Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatusverkkoselvitys"

Transkriptio

1 Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

2 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto Työryhmän tavoitteet työskentelylle Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat Päivähoidon perustehtävä Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen lainsäädäntö Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset ja kuntatason linjaukset Alle kouluikäisten määrän kehitys Salossa vuosina ja päivähoidon varautuminen Päivähoidon varautuminen Varhaiskasvatus Salossa Kunnallinen varhaiskasvatus Päiväkotien tilajako Yksityinen päivähoito Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestämistapa Salossa Aikaisemmat selvitykset Nykyinen varhaiskasvatuksen järjestämistapa Vuorohoito Varhaiserityiskasvatus Varhaiskasvatuksen pedagoginen tarkastelu Työryhmän ehdotus varhaiskasvatuksen järjestämisestä Esiopetuksen järjestäminen Päivähoidon järjestäminen Päiväkotihoito...32

3 Perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen organisaatio ja johtaminen Muutosten pedagogiset vaikutukset Muutosten taloudelliset vaikutukset Varhaiskasvatuksen kustannusten muutos Investoinnit Muutosten toteuttamisaikataulu Yhteenveto...39 Asian valmistelusta vastannut ohjausryhmä Asian valmistelusta vastannut virkamiestyöryhmä LIITTEET 1 Yhteenvetoa päiväkotiverkkoselvityksen kiinteistökatselmuksiin Päiväkotien kustannukset 2013, opiferus 3 Kustannusvertailu yksiköittäin Päiväkotien hallinto Salon vertailukaupungeissa 5 Perniön lukio Päiväkodiksi 1krs. 6 Perniön lukio Päiväkodiksi 2krs.

4 3 1. Toimeksianto Salon kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaan liittyen valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelussa päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan kokonaisvaltaista perusopetuksen palveluverkkoselvitystä. Tämän perusopetuksen kouluverkkotyön jatkumoksi opetuslautakunta nimesi kokouksessaan työryhmän valmistelemaan palveluverkkoselvitystä myös varhaiskasvatuksen osalta. Työryhmä koostui opetuslautakunnan jäsenistä ja viranhaltijoista. Tavoitteeksi työryhmälle asetettiin selvityksessään varhaiskasvatuksen palvelualueen toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Varhaiskasvatuksen palveluverkkotyöryhmän selvitys tulee olla valmiina vuoden 2014 huhtikuun loppuun mennessä. Kuten kouluverkkotyön osalta tässäkin selvityksessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämisen kokonaisuutta eri näkökulmista: tuotannon, palvelun käyttäjän sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien näkökulmista. Palveluverkko tuotannon näkökulmasta käsittää osaavan henkilöstön saatavuuden, henkilöstö- ja toimitilakustannukset sekä muut palveluntuotannosta aiheutuvat kustannukset. Palvelu käyttäjän näkökulmasta sisältää palveluverkon fyysisen kattavuuden, palvelun laadun, laajuuden sekä saatavuuden. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten asioinnissa tapahtuvat muutokset, korvaavat ja täydentävät palvelut sekä kaupungin eri alueilla ja niiden välillä tapahtuvat muutokset. 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen eli laadukas, mutta myös taloudellisesti paras mahdollinen varhaiskasvatusverkko haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Tärkeänä tavoitteena on lisäksi turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen lisääminen päivähoitoon ja esiopetukseen. Tilojen oikea mitoitus sekä niiden monikäyttöisyys kuten myös tilojen muunneltavuus ovat työryhmän työskentelyn tavoitteena palveluverkon kehittämisessä. Tavoitteena on palveluverkon uudistaminen siten, että rakennetaan päivähoitoon suurempia hallinnollisia kokonaisuuksia. Palveluverkon tulee täyttää kestävän yhdyskunnan rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset, joka merkitsee tasa-arvoisia ja riittäviä palveluita koko Salon alueella sekä palvelujen liikenteellinen saavutettavuus.

5 4 3. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on pienten lasten kasvatuksellista vuorovaikutusta, joka toteutuu lapsen eri elämänpiireissä. Se on tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on merkittävä sija. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja tasapainoista kehitystä kasvua sekä oppimista. Lapsen kasvatus vanhempien ja ammattikasvattajien yhteisenä tehtävänä edellyttää osapuolten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. Varhaiskasvatuksen perustana on laaja-alainen ja monitieteellinen tutkimustieto sekä varhaiskasvatuksen menetelmien hallintaan pohjautuva kokonaisvaltainen näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Varhaiskasvatukseen sisältyy vuotta ennen perusopetusta tarjottava oppimisvalmiuksia kehittävä, suunnitelmalliseen opetukseen ja kasvatukseen perustuva esiopetus. Varhaiskasvatus ja siihen sisältyvä esiopetus yhdessä perusopetuksen kanssa muodostavat johdonmukaisesti etenevän yhtenäisen jatkumon lapsen kasvatuksessa ja opetuksessa. (Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet 2005.) 4. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat 4.1. Päivähoidon perustehtävä Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista, suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta. Tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on yhteistoimintaa, jossa korostuu leikki. Varhaiskasvatuksen keskeisimpiä palvelumuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilaiset avoimet palvelut. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Verkostossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunta. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa lapsen minäkuvaa vahvistetaan tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen lasten ja aikuisten

6 5 kanssa. Lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, ja hän omaksuu perustietoja, -taitoja ja valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Varhaiskasvatuksen perustehtävänä edellisten lisäksi: - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Hyvinvointipalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää - Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen lapsiperheille siten, että lapsen on hyvä kasvaa, kehittyä ja oppia hyväksyvässä ja turvallisessa kasvuympäristössä. - Tarjota lapsille hoitoa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä (kasvatuskumppaneina) vanhempien kanssa Varhaiskasvatuksen arvot Salossa: Asiakaslähtöisyys Varhaiskasvatuksen toiminta on avointa ja palveluhenkistä. Perhe ja lapsi asiakkaana toiminnan keskipisteenä Yhteistyössä asiakkaan kanssa korostuu tasa-arvoisuus, kasvatuskumppanuus Rohkeus Rohkeus on ennakkoluulotonta ja positiivista asennetta työssä. Rohkeus tulee esille toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja jatkuvan kehittämisenä Oikeudenmukaisuus Varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Toiminta on avointa ja palveluhenkistä. Toimintamme perustuu varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ohjaaviin lakeihin ja Salon kaupungin varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ohjaaviin suunnitelmiin sekä asiakirjoihin. Vastuullisuus Kannamme vastuuta turvallisesta sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä oppimis- ja työympäristöstä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 4.2. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen lainsäädäntö

7 6 Varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnan tasolla että kuntatasolla. Valtakunnan tasolla varhaiskasvatusta ohjaavat lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait sekä asetukset, varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Laki lasten päivähoidosta Varhaiskasvatusta ja sen alaista päivähoitoa säätelevät useat eri lait sekä asetukset. Tärkein varhaiskasvatuksen toimintaa sekä järjestämistä koskeva laki on Laki lasten päivähoidosta ( /36) Päivähoitolakiin sisältyvät säännökset mm. päivähoidon toimintamuodoista (päiväkotihoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta, päivähoitotoiminta), yksityisestä päivähoidosta ja kunnan velvollisuudesta järjestää päivähoitoa. Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan jossa säädetään erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuuden vahvistamisesta (4 a ). Vuoden 2013 alusta päivähoitolakia muutettiin siten, että vuoden 2013 alusta päivähoidon hallinto siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Varhaiskasvatuslaki on parhaillaan valmisteilla ja voimaantulon pitäisi toteutua Asetus lasten päivähoidosta Lakia lasten päivähoidosta on täydennetty asetuksella lasten päivähoidosta ( /239). Asetus sisältää säännökset mm. päivähoitoon liittyvien hakemusten käsittelystä ja hakuajoista (2 ). Päivähoidon hoitoajoista on säädetty asetuksen 4 :ssä. Asetuksen 6 :ssä on säädetty hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta sekä hoito- ja kasvatushenkilökunnan kelpoisuusehdoista päiväkodissa. Asetuksen 8 koskee perhepäivähoitoa. Erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevia lapsia koskevat säännökset ovat asetuksen 2 :n 4 momentissa. Perusopetuslaki

8 7 Perusopetuslaissa säädetään pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavasta esiopetuksesta, perusopetuksen oppimäärän suorittaneille annettavasta lisäopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Jos tämän lain mukaista esiopetusta järjestetään lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 1 :n 2 tai 3 momentin tarkoittamassa päivähoitopaikassa, esiopetukseen sovelletaan lisäksi, jollei tässä laissa tai sen nojalla asetuksella toisin säädetä, mitä lasten päivähoidosta annetussa laissa tai sen nojalla asetuksella säädetään. Perusopetuslaki määrittelee esiopetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen perusteet sekä kunnan velvollisuudesta järjestää esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna kunnassa asuville lapsille. Laki määrittelee lisäksi opetuksen laajuuden, sisällön, opetuskielen sekä tehostetun ja erityisen tuen antamisesta esioppilaalle. Opetushallitus on muuttanut esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Muutos koskee esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukua 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Esiopetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelmat käyttöön alkaen. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon järjestämiseen vaikuttavia muita lakeja: Laki perusopetuslain muuttamisesta Perusopetusasetus /852 Sosiaalihuoltolaki /710 Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /608 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /986 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä /504

9 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta Kotihoidon tuki Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esimerkiksi palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa. Kotihoidon tuen kuntalisää on Salossa maksettu täysimääräisenä (200 ) saakka ja alkaen puolitettuna saakka. Salolisän maksaminen päättyi alkaen. Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänelle ole varattu sieltä hoitopaikkaa. Osallistuminen kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei estä tuen saamista. Yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Salossa maksetaan yksityisen hoidon tukea kunnallisella lisällä korotettuna. Yksityisen hoidon tukea maksetaan ( alkaen) Salossa seuraavasti: Päiväkodeille ja ryhmäperhepäivähoitoon euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa osapäivähoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa esiopetusta täydentävästä päivähoidosta Perhepäivähoitajalle ja työsuhteiselle euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta euroa kuukaudessa kokopäivähoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta

10 9 4.4 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset ja kuntatason linjaukset Varhaiskasvatusta ohjataan lakien lisäksi sekä valtakunnan että kuntatason linjauksilla. Valtakunnalliset linjaukset sisältävät varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopistealueet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen sisältöä sekä laatua kuten myös kunnissa tapahtuvaa varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat puolestaan esiopetuksen sisältöä, laatua ja kuntien esiopetussuunnitelmien laadintaa. Kuntatasolla varhaiskasvatusta sääteleviä asiakirjoja ovat kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat, Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma sekä kaupungin varhaiskasvatuksen laatutyön käsikirja. Lisäksi toimintaa varhaiskasvatuksessa ohjaavat kunkin varhaiskasvatusyksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. 5. Alle kouluikäisten määrän kehitys Salossa vuosina ja päivähoidon varautuminen Alle kouluikäisten ja koulunsa aloittavien lasten määrän kehitys vuosina tilastokeskuksen mukaan Muutos edelliseen 2023 Muutos edelliseen 2028 Muutos edelliseen Yhteensä Vuoteen 2018 mennessä 0-3 vuotiaiden määrä laskee yhteensä 120 lapsella. Selvimmin vähenee 3 vuotiaiden määrän osuus vuoteen 2018 mennessä eli kaikkiaan 65 lapsella. 4-5 vuotiaiden määrä nousee hieman (11 lapsella) kun taas 6-7 vuotiaiden määrä laskee yhteensä 32 lapsella.

11 10 Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2023 mennessä 0-3 vuotiaiden määrä laskee 53 lapsella vuodesta Kun 4-5 vuotiaiden määrä vuoteen 2018 mennessä oli hieman nousussa, vuoteen 2023 mennessä määrä laskee 30 lapsella. 6-7 vuotiaiden määrä on edelleen laskussa (26 lapsella). Alle kouluikäisten lasten määrä kokonaisuudessaan laskee tilastokeskuksen arvion mukaan vuoteen 2018 mennessä 141 lapsella ja vuoteen 2028 mennessä yhteensä 345 lapsella. 5.1 Päivähoidon varautuminen Päivähoitopaikkoja päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on yhteensä noin 2680 ja lapsia päivähoidossa noin 2503 (huhtikuun 2014 tilaston mukaan). Päivähoitopaikkoja lukumääräisesti on siis tarpeeksi, mutta ne eivät aina kohdennu tarpeen mukaisesti eri alueille. Päivähoitotarpeen ennustaminen pitkällä aikavälillä on haasteellista, sillä elinkeinoelämän muutokset vaikuttavat merkittävästi päivähoitotarpeeseen. Kouluverkkotyöryhmän selvityksessä todettiin, että väestö keskittyy Salon keskustan ja Halikon alueille mutta myös Muurlaan, Perttelin taajamiin (Kaivolaan ja Hähkänälle) sekä Märyyn. Rakentaminen on keskittynyt myös näille alueille ja alueilla on vielä kaavavarantoa sekä kaavoitettavaa raakamaata. Rakentamista esiintyy jonkin verran myös Perniön, Suomusjärven, Teijon ja Särkisalon asemakaava-alueilla. Nämä alueet asettavat haasteita myös varhaiskasvatukselle. Päätös Rekijoen koulun sulkemisesta syksyllä 2015 ja oppilaiden siirtyminen muihin kouluihin (Pertteli, Kiikala, Suomusjärvi) saattaa vaikuttaa myös siihen, miltä suunnalta perheet hakevat lapselleen päivähoito- ja esiopetuspaikkaa. Koulun lakkauttaminen voi suunnata oppilaita perusopetukseen myös Somerolle, jolloin on myös mahdollista hakea päivähoito- ja esiopetuspaikkaa sieltä. Salon kaupungilla on ostopalvelusopimus Someron kaupungin kanssa varhaiskasvatuksen osalta ja Salosta ja tällä hetkellä yksi perhe käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen.

12 11 Salon keskustan alueella on toteutettu Mesikämmenen päiväkodin laajennus vuonna 2012, joka on osaltaan keskustan alueen laajentuneisiin päivähoitotarpeisiin. Perheiden hakiessa lapselleen päivähoitopaikkaa, heillä on mahdollisuus esittää 1 ja 2 toiveen lapsensa sijoittumisesta. Kevään 2014 tilaston mukaan syksyksi päivähoitoa tarvitsevat ja Perniöntien alueella Anisten päiväkotiin (1. toive) hakeneiden perheiden lapsista 14 lapselle osoitetaan hoitopaikka Piritan Sohvista, Mesikämmenestä tai Pahkavuoresta. Perniön Asemalle ja perhepäivähoitoon jää muutamia paikkoja vapaaksi. Turuntien alueella hoitopaikkoja tarvittaisiin lisää Märynummella, mutta toisaalta taas perhepäivähoidosta löytyy vapaita hoitopaikkoja. Helsingintien alueella Hähkänän päiväkotiin ei mahtunut viisi lasta, joiden vanhemmat hakivat lapsilleen päivähoitopaikan siirtoa. Lisäksi yhdelle uudelle hakijalle osoitettiin hoitopaikka muualta kuin Hähkänältä. Somerontien alueella Piritan ja Ollikkalan päiväkoteihin mahtuivat kaikki hakijat. Asemakadun päiväkotiin eivät kaikki alle 3 vuotiaat päivähoitoa hakeneet mahtuneet vaan kolme heistä sijoitettiin muihin yksiköihin. Kiskontien alueella Torikadun päiväkodissa on tilaa ja Mesikämmenen päiväkodissa muutama paikka vapaana. Pahkavuoren päiväkodissa on tilaa vielä ruotsinkielisen päivähoidon puolella. Muurlassa on vapaata neljä paikkaa ja perhepäivähoidossa kaksi paikkaa. Kiskossa on päivähoidossa ollut aiemmin tilaa ja yksi päiväkodin henkilökunnastakin on siirretty toiseen yksikköön, jossa henkilökuntaa on tarvittu enemmän. Tällä hetkellä Kiskossa on päiväkoti täynnä ja sinne tarvitaan lainassa muualla ollut työntekijä takaisin. Kaupungin keskustassa on kolme vapaata hoitopaikkaa perhepäivähoidossa. Perttelin alueella on vuoden 2015 suunnitelmissa ollut entisen Menninkäisen, nykyisen Kaivolan päiväkodin laajentaminen. Nykyiset tilat ovat kuitenkin hyvin epäkäytännölliset, joten ratkaisuna on pohdittu Inkereen monitoimitilojen muuttamista varhaiskasvatuksen käyttöön. Tämän ratkaisun myötä kuitenkin Perttelin alueen vuorohoito tulisi siirtää Salon keskustaan, koska monitoimitalon tilat eivät riitä vuorohoidon tarpeisiin. Mikäli vuorohoitoa halutaan edelleen tarjota Perttelin alueella, edellyttää se joko Inkereen tai Hähkänän päiväkodin laajentamista vähintään kahdella päivähoitoryhmällä. Vuorohoidon käytön seurantatilastossa ajalla (s.24) Kaivolan varhaiskasvatusyksikössä lasten määrän keskiarvo on ollut illoissa 1-5,5 lasta. Syksyllä laajennetun päivähoidon tarve tulee kuitenkin olemaan 17 perheellä. Näistä perheistä 9 lapsella joko molempien vanhempien tai toisen vanhemman työpaikka on Salossa. Salon lisäksi laajennettua hoitoa Kaivolassa tarvitsevien lasten vanhemmat käyvät töissä Kiikalassa, Porissa, Espoossa, Sippolassa, Turussa ja Lohjalla. Työpaikkatietoja ei kuitenkaan ole kaikilta perheiltä, joiden lapsi tarvitsee syksyllä 2014 laajennettua päivähoitoa Kaivolassa.

13 12 Keskustan alueella Piritan päiväkoti vuorohoidon yksikkönä tarvitsee keskitetyt tilat, jolloin saataisiin paras mahdollinen synergiaetu. Halikon alueella Sinilinnun päiväkotia on mahdollista laajentaa kahdella lapsiryhmällä, mikäli tarvetta. Halikon alueen päivähoitotilanteeseen tuo kuitenkin helpotusta Pajulan perusopetusryhmien siirtyminen pois Isohärjänmäen päiväkodin tiloista, jolloin tilat saadaan varhaiskasvatuksen käyttöön. Vuokratiloissa olevan Nuppulan päivähoitoryhmän tarpeellisuutta tarkastellaan vuosittain. Kaupungin keskustan alueen avoin päiväkoti sijaitsee Annankadun kiinteistössä, joka on vuokrattu ulkopuoliselta toimijalta. Kiinteistöstä on vuokrattu tiloja kahdesta kerroksesta eli avoin päiväkoti sijoittuu yläkertaan ja perhekeskustoimintaa sekä varhaiskasvatuksen ylläpitämää kerhotoimintaa on kiinteistön alakerrassa. Avoimen päiväkodin tiloiksi on suunniteltu Asemapihan rakennusta, joka tällä hetkellä on siivoustoimen toimistotilana. Siivoustoimen tilojen suuruus on 120m2, joten avoin päiväkoti mahtuisi näihin tiloihin. Kerhotoiminta tulisi näin ollen vielä jäämään Annankadun vuokratilojen alakertaan yhteisiin tiloihin perhekeskustoiminnan kanssa. Toinen esitetty vaihtoehto avoimen päiväkodin tiloiksi on Anjalan koulun tyhjenevät tilat. Anjalan koulussa tilaa on kuitenkin noin 390m2 eli tilat ovat liian isot pelkästään avoimeen päiväkotitoimintaan. Märynummen päiväkodin laajentaminen vähintään kahdella lapsiryhmällä on ajankohtaista vuonna 2018, jolloin voidaan lakkauttaa yksikön epäkäytännöllinen filiaaliryhmä- Viikarit. Ikäluokasta päivähoidossa olevien lasten määrä Vuosi Alle 3-v. 3-5v. Esiopetuksessa % 73 % 96 % ,94 % 71,91 % 97,54 % 1/ ,56 % (483 lasta) 72,96 % (1325 lasta) 94,78 % (618 lasta)

14 13 Vuodesta 2012 vuoteen 2013 päivähoidossa olevien lasten määrä on ollut jonkin verran laskussa: alle 3 vuotiaiden määrä laski noin 10 %:lla, mutta 3-5- vuotiaiden määrä vain vajaalla 2 %:lla. Esiopetuksessa olleiden määrä sen sijaan nousi vuodesta noin 1,5 %:lla. Päivähoidossa olevien alle kolmevuotiaiden lasten määrä nousi vuodesta 2013 alkuvuoteen 2014 mennessä 3,6 %:lla ja 3-5 vuotiaiden määrä noin 1 %:lla kun taas esiopetuksessa olevien lasten määrä laski alkuvuoteen 2014 mennessä lähes 3 %:lla.

15 14 Toimintayksikkö Ryhmien lukumäärä Paikkamäärä Täyttöaste Osaviikko hoito Lapsista esioppilaita toimintakaudella Esioppilaita toimintakaudella Anisten päiväkoti , Asemakadun päiväkoti , Hajalan päiväkoti , Hähkänän päiväkoti , Inkereen päiväkoti , Isohärjänmäen päiväkoti Kaivolan päiväkoti (laajennettu) , , Kalliorinteen päiväkoti , Kiikalan päiväkoti , Kuusjoen päiväkoti , Kärävuoren päiväkoti , Meri-Halikon päiväkoti Metsärinteen päiväkoti , Muurlan päiväkoti , Märynummen päiväkoti , Ollikkalan päiväkoti , Pahkavuoren päiväkoti , Palometsän päiväkoti , Paltan päiväkoti , Perniön Aseman päiväkoti Piritan päiväkoti (laajennettu) Puolukkapuiston päiväkoti , , ,

16 15 Päiväkoti Mesikämmen , Ryhmäpph Merituuli , Ryhmäpph Tähtöset , Päiväkoti Sinilintu (laajennettu) Suomusjärven päiväkoti (laajennettu) , , Särkisalon päiväkoti , Toijan päiväkoti , Torikadun päiväkoti (ympärivuorokautinen) Tupuri-Anjalan päiväkoti Vuorilinna-Pesän päiväkoti , , , Paikkatilanne varhaiskasvatusyksiköissä on yleensä melko stabiili, ellei paikkamäärää lisätä fyysisiä tiloja suurentamalla tai palkkaamalla lisää kasvatusvastuullisia ryhmiin. Täyttöasteeseen vaikuttaa osaviikkohoidossa olevien lasten määrä yksikössä. Päivähoidossa olevien lasten määrän vaihtelu päiväkodeissa vuodesta 2013 vuoden vaihteeseen 2014 Toimintayksiköt lapsi lkm lapsi lkm lapsi lkm lapsi lkm lapsi lkm / Anisten päiväkoti Asemakadun päiväkoti Hajalan päiväkoti Hähkänän päiväkoti Inkereen päiväkoti Isohärjänmäen päiväkoti Kaivolan päiväkoti Kalliorinteen päiväkoti Kiikalan päiväkoti Kuusjoen päiväkoti Kärävuoren päiväkoti Meri-Halikon päiväkoti Metsärinteen päiväkoti

17 16 Muurlan päiväkoti Märynummen päiväkoti Ollikkalan päiväkoti Pahkavuoren päiväkoti Palometsän päiväkoti Paltan päiväkoti Perniön aseman päiväkoti Piritan päiväkoti Puolukkapuiston päiväkoti Päiväkoti Mesikämmen Päiväkoti Sinilintu Ryhmäpph Merituuli Ryhmäpph Tähtöset Suomusjärven päiväkoti Särkisalon päiväkoti Toijan päiväkoti Torikadun päiväkoti Tupuri - Anjalan päiväkoti Vuorilinna-Pesän päiväkoti Lasten lukumäärä yksiköissä muuttuu vuosittain tai jopa useammin riippuen lasten iästä, lapsen tuen tarpeesta sekä maahanmuuttajalasten määristä. Vuoropäiväkodeissa lasten määrä vaihtelee myös suuresti, sillä varsinkin ympärivuorokautisessa varhaiskasvatusyksikössä kun lapset ovat hoidossa hyvin eri aikaan, lapsia on enemmän kuin mitä on määritelty paikkamäärä. Ryhmäperhepäiväkodissa ei kuitenkaan voi olla enempää kuin 12 lasta ja perhepäivähoidossa 4 lasta. Päiväkoti Mesikämmen laajennus toteutettiin vuonna 2012 ja Ollikkalan päiväkoti sai lisää tiloja vuonna 2013 Ollikkalan koulun kunnostuksen yhteydessä. Päivähoidon piirissä olevat lapset 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 4/

18 17 6. Varhaiskasvatus Salossa 6.1 Kunnallinen varhaiskasvatus Perhepäivähoitajia Maaliskuu 2012/3 2013/3 2014/3 2014/4 Palvelussuhteet Perhepäivähoitajia töissä Lapsia hoitajalla hoidossa keskimäärin 3,72 3,73 3,97 3,98 Perhepäivähoitajien palvelussuhteiden määrä on vähentynyt eläkkeelle jäämisen seurauksena. Reunaalueilla perhepäivähoidon järjestäminen on ollut erityisen haasteellista. Toisaalta työssä oleville perhepäivähoitajille ei ole kaikille riittänyt lapsia, joten osa heistä toimii hoitoapulaisena päiväkodeissa. Toisaalta on alueita, joihin ei ole saatu riittävästi perhepäivähoitajia. Perhepäivähoidossa olevien lasten ja perhepäivähoitajien määrä alueittain Päivähoitoalue Lasten määrä Perhepäivähoitajia Helsingintie Kiskontie Perniöntie Somerontie Turuntie Yhteensä

19 Päiväkotien tilajako Päiväkoti Sijainti Neliömäärä Anisten päiväkoti Mustamäenkadun kiinteistö 1035 m 2 ja Koulukadun kiinteistö (1 ryhmä) 121 m 2 Asemakadun päiväkoti 983 m 2 Hajalan päiväkoti Hajalan koulun kiinteistö Hähkänän päiväkoti 784 m 2 Inkereen päiväkoti + terv.talo 1020 m 2 Isohärjämäen päiväkoti 1035 m 2 Kaivolan päiväkoti Liipolantie (päätalo, 2 ryhmää)) 310 m 2 ja Turrintie (1 ryhmä) Kalliorinteen päiväkoti 231 m 2 Kiikalan päiväkoti 504 m 2 Kuusjoen päiväkoti 729 m 2 Kärävuoren päiväkoti 910 m 2 Meri-Halikon päiväkoti Samassa kiinteistössä ryhmäpph 623 m 2 Metsärinteen päiväkoti 866 m 2 Muurlan päiväkoti Takapellontie (2 ryhmää) ja Uotilantie (2 ryhmää) 465 m 2 Märynummen päiväkoti Välskärintie (päätalo) ja Ampujantie 455 m 2 (1 ryhmä) Ollikkalan päiväkoti Koulu ja päiväkoti yhdessä 1021 m 2 Pahkavuoren päiväkoti 1055 m 2 Palometsän päiväkoti 1121 m 2 Paltan päiväkoti Vuokratila (2 ryhmää) Perniön aseman päiväkoti (2 ryhmää) 365 m 2 Piritan päiväkoti Hämeentie, 659,4 m 2 Asemakatu (2 ryhmää) 193,8 m 2 Puolukkapuiston päiväkoti 571 m 2 Päiväkoti Mesikämmen Helsingintie 57:n rakennukset esiopetusryhmän tilat keskustan koululla 1905,5 m 2 Päiväkoti Sinilintu 649 m 2 Ryhmäpph Tähtöset Perniön lukion tiloissa Suomusjärven päiväkoti 711 m 2 Särkisalon päiväkoti 283 m 2 Toijan päiväkoti 342 m 2 Esikouluryhmä Toijan koulun tiloissa

20 19 Tupuri-Anjalan päiväkoti Tammenrinne ja Taimistonkatu 2637 m 2 Tupurin päiväkodin tiloissa avoimen päiväkodin toimintaa Vuorilinna-Pesän päiväkoti Lampolantie, Vuorilinnantie 329m 2 + xxx Avoin päiväkoti Annankatu 100 m 2 Päivähoidon ja perusopetuksen ja lukioiden rakennusten ylläpito- ja pääomakustannukset; toteutuma v. 2012, 2013 ja kustannusarvio v Varhaiskasvatus TP 2012 TP 2013 TA 2014 toimitilavuokrat sis. ulkoiset sis. poistot ylläpitokustannukset Yksityinen päivähoito Yksityistä päivähoitoa Salossa tarjoavat Montessori päiväkoti Aurinkoleijona ja yksityiset perhepäivähoitajat. Montessori päiväkoti Aurinkoleijona tarjoaa montessori -painotteista kokopäivähoitoa 3-7 vuotiaille lapsille Halikossa ja Salon keskustassa. Halikon yksikkö on 21-paikkainen ja Salon keskustan yksikkö 42- paikkainen. Yksityisen päiväkodin valvonnasta kunnassa on vastannut Asemakadun varhaiskasvatusyksikön johtaja. Montessori-päiväkoti on toivonut yhteistyötä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten päivähoidossa esimerkiksi konsultoivan erityislastentarhanopettaja-palvelun tarjoamisella. Salossa ei kuitenkaan ole resurssia tarjota palvelua yksityiselle päivähoidolle tällä hetkellä, joten harkintaan tulee ottaa maksukertoimen käyttöönotto yksityisen hoidon tuessa (esim. 1,5 kertainen maksu), jotta yksityisen päivähoidon on mahdollisuus hankkia erityispalveluita ostopalveluna tuen tarpeessa oleville lapsille. Yhteistyön tiivistäminen kunnallisen ja yksityisen palvelun välillä on suunnitelmissa. Yksityisiä perhepäivähoitajia kaupungissa on tällä hetkellä 19. Yksityisen perhepäivähoidon valvonta on kuulunut Sinilinnun varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot