KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 147 Diaarinumerot 3130/1/09, 3144/1/09, 3146/1/09 ja 3147/1/09 1 (34) Asia Valittajat Ympäristölupaa koskevat valitukset ja menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus 1. Kari Paulasalo, Veli-Pekka Paulasalo, Susanna Kainari-Paulasalo ja Juha Riima, Parkano 2. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry, Parkano, ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Tampere 3. Vapo Oy, Jyväskylä 4. Pirkanmaan ympäristökeskus Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely Vaasan hallinto-oikeuden päätös n:o 09/0454/3 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on asiakirjoista ilmenevien aikaisempien vaiheiden jälkeen päätöksellään (n:o 140/2007/4) myöntänyt Vapo Oy:lle luvan Saukonsuon turvetuotantoon Parkanon kaupungissa hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten rajoitettuna ja täydennettynä kuin lupamääräyksistä ilmenee. Turvetta saadaan ottaa enintään noin 72 hehtaarin alueelta. Turvetta ei saa nostaa päätöksen liitekarttaan merkityltä noin kuuden hehtaarin alueelta, joka on säilytettävänä metsäisenä pölyn leviämistä estävänä suojavyöhykkeenä. Luvan saajan on noudatettava ympäristönsuojelulain säännöksiä ja muun ohella seuraavia lupamääräyksiä:

2 2 (34) Tuotanto 1) Turvetta saadaan ottaa enintään noin 72 hehtaarin alueelta. Tuotantoa on harjoitettava siten, että päästöt vesistöön ja muuhun ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Vesienkäsittely 2) Kaikki turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet on johdettava sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja ympärivuotisesti pintavalutuskenttien kautta. Kaikkien sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätelevillä sihdeillä. Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaiden on oltava mitoitusohjeiden mukaisia ja niiden poistopäissä on oltava vedenkorkeutta säätelevät sihdeillä varustetut putkipadot. Altaissa on oltava pintapuomit. Pintavalutuskenttien on oltava muuten mitoitusohjeiden mukaisia, mutta kentällä olevat ojat on tukittava. Laskeutusaltaiden vieressä on oltava läjitysalueet altaista poistettavaa lietettä varten siten, ettei liete pääse niistä vesistöön. Tuotantoalueiden ulkopuoliset valumavedet on johdettava mahdollisimman tarkkaan eristysojissa tuotantoalueiden ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. 3) Vesienkäsittelyrakenteiden on oltava tämän päätöksen mukaisia ennen kuntoonpano-ojitusten aloittamista. Rakenteet on esitettävä ennen käyttöönottoa Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäviksi ja saatettava tiedoksi Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 4) Luvan saajan on pidettävä virtausta säätelevät padot, laskeutusaltaat ja muut vesienkäsittelyrakenteet sekä ojastot jatkuvasti toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti. 5) Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantoajan päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on

3 3 (34) tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. Ojista poistettava liete saadaan läjittää alueelle. Altaiden ja ojaston puhdistustyöt on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu vältettävissä olevia päästöjä vesiin. Töiden ajankohta on ilmoitettava etukäteen Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pohjaveden suojaaminen 6) Tuotantoalueen kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteiden kunnossapito on järjestettävä niin, ettei suovesiä suotaudu pohjaveteen eikä toimenpiteistä aiheudu haitallista pohjaveden pinnan alenemista tai purkaantumista. = = = Tarkkailut 13) Luvan saajan on tehtävä toiminnan käyttö- ja päästötarkkailua esittämänsä ohjelman mukaisesti täydennettynä seuraavasti: -Päästötarkkailua on tehtävä kuntoonpanotöiden aikana sekä kahtena vuonna sen jälkeen ja kahtena vuonna ennen tarkistushakemuksen tekemistä, -kuntoonpanotöiden aikana vesinäytteet on otettava ennen lohkon 1 pintavalutuskenttää ja kentän jälkeen kerran kahdessa viikossa ja virtaama mitattava päivittäin, -tuotantoaikana vesinäytteet on otettava ennen lohkon 1 pintavalutuskenttää ja kentän jälkeen neljä kertaa vuodessa (maalis huhtikuu, kesä heinäkuu, syys lokakuu ja joulu tammikuu), -näytteiden mittaustuloksia verrataan Ristinevan mittaustuloksiin ja päästöt lasketaan käyttäen tukena sen tutkimustuloksia. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarkentaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. Käyttö- ja päästötarkkailun tulokset on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 14) Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutusta vesistössä Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä kalataloudellisia

4 4 (34) vaikutuksia Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Tuotannosta aiheutuvan pölyn ja melun vaikutuksia on tarkkailtava lähitilojen pihapiirissä Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotukset vaikutustarkkailuohjelmiksi on toimitettava asianomaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tarkkailutuloksista on laadittava yhteenveto, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea. = = = Ympäristölupavirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: Luvan myöntämisen edellytykset Pääosalla Saukonsuon tuotantoalueesta on kuivatusvesien johtamiselle lainvoimainen lupa. Tuotantoa ei ole aloitettu. Toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joka turvetuotannon vesienkäsittelyssä on pintavalutus, joka määrätään koko tuotantoalueen vesienkäsittelymenetelmäksi. Vesistön virkistyskäytölle kuivatusvesien johtamisesta aiheutuvat vahingot korvataan alapuolisen vesistön rantakiinteistöjen omistajille. Kalataloudelle ja vesistölle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksun ja hakijalle asetetun kunnostuksiin osallistumisvelvoitteen avulla. Ympäristölupavirasto on katsonut, että luvanmukaisella toiminnalla haittaa pohjavedelle ei aiheudu. Pölyn leviämismallilaskelman perusteella tuotantoalueen turvetuotannosta ei aiheutuisi valtioneuvoston asetuksessa asetettujen ilman hiukkaspitoisuuksien raja-arvojen ylittymistä asutuksen kohdalla.

5 5 (34) Laskelman tulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että lähiasutukselle voi ajoittain aiheutua kohtuutonta rasitusta tuotantoalueen eteläosan tuotannosta aiheutuvasta pölystä. Asutuksen ja tuotantoalueen välisen etäisyyden ja suojavyöhykkeiden kasvattamiseksi tuotantoaluetta on rajattu. Melun haitallisia vaikutuksia lähiasutukselle vähennetään eniten melua aiheuttavien tuotantotoimien rajoittamisella yöllä. Kun otetaan huomioon Saukonsuon ja sen ympäristön tila ja käyttö, turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista tai muuta kohtuutonta rasitusta. Ympäristölupavirasto on perustellut lupamääräyksiä muun ohella seuraavasti: Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 1, 2, 3, 4 ja 5. Tuotannon loppuvaiheessa nostetaan hyvin maatunutta turvetta, josta aiheutuvat päästöt ovat suurempia kuin vähemmän maatuneesta turpeesta. Sen vuoksi vesienkäsittelyn tehoa ei voida loppuvaiheessa heikentää. Pohjaveden suojaamiseksi on määräys 6. = = = Muun ohella määräykset 13 ja 14 ovat tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailuun tai valvontaan liittyvistä syistä. = = = Ympäristölupavirasto on vastauksena lausuntoihin ja muistutuksiin muun ohella lausunut seuraavaa: Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunnon johdosta ympäristölupavirasto on viitannut annettuihin lupamääräyksiin. Pääosalla Saukonsuon tuotantoalueesta on lainvoimainen lupa kuivatusvesien johtamiseen, joten turvetuotannon aloittamista ei käsitellä tässä luvassa lukuun ottamatta laajennusaluetta, jonka osalta viitataan Päätöksen täytäntöönpano -kohdan perusteluihin. Pölyhaitan estämistä koskevan vaatimuksen osalta on viitattu ratkaisuun ja sen perusteluihin.

6 6 (34) Hallinto-oikeuden ratkaisu Ympäristölupavirasto on hylännyt muun ohella eräissä muistutuksissa esitetyt vaatimukset luvan hylkäämisestä kokonaan tai uusien alueiden osalta sekä vaatimuksen kuivatusvesien kemikaloinnista. Päätöksen voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa ympäristölupavirasto voi ympäristönsuojelulain 58 ja 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan. Lupamääräysten tarkistaminen Luvan saajan on viimeistään jätettävä ympäristölupavirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Mikäli hakemusta ei tehdä määräajassa, ympäristölupavirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Päätöksen täytäntöönpano Olemassa olevaa toimintaa saadaan jatkaa ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Ympäristölupavirasto on hylännyt luvan saajan pyynnön saada aloittaa toiminta laajennusalueella ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Ympäristölupavirasto on maininnut sovellettuina säännöksinä muun muassa ympäristönsuojelulain 41, 42, 43, 44 ja 46 :n. Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään ympäristölupaviraston päätöksestä tehdyt valitukset enemmälti hyläten muuttanut kuivatusvesien käsittelyä koskevia lupamääräyksiä 2 ja 3 sekä tarkkailua koskevia lupamääräyksiä 13 ja 14. Muilta osin hallinto-oikeus on pysyttänyt ympäristölupaviraston päätöksen. Muutosten jälkeen lupamääräykset 2, 3, 13 ja 14 kuuluvat seuraavasti (muutokset kursiivilla): Vesienkäsittely = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

7 7 (34) 2) Kaikki turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet on johdettava sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Tuotantoalueelta kerääntyvät kuivatusvedet on johdettava vesistöön kemiallisen käsittelyn kautta. Kemiallisen käsittelyn on oltava roudattomana kautena kuitenkin vähintään ajanjaksona mahdollisten toimintahäiriöiden aikaiset päästöt mukaan lukien niin tehokasta, että seuraavat puhdistustehot saavutetaan suon kuntoonpanon alkamisesta lukien: Laatutekijä Puhdistustulos vähintään Kokonaisfosfori (P) 80 % Kemiallinen hapenkulutus (COD) 70 % Kiintoaine 60 % Edellä olevat puhdistustehoarvot lasketaan roudattoman kauden käsittelyajan mittausten keskiarvoina. Talviaikaisen kemiallisen käsittelyn tehon tavoitearvot ovat talvikauden mittausten keskiarvoina laskettuna seuraavat: kokonaisfosfori (P) 70 %, kemiallinen hapenkulutus (COD) 50 % ja kiintoaine 50 %. Jos edellä määrättyjä talviaikaisen kemiallisen käsittelyn puhdistustehon tavoitearvoja ei saavuteta, luvan saajan on tavoitearvojen ylittymisjakson jälkeisen toukokuun loppuun mennessä esitettävä Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi suunnitelma käsittelyn tehostamisesta. Kaikkien sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätelevillä sihdeillä. Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaiden on oltava mitoitusohjeiden mukaisia ja niiden poistopäissä on oltava vedenkorkeutta säätelevät sihdeillä varustetut putkipadot. Altaissa on oltava pintapuomit. Laskeutusaltaiden vieressä on oltava läjitysalueet altaista poistettavaa lietettä varten siten, ettei liete pääse niistä vesistöön. Tuotantoalueiden ulkopuoliset valumavedet on johdettava mahdollisimman tarkkaan eristysojissa tuotantoalueiden ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse.

8 8 (34) Vesiensuojelurakenteisiin saa Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 3. Vesienkäsittelyrakenteiden on oltava tämän päätöksen mukaisia ennen kuntoonpano-ojitusten aloittamista. Luvan saajan on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta ennen kuntoonpanotöiden aloittamista esitettävä Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi suunnitelma virtaamansäätöpatojen rakentamisesta kokoojaojiin sekä suunnitelma laskeutusaltaiden sekä kuivatusvesien kemiallisen käsittely-yksikön rakentamisesta mitoitustietoineen niin, että kuivatusvedet voidaan kaikissa virtaamaolosuhteissa kemiallisesti käsitellä. Suunnitelmat on saatettava tiedoksi Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli suunnitelmille ei saada Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymistä, vesienkäsittelyrakenteiden hyväksyminen on saatettava ympäristöluvan täydentämistä koskevana asiana ympäristölupaviraston käsiteltäväksi. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 13. Luvan saajan on tehtävä toiminnan käyttö- ja päästötarkkailua täydennettävän ohjelman mukaisesti. Esitys tarkkailuohjelman täydentämiseksi on toimitettava Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi viimeistään kuusi kuukautta ennen kuntoonpanotöiden aloittamista. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarkentaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. Käyttö- ja päästötarkkailun tulokset on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9 9 (34) 14. Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutusta vesistössä Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä kalataloudellisia vaikutuksia Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Tuotannosta aiheutuvan pölyn ja melun vaikutuksia on tarkkailtava lähitilojen pihapiirissä Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotukset vaikutustarkkailuohjelmaksi on toimitettava asianomaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tarkkailutuloksista on laadittava yhteenveto, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä esitettävä vaadittaessa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Vuoden 2010 yhteenvetoon on lisäksi liitettävä erillisselvitys Vuorijärven veden mahdollisesta suotautumisesta pohjaveteen ja Parkanon kaupungin pohjavedenottamolle sekä arvio suotovesien vaikutuksesta pohjavedenottamolta otettavan veden laatuun. Selvityksen perusteella ympäristökeskus voi antaa pohjaveden tarkkailua koskevia lisämääräyksiä. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Asian ratkaiseminen välittömästi Asiassa on kysymys ympäristölupavirastolle palautetusta ympäristölupaasiasta, jonka asiakirjoissa on riittävä selvitys asian ratkaisemiseksi. Tämän vuoksi hallinto-oikeus on enemmän viivästyksen välttämiseksi, palauttamatta asiaa uudestaan ympäristölupaviraston käsiteltäväksi ratkaissut asian välittömästi. Vaatimukset ympäristöluvan epäämisestä Ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä

10 10 (34) muiden toimintojen kanssa mainitussa momentissa tarkoitettuja seurauksia. Sanottuihin kiellettyihin seurauksiin kuuluvat muun muassa terveyshaitta, merkittävä muu ympäristön pilaantuminen tai sen vaara tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettu kohtuuton rasitus. Terveyshaitalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Saukonsuon turvetuotantoalueen kuivatusvesien johtamiselle on myönnetty vuonna 1997 vesilain mukainen lupa. Lupaa myönnettäessä Saukonsuon tuotantoalueesta noin 28 hehtaaria oli peruskuivatettu turvetuotantoa varten, mutta vuonna 1987 tehdyn ojituksen jälkeen valmistelua ei ole jatkettu eikä tuotantoa aloitettu. Toiminnan laajuus huomioon ottaen hallinto-oikeus on arvioinut, ettei lainvoimaisen luvan voida katsoa luvan myöntämisajankohtana voimassa olleen vesilain 10 luvun 32 :n nojalla rauenneen miltään osin. Tämän vuoksi lupahakemuksen hylkääminen vesistövaikutusten perusteella edellyttää, että ympäristönsuojelulain 59 :ssä säädetyt edellytykset luvan peruuttamisesta ovat käsillä, eikä luvan edellytyksiä saada täytetyksi lupaa 58 :n mukaisesti muuttamalla. Mainitun lainkohdan 3 kohdan mukaan lupaa voidaan muuttaa, jos parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia. Kun hallinto-oikeus on muuttanut edellä ilmenevästi ja jäljempänä olevin perusteluin ympäristöluvan vesienkäsittelymääräyksiä, ei edellytyksiä luvan peruuttamiseksi ja hakemuksen hylkäämiseksi hankkeen vesistövaikutusten perusteella ole. Saukonsuon kuivatusvesien johtamisen vaikutukset vesistössä ja erityisesti Vuorijärvessä on arvioitava ottaen huomioon myös samalla vesistöalueella olleiden tuotantoalueiden yhteisvaikutus. Saukonsuon vuoden 1987 ojitukset 28 hehtaarin alalla ovat vaikuttaneet vesistössä vain vähän. Toiminnan laajuus huomioon ottaen soiden yhteisvaikutus vesistössä on ollut huomattavin 1990-luvulla, kun tuotantopinta-alaa tai uutta

11 11 (34) ojitettua pinta-alaa on ollut noin 300 hehtaaria, josta se on pienentynyt nykytasolleen noin 200 hehtaariin. Ristinevalla on ympäristöluvan mukaista tuotantoalaa noin 129 hehtaaria ja kuivatusvedet on käsitelty vuodesta 2005 sulan maan aikana pintavalutuksella. Latikkanevalla tuotanto päättyy määräaikaisen luvan mukaisesti viimeistään vuonna Sarkinnevan lainvoimaisen ympäristöluvan saaneen 56 ha:n tuotantoalueen kuivatusvedet on vuodesta 2005 käsitelty kasvillisuuskentillä tai ympärivuotisesti pintavalutuksella. Vesioikeuden Saukonsuon turvetuotannon kuivatusvesien johtamislupa on myönnetty katselmustoimituksen ja siinä laaditun vahinkoarvion ja korvausesityksen perusteella. Soiden yhteinen hakemus on koskenut yhteensä 422 hehtaarin tuotantopinta-alaa. Silloisen, mukaan lukien noin 280 hehtaarin turvetuotanto, vesistökuormituksen vaikutukset Vuorijärvessä ovat olleet katselmustoimituksessa nähtävillä ja tulleet vesioikeuden tietoon. Merkittäväksi Vuorijärven tilaan vaikuttavaksi tekijäksi todettiin järven sisäinen kuormitus. Rantakiinteistöille oli arvioitu aiheutuvan virkistyskäytön vaikeutumista ja vesialueella kalataloudellista vahinkoa. Vesiylioikeus määräsi sittemmin Vapo Oy:n osallistumaan Vuorijärven kunnostamishankkeen kustannuksiin kuormitusosuuttaan vastaavasti 15 prosentin osuudella. Turvetuotantoalueet muodostavat Vuorijärven valuma-alueesta 4,3 %. Järven vesi on rehevää ja humuspitoista ja laatu välttävä. Alusvesi on hapetonta talvella, jolloin pohjasta liukenee ravinteita veteen. Vuodesta 1993 lähtien happi on talvella loppunut myös päällysvedestä lähes joka vuosi. Järveä on kunnostettu muun muassa ruoppauksin, vesikasvien niitoin sekä särkikaloja tehokalastamalla. Järven veden laatu on pysynyt viimeisten 20 vuoden ajan lähes muuttumattomana. Kalastajien määrä on vähentynyt. Kuhan ja siian istutustulokset ovat huonot lähinnä talvisten happiongelmien vuoksi. Edellä oleva Vuorijärven tilasta lausuttu huomioon ottaen voidaan arvioida, että turvetuotantoalueiden kuivatusvesien johtamisesta on aiheutunut suuruusluokaltaan sellainen vesistön tilan muutos, joka huomioon ottaen vesioikeuden lupa myös Saukonsuon hankkeelle on myönnetty sekä luvan yhteydessä korvaukset ja muut velvoitteet määrätty. Valituksenalaisessa luvassa on määrätty korvattavaksi edelleen vahingot vesistön virkistyskäytön vaikeutumisesta, kalatalousmaksu sekä määrätty velvollisuudesta osallistua vesistön kunnostukseen. Kun otetaan huomioon Latikkanevan tuotannon loppuminen, Ristinevan tuotantopinta-alan väheneminen sekä se, että Ristinevan ja Sarkinnevan

12 12 (34) tuotantoalueiden kuivatusvedet on vuodesta 2005 lähtien käsitelty aikaisempaa tehokkaammin pintavalutusta tai kasvillisuuskenttää käyttäen, Saukonsuolle määrättävä kemiallinen vesienkäsittely sekä se, että ympäristöluvassa määrättyjen vesiensuojelurakenteiden on oltava päätöksen mukaisessa kunnossa ennen kuntoonpano-ojitusten aloittamista, Saukonsuon turvetuotannon päästöistä vesistöön ei aiheudu yhdessä muiden Vuorijärven valuma-alueen turvetuotantoalueiden päästöjen kanssa Vuorijärven kuormituksen huomattavaa lisääntymistä eikä muitakaan sellaisia vesistövaikutuksia, järven virkistyskäytön vaikeutumista olemassa olevaan tilanteeseen verrattuna tai muutakaan sellaista seurausta, että ympäristölupa Saukonsuon 62 hehtaarin alueen osalta tulisi evätä tai vesilain nojalla myönnetty lainvoimainen lupa peruuttaa. Edellä lausutuilla perusteilla voidaan lupa myös Saukonsuon uudelle 11 hehtaarin tuotantoalueelle myöntää. Asian uudessa käsittelyssä on saatu riittävä selvitys pölyvaikutuksista leviämismallilaskelman avulla. Luvassa on rajoitettu tuotantoalaa asutukselle aiheutuvan pölyhaitan rajoittamiseksi ja annettu myös samassa tarkoituksessa lupamääräys 7 sekä meluhaitan osalta riittävä lupamääräys 8. Voimassa olleen luvan vesiensuojelutoimenpiteitä koskevat määräykset tarkistetaan vastaamaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua BAT-periaatetta. Näillä perusteilla hallinto-oikeus on arvioinut, kuten ympäristölupavirasto, että luvan myöntämisedellytykset Saukonsuon turvetuotantoon täyttyvät. Vesienkäsittelymääräyksen muuttaminen Ympäristöluvassa Saukonsuon vesien käsittelyksi määrätty ympärivuotinen pintavalutus on käsittelymenetelmänä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. Kun kuitenkin otetaan huomioon alapuolisen vesistön, erityisesti Vuorijärven nykytila, Saukonsuon vesistökuormitusta on erityisen perusteltua alentaa. Suunnitelman mukaan Saukonsuon pintavalutuskenttä 1 rakennettaisiin osittain metsäojitetulle alueelle ja osittain vuonna 1987 esikuivatetulle, tuotantoon tarkoitetulle alueelle. Ojitusten takia pintavalutuksen puhdistusteho voi jäädä alhaiseksi. Kun pintavalutuskentälle 1 vedet olisi pumpattava, kemiallisen käsittelyn vaatimat pumppausjärjestelyt eivät ole huomattava lisäkustannus suunnitelmaan ja hankkeesta saatavaan taloudelliseen hyötyyn nähden. Kemiallisen käsittelyn lisäkustannusten kohtuullisuutta arvioidessaan hallinto-oikeus on ottanut huomioon, että Saukonsuolla tuotanto jatkuisi uutena alueena

13 13 (34) varsin pitkään. Kun pintavalutukseen nähden kemiallisella käsittelyllä on mahdollista alentaa erityisesti fosforin, orgaanisen aineksen ja kiintoaineen kuormitusta, on kemiallisen käsittelyn määrääminen Saukonsuon kuivatusvesille alapuolisen vesistön tilan kannalta perusteltua. Sulan maan aikaisen kemiallisen käsittelyn teholle on asetettava raja-arvot. Puhdistustehovaatimukset on asetettu tasolle, joka vastaavia hankkeita koskevien tarkkailututkimusten mukaan voidaan kemiallisella käsittelyllä kohtuudella saavuttaa. Koska kuivatusvesien talviaikaisesta kemiallisesta käsittelystä ei ole kokemusperäistä tietoa, puhdistustehovaatimukset on talviaikaisen käsittelyn osalta asetettu tavoitteellisina. Hallinto-oikeuden ympäristölupaan tekemien muutosten johdosta ei ole perustetta alentaa ympäristölupaviraston päätöksessä määrättyä arvionvaraista kalatalousmaksua. Tarkkailua koskevien lupamääräysten muuttaminen Lupamääräys 13 Ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista. Pykälän 3 momentin mukaan päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Tarkkailumääräyksen muuttaminen on tarpeen kuivatusvesien käsittelymääräyksiin hallinto-oikeudessa tehtyjen muutosten vuoksi ja päästöjen määrän ja käsittelyn tehon selville saamiseksi. Tästä syystä hallinto-oikeus on määrännyt luvan saajan täydentämään tarkkailuohjelmaa ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Lupamääräys 14 Saukonsuon kuivatusvesien johtamisesta ei vesienkäsittelymääräykset huomioon ottaen ennalta arvioiden aiheudu merkittävää lisäkuormitusta Vuorijärvessä eikä näin ollen tähänastista suurempaa vaikutusta järven veden laatuun. Parkanon kaupungin vedenottamo sijaitsee Vuorijärven läheisyydessä ja on esitetty, että Vuorijärven vettä suotautuu pohjaveteen. Selvitystä pohjavesialueesta, vedenotosta tai pintaveden suotautumisesta ei ole. Ottamosta saatavan veden laatua tarkkaillaan. Koska pintaveden suotautumista voi tapahtua ja Saukonsuon kuivatusvedet voivat

14 14 (34) kuormitusosuudellaan heikentää Vuorijärven veden laatua, hallinto-oikeus on katsonut perustelluksi määrätä asiaa koskevan selvityksen liitettäväksi vuotta 2010 koskevaan vaikutustarkkailun yhteenvetoon. Selvityksen perusteella voidaan tarvittaessa antaa pohjaveden tarkkailua koskevia lisämääräyksiä. Selvitys ja sen johdosta mahdollisesti aloitetun tarkkailun yhteenveto on aikanaan liitettävä muun ohella lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen. Lausuma muista vaatimuksista Lassi Luomalan ja myötäpuolten valituksesta hallinto-oikeus on viitannut edellä perusteluissa Vuorijärven tilasta ja turvetuotannon kuormituksesta lausuttuun. Korvaukset virkistyskäytön vaikeutumisesta määrätään valittajille ympäristölupaviraston päätöksen mukaan korvaustasoltaan samana kuin aikaisemmassa vesioikeuden päätöksessä, eikä korvausratkaisun muuttamiseen muutoinkaan ole perusteita. Kari Paulasalon ja myötäpuolten valituksesta hallinto-oikeus on todennut, ettei Saukonnevan eristysojan vesien johtamisesta tai turvetuotannon pölyvaikutusten seurauksena Kovesjärvessä aiheudu vesistön pilaantumista. Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Ympäristönsuojelulaki 4, 41 :n 1 ja 2 momentti, 42 :n 1 momentin 2 ja 5 kohta, 43 1 ja 3 momentti ja 70 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 1 momentti Vesilaki 10 luku 32 (553/1994) 1. Kari Paulasalo ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että Vaasan hallinto-oikeuden ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökset kumotaan ja lupahakemus hylätään. Vaatimuksensa tueksi he ovat esittäneet muun ohella seuraavaa: Ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan Saukonsuon turvetuotantoon äänestyspäätöksellä vastoin esittelijän kantaa. Vähemmistöön jääneiden mukaan turvetuotannon aloittaminen aiheuttaisi Vuorijärven sietokyvyn ylittymisen ja järven pilaantumisen, vaikka käytettäisiin parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

15 15 (34) Vuorijärven valuma-alueella on harjoitettu turvetuotantoa jo pitkään. Se on osaltaan heikentänyt järven tilan korkeintaan välttäväksi. Humuslietettä on kertynyt pohjaan runsaasti, umpeenkasvu on voimakasta ja happitilanne on huono. Järven tilaa yritetään kohentaa kunnostustoimilla, mutta niiden vaikutukset ovat hitaita. Kunnostuksen onnistumisen ehdoton edellytys on, että kuormitus selvästi vähenee. Vähäinenkin lisäkuormitus vie pohjan kunnostushankkeelta. Vesien suojeluun liittyvien tekijöiden lisäksi on otettava huomioon, että pääosin luonnontilainen Saukonsuo on alueellisesti merkittävä suoluontoa säilyttävä kokonaisuus. Häiriintymättömän suoluonnon tila on huono erityisesti Suomen eteläosissa, keski-, etelä- ja hemiboreaalisilla kasvillisuusvyöhykkeillä. Ojittamattomien soiden ottaminen turvetuotantokäyttöön on uhka jäljellä olevien luonnontilaisten soiden häiriöalttiille ekosysteemeille ja eliölajistolle. Ympäristölupamenettelyssä tulisi olla mahdollisuus rajoittaa suoluontoa peruuttamattomasti hävittävää toimintaa myös suojelualueiden ulkopuolella. Tämä koskee erityisesti Etelä-Suomea, jossa on jäljellä vain rippeitä luonnontilaisista soiden elinympäristöistä. Saukonsuo on lisäksi yksi alkuperäisen suoluonnon yhtenä indikaattorilajina pidetyn riekon eteläisimpiä esiintymiä Länsi-Suomessa. Turvetuotanto hävittäisi Saukonsuolta riekon ja siirtäisi taas lajin elinalueen rajaa pohjoisemmaksi. Lisäksi Saukonsuo edustaa harvinaisia eteläisiä aapasoita, joita on suojeltu niukasti ja joita on jäljellä vähän. Saukonsuolla esiintyy myös eri suotyyppien nykyisessä uhanalaisuusluokituksessa Etelä-Suomessa vaarantuneiksi katsottuja kasvupaikkoja, kuten sara- ja kalvakkarämeitä. Pirkanmaan liitto on laatimassa turvetuotannon vaihemaakuntakaavaa ja koko Suomeen ollaan laatimassa suostrategiaa. Voidaan olettaa, että ne rajaavat lähitulevaisuudessa uusien turvetuotantoalueiden perustamisen vain kokonaan ojitetuille, luonnontilansa jo menettäneille suoalueille. Ojittamattomat, luontoarvonsa edes osittain säilyttäneet suot tullaan rajaamaan turvetuotannon ulkopuolelle. Saukonsuolla on merkittäviä luontoarvoja. Koska turvetuotanto on voimakkaassa murrosvaiheessa ja uusien tuotantoalueiden kriteerit ovat valmistelussa, Saukonsuolle ei tule myöntää lupaa turvetuotannon aloittamiseen. Myös luonnonsuojelulailla suojaamattomat merkittävät ympäristöarvot on otettava yleisen edun kannalta huomioon päätöstä tehtäessä. 2. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry ovat valituksessaan esittämillään perusteilla vaatineet, että Vaasan hallinto-oikeuden ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökset kumotaan ja lupahakemus hylätään.

16 16 (34) 3. Vapo Oy on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan seuraavilta osilta: 3.1 Hallinto-oikeuden päätös on kumottava siltä osin kuin yhtiö on lupamääräyksessä 2 määrätty johtamaan turvetuotantoalueelta kerääntyvät kuivatusvedet vesistöön kemiallisen käsittelyn kautta, määrätty roudattoman kauden käsittelylle puhdistustehoarvot ja talviaikaiselle käsittelylle tavoitearvot sekä velvoitettu yhtiö tarvittaessa esittämään talviaikaisen puhdistuksen tehostamisesta suunnitelma Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi. 3.2 Hallinto-oikeuden päätös on kumottava myös siltä osin kuin lupamääräykseen 3 on tehty kemialliseen käsittelyyn liittyviä muita muutoksia, jotka koskevat suunnitelmien esittämistä. Lupamääräys on pysytettävä voimassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston hyväksymässä muodossa. Toissijaisesti suunnitelmien esittäminen on määrättävä koskemaan ojittamattomalle suoalueelle rakennettavaksi suunniteltavaa pintavalutuskenttää allastuksineen, pumppaamoineen sekä vesienjohtamisjärjestelyineen. 3.3 Hallinto-oikeuden päätös on kumottava myös siltä osin kuin yhtiö on kemiallisen käsittelyn vuoksi velvoitettu lupamääräyksessä 3 täydentämään ympäristöluvassa vahvistettua tarkkailuohjelmaa. 3.4 Hallinto-oikeuden päätös on kumottava siltä osin kuin yhtiö on lupamääräyksessä 14 määrätty liittämään erillisselvitys Vuorijärven veden mahdollisesta suotautumisesta pohjaveteen sekä tekemään arvio suotovesien vaikutuksesta Parkanon kaupungin pohjavedenottamolta otettavan veden laatuun. Lupamääräyksestä on samoin poistettava määräys, jonka mukaan ympäristökeskus voi selvityksen perusteella antaa pohjaveden tarkkailua koskevia lisämääräyksiä. Vaatimuksensa tueksi yhtiö on esittänyt muun ohella seuraavaa: Hallinto-oikeuden määräämän kemiallisen puhdistuksen ja pintavalutuskenttien tehokkuuden välistä vertailua Saukonsuolla olisi kaksi ympärivuotisesti käytössä olevaa pintavalutuskenttää. Pintavalutuskentälle 1 johdettaisiin pumppauksella lohkojen 1 ja 2 kuivatusvedet yhteensä 59,5 hehtaarin tuotantoalalta. Pintavalutuskentälle 2 johdettaisiin lohkon 3 kuivatusvedet luontaisella laskulla. Viimeksi mainittu tuotantoala on 12,5 hehtaaria.

17 17 (34) Yhtiön edellä mainittu suunnitelma perustuu kokemuksiin Karhusuon (Anjalankoski) ja Kiihansuon (Savitaipale) pintavalutuskenttien keskimääräisistä reduktioista koskien kiintoainetta, kemiallista hapenkulutusta ja kokonaistyppeä. Karhusuolla keskimääräiset reduktiot ovat olleet vuosina kiintoaineella 79 %, kemiallisella hapenkulutuksella - 1 %, kokonaisfosforilla 37 % ja kokonaistypellä 40 %. Kiihansuolla keskimääräiset reduktiot ovat olleet vuosina kiintoaineella 85 %, kemiallisella hapenkulutuksella 5 %, kokonaisfosforilla 58 % ja kokonaistypellä 37 %. Turvetuotannon ympäristönsuojeluoppaan (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2008) mukaan pintavalutuskentälle tulevan ja siltä lähtevän veden laadun eroksi eli puhdistustehoksi (reduktio) on saatu kiintoaineella noin 50 %, kokonaisfosforilla noin 50 %, kokonaistypellä noin 40 % ja kemiallisella hapenkulutuksella 5 20 %. Kysymys on pitoisuusvähenemästä, ei ainemäärän vähenemisestä. Todellisuudessa ainemäärä pienenee pitoisuusvähenemää enemmän. Pintavalutukseenhan tulee vettä enemmän kuin sieltä poistuu, koska osa vedestä haihtuu ja osa imeytyy kentällä. Turvetuotannon ympäristönsuojeluoppaan mukaan kemiallisessa puhdistuksessa kiintoaineen puhdistustehoksi on saatu noin 90 %, kokonaisfosforin noin 85 %, kokonaistypen noin 35 % ja kemiallisen hapenkulutuksen noin 75 %. Kemiallisessa puhdistuksessa pitoisuusvähenemä on sama kuin ainemäärän vähenemä, koska vettä pumpataan saostusaltaaseen sama määrä kuin siitä poistuu. Yhtiön kemiallisilta puhdistamoilta saadut keskimääräiset reduktiot vuosina ovat olleet hieman pienempiä kuin turvetuotannon oppaassa esitetyt reduktiot. Kiintoaineen reduktio on ollut keskimääräin 49 %, kemiallisen hapenkulutuksen 76 %, kokonaisfosforin 87 % ja kokonaistypen 40 %. Käytännössä pintavalutuksen ja kemiallisen puhdistuksen puhdistusteho on hyvin pitkälle (kokoluokkaisesti) samanlainen. Pintavalutus "häviää" lähinnä kemiallisen hapenkulutuksen poistamisessa. Talviaikaisesta pintavalutuksesta on kokemusta yli 20 vuoden ajalta. Ensimmäinen ympärivuotinen pintavalutuskenttä on rakennettu 1980-luvulla Kompsasuolle (entinen Kuivaniemi) ja se toimii edelleen hyvin. Myös muut kentät toimivat ja veden laatu on hyvää myös talvella. Menetelmä on yksinkertainen, luotettava ja varmasti toimiva. Vesi on kiintoainepitoisuuden osalta ollut usein luonnontilaisen tasoista (2 mg/l) tai vastaanottavaa vesistöä parempilaatuista. Myös fosforin osalta parhaimmalla

18 18 (34) kentällä on päästy luonnontilaisena pidetyn fosforipitoisuuden alle (20 µg/l). Typpipitoisuuden osalta luonnontilaisena pidetty raja on 500 µg/l. Myös tämän rajan alle päästään pintavalutuksella hetkittäin talviaikaan. Ympärivuotisesta kemiallisesta puhdistuksesta ja sen toimivuudesta ei ole olemassa vielä käyttökokemuksia. Ensimmäinen ympärivuotinen kemiallinen puhdistamo on rakennettu Seinäjoen Haukinevalle talvella Valunnan puuttumisen johdosta puhdistamolta saatiin ensi kertaa tuloksia maalis huhtikuulta, jolloin kevät oli pitkällä (lämpöasteita) ja sula kausi alkanut (kevättulvat liikkeellä). Tuolloin puhdistus jo toimi. Ympärivuotisen kemiallisen puhdistuksen käyttö edellyttää kovimmilla pakkaskausilla saostusaltaan kattamista ja eristämistä. Jääkannen alla hyvin alhaisessa veden lämpötilassa flokin laskeutuminen hidastuu ja virtaava vesi voi viedä kevyttä flokkia ja jopa jo saostuneenkin flokin mukanaan suuremmilla virtaamilla. Altaiden kattaminen aiheuttaa puhdistamisessa ongelmia. Käytössä olevat kemikaalit eivät toimi hyvin kylmässä, lähes jäätymispisteessä olevassa, vedessä. Ääriolosuhteissa flokin muodostus on heikkoa, se ei laskeudu kunnolla ja voi myös hajota osittain. Tämä on havaittu jo nykyisillä sulan ajan käytössä olevilla kemiallisilla puhdistamoilla syksyn pakkasilla. Tällainen heikko flokki kulkeutuu helposti saostusaltaan läpi alapuoliseen vesistöön. Kemikaalien ominaisuudet sekä kulku putkistoissa huononevat ja oikean annostelun määrittäminen on erittäin vaikeaa. Käytännössä kemikaalia ei voi syöttää niin paljon kuin sitä tarvittaisiin. Talvella vesien pumppaaminen voi aiheuttaa ylä- ja alapuolisissa ojastoissa jäänmuodostusta kovilla pakkasilla, minkä seurauksena voi aiheutua tulvimisongelmia sekä rakenteiden rikkoutumisia (pumppaamot, altaat, laskuojat ynnä muut). Kemiallisesta vedenpuhdistuksesta kylmän veden aikaan ei ole vielä kokemusta. Tällä hetkellä sitä ei voi edes verrata pintavalutukseen, koska menetelmän talviaikaisesta toiminnasta ja toimintakyvystä ei ole riittävästi tietoa. Pääosa tuotantoalueen kuivatusvesistä käsitellään pintavalutuskentällä 1, jonka toimintakyky on hallinto-oikeuden päätöksessä katsottu epävarmaksi sarka- ja metsäojitetusta tilasta johtuen. Saukonsuon tuotantoalasta pääosa on ojittamatonta suoalaa. Hallinto-oikeudella olisi siten ollut

19 19 (34) tarvittaessa mahdollisuus määrätä pintavalutus toteutettavaksi ojittamattomalle osalle suota, mikäli se tässä tapauksessa olisi välttämätöntä puhdistustehon varmistamiseksi. Kustannukset Kemiallisen puhdistuksen edellyttämien laitteistojen rakentamiskustannukset Saukonsuolla ovat noin euroa. Käyttökustannukset ovat nykytasolla euroa vuodessa. Koko arvioidulle 25 vuoden toiminta ajalle käyttökustannuksia kertyy euroa. Pintavalutuksessa kaikkien rakenteiden kustannukset olisivat vastaavasti noin euroa. Käyttökustannukset ovat nykytasolla euroa vuodessa ja koko arvioidulle 25 vuoden toiminta-ajalle siten euroa. Ojittamattomalle suoalueelle sijoitettava pintavalutuskenttä korvaisi pintavalutuskentät 1 ja 2. Kumotun pintavalutuksen (kenttien 1 ja 2 kaikkien rakenteiden) kustannukset olisivat Saukonsuolle noin euroa. Käyttökustannukset olisivat nykytasolla euroa vuodessa ja koko toiminta-ajalle yhteensä euroa. Kahden eri pintavalutusvaihtoehdon välillä on kysymys lähinnä puhdistustehon ennalta varmistamisesta. Sama varmistaminen voidaan hoitaa rakentamalla ympäristölupaviraston määräämät pintavalutuskentät erityisellä huolella, kuten on meneteltävä myös ojittamattomalle alueelle rakennettavan kentän osalta. Molemmissa on huolehdittava vesien tasaisesta kentälle jakaantumisesta ja leviämisestä, missä oleellinen asia on kentän korkeus- ja kaatosuhteiden huomioon ottaminen rakentamisessa ja käytettävissä rakenteissa. Ojitetulla kentällä olevat ojat on tukittava noin 10 m välein oikovirtausten estämiseksi. Kentän käyttäytymistä on seurattava huolella ja tarvittaessa tehtävä korjaavia toimenpiteitä. Hakemuksessa esitetty pintavalutus on rakentamiskustannuksiltaan selvästi pienempi kuin pintavalutus sijoitettuna ojittamattomalle osalle suota, joka edellyttää suurempaa pumppua sekä noin kilometrin pituista paineputkea vesien kentälle tuotantoalueen alaosasta johtamiseksi suurista korkeuseroista johtuen. Käyttökustannuksiltaan pintavalutusvaihtoehdot olisivat silti likellä toisiaan. Kemiallinen puhdistus olisi taas sekä rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan molempia huomattavasti kalliimpi. Saukonsuolla pintavalutus on paitsi puhdistusteholtaan riittävä myös kustannuksiltaan kemiallista huomattavasti edullisempi ratkaisu.

20 20 (34) Tuotantoalat ja valuma-alueosuus Suurimmillaan Vuorijärven valuma-alueen (76 km 2 ) tuotantoalat ovat olleet seuraavat: Latikkaneva ja Ristineva 243,1 ha Sarkinneva 125,1 ha Yhteensä 368,2 ha Valuma-alueosuus 4,85 %. Vuonna 2009 tuotannossa on ollut alaa seuraavasti: Latikkaneva ja Ristineva 129,0 ha Sarkinneva (vanhaa) 26,0 ha Yhteensä 155,0 ha Valuma-alueosuus 2,04 %. Vuonna 2010 tuotanto- ja kunnostusalaa tulisi laskennallisesti olemaan laajennusalueet (Sarkinneva 40 ha ja Saukonsuo 72 ha kunnostuksina) mukaan lukien seuraavasti: Latikkaneva Ristineva Sarkinneva (vanha) Sarkinneva (uusi) Saukonsuo Yhteensä 10,0 ha 110,0 ha 26,0 ha 40,0 ha 72,0 ha 258,0 ha* (186,0 ha)* * Saukonsuo ei tule kunnostukseen valituksen käsittelyn vuoksi Enimmillään tuotantoalueiden yhteisvaluma-alueosuus voisi olla 3,4 % (ilman Saukonsuota 2,45 %). Vuonna 2013 tuotantoalat (Saukonsuun kuntoonpano lykkääntyy talveen 2010/2011 ja turvetuotanto vuoteen 2013, Latikkanevan toiminta lakkaa kokonaan 2012 loppuun mennessä, minkä lisäksi Sarkinnevan vanha ja Ristinevan tuotannossa oleva ala pienenee) ovat arviolta seuraavat: Latikkaneva Ristineva Sarkinneva, vanha Sarkinneva, uusi Saukonsuo Yhteensä 0,0 ha 98,0 ha 19,0 ha 40,0 ha 72,0 ha 229,0 ha

21 21 (34) Valuma-alueosuudet vuonna 2013 olisivat yhteensä 3 %. Kokonaistuotantoala pienenee alle 200 hehtaariin ensi vuosikymmenen puolivälin jälkeen, koska Ristineva ja Sarkinnevan vanha alue poistuvat nopeassa tahdissa. Tämä tarkoittaa myös kuormituksen alentumista. Kemiallinen hapenkulutus Saukonsuon turvetuotantoalueen pintavalutuksella puhdistettuun kuivatusveteen sisältyvällä humuksella ei ole sanottavaa vaikutusta Vuorijärven tilaan. Tuotantoalue muodostaisi järven valuma-alueesta 0,95 %. Purkuvesistön tila Purkuvesistön tila ei ole viimeisen 20 vuoden aikana juuri muuttunut. Turvetuotantoalueiden alentunut kuormitus Saukonsuon käyttöönottokin huomioon ottaen ei heikennä purkuvesistön tilaa. Saukonsuon aiheuttama kuormitus alentuu huomattavasti vesilain mukaisen luvan sallimasta tasosta ympärivuotisen pintavalutuksen käyttöönotolla. Ristinevalla ja Sarkinnevalla kuormitusta on lisäksi alennettu lupamääräyksiä tehokkaammalla puhdistuksella. Vuorijärvi sijoittuu luonnostaan soiselle valuma-alueelle. Järven veden laatuun ovat turvetuotannon ohella vaikuttaneet maa- ja metsätalouden kuivatus. Myös vakituisella ja loma-asutuksella on ollut vaikutusta vedenpinnaltaan lasketun järven tilaan. Valituksissa esitetty ja muiden annettujen päätöksien lopputulos Hallinto-oikeudelle tehdyissä valituksissa ei ole esitetty syitä, joiden vuoksi yhtiö pitäisi velvoittaa tekemään selvitys Vuorijärven veden mahdollisesta suotautumisesta pohjaveteen sekä tekemään arvio suotovesien vaikutuksesta Parkanon kaupungin pohjavedenottamolta otettavan veden laatuun. Hallinto-oikeus ei ole asettanut vastaavia määräyksiä saman valumaalueen muiden turvetuotantoalueiden (Sarkinneva, Ristineva ja Latikkaneva) luvissa, vaikka tuolloinkin valituksissa on esitetty pääosin samansisältöisiä vaatimuksia.

22 22 (34) 4. Pirkanmaan ympäristökeskus on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökset kumotaan ja asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Vaatimuksensa tueksi ympäristökeskus on esittänyt muun ohella seuraavaa: Pirkanmaan ympäristökeskus on ympäristölupavirastolle antamassaan lausunnossa esittänyt Saukonsuon luonnonsuojelullisen merkityksen ja hakemuksen puutteellisuuden osalta muun ohella, että alkuperäisiin hakemusasiakirjoihin ei ollut liitetty selvitystä Saukonsuon luontoarvoista. Maisemallisesti kauniiksi kuvailtu Saukonsuo on suureksi osaksi ojittamaton pohjoisosiltaan. Myös suon laiteet ovat osittain ojittamattomia. Suon reunaosien ojitukset on pääosin toteutettu niin, että suon vesitalous ei ole oleellisesti kärsinyt, ja pääosa aluetta muodostaa edelleen hydrologisesti ehyen kokonaisuuden. Saukonsuo on edustava aapasuo, jonka suotyyppeinä vallitsevat lyhytkortiset kalvakkanevat ja kalvakkanevarämeet, mutta myös suursaraisuutta esiintyy melko laajasti. Suolla vallitsevat minerotrofiset suotyypit ovat eteläisessä Suomessa voimakkaasti harvinaistuneet. Muun muassa kalvakkanevaräme katsotaan Etelä-Suomessa uhanalaistuneeksi suotyypiksi. Edustavia eteläisiä aapasoita on suojelualueilla niukalti. Saukonsuo on varsin monipuolinen. Sieltä löytyy avorimpiä, pounikkoa, ruoppapintoja, puustoltaan sekä vesitaloudeltaan ehyitä laidealueita ja länsiosassa erikoinen piilopuro, jonka ympärillä on paikoin varjoisia metsäsaarekkeita. Eteläisten aapasoiden tapaan rimpien ja jänteiden vuorottelua suolla ei esiinny, vaan pinnanmuodot ovat niukat. Koko suon kasvillisuudessa karuus on leimaa-antavaa, ruohoisuutta ei juurikaan löydy. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämästä ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa Pirkanmaan ympäristökeskus on samoin korostanut Saukonsuon luonnonsuojelullista merkitystä. Ympäristölupahakemuksesta ympäristölupavirastolle antamassaan lausunnossa Pirkanmaan ympäristökeskus on uudistanut aiemman, antamansa lausunnon.

23 23 (34) Saukonsuon luontoarvoja ei ole selvitetty lainkaan lupaprosessien aikana. Saukonsuon luontoarvojen selvitystarpeita edellyttävät myös uudet raportit turvetuotantoalueiden lupahakemusten luontoselvityksistä, Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta ja Pirkanmaan suoluonnon tilasta. Ympäristöministeriön asettama turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun yhteistyöryhmä on hyväksynyt ohjeistuksen turvetuotantoalueen lupahakemuksen luontoselvityksistä. Ohjeistuksen mukaan turvetuotannon lupahakemuksessa tulisi muun muassa selvittää alueen luontotyyppejä ja lajistoa sekä arvioida alueen merkitystä suoluonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta sekä arvokkaan lajiston säilymisen kannalta valtakunnallisesti ja alueellisesti. Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa selvityksessä Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta on tuotu esille, että soiden luontotyypit ovat uhanalaistuneet erityisen voimakkaasti Etelä-Suomessa. Suomella on myös suoluonnon turvaamisessa suuri kansainvälinen vastuu. Metsähallitus on laatinut vuonna 2009 raportin Pirkanmaan suoluonnon tilasta Pirkanmaan I vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto) taustaselvitykseksi. Raportissa Saukonsuo on arvioitu suoluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi yksittäiseksi kohteeksi ja se on luokiteltu 1. luokkaan. Selvityksen mukaan Saukonsuolla tavataan kasvillisuustyypeistä muun muassa kalvakkaa, nevarämettä, tupasvillarämettä, saranevaa ja rimpinevaa. Alueen linnustoon kuuluvat muun muassa valtakunnallisesti silmälläpidettävät lintulajit tuulihaukka, teeri ja metso, alueellisesti uhanalaiset lintulajit riekko, liro ja taivaanvuohi sekä lintudirektiivin liitteen I lajeista liron ja teeren lisäksi kurki. Valtioneuvosto on tarkistanut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Uutena asiana tavoitteissa on mainittu, että turvetuotantoalueiksi tulisi varata jo ojitettuja tai muuten luonnon tilaltaan merkittävästi muuttuneita soita tai käytöstä poistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia tarkasteltaessa on edelleen otettava huomioon erityisesti myös suoluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Pirkanmaalla luonnontilaiset suot ovat harvinaisia. Saukonsuo on monipuolinen eteläinen aapasuo, jolla on erityistä luonnonarvoa muun muassa uhanalaisten suoluontotyyppien ja uhanalaisten lintulajien vuoksi. Saukonsuolla saattaa esiintyä myös luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuja lajeja, jotka ovat tiukasti suojeltavia ja joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 :n nojalla. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi viitasammakko, sukeltajakuoriaiset ja sudenkorennot.

24 24 (34) Päätöksessä tulisi ottaa huomioon, että luontoarvojen selvittämisen tarve ja huomioon ottaminen maankäytössä on tiukentuneet viime vuosina. Pirkanmaan ympäristökeskus on liittänyt valitukseensa Suomen ympäristökeskuksen päivätyn lausunnon Parkanon Saukonsuon luontoarvoista, raportin "Pirkanmaan suoluonnon tila" (Kaisa Raatikainen ja Tuomas Haapalehto, Metsähallitus ) ja ohjeistuksen "Turvetuotantoalueen lupahakemuksen luontoselvitykset. Työryhmän muistio " (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009). Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa valituksista. Kari Paulasalo ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet selityksen Vapo Oy:n valituksen johdosta. Veikko Häyrynen on antanut selityksen Vapo Oy:n valituksen johdosta. Häyrynen on vaatinut, että Vapo Oy velvoitetaan korvaamaan hänelle selityksen antamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Lassi Luomalalle ja hänen asiakumppaneilleen on varattu tilaisuus selityksen antamiseen Vapo Oy:n valituksen johdosta. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut lausunnon Vapo Oy:n valituksen johdosta. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on antanut lausunnon Vapo Oy:n valituksen johdosta. Parkanon kaupungin ympäristölautakunta on ilmoittanut, että se ei anna vastinetta Vapo Oy:n valituksen johdosta. Vapo Oy on antanut vastaselityksen annettujen lausuntojen ja selitysten johdosta. Vapo Oy on antanut selityksen hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyjen valitusten johdosta. Vapo Oy on vaatinut, että Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry:n ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n valitus jätetään tutkimatta, koska yhdistykset eivät ole valittaneet ympäristölupaviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Ne eivät myöskään hallitse hankkeen vaikutusalueella kiinteää omaisuutta.

25 25 (34) Vapo Oy on lisäksi vaatinut, että Pirkanmaan ympäristökeskuksen valitus jätetään ensisijaisesti tutkimatta ja toissijaisesti hylätään. Ympäristökeskus on valituksessaan hallinto-oikeudelle perustellut muutosvaateitaan hankkeen vesistövaikutuksilla. Ympäristökeskus on valituksessaan hallinto-oikeudelle ylimalkaisesti uudistanut aikaisemmin esittämänsä, mikä yhtiön käsityksen mukaan on sekin ymmärrettävissä vain hankkeen vesistövaikutuksia koskevaksi. Kari Paulasalo ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastaselityksen Vapo Oy:n selityksen johdosta. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry ovat antaneet saapuneen vastaselityksen Vapo Oy:n selityksen johdosta. Yhdistykset ovat muun ohella esittäneet, että ne ovat asianosaisia kysymyksessä olevassa ympäristölupa-asiassa hallintolainkäyttölain 6 :n 1 momentti, luonnonsuojelulain 61 :n 3 momentti ja ympäristönsuojelulain 97 :n 1 momentin 2 kohta sekä yhdistysten säännöt ja toiminta-alue huomioon ottaen. Mikäli yhdistyksillä ei katsottaisi olevan valitusoikeutta, ne ovat pyytäneet menetetyn määräajan palauttamista hallintolainkäyttölain 61 :n perusteella ympäristölupaviraston päätöksestä valittamiseksi Vaasan hallinto-oikeuteen. Hakemuksen tueksi yhdistykset ovat esittäneet seuraavaa: Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry valitti ympäristölupaviraston asiassa antamasta päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään myönnetyn ympäristöluvan ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ympäristölupavirastolle, jonka tuli ratkaista luvan myöntämisen edellytykset kaikilta osin uudestaan. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:lle ei toimitettu tietoa asian käsittelyn aloittamisesta ympäristölupavirastossa. Ympäristölupavirasto antoi päätöksen joulun alla, jolloin yhdistysten henkilöresurssit olivat niukimmillaan seuraamaan kuulutuksia. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut vastaselityksen Vapo Oy:n selityksen johdosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on uudistanut aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi esittänyt muun ohella seuraava: Saukonsuon luontoarvoja ei ole selvitetty luvanhakijan toimesta lupaprosessien aikana riittävästi. On perusteltua olettaa, että Saukonsuon tyyppisellä suoalueella esiintyy luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä IV (a)

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm KHO:2005:27 Vuosikirjanumero KHO:2005:27 Antopäivä 12.5.2005 Taltionumero 1089 Diaarinumero 625/3/03 Ympäristölupa - Luvan myöntämisen edellytykset - Lupaharkinta - Luonto - Luonnonsuojelu - Maisema -

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva,

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Ohraneva, Kauhava... 1 Kampinneva, Lapua... 2 Haisuneva, Lapua... 3 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 4 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 5 Isokerusneva,

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Soiden luonnontilaisuusluokitus

Soiden luonnontilaisuusluokitus Soiden luonnontilaisuusluokitus YSA 44 :n 3 kohdan tulkinta 7.2.2017 Olli Autio Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus Yleistä Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/197/04.08/2010

Lisätiedot

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6. 1 16.6.2017 Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.2017 Esityksen sisältö Vesilaki Luonnonsuojelulaki Vesienhoidon

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Nivusnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Soiden luonnontilaisuusluokittelu ja sen soveltaminen. Eero Kaakinen

Soiden luonnontilaisuusluokittelu ja sen soveltaminen. Eero Kaakinen Soiden luonnontilaisuusluokittelu ja sen soveltaminen Eero Kaakinen 23.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 23.3.2011 1 Soiden luonnontilaisuuden

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus Saarijärvi 6.9.2013 Turvetuotannossa käytettävät vesiensuojeluratkaisut

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi.

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi. Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (22) Antopäivä Päätösnumero 29.1.2015 15/0029/1 Diaarinumerot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (21) 13.1.2006 Taltionumero 29 Diaarinumerot 1299, 1327 ja 1328/1/05

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (21) 13.1.2006 Taltionumero 29 Diaarinumerot 1299, 1327 ja 1328/1/05 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (21) 13.1.2006 Taltionumero 29 Diaarinumerot 1299, 1327 ja 1328/1/05 Asia Valittajat Ympäristölupa-asiaa koskevat valitukset 1. Räyrinki-seura ry, Räyringin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Turvetuotannon sijoittaminen

Turvetuotannon sijoittaminen Turvetuotannon sijoittaminen Turvelupa workshop 7.2.2017 Seinäjoki Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Muutoksia turvetuotannon sääntelyyn YSL 13 Turvetuotannon sijoittaminen YSL

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

LUVITTAJAN NÄKÖKULMA TURVETUOTANTOON

LUVITTAJAN NÄKÖKULMA TURVETUOTANTOON LUVITTAJAN NÄKÖKULMA TURVETUOTANTOON Antti Ylitalo Ympäristöneuvos Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.9.2013 Ympäristöakatemia Itä-Suomen aluehallintovirasto, tekijän nimi ja osasto 2.10.2013 1 Taustaa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Karjalan Pyhäjärvi ry LAUSUNTO Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Lausunto Vapo Oy:n Matolamminsuon turvetuotantoaluetta koskevasta ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2008 ASIA HAKIJA Tuuliannevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien käsittelyä koskevien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski.

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. Ympäristölautakunta 68 15.10.2014 Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. YMPL 68 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 1 ASIA LUVAN HAKIJA Merikosken voimalaitoksen Lasaretinhaaran patoluukun korvaaminen kiinteällä patorakenteella, Oulu Oulun

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Maakaapelin rakentaminen Sanginjoen alitse, Oulu Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy PL 116 90101

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2013 20

Tekninen lautakunta 2/2013 20 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokousaika Torstai 14.02.2013 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Häädetkeitaan laajennus, Parkano, Pirkanmaa

Häädetkeitaan laajennus, Parkano, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2009 Häädetkeitaan laajennus, Parkano, Pirkanmaa Sijainti Häädetkeitaan luonnonpuisto ja Natura 2000 -alue sijaitsevat

Lisätiedot

Ajankohtaista turvetuotannossa

Ajankohtaista turvetuotannossa Ajankohtaista turvetuotannossa Turvetuotannon jälkihoito ja jälkikäyttö Tarkkailut Muuta ajankohtaista 1 Jälkikäyttö ja jälkihoito -tuottajan vastuu ja toiminnan lopettamiseen liittyvät asiat lupamenettelyssä

Lisätiedot

Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Seinäjoki

Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Seinäjoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 180/2011/1 Dnro LSSAVI/515/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Samuli Joensuu Lapua 12.11.2013 Sisältö Metsätalouden kuormitusvaikutuksista Muuttuva lainsäädäntö ja sen merkitys metsätalouden

Lisätiedot

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava Etelä-Suomi Päätös Nro 20/2010/3 Dnro ESAVI/31/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Yleistä valvonnasta: Valvonnan sisällöistä: Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa Lupaviranomainen on aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m L ä n s i - Päätös Nro 57/2011/1 Dnro LSSAVI/197/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA HAKIJA Meranevan turvetuotantoa a koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Ojitetut kosteikot turvetuotannon. TuKos-hankkeen loppuseminaari

Ojitetut kosteikot turvetuotannon. TuKos-hankkeen loppuseminaari Ojitetut kosteikot turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa TuKos-hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Loppuyhteenveto Raimo Ihme Kosteikoiden tehokas käyttö Maankäytöstä peräisin oleva kuormitus on nykyisin

Lisätiedot

Lausunto Vapo Oy:n Koivu-Ruosmesuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Vapo Oy:n Koivu-Ruosmesuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta Tekninen ja ympäristölautakunta 4 14.01.2014 Lausunto Vapo Oy:n Koivu-Ruosmesuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta 237/07.071/2013 Tekninen ja ympäristölautakunta 4 Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Suoluonnon suojelu maakuntakaavoituksessa

Suoluonnon suojelu maakuntakaavoituksessa Suoluonnon suojelu maakuntakaavoituksessa Aulikki Alanen, ympäristöneuvos, YM/LYMO Suo, luonto ja turve yleisöseminaari 24.5.2016 Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki Soidensuojelutyöryhmän ehdotus SSTE

Lisätiedot

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM 1 Sisältö turpeet ja suot muutamana lukuna suo- ja turvemaiden

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 20/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-242. Latikkanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 20/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-242. Latikkanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 20/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-242 Annettu julkipanon jälkeen 2.3.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Latikkanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Mölynsoiden turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Soini ja Saarijärvi

Mölynsoiden turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Soini ja Saarijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 213/2012/1 Dnro LSSAVI/517/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 ASIA HAKIJA Mölynsoiden turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Rakkaviidanaavan turvetuotantoalueen pintavalutuskenttää koskeva selvitys, Tervola Vapo Oy PL 113 90101

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /Metsätieteiden laitos 10.10.2013 1 Kunnostusojitukset ja humuskuormitus Suomen soista yli puolet (54

Lisätiedot

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Soidensuojelutyöryhmän kokous 19.11.2013 Hannu Salo aluepäällikkö, MH Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun strategian sekä VnP:n

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro LSSAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Aimix osk Patamanperäntie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot