DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2 4 AINEISTO JA METELMÄT Kuormitustarkkailu Vesistötarkkailu Pohjavesitarkkailu Kalataloustarkkailu Laskentaperusteet 7 5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Kuormitustarkkailu Vesistötarkkailu Pohjavesitarkkailu Kalataloustarkkailu 13 VIITTEET 14 LIITTEET Liite 1. Turvetuotantoalueen sijainti sekä havaintopisteet Liite 2. Dragmossenin tuotantoalueen kuormitus vuonna 2014 Liite 3. Tarkkailunäytteiden analyysitulokset TIEDOKSI Vapo Oy / Heli Kivisaari Vapo Oy / Markku Hulkkonen (pdf) Suomen ympäristökeskus / kirjaamo Uudenmaan ELY-keskus / kirjaamo Uudenmaan ELY-keskus / Sirpa Penttilä Loviisan kaupunki / ympäristönsuojeluyksikkö

3 JOHDANTO Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Dragmossenin turvetuotantoalueelle ympäristöluvan (31/2009/4; Dnro LSY-2008-Y-8; lupamääräys 13). Päätöksessä luvan saaja velvoitetaan tarkkailemaan tuotantoalueen käyttöä ja kuormitusta sekä sen vesistö- ja pohjavesivaikutuksia. Ympäristöluvassa on annettu määräykset mm. tuotannon ja vesienkäsittelyn järjestämisestä. Dragmossenin turvetuotantoalueen käyttö-, kuormitus-, vesistö- sekä pohjavesien tarkkailuohjelmat perustuvat ympäristöluvassa annettuihin määräyksiin (ympäristöluvan liite 3), Lisäksi tarkkailuohjelma on päivitetty Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman päätöksen (UUS-2009-Y ) mukaisesti. Tässä vuosiyhteenvedossa raportoidaan Dragmossenin turvetuotantoalueen kuormitus-, vesistö- ja pohjavesitarkkailut vuoden 2014 osalta. 2 TUTKIMUSALUE Dragmossenin turvetuotantoalue sijaitsee Loviisan kaupungin alueella, noin 2,5 kilometriä Ruotsinpyhtään kirkonkylästä luoteeseen (Liite 1). Ympäristöluvassa (Dnro LSY-2008-Y-8) on selvitetty alueen kasvillisuus, eläimistö, maankäyttö ja asutustilanne. Pääosa Dragmossenin suoalueesta rajoittuu kivikkoisiin ja lohkareisiin metsäalueisiin. Lähimmät peltoalueet sijaitsevat suon luoteispuolella ja lähimmät Petjärven talot puolestaan noin 600 m:n etäisyydellä Dragmossenin suunnitellun hankealueen eteläosasta. Tuotantoalueen luoteispuolella sijaitsee Nykullan asumaton kiinteistö noin 360 m:n etäisyydellä tuotantoalueen rajasta. Dragmossenin tuotantopinta-ala on 122,5 hehtaaria. Tuotantoalue jakautuu neljään lohkoon, joiden pinta-alat ovat 6,9 ha, 14,7 ha, 72,8 ha ja 28,1 ha. Tuotantopinta-ala pienenee vaiheittain ja kokonaisuudessaan turvetuotannon on arvioitu päättyvän noin 35 vuoden kuluttua alueen kuntoonpanon aloittamisesta. Tuotantomenetelmänä käytetään imuvaunua. Tuotantoalue sijaitsee Kymijoen suuhaarojen 454,74 km 2 :n laajuisella valuma-alueella (14.111), josta Dragmossenin suoalueen pinta-alaosuus on 0,27 %. Dragmossenin vesienkäsittelymenetelmänä on pintavalutuskenttä. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan kokoojaojilla laskeutusaltaisiin ja niistä edelleen pumppualtaaseen, josta ne pumpataan ympärivuotisesti Dragmossenin pohjoisosassa sijaitsevalle 5,9 hehtaarin suuruiselle pintavalutuskentälle. Pintavalutuskentältä vedet kulkevat uomaa pitkin pienehköön Kukkupekkiin, joka laskee noin 7 kilometrin päässä suosta Suvijärven Rismossvikeniin (Liite 1). Kukkupekin valuma-alue laskussa Suvijärveen on 34 km 2, josta Kymijoen vesi ja ympäristö ry

4 tuotantoalueen osuus on noin 3,6 %. Suvijärvi on Kymijoen pääuoman alajuoksulla olevan järvimäisen Tammijärvi-Vuohijärvi osuuden sivulahti. Dragmossenin vedet kulkeutuvat Suvijärven rehevään pohjoislahteen, joka kuuluu Teutjärven-Suvijärven Natura 2000 alueeseen (FI , SPA alue). Suvijärven muu osa kuuluu Kymijoen Natura 2000 alueeseen (FI , SCI ja SPA alue). Kukkupekistä ja Suvijärvestä on otettu vesinäytteet vuoden 2004 heinäkuussa. Tulosten perusteella Kukkupekin vesi oli sameaa ja vedenkiintoaine- sekä ravinnepitoisuudet olivat korkeita. Veden korkea sähkönjohtavuus puolestaan kuvaa pelloilta tulevaa kuormitusta. Kukkupekin veden humusleimaisuus oli kohtalainen, mutta ei erityisen voimakas. Matalan Suvijärven vesi puolestaan oli yleisesti tarkasteltuna sameaa ja hyvin rehevää. Hygieeniseltä laadultaan järven vesi oli näytteenottoaikoina uimavedeksi soveltuvaa. Turvetuotantoalueelle on määrätty myös pohjavesitarkkailu, sillä Petjärven I-luokan pohjavesialueen pohjoisraja on noin 150 m Dragmossenin alueen eteläosasta ja noin 200 m pohjavesiesiintymän varsinaisesta pohjaveden muodostumisalueesta. Petjärven pohjavesiesiintymä on noin 1,8 km pitkä pohjois-eteläsuuntainen pitkittäisharjumuodostuma. 3 SÄÄOLOT Vuosi 2014 oli yksi historian lämpimimmistä sekä Suomessa että muualla maailmassa (Ilmatieteenlaitos 2014). Loviisan mittausaseman tulosten perusteella kuukausittaiset keskilämpötilat nousivat useina kuukausina selvästi pitkän ajanjakson keskiarvon yläpuolelle (Kuva 1). Tammikuussa oli kylmiä pakkaspäiviä, mutta tämän jälkeen lämpötilat pysyttelivät hyvin korkeina. Talvi oli ennätyksellisen lyhyt ja terminen kevät alkoikin jo helmikuun lopulla. Kesällä lämpötilat kohosivat hyvin korkeiksi ja hellepäiviä havaittiin runsaasti. Myös syksy oli tavanomaista lämpimämpi ja kuukausikeskiarvot olivat vuoden loppuun asti selvästi pitkänajan keskimääräistä tasoa korkeampia lämpötila ( C) sademäärä (mm) Kuva 1. Kuukausittainen keskilämpötila ( o C) ja vastaavat pitkän ajanjakson ( ) keskiarvot Loviisassa sekä kuukausittainen sademäärä (mm) ja vastaavat pitkän ajanjakson ( ) keskiarvot Helsingissä Lähde: Ilmatieteen laitos. 2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

5 Sademäärät olivat alkuvuonna hyvin vähäisiä, mutta kesällä satoi puolestaan ajoittain hyvin runsaasti (Kuva 1). Touko-, kesä- ja elokuu olivat hyvin sateisia ja sadetta kertyi selvästi keskimääräistä enemmän. Näiden kolmen kuukauden aikana satoi yli 40 % koko vuoden sädemäärästä. Myös joulukuussa satoi runsaasti. Muina kuukausina sademäärät jäivätkin hyvin vähäisiksi. Loppuvuonna syys-marraskuussa satoi hyvin vähän ja sadesumma jäi kauaksi tavanomaisesta. 4 AINEISTO JA MENETELMÄT Dragmossenin turvetuotantoalueen tarkkailuun liittyvät kuormitus- ja vesistönäytteet haettiin voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2014 (Taulukko 1 ja Liite 3). Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat ja näytteenottotyössä noudatettiin voimassa olevia ympäristöhallinnon suosituksia. Kaikki vesinäytteet analysoitiin akkreditoidussa KCL Kymen laboratorio Oy:ssä. Taulukko 1. Dragmossenin turvetuotantoalueen tarkkailuun liittyvät havaintopisteet sekä koordinaatit (YKJ). Tarkkailu Näytepiste Koordinaatit (YKJ) Kuormitustarkkailu H1 Pumppuallas (tuleva) H2 Mittapato (lähtevä) Vesistötarkkailu V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä V4 Suvijärvi Pohjavesitarkkailu HP4 Havaintoputki HP5 Havaintoputki HP6 Havaintoputki KUORMITUSTARKKAILU Kuormitustarkkailuun kuuluvat havaintopisteet H1 ja H2 (Taulukko 1 ja Liite 1). Vuosi 2014 ei ollut ohjelman mukaan velvoitetarkkailuvuosi. Ohjelmasta poiketen kuormitustarkkailunäytteiden ottoa jatkettiin omaehtoisesti Vapo Oy:n pyynnöstä vuoden 2014 ajan. Tuotantoalueelta tulevasta vedestä otetaan näytteet pumppualtaasta ennen pintavalutusta (H1). Pintavalutuskentän jälkeinen piste (H2) puolestaan sijaitsee mittakaivossa, jossa on v-pato (90 ). Tammikuusta maaliskuun 12. päivään asti vedet johdettiin laskeutusaltaiden kautta laskuojaan. Poikkeustilanteeseen johti vanhan pumppualtaan sortuminen pintavalutuskentän penkkamassojen painosta, jonka vuoksi rakennettiin uusi pumppuallas pysyvämmälle maaperälle. Tammi-maaliskuun aikana otettiin 3 ohijuoksutusnäytettä. Kuormitustarkkailunäytteitä otettiin huhtikuusta eteenpäin normaalisti kerran kuukaudessa ja näytteistä tehtiin ohjelman mukaiset määritykset Kymijoen vesi ja ympäristö ry

6 (Taulukko 2). Huhtikuun näytteiden typpianalyysit jäivät tekemättä laboratoriossa sattuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi. Syyskuun 16. päivänä otettiin vahingossa ylimääräiset tarkkailunäytteet. Lisäksi Vapon omat näytteenottajat ottivat rankkasateiden jälkeisiä näytteitä H2 pisteeltä yhteensä 4 kertaa. Turvetuotantoalueen kuormitus on laskettu pintavalutuskentän jälkeisten virtaama- ja pitoisuustietojen perusteella. Lisäksi on laskettu pintavalutuskentälle tulevan ja sieltä lähtevän veden pitoisuuksien erotuksena saadut retentioprosentit. Taulukko 2. Kuormitustarkkailunäytteistä tehdyt laboratoriomääritykset. Analyysi ph kiintoaine (GF/C) kemiallinen hapenkulutus, COD (Mn) kokonaistyppi kokonaisfosfori yksikkö mg/l mg/l 4.2 VESISTÖTARKKAILU Dragmossenin turvetuotantoalueen vaikutuksia alueen vedenlaatuun seurataan neljällä tarkkailupisteellä (Taulukko 1 ja Liite 1). Vedenlaadun virtahavaintopisteet sijaitsevat Kukkupekissä turvetuotantoalueen ylä- (V1) ja alapuolella (V2) sekä ennen uoman laskemista Suvijärveen (V3). Lisäksi vesistötarkkailuun kuuluu Suvijärvessä sijaitseva järvipiste (V4). Havaintopisteiden V1 ja V2 vedenlaatutulosten perusteella pyritään arvioimaan tuotantoalueelta lähtevän kuormituksen vaikutusta Kukkupekin vedenlaatuun. Pisteeltä V3 otettavien vesinäytteiden avulla puolestaan pyritään selvittämään vedenlaatua turvetuotantoalueen ja Suvijärven välisellä alueella. Suvijärven havaintopisteellä (V4) tarkkaillaan järven vedenlaatua sekä turvetuotannosta aiheutuvia vedenlaatumuutoksia. Vuonna 2014 vesistötarkkailun näytteet haettiin virtahavaintopisteiltä (V1-V3) 3 kertaa (22.4, 7.8 ja 8.9) ja Suvijärven havaintopisteeltä (V4) 2 kertaa (22.4 ja 7.8). Näytteistä tehtiin ohjelman mukaiset analyysit (Taulukko 3). Huhtikuun näytteiden typpianalyysit jäivät tekemättä laboratoriossa sattuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi. Näytteenoton yhteydessä mitattujen virtaamien sekä vesinäytteistä saatujen pitoisuuksien avulla laskettiin Kukkupekin ainevirtaamat. 4 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

7 Taulukko 3. Vesistötarkkailunäytteistä tehdyt laboratoriomääritykset. Analyysi yksikkö happi mg/l happikyllästys % ph väri mg Pt/l sameus FTU kiintoaine (GF/C) mg/l sähkönjohtokyky ms/m kemiallinen hapenkulutus, COD (Mn) mg/l rauta kokonaistyppi ammoniumtyppi nitriitti-nitraatti typpi kokonaisfosfori fosfaattifosfori (liukpo4p), Nucleopore klorofylli a* * ainoastaan Suvijärven kesänäytteistä 4.3 POHJAVESITARKKAILU Dragmossenin turvetuotantoalueelle on määrätty myös pohjavesitarkkailuvelvoite, jonka avulla on tarkoitus seurata turvetuotannon mahdollisia vaikutuksia läheisen pohjavesialueen vedenlaatuun. Pohjavesitarkkailua suoritetaan neljä kertaa vuodessa (tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa). Kaikilla tarkkailukerroilla havaintoputkista (Taulukko 1) mitataan pohjaveden pinnankorkeus ja lisäksi huhti- ja lokakuun tarkkailukerroilla otetaan pohjavesinäytteet havaintoputkilta HP4-6 (Taulukko 4). Kymijoen vesi ja ympäristö ry

8 Taulukko 4. Pohjavesitarkkailun näytteistä tehdyt analyysit. Analyysi yksikkö alkaliteetti mmol/l happi mg/l hapenkyllästys % ph väri mg Pt/l sameus FTU kemiallinen hapenkulutus, COD (Mn) mg/l sähkönjohtokyky ms/m kokonaistyppi nitraattityppi (NO3) nitriittityppi (NO2) ammoniumtyppi kokonaisfosfori sulfaatti mg/l kloridi mg/l rauta* elohopea* sinkki* alumiini* arseeni* kadmium* kromi* kupari* lyijy* nikkeli* * suodatetusta näytteestä 4.4 KALATALOUSTARKKAILU Dragmossenin tuotantoalueen tarkkailuun ei nykyään kuulu kalataloudellista tarkkailua, koska vesistötarkkailun on todettu olevan riittävä toimenpide hankkeen kalataloudelliseksi tarkkailuksi (TE-keskuksen lausunto ). Dragmossenin turvetuotannon vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon on arvioitu kuormitus- ja vesistötarkkailutulosten perusteella. 6 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

9 4.5 LASKENTAPERUSTEET Kuormitustarkkailun analyysitulosten sekä virtaamatietojen (Liite 3) perusteella tuotantoalueelle on laskettu pinta-alaan suhteutettu ominaiskuormitus (g/ha/d) sekä kokonaiskuormitus (kg/ha) (Liite 2). Tuotantoalueelle on laskettu myös alueen kokonaiskuormitukset (g/d ja kg/jakso). Lisäksi typelle ja fosforille on laskettu hajaasutuksen kuormitusluku (HKL), joka kertoo kuinka monen asukkaan keskimääräisen vuorokautisen jätevesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta tuotantoalueen kuormitus vastaa. Laskennassa kokonaisfosforille on käytetty arvoa 2,2 g/d ja kokonaistypelle 14 g/d. Virtaamat on mitattu näytteenoton yhteydessä. Kahden mittausajankohdan välille virtaamat on määritetty siten, että kunkin näytteenottoajankohdan virtaamaa on käytetty näytteenottopäivänä sekä seitsemänä edellisenä ja seitsemänä seuraavana päivänä. Mikäli kahden näytteenottokerran välillä on enemmän kuin 14 päivää, lopuissa mittausten väliin jäävissä päivissä on käytetty kahden peräkkäisen mitatun virtaaman keskiarvoa. Jos kahden näytteenottokerran välillä puolestaan on vähemmän kuin 14 päivää, virtaamat on määritetty kahden mittausajankohdan välille siten, että puolessa näytepäivämäärien väliin jäävistä päivistä on käytetty edellisen ja puolessa seuraavan näytteenottokerran virtaamaa. Näytteenottokertojen väliin jäävien päivien lukumäärän ollessa pariton puolivälissä on käytetty mitattujen virtaamien keskiarvoa. Kuormituslaskelmissa käytettävät ainepitoisuudet on laskettu näytteenottoajankohtien välisille päiville samalla tavoin kuin virtaamat. Kunkin näytteenoton aikaisia pitoisuuksia on käytetty näytteenottopäivänä sekä seitsemänä edeltävänä ja seitsemänä seuraavana päivänä. Mikäli kahden näytteenottokerran välillä on enemmän kuin 14 päivää, lopuissa mittausten väliin jäävissä päivissä on käytetty kahdella peräkkäisellä kerralla mitattujen pitoisuuksien keskiarvoa. Jos kahden näytteenottokerran välillä puolestaan on vähemmän kuin 14 päivää, pitoisuudet on määritetty kahden mittausajankohdan välille siten, että puolessa näytepäivämäärien väliin jäävistä päivistä on käytetty edellisen ja puolessa seuraavan näytteenottokerran pitoisuuksia. Näytteenottokertojen väliin jäävien päivien lukumäärän ollessa pariton puolivälissä on käytetty mitattujen pitoisuuksien keskiarvoa. Mikäli analyysitulos jäi alle määritysrajan, laskennassa on käytetty arvoa, joka saadaan kertomalla määritysraja 0,5:llä. Nettokuormituslaskennassa on käytetty turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa mainittuja pitoisuuksia, jotka ovat typelle 500, fosforille 20 ja kiintoaineelle 1,0 mg/l (Ympäristöministeriö 2013). Vuoteen 2012 asti kiintoaineen taustapitoisuutena on käytetty arvoa 2 mg/l, minkä tuleekin ottaa huomioon verrattaessa eri vuosien nettopäästöjä. Kaikki kuormituslaskelmat on ilmoitettu tuotantokaudelle ( ). Lisäksi kuormitukset on ilmoitettu koko kalenterivuoden ja eri vuodenaikojen keskiarvoina (Taulukko 5). Keskilämpötiloilla tarkoitetaan Ilmatieteen laitoksen Loviisan havaintoaseman tietojen perusteella jokaiselle vuorokaudelle laskettuja 7 vuorokauden liukuvia keskiarvoja. Nämä liukuvat keskiarvot on laskettu havaintovuorokauden sekä sitä Kymijoen vesi ja ympäristö ry

10 edeltävän ja seuraavan kolmen vuorokauden keskimääräisten lämpötilojen keskiarvona. Lämpötilan katsotaan vakiintuneen, kun liukuva keskilämpötila pysyy raja-arvon alapuolella vähintään 10 vuorokauden ajan. Edellä mainittujen määritelmien perusteella vuonna 2014 vuodenaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat olivat seuraavat: talvi , kevät , kesä ja syksy Taulukko 5. Vuodenaikojen alkamis- ja päättymisajankohtien määritelmät. Vuodenaika talvi kevät Ajankohdan määritelmä alkaa kun maassa pysyvä lumipeite tai keskilämpötila vakiintuu alle 0 C; päättyy kun keskilämpötila vakiintuu yli 0 C. keskilämpötila vakiintuu yli 0 C, mutta on edelleen alle 10 C. kesä keskilämpötila vakiintuu yli 10 C. syksy alkaa kun keskilämpötila vakiintuu alle 10 C, päättyy kun pysyvä lumipeite tai keskilämpötila vakiintuu alle 0 C. 5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 5.1 KUORMITUSTARKKAILU Turvetuotantoalueen käyttö- ja hoitotarkkailun suorittaminen on turvetuottajan vastuulla ja raportoinnissa on hyödynnetty tuottajan toimittamaa käyttöpäiväkirjaa. Dragmossenin tuotantoalueelta purkautuva vesi (H1) oli kiintoainepitoista ja ph-arvon perusteella hapanta (Taulukko 6). Fosforipitoisuus oli hyvin rehevän veden tasolla. Humuspitoisuus oli voimakas kemiallisen hapenkulutuksen ja typpipitoisuuden perusteella. Pintavalutuskentältä alapuoliseen vesistöön purkautuva vesi (H2) oli lievästi kiintoainepitoista sekä hyvin hapanta. Vesi oli myös rehevää ja selvästi humuspitoista. Pitoisuudet olivat selvästi laskeneet pintavalutuksen aikana. Edellisvuoteen verrattuna pitoisuudet olivat pysyneet varsin samalla tasolla, mutta näytteenottojen yhteydessä mitattu virtaama oli selvästi laskenut (53 l/s vuonna 2013). Taulukko 6. Dragmossenin kuormitustarkkailupisteiltä H1 ja H2 otettujen näytteiden keskimääräiset ainepitoisuudet vuonna Kuormitustarkkailu Kiintoaine ph COD Mn kok.n Kok.P Virt ka mg/l mgo2/l l/s H1, pvk yläpuoli 16 6, H2, pvk alapuoli 4 5, Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

11 Pintavalutuksen ylä- ja alapuolisten näytepisteiden pitoisuuksien erotuksien kautta lasketut retentioprosentit kuvaavat pintavalutuskentän tehoa ja osoittavat kuinka tehokkaasti veden mukanaan kuljettama kuormitus pidättyy pintavalutuskentälle. Negatiivinen retentioprosentti tarkoittaa, että kentältä lähtevä pitoisuus on ollut tulevaa suurempi. Pintavalutuskentän puhdistusteho oli vuonna 2014 positiivinen kaikkien tarkasteltujen aineiden osalta koko vuoden (Taulukko 7). Kenttä toimi erityisen hyvin kiintoaineen osalta, jonka puhdistusteho oli parhaimmillaan 95 %. Puhdistusteho jäi pienimmäksi kemiallisen hapenkulutuksen osalta. Keskimääräisten pitoisuuksien perusteella laskettu puhdistusteho vuonna 2014 oli 88 % kiintoaineelle, 10 % kemialliselle hapenkulutukselle, 30 % typelle ja 54 % fosforille. Edellisvuoteen verrattuna pintavalutuskenttä toimi paremmin kaikkien aineiden osalta. Taulukko 7. Dragmossenin pintavalutuskentän tehokkuutta kuvaavat retentioprosentit vuonna Kiintoaine COD Mn kok.n Kok.P % % % % ohitus ohitus ohitus Vuonna 2014 tuotantoalueen kokonaiskuormitukseksi arvioitiin 5185 kg kiintoainetta, 2088 kg typpeä ja 105 kg fosforia, kun vastaavat arvot olivat edellisvuonna 7288 kg kiintoainetta, 2458 kg typpeä ja 150 kg fosforia (Taulukko 8 ja Liite 3). Kuormitus oli hieman laskenut edellisvuodesta. Turvetuotantoalueen kuormitus riippuu suurelta osin alueelta purkautuvista vesimääristä. Vuotuiset pinta-alaan suhteutetut ominaiskuormitusluvut olivat niin ikään edellisvuotta pienempiä. Tuotantoalueen kuormitus oli prosentuaalisesti selvästi suurin talvella, jolloin lähtevän veden virtaama oli hyvin suuri ohijuoksutustilanteesta johtuen (Taulukko 9 ja Liite 3). Kymijoen vesi ja ympäristö ry

12 Taulukko 8. Dragmossenin tuotantoalueelta lähtenyt (H2) keskimääräinen bruttokokonaiskuormitus (kg/jakso) vuonna kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kg kg kg vuodessa talvella keväällä kesällä syksyllä tuotantokaudella tuotantokauden ulkopuolella ja Taulukko 9. Dragmossenin tuotantoalueen bruttokuormituksen prosentuaalinen jakautuminen vuodenajoittain vuonna 2014 vuodenaika ajanjakso kiintoaine typpi fosfori % % % talvikeskiarvo kevätkeskiarvo kesäkeskiarvo syyskeskiarvo VESISTÖTARKKAILU Kukkupekin vesi oli tulosten perusteella jokivesille tyypillisesti sameaa ja kiintoainepitoista (Taulukko 10). Vesi oli lievästi hapanta ja fosforipitoisuuden perusteella hyvin rehevää. Humuspitoisuutta oli edellisvuosien tapaan havaittavissa. Vesi oli rehevintä, sameinta sekä humus- ja kiintoainepitoisinta tuotantoalueen alapuolisella pisteellä V2. Vaikka turvetuotantoalueen vaikutus Kukkupekin vedenlaatuun oli havaittavissa, ravinnepitoisuuksiin vaikuttaa tuotantoalueen kuivatusvesien lisäksi merkittävästi uomaa ympäröivä peltoviljely. Taulukko 10. Keskimääräinen vedenlaatu Dragmossenin tuotantoalueen vesistötarkkailun virtahavaintopisteillä (V1-V3) vuonna Vesistötarkkailu Happi-% Sameus Kiintoa. Sähk ph Väri COD Mn kok.n Kok.P Fe spek ka % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l V1, Kukkupekki yp , V2, Kukkupekki ap , V3, Kukkupekki alin , Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

13 Kukkupekin veden ainepitoisuudet olivat kaikkien parametrien osalta vuonna 2014 hieman edellisvuotta alhaisempia. Kukkupekistä on haettu ennakkotarkkailunäytteitä vuonna 2009 ennen tuotantoalueen kunnostustöiden aloitusta. Näihin tuloksiin verrattuna Kukkupekin veden ainepitoisuudet ovat hieman kasvaneet tuotantoalueen alapuolisella tarkkailupisteellä (V2). Ennakkotarkkailutuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä ne kuvaavat Kukkupekin hetkellistä vedenlaatu näytteenottohetkellä joulukuussa Vedenlaatu vaihtelee luontaisesti sekä vuodenaikojen että vuosien välillä. Jokiuoman suurentuessa virtaama kasvaa, mikä näkyikin selvästi kahden ylimmän tarkkailupisteen virtaamissa (Taulukko 11). Virtaama on kuitenkin yleensä ollut suurin alimmalla Kukkupekin tarkkailupisteellä (V3), mutta vuoden 2014 virtaamakeskiarvo olikin suurin pisteellä V2. Kukkupekin ainevirtaamat olivat vuonna 2014 selvästi sekä edellisvuotta että pidemmän ajan keskiarvoa pienemmät ja näin ollen myös ainevirtaamat olivat selvästi laskeneet edellisvuosien tasosta. Taulukko 11. Kukkupekin vesistötarkkailupisteiden (V1-V3) keskimääräiset ainevirtaamat vuonna 2014 sekä ajanjaksolla Virtaama K-aine COD Mn kok.n Kok.P m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d ka V ,4 V ,2 V ,7 ka V ,2 V ,9 V ,5 Kukkupekistä vedet laskevat Suvijärveen, jossa sijaitsee vesistötarkkailun järvihavaintopiste (V4). Suvijärven vesi oli haettujen tarkkailunäytteiden perusteella huhtikuussa hyvin sameaa ja kiintoainepitoista (Taulukko 12). Vesi oli fosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevää ja humuspitoisuutta oli havaittavissa. Elokuussa kaikki pitoisuudet olivat edellisvuoden tapaan selvästi kevään pitoisuuksia alhaisempia. Taulukko 12. Suvijärven vesistötarkkailupisteen (V4) vedenlaatu vuonna 2014 sekä keskimääräinen taso ajanjaksolla Suvijärvi Happi-% Sameus Kiintoa. Sähk. ph Väri COD Mn kok.n Kok.P Fe spek Klorof. V4 % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l ka Kymijoen vesi ja ympäristö ry

14 Huhtikuussa lumien sulaessa virtaamat ovat yleensä kaikissa joissa suuria ja vesi olikin Suvijärvessä tällöin erittäin sameaa, kiintoainepitoista ja ravinnepitoisuudet olivat korkeita. Vaikka huhtikuun pitoisuudet olivat korkeita, ne olivat hyvin samaa tasoa tai jopa hieman matalampia kuin edellisenä vuonna. Suvijärvestä vuonna 2009 haetut ennakkotarkkailunäytteet osoittavat järviveden olleen jo tuolloin eritäin rehevää, sameaa sekä ravinne-, kiintoaine ja humuspitoista. Vedenlaadussa ei näiden tulosten perusteella näytä tapahtuneen merkittäviä muutoksia. 5.3 POHJAVESITARKKAILU Pohjaveden pinnankorkeus pysyi pääosin varsin tasaisena koko vuoden erityisesti putkilla HP5 ja HP6 (Kuva 2). Pinnankorkeus oli kaikilla putkilla korkein alkuvuodesta ja alhaisin syksyllä. Pohjaveden korkeudenvaihtelu noudattelikin normaalia vuodenaikaisvaihtelua (Soveri ym. 2001). Pohjavesi oli huhtikuussa hieman edellisvuotta matalammalla, mutta loppuvuodesta hieman korkeammalla. Havaintoputket HP4-6 ovat uusia putkia ja tuloksia on vain vuosilta 2013 ja Tulosten perusteella Dragmossenin turvetuotannolla ei kuitenkaan näyttäisi olleen vaikutusta alueen pohjaveden korkeuteen vuosina pinnankorkeus (m) HP4 HP5 HP6 Kuva 2. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu (havaintoputken reuna vedenpinta) tarkkailupisteillä (HP4-HP6) vuonna Palkit kuvaavat mittausväliä, jolloin palkin yläosa on putken reunassa ja palkin alareuna ulottuu vedenpintaan. 12 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

15 Pohjavesiputkista HP4-6 haetuista näytteistä tehtyjen analyysien pitoisuudet (Liite 4) jäivät pohjavettä pilaavien aineiden ympäristölaatunormien alapuolelle (Juvonen & Gustafson 2012) ja olivat muutenkin usein määritysrajojen alapuolella. Jos pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnissa käytettävät ympäristölaatunormit ylittyvät, pohjaveden katsotaan olevan pilaantunutta ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelun kannalta tarkasteltuna. Dragmossenin tuotantoalueen tarkkailuun liittyvien pohjavesinäytteiden laatu oli pääsääntöisesti myös Suomen keskimääräisen pohjaveden laadun tasolla (Soveri ym. 2001). Alumiinipitoisuudet sekä fosforipitoisuudet olivat kuitenkin korkeahkoja sekä keväällä että syksyllä. Pohjavesi oli laadultaan hyvin samanlaista kuin vuonna KALATALOUSTARKKAILU Vesistötarkkailun perusteella tuotantoalueelta Suvijärveen johtava Kukkupekki on ravinnepitoisuuksiltaan hyvin rehevä. Puron sameus- sekä kiintoainearvot ovat melko korkeita. Hapen kyllästysaste on ollut vain n %, mikä on virtavesille vähäinen. Tulokset kertovat puron melko voimakkaasta orgaanisen aineen kuormituksesta. Kukkupekin kalastosta ei ole saatavilla tietoa, mutta oletettavasti sen kalataloudellinen arvo on hyvin vähäinen, sillä joki soveltuu vedenlaatunsa puolesta huonosti monille kalalajeille. Dragmossenin tuotantoalueen kuormitus nostaa hieman Kukkupekin ravinneja kiintoainepitoisuuksia, mutta vedenlaatu on kalaston kannalta melko heikkoa jo ennen tuotantoalueelta tulevia kuivatusvesiä. Kukkupekki laskee Suvijärveen, jonka kalastossa keskeisimmän ryhmän muodostavat särkikalat. Suvijärvi on matala ja sen rannat ovat monin paikoin tiheän järviruokokasvuston peittämät. Kukkupekki ja Teutjärvestä Suvijärveen laskeva oja tuovat ravinnerikasta ja kiintoainepitoista vettä, joka ylläpitää järven rehevää vedenlaatua ja särkikalavaltaista kalalajistoa. Turvetuotannon osuus järveen tulevasta vuosittaisesta ravinne- ja kiintoainekuormasta on kuitenkin kokonaisuudessaan melko pieni. Kymijoen vesi ja ympäristö ry

16 VIITTEET Ilmatieteenlaitos Ilmastokatsaus-lehti nro > Ilmasto > ilmastoviestintä > Ilmastokatsaus-lehti Juvonen, J. ja Gustafson, J Ohje pohjavesien määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö. Oravainen R Opasvihkonen vesianalyysitulosten tulkitsemiseksi havaintoesimerkein varustettuna. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n moniste. Pöyry Oyj Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen arviointi YVA-hankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa. Yhteenveto tutkimusten ja kuormitustarkkailujen tuloksista, 39 s. Soveri J., Mäkinen R. ja Peltonen K Pohjaveden korkeuden ja laadun vaihteluista Suomessa Suomen ympäristö 420. Suomen ympäristökeskus. Turveteollisuusliitto Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät. Turvetuotannon tarkkailuryhmä Turvetuotannon tarkkailuopas. Ympäristöministeriö Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/ Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

17 LIITE 1

18 LIITE 2 VUOSI- / KAUSIKUORMITUS (g/ha/d) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori keskivalunta g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d l/s/km2 vuosikeskiarvo , , ,47 27,2 talvikeskiarvo , , ,37 21,2 kevätkeskiarvo , , ,35 20,5 kesäkeskiarvo , , ,40 23,4 syyskeskiarvo , , ,45 25,9 tuotantokaudella , , ,60 34,8 tuotantokauden ulkopuolella ja , , ,44 25,4 KOKONAISKUORMITUS (g/d) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori g/d g/d g/d g/d g/d g/d g/d g/d g/d vuosikeskiarvo talvikeskiarvo kevätkeskiarvo kesäkeskiarvo syyskeskiarvo tuotantokaudella tuotantokauden ulkopuolella ja VUOSI- / KAUSIKUORMITUS (kg/ha) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha vuosikeskiarvo ,5 17,5 0,88 35,0 13,2 0,71 8,6 4,29 0,17 talvikeskiarvo ,0 3,0 0,22 6,2 2,6 0,20 0,8 0,38 0,02 kevätkeskiarvo ,3 3,1 0,19 12,8 2,3 0,16 1,5 0,75 0,03 kesäkeskiarvo ,4 4,8 0,23 3,6 3,4 0,18 2,8 1,40 0,06 syyskeskiarvo ,9 3,4 0,11 7,1 2,5 0,07 1,8 0,89 0,04 tuotantokaudella ,8 3,5 0,16 2,7 2,5 0,12 2,1 1,04 0,04 tuotantokauden ulkopuolella ja ,8 14,0 0,72 32,3 10,8 0,59 6,5 3,25 0,13 KOKONAISKUORMITUS (kg) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kg kg kg kg kg kg kg kg kg vuodessa ,4 talvella ,8 keväällä ,6 kesällä ,7 syksyllä ,3 tuotantokaudella ,9 tuotantokauden ulkopuolella ja ,5

19 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Ei näytteitä! TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 10:15; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. -16 C-ast; Virt 17,6 l/s; 0,1 5,6 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Näytt.ottaja AL; Ei näytteitä! TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:45; Näytt.ottaja AL; Ilm.lt. 0 C-ast; 0,1 11 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Ei näytteitä! TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; Virt 42 l/s; 0,1 14 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:20; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 15 C-ast; 0,1 19 6,3 65 E TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 10:00; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 15 C-ast; Virt 9,8 l/s; 0,1 1,6 5,3 62 E 80 Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

20 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli Klo 13:25; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 17 C-ast; Virt 176 l/s; 0,1 7,2 10, ,2 6, E 520 < TUDRAG / V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli maantiesilta Klo 12:55; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 17 C-ast; Virt 518 l/s; 0,1 7,9 9, ,2 6, E 520 < TUDRAG / V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä Klo 13:55; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 19 C-ast; Virt 432 l/s; 0,1 11,6 8, ,1 6, E TUDRAG / V4 Suvijärvi Kok.syv. 1,3 m; Näk.syv. 0,3 m; Lumi 0 cm; Jää 0 cm; Klo 14:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 19 C-ast; 1 11,8 10, ,7 7, E < TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 12:50; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 23 C-ast; 0,1 23 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 12:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 23 C-ast; Virt 21 l/s; 0,1 1,5 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 14:00; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 18 C-ast; 0,1 8,4 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 13:40; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 18 C-ast; Virt 12,5 l/s; 0,1 1,7 5, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

21 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 11:10; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 15 C-ast; 0,1 5,9 5, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:25; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 15 C-ast; Virt 99,4 l/s; 0,1 1,8 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:00; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 24 C-ast; 0,1 18 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 09:45; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 24 C-ast; Virt 0,48 l/s; 0,1 3,7 5, TUDRAG / V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli Klo 11:10; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 26 C-ast; Virt 10 l/s; 0,1 18,2 5, ,5 18,2 7, TUDRAG / V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli maantiesilta Klo 10:35; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 25 C-ast; Virt 37,8 l/s; 0,1 19,7 6, ,0 18,7 7, < TUDRAG / V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä Klo 11:45; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 27 C-ast; Virt 59,3 l/s; 0,1 23,5 3,1 36 3,2 2,9 10,3 6, < TUDRAG / V4 Suvijärvi Kok.syv. 1,6 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 27 C-ast; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt S; 1 25,6 8, ,0 8,6 8,2 7,2 40 8, < Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

22 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 11:50; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 16 C-ast; 0,1 31 5, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:30; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 16 C-ast; Virt 11,8 l/s; 0,1 1,6 5, TUDRAG / V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli Klo 10:15; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 13 C-ast; Virt 6,4 l/s; 0,1 10,5 6, ,5 6, < TUDRAG / V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli maantiesilta Klo 11:00; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 15 C-ast; Virt 35,3 l/s; 0,1 11,0 5, ,8 6, < TUDRAG / V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä Klo 09:40; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 12 C-ast; Virt 27,7 l/s; 0,1 14,0 3, ,3 6, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 09:55; Näytt.ottaja JMä, TM; Ilm.lt. 12 C-ast; 0,1 28 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 09:40; Näytt.ottaja JMä, TM; Ilm.lt. 10 C-ast; Virt 8,7 l/s; 0,1 1,5 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 12:35; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 10 C-ast; 0,1 37 5, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

23 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 12:15; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 10 C-ast; Virt 37,26 l/s; 0,1 8,1 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:50; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 8 C-ast; 0,1 5,3 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 10:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 8 C-ast; Virt 34 l/s; 0,1 3,1 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:05; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. -3 C-ast; 0,1 3,7 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 09:45; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. -3 C-ast; Virt 22,95 l/s; 0,1 1,1 5, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

24 LIITE 3 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 1 (2) Vapo Oy Heli Kivisaari Ympäristöasiantuntija, Kaakko Graanintie MIKKELI Tilausnro (X/S VAPO/MUUT), saapunut , näytteet otettu (11:15) Näytteenottaja: Pasi Pettinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 9111 Dragmossen lähtevä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 9111 *Kiintoaine (luonnonvedet) mg/l 6,4 *Sähkönjohtavuus ms/m 5,80 *ph 5,8 *Kemiall. hapenkulutus CODMn mg/l 87 *Permanganaattiluku KMnO4 mg/l 340 *Kokonaistyppi N 2000 *Kokonaisfosfori P 150 *Rauta Fe 2000 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *) Finas-akkreditoitu menetelmä, z) DAkkS-akkreditoitu, ) alihankinta LAUSUNTO Tutkimustulokset Dragmossenin turvetuotantoalueelta klo otetusta rankkasadenäytteestä (sadetta 52 mm, v-padon pinnankorkeus 24cm). Näyte otettiin asiakkaan toimesta. LIITTEET: Menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot Niina Tiainen tutkija Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Hietakallionkatu 2 PL Y-tunnus LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA *

25 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 LIITE 2 (2) 3 MENETELMÄTIEDOT Määritys *Kiintoaine (luonnonvedet) *Sähkönjohtavuus *ph *Kemiall. hapenkulutus CODMn *Kokonaistyppi N *Kokonaisfosfori P *Rauta Fe Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS-EN 872 (2005) (TL29) SFS-EN (1994) (TL29) SFS 3021 (1979) (TL29) SFS 3036 (1981) (TL29) Sis. menetelmä SVSY 3 (TL29) Sisäinen menetelmä SVSY-6 (TL29) SFS 3028 (1976) (TL29) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL29 Tutkimuslaitoksen nimi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kiintoaine (luonnonvedet) 2014/9111 ±16 % *Sähkönjohtavuus 2014/9111 ±7 % *ph 2014/9111 ±3 % *Kemiall. hapenkulutus CODMn 2014/9111 ±18 % *Kokonaistyppi N 2014/9111 ±14 % *Kokonaisfosfori P 2014/9111 ±16 % *Rauta Fe 2014/9111 ±10 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

26 LIITE 3

27 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 LIITE 1 (2) 3 Vapo Oy Heli Kivisaari Ympäristöasiantuntija, Kaakko Graanintie MIKKELI Tilausnro (X/S VAPO/MUUT), saapunut , näytteet otettu (12:30) Näytteenottaja: Erkko Saarinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 6768 Dragmossen lähtevä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 6768 Pinnankorkeus cm 17 *Kiintoaine (luonnonvedet) mg/l 2,4 *Sähkönjohtavuus ms/m 3,99 *ph 5,8 *Kemiall. hapenkulutus CODMn mg/l 62 *Permanganaattiluku KMnO4 mg/l 240 *Kokonaistyppi N 1300 *Kokonaisfosfori P 61 *Rauta Fe 1200 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *) Finas-akkreditoitu menetelmä, z) DAkkS-akkreditoitu, ) alihankinta LAUSUNTO Tutkimustulokset Dragmossenin turvetuotantoalueelta otetusta rankkasadenäytteestä (sadetta 26 mm). Näyte otettiin asiakkaan toimesta. LIITTEET: Menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot Niina Tiainen tutkija Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Hietakallionkatu 2 PL Y-tunnus LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA *

28 LIITE 3 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys Pinnankorkeus *Kiintoaine (luonnonvedet) *Sähkönjohtavuus *ph *Kemiall. hapenkulutus CODMn *Kokonaistyppi N *Kokonaisfosfori P *Rauta Fe Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) (TL29) SFS-EN 872 (2005) (TL29) SFS-EN (1994) (TL29) SFS 3021 (1979) (TL29) SFS 3036 (1981) (TL29) Sis. menetelmä SVSY 3 (TL29) Sisäinen menetelmä SVSY-6 (TL29) SFS 3028 (1976) (TL29) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL29 Tutkimuslaitoksen nimi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kiintoaine (luonnonvedet) 2014/6768 ±28 % *Sähkönjohtavuus 2014/6768 ±8 % *ph 2014/6768 ±3 % *Kemiall. hapenkulutus CODMn 2014/6768 ±18 % *Kokonaistyppi N 2014/6768 ±14 % *Kokonaisfosfori P 2014/6768 ±16 % *Rauta Fe 2014/6768 ±10 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

29 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 LIITE 1 (2) 3 Vapo Oy Heli Kivisaari Ympäristöasiantuntija, Kaakko Graanintie MIKKELI Tilausnro (X/S VAPO/MUUT), saapunut , näytteet otettu (12:30) Näytteenottaja: Erkko Saarinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 7015 Dragmossen lähtevä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 7015 *Kiintoaine (luonnonvedet) mg/l 2,5 *Sähkönjohtavuus ms/m 4,15 *ph 5,9 *Kemiall. hapenkulutus CODMn mg/l 68 *Permanganaattiluku KMnO4 mg/l 270 *Kokonaistyppi N 1400 *Kokonaisfosfori P 71 *Rauta Fe 1100 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *) Finas-akkreditoitu menetelmä, z) DAkkS-akkreditoitu, ) alihankinta LAUSUNTO Tutkimustulokset Dragmossenin turvetuotantoalueelta otetusta rankkasadenäytteestä. V-padon veden pinnankorkeus 22 cm (sadetta 31 mm). Näyte otettiin asiakkaan toimesta. LIITTEET: Menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot Niina Tiainen tutkija Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Hietakallionkatu 2 PL Y-tunnus LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA *

30 LIITE 3 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys *Kiintoaine (luonnonvedet) *Sähkönjohtavuus *ph *Kemiall. hapenkulutus CODMn *Kokonaistyppi N *Kokonaisfosfori P *Rauta Fe Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS-EN 872 (2005) (TL29) SFS-EN (1994) (TL29) SFS 3021 (1979) (TL29) SFS 3036 (1981) (TL29) Sis. menetelmä SVSY 3 (TL29) Sisäinen menetelmä SVSY-6 (TL29) SFS 3028 (1976) (TL29) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL29 Tutkimuslaitoksen nimi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kiintoaine (luonnonvedet) 2014/7015 ±28 % *Sähkönjohtavuus 2014/7015 ±8 % *ph 2014/7015 ±3 % *Kemiall. hapenkulutus CODMn 2014/7015 ±18 % *Kokonaistyppi N 2014/7015 ±14 % *Kokonaisfosfori P 2014/7015 ±16 % *Rauta Fe 2014/7015 ±10 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

31 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka Zn liuk. Ni liuk. Cu liuk. Hg liuk. As liuk. Al liuk. Cr liuk. Cd liuk. Happi Happi-% Sameus Sähk Alkal. ph Väri COD Mn kok.n Näytepaikka mg/l % FTU ms/m mmol/l mgpt/l mgo2/l TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:40; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 1,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 11:00; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,20 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:55; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 4,24 m; lt 5,0 oc; pohjavesiputki <3 <5 <10 <0,5 <2 990 <5 <0,2 12,3 96 0,2 2,9 0,13 6,0 <2,5 1,7 E TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 2,03 m; lt 4,4 oc; pohjavesiputki 3 <5 <10 <0,5 <2 77 <5 <0,2 3,9 30 1,7 12,6 0,75 6,4 <2,5 <1 E TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 10:45; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,46 m; lt 5,2 oc; pohjavesiputki 20 <5 <10 <0,5 <2 260 <5 <0,2 5,4 42 1,5 14,8 0,51 6,3 5,0 1,7 E TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 12:00; Näytt.ottaja al; vedenkork 4,48 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 12:25; Näytt.ottaja al; vedenkork 1,98 m; pohjavesiputki Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /4

32 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka N(NO2) NO3-N N(NH4) Kok.P Cl SO4 Fe Nucl Pb liuk. Ulkonäkö Näytepaikka mg/l mg/l TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:40; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 1,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 11:00; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,20 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:55; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 4,24 m; lt 5,0 oc; pohjavesiputki <1 54 <5 200 <1 2,3 310 <5 Muu TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 2,03 m; lt 4,4 oc; pohjavesiputki < ,2 11 <30 <5 Kirkas TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 10:45; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,46 m; lt 5,2 oc; pohjavesiputki < ,0 22 <30 <5 Kirkas TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 12:00; Näytt.ottaja al; vedenkork 4,48 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 12:25; Näytt.ottaja al; vedenkork 1,98 m; pohjavesiputki Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /4

33 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka Zn liuk. Ni liuk. Cu liuk. Hg liuk. As liuk. Al liuk. Cr liuk. Cd liuk. Happi Happi-% Sameus Sähk Alkal. ph Väri COD Mn kok.n Näytepaikka mg/l % FTU ms/m mmol/l mgpt/l mgo2/l TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 12:50; Näytt.ottaja al; vedenkork 3,34 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 10:50; Näytt.ottaja JMä, TM; vedenkork 5,47 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 10:35; Näytt.ottaja JMä, TM; vedenkork 2,48 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 10:20; Näytt.ottaja JMä, TM; vedenkork 3,73 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 14:00; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 4,68 m; lt 8,7 oc; haju H; pohjavesiputki <3 <5 <10 <0,5 <2 250 <2 <0,2 7,2 62 3,5 4,7 0,33 6,4 <2,5 1, TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 13:35; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 2,38 m; lt 10,0 oc; haju H; pohjavesiputki 8 <5 <10 <0,5 <2 45 <2 <0,2 1,8 16 2,4 13,7 0,77 6,5 7,5 1, TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 13:10; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,69 m; lt 9,4 oc; haju H; pohjavesiputki 12 <5 <10 <0,5 <2 240 <2 <0,2 2,6 23 1,9 15,1 0,56 6,3 5,0 1,3 830 Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /4

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 6.1.214 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006 HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 26 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 87/27 Marja Anttila-Huhtinen SISÄLLYS sivu Sisällys 1

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 4 Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 29.3.23 2 VARKAUS Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 23.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 20.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014

KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 248/2015 Anne Åkerberg ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa on käsitelty Kymijoen alaosan kuormittajien

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen Pirkanmaan

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto 1 / 1 LÄHETE 3.3.2016 Varkauden kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 78210 VARKAUS Tiedoksi: A1407 Pohjois-Savon ELY-keskus Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terv. ltk ympäristönsuojelu Kan

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 231/2014 Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 SÄÄOLOT 1 3 KALANKASVATUSLAITOSTEN LISÄKASVU JA

Lisätiedot

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 Sisällys 1. Tutkimuksen taustaa... 2 2. Aineisto ja menetelmät... 2 2.1 Laskentaperusteet... 3 2.2 Virtaaman mittaus... 3

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat joen vedenlaatua

Lisätiedot

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere Jätevesiosasto/HKO 25.10.2013 Kirjenumero 822/13 Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 10642 SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU OSA I VESISTÖTARKKAILU 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY ii SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2012 OSA I: VESISTÖTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 30.4.2013 Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Chhl ~ESIENSUO~IELUYHDISTYS ry ihhr Harri Perälä 05.10.2005 Kirje nro 643 KAUNIAISTEN KALASTUSKUNTA Seppo Heinonen Valimaenkatu 13 B 25 37 100 NOKIA PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Piikkilanjärvi

Lisätiedot

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Vihdin Vesi kg/d Nummela jvp, vesistöön johdettu typpi ja typenpoistoteho v. % 1983-2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0 90 80 70 60

Lisätiedot

HIITOLANJOEN FYSIKAALIS-KEMIALLISEN TARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 JA PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1995 2015

HIITOLANJOEN FYSIKAALIS-KEMIALLISEN TARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 JA PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1995 2015 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 421/16 HIITOLANJOEN FYSIKAALIS-KEMIALLISEN TARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 JA PITKÄAIKAISTARKASTELU

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 PAHA-hanke Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA- hanke) toteutetaan

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 517 Pampalontie 11 8967 HATTU 8.1.15 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman.

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman. 1 / 1 Pohjois-Savon ely-keskus A 1345 31.3.2015 Tiedoksi: Kuopion Vesi Savon Sellu Oy Neuron Kuopion Energia Oy Kuopion kaupunki/ympäristökeskus Vesi-Eko Oy Pohjois-Savon kalatalouskeskus Lähetämme ohessa

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

Vesistötarkkailu vuonna 2012

Vesistötarkkailu vuonna 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1641 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU VESISTÖTARKKAILU VUONNA 212 Copyright Ahma ympäristö Oy 16.4.213 Satu Ojala Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA 2016-18

POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA 2016-18 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA 2016-18 1.12.2015

Lisätiedot

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinkää HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja Heidi Rantala Syyskuu 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SÄHKÖNJOHTOKYKY... 3 3 VEDEN HAPPAMUUS... 4 4 VÄRILUKU...

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As. VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, 90570 Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 19.10.2010 73415 13424 Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU Tilatunnus saapui 05.10.2010

Lisätiedot