäenkadun kiinteistö 1035 m 2 ja Koulukadun kiinteistö (1 ryhmä) 121 m 2 Asemakadun päiväkoti 983 m 2 Hajalan päiväkoti Hajalan koulun kiinteistö Hähkänän päiväkoti 784 m 2 Inkereen päiväkoti + terv.talo 1020 m 2 Isohärjämäen päiväkoti 1035 m 2 Kaivolan päiväkoti Liipolantie (päätalo, 2 ryhmää)) 310 m 2 ja Turrintie (1 ryhmä) Kalliorinteen päiväkoti 231 m 2 Kiikalan päiväkoti 504 m 2 Kuusjoen päiväkoti 729 m 2 Kärävuoren päiväkoti 910 m 2 Meri-Halikon päiväkoti Samassa kiinteistössä ryhmäpph 623 m 2 Metsärinteen päiväkoti 866 m 2 Muurlan päiväkoti Takapellontie (2 ryhmää) ja Uotilantie (2 ryhmää) 465 m 2 Märynummen päiväkoti Välskärintie (päätalo) ja Ampujantie 455 m 2 (1 ryhmä) Ollikkalan päiväkoti Koulu ja päiväkoti yhdessä 1021 m 2 Pahkavuoren päiväkoti 1055 m 2 Palometsän päiväkoti 1121 m 2 Paltan päiväkoti Vuokratila (2 ryhmää) Perniön aseman päiväkoti (2 ryhmää) 365 m 2 Piritan päiväkoti Hämeentie, 659,4 m 2 Asemakatu (2 ryhmää) 193,8 m 2 Puolukkapuiston päiväkoti 571 m 2 Päiväkoti Mesikämmen Helsingintie 57:n rakennukset esiopetusryhmän tilat keskustan koululla 1905,5 m 2 Päiväkoti Sinilintu 649 m 2 Ryhmäpph Tähtöset Perniön lukion tiloissa Suomusjärven päiväkoti 711 m 2 Särkisalon päiväkoti 283 m 2 Toijan päiväkoti 342 m 2 Esikouluryhmä Toijan koulun tiloissa

20 19 Tupuri-Anjalan päiväkoti Tammenrinne ja Taimistonkatu 2637 m 2 Tupurin päiväkodin tiloissa avoimen päiväkodin toimintaa Vuorilinna-Pesän päiväkoti Lampolantie, Vuorilinnantie 329m 2 + xxx Avoin päiväkoti Annankatu 100 m 2 Päivähoidon ja perusopetuksen ja lukioiden rakennusten ylläpito- ja pääomakustannukset; toteutuma v. 2012, 2013 ja kustannusarvio v Varhaiskasvatus TP 2012 TP 2013 TA 2014 toimitilavuokrat sis. ulkoiset sis. poistot ylläpitokustannukset Yksityinen päivähoito Yksityistä päivähoitoa Salossa tarjoavat Montessori päiväkoti Aurinkoleijona ja yksityiset perhepäivähoitajat. Montessori päiväkoti Aurinkoleijona tarjoaa montessori -painotteista kokopäivähoitoa 3-7 vuotiaille lapsille Halikossa ja Salon keskustassa. Halikon yksikkö on 21-paikkainen ja Salon keskustan yksikkö 42- paikkainen. Yksityisen päiväkodin valvonnasta kunnassa on vastannut Asemakadun varhaiskasvatusyksikön johtaja. Montessori-päiväkoti on toivonut yhteistyötä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten päivähoidossa esimerkiksi konsultoivan erityislastentarhanopettaja-palvelun tarjoamisella. Salossa ei kuitenkaan ole resurssia tarjota palvelua yksityiselle päivähoidolle tällä hetkellä, joten harkintaan tulee ottaa maksukertoimen käyttöönotto yksityisen hoidon tuessa (esim. 1,5 kertainen maksu), jotta yksityisen päivähoidon on mahdollisuus hankkia erityispalveluita ostopalveluna tuen tarpeessa oleville lapsille. Yhteistyön tiivistäminen kunnallisen ja yksityisen palvelun välillä on suunnitelmissa. Yksityisiä perhepäivähoitajia kaupungissa on tällä hetkellä 19. Yksityisen perhepäivähoidon valvonta on kuulunut Sinilinnun varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Nurmeksen kaupunki Varhaiskasvatusstrategia 2015 2020

Nurmeksen kaupunki Varhaiskasvatusstrategia 2015 2020 Nurmeksen kaupunki Varhaiskasvatusstrategia 2015 2020 Sisällys 1. Toimeksianto 2 2. Tavoitteet työskentelylle 2 3. Varhaiskasvatus 2 4. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki Varhaiskasvatusstrategia 2015-2020

Nurmeksen kaupunki Varhaiskasvatusstrategia 2015-2020 Nurmeksen kaupunki Varhaiskasvatusstrategia 2015-2020 Sisällys 1. Toimeksianto... 2 2. Tavoitteet työskentelylle... 2 3. Varhaiskasvatus... 2 4. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja muut toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

SALON VARHAISKASVATUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN (TVT) KEHITTÄMIS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 20.4.2015. Salon kaupunki 1033/12.00.

SALON VARHAISKASVATUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN (TVT) KEHITTÄMIS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 20.4.2015. Salon kaupunki 1033/12.00. 1(9) Salon kaupunki 1033/12.00.00/2015 SALON VARHAISKASVATUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN (TVT) KEHITTÄMIS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 20.4.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Tieto- ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Asiakasraati

Asiakasraati Asiakasraati 24.3.2011 Vuorohoito Jyväskylässä Lapsia päivähoidossa n. 4800 Lapsia vuorohoidossa n. 470 Paikkoja vuorohoitoyksiköissä 712 Myllytuvan päiväkoti ma-pe klo 5.30-22.00 Kuokkalan päiväkoti ma-pe

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet Opetuslautakunta 111 27.10.2015 Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet 799/01.00.00.01/2015 Opetuslautakunta 27.10.2015 111 Valmistelija: lasten

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Oletus vakioraportti 26-02-2015 2014 - Lasten ja nuorten palvelut Raportointi 1-12 KUVAUS Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 lukien sivistyspalvelut jaettiin lasten ja nuorten sekä vapaa-ajanpalveluiksi.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku, 22.9.2015 Varhaiskasvatuslaki (muutokset vuodelta 1973 olevaan lakiin 8.5.2015/580, voimaan 1.8.2015) 9 b Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO 3.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO 3.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) KASVATUS JA KOULUTUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) KASVATUS JA KOULUTUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Päivähoidon tehtäväalueen strategia KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2005 Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Uudistuminen 3. Palvelujärjestelmien uudistaminen

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto Tervetuloa perhepäivähoitoon Varhaiskasvatuksen osasto 1.1.2015 2(5) Perhepäivähoitoon tulo Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan toisten lasten joukkoon. Valmistathan

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot