Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 20/2010/3 Dnro ESAVI/31/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava Vaskiluodon Voima Oy Friilundintie VAASA VIRANOMAISIA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Tämän asian käsittelyä on jatkanut Etelä-Suomen aluehallintovirasto, koska asia on kuulutettu Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa ennen Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. HAKEMUS Vaskiluodon Voima Oy on Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon saapuneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt ympäristölupaa Riihinevan 117 ha:n suuruisen uuden alueen turvetuotantoon Kauhavan ja Lapuan kaupungeissa. Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat, lausunnot, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Hankealuetta koskevia päätöksiä ei ole aiemmin annettu. Hakijalla on pääosin hallussaan tuotantoon suunniteltu alue. Alueet, joita hakija ei saa haltuunsa, jäävät pois tuotantoon kunnostettavasta alasta. Kiinteistötietojärjestelmän mukaa hakija omistaa Kauhavan kaupungissa Kauhavan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Halssi RN:o 12:174 sijaitsevan määräalan M601, jonka alueelle maaperäimeytyskenttä on suunniteltu sijoitettavaksi. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14 PL 115, Helsinki fax

2 2 Hankealueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Kauhavanjoen valuma-alueella on voimassa suunnittelumääräys IV, jonka mukaan turvetuotannon suunnittelussa on huomioitava vesistövaikutukset siten, että kokonaiskuormitusta pyritään vähentämään. Toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Riihinevan kuntoonpano aloitetaan kaivamalla tuotantoalueen ympärille eristysojat ja rakentamalla laskeutusaltaat ja imeytyskenttä, minkä jälkeen kaivetaan kokoojaojat ja sarkaojat sekä asennetaan ojien vesiensuojelurakenteet. Kuntoonpano on suunniteltu aloitettavaksi talvella 2010/2011 ja tuotanto vuoden 2013 kesällä. Tuotannon arvioidaan kestävän noin 25 vuotta. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueet (5,3 ha) mukaan luettuna on 116,6 ha. Tuotantoalue koostuu viidestä lohkosta, joiden pinta-alat ovat 40,6 ha, 15,9 ha, 7,4 ha, 11,6 ha ja 35,7 ha. Tukikohta-alue sijaitsee Riihinevan eteläosassa auma-alueen 4 vieressä. Alueella tuotetaan jyrsinturvetta keskimäärin MWh vuodessa hakijan Seinäjoen voimalaitoksen käyttöön. Tuotanto tapahtuu toukokuun puolivälin ja elokuun välisenä aikana. Varsinainen tuotantotoiminta (jyrsintä, turpeen kuivatus ja keräys aumoihin) tapahtuu kesän poutajaksoilla. Kesäkautena tuotantoa on keskimäärin noin 40 vuorokauden aikana. Muina aikoina tehdään tarvittaessa tuotantoalueen kunnostusta (sarkojen muotoilua, ojien ja altaiden kunnostusta ja puhdistusta). Tuotettu turve kuljetetaan voimalaitokselle pääosin tuotantoa seuraavana talvikautena. Vuosittain kuljetettava turvemäärä on noin tonnia. Tuotannon loputtua alueen jälkikäytön muotona on mahdollisesti maaja/tai metsätalous. Vesienkäsittely ja päästöt vesistöön Vesiensuojelurakenteina ovat sarkaojissa sarkaoja-altaat ja sihtiputkirakenne, kokoojaojissa virtaamansäätöpadot ja kaksi laskeutusallasta, joista vesi johdetaan painovoimaisesti ympärivuotisesti imeytyskentälle. Kuivatusvedet johdetaan imeytyskentälle kaivettavaa ojaa pitkin ja jaetaan tasaisesti kentälle jako-ojalla. Jako-ojan reuna pengerretään. Pengerrykseen jätetään aukkoja kohtiin, joista vedet jaetaan imeytyskentälle. Imeytyskenttä ympäröidään pengerryksellä, jotta varmistetaan mahdollisesti pintavaluntana kulkeutuvien vesien virtaus imeytyskentän kautta. Imeytyskentän alaosassa on keräilyallas, josta imeytyskentän kautta suotautuneet vedet virtaavat mittapadon kautta peltoalueen ojaan. Imeytyskentän maaperä on hienoa hiekkaa. Kentän pinta-ala on 6,0 ha, joka on 4,7 % sen valumaalueesta.

3 3 Pöly, melu ja liikenne Varastointi ja jätteet Riihinevan turvetuotannon aiheuttama kuntoonpanovaiheen vuosikuormitus imeytyskentän alapuoliseen peltoalueen kuivatusojaan on 12 kg fosforia, 460 kg typpeä ja kg kiintoainetta vuodessa. Kunnostusvuoden kesäaikana Riihinevan turvetuotannon kuormitus imeytyskentän alapuoliseen peltoalueen kuivatusojaan on 0,08 kg/d fosforia, 1,2 kg/d typpeä ja 9 kg/d kiintoainetta. Turvetuotannon mahdolliset pölyhaitat liittyvät pääasiassa jyrsinturpeen tuotantoon ja ajoittuvat tuotantokaudelle. Mitä maatuneempaa turve on, sitä helpommin se pölyää. Myös sääolosuhteet, etenkin tuulen voimakkuus vaikuttavat pölyämiseen ja pölyn leviämiseen. Tuulen nopeuden ylittäessä 10 m/s, tuotanto keskeytetään lisääntyneen paloriskin vuoksi. Pölyhaitan esiintymiseen vaikuttavat maaston muodot ja suojaavan puuston esiintyminen. Aumaus ja lastaus ovat pölyäviä työvaiheita. Näissä työvaiheissa pölypäästö on enemmän pistemäinen kuin varsinaisesta tuotantotoiminnasta aiheutuva päästö. Lähin asuttu rakennus sijaitsee noin 350 metrin ja muu asutus yhdestä kahteen kilometrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Jyrsinturvetuotantoon liittyvissä työvaiheissa melutaso ylittää alle 150 metrin etäisyydellä 55 db(a) tason avoimessa maastossa ja melun kannalta otollisissa olosuhteissa. Kentän kunnostukseen liittyvissä työvaiheissa melutaso ylittää 55 db(a) alle 350 metrin etäisyydellä olevissa kohteissa samoin avoimessa maastossa ja melun kannalta otollisissa olosuhteissa. Melun määrään voidaan vaikuttaa koneiden valinnalla, töiden ajoituksella turveaumojen ja teiden sijoituksella sekä jättämällä kasvillisuuden muodostamia suojavyöhykkeitä asutuksen ja tuotantokentän välille. Vuosittain turvetta kuljetetaan noin tonnia ympärivuotisesti. Riihinevan luoteis- ja pohjoispuolta kulkevalta metsäautotieltä rakennetaan pistotie tuotantoalueen aumalle 1. Riihinevan eteläpuolen metsäautotietä jatketaan tuotantoalueen aumoille 2-4. Turve kuljetetaan tuotantoalueen pohjoispuolelta metsäautotien ja Ojutkankaantien kautta Alajärventielle (valtatie nro 16) ja edelleen Seinäjoelle. Tuotantoalueen eteläpuolelta (aumat 2-4) turve kuljetetaan metsäautotien ja Ihamäentien (tie nro 7333) kautta Alajärventielle (valtatie nro 16) ja edelleen Seinäjoelle. Tuotantokaluston tarvitsema polttoaine varastoidaan ko. polttoaineen varastointiin tarkoitettuun maanpäälliseen polttoainesäiliöön. Säiliö sijoitetaan tukikohta-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen paikkaan, jonka läheisyydessä ei ole tuotantoalueen ojia eikä maasto vietä ojaan. Tuotantokalusto käydään tankkaamassa polttoainesäiliöstä. Jätteitä syntyy lähinnä tuotantokoneiden huollosta, joka tehdään perustettavalla tukikohta-alueella. Tukikohta-alueelle varataan asianmukaiset

4 keräys- ja säilytystilat jätteille. Tuotantoalueella syntyvät jätteet lajitellaan ja käsitellään kunnan jätehuollon mukaisesti. Vuosittain Riihinevan turvetuotantoalueella syntyy jätteitä seuraavasti: työkoneiden voiteluaineet kg suodattimet ja öljyiset huoltojätteet kg akkuromua 15 kg teräsromua mahdollisesti aumamuovia Voiteluaineet ja öljyiset jätteet sekä romuakut varastoidaan työmaalla tukikohta-alueen jätekatoksessa ao. jätteiden säilytykseen tarkoitetuissa astioissa. Ongelmajätteet alueelta hakee ongelmajätteiden keräysyritys. Muun kiinteän jätteen alueelta kerää jätehuoltoyhtiö tehtävän jätehuoltosopimuksen mukaan. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa on selvitetty kantojen, kivien, mineraalimaiden ja laskeutusaltaiden lietteen määrä, käyttö ja ympäristövaikutukset. Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön Tuotantoalueen nykytila Riihineva sijaitsee kallioisten moreenimäkien välisessä painanteessa. Suon pohjamaalaji on pääosin moreeni ja paikoin esiintyy hiesua ja hietaa. Riihinevan hankealueesta on ojitettua suoaluetta noin puolet. Ojitetut alueet ympäröivät ojittamattomia suoalueita, joten ojittamattomien suoalueiden vesitalous on muuttunut. Ojittamattomat alueet ovat suotyypiltään variksenmarjarahkarämettä ja karua lyhytkorsinevarämettä. Riihinevalla kasvillisuus- ja linnustoselvitys on tehty kesällä Kasvillisuusselvityksessä alueelta ei löytynyt uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. Alueelta ei myöskään löytynyt uhanalaisia tai suojeltuja luontotyyppejä eikä harvinaisia kasvilajeja. Riihinevan pesimälinnustossa ei ole erityisesti suojeltavia tai luonnonsuojeluasetuksella valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja. Suolla pesivistä lajeista kapustarinta on EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji. Kapustarinta kuuluu Etelä- Pohjanmaan luonnontilaisten soiden peruslajeihin, joiden parimäärät vaihtelevat alle 100 ha:n suuruisilla soilla useimmiten yhdestä viiteen. Pikkukuovi on Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun vastuulaji, jonka kanta on Suomessa luokiteltu elinvoimaiseksi. Laji pesii yksittäispareina keskimäärin joka viidennellä alle 100 ha:n suuruisella suolla. Sinisuohaukka on harvalukuinen pesimälintu Etelä-Pohjanmaalla. Laji kuuluu Suomessa silmälläpidettäviin lajeihin. Lajin pesä ei ollut hankealueella. Teeri kuuluu Suomessa silmälläpidettäviin lajeihin. Alueelta ei löytynyt teerien kiinteää soidinpaikkaa. Riihinevalla ei ole erityistä merkitystä lintujen muuttoaikaisena lepäily- tai ruokailualueena. 4

5 5 Asutus ja maankäyttö Riihineva sijaitsee Kauhavan taajamasta noin 5,5 km etelään ja Lapuan taajamasta noin 9 km koilliseen. Lähin asutus sijaitsee pääosin 1 2 km:n etäisyydellä tuotantoalueesta. Hankealueen koilliskulmalla 350 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta on yksi vapaa-ajan rakennus. Tuotantoalueen ja rakennuksen välissä on ojitettua metsää kasvavaa suoaluetta. Alueelle tulee kasvamaan suojapuusto, koska tuotantoalueen ja eristysojan väliin jäävällä alueella ei liikuta koneella. Pohjoisen aumatien ja metsäautotien varressa ei ole asutusta eikä eteläisen metsäautotien ja aumateiden varressa. Lähin asutus eteläisellä reitillä on valtatien 16 varressa. Tuotantoalueelta imeytyskentälle johtavan ojan varressa ja imeytyskentältä Heiniluomaan laskevan peltoalueen ojan varressa ei ole asutusta eikä Heiniluoman varressa tai Hirvijoen varressa Heiniluoman laskun jälkeen. Turvetuotantoalueilla tehtyjen melumittausten ja -laskelmien perusteella on arvioitu, että tuotantokoneista aiheutuva melu ei useimmissa tapauksissa ylitä melun ohjearvoja tuotantoalueen ulkopuolella. Tuotantokalusto voi aiheuttaa 55 db:n melutason hetkellisen ylittymisen metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Turvetuotannosta aiheutuva laskeutuvan pölyn haitta voi ylittää viihtyvyyshaittarajan noin 100 metrin etäisyydellä tuotantoalueen reunasta. PM 10 -pitoisuuksien 24 tunnin pitoisuuslisä jää alle 50 µg/m³:n tasolle (ohjearvo) avoimessa maastossa 100 metrin etäisyydellä tuotantoalueen reunasta. Hankealueella ei ole esitetyillä haitta-alueilla asutusta. Aumateiden ja metsäautoteiden varressa ei ole asutusta. Asutus sijaitsee turpeen kuljetusreitillä yleisten teiden varressa 2 4 km:n etäisyydellä tuotantoalueen aumoista. Riihinevaa ympäröivä alue on metsätalouskäytössä eikä suunniteltu tuotantoalue aiheuta sille haittaa. Suojelukohteet ja pohjavesialueet Vesistö ja vedenlaatu Hankealueen lähistöllä ei ole suojeltavia kohteita eikä pohjavesialueita. Riihineva sijaitsee Lapuanjoen (44) vesistöalueen Kauhavanjoen (44.06) valuma-alueen Hirvijoen (44.068) valuma-alueella. Vedet purkautuvat Riihinevalta imeytyskentän kautta peltoalueen kuivatusojaan, joka laskee Heiniluomaan ja sen kautta Hirvijokeen. Tuotantoalueen imeytyskentältä on matkaa Heiniluomaan 1,5 km ja Hirvijokeen 2 km. Heiniluoman valuma-alue on 46,5 km² ja Hirvijoen valuma-alue Heiniluoman laskun jälkeen 153,7 km². Heiniluoman ja Hirvijoen virtaamat ovat seuraavat:

6 6 Heiniluoma Hirvijoki laskussa Hirvijokeen m 3 /s Heiniluoman laskun jälkeen m 3 /s Keskivirtaama 0,4 1,4 Kevään keskiylivirtaama 3,2 10 Kesäkauden keskiylivirtaama 1,2 4 Kesän keskialivirtaama 0,04 0,14 (30 vrk) Talven keskialivirtaama (30 vrk) 0,04 0,14 Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Heiniluoman vesi on heikkolaatuista sisältäen runsaasti ravinteita, kiintoainetta ja rautaa. Heiniluoman pääasiallisena kuormituslähteenä ovat sitä reunustavat laajat peltoalueet. Luoman tilaa ovat heikentäneet myös perkaukset vuonna 2005 sekä paikallisesti Heininevan käsittelykentän rakennustyöt vuonna Hirvijoki on yksi Kauhavanjoen latvahaaroista. Se saa alkunsa Hirvijärvestä ja yhtyy Heiniluomaan noin 10 km Kauhavan itäpuolella. Joen kokonaispituus on 22 km ja sen valuma-alue on 175,84 km². Valuma-alue on pelto- ja suovaltainen. Hirvijoen vedessä on ollut paljon humusta ja ravinteita. Joen vedenlaatu on varsin heikko sekä sen ravinteiden (etenkin fosforin) ja raudan pitoisuudet ja väriarvot korkeita. Kemialliselta tilaltaan Hirvijoki kuuluu luokkaan hyvä, joen kuormitus on luokiteltu kohtalaiseksi ja ekologinen tila on arvioitu välttäväksi. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksessa Hirvijoki ja koko Lapuanjoki on kuulunut luokkaan välttävä. Heiniluoma on pelto- ja suoalueiden kuivatusvesiä kokoava kaivettu uoma. Uomalla ei ole kalataloudellista merkitystä. Riihinevan turvetuotannon tuotantovaiheen päästöjen aiheuttamat pitoisuuslisät alapuolisissa vesistöissä on keskivirtaamatilanteissa arvioitu seuraaviksi: Heiniluoma laskussa Hirvijokeen Hirvijoki Heiniluoman laskun jälkeen Kokonaisfosfori µg/l Kokonaistyppi µg/l Kiintoaine mg/l 0,9 36 0,2 0,2 10 alle 0,1

7 Riihinevan turvetuotannon vaikutus Heiniluoman veden laatuun on virtaamatarkastelun perusteella hyvin lievä. 7 Ympäristöriskit Tuotantoalueen vesiensuojelurakenteet on mitoitettu myös suuremmille virtaamille. Tuotantoalueen palosuojelu tullaan toteuttamaan Sisäasianministeriön antaman ohjeen mukaan. Tuotantokaluston polttoaineen varastosäiliötä tarkkaillaan säiliön käytön ja täytön yhteydessä. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Hakija on tehnyt esityksen päästö- ja vesistövaikutustarkkailusuunnitelmaksi. Hakija on esittänyt, että Riihinevan alue liitetään alueen kunnostuksen jälkeen tuotantovaiheessa hakijan jo toiminnassa olevaan tarkkailuohjelmaan. Hakijan mukaan pöly- ja melutarkkailuun ei ole tarvetta. Hakija ei ole esittänyt tehtäväksi kalataloudellista tarkkailua. Korvaukset Hakija ei ole katsonut hankkeesta aiheutuvan korvattavaa haittaa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa sekä Lapuan ja Kauhavan kaupungeissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Lapuan Sanomat -nimisessä sanomalehdessä ja Komiat-nimisessä sanomalehdessä. Ympäristölupavirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Länsi-Suomen ympäristökeskukselta, Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskukselta, Lapuan ja Kauhavan kaupungeilta sekä Lapuan ja Kauhavan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisilta. Lausunnot 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on pitänyt esitettyjä vesienkäsittelymenetelmiä riittävinä. Päätökseen tulee asettaa määräys turvetuotannon harjoittamisesta siten, että siitä on asutukselle mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittoja. Kun tuulee kovaa itään, tuotanto lohkolla 1 on keskeytettävä. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Siirrettävät polttoainesäiliöt on pidettävä tiiviillä ja kantavalla alustalla niin, ettei mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta pääse ojiin eikä maaperään. Kiinteiden polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia. Lupamääräyksillä on taattava vesiensuojelurakenteiden mitoittaminen turvaamaan alapuolisen vesistön kunto, kunnossapidon tiivis valvonta, kuor-

8 mituksen tarkkailu sekä laskeutusaltaiden ja ojaston puhdistustyön valvonta niin, ettei kuormitus lisäänny. Hakijan tulee toimittaa ELY-keskukselle sähköisesti (TYVI-palvelimen) kautta vuosiraportti tuotantotoiminnasta, tarkkailutiedoista ja poikkeustilanteista raportointivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa vesiensuojelurakenteiden valmistumisesta ja käyttöönotosta ELY-keskukselle käyttöönottotarkastusta varten. Tuotantoalueen valumavedet tulee ohjata vesiensuojelurakenteiden kautta siihen saakka, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä ja kuormituspotentiaalin voidaan katsoa vähentyneen. 2) Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus on todennut, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Toiminnassa tulee kuitenkin pyrkiä mahdollisimman pieneen vesistövaikutukseen, minkä vuoksi lupamääräyksissä on otettava lisäksi huomioon työ- ja elinkeinokeskuksen lausunnossa esittämät seikat. Lupaharkinnassa on arvioitava, voiko kuivatusveden imeytys aiheuttaa ympäristönsuojelulain 8 :n tarkoittamaa kiellettyä pohjaveden pilaantumista imeytyskentän lähellä, koska viereiset alueet eivät ole hakijan omistuksessa. Kuivatusvesi on johdettava tuotantoalueelta imeytyskentälle tasaisesti sadettimien tai reikäputkien avulla. Kentän pinta-alan on oltava vähintään 6 % valuma-alueen pinta-alasta. Imeytyskentän toimintaa on seurattava tehostetusti. Toiminnalle on asetettava ainakin tavoitteelliset päästöraja-arvot. Ympäristölupa on myönnettävä normaalikäytäntöä lyhyemmäksi ajanjaksoksi, esimerkiksi kuudeksi vuodeksi. Uuden ympäristöluvan hakemisen yhteydessä on esitettävä imeytyskentän puhdistusteho. Mikäli kenttä ei ole toiminut toivotulla tavalla, eikä hakemuksessa esitettyjä puhdistustehoja tai luvassa määrättyjä tavoitteellisia päästöraja-arvoja ole saavutettu, uudessa hakemuksessa on esitettävä, miten tilanne korjataan. Ympäristöluvassa on määrättävä luvansaaja tarkkailemaan kuivatusvesien vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava ELYkeskukselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuna yhdessä alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa. Luvansaaja on velvoitettava maksamaan vuosittain 800 euron suuruista kalatalousmaksua käytettäväksi vaikutusalueen kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toimenpiteiden tuloksellisuuden seurantaan. 3) Lapuan kaupungin ympäristölautakunta on edellyttänyt, että polttoaineet ja jäteöljy säilytetään alueella siten, että mahdollisessa vuototilanteessa poltto- ja jäteöljyä ei pääse maaperään eikä vesistöön. Tuotanto- 8

9 Muistutukset ja mielipiteet toiminnassa tulee ottaa huomioon lähimmälle loma-asunnolle tuotannosta mahdollisesti aiheutuvat pölyhaitat. Tuotantoalueen vesiensuojelurakenteiden kunnossapitoon pitää kiinnittää erityistä huomiota vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Mahdollisista turvetuotantoalueella tapahtuvista poikkeustilanteista tulee ilmoittaa myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. 4) Kauhavan kaupungin ympäristölautakunta on todennut, että Riihinevan hankealueesta noin 54 % on ojittamatonta suota, josta 31 % on ojitetun suoalueen sisällä. Hankealueella ei ole tiedossa olevia maankäytön suunnitelmia. 5) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry on todennut, että pohjoisosassa olevan Riihinevan ojittamattoman alueen kokonaispinta-ala on noin 60 ha, josta noin 30 ha on nyt suunniteltu turpeenottoon. Riihinevan kaltaisia, kymmenien hehtaarien laajuisia avoimia ja ojittamattomia soita ei Etelä-Pohjanmaan alueella ole juuri jäljellä ja kyseessä on yksi suojelualueiden ulkopuolella oleva merkittävä suoalue. Kauhava-Lapua -alueella soidensuojelukohteita on ainoastaan Peränevanholman alue, joka on etäällä Lapuan eteläosassa. Riihinevan läheisyydessä ei ole turvetuotantoalueita, joten hankkeen ei voi katsoa tukevan olemassa olevaa lähialueen tuotantoa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan turvetuotannon suunnittelumääräys I on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa samansuuntainen. Kummassakin määräyksessä korostetaan, että turvetuotantokäyttöön tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja tai sellaisia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen III mukaan turvetuotannon vesistökuormitusta on pyrittävä vähentämään. Ojittamattoman suoalueen tupasvillaräme on Suomen luontotyyppien uhanalaisuusraportin mukaan silmälläpidettävä (NT). GTK:n tutkimustietojen mukaan suo ei sovellu energiaturpeen ottoon sen paksun ja heikon pintakerroksen maatuneisuuden takia. Tuotantoalue on merkittävän suuruinen valuma-alue, jonka virtaamamuutokset vaikuttavat alapuoliseen kuormittuneeseen vesistöön heikentäen vesistön tilaa nykyisestään. Lähimmillään turpeenottoalue tulisi sijoittumaan noin kilometrin etäisyydelle Ojutkankaan sekä Ojutjärven pohjavesialueista. Riihinevan merkitys pohjavesialueeseen ja mahdollinen yhteys siihen tulisi selvittää tarkasti. Tuotantoalueen läheisyydessä Kirkkoherranhalmeessa oleva ehtymätön vesilähde on osoitus alueen pohjavesistä ja suon yhteydestä mahdollisiin pohjavesivirtaamiin. 9

10 Alueen muistakin luontoarvoista kuin kasvillisuudesta ja linnustosta tulisi olla luotettava selvitys. Hyönteisselvitys (erityisesti perhoset) ovat jääneet huomioimatta. Muuta uhanalaislajistoa ei ole selvitetty lainkaan (matelijat, lepakot, nisäkkäät ym.). Selvitykset olisi tullut tehdä vaikutusalueen kattavasti. Yhdistyksen mukaan hankkeelle ei tule myöntää lupaa, koska se vaarantaa luonnontilaisen suoalueen. 6) AA on ilmaissut huolensa Riihinevan turvetuotannosta, koska se on hänen mukaansa Kauhavan ainoita suoalueita, jolla elää metsäkana eli riekko. Riekko on seudulla rauhoitettu ja uhanalainen. Mielipiteen esittäjä on ilmaissut huolensa myös hankkeen vaikutuksista Hirvijokeen ja sitä kautta Kauhavanjoen vesistöön ja eläimistöön sekä pölyn ja valumien vaikutuksista Oijärveen ja Vähäjärveen. Alueella on myös merkittävä virkistyskäyttöarvo metsästyksen ja marjastuksen osalta. Suo on jätettävä ennalleen ja suojeltava sitä. 7) BB on kertonut toimivansa vuokraviljelijänä kiinteistön RN:o 21:29 pelloilla. Peltojen laittamisessa viljelykuntoon on ollut suuri työ kivisestä maaperästä johtuen. Suunniteltu ojitus veisi pellosta suuren alueen ja lohkoisi sen viljelykelvottomiin lohkoihin. Jokainen viljeltävä aari on tärkeä muistuttajan maataloustoiminnan kannattavan jatkamisen kannalta. Lisäksi kiviä tulisi kaivun yhteydessä nousemaan paljon pintaan. Muistuttaja toivoisi ojaston kulkevan metsäisemmän ja helposti kaivettavamman alueen kautta. Nevan vedet johdetaan peltoalueiden halki Heiniluomaan. Muistuttaja on huolissaan siitä, miten niiden vetokyky kestää huomattavasti kasvavan kuormituksen ja on toivonut, että nämä asiat huomioidaan tarkasti suunnitelmissa, eivätkä pellot joudu sulamisvesien aikaan tulvan valtaan. 8) CC (Ahomäenkytö RN:o 21:29, Kirkonkylä, Lapua) ovat kertoneet peltoalueensa raivatun EU-kelpoiseksi vuonna Metsä- ja neva-alueen kunnostusojitus on tehty vuonna Peltoalueet on vuokrattu. Muistuttajat eivät suostu luovuttamaan kiinteistönsä alueita käytettäväksi hankkeen ojituksien ja linjauksien tarpeisiin. 9) DD on todennut Riihinevan turvetuotantoalueen pilaavan Heiniluoman, Hirvijoen, Kauhavanjoen ja Lapuanjoen vedet. Uusia turvetuotantoalueita kyseisellä valuma-alueella ei tulisi perustaa. Hanke todennäköisesti rasittaa myös lähistöllä olevia Ojutjärveä ja Vähäjärveä, joiden virkistysarvo alueella on korvaamaton. Ojutjärven rannalla on seurakunnan leirikeskus, virallinen uimaranta sekä venepaikkoja. Kalastustoimintaa on kehitetty muun muassa kalaistutuksin. Alueella on muun muassa vuosikausia tarkoin suojeltu riekkokanta, joka tuhoutuu. Riekko on ollut rauhoitettuna metsästykseltä vuosikymmeniä. Raskaan liikenteen vaikutus tiestölle on liian kova ja haittaa lisäksi seudun virkistyskäyttöä. Pölyhaitat leviävät laajalle. Turvetuotantoalueilla on kor- 10

11 Hakijan vastine ja suunnitelman muutos kea maastopaloriski, joka kuormittaa tarpeettomasti pelastustointa tärkeämmiltä tehtäviltä. 10) EE (Pihlajasaari RN:o 10:147, Kauhava, Kauhava) on kertonut, että hänen vapaa-ajan asuntonsa sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Hän on vaatinut selvitystä siitä, miten melu ja pöly tulevat haittaamaan oleskelua hänen vapaa-ajan asunnollaan. Hän on vaatinut selvitystä myös siitä, miten vesistöpäästöt vaikuttavat lähiympäristöön. Keinoista pienentää haittoja tulee tehdä selvitys, jotta kesäaikana Pihlajasaaren mökillä ja ympäristössä on mahdollista viettää lomaa siedettävästi. Hakija on todennut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 1) vaatimuksen tuotannonrajoituksesta lohkolla 1 kovalla itätuulella olevan ylimitoitettu. Tuotantoalueen ja kesäasunnon välissä on 350 metrin levyinen ojitettu metsää kasvava alue. Lohkosta 1 sijoittuu vain 5 ha m etäisyysvyöhykkeelle asutuksesta. Etäisyyden vuoksi asutukselle ei ole odotettavissa meluhaittoja. Pölyhaittoja asutukselle estää kovalla tuulella jo tuotannon keskeytys yli 10 m/s tuulella paloturvallisuuden vuoksi. Pölyhaittojen estämiseksi riittää hakijan mukaan suositus välttää tuotantoa navakalla itätuulella lohkon 1 kahdeksalla itäreunan saralla. Alue sisältää tällöin alle 500 metrin etäisyysvyöhykkeen kesäasunnosta tuotantoalueelle. Hakija on todennut Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen 2) imeytyskenttää koskevan lausunnon osalta, että imeytyskentän läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue sijaitsee imeytyskentän länsipuolella 4 km:n etäisyydellä. Imeytyskentän kaakkoispuolella olevalta Halssinmäeltä ja luoteispuolella olevalta Perähaudanmäeltä pohjaveden virtaussuunta on kohti imeytyskenttää ja imeytyskentän itäpuolista laajaa peltoaluetta. Imeytyskenttä pengerretään ja kentän alareunaan kaivetaan keräilyallas, josta johtaa purkuoja kentän alapuolisiin kuivatusojiin. Imeytyskenttä rajautuu kentän kaakkoiskulmassa peltoon. Hanke ei aiheuta pohjavesien pilaantumista. Hakija on todennut vaatimukseen kuivatusvesien johtamisesta imeytyskentälle sadettimien tai reikäputken avulla, että maaperäimeytyksessä imeytysalueena käytetään turvetuotantoalueiden läheisiä metsäalueita. Yleensä metsäalueet sijaitsevat korkeammalla tasolla kuin turvetuotantoalue, joten vedet joudutaan nostamaan pumppaamalla imeytyskenttäalueelle ja vesien jako imeytyskentälle on luontevaa tehdä esimerkiksi reikäputkilla. Riihinevalla imeytyskenttä sijoittuu turvetuotantoaluetta alemmalle tasolle. Kuivatusvedet johdetaan painovoimaisesti imeytyskentälle ja jaetaan jakoojalla tasaisesti imeytyskentän alueelle. Riihinevan imeytyskenttä on toiminnassa ympärivuotisesti. Sadettimien ja reikäputkien käytöllä ei saavuteta mitään etua verrattuna painovoimaiseen vesien johtamiseen imeytyskentälle. Talviaikaisessa toiminnassa sadettimien tai reikäputkien käyttö aiheuttaisi kenttää rikkovan paannejään muodostumista. Painovoimainen vesien johtaminen imeytyskentälle on myös toimintavarma ja energiateho- 11

12 kas ratkaisu. Maaperäimeytyskenttiä on käytetty vuoden ajan ja puhdistustulokset ovat olleet hyviä. Riihinevan imeytyskentän pinta-ala on 6 ha. Rakenne on riittävän laaja ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen Riihinevan tuotantoalueen kuivatusvesien käsittelyyn. Ympäristöluvassa ei ole tarvetta normaalikäytäntöä lyhyempään lupajaksoon ja erityisiin määräyksiin imeytyskentästä. Hakijan mukaan 800 euron kalatalousmaksu on ylimitoitettu hankkeen vähäisten vaikutusten vuoksi. Hakija on esittänyt kalatalousmaksuksi 400 euroa vuodessa. Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan 3) lausunnon johdosta. Kauhavan kaupungin ympäristölautakunnan 4) lausunnossa ei vastusteta hankkeen ympäristölupaa. Hakija on todennut Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n 5) luvan epäämistä vaativasta muistutuksesta, että Riihineva on kokonaisuudessaan reunaosiltaan ojitettu metsänkasvatukseen ja suurin osa suoalueesta on ojitettu. Suolla on neljä erillistä lohkoa, joilla ei ole metsäojitusta. Ojittamattomia lohkoja ympäröivät kuitenkin metsäojitusalueet. Hankealueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Kasvillisuusselvityksessä alueelta ei löytynyt uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. Alueelta ei myöskään löytynyt uhanalaisia tai suojeltuja luontotyyppejä eikä harvinaisia kasvilajeja. Riihinevan pesimälinnustossa ei ole erityisesti suojeltavia tai luonnonsuojeluasetuksella valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja. Muistutuksessa mainittua tupasvillarämettä ei esiinny Riihinevan hankealueen ojittamattomilla osilla. Etelä-Pohjanmaan suoala on yhteensä ha, joten alueella on runsaasti suoalueita. Riihinevan läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähimmän pohjavesialueen ja Riihinevan välissä on myös vedenjakaja. Ehtymätön vesilähde Kirkkoherranhalmeessa on maanottopaikka, joka on osoitettu palontorjuntaa varten ehtymättömäksi vedenottopaikaksi. Kirkkoherranhalme on suon ympäröimä moreeniselänne. Hakija omistaa alueen. Maanottopaikkaan kertyvät vedet ovat ympäröivän suoalueen vesiä. Hankkeen kuivatusvedet käsitellään 6 ha:n suuruisella imeytyskentällä, joka myös tasaa virtaamia tuotantoalueelta. Tuotantoalueella käytetään myös putkipatoja virtaamahuippujen varastointiin tuotantoalueen ojastoon. Vaatimus luvan epäämisestä on perusteeton ja hankkeelle tulee myöntää ympäristölupa. AA:n 6) riekkoa koskevan mielipiteen johdosta hakija on viitannut mielipiteestä 9) antamaansa vastineeseen. Hanke sisältää tehokkaat vesienkäsittelyrakenteet. Kuormituslaskelman ja vaikutusarvion mukaan hankkeen vaikutuksia ei voi erottaa Hirvijoessa taustakuormituksesta. Hakija on viitannut turvetuotannon kuormitusosuuden sekä Ojutjärven ja Vähäjärven osalta mielipiteestä 9) antamaansa vastineeseen. 12

13 Hakija on todennut BB:n 7) muistutuksen johdosta sopineensa maanomistajien kanssa peltoalueen ojille uuden linjauksen eikä kyseessä olevalle peltoalueelle tule hankkeen ojia. Heiniluoman uoman vetokyvystä hakija on todennut, että hanke edustaa vain pientä osaa Heiniluoman valumaalueesta. Imeytyskenttä tasaa tuotantoalueelta tulevia virtaamia. Hakija on todennut CC:n 8) muistutuksesta, että hakijan toiminta hankealueella perustuu maanomistajien kanssa tehtäviin vapaaehtoisiin sopimuksiin ja kauppoihin. Hakija on sopinut laskuojalle ja eristysojille reitin, joka ei sijoitu muistuttajien tilan alueelle. Hakija on todennut DD:n 9) mielipiteestä, että Riihinevan turvetuotantoalueen kuivatusvedet puhdistetaan 6 ha:n suuruisen imeytyskentän avulla. Uudet turvetuotantoalueet korvaavat käytöstä poistettuja alueita ja uusilla alueilla on myös tehokkaammat vesiensuojelurakenteet kuin vanhoilla alueilla. Turvetuotantoalueet aiheuttavat jokien kokonaiskuormituksesta vain pienen osan. Lapuanjoella turvetuotannon kuormitusosuus on kokonaisfosforista 1,3 % ja kokonaistypestä 2,1 %. Ojutjärveen ja Vähäjärveen ei johdeta hankealueelta vesiä. Järvet sijaitsevat etäällä (1,1 km ja 1,6 km) hankealueesta. Riihinevan linnustoselvityksessä hankealueella ei esiintynyt riekkoa. Riekko on elinympäristönsä suhteen monipuolinen. Se viihtyy metsissä, soiden reunamilla, hakkuuaukeilla, teiden reunamilla jne. Talvella se siirtyy koivikkoisille alueille. Lintu ei ole häiriintymiselle arka, sillä suojavärin ansiosta sen pakoetäisyys on vain 0 50 m. Hankealueen ulkopuolelle jää Riihinevalle laajoja avosuoalueita. Hankealueen reunoille tulee kasvamaan koivureunus, jota riekko suosii talviaikaan. Hakija rakentaa ja ylläpitää hankealueen tiestön. Hakija sopii yksityisteiden käytöstä tienhoitokuntien kanssa. Alueelle laaditaan paloturvallisuussuunnitelma, jossa esitetään muun muassa onnettomuuksiin varautuminen ja alueella tarvittava sammutuskalusto. Hakija on todennut EE:n 10) muistutuksesta, että mallitarkastelut ja ympäristössä tehdyt kontrollimittaukset osoittavat, että turvetuotannon aiheuttama melu ei muodosta merkittävää ympäristöhaittaa. Useimpien työvaiheiden aikana ympäristömelulle asetetut ohjearvot eivät ylity tuotantokentän ulkopuolella. Riihinevalle suunniteltu turvetuotanto on jyrsinturvetuotantoa joko Haku- tai imuvaunumenetelmällä. Muistuttajan kesäasunnon ja tuotantoalueen etäisyys on yli 350 metriä. Tuotantoalueen ja kesäasunnon välissä on melua vaimentava puustoa kasvava ojitusalue. Kesäasunnolle ei ole odotettavissa melu- eikä pölyhaittoja hankkeen johdosta. Muistuttajan kiinteistö ei rajaudu vesistöön eikä sen lähialueella ole vesistöä. Hankkeen kuivatusvedet johdetaan imeytyskentälle, josta vedet suotautuvat alapuoliseen ojitukseen. Imeytyskenttä on 750 metrin päässä muistuttajan kiinteistöstä. Kuivatusvesillä ei ole vaikutusta muistuttajan kiinteistöön. 13

14 14 Hakemuksen täydennykset ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Hakija on aluehallintovirastoon toimittamassaan vastineessa muuttanut hakemussuunnitelmaa siten, että laskuoja ja eristysojat eivät kulje kiinteistön Ahomäenkytö RN:o 21:29 kautta. Hakija on toimittanut aluehallintovirastoon tekemänsä sopimukset muutetun suunnitelman mukaisen ojalinjauksen vaikutusalueen maanomistajien kanssa. Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen siltä osin, kuin se koskee turpeenottoa ja turpeen varastointia päätöksen liitekarttaan merkityllä 1,3 ha:n suuruisella alueella hankealueen lohkon 1 itäosassa. Aluehallintovirasto myöntää muilta osin Vaskiluodon Voima Oy:lle ympäristöluvan Riihinevan turvetuotantoon Lapuan ja Kauhavan kaupungeissa Lapuanjoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja aluehallintovirastoon toimitetun suunnitelman muutoksen mukaisesti sekä siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 115 ha. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Lupamääräykset Päästöt vesiin Aluehallintovirasto hylkää luvan saajan pyynnön saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 5 olevan kartan nro , mittakaava 1:15 000, mukaisesti siten muutettuna kuin aluehallintovirastoon toimitetusta ja päivätystä karttapiirroksesta käy ilmi, vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Heiniluomaan. 2. Tuotantoalueelta johdettavat vedet on käsiteltävä ympärivuotisesti hakemuksen liitteenä 2 olevan piirustuksen "Tuotantosuunnitelma ja tutkimuspisteet", mittakaava 1:5 000, mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pinta-alaltaan vähintään 6 ha:n suuruisen suunnitelman mukaisen maaperäimeytyskentän avulla. Maaperäimeytyskentän alueella olevat mahdolliset ojat on tukittava. Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeutusaltaiden on oltava mitoitusohjeiden mukaisia. Auma-alueiden ja ojien väliin on jätettävä suojakaista, joka estää turpeen joutumisen ojiin.

15 15 Päästöt ilmaan ja melu Varastointi ja jätteet Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. 3. Vesienkäsittelyrakenteet on toteutettava ja otettava käyttöön ennen tuotantokenttien kuntoonpanon aloittamista ja ne on esitettävä ennen käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi ja saatettava tiedoksi Lapuan ja Kauhavan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille. Vesienkäsittelyrakenteisiin saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. 4. Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti. Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja kivennäismaahan kaivetuista ojista poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön. 5. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että tuotantoalueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Koneiden ja laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia. Aumoja ei saa sijoittaa alle 400 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista. Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä häiritsevästi. 6. Alueen kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää asuinrakennusten pihapiirissä 55 db (LAeq) klo 7 22 eikä 50 db (LAeq) klo Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 db (LAeq) klo 7 22 eikä 40 db (LAeq) klo Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet on lajiteltava Lapuan ja Kauhavan kaupunkien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimijalle, jolla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. Ongelmajätteitä

16 toimitettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Jätteet on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Luvan saajan on muutoinkin järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti. Luvan saajan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 8. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alustalla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana pääse maaperään tai ojiin. Paikallaan pysyvien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöissä on oltava ylitäytönestin. Häiriö- ja poikkeustilanteet Tarkkailut 9. Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan. 10. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Lapuan ja Kauhavan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä järjestettävä niiden edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä. 11. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 3 olevan suunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 12. Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia vesistön tilaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotukset vesistövaikutustarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kalataloustarkkailusuunnitelmaksi Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes- 16

17 kukselle kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Vesistötarkkailun ja kalataloustarkkailun vuosiraportit on toimitettava Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Lapuan ja Kauhavan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille. Lisäksi kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Lapuanjoen kalastusalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät. Kunnossapitovelvoitteet Kalatalousmaksu 13. Luvan saajan on osallistuttava laskuojien kunnossapitoon siltä osin kuin kunnostustarve johtuu turvetuotantoalueen vesien johtamisesta. 14. Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun aikana 700 euroa kalatalousmaksua Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Ensimmäinen maksu on suoritettava kuukauden kuluessa kuntoonpanon aloittamisesta siltä vuodelta, jona kuntoonpano aloitetaan. Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 15. Lupakauden aikana tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan, tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ennen vesienkäsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesienkäsittelyn ohi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Mikäli turvetuotanto päättyy lupakauden aikana, tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesienkäsittelyä ja päästö- ja vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan tai kunnes tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesienkäsittelyn lopettamista. 17

18 Turvetuotantoalueen ympäristölupapäätös ja siinä luvan saajalle määrätyt velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä. 18 Korvaukset Luvan voimassaolo Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa vahinkoa. Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen RATKAISUN PERUSTELUT Hakemuksen osittaisen hylkäämisen perusteet Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 ja 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan. Luvan saajan on viimeistään jätettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Mikäli hakemusta ei tehdä määräajassa, aluehallintovirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Hakemukseen on liitettävä selvitykset tuotannon aiheuttamista melu- ja pölyhaitoista ja niiden vähentämistarpeista ja -mahdollisuuksista, vesienkäsittelyn tehokkuudesta, vesiin joutuvien päästöjen määrästä sekä vesien johtamisen vaikutuksista purkuvesistöön, sen kalastoon ja käyttöön, mahdollisuuksista tehostaa vesienkäsittelyä sekä arvio aiheutuneista ennakoimattomista vahingoista. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ja muut ympäristönsuojeluasetuksen 9 11 :n mukaiset selvitykset tarpeellisilta osin. Hankealueen koillisreunasta vain 350 metrin etäisyydellä on vapaa-ajan kiinteistö. Rakennuksen ja tuotantoalueen välinen maasto on ojitettua metsää kasvavaa suoaluetta. Lyhyt välimatka ja alueen soisuus huomioon ottaen tuotannosta johtuva melu ja pöly aiheuttaisivat asutukselle eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Suojaetäisyyden ja suojakasvillisuuden kasvattamisen mahdollistamiseksi tuotantoaluetta pienennetään noin 1,3 hehtaarilla. Luvan myöntämisen edellytykset

19 Riihinevan turvetuotantoalue on uusi tuotantoalue, josta noin puolet on ojitettu. Tuotantoalueella eikä sen päästöjen vaikutusalueella ole erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelustatusta omaavia lajeja ja luontotyyppejä. Kaikki kuivatusvedet käsitellään maaperäimeytyskentän avulla. Vesienkäsittely täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset Riihinevan olosuhteissa. Tuotantoalue sijaitsee lähellä asutusta, jolle aiheutuisi kohtuutonta rasitusta tuotannosta aiheutuvan melusta ja pölystä. Asutuksen ja tuotantoalueen välisen etäisyyden ja suojavyöhykkeen kasvattamiseksi tuotantoaluetta on rajattu. Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla tehtävillä toimenpiteillä. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaan sisältyvän Lapuanjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisesti vuoteen 2015 mennessä Kauhavanjoen yläosalla tavoitteeksi on asetettu nykyisen tilan nostaminen tyydyttävästä hyväksi. Tämän päätöksen mukaisesti toteutetun turvetuotannon vaikutukset Kauhavanjoen yläosan tilaan ovat niin vähäiset, että ne eivät estä toimenpideohjelmassa mainitun tavoitteen toteutumista. Kun otetaan huomioon Riihinevan suon ja sen ympäristön tila ja käyttö, turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista tai muuta kohtuutonta rasitusta. Toiminnan aloittamista koskevan hakemuksen hylkääminen Lupamääräysten perustelut Kuivatustöiden aloittaminen ennen kuin päätös on lainvoimainen voi tehdä muutoksenhaun hyödyttömäksi. Kuntoonpanovaiheessa vesistöön aiheutuu merkittäviä päästöjä, joita ei voida poistaa. Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 1 4. Luparatkaisun mukaisen tuotantoalueen rajauksen lisäksi pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi on annettu toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 5 ja 6. Lähin asutus on tuotantoalueen rajauksen jälkeen noin 400 metrin etäisyydellä. Toiminnasta voi aiheutua asutukselle melu- ja pölyhaittaa. Pölyhaitan estämiseksi on tarpeen muun 19

20 VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN muassa määrätä vähimmäisetäisyydestä auman sijoittamisessa. Asumiseen käytettyjen alueiden melutasolle annetaan enimmäisarvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja. Määräykset 7 ja 8 annetaan jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja öljyvahinkojen estämiseksi. Jätteen haltija on jätelain 6 :n mukaan velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa määräys muun muassa polttoaineiden varastoinnista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen synnyn ehkäisemiseksi ja sen haitallisuuden vähentämiseksi. Häiriötilanteisiin varautumista varten annetaan lupamääräykset 9 ja 10. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta ympäristöön. Lupamääräyksien 11 ja 12 tarkkailu- ja raportointimääräykset ovat tarpeen valvontaa varten, ennakoimattomien vahinkojen varalta sekä lupamääräysten tarkistamista varten. Maaperäimeytyskentän puhdistustehon tarkkailulla voidaan valvoa, toimiiko kenttä suunnitellulla tavalla. Tarkkailun perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä maaperäimeytyksen ja muun vesienkäsittelyn puhdistustehon parantamiseksi. Vuosittain tehtäviin yhteenvetoraportteihin voidaan sisällyttää selostukset vesienkäsittelyssä havaituista puutteista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poistamiseksi ja suunnitelma tulevista parannustoimenpiteistä. Lupamääräyksen 13 kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutuvien liettymien poistamiseksi. Lupamääräys 14 on tarpeen kalataloudelle aiheutuvien haittojen estämiseksi. Kalatalousmaksun suuruutta määrättäessä on otettu huomioon turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistössä ilmenevien vaikutusten laajuus. Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupamääräys15 on tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi ja päästöjen rajoittamiseksi. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 1) vaatimus päätökseen asetettavasta määräyksestä keskeyttää turvetuotanto lohkolla 1 kovalla itätuulella sekä rajoittaa turvetuotantoa siten, että siitä on mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittoja asutukselle, otetaan huomioon luparatkaisun tuotantoaluerajauksessa ja asettamalla toimenpiderajoitukset lupamääräyksistä 5 ja 6 ilmenevällä tavalla. 20

21 Vaatimus voiteluaineiden ja jäteöljyn säilyttämisestä otetaan huomioon lupamääräyksestä 8 ilmenevällä tavalla. Vaatimus vesiensuojelurakenteiden mitoituksesta otetaan lupamääräyksistä 2 ja 3 sekä vaatimus kuormituksen tarkkailusta ja laskeutusaltaiden ja ojaston puhdistustyön valvonnasta lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla huomioon. Tarkkailujen raportointia koskevat vaatimukset otetaan huomioon lupamääräyksestä 12 ilmenevällä tavalla. Vaatimus vesiensuojelurakenteiden valmistumisesta ja käyttöönotosta ilmoittamisesta otetaan huomioon lupamääräyksestä 3 ilmenevällä tavalla. Vaatimus valumavesien ohjaamisesta vesiensuojelurakenteiden kautta niin kauan, kuin alueet ovat kasvipeitteisiä ja kuormituspotentiaalin voidaan katsoa vähentyneen, otetaan huomioon lupamääräyksestä 15 ilmenevällä tavalla. Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen 2) vaatimukseen imeytyksen osalta todetaan, että imeytyskentän läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Suunnitelman mukaisesti toteutettuna hanke ei aiheuta pohjavesien pilaantumista. Vaatimukseen kuivatusvesien johtamisesta imeytyskentälle sadettimien tai reikäputkien avulla todetaan, että hakemussuunnitelman mukaan Riihinevan imeytyskenttä sijoittuu turvetuotantoaluetta alemmalle tasolle ja kuivatusvedet johdetaan painovoimaisesti imeytyskentälle ja jaetaan jako-ojalla tasaisesti imeytyskentän alueelle. Määräyksen antaminen kuivatusvesien johtamiseen imeytyskentälle sadettimien tai reikäputkien avulla ei siten ole tarpeen. Vaatimus ympäristöluvan myöntämisestä tavanomaista lyhyemmäksi ajaksi otetaan huomioon määräämällä luvan saaja viimeistään jättämään aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä selvitykset muun muassa vesienkäsittelyn tehokkuudesta, vesiin joutuvien päästöjen määrästä ja mahdollisuuksista tehostaa vesienkäsittelyä. Kalataloudellista tarkkailua koskeva vaatimus otetaan huomioon lupamääräyksestä 12 ilmenevällä tavalla. Vaatimus kalatalousmaksusta otetaan huomioon lupamääräyksestä 14 ilmenevällä tavalla. Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan 3) vaatimus voiteluaineiden ja jäteöljyn säilyttämisestä otetaan huomioon lupamääräyksestä 8 ilmenevällä tavalla. Vaatimus tuotantotoiminnasta lähimmälle loma-asunnolle aiheutuvien pölyhaittojen huomioon ottamisesta otetaan luparatkaisun tuotantoalueraja- 21

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva,

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/197/04.08/2010

Lisätiedot

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm KHO:2005:27 Vuosikirjanumero KHO:2005:27 Antopäivä 12.5.2005 Taltionumero 1089 Diaarinumero 625/3/03 Ympäristölupa - Luvan myöntämisen edellytykset - Lupaharkinta - Luonto - Luonnonsuojelu - Maisema -

Lisätiedot

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro LSSAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Aimix osk Patamanperäntie

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Seinäjoki

Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Seinäjoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 180/2011/1 Dnro LSSAVI/515/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Ohraneva, Kauhava... 1 Kampinneva, Lapua... 2 Haisuneva, Lapua... 3 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 4 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 5 Isokerusneva,

Lisätiedot

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m L ä n s i - Päätös Nro 57/2011/1 Dnro LSSAVI/197/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA HAKIJA Meranevan turvetuotantoa a koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Nivusnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Ajankohtaista turvetuotannossa

Ajankohtaista turvetuotannossa Ajankohtaista turvetuotannossa Turvetuotannon jälkihoito ja jälkikäyttö Tarkkailut Muuta ajankohtaista 1 Jälkikäyttö ja jälkihoito -tuottajan vastuu ja toiminnan lopettamiseen liittyvät asiat lupamenettelyssä

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski.

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. Ympäristölautakunta 68 15.10.2014 Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. YMPL 68 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa

Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 11/2011/1 Dnro LSSAVI/326/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA HAKIJA Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa Matti Kosonen Vartiamäentie

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii LUPAPÄÄTÖS Nro 16/09/1 Dnro PSY-2009-Y-8 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 ASIA Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.1.2011 Taltionumero 147 Diaarinumerot 3130/1/09, 3144/1/09, 3146/1/09 ja 3147/1/09 1 (34) Asia Valittajat Ympäristölupaa koskevat valitukset ja menetetyn

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 174/2012/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2012 ASIA HAKIJA Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Raussin Energia

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 84/10/1 Dnro ISAVI/39/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 10.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi PÄÄTÖS Nro 90/07/2 Dnro ISY-2006-Y-222 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2007 ASIA Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/2011/1 Dnro ISAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA HAKIJA Vuotsinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Joroinen Vapo Oy PL 22 40101

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/12/1 Dnro PSAVI/305/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/12/1 Dnro PSAVI/305/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/12/1 Dnro PSAVI/305/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2012 ASIA HAKIJA Hangassuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä tuotannon lopettamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 991/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2426/2015 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2016

PÄÄTÖS. Nro 991/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2426/2015 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2016 PÄÄTÖS Nro 991/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2426/2015 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2016 ASIA HAKIJA HAKEMUS Kotanevan turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Mölynsoiden turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Soini ja Saarijärvi

Mölynsoiden turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Soini ja Saarijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 213/2012/1 Dnro LSSAVI/517/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 ASIA HAKIJA Mölynsoiden turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 253/2013/2 Dnro ESAVI/125/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Raasepori HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/4 Dnro ESAVI/83/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2010/4 Dnro ESAVI/423/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2010 ASIA HAKIJA Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Lisätiedot

Soiden luonnontilaisuusluokitus

Soiden luonnontilaisuusluokitus Soiden luonnontilaisuusluokitus YSA 44 :n 3 kohdan tulkinta 7.2.2017 Olli Autio Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus Yleistä Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi

Lisätiedot

Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus, Ilmajoki

Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus, Ilmajoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 167/2011/1 Dnro LSSAVI/349/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2011 ASIA HAKIJA Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus,

Lisätiedot

Turvetuotannon sijoittaminen

Turvetuotannon sijoittaminen Turvetuotannon sijoittaminen Turvelupa workshop 7.2.2017 Seinäjoki Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Muutoksia turvetuotannon sääntelyyn YSL 13 Turvetuotannon sijoittaminen YSL

Lisätiedot

Stormossenin turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen laajennusalueella muutoksenhausta huolimatta, Inkoo

Stormossenin turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen laajennusalueella muutoksenhausta huolimatta, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2012/2 Dnro ESAVI/722/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Stormossenin turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen laajennusalueella muutoksenhausta

Lisätiedot

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Karjalan Pyhäjärvi ry LAUSUNTO Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Lausunto Vapo Oy:n Matolamminsuon turvetuotantoaluetta koskevasta ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 3/2013/2 Dnro ESAVI/111/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2013 ASIA Rautilakeskuksen rannan kunnostaminen ja vesialueen ruoppaaminen, Vehmaa HAKIJAT Asunto Oy Vehmaan Rautilan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/2 Dnro ESAVI/596/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula HAKIJA Tavolan vesiosuuskunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti.

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti. PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro LSSAVI/59/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 79/2010/4 Dnro ESAVI/124/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Sisällysluettelo 1. Turvetuotannon ympäristötarkkailut tarkkailutyypeittäin 2. Käyttötarkkailu 3. Päästötarkkailu 4. Vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu 5. Vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Hirvinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 28/2008/4 muuttaminen, Alajärvi

Hirvinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 28/2008/4 muuttaminen, Alajärvi Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/3 Dnro ESAVI/402/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Hirvinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 28/2008/4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Yleistä valvonnasta: Valvonnan sisällöistä: Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa Lupaviranomainen on aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Ahmanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kokkola

Ahmanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kokkola Etelä-Suomi Päätös Nro 80/2010/3 Dnro ESAVI/94/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ASIA HAKIJA Ahmanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM 1 Sisältö turpeet ja suot muutamana lukuna suo- ja turvemaiden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Siltajoen kalankasvatuslaitoksen vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen, Paltamo Pasi ja

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot