Kato mitä aarteita mä löysin!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kato mitä aarteita mä löysin!"

Transkriptio

1 Kato mitä aarteita mä löysin! Luontokokemusten tallennus ja jakaminen lasten, ohjaajien ja vanhempien välillä Life-based Service Design Ontologia Mari Myllylä & Outi Ugas Jyväskylän yliopisto 2013

2 Sisällysluettelo Johdanto Elämänmuodon analyysi Ongelmakentän kuvailu Valitun elämänmuodon kuvailu Suunnitteluhaaste Sääntöjä seuraavien toimintojen järjestelmät Tyypilliset toimijat Tyypillinen toimintaympäristö Suunnittelun teema ja käyttötarkoitus Konseptisuunnittelu ja käyttäjävaatimukset Teknologian rooli valitussa elämänmuodossa Brainstorming: vaihtoehtoiset ratkaisut Ratkaisumallien jatkokehittely Käyttöliittymän luonnostelua Käytettävyysarviointi Tekninen ratkaisu FIT FOR LIFE ANALYYSI Elämänmuodon paraneminen Fit for Life arviointi Eettisiä kysymyksiä INNOVAATIOMUOTOILU Käyttökulttuurin luominen Tarvittava infrastruktuuri Ratkaisun markkinointi Palvelun ylläpitosuunnitelma Miltä palvelun elinkaari näyttää?

3 Johdanto Elämälähtöisessä suunnittelussa ideat tuotteelle tai palvelulle johdetaan elämän tarkastelusta. Sen peruslähtökohtana on elämänmuodon käsite (form of life, FoL), jolla tarkoitetaan mitä tahansa säännönmukaista toimintaa, jota ihmiset toteuttavat elämässään. Elämänmuoto tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan tavan tarkastella elämää erilaisissa tilanteissa ja ymmärtää ihmisten toimintaa tietyssä kontekstissa. (Leikas 2009). Projektimme lähti liikkeelle kiinnostuksesta siihen, miten paikkatietoaineistoa hyödynnetään ja voidaan hyödyntää lasten toiminnassa. Perehtyessämme tarkemmin aiheeseen päätimme tarkastella esikouluikäisiä lapsia erilaisissa toimintaympäristöissä erityisesti sitä, kuinka lasten luontokokemusten jakamista lasten ja aikuisten välillä voitaisiin tukea. Teknologian käyttö yleistyy jatkuvasti perusopetuksessa, ja mobiiliteknologia tulee mukaan lasten kasvatukseen jossain muodossa. Samanaikaisesti teknologisten laitteiden käytön yleistymisen kanssa yhä useammat lapset vieraantuvat luonnosta ja ympäristöstään. Luontokokemukset ovat kuitenkin merkittäviä tekijöitä lapsen fyysiselle, motoriselle ja psyykkiselle kehitykselle. Lasten tulee saada mahdollisuus vuorovaikutukseen ympäristönsä, vertaistensa ja perheidensä kanssa ja mahdollisuus täyttää psykologiset ja emotionaaliset tarpeensa. Teknologian tulisi kaikessa edistyksellisyydessään ja monimuotoisuudessaan tukea ihmisen perustarpeita ja elämän laadun parantamista, ei pyrkiä korvaamaan niitä. Henkilökohtainen oppimistavoitteemme oli nimenomaan elämälähtöisen suunnittelumenetelmän sisäistäminen. Aloitimme työn perehtymällä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen koskien lasten luontokokemuksia ja teknologian käyttöä sekä lasten ja heidän läheistensä toimintaan liittyviin teorioihin. Psykologisista teorioista poimimme Manfred MaxNeefin teorian ihmisen perustarpeista (1992, Fundamental Human Needs), Urie Bronfenbrennerin teorian proksimaalisista prosesseista sekä ihmisen generatiivisuuden käsitteen. Psykologisten teorioiden lisäksi kartoitimme olemassaolevia palveluita ja sovelluksia sekä myös haasteita ja toiveita, jotka liittyivät mm. luontokasvatukseen, paikkatietoaineiston käyttöön ja mobiileihin laitteisiin. Teknologiaan liittyvistä käsitteistä tarkastelimme erityisesti paikkatietoaineistoja hyödyntäviä palveluita (Geographical Information Services, GIS), lisättyä todellisuutta (Augmented Reality, AR), ja avointa dataa. Aiheen valinnan ja taustakartoituksen jälkeen lähdimme keräämään tietoa asiasta erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Havainnoimme esikouluikäisiä lapsia metsäretkellä, teimme verkkokyselyn näiden vanhemmille retken jälkeen ja haastattelimme opettajia retken aikana ja sen jälkeen. Lämmin kiitos Tammisalon päiväkodille yhteistyöstä! Havainnoinnin tuloksista loimme ensin lasten luontoretken tapahtumista johdetun kokemuspolun. Tämä auttoi meitä tarkentamaan elämänmuodon (Form of Lifes, FoLs), johon työssämme keskityimme. Metsäretkellä tehdyt havainnot ja haastatteluissa esiin tulleet asiat koottiin yhteen taulukkoon, ja koko tietomassa luokiteltiin tapahtumatyyppien mukaan. Havaintojen ja kokemuspolun avulla määrittelimme elämänmuotoon liittyvät sääntöjä seuraavat toiminnot (Rule following Actions) ja jatkoimme suunnittelua elämälähtöisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Mari Myllylä, Outi Ugas LifeBased Service Design ontologia (34)

4 1 Elämänmuodon analyysi Valitsimme tarkastelun kohteeksi esikouluikäisten lasten retket lähiluontoon. Elämänmuodon ja sääntöjä seuraavien toimintojen järjestelmien (RFA, rulefollowing action) kuvailu perustuu helsinkiläisen päiväkotiryhmän metsäretkestä tehtyyn havainnointiin. Havainnoinnin lisäksi teimme ryhmän lasten vanhemmille kyselyn koskien mobiililaitteiden käyttöä, retkestä kertomista sekä vanhempien toiveita kodin ja päiväkodin väliseen yhteydenpitoon liittyen. 1.1 Ongelmakentän kuvailu Lapset retkeilevät päiväkotiryhmien ja koulun kanssa paljon, kaupunkilaislapset usein lähimetsissä. Näiden kokemusten varaan rakentuu paljon erityisesti kaupunkilaislasten luontosuhteesta. Johanna Vilkunan mukaan [kaupunkien] asukkaille tärkeitä ovat ne luonnon merkitykset, jotka konkretisoituvat päivittäisessä elämässä. 1 Lasten päivässä on myös olennaista siirtyminen paikasta toiseen kotoa päiväkotiin/kouluun, täältä iltapäiväkerhoon, ja takaisin kotiin, kenties harrastuksiin sekä se, miten tieto eri tilanteista kulkee esim. koulun ja kodin välillä. Lasten luontosuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen positiiviseen suuntaan on merkittävä haaste tämän päivän ja tulevaisuuden perusopetuksessa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että kaupunkilaislapset pitävät kauppakeskuksia miellyttävämpinä paikkoina kuin luontoympäristöä 2 ja suosivat vapaaajan tekemisistä eniten tietokoneella olemista 3 4. Myös Pia Sjöblomin Åbo Academissa vuonna 2012 tekemän tutkimuksen perusteella suomalaiset nuoret ovat jokseenkin vieraantuneet luonnosta. "Sjöblomin väitös osoittaa, että opetuksessa olisi tärkeää pyrkiä kaiken ikäisten oppilaiden viihtymiseen luonnossa. Lisäksi opetuksessa tulisi korostaa luontoarvoja, mikä puolestaan kannustaisi lapsia ja nuoria läheisempään luontosuhteeseen ja täten voisi ehkäistä luonnosta vieraantumista." 5 Varhaislapsuus on yksilönkehityksessä ajankohtana merkittävä, sillä silloin syntyy pohja yksilön omille arvoille ja asenteille. Positiivisten ympäristöasenteiden luomiseksi olisi ensiarvoista, että lapsi pystyisi omakohtaisesti kokemaan luonnon tärkeäksi ja oman elämänsä kannalta merkittäväksi. 6 Kuva 1: Retkelle mentiin asuinkorttelin keskellä, päiväkodin vieressä olevaan metsään 1 Vilkuna 1997: 178 / Alue ja ympäristö 38:1 (2009), s Kanervo 2007: 11; Stenvall 2009: 48 3 Kyttä et al. 2009: 14 4 Alue ja ympäristö 38:1 (2009), s

5 Kuvien ja kertomusten luominen, tallentaminen ja jakaminen ryhmän kesken sekä lasten ja heidän vanhempiensa välillä voi kehittää mm. sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, lisätä ryhmäytymisen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edesauttaa itseilmaisun kehittymistä. Vuorovaikutus erityisesti lapsen lähiprosesseissa on olennainen osa lapsen kehitystä eteenpäinvievänä tekijänä. Tätä käsitystä tukee mm. Urie Bronfenbrennerin bioekologisen mallin teoria, jossa korostetaan proksimaalisia eli lähiprosesseja, joihin kuuluu sellaisia tekijöitä kuten kokemus, tiedot ja taidot sekä yksilön toiminta esineiden ja symbolien kanssa. Vanhemmille ja isovanhemmille omien muistojen ja kokemusten jakaminen ilmentävät generatiivisuutta. Jakamisen kautta aikuinen voi tuntea vastuuta omasta ympäristöstään ja luonnosta ja tuntee sitoutuvansa huolehtimaan myös tulevista sukupolvista ja heidän mahdollisuuksistaan nauttia luonnosta. Myös aikuiset tarvitsevat tukea tarjotakseen lapsille mahdollisimman hyviä ja monipuolisia kokemuksia ja tietoa luonnosta. Se voi olla haasteellista esimerkiksi silloin, jos vanhemmat tai isovanhemmat kokevat, ettei heillä ole itsellään tarpeeksi tietämystä luonnosta, että he eivät osaa tai tiedä miten hyödyntää lähiympäristön mahdollistamia luontokokemuksia, tai jos heillä ei tunnu olevan sillä hetkellä aikaa tai keinoa lähteä itse lasten kanssa liikkumaan luonnossa jakaakseen omia kokemuksiaan ja tietojaan lastensa kanssa. 1.2 Valitun elämänmuodon kuvailu Tarkastelun kohteenamme ovat noin 56 vuotiaat tarha ja esikouluikäiset lapset, jotka osallistuvat luontoretkille, leikkivät vapaasti luonnossa tai tekevät erilaisia ympäristökasvatukseen liittyviä tehtäviä. Riippumatta kasvuympäristöstä ihmisen kehitykselle ja hyvinvoinnille olisi tärkeää, että lapsesta lähtien pyrittäisiin luomaan jonkinlainen positiivinen yhteys luontoon ja ympäristöön. Erilaisten taitojen ja tietojen lisäksi lapsi oppii näkemään luonnon merkityksen itselleen ja muille ihmisille ja olennoille, sekä itsensä tärkeänä osana ja vaikuttajana omassa ympäristössään. Lähiympäristössä, niin metsä kuin kaupunkiluonnossa, syntyneet arvot ja asenteet ovat tärkeä lähtökohta ihmisen myöhemmälle suhtautumiselle ympäristöään kohtaan. Lapsen asuinpaikka ei välttämättä korreloi luontosuhteen kanssa kaupunkilaislapset saattavat hyvinkin viettää pitkiä aikoja lomista mökillä, tai maalla asuvalle lapselle ei lähiluonto ole kummemmin avautunut kotipihaa enemmän, vanhempien kuljettaessa jälkikasvuaan autolla joka paikkaan. Luonnossa liikkuminen ja toimiminen muuttuu vuodenaikojen mukaan. Lasten ulkoleikkien sisällöt seuraavat vuodenaikojen kiertoa syksyllä leikitään kuralätäköissä ja lehtikasoissa, talvella lumessa ja niin edelleen. Samalla lapset tekevät havaintoja erilaisista luonnonilmiöistä, oppivat liikkumaan ja käyttäytymään erilaisissa olosuhteissa ja hyödyntämään erilaisia luonnosta saatavia materiaaleja leikeissään. Toisaalta lapselle ei ole niin merkityksellistä, onko leikkipaikkana metsä vai kenties lähipuiston nurmikenttä. Nykypäivänä luontokokemus tapahtuu usein ennemminkin urbaanissa kaupunkimaisemassa, jossa luonto tulee nähdä perinteisen metsän tai maalaismaiseman sijaan osana kaupunkimiljöötä, tarkoittaen pienempiä puistikoita, leikkipaikkoja ja sisäpihoja, osana ihmisen rakentamaa ympäristöä. Mari Myllylä, Outi Ugas LifeBased Service Design ontologia (34)

6 Lapsilla on vanhempiinsa nähden myös itsenäisiä luontokokemuksia. Kavereiden kanssa saatetaan seikkailla lähipensaikoissa ja puistoissa, ja päiväkotiryhmän kanssa tehdään retkiä lähelle ja kauemmaskin. Lapset myös liikkuvat ulkona eri vuorokaudenaikoina (oletamme, että vanhemmilla luonnossa liikkuminen painottuu iltaan ja viikonloppuihin), mikä sekin osaltaan lisää ja muokkaa kokemuksia luontoympäristöstä. Lasten omat, keskenään leikityt leikit saattavat monen vanhemman mielestä vaikuttaa liian raisuilta, mutta niillä voi olla tärkeä merkitys lapsen oppimisen, itsenäisyyden ja esimerkiksi motorisen kehityksen kannalta edellyttäen, että paikat, missä lapset leikkivät, ovat yleisesti ottaen turvallisia ja lasten mielikuvitusta ja liikunnallisuutta stimuloivia ja tukevia. Lasten maailmaan vaikuttaa olennaisesti lasten lähellä olevat aikuiset omat vanhemmat, isovanhemmat sekä tarhan, hoitopaikan tai koulun ohjaajat ja opettajat. Heillä on merkittävä vaikutus siihen, millaisia kokemuksia lapset saavat luonnosta, ja millaiseksi lasten arvomaailmat muokkautuvat. Esimerkiksi tarharyhmän ohjaaja voi leikkien ohessa tehdä luontokasvatusta kertomalla erilaisiin luonnon ilmiöihin liittyvistä asioista, keksimällä luontoaiheisia ryhmäleikkejä, kannustamalla tutkimaan luontoa, tukemalla ja tallentamalla lasten tekemiä omia luontohavaintoja ja käyttämällä lasten omia kokemuksia ja havaintoja muun opetuksen ja ympäristökasvatuksen pohjana. Osana tutkimustamme kävimme havainnoimassa esikoululasten luontoretkeä lähimetsään. Analysoimme tämän retken vaiheet ja tapahtumat, joista loimme kuvauksen toisiansa seuraavista toiminnoista kyseisessä elämänmuodossa. Tämä kuvaus voidaan esittää myös oheisena kokemuspolkuna. Kuva 2: Esikoululasten luontoretki lähimetsään kokemuspolku 6

7 Esikoululaisten luontoretki lähimetsään -kokemuspolku 1. Jakaantuminen ryhmiin, alustava tehtävien jako, siirtyminen metsään Lapset jakaantuvat ryhmiin koulun pihalla Opettajat antavat alustavat ohjeet, kuinka metsässä toimitaan ja mitkä ovat eri toimintapisteiden omat tehtävät 2. Tapahtumat metsässä Kokoontuminen metsässä Kaikki ryhmät kokoontuvat yhteen metsässä. Jokaisen ryhmän omat tehtävät sovitaan. Jokaisen ryhmän sijainnit sovitaan Sovitaan aikataulu Ryhmät siirtyvät kukin omaan pisteeseensä. Ryhmätöiden teko, ohjattu leikki Omalle pisteelle saavuttua opettaja ohjeistaa lapset tekemään tehtäviä. Lapset keräävät materiaalia luonnosta esimerkiksi luodakseen ympäristötaideteoksen, rakentaakseen urheiluradan tai rakentaakseen temppuradan. Aikuinen ohjaa lapsia ja antaa vinkkejä, mitä materiaaleja kannattaa käyttää, kuinka rakentaa erilaisiin maastoihin ja maaperään jne. Opettaja uudelleenryhmittää lapsia tarpeen mukaan. Lapset ja opettajat keskustelevat ryhmätöistään, ja lapset kertovat innokkaasti töistänsä opettajille. Sovitun ajan kuluttua yksi opettajista tarkistaa ajan rannekellosta. Sen jälkeen hän ilmoittaa muille opettajille huutamalla kellonajan, mutta tarvitaan lisäaikaa. Sovitaan tästä. Yhdelle ryhmälle keksitään lisätehtäviä. Evästauko Ryhmät kokoontuvat yhteen pisteeseen, jossa he kokoontuivat alunperin saavuttuaan metsään. Ryhmät pitävät evästauon. Samalla aikaan eväitä syödessään opettajat ja lapset keskustelevat tehtävistään sekä yleensä mitä kaikkea metsässä voi tehdä. Tauon jälkeen vapaata leikkiä sovitulla alueella. Ryhmät siirtyvät kukin oman ohjaajansa johdolla lähimetsään sovittuun tapaamispaikkaan. Ryhmätöiden läpikäynti Ensin oman ryhmän kesken. Yksi kerrallaan kertoo, muut kuuntelevat. Sovitun ajan kuluttua kaikki ryhmät kokoontuvat yhteen ja käyvät kunkin ryhmän työt läpi. Ryhmän opettaja pyytää oman ryhmänsä lapsia selittämään ryhmänsä työt muille ryhmille. Lapset myös demonstroivat mitä tehdään urheiluradalla ja temppuradalla, ja muiden ryhmien lapset kokeilevat näitä ratoja. Vapaa leikki Lapset pelaavat vapaasti omia leikkejään. Lapset organisoituvat itsenäisesti. Tytöt keksivät oman satuhevosleikkinsä, ja pojat keksivät oman rakenteluleikkinsä. Loppua kohden suurin osa pojista on urheiluradalla ja suurin osa tytöistä hevosradalla. Suurin osa opettajista on poikien kanssa urheiluradalla. Lapset rakentelevat erilaisia rakennelmia käyttäen luonnosta löytämiään materiaaleja. He hyödyntävät myös luonnon omia muodostelmia, esim. puunrunkoja, kuoppia ja monttuja, kallionkiviä jne. Yksi lapsista jatkaa ryhmätyössä aloittamaansa rakennelmaa ja keskustelee siitä opettajan kanssa. 3. Ryhmien kokoontuminen ja poistuminen metsästä Opettajat sopivat että on aika lähteä metsästä takaisin koululle. Opettaja puhaltaa pilliin äänimerkiksi siitä, että lasten täytyy kokoontua opettajien luo yhdeksi isoksi ryhmäksi. Osa lapsista puuttuu, sekä yksi opettajista puuttuu. Muu ryhmä odottaa, jotta puuttuvat henkilöt tulevat paikalle. Lapsiryhmä ja näiden perään lähtenyt opettaja tulevat paikalle, ja selviää, että osa lapsista oli lähtenyt omin päin takaisin koululle, mikä oli vastoin sovittuja sääntöjä. Ryhmä keskustelee yhdessä siitä, miksi tämä oli väärin tehty, käydään läpi mahdollisia seurauksia (mutta ei pelotellen). Omille teilleen lähteneitä lapsia puhutellaan rauhallisesti etunimellä. Viesti näyttää menevän perille. Keskustelun päätyttyä ja kun asia on käsitelty, ryhmät palaavat kukin oman opettajansa johdolla takaisin koululle. Mari Myllylä, Outi Ugas LifeBased Service Design ontologia (34)

8 1.3 Suunnitteluhaaste Miten tiedon kulkua, kokemusten ja muistojen jakoa ja elämyksellistä oppimista voi laajentaa yli sukupolvien, lapsista vanhempiin, isovanhemmista lapsiin ja muiden vertais ja sidosryhmien välillä? Miten eri paikkoihin liittyvät muistot voisi tallentaa itse paikkaan, siten että esimerkiksi uudet majanrakentajasukupolvet voivat löytää ne? Toisinaan näiden asioiden toteutus saattaa olla syystä tai toisesta käytännössä haasteellista. Ryhmiä täytyy valvoa, tietämys eri kohteista ja niiden luontoarvoista saattaa olla puutteellista, eikä aikaa tai resursseja ole tarpeeksi paneutua asioihin ennakkoon kovinkaan laajalti. Lasten spontaaneja henkilökohtaisia kokemuksia ja opittuja asioita ei juurikaan tallenneta mitenkään, vaikka halua voisikin olla, sillä käytännössä se voi olla liian hankalaa ja monimutkaista sekä ajallisesti, välineellisesti että sen suhteen, miten tallennettuun tietoon voisi palata jälkeenpäin ja miten sitä voisi parhaiten hyödyntää myöhemminkin ja laajemmin, niin ajallisesti kuin käyttäjien suhteen. Näihin tilanteisiin liittyviä asioita on yleensä suunniteltu osana varhaiskasvatusta, pedagogiselta kannalta. Opettajilla tai ohjaajille ei kuitenkaan useinkaan ole käytettävyys ja teknologiaosaamista, vaikka tilanteisiin sopivia sovelluksia onkin kehitetty ja kehitetään jatkuvasti lisää. Toisaalta paikkatietoaineistoa hyödyntävien sovellusten kehittäjillä saattaa olla niukasti pedagogista osaamista, vaikka aineiston käyttöä opetuksessa voitaisiin hyödyntää paljon monipuolisemmin. Projektin alussa hahmottelimme suunnitteluhaasteen kahden yleistyvän trendin leikkauskohtaan: Informaatioteknologia on tulossa myös varhaiskasvatukseen, muodossa tai toisessa, ja toisaalta lasten luonto ja ympäristökasvatukseen kiinnitetään entistä runsaammin huomiota mm. ympäristökasvatuksen opetussuunnitelman käynnissä olevan uudistuksen johdosta. Näiden poikkileikkauskentästä löytyy paljon kiinnostavia sovellusmahdollisuuksia sekä ratkaisuja, joilla voidaan paitsi tukea ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutumista, myös teknologian järkevää ja vastuullista käyttöä. Erillisinä teknologisina ratkaisuja tuolla alueella meillä oli jo alussa mielessä paikkatietoratkaisut sekä lisätyn todellisuuden käsite, augmented reality. Lasten luontokasvatus osana varhaiskasvatusta Paikkatieto Lisätty todellisuus Kokemukset, muistot Jakaminen, kertomukset Informaatio- teknologia kouluissa ja varhaiskasvatuksessa Kuva 3: Suunnitteluhaaste: Luontokasvatuksen ja IT:n yhdistäminen varhaiskasvatuksessa 8

9 1.4 Sääntöjä seuraavien toimintojen järjestelmät VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja tukevat osaltaan vasun toteutumista. Varpaat vauhtiin! -kampanjassa on huomioitu monipuolisesti suositusten eri osa-alueet. Laatu Määrä Yhteistyö Sääntöjä seuraavien toimintojen järjestelmät (RuleFollowing Actions, RFA) on määritelty käyttäjähavainnoinnin perusteella. Havainnointi toteutettiin Tammisalon päiväkodin esikoululaisten ja viisivuotiaiden ryhmän metsäretkellä. Retki oli osa päiväkodin Varpaat vauhtiin teemaviikkoa, jossa tänä vuonna aiheena oli ulkoliikunta. Ryhmässä oli 24 lasta ja kolme aikuista (2 lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja). Ensimmäisen tunnin aikana lapset tekivät ohjattuja tehtäviä kolmessa pienryhmässä (1 aikuinen/ryhmä), tämän jälkeen pidettiin evästauko ja metsässä oleskelua jatkettiin vielä lähes tunnin verran. Havainnoinnin yhteydessä haastattelimme ryhmän aikuisia mahdollisuuksien mukaan, sekä havainnoinnin jälkeen sekä samalla viikolla järjestettyjen pihatalkoiden yhteydessä myös päiväkodin johtajaa. Suunnittelu Ympäristö Välineet Havainnot ja haastatteluaineisto koottiin yhteen taulukkoon ensin aikajärjestyksessä. Yhteen sarakkeeseen kirjattiin havainnon yhteydessä syntyneet konseptiideat ja kehitysehdotukset. Emme keskustelleet näistä metsässä tarkemmin (tosin muutama ideoista syntyi keskustelussa aikuisten kanssa), jotta ideointi ei olisi liikaa ohjannut havaintojen tekemistä. Havaintoja ja kommentteja ryhmiteltiin ensin tarkemmin aikajärjestyksessä (ks. kokemuspolku). Tämän jälkeen yhdistimme samankaltaiset tapahtumat (esim. alkujärjestäytyminen, järjestäytyminen tehtävärasteille, järjestäytyminen päiväkotiin paluuta varten) yhteen sääntöjä seuraavien toimintojen järjestelmien tunnistamiseksi. Nuori Suomi ry, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö ovat yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa tehneet Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Suositukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa stm.fi kohdassa julkaisut 2005:17. 4 Varpaat vauhtiin! Ohjaajan opas Seuraavat sääntöjä seuraavien toimintojen järjestelmät tunnistettiin: Kuva 4: Esimerkki Varpaat vauhtiin teemaviikon opetusaineistosta (Ohjaajan opas, s. 4) A) Lapset ryhmässä: 1. Organisoituminen, ryhmän koordinointi 2. Ohjeistus 3. Ohjattu leikki 4. Siirtyminen 5. Palaute 6. Poikkeustilanne Tilanteille yhteistä: Säännöt ja ohjaus (myös yksityiskohdissa); Organisointi, sopimukset, aikataulutus ja ajoitus; Viestintä ja vuorovaikutus aikuisten välillä; Toiminnan säännönmukaisuus (kirjaimellisesti rulefollowing ) B) Lapsi ilman kiinteää ryhmää: 7. Vapaa leikki 8. Evästauko 9. Kokemusten jako Tilanteille yhteistä: Periaatteet sääntöjen tilalla (lapset tietävät luonnostaan, mitä saa ja ei saa tehdä, esim. leikkialueen rajat); Kulttuuri ja tavat; Oma aktiivisuus ja aloitteellisuus, mielikuvitus; toiminta ja toteutus vaihtelee yksilöstä riippuen; Kahdenvälinen viestintä (lapsi lapsi, lapsi aikuinen), yksilöllisyys. Mari Myllylä, Outi Ugas LifeBased Service Design ontologia (34)

10 Lapset metsässä sääntöjä seuraavat toiminnot Järjestäytyminen Ulkoleikki: Lapset kokoontuvat ohjaajan pyynnöstä leikkialueelle. Ohjaaja jakaa lapset kahteen ryhmään, kertoo leikin säännöt, jakaa leikkivälineet ja antaa luvan aloittaa leikin. Lapset leikkivät n. 20 min. Ohjaaja valvoo leikkiä. Kokoontuminen, tehtävänanto ja ryhmiin jako : Lapset ja aikuiset kokoontuvat yhteiseen kokoontumispaikkaan, lapset istuvat penkille riviin, ohjaajat seisovat. Lapset ottavat luvun kolmeen, jonka perusteella lapset jakautuvat kolmeen ryhmään. Ryhmien kokoontuminen metsässä, ryhmien sijaintien ja aikataulun sopiminen: Kaikki koolla. Sovitaan temppuratojen sijainti. Sovitaan aikataulu "Anne, kuin pitkä aika?" "Ainakin vartti. Sovitaan varttia vaille, kokeillaan " eli 20 minuuttia. Yksi ohjaaja vetää tilanteen. Ryhmät hakeutuvat omiin puuhiinsa oman ohjaajansa perässä. Ryhmien kokoontuminen metsäretken lopuksi: ohjaaja puhaltaa pilliin, joka on merkki lapsille että pitää kokoontua. Lapset kokoontuvat äänimerkin kuultuaan oman ryhmänohjaajansa luokse. Ohjeistus Ennen metsään siirtymistä ohjaajat kertovat lapsille tulevan retken ohjelman: on kolme puuhapistettä, eli taiderasti ja kaksi temppurataa.ohjaaja antaa lapsille tehtävän: kiinnitä 2 asiaan huomiota metsässä. Metsässä ryhmän omalla pisteellä jokainen ryhmä pitää oman palaverinsa, jossa tehdään temppuradan tehtävänanto ja annetaan tarkemmat toimintaohjeet. Ohjaaja kertoo aluksi lapsille sallitun toimintaalueen: näköetäisyys, tietyt maamerkit (jotka ovat neuvoteltavissa riippuen luontokohteesta). Ohjaaja pystyy hahmottamaan noin kahdeksan lasta silmämääräisesti, laskematta, mutta jos on enemmän lapsia, heitä täytyy laskea. Haastavammissa paikoissa kuten uimarannalla missä iso lapsiryhmä (noin parikymmentä) ohjaajat laskevat lapsia käytännössä koko ajan. Tällöin myös yksi aikuinen on koko ajan vedessä lasten ja syvän veden välissä. Siirtyminen Lasten siirtyminen omiin ryhmiinsä ja siirtyminen metsään: oman numeron ryhmäläiset siirtyvät oman ohjaajansa luokse. Lähdetään ohjaajien ohjaamina pienryhmissä metsään. Lapset ovat menneet Kuva 5: Sääntöjä seuraavat toiminnot Lapset metsässä vastaavanlaisissa pienryhmissä yhdessä samaan paikkaan ennenkin, joten toiminta on tuttua. Yksi lapsista olikin mennyt vessaan ja jäi ryhmästä jälkeen, mitä vetäjä ei huomannut. Pihalla ollut toinen pk- opettaja kertoo tarinan siitä, kun oli ollut lasten kanssa bussissa ja yksi tyttö oli mennyt piiloon ja unohtunut bussiin. Käydään nopea keskustelu koossa pysymisen tärkeydestä. "Oisko ollu hauska jos äiti tai iskä katoaisi kauppaan..." Lähtö metsästä ja paluu takaisin tarhalle: kaikki palaavat jonossa takaisin päiväkodille oman ryhmänsä ohjaajan perässä. Päiväkodin pihalta mennään sisälle viiden lapsen ryhmissä (pieni eteinen). Ohjattu leikki / toiminta Pienryhmien tehtävien teko: yhteinen tekeminen pitää pienryhmän koolla. Lapset keräilevät luonnonmateriaaleja, aikuinen ohjailee työn etenemistä. Ruutuhyppelyä, lapsilla kepit kädessä joilla piirtävät ratoja. Pituushyppyä. Yksi testaa, muut seuraa. Testataan rata, toimiiko? Aikuisia kutsutaan etunimillä. Aikuisen vilkuilu kännykkään katkaisee luonnollisen flown lasten kanssa. Lapsilla on ryhmissä selkeät roolit, jotka lapset ottavat itse. Tyttöjen ryhmä alkaa tekemään omaa rakennelmaa nopeasti yhdessä, pojat enemmän kokeilee asioita yksin. Ohjaaja ohjaa yksin toimivia poikia 10

11 juttelemaan tytöille tyttöjen ryhmässä. yksinäinen poika käväisee tyttöjen luona, vilkaisee mitä poikien ryhmä tekee ja jatkaa sitten itsekseen. Ohjaaja ohjaa tytöt pois tyttöjen alkuperäisestä paikasta; puuta ei voi saada kiinni kallioon, se pitää kiinnittää pehmeään maahan. Tytöt tekevät hevosradan ryhmätyönä. Aikataulun tarkistaminen: aikuinen tarkistaa rannekellosta ajan. Ohjaaja taiderastilta huutaa toiselle ohjaajalle: "vaihdetaanko?" Pituushyppyryhmällä työ on vielä kesken, otetaan 5 min lisäaikaa. Ylimenevän ajan käyttö: taiderastin ryhmä pitkittää tekemistä, keskustellaan, mitä kaikkea löytyi: kaarnaa, oksia, käpyjä (millaisia käpyjä?), sulkia, risuja. Toisella rastilla lapset alkavat pikkuhiljaa hajaantua omista ryhmistään eivätkä enää jaksa keskittyä radan rakentamiseen yhdessä. Lapset ja ohjaaja keskustelevat lisää yhdessä ryhmätöistä. Lapset kuvailevat omia töitään. Luontoaiheisten tehtävien tekeminen: Ohjaaja kertoo, että usein heillä on tehtäviä joissa tarvitaan esim. eläinten tai kasvien tunnistusta, tällöin ohjaaja haluaa saada välittömästi tietoa asiasta joten hän yleensä googlaa em. kuvan omalla kännykällään. Vapaa leikki / toiminta Vapaata leikkiä: Lapset leikkivät itsekeksimiä leikkejään. Lapset ryhmittyvät itseohjautuvasti. Hevosrata on mieleinen ja suosittu (erityisesti tytöille). Mielikuvitusleikki joka jää mieleen. Retken loppuvaiheessa eniten poikia on liikuntaradalla, myös ohjaajat ovat siellä, tytöt leikkivät edelleen hevosleikkiä. Tytöt kehittäneet oman leikin taikahevoset tallista. Pojilla (2 poikaa) oma rakennusleikki. Rakentelu: Lapset rakentavat erilaisia pieniä rakennelmia luonnosta löytyvien kappaleiden avulla ja käyttäen olemassaolevia luontokohteita (puunrunkoja, kuoppia jne.). Lapset rakentelevat yleensä aina jotain kun ovat metsässä. Yksi lapsista jää jatkamaan temppurataa ja juttelemaan siitä ohjaajan kanssa. Evästauko Kokoontuminen, evästauko: Evästauko. Ryhmät kokoontuvat samaan paikkaan, mistä retki aloitettiin, ohjaaja jakaa eväät kaikille lapsille. Aikuisilla on tilaisuus jutella lasten kanssa pienemmissä ryhmissä, esim. Metsässä ei kannata kävellä käsikkäin, kaatuu helposti. Lasten syötyä eväät he saavat jatkaa leikkiään omatoimisesti. Palaute Valmiiden tehtävärastien läpikäynti pienryhmän kesken: Kun aika on kulunut umpeen, lapset ja ohjaaja käyvät läpi temppuradan ja ohjaaja pyytää tiettyjä lapsia selittämään mitä kohteet ovat ja mitä niissä pitää tehdä. Ohjaaja pyytää lapsia kuvailemaan työtänsä. Lapset kuvailevat toteuttamansa ryhmätyöt. Ohjaaja kommentoi tehtäviä. Lapset tekevät ryhmätyötä fyysistä voimaa tarvittavassa ongelmassa. Valmiiden tehtävärastien läpikäynti kaikkien ryhmien kanssa yhdessä: Ryhmät kokoontuvat. Taiderastin ohjaaja kertoo, mitä kaikkea metsästä löytyi taiderastille. Taideryhmän ohjaaja kommentoi: täällä oli paljon mielenkiintoisempaa kuin toisessa paikassa. Taideryhmä esittelee teoksen. Kierretään kaikkien rastit. Katsotaan läpi toteutukset, lapset seuraavat tarkasti ja hiljaa. Lapset kuvailevat tekemiään töitä ja esittävät, miten erilaisia luonnosta löytyneitä kappaleita voi käyttää leikkivälineenä. Lapset esittävät mielikuvitusleikkiään. Ohjaaja kertoo lapsille, että samaan tapaan he voi rakentaa oman metsäparkourin. Poikkeustilanne Kadonneen lapsiryhmän noutaminen takaisin ryhmään: Ohjaajat ei tiedä mihin yksi ohjaaja on mennyt; arvailevat, onko yksi ohjaaja etsimässä muita lapsia. Ohjaaja muistelee aamulla kerrottua tarinaa joka liittyy piiloon menneeseen tyttöön, kertoo sen varoittavana esimerkkinä. Kadonnut ohjaaja tulee takaisin aiemmin poistuneen lapsiryhmän kanssa, hän on käynyt noutamassa lapset, jotka olivat menneet itse jo tarhan portille vaikka sovittu, että mennään ryhmässä. Selviää, että osa lapsista on lähtenyt omana pienenä ryhmänään takaisin tarhalle. Yhdeksän tuli takaisin, näiden kanssa käytiin tilanne läpi rauhassa, jokainen mainittiin erikseen. Säännöt kerrataan yhdessä ja muistutetaan lapsia, ettei saa lähteä yksin vaan aina ryhmän kanssa. Asiasta kertominen kotona Lapset pystyvät hyödyntämään tallennettua tietoa kertoessaan kotona omille vanhemmilleen ja isovanhemmilleen retken tapahtumista. Kokemuksia ja tapahtumia voidaan myös tallentaa niin, että ne ovat vanhempien ja isovanhempien helposti, ajantasaisesti ja yksinkertaisesti saatavilla käyttäen teknisiä päätelaitteita, kuten älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita joko tietyn palvelun kautta (esim. kirjautumista vaativat erikseen asennettavat sovellukset ja oppimisalustat) tai hyödyntämällä olemassa olevia sosiaalisen median sovelluksia (facebook, twitter, pinterest jne.). Myös vanhemmat ja isovanhemmat voivat antaa palautetta ja jakaa omia ajatuksiaan takaisin lapsille ja lasten ohjaajille em. palvelun kautta. Mari Myllylä, Outi Ugas LifeBased Service Design ontologia (34)

12 1.5 Tyypilliset toimijat Elämänmuotoon osallistuvat toimijat on tässä jäsennelty sukupolvittain kolmeen: lapset, vanhemmat ja isovanhemmat. Elämälähtöisen suunnittelun keskipisteessä on lapsi, joten sukupolvien lisäksi mukana on myös muut aikuiset ryhmä. Arkipäivässä isovanhempien roolissa voi olla myös muu kuin varsinainen sukulainen, esim. isosetä tai naapurin mummu. 1. Lapset Ikä: 56 vuotta Taidot: Lapset eivät tyypillisesti osaa lukea, mutta osaavat käyttää joitain yksinkertaisia laitteita. Lapset ovat ketteriä, mukautuvia, oppivat nopeasti. Suurin osa lapsista ei vielä osaa lukea, mutta useimmat ovat tottuneet käyttämään jo jotain helppokäyttöisiä laitteita ja sovelluksia (esim. tietokonepelit, DVDsoitin, matkapuhelin, kamera...). Kulttuuri ja arjen käytännöt: Lapset ovat tottuneet teknologian läsnäoloon, ja saattavat olla vieraantuneita luonnosta. Yleensä kuitenkin he ovat hyvin uteliaita ympäristöään ja vertaisryhmäläisiään kohtaan; suhteet omiin vanhempiin ovat myös hyvin tärkeitä. Muut merkittävät taustatekijät: Lapset voivat asua kaupungissa tai maaseudulla, joten lasten vierailemat ja opiskelemat luontokohteet voivat vaihdella metsäretkistä kaupunkipuistoihin. Myös lasten kiinnostus luontokohteista voi vaihdella yksilöittäin. Lasten ryhmäkoot voivat vaihdella ja ohjaajien määrä voi vaihdella. 2. Vanhemmat Ikä: 3050 vuotta. Taidot: Mahdollisesti iso vaihtelu esim. teknologisten kykyjen ja asenteiden sekä saatavuuden kanssa (esim. Kaikki eivät ole Facebookissa, toisilla taas on vilkas someelämä). Kaikki tottuneet käyttämään ainakin kännykkää ja tietokonetta. Esimerkiksi henkilön tehtävät työelämässä ja teknologian käyttö muuten arjessa työn tai omien harrastusten kautta voi vaikuttaa siihen, millaiset taidot ja suhtautuminen tieto ja viestintäteknologiaan henkilöllä voi olla. Kulttuuri ja arjen käytännöt: Yleisesti ottaen tässä ikäryhmässä moni arjen toiminto edellyyttää itpalveluiden käyttöä (esimerkiksi nettipankit, valtionhallinnon palvelut, työpaikan intranet, lasten koulujen omat ekstranetit jne.). Useimmat ovat käyttäneet jo aktiivisesti tietokonetta, internetiä ja erilaisia sovelluksia, ja näkevät näiden käytön myös merkittäväksi osaksi arkea ja tulevaisuutta. Vanhemmat haluavat jakaa kokemuksia ja tietoa lastensa ja heidän kanssaan toimivien muiden ihmisten (muut lapset, heidän vanhempansa, tarhan ohjaajat) kanssa. 12

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu

Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Mediatiede Kevät 2013 Susanna Laanikari 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ, TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Kielistrategia päiväkotien käyttöön

Kielistrategia päiväkotien käyttöön Kielistrategia päiväkotien käyttöön Svenska kulturfonden käynnisti kesäkuussa 2004 hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kielistrategia ruotsinkielisiä päiväkoteja varten. Tavoitteena oli antaa kielellistä

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista Ulos oppimaan Suomen Luonto- ja ympäristökoulut Hanna Salminen Maija Venäläinen ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista - aineistoluonnos käsikirjaksi BSR-Eagle hanke saa osarahoituksen Euroopan Unionin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot