VALTIO VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ TALOUDESSA - KOKEMUKSIA LIIKENNESEKTORILTA. Finanssineuvos Kalevi Alestalo Liikenne- ja viestintäministeriö 25.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIO VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ TALOUDESSA - KOKEMUKSIA LIIKENNESEKTORILTA. Finanssineuvos Kalevi Alestalo Liikenne- ja viestintäministeriö 25.8."

Transkriptio

1 VALTIO VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ TALOUDESSA - KOKEMUKSIA LIIKENNESEKTORILTA Finanssineuvos Kalevi Alestalo Liikenne- ja viestintäministeriö

2 JULKISEN SEKTORIN PÄÄTEHTÄVÄT Musgrave 1959: Talouden vakaasta kehityksestä huolehtiminen (stabilisaatiotehtävä) Investointi-, tuotanto- ja kulutuspäätösten ohjaustehtävä (allokaatio- eli voimavarojen kohdentamistehtävä) Sopivasta tulonjaosta huolehtiminen (distribuutiotehtävä) 2 kesäseminaari 24.-

3 MINISTERIÖN POLIITTINEN OHJAUS Ministeri, poliittinen valtiosihteeri, muu mahdollinen avustajakunta Tärkein asiakirja hallitusohjelma Budjettikehyspäätös (hallituskauden alussa) Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan VN:n yleisistunnossa tai ao. ministeriössä Ministeriö on päällikkövirasto, jossa ministeriön päätökset tekee ministeri Virkamiesvalmistelua johtaa kansliapäällikkö Esittelijävirkamiehet Esittelyt aina ministerin luvalla 3 kesäseminaari 24.-

4 MINISTERIÖN POLIITTINEN OHJAUS Taloudelliset asiat -> poliittinen ratkaisu tehdään usein talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa (Talpo) Talpossa asian esittelee ministeri Talpo ei muodollisesti tee päätöksiä Talpon kannanotoilla on kuitenkin suuri merkitys 4 kesäseminaari 24.-

5 VALTIO JA TÄSSÄ TAPAUKSESSA LVM YKSITTÄISENÄ MINISTERIÖNÄ VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ Ministeriö vallankäyttäjänä ainakin seuraavissa rooleissa: Infrastruktuurin rahoittajan rooli (tiet, rautatiet, lentokentät, meriväylät) Palveluiden ostajan rooli esim. vähäliikenteisten vuorojen ostot Korvaukset ja valtionavut (lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon; korvaus Ilmailulaitoksen valmiustehtävistä) Regulaattorin rooli Tutkimustoiminta (tutkimuskohteista ja resursseista päättäminen) Omistajan rooli (valtion yhtiöiden ja liikelaitosten omistajaohjaus) 5 kesäseminaari 24.-

6 VALTIO JA TÄSSÄ TAPAUKSESSA LVM YKSITTÄISENÄ MINISTERIÖNÄ VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ LÄHDE: LVM:n hallinnonalan TTS LVM:n kehykset 2007 % - Meur osuus Liikenne - ja viestintäministeriö, toim.menot 14,8 1 % Lvm:n tutkimus - ja kehittäminen 6,7 0 % Tieliikenne (tienpito+hallinto+joukkoliikenteen ostot) 765,3 53 % Vesiliikenne (merenkulku+hallinto) 176,1 12 % Rauta tieliikenne (radanpito+hallinto+ junaliikenteen ostot) 346,5 24 % Ilmaliikenne ((hallinto+avustukset) 7,8 1 % Viestintä (hallinto+avustukset) 18,8 1 % Ilmatieteen laitos 30,0 2 % Merentutkimuslaitos 8,5 1 % Hallinnonalan muut menot (alv etc.) 57,7 4 % 1432,1 100 % 6 kesäseminaari 24.-

7 HENKILÖKULJETUSSUORITTEET Miljardia henkilökilometriä vuodessa 2005 Osuus % 2004 Osuus % Tieliikenne 70,3 93,5 69,4 93,5 - henkilöauto 61,9 82,3 60,9 82,1 Rautatieliikenne 3,5 4,7 3,4 4,6 Lentoliikenne 1,3 1,7 1,3 1,8 Laivaliikenne 0,1 0,1 0,1 0,1 Yhteensä 75,2 100,0 74,2 100,0 Lähde: Tiehallinto 7 kesäseminaari 24.-

8 VALTIO VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ Valtion tulot tieliikenteessä (milj. euroa) TA2005 TAE06 Autovero 1022,9 1206,7 1234, Ajoneuvovero *) 451,3 473, , Polttoainevero tieliikenteessä kulutetun polttoaineen osalta , Polttoaineiden alv VAT 768,5 772,8 870,6 870,6 870,6 Ajoneuvohallintokeskuksen tulot 7,7 12, Vero liikenne - ja autovakuutusmaks uista , Alv ajoneuvoista, niiden osista sekä huolto ja korjaustöistä 899,5 947,2 1052,8 1052,8 1052,8 Yhteensä / Total 5465,9 5698,7 6094,3 6082,5 6206,4 Moottoriajoneuvovero ja vuotuinen ajoneuvovero yhdistetty ajo neuvoveroksi Lisäksi tuloja kertyy mm. tullimaksuista ja leimaveroista. Lähde/ Source : Liikennevakuutuskeskus, Tieliikenteen Kustannusarvio/ Tieliikenteen Tietokeskus, Valtion tilinpäätökset, Öljy - ja kaasualan Keskusliitto ry 8 kesäseminaari 24.-

9 LVM:N TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Keino lainsäädännön ohella vaikuttaa ja joskus jopa tärkein vaikuttamisen keino (esim. logistiikassa) Noin puolet ajankohtaisselvityksiin (esim. seuraavaa tulevaisuusselontekoa tukevaa selvitystä) Toinen puoli käytetään laajempien klusteri-/ yhteistyöohjelmien edistämiseen strategisesti tärkeiden katvealueiden peittämiseksi Lähde: liikenneneuvos Martti Mäkelä, LVM 9 kesäseminaari 24.-

10 REGULAATTORIN ELI SÄÄNTELIJÄN ROOLI Talouden sääntely perustui aiemmin julkiseen omistukseen ja valtion laajaan interventioon. Sääntelytehtäviä hoitivat ministeriöt suorassa poliittisessa ohjauksessa ja esim. telemonopolit olivat yleensä valtion omistamia (mm. Ranskassa ja Saksassa) Suomi oli poikkeus tässä suhteessa. Soneran listautuessa 1998 telemarkkinasta noin 50 % oli jo valmiiksi yksityistä Uusliberalismin nousu 1980-luvulla -> sääntelyn purku, deregulaatio Valtion yhtiöiden yksityistäminen Iso-Britanniasta muuallekin Eurooppaan 10 kesäseminaari 24.-

11 REGULAATTORIN ELI SÄÄNTELIJÄN ROOLI Regulatorisia tehtäviä alettiin siirtää asiantuntijaelimille, pois suorasta poliittisesta ohjauksesta luvuilla EU:n tiivistyminen ja komission vallan kasvu -> reregulaatio Globalisaatio voimistui. Yksittäisten valtioiden ja organisaatioiden vaikutusvalta väheni (EU-sääntely) Ministeriö regulaattorina luo yhteiskunnallisella/ taloudellisella sääntelyllä puitteet, joissa liike-elämä voi toimia -> lainsäädännön valmistelu Toimilupasääntelystä siirrytty ilmoitusmenettelyyn esim. teleoperaattoritoiminnassa 11 kesäseminaari 24.-

12 LVM:n alaiset yhtiöt ja liikelaitokset Liikevaihto (meur) Henkilöstö Tulos (meur) Finnair Oyj Suomen Posti Oyj VR-Yhtymä Oy Raskone Oy Suomen Erillisverkot Oy neg. Ilmailulaitos Tieliikelaitos Varustamoliikelaitos ,3 Luotsausliikelaitos ,3 YHT kesäseminaari 24.-

13 Keskeisiä säädöksiä ja ohjeita omistajaohjauksessa Osakeyhtiölaki (OyL) Arvopaperimarkkinalaki laki valtion osakasvallan käytöstä (valtionyhtiölaki) liikelaitoslait ja valtioneuvoston periaatepäätös valtion omistajapolitiikasta sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotot 13 kesäseminaari 24.-

14 Omistajaohjauksen tavoitteet Ote pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmasta Omistajapolitiikka Hallitus harjoittaa ennustettavaa, aktiivista ja markkinaehtoista omistajapolitiikkaa. Valtion yritysvarallisuuden hoidossa on pyrittävä mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen. Omistajapolitiikan tavoitteena on yhtiöiden kehittäminen, hyvä henkilöstöpolitiikka ja valtion omistuksen arvon nostaminen. Merkittävät valtion omistajapoliittista kannanmäärittelyä koskevat päätökset edellyttävät talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksyntää. Omistusjärjestelyjä koskevat valtuudet viedään eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja laaditaan pitkäjänteiset eduskuntavaltuuksiin perustuvat omistajastrategiat. Omistusjärjestelyjen yhteydessä on pyrittävä siihen, että valtio ja muut suomalaisomistajat ovat jatkossakin riittävän suuria omistajia 14 kesäseminaari 24.-

15 Omistajaohjauksen tavoitteet Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätöksen periaatteet (4): 1. Sääntelyn ja omistajaohjauksen tehokas eriyttäminen 2. Valtio toimii omistajana osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti, käyttää omistajavaltaansa yhtiökokouksissa, eikä edellytä tai vaadi erivapauksia 3. Eduskunta päättää valtionomistuksesta luopumisesta ja valtioneuvosto toteuttaa mahdolliset omistusjärjestelyt 4. Omistajien ja johdon välillä on selkeä työnjako: omistajapoliittinen päätöksenteko valtiolla, liiketoiminnallinen päätöksenteko yhtiöiden toimielimillä 15 kesäseminaari 24.-

16 Omistajaohjauksen tavoitteet Yhtiöille asetettavat omistajapoliittiset tavoitteet Yhtiön kaikki etutahot huomioiva omistaja-arvon kasvattaminen Henkilöstöpolitiikan lähtökohtana parhaat käytännöt Toiminnan oltava ympäristön kannalta vastuullista Valtio arvostaa ennakoitava, omistajan intressit huomioon ottavaa osinkopolitiikkaa 16 kesäseminaari 24.-

17 Omistajaohjauksen välineet Omistajastrategian valmistelu, kannanotot mm. kasvuun, kannattavuuteen, osinkoihin, riskinottoon Hyvän hallintokäytännön (corporate governance) kehittäminen Yhtiöiden hallitusjäsenten arviointi ja valinta 17 kesäseminaari 24.-

18 Valtio-omistajan vallankäyttäjät Eduskunta Valtioneuvosto Talouspoliittinen ministerivaliokunta Ministeri (VM, KTM ja LVM) Valtiosihteerit Ministereiden avustajat Omistajapolitiikan johtoryhmä Kansliapäällikkö Omistajaohjausyksikkö (VM, KTM, LVM) Yhtiön/liikelaitoksen toimiva johto (toimitusjohtaja, talousjohtaja) Yhtiön/liikelaitoksen hallituksen puheenjohtaja ja muu hallitus Yhtiön/liikelaitoksen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja muu hallintoneuvosto Ammattiyhdistysliike/etujärjestöt Median edustajat 18 kesäseminaari 24.-

19 Manageerien valta John Kenneth Galbright (1960-luvun lopulla): Havaitsi, että yritysten omistus oli usein hajaantunut hyvin laajalle eikä selvää pääomistajaa ollut -> vallan taipumus valua yritysten toimivalle johdolle Rahoitusteoriassa puhutaan agenttiongelmasta: yhtiön johto hoitaakin asioita enemmän omaksi kuin omistajien eduksi. ongelmaa on pyritty ratkaisemaan mm. kehittämällä johdon optiojärjestelmiä 19 kesäseminaari 24.-

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Hyvät naiset ja herrat,

Hyvät naiset ja herrat, 1(6) Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen puhe Valtion omistajapolitiikka - seminaarissa Finlandia-talolla 13.11.2007 Hyvät naiset ja herrat, Valtio on järjestänyt säännöllisin

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle Jari Kankaanpää, Lasse Oulasvirta,

Lisätiedot

Isäntien ääni - aineistoa valtionomistuksesta ja yksityistämisestä

Isäntien ääni - aineistoa valtionomistuksesta ja yksityistämisestä Isäntien ääni - aineistoa valtionomistuksesta ja yksityistämisestä Laura Rontu 26. tammikuuta 2003 Kuka omistaa valtion maat ja metsät, tehtaat ja viljelykset, kulkuväylät ja viestilinjat, osaamisen ja

Lisätiedot

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Solidium Oy ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.) ISSN 1799-8107

Lisätiedot

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Ohjaaja: Lasse

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Politiikkaohjelmat Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Politiikkaohjelmat ISSN 1796-9492 (nid.) ISSN 1796-9638 (PDF) ISBN 978-952-499-092-9

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Johto-organisaatiot tienhaarassa

Johto-organisaatiot tienhaarassa 1 Tutkimukset ja selvitykset 2/00 Johto-organisaatiot tienhaarassa Valtion keskushallinnon virastojen, laitosten ja liikelaitosten johto-organisaatiot arvion kohteena Markku Temmes - Timo Moilanen 2000

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 GOVERNIA TÄNÄÄN VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestä valtionyhtiöstä

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 GOVERNIA OY:N OMISTUSTEN SALKUTUS 2014 Governian rooli omistuksen PASSIIVINEN kehittämisessä AKTIIVINEN STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja sää tiöiden OMISTAJAPOLITIIKKA omis tajaa poliittiset linjau kset Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka omistajapoliittiset

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ

PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ Matti Turunen PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ Liikenne- ja viestintäministeriön 120-vuotisjuhlakirja 1 Matti Turunen Matti Turunen BÄTTRE TRAFIKLEDER OCH SNABBARE FÖRBINDELSER Kommunikationsministeriets

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Liittyy tarkastukseen: Valtiovarainministeriön hallinonalan ohjausjärjestelmä

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

Kunta ja ammattikorkeakoulu

Kunta ja ammattikorkeakoulu Kunta ja ammattikorkeakoulu Pentti Puoskari Kunta ja ammattikorkeakoulu KUNTA JA AMMATTIKORKEAKOULU Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 46 Pole-Kuntatieto Oy ja Pentti Puoskari Vammalan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot