Eviran tietojärjestelmähankkeiden nykytilanne Eviran strateginen projektisalkku Evirassa suoritettiin alkuvuonna nykyisen strategian tarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eviran tietojärjestelmähankkeiden nykytilanne Eviran strateginen projektisalkku Evirassa suoritettiin alkuvuonna nykyisen strategian tarkastelu"

Transkriptio

1 Eviran tietojärjestelmähankkeiden nykytilanne Eviran strateginen projektisalkku Evirassa suoritettiin alkuvuonna nykyisen strategian tarkastelu Todettiin, että se on toimiva ja sen päivittäminen riittää Osa-alueet, joihin panostetaan tulevat olemaan: osastrategiat hankkeiksi sidosryhmätoiminnan tehostaminen asiakaspalvelun kehittäminen Hankkeista muodostettiin strateginen projektisalkku Hankkeita tarkasteltiin Eviran toimintakokonaisuuksien - Eläinten terveys ja hyvinvointi, Elintarviketurvallisuus, Kasvituotannon edellytykset ja kasvinterveys - näkökulmasta ja hankkeet ryhmiteltiin niiden mukaan Lisäksi hankesalkussa ovat yhteiset hankkeet sekä tietojärjestelmäprojektit

2 Eviran strateginen projektisalkku jatkuu Yhteisiä hankkeita ovat Evira.fi verkkopalvelun uudistaminen, hankinta- ja investointitoiminnan järjestäminen, sähköinen asiointi sekä CAF-hanke Tietojärjestelmähankkeet muodostuvat neljästä kokonaisuudesta strategiset ydintoiminnan tietojärjestelmähankkeet Eläinrekisteri Elmo ja KUTI muut ydintoiminnan tietojärjestelmähankkeet hallinnon tietojärjestelmähankkeet arkkitehtuurihankkeet

3 Strategiset ydintoiminnan tietojärjestelmät Eläinrekisteri Yleisen Eläinrekisterin tavoitteena on luoda yksi yhteinen järjestelmä, johon eläintietojen ilmoittaminen tehdään yhtenäisiä sähköisiä palveluja käyttäen ja jonka tiedot ovat eläintenpitäjien, viranomaisten ja muiden tahojen käytettävissä. Ensimmäinen osa, Lammas-vuohirekisteri (ELLA) on valmis ja tuotannossa.

4 Strategiset ydintoiminnan tietojärjestelmät Eläinrekisteri Sikaeläinten siirtäminen Eläinrekisteriin on määritelty Evirassa vuonna 2009 ja hanke on nyt suunnitteluvaiheessa. Tämän ELSI-projektin suunnittelu aloitettiin ja sen valmistuu keväällä Projekti sisältää sovelluskehityksen, konversion, ulkoisen rajapinnan ja raporttien suunnittelun sekä sovelluksen, konversion (vanhojen tietojen siirron) ja ulkoisen rajapinnan testauksen suunnittelun. Sikarekisterin toteutus on aikataulutettu vuosille Toteutusprojekti on parhaillaan käynnistymässä Eläinrekisterin suunnittelusta vastaa Tike

5 ELRA projektissa (Eläinrekisterin palvelurajapinta) oli tarkoitus tehdä ulkoisia toimijoita varten rajapintapalvelut, joilla tietoja voitaisiin siirtää Eläinrekisteriin toimijoiden järjestelmistä. Ensimmäisenä toteutettiin palvelurajapinta, jonka kautta hävityslaitokset voivat lähettää tapahtumailmoituksia Eläinrekisteriin ja hakea rekisteristä tietoja heille myönnettyjen käyttöoikeuksien puitteissa. Projektissa suunniteltiin myös rajapintapalvelut, joiden perusteella ulkopuolinen ohjelmistotoimittaja voi kehittää sovelluksia, joiden kautta eläintenpitäjät voivat tulevaisuudessa lähettää tapahtumailmoituksia Eläinrekisteriin ja hakea rekisteristä tietoja heille myönnettyjen käyttöoikeuksien puitteissa. Projektissa myös määriteltiin teurastamoiden rajapintapalvelut. Hävityslaitosten rajapintapalveluiden on tarkoitus valmistua kevään aikana. Muiden rajapintapalvelujen toteutus tehdään ELSIn yhteydessä.

6 Elmo: Eviran uusi laboratorion tiedonhallintajärjestelmä ja Eviran tehtäväalueen valvontajärjestelmä Elmo vietti 1-vuotissyntymäpäiviä

7 Eviran uusi laboratoriojärjestelmä tulee palvelemaan kaikkien Eviran eri laboratorioyksiköiden tarpeita ja se korvaa nykyisin käytössä olevat viisi erillistä laboratoriojärjestelmää, joista osa on tekniikaltaan vanhentuneita. Laboratoriojärjestelmien uusimisen myötä on ratkaistava myös valvonnan tietojen käsittely niiden uusittavien järjestelmien osalta, joissa käsitellään sekä laboratorion että valvonnan tietokokonaisuuksia. LIMS-hankkeen rinnalla käynnistettiin Eviran tehtäväalueen yleisen valvontasovelluksen tarvekartoitukseen, suunnitteluun ja toteutukseen tähtäävä YLVA-hanke. Valvonnan järjestelmästä toteutetaan ne osa-alueet, jotka liittyvät korvattavien laboratoriojärjestelmien kokonaisuuteen (siementarkastus, rehu-ja lannoitevalvonta) sekä luomuvalvonnan osuus. Projektin tavoite on myös yhtenäistää prosesseja

8 Tarjouskilpailu järjestettiin LIMS- ja YLVA-hankkeille yhteisesti. Tavoitteena oli löytää toteutusvälineeksi valmisohjelmisto, jolla voitaisiin toteuttaa koko kokonaisuus. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet toteuttaa samalla valmisohjelmistolla käyttöliittymä kunnista kerättyjen elintarviketietojen (KUTI) käsittelyyn. Tarjouskilpailun perusteella valittiin Whitelake SoftwarePoint Oy:n (WSP) Sapphire-valmisohjelmisto Metsäntutkimuslaitos METLA osallistui hankintaan omana hankintayksikkönään ja on tehnyt omalta osaltaan yhtenevän hankintapäätöksen Metla tulee käyttämään samaa järjestelmää kuin Evirakin Elmoa muutetaan Metlan tarpeisiin

9 Elmo-projekti on LIMS/YLVA-hankkeen 3. vaiheen toteutusprojekti. Tässä projektissa toteutetaan Eviran laboratoriojärjestelmä korvaamaan nykyiset EläinLims&ESI, KasviLims, ViljaLims, RelaLims ja VSTL (siemen). Valvonnan järjestelmän osalta projekti rajautuu koskemaan niitä osa-alueita, jotka liittyvät korvattaviin vanhoihin järjestelmiin (RelaLims, VSTL) sekä luomuvalvonnan järjestelmätarpeisiin Myöhemmin selvitetään, mitä muita valvontajärjestelmiä voidaan siirtää Elmoon Yksi yhteinen järjestelmä Tiedot käytettävissä käyttöoikeuksien puitteissa laboratorion ja valvonnan välillä Valmiudet sähköiseen asiointiin Nykyiset laiteliittymät

10 Projektin vaiheet Määrittelyvaihe hyväksyttiin Toteutusvaihe käynnistyi kesällä Toteutusvaiheen aikataulut ja siihen liittyvät maksupostit yms. hyväksyttiin Pilotoinnit alkoivat toimittajan luona vuonna 2009 ja jatkossa ne tehdään Evirassa Liittymärajapintoja tehdään Tiken ylläpidossa oleviin rekistereihin Elmo tulee käyttämään Kuriiria, Astia ja VTO:ta

11 Aikataulu LIMS-Esiselvitys 2007 Kartoitti laboratoriojärjestelmiä ja teki kehittämisehdotuksen Lims-määrittely Yhteisen laboratoriojärjestelmän määrittely YLVA määrittely 2008 Eviran tehtäväalueen valvontakokonaisuuden kartoitus ja määrittely Elmo-määrittely Määrittelyjen tarkennus SoftwarePoint Oy:n kanssa Elmon toteutus Yhteiset osat Siementarkastus, eläintautitutkimukset ja rehu- ja lannoitevalvonta ja laboratoriotoiminnot Luomuvalvonta KUTIn osuudet Elmossa 2010 Vilja- ja kasvilaboratoriotoiminnot Elmo-jatkohankeet Muut valvontajärjestelmät Elmoon

12 Muut ydintoiminnan tietojärjestelmähankkeet Uusi-Elite Kartturi Korvamerkkien tilausjärjestelmä Vesiviljelyrekisteri Alkutuotannon rekisteri Salmonellavalvonta Eläintautiseuranta Valvonnan ekstranet Elva-lomakkeet

13 Uusi-Elite Eläinlääkinnän tietojärjestelmä Elite on elinkaarensa lopussa oleva järjestelmä. Järjestelmän tekninen alusta tulee vanhenemaan muutaman vuoden kuluessa. Järjestelmän toiminnassa on myös ongelmia eikä sen käytettävyys ole hyvä. Eliten kehittämistä selvittämään asetettiin esiselvitysprojekti, joka sai työnsä valmiiksi vuoden 2009 syksyllä. Esiselvitysprojektin tuloksien perusteella tullaan ratkaisemaan, miten Elinten kehittämistä jatketaan. Eliten kehittämiseen liittyen tulee ratkaista useita kysymyksiä esim. käyttäjäkunnan laajentaminen kuntiin ja pois jäävien osien hoitaminen ja sähköisen asioinnin rooli

14 Kartturi Rajoitusvyöhykesovelluksen uudistaminen Kartturi on Mavin, Eviran, Aluehallintovirastojen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ja viljelijöiden käyttämä karttasovellus, joka korvaa nykyisen peltokarttasovelluksen. Sillä voi selailla ja muokata peruslohkojen paikkatietoja sekä muodostaa tarkastuskohteiden ympärille vyöhykkeitä. Eviran osalta sovellukseen tehdään osa, joka korvaa nykyisen Rajoitusvyöhykesovelluksen. Järjestelmän toteutus on käynnissä. Mavi, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kunnat sekä viljelijät ottavat oman osansa sovelluksesta käyttöönsä huhtikuussa ja Evira sekä Aluehallintovirastot kesäkuussa.

15 Valvonnan ekstranet Tarkoitus on luoda valvonnan tarpeita vastaava, vuorovaikutteinen viestintäkanava, joka mahdollistaa Eviran toimialaan liittyvien valvontapalvelujen tuottamisen ja viestimisen nykyistä tehokkaammin. Ekstranetin avulla voidaan mm. yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjeistuksen, lausuntojen ja tulkintojen antamista, vähentää sähköpostien ja erityisesti liitetiedostojen määrää, korvata vaikeasti ylläpidettävät sähköpostituslistat ja helpottaa tiedon jakamista ja etsimistä. Lisäksi viranomaisille tarkoitetun tiedon siirtäminen ekstranettiin selkeyttää Evira.fi -sivustoa, jolloin se palvelee entistä paremmin kuluttajia ja yrittäjiä. Eviran valvonnan viranomaisekstranetin esiselvitysvaiheen tarvekartoitus on tehty vuoden 2009 kehittämishankkeena. Toteutus, joka koostuu määrittelyjen tarkennuksesta, sisällön suunnittelusta, hankinnan kilpailuttamisesta ja toteuttamisesta, on alkanut.

16 Sähköinen asiointi Evirassa tehtiin syksyllä 2009 sähköisen asioinnin strategiaselvitys, joka sisälsi mm. Haasteet nykytilassa Sähköisen asioinnin vision, tavoitetilan ja hyödyt Kartoitti meneillään ja suunnitteilla olevat hankkeet joissa toteutetaan sähköiseen asiointiin liittyviä palveluja Kohderyhmäkohtaiset tavoitteet ja hankkeet Kohderyhmäkohtaiset painopistealueet palveluissa Esitti ratkaisuksi kattohankemallia ja siihen liittyvien kriittisten projektien tarkennusta

17 Nykytilan haasteet

18 Eviran sähköisen asioinnin visio, tavoitetila ja hyödyt

19 Sähköinen asiointi yhdistää ja mahdollistaa Valvonta Tutkimus Yhteistyö Yritykset/ elinkeinonharjoittajat Sähköinen asiointi Kasvintuotanto Kansalaiset/ kuluttajat Valvontaviranomaiset Elintarviketurvallisuus Eläinten terveys ja hyvinvointi Sisäiset käyttäjät Vaikuttajaryhmät Toimeksiantajat Yhteistyökumppanit Media

20 Palvelukehitys hankkeet Kansalaiset/ Henkilöasiakkaat/ Kuluttajat H H H H Kattohankkeisiin kootaan sähköiset asiointipalvelut eri projekteista Yritykset ja elinkeinonharjoittajat Valvontaviranomaiset Yhteistyökumppanit Vaikuttajaryhmät Media Toimeksiantajat Eviran sisäiset käyttäjät Sähköisen asioinnin yleiset kehityshankkeet April 20, 2010 Ohjausmallin kehittäminen Ehdotetut kehityshankkeet Palveluja tukeva infrastruktuuri Sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuuri Hakupalvelut Yhteiset tietovarastot Raportoinnin uudistus Tunnistautuminen Integraatiovälineet Prosessiautomaatiovälineet

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Jäälinoja, Sari 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Sari Jäälinoja Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO 9.3.004 Sisältö. TAUSTAA.... KYSELYN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 3. STRATEGIATILANNE HELMIKUUSSA 004... 4. TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET...3 5. SUURIMMAT

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän väliraportti

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän väliraportti Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän väliraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:7 Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Valtiovarainministeriö 4.6.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Arvioinnin kohde Arviointiryhmä Yleisten tuomioistuimien asianhallinnan kehittäminen Irja Peltonen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

Liisa Polvinen. Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun. toiminnanohjausjärjestelmään. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008

Liisa Polvinen. Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun. toiminnanohjausjärjestelmään. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008 Liisa Polvinen Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008 gg Liisa Polvinen Väylävirastojen hankkeen

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen VÄYLÄVIRASTOJEN HANKKEEN JA HANKESALKUN HALLINTAPROSESSIEN SOVITTAMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot