DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2 4 AINEISTO JA METELMÄT Kuormitustarkkailu Vesistötarkkailu Pohjavesitarkkailu Kalataloustarkkailu Laskentaperusteet 7 5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Kuormitustarkkailu Vesistötarkkailu Pohjavesitarkkailu Kalataloustarkkailu 13 VIITTEET 14 LIITTEET Liite 1. Turvetuotantoalueen sijainti sekä havaintopisteet Liite 2. Dragmossenin tuotantoalueen kuormitus vuonna 2014 Liite 3. Tarkkailunäytteiden analyysitulokset TIEDOKSI Vapo Oy / Heli Kivisaari Vapo Oy / Markku Hulkkonen (pdf) Suomen ympäristökeskus / kirjaamo Uudenmaan ELY-keskus / kirjaamo Uudenmaan ELY-keskus / Sirpa Penttilä Loviisan kaupunki / ympäristönsuojeluyksikkö

3 JOHDANTO Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Dragmossenin turvetuotantoalueelle ympäristöluvan (31/2009/4; Dnro LSY-2008-Y-8; lupamääräys 13). Päätöksessä luvan saaja velvoitetaan tarkkailemaan tuotantoalueen käyttöä ja kuormitusta sekä sen vesistö- ja pohjavesivaikutuksia. Ympäristöluvassa on annettu määräykset mm. tuotannon ja vesienkäsittelyn järjestämisestä. Dragmossenin turvetuotantoalueen käyttö-, kuormitus-, vesistö- sekä pohjavesien tarkkailuohjelmat perustuvat ympäristöluvassa annettuihin määräyksiin (ympäristöluvan liite 3), Lisäksi tarkkailuohjelma on päivitetty Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman päätöksen (UUS-2009-Y ) mukaisesti. Tässä vuosiyhteenvedossa raportoidaan Dragmossenin turvetuotantoalueen kuormitus-, vesistö- ja pohjavesitarkkailut vuoden 2014 osalta. 2 TUTKIMUSALUE Dragmossenin turvetuotantoalue sijaitsee Loviisan kaupungin alueella, noin 2,5 kilometriä Ruotsinpyhtään kirkonkylästä luoteeseen (Liite 1). Ympäristöluvassa (Dnro LSY-2008-Y-8) on selvitetty alueen kasvillisuus, eläimistö, maankäyttö ja asutustilanne. Pääosa Dragmossenin suoalueesta rajoittuu kivikkoisiin ja lohkareisiin metsäalueisiin. Lähimmät peltoalueet sijaitsevat suon luoteispuolella ja lähimmät Petjärven talot puolestaan noin 600 m:n etäisyydellä Dragmossenin suunnitellun hankealueen eteläosasta. Tuotantoalueen luoteispuolella sijaitsee Nykullan asumaton kiinteistö noin 360 m:n etäisyydellä tuotantoalueen rajasta. Dragmossenin tuotantopinta-ala on 122,5 hehtaaria. Tuotantoalue jakautuu neljään lohkoon, joiden pinta-alat ovat 6,9 ha, 14,7 ha, 72,8 ha ja 28,1 ha. Tuotantopinta-ala pienenee vaiheittain ja kokonaisuudessaan turvetuotannon on arvioitu päättyvän noin 35 vuoden kuluttua alueen kuntoonpanon aloittamisesta. Tuotantomenetelmänä käytetään imuvaunua. Tuotantoalue sijaitsee Kymijoen suuhaarojen 454,74 km 2 :n laajuisella valuma-alueella (14.111), josta Dragmossenin suoalueen pinta-alaosuus on 0,27 %. Dragmossenin vesienkäsittelymenetelmänä on pintavalutuskenttä. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan kokoojaojilla laskeutusaltaisiin ja niistä edelleen pumppualtaaseen, josta ne pumpataan ympärivuotisesti Dragmossenin pohjoisosassa sijaitsevalle 5,9 hehtaarin suuruiselle pintavalutuskentälle. Pintavalutuskentältä vedet kulkevat uomaa pitkin pienehköön Kukkupekkiin, joka laskee noin 7 kilometrin päässä suosta Suvijärven Rismossvikeniin (Liite 1). Kukkupekin valuma-alue laskussa Suvijärveen on 34 km 2, josta Kymijoen vesi ja ympäristö ry

4 tuotantoalueen osuus on noin 3,6 %. Suvijärvi on Kymijoen pääuoman alajuoksulla olevan järvimäisen Tammijärvi-Vuohijärvi osuuden sivulahti. Dragmossenin vedet kulkeutuvat Suvijärven rehevään pohjoislahteen, joka kuuluu Teutjärven-Suvijärven Natura 2000 alueeseen (FI , SPA alue). Suvijärven muu osa kuuluu Kymijoen Natura 2000 alueeseen (FI , SCI ja SPA alue). Kukkupekistä ja Suvijärvestä on otettu vesinäytteet vuoden 2004 heinäkuussa. Tulosten perusteella Kukkupekin vesi oli sameaa ja vedenkiintoaine- sekä ravinnepitoisuudet olivat korkeita. Veden korkea sähkönjohtavuus puolestaan kuvaa pelloilta tulevaa kuormitusta. Kukkupekin veden humusleimaisuus oli kohtalainen, mutta ei erityisen voimakas. Matalan Suvijärven vesi puolestaan oli yleisesti tarkasteltuna sameaa ja hyvin rehevää. Hygieeniseltä laadultaan järven vesi oli näytteenottoaikoina uimavedeksi soveltuvaa. Turvetuotantoalueelle on määrätty myös pohjavesitarkkailu, sillä Petjärven I-luokan pohjavesialueen pohjoisraja on noin 150 m Dragmossenin alueen eteläosasta ja noin 200 m pohjavesiesiintymän varsinaisesta pohjaveden muodostumisalueesta. Petjärven pohjavesiesiintymä on noin 1,8 km pitkä pohjois-eteläsuuntainen pitkittäisharjumuodostuma. 3 SÄÄOLOT Vuosi 2014 oli yksi historian lämpimimmistä sekä Suomessa että muualla maailmassa (Ilmatieteenlaitos 2014). Loviisan mittausaseman tulosten perusteella kuukausittaiset keskilämpötilat nousivat useina kuukausina selvästi pitkän ajanjakson keskiarvon yläpuolelle (Kuva 1). Tammikuussa oli kylmiä pakkaspäiviä, mutta tämän jälkeen lämpötilat pysyttelivät hyvin korkeina. Talvi oli ennätyksellisen lyhyt ja terminen kevät alkoikin jo helmikuun lopulla. Kesällä lämpötilat kohosivat hyvin korkeiksi ja hellepäiviä havaittiin runsaasti. Myös syksy oli tavanomaista lämpimämpi ja kuukausikeskiarvot olivat vuoden loppuun asti selvästi pitkänajan keskimääräistä tasoa korkeampia lämpötila ( C) sademäärä (mm) Kuva 1. Kuukausittainen keskilämpötila ( o C) ja vastaavat pitkän ajanjakson ( ) keskiarvot Loviisassa sekä kuukausittainen sademäärä (mm) ja vastaavat pitkän ajanjakson ( ) keskiarvot Helsingissä Lähde: Ilmatieteen laitos. 2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

5 Sademäärät olivat alkuvuonna hyvin vähäisiä, mutta kesällä satoi puolestaan ajoittain hyvin runsaasti (Kuva 1). Touko-, kesä- ja elokuu olivat hyvin sateisia ja sadetta kertyi selvästi keskimääräistä enemmän. Näiden kolmen kuukauden aikana satoi yli 40 % koko vuoden sädemäärästä. Myös joulukuussa satoi runsaasti. Muina kuukausina sademäärät jäivätkin hyvin vähäisiksi. Loppuvuonna syys-marraskuussa satoi hyvin vähän ja sadesumma jäi kauaksi tavanomaisesta. 4 AINEISTO JA MENETELMÄT Dragmossenin turvetuotantoalueen tarkkailuun liittyvät kuormitus- ja vesistönäytteet haettiin voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2014 (Taulukko 1 ja Liite 3). Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat ja näytteenottotyössä noudatettiin voimassa olevia ympäristöhallinnon suosituksia. Kaikki vesinäytteet analysoitiin akkreditoidussa KCL Kymen laboratorio Oy:ssä. Taulukko 1. Dragmossenin turvetuotantoalueen tarkkailuun liittyvät havaintopisteet sekä koordinaatit (YKJ). Tarkkailu Näytepiste Koordinaatit (YKJ) Kuormitustarkkailu H1 Pumppuallas (tuleva) H2 Mittapato (lähtevä) Vesistötarkkailu V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä V4 Suvijärvi Pohjavesitarkkailu HP4 Havaintoputki HP5 Havaintoputki HP6 Havaintoputki KUORMITUSTARKKAILU Kuormitustarkkailuun kuuluvat havaintopisteet H1 ja H2 (Taulukko 1 ja Liite 1). Vuosi 2014 ei ollut ohjelman mukaan velvoitetarkkailuvuosi. Ohjelmasta poiketen kuormitustarkkailunäytteiden ottoa jatkettiin omaehtoisesti Vapo Oy:n pyynnöstä vuoden 2014 ajan. Tuotantoalueelta tulevasta vedestä otetaan näytteet pumppualtaasta ennen pintavalutusta (H1). Pintavalutuskentän jälkeinen piste (H2) puolestaan sijaitsee mittakaivossa, jossa on v-pato (90 ). Tammikuusta maaliskuun 12. päivään asti vedet johdettiin laskeutusaltaiden kautta laskuojaan. Poikkeustilanteeseen johti vanhan pumppualtaan sortuminen pintavalutuskentän penkkamassojen painosta, jonka vuoksi rakennettiin uusi pumppuallas pysyvämmälle maaperälle. Tammi-maaliskuun aikana otettiin 3 ohijuoksutusnäytettä. Kuormitustarkkailunäytteitä otettiin huhtikuusta eteenpäin normaalisti kerran kuukaudessa ja näytteistä tehtiin ohjelman mukaiset määritykset Kymijoen vesi ja ympäristö ry

6 (Taulukko 2). Huhtikuun näytteiden typpianalyysit jäivät tekemättä laboratoriossa sattuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi. Syyskuun 16. päivänä otettiin vahingossa ylimääräiset tarkkailunäytteet. Lisäksi Vapon omat näytteenottajat ottivat rankkasateiden jälkeisiä näytteitä H2 pisteeltä yhteensä 4 kertaa. Turvetuotantoalueen kuormitus on laskettu pintavalutuskentän jälkeisten virtaama- ja pitoisuustietojen perusteella. Lisäksi on laskettu pintavalutuskentälle tulevan ja sieltä lähtevän veden pitoisuuksien erotuksena saadut retentioprosentit. Taulukko 2. Kuormitustarkkailunäytteistä tehdyt laboratoriomääritykset. Analyysi ph kiintoaine (GF/C) kemiallinen hapenkulutus, COD (Mn) kokonaistyppi kokonaisfosfori yksikkö mg/l mg/l 4.2 VESISTÖTARKKAILU Dragmossenin turvetuotantoalueen vaikutuksia alueen vedenlaatuun seurataan neljällä tarkkailupisteellä (Taulukko 1 ja Liite 1). Vedenlaadun virtahavaintopisteet sijaitsevat Kukkupekissä turvetuotantoalueen ylä- (V1) ja alapuolella (V2) sekä ennen uoman laskemista Suvijärveen (V3). Lisäksi vesistötarkkailuun kuuluu Suvijärvessä sijaitseva järvipiste (V4). Havaintopisteiden V1 ja V2 vedenlaatutulosten perusteella pyritään arvioimaan tuotantoalueelta lähtevän kuormituksen vaikutusta Kukkupekin vedenlaatuun. Pisteeltä V3 otettavien vesinäytteiden avulla puolestaan pyritään selvittämään vedenlaatua turvetuotantoalueen ja Suvijärven välisellä alueella. Suvijärven havaintopisteellä (V4) tarkkaillaan järven vedenlaatua sekä turvetuotannosta aiheutuvia vedenlaatumuutoksia. Vuonna 2014 vesistötarkkailun näytteet haettiin virtahavaintopisteiltä (V1-V3) 3 kertaa (22.4, 7.8 ja 8.9) ja Suvijärven havaintopisteeltä (V4) 2 kertaa (22.4 ja 7.8). Näytteistä tehtiin ohjelman mukaiset analyysit (Taulukko 3). Huhtikuun näytteiden typpianalyysit jäivät tekemättä laboratoriossa sattuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi. Näytteenoton yhteydessä mitattujen virtaamien sekä vesinäytteistä saatujen pitoisuuksien avulla laskettiin Kukkupekin ainevirtaamat. 4 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

7 Taulukko 3. Vesistötarkkailunäytteistä tehdyt laboratoriomääritykset. Analyysi yksikkö happi mg/l happikyllästys % ph väri mg Pt/l sameus FTU kiintoaine (GF/C) mg/l sähkönjohtokyky ms/m kemiallinen hapenkulutus, COD (Mn) mg/l rauta kokonaistyppi ammoniumtyppi nitriitti-nitraatti typpi kokonaisfosfori fosfaattifosfori (liukpo4p), Nucleopore klorofylli a* * ainoastaan Suvijärven kesänäytteistä 4.3 POHJAVESITARKKAILU Dragmossenin turvetuotantoalueelle on määrätty myös pohjavesitarkkailuvelvoite, jonka avulla on tarkoitus seurata turvetuotannon mahdollisia vaikutuksia läheisen pohjavesialueen vedenlaatuun. Pohjavesitarkkailua suoritetaan neljä kertaa vuodessa (tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa). Kaikilla tarkkailukerroilla havaintoputkista (Taulukko 1) mitataan pohjaveden pinnankorkeus ja lisäksi huhti- ja lokakuun tarkkailukerroilla otetaan pohjavesinäytteet havaintoputkilta HP4-6 (Taulukko 4). Kymijoen vesi ja ympäristö ry

8 Taulukko 4. Pohjavesitarkkailun näytteistä tehdyt analyysit. Analyysi yksikkö alkaliteetti mmol/l happi mg/l hapenkyllästys % ph väri mg Pt/l sameus FTU kemiallinen hapenkulutus, COD (Mn) mg/l sähkönjohtokyky ms/m kokonaistyppi nitraattityppi (NO3) nitriittityppi (NO2) ammoniumtyppi kokonaisfosfori sulfaatti mg/l kloridi mg/l rauta* elohopea* sinkki* alumiini* arseeni* kadmium* kromi* kupari* lyijy* nikkeli* * suodatetusta näytteestä 4.4 KALATALOUSTARKKAILU Dragmossenin tuotantoalueen tarkkailuun ei nykyään kuulu kalataloudellista tarkkailua, koska vesistötarkkailun on todettu olevan riittävä toimenpide hankkeen kalataloudelliseksi tarkkailuksi (TE-keskuksen lausunto ). Dragmossenin turvetuotannon vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon on arvioitu kuormitus- ja vesistötarkkailutulosten perusteella. 6 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

9 4.5 LASKENTAPERUSTEET Kuormitustarkkailun analyysitulosten sekä virtaamatietojen (Liite 3) perusteella tuotantoalueelle on laskettu pinta-alaan suhteutettu ominaiskuormitus (g/ha/d) sekä kokonaiskuormitus (kg/ha) (Liite 2). Tuotantoalueelle on laskettu myös alueen kokonaiskuormitukset (g/d ja kg/jakso). Lisäksi typelle ja fosforille on laskettu hajaasutuksen kuormitusluku (HKL), joka kertoo kuinka monen asukkaan keskimääräisen vuorokautisen jätevesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta tuotantoalueen kuormitus vastaa. Laskennassa kokonaisfosforille on käytetty arvoa 2,2 g/d ja kokonaistypelle 14 g/d. Virtaamat on mitattu näytteenoton yhteydessä. Kahden mittausajankohdan välille virtaamat on määritetty siten, että kunkin näytteenottoajankohdan virtaamaa on käytetty näytteenottopäivänä sekä seitsemänä edellisenä ja seitsemänä seuraavana päivänä. Mikäli kahden näytteenottokerran välillä on enemmän kuin 14 päivää, lopuissa mittausten väliin jäävissä päivissä on käytetty kahden peräkkäisen mitatun virtaaman keskiarvoa. Jos kahden näytteenottokerran välillä puolestaan on vähemmän kuin 14 päivää, virtaamat on määritetty kahden mittausajankohdan välille siten, että puolessa näytepäivämäärien väliin jäävistä päivistä on käytetty edellisen ja puolessa seuraavan näytteenottokerran virtaamaa. Näytteenottokertojen väliin jäävien päivien lukumäärän ollessa pariton puolivälissä on käytetty mitattujen virtaamien keskiarvoa. Kuormituslaskelmissa käytettävät ainepitoisuudet on laskettu näytteenottoajankohtien välisille päiville samalla tavoin kuin virtaamat. Kunkin näytteenoton aikaisia pitoisuuksia on käytetty näytteenottopäivänä sekä seitsemänä edeltävänä ja seitsemänä seuraavana päivänä. Mikäli kahden näytteenottokerran välillä on enemmän kuin 14 päivää, lopuissa mittausten väliin jäävissä päivissä on käytetty kahdella peräkkäisellä kerralla mitattujen pitoisuuksien keskiarvoa. Jos kahden näytteenottokerran välillä puolestaan on vähemmän kuin 14 päivää, pitoisuudet on määritetty kahden mittausajankohdan välille siten, että puolessa näytepäivämäärien väliin jäävistä päivistä on käytetty edellisen ja puolessa seuraavan näytteenottokerran pitoisuuksia. Näytteenottokertojen väliin jäävien päivien lukumäärän ollessa pariton puolivälissä on käytetty mitattujen pitoisuuksien keskiarvoa. Mikäli analyysitulos jäi alle määritysrajan, laskennassa on käytetty arvoa, joka saadaan kertomalla määritysraja 0,5:llä. Nettokuormituslaskennassa on käytetty turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa mainittuja pitoisuuksia, jotka ovat typelle 500, fosforille 20 ja kiintoaineelle 1,0 mg/l (Ympäristöministeriö 2013). Vuoteen 2012 asti kiintoaineen taustapitoisuutena on käytetty arvoa 2 mg/l, minkä tuleekin ottaa huomioon verrattaessa eri vuosien nettopäästöjä. Kaikki kuormituslaskelmat on ilmoitettu tuotantokaudelle ( ). Lisäksi kuormitukset on ilmoitettu koko kalenterivuoden ja eri vuodenaikojen keskiarvoina (Taulukko 5). Keskilämpötiloilla tarkoitetaan Ilmatieteen laitoksen Loviisan havaintoaseman tietojen perusteella jokaiselle vuorokaudelle laskettuja 7 vuorokauden liukuvia keskiarvoja. Nämä liukuvat keskiarvot on laskettu havaintovuorokauden sekä sitä Kymijoen vesi ja ympäristö ry

10 edeltävän ja seuraavan kolmen vuorokauden keskimääräisten lämpötilojen keskiarvona. Lämpötilan katsotaan vakiintuneen, kun liukuva keskilämpötila pysyy raja-arvon alapuolella vähintään 10 vuorokauden ajan. Edellä mainittujen määritelmien perusteella vuonna 2014 vuodenaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat olivat seuraavat: talvi , kevät , kesä ja syksy Taulukko 5. Vuodenaikojen alkamis- ja päättymisajankohtien määritelmät. Vuodenaika talvi kevät Ajankohdan määritelmä alkaa kun maassa pysyvä lumipeite tai keskilämpötila vakiintuu alle 0 C; päättyy kun keskilämpötila vakiintuu yli 0 C. keskilämpötila vakiintuu yli 0 C, mutta on edelleen alle 10 C. kesä keskilämpötila vakiintuu yli 10 C. syksy alkaa kun keskilämpötila vakiintuu alle 10 C, päättyy kun pysyvä lumipeite tai keskilämpötila vakiintuu alle 0 C. 5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 5.1 KUORMITUSTARKKAILU Turvetuotantoalueen käyttö- ja hoitotarkkailun suorittaminen on turvetuottajan vastuulla ja raportoinnissa on hyödynnetty tuottajan toimittamaa käyttöpäiväkirjaa. Dragmossenin tuotantoalueelta purkautuva vesi (H1) oli kiintoainepitoista ja ph-arvon perusteella hapanta (Taulukko 6). Fosforipitoisuus oli hyvin rehevän veden tasolla. Humuspitoisuus oli voimakas kemiallisen hapenkulutuksen ja typpipitoisuuden perusteella. Pintavalutuskentältä alapuoliseen vesistöön purkautuva vesi (H2) oli lievästi kiintoainepitoista sekä hyvin hapanta. Vesi oli myös rehevää ja selvästi humuspitoista. Pitoisuudet olivat selvästi laskeneet pintavalutuksen aikana. Edellisvuoteen verrattuna pitoisuudet olivat pysyneet varsin samalla tasolla, mutta näytteenottojen yhteydessä mitattu virtaama oli selvästi laskenut (53 l/s vuonna 2013). Taulukko 6. Dragmossenin kuormitustarkkailupisteiltä H1 ja H2 otettujen näytteiden keskimääräiset ainepitoisuudet vuonna Kuormitustarkkailu Kiintoaine ph COD Mn kok.n Kok.P Virt ka mg/l mgo2/l l/s H1, pvk yläpuoli 16 6, H2, pvk alapuoli 4 5, Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

11 Pintavalutuksen ylä- ja alapuolisten näytepisteiden pitoisuuksien erotuksien kautta lasketut retentioprosentit kuvaavat pintavalutuskentän tehoa ja osoittavat kuinka tehokkaasti veden mukanaan kuljettama kuormitus pidättyy pintavalutuskentälle. Negatiivinen retentioprosentti tarkoittaa, että kentältä lähtevä pitoisuus on ollut tulevaa suurempi. Pintavalutuskentän puhdistusteho oli vuonna 2014 positiivinen kaikkien tarkasteltujen aineiden osalta koko vuoden (Taulukko 7). Kenttä toimi erityisen hyvin kiintoaineen osalta, jonka puhdistusteho oli parhaimmillaan 95 %. Puhdistusteho jäi pienimmäksi kemiallisen hapenkulutuksen osalta. Keskimääräisten pitoisuuksien perusteella laskettu puhdistusteho vuonna 2014 oli 88 % kiintoaineelle, 10 % kemialliselle hapenkulutukselle, 30 % typelle ja 54 % fosforille. Edellisvuoteen verrattuna pintavalutuskenttä toimi paremmin kaikkien aineiden osalta. Taulukko 7. Dragmossenin pintavalutuskentän tehokkuutta kuvaavat retentioprosentit vuonna Kiintoaine COD Mn kok.n Kok.P % % % % ohitus ohitus ohitus Vuonna 2014 tuotantoalueen kokonaiskuormitukseksi arvioitiin 5185 kg kiintoainetta, 2088 kg typpeä ja 105 kg fosforia, kun vastaavat arvot olivat edellisvuonna 7288 kg kiintoainetta, 2458 kg typpeä ja 150 kg fosforia (Taulukko 8 ja Liite 3). Kuormitus oli hieman laskenut edellisvuodesta. Turvetuotantoalueen kuormitus riippuu suurelta osin alueelta purkautuvista vesimääristä. Vuotuiset pinta-alaan suhteutetut ominaiskuormitusluvut olivat niin ikään edellisvuotta pienempiä. Tuotantoalueen kuormitus oli prosentuaalisesti selvästi suurin talvella, jolloin lähtevän veden virtaama oli hyvin suuri ohijuoksutustilanteesta johtuen (Taulukko 9 ja Liite 3). Kymijoen vesi ja ympäristö ry

12 Taulukko 8. Dragmossenin tuotantoalueelta lähtenyt (H2) keskimääräinen bruttokokonaiskuormitus (kg/jakso) vuonna kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kg kg kg vuodessa talvella keväällä kesällä syksyllä tuotantokaudella tuotantokauden ulkopuolella ja Taulukko 9. Dragmossenin tuotantoalueen bruttokuormituksen prosentuaalinen jakautuminen vuodenajoittain vuonna 2014 vuodenaika ajanjakso kiintoaine typpi fosfori % % % talvikeskiarvo kevätkeskiarvo kesäkeskiarvo syyskeskiarvo VESISTÖTARKKAILU Kukkupekin vesi oli tulosten perusteella jokivesille tyypillisesti sameaa ja kiintoainepitoista (Taulukko 10). Vesi oli lievästi hapanta ja fosforipitoisuuden perusteella hyvin rehevää. Humuspitoisuutta oli edellisvuosien tapaan havaittavissa. Vesi oli rehevintä, sameinta sekä humus- ja kiintoainepitoisinta tuotantoalueen alapuolisella pisteellä V2. Vaikka turvetuotantoalueen vaikutus Kukkupekin vedenlaatuun oli havaittavissa, ravinnepitoisuuksiin vaikuttaa tuotantoalueen kuivatusvesien lisäksi merkittävästi uomaa ympäröivä peltoviljely. Taulukko 10. Keskimääräinen vedenlaatu Dragmossenin tuotantoalueen vesistötarkkailun virtahavaintopisteillä (V1-V3) vuonna Vesistötarkkailu Happi-% Sameus Kiintoa. Sähk ph Väri COD Mn kok.n Kok.P Fe spek ka % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l V1, Kukkupekki yp , V2, Kukkupekki ap , V3, Kukkupekki alin , Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

13 Kukkupekin veden ainepitoisuudet olivat kaikkien parametrien osalta vuonna 2014 hieman edellisvuotta alhaisempia. Kukkupekistä on haettu ennakkotarkkailunäytteitä vuonna 2009 ennen tuotantoalueen kunnostustöiden aloitusta. Näihin tuloksiin verrattuna Kukkupekin veden ainepitoisuudet ovat hieman kasvaneet tuotantoalueen alapuolisella tarkkailupisteellä (V2). Ennakkotarkkailutuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä ne kuvaavat Kukkupekin hetkellistä vedenlaatu näytteenottohetkellä joulukuussa Vedenlaatu vaihtelee luontaisesti sekä vuodenaikojen että vuosien välillä. Jokiuoman suurentuessa virtaama kasvaa, mikä näkyikin selvästi kahden ylimmän tarkkailupisteen virtaamissa (Taulukko 11). Virtaama on kuitenkin yleensä ollut suurin alimmalla Kukkupekin tarkkailupisteellä (V3), mutta vuoden 2014 virtaamakeskiarvo olikin suurin pisteellä V2. Kukkupekin ainevirtaamat olivat vuonna 2014 selvästi sekä edellisvuotta että pidemmän ajan keskiarvoa pienemmät ja näin ollen myös ainevirtaamat olivat selvästi laskeneet edellisvuosien tasosta. Taulukko 11. Kukkupekin vesistötarkkailupisteiden (V1-V3) keskimääräiset ainevirtaamat vuonna 2014 sekä ajanjaksolla Virtaama K-aine COD Mn kok.n Kok.P m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d ka V ,4 V ,2 V ,7 ka V ,2 V ,9 V ,5 Kukkupekistä vedet laskevat Suvijärveen, jossa sijaitsee vesistötarkkailun järvihavaintopiste (V4). Suvijärven vesi oli haettujen tarkkailunäytteiden perusteella huhtikuussa hyvin sameaa ja kiintoainepitoista (Taulukko 12). Vesi oli fosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevää ja humuspitoisuutta oli havaittavissa. Elokuussa kaikki pitoisuudet olivat edellisvuoden tapaan selvästi kevään pitoisuuksia alhaisempia. Taulukko 12. Suvijärven vesistötarkkailupisteen (V4) vedenlaatu vuonna 2014 sekä keskimääräinen taso ajanjaksolla Suvijärvi Happi-% Sameus Kiintoa. Sähk. ph Väri COD Mn kok.n Kok.P Fe spek Klorof. V4 % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l ka Kymijoen vesi ja ympäristö ry

14 Huhtikuussa lumien sulaessa virtaamat ovat yleensä kaikissa joissa suuria ja vesi olikin Suvijärvessä tällöin erittäin sameaa, kiintoainepitoista ja ravinnepitoisuudet olivat korkeita. Vaikka huhtikuun pitoisuudet olivat korkeita, ne olivat hyvin samaa tasoa tai jopa hieman matalampia kuin edellisenä vuonna. Suvijärvestä vuonna 2009 haetut ennakkotarkkailunäytteet osoittavat järviveden olleen jo tuolloin eritäin rehevää, sameaa sekä ravinne-, kiintoaine ja humuspitoista. Vedenlaadussa ei näiden tulosten perusteella näytä tapahtuneen merkittäviä muutoksia. 5.3 POHJAVESITARKKAILU Pohjaveden pinnankorkeus pysyi pääosin varsin tasaisena koko vuoden erityisesti putkilla HP5 ja HP6 (Kuva 2). Pinnankorkeus oli kaikilla putkilla korkein alkuvuodesta ja alhaisin syksyllä. Pohjaveden korkeudenvaihtelu noudattelikin normaalia vuodenaikaisvaihtelua (Soveri ym. 2001). Pohjavesi oli huhtikuussa hieman edellisvuotta matalammalla, mutta loppuvuodesta hieman korkeammalla. Havaintoputket HP4-6 ovat uusia putkia ja tuloksia on vain vuosilta 2013 ja Tulosten perusteella Dragmossenin turvetuotannolla ei kuitenkaan näyttäisi olleen vaikutusta alueen pohjaveden korkeuteen vuosina pinnankorkeus (m) HP4 HP5 HP6 Kuva 2. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu (havaintoputken reuna vedenpinta) tarkkailupisteillä (HP4-HP6) vuonna Palkit kuvaavat mittausväliä, jolloin palkin yläosa on putken reunassa ja palkin alareuna ulottuu vedenpintaan. 12 Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

15 Pohjavesiputkista HP4-6 haetuista näytteistä tehtyjen analyysien pitoisuudet (Liite 4) jäivät pohjavettä pilaavien aineiden ympäristölaatunormien alapuolelle (Juvonen & Gustafson 2012) ja olivat muutenkin usein määritysrajojen alapuolella. Jos pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnissa käytettävät ympäristölaatunormit ylittyvät, pohjaveden katsotaan olevan pilaantunutta ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelun kannalta tarkasteltuna. Dragmossenin tuotantoalueen tarkkailuun liittyvien pohjavesinäytteiden laatu oli pääsääntöisesti myös Suomen keskimääräisen pohjaveden laadun tasolla (Soveri ym. 2001). Alumiinipitoisuudet sekä fosforipitoisuudet olivat kuitenkin korkeahkoja sekä keväällä että syksyllä. Pohjavesi oli laadultaan hyvin samanlaista kuin vuonna KALATALOUSTARKKAILU Vesistötarkkailun perusteella tuotantoalueelta Suvijärveen johtava Kukkupekki on ravinnepitoisuuksiltaan hyvin rehevä. Puron sameus- sekä kiintoainearvot ovat melko korkeita. Hapen kyllästysaste on ollut vain n %, mikä on virtavesille vähäinen. Tulokset kertovat puron melko voimakkaasta orgaanisen aineen kuormituksesta. Kukkupekin kalastosta ei ole saatavilla tietoa, mutta oletettavasti sen kalataloudellinen arvo on hyvin vähäinen, sillä joki soveltuu vedenlaatunsa puolesta huonosti monille kalalajeille. Dragmossenin tuotantoalueen kuormitus nostaa hieman Kukkupekin ravinneja kiintoainepitoisuuksia, mutta vedenlaatu on kalaston kannalta melko heikkoa jo ennen tuotantoalueelta tulevia kuivatusvesiä. Kukkupekki laskee Suvijärveen, jonka kalastossa keskeisimmän ryhmän muodostavat särkikalat. Suvijärvi on matala ja sen rannat ovat monin paikoin tiheän järviruokokasvuston peittämät. Kukkupekki ja Teutjärvestä Suvijärveen laskeva oja tuovat ravinnerikasta ja kiintoainepitoista vettä, joka ylläpitää järven rehevää vedenlaatua ja särkikalavaltaista kalalajistoa. Turvetuotannon osuus järveen tulevasta vuosittaisesta ravinne- ja kiintoainekuormasta on kuitenkin kokonaisuudessaan melko pieni. Kymijoen vesi ja ympäristö ry

16 VIITTEET Ilmatieteenlaitos Ilmastokatsaus-lehti nro > Ilmasto > ilmastoviestintä > Ilmastokatsaus-lehti Juvonen, J. ja Gustafson, J Ohje pohjavesien määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö. Oravainen R Opasvihkonen vesianalyysitulosten tulkitsemiseksi havaintoesimerkein varustettuna. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n moniste. Pöyry Oyj Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen arviointi YVA-hankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa. Yhteenveto tutkimusten ja kuormitustarkkailujen tuloksista, 39 s. Soveri J., Mäkinen R. ja Peltonen K Pohjaveden korkeuden ja laadun vaihteluista Suomessa Suomen ympäristö 420. Suomen ympäristökeskus. Turveteollisuusliitto Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät. Turvetuotannon tarkkailuryhmä Turvetuotannon tarkkailuopas. Ympäristöministeriö Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/ Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2015

17 LIITE 1

18 LIITE 2 VUOSI- / KAUSIKUORMITUS (g/ha/d) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori keskivalunta g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d g/ha/d l/s/km2 vuosikeskiarvo , , ,47 27,2 talvikeskiarvo , , ,37 21,2 kevätkeskiarvo , , ,35 20,5 kesäkeskiarvo , , ,40 23,4 syyskeskiarvo , , ,45 25,9 tuotantokaudella , , ,60 34,8 tuotantokauden ulkopuolella ja , , ,44 25,4 KOKONAISKUORMITUS (g/d) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori g/d g/d g/d g/d g/d g/d g/d g/d g/d vuosikeskiarvo talvikeskiarvo kevätkeskiarvo kesäkeskiarvo syyskeskiarvo tuotantokaudella tuotantokauden ulkopuolella ja VUOSI- / KAUSIKUORMITUS (kg/ha) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha vuosikeskiarvo ,5 17,5 0,88 35,0 13,2 0,71 8,6 4,29 0,17 talvikeskiarvo ,0 3,0 0,22 6,2 2,6 0,20 0,8 0,38 0,02 kevätkeskiarvo ,3 3,1 0,19 12,8 2,3 0,16 1,5 0,75 0,03 kesäkeskiarvo ,4 4,8 0,23 3,6 3,4 0,18 2,8 1,40 0,06 syyskeskiarvo ,9 3,4 0,11 7,1 2,5 0,07 1,8 0,89 0,04 tuotantokaudella ,8 3,5 0,16 2,7 2,5 0,12 2,1 1,04 0,04 tuotantokauden ulkopuolella ja ,8 14,0 0,72 32,3 10,8 0,59 6,5 3,25 0,13 KOKONAISKUORMITUS (kg) BRUTTO-OMINAISKUORMITUS NETTO-OMINAISKUORMITUS TAUSTAKUORMITUS kausi ajanjakso kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kiintoaine typpi fosfori kg kg kg kg kg kg kg kg kg vuodessa ,4 talvella ,8 keväällä ,6 kesällä ,7 syksyllä ,3 tuotantokaudella ,9 tuotantokauden ulkopuolella ja ,5

19 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Ei näytteitä! TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 10:15; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. -16 C-ast; Virt 17,6 l/s; 0,1 5,6 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Näytt.ottaja AL; Ei näytteitä! TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:45; Näytt.ottaja AL; Ilm.lt. 0 C-ast; 0,1 11 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Ei näytteitä! TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; Virt 42 l/s; 0,1 14 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:20; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 15 C-ast; 0,1 19 6,3 65 E TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 10:00; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 15 C-ast; Virt 9,8 l/s; 0,1 1,6 5,3 62 E 80 Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

20 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli Klo 13:25; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 17 C-ast; Virt 176 l/s; 0,1 7,2 10, ,2 6, E 520 < TUDRAG / V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli maantiesilta Klo 12:55; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 17 C-ast; Virt 518 l/s; 0,1 7,9 9, ,2 6, E 520 < TUDRAG / V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä Klo 13:55; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 19 C-ast; Virt 432 l/s; 0,1 11,6 8, ,1 6, E TUDRAG / V4 Suvijärvi Kok.syv. 1,3 m; Näk.syv. 0,3 m; Lumi 0 cm; Jää 0 cm; Klo 14:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 19 C-ast; 1 11,8 10, ,7 7, E < TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 12:50; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 23 C-ast; 0,1 23 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 12:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 23 C-ast; Virt 21 l/s; 0,1 1,5 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 14:00; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 18 C-ast; 0,1 8,4 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 13:40; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 18 C-ast; Virt 12,5 l/s; 0,1 1,7 5, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

21 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 11:10; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 15 C-ast; 0,1 5,9 5, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:25; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 15 C-ast; Virt 99,4 l/s; 0,1 1,8 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:00; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 24 C-ast; 0,1 18 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 09:45; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 24 C-ast; Virt 0,48 l/s; 0,1 3,7 5, TUDRAG / V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli Klo 11:10; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 26 C-ast; Virt 10 l/s; 0,1 18,2 5, ,5 18,2 7, TUDRAG / V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli maantiesilta Klo 10:35; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 25 C-ast; Virt 37,8 l/s; 0,1 19,7 6, ,0 18,7 7, < TUDRAG / V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä Klo 11:45; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 27 C-ast; Virt 59,3 l/s; 0,1 23,5 3,1 36 3,2 2,9 10,3 6, < TUDRAG / V4 Suvijärvi Kok.syv. 1,6 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 27 C-ast; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt S; 1 25,6 8, ,0 8,6 8,2 7,2 40 8, < Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

22 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 11:50; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 16 C-ast; 0,1 31 5, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 11:30; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 16 C-ast; Virt 11,8 l/s; 0,1 1,6 5, TUDRAG / V1 Kukkupekki, tuotantoalueen yläpuoli Klo 10:15; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 13 C-ast; Virt 6,4 l/s; 0,1 10,5 6, ,5 6, < TUDRAG / V2 Kukkupekki, tuotantoalueen alapuoli maantiesilta Klo 11:00; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 15 C-ast; Virt 35,3 l/s; 0,1 11,0 5, ,8 6, < TUDRAG / V3 Kukkupekki, ennen Suvijärveä Klo 09:40; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 12 C-ast; Virt 27,7 l/s; 0,1 14,0 3, ,3 6, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 09:55; Näytt.ottaja JMä, TM; Ilm.lt. 12 C-ast; 0,1 28 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 09:40; Näytt.ottaja JMä, TM; Ilm.lt. 10 C-ast; Virt 8,7 l/s; 0,1 1,5 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 12:35; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 10 C-ast; 0,1 37 5, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

23 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P liupo4p Fe spek Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 12:15; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 10 C-ast; Virt 37,26 l/s; 0,1 8,1 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:50; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 8 C-ast; 0,1 5,3 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 10:30; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. 8 C-ast; Virt 34 l/s; 0,1 3,1 5, TUDRAG / H1 pumppuallas (tuleva) Klo 10:05; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. -3 C-ast; 0,1 3,7 6, TUDRAG / H2 mittapato (lähtevä) Klo 09:45; Näytt.ottaja JMä; Ilm.lt. -3 C-ast; Virt 22,95 l/s; 0,1 1,1 5, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /5

24 LIITE 3 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 1 (2) Vapo Oy Heli Kivisaari Ympäristöasiantuntija, Kaakko Graanintie MIKKELI Tilausnro (X/S VAPO/MUUT), saapunut , näytteet otettu (11:15) Näytteenottaja: Pasi Pettinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 9111 Dragmossen lähtevä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 9111 *Kiintoaine (luonnonvedet) mg/l 6,4 *Sähkönjohtavuus ms/m 5,80 *ph 5,8 *Kemiall. hapenkulutus CODMn mg/l 87 *Permanganaattiluku KMnO4 mg/l 340 *Kokonaistyppi N 2000 *Kokonaisfosfori P 150 *Rauta Fe 2000 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *) Finas-akkreditoitu menetelmä, z) DAkkS-akkreditoitu, ) alihankinta LAUSUNTO Tutkimustulokset Dragmossenin turvetuotantoalueelta klo otetusta rankkasadenäytteestä (sadetta 52 mm, v-padon pinnankorkeus 24cm). Näyte otettiin asiakkaan toimesta. LIITTEET: Menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot Niina Tiainen tutkija Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Hietakallionkatu 2 PL Y-tunnus LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA *

25 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 LIITE 2 (2) 3 MENETELMÄTIEDOT Määritys *Kiintoaine (luonnonvedet) *Sähkönjohtavuus *ph *Kemiall. hapenkulutus CODMn *Kokonaistyppi N *Kokonaisfosfori P *Rauta Fe Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS-EN 872 (2005) (TL29) SFS-EN (1994) (TL29) SFS 3021 (1979) (TL29) SFS 3036 (1981) (TL29) Sis. menetelmä SVSY 3 (TL29) Sisäinen menetelmä SVSY-6 (TL29) SFS 3028 (1976) (TL29) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL29 Tutkimuslaitoksen nimi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kiintoaine (luonnonvedet) 2014/9111 ±16 % *Sähkönjohtavuus 2014/9111 ±7 % *ph 2014/9111 ±3 % *Kemiall. hapenkulutus CODMn 2014/9111 ±18 % *Kokonaistyppi N 2014/9111 ±14 % *Kokonaisfosfori P 2014/9111 ±16 % *Rauta Fe 2014/9111 ±10 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

26 LIITE 3

27 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 LIITE 1 (2) 3 Vapo Oy Heli Kivisaari Ympäristöasiantuntija, Kaakko Graanintie MIKKELI Tilausnro (X/S VAPO/MUUT), saapunut , näytteet otettu (12:30) Näytteenottaja: Erkko Saarinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 6768 Dragmossen lähtevä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 6768 Pinnankorkeus cm 17 *Kiintoaine (luonnonvedet) mg/l 2,4 *Sähkönjohtavuus ms/m 3,99 *ph 5,8 *Kemiall. hapenkulutus CODMn mg/l 62 *Permanganaattiluku KMnO4 mg/l 240 *Kokonaistyppi N 1300 *Kokonaisfosfori P 61 *Rauta Fe 1200 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *) Finas-akkreditoitu menetelmä, z) DAkkS-akkreditoitu, ) alihankinta LAUSUNTO Tutkimustulokset Dragmossenin turvetuotantoalueelta otetusta rankkasadenäytteestä (sadetta 26 mm). Näyte otettiin asiakkaan toimesta. LIITTEET: Menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot Niina Tiainen tutkija Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Hietakallionkatu 2 PL Y-tunnus LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA *

28 LIITE 3 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys Pinnankorkeus *Kiintoaine (luonnonvedet) *Sähkönjohtavuus *ph *Kemiall. hapenkulutus CODMn *Kokonaistyppi N *Kokonaisfosfori P *Rauta Fe Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) (TL29) SFS-EN 872 (2005) (TL29) SFS-EN (1994) (TL29) SFS 3021 (1979) (TL29) SFS 3036 (1981) (TL29) Sis. menetelmä SVSY 3 (TL29) Sisäinen menetelmä SVSY-6 (TL29) SFS 3028 (1976) (TL29) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL29 Tutkimuslaitoksen nimi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kiintoaine (luonnonvedet) 2014/6768 ±28 % *Sähkönjohtavuus 2014/6768 ±8 % *ph 2014/6768 ±3 % *Kemiall. hapenkulutus CODMn 2014/6768 ±18 % *Kokonaistyppi N 2014/6768 ±14 % *Kokonaisfosfori P 2014/6768 ±16 % *Rauta Fe 2014/6768 ±10 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

29 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 LIITE 1 (2) 3 Vapo Oy Heli Kivisaari Ympäristöasiantuntija, Kaakko Graanintie MIKKELI Tilausnro (X/S VAPO/MUUT), saapunut , näytteet otettu (12:30) Näytteenottaja: Erkko Saarinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 7015 Dragmossen lähtevä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 7015 *Kiintoaine (luonnonvedet) mg/l 2,5 *Sähkönjohtavuus ms/m 4,15 *ph 5,9 *Kemiall. hapenkulutus CODMn mg/l 68 *Permanganaattiluku KMnO4 mg/l 270 *Kokonaistyppi N 1400 *Kokonaisfosfori P 71 *Rauta Fe 1100 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *) Finas-akkreditoitu menetelmä, z) DAkkS-akkreditoitu, ) alihankinta LAUSUNTO Tutkimustulokset Dragmossenin turvetuotantoalueelta otetusta rankkasadenäytteestä. V-padon veden pinnankorkeus 22 cm (sadetta 31 mm). Näyte otettiin asiakkaan toimesta. LIITTEET: Menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot Niina Tiainen tutkija Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Hietakallionkatu 2 PL Y-tunnus LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA *

30 LIITE 3 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Analyysituloslomake #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys *Kiintoaine (luonnonvedet) *Sähkönjohtavuus *ph *Kemiall. hapenkulutus CODMn *Kokonaistyppi N *Kokonaisfosfori P *Rauta Fe Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS-EN 872 (2005) (TL29) SFS-EN (1994) (TL29) SFS 3021 (1979) (TL29) SFS 3036 (1981) (TL29) Sis. menetelmä SVSY 3 (TL29) Sisäinen menetelmä SVSY-6 (TL29) SFS 3028 (1976) (TL29) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL29 Tutkimuslaitoksen nimi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kiintoaine (luonnonvedet) 2014/7015 ±28 % *Sähkönjohtavuus 2014/7015 ±8 % *ph 2014/7015 ±3 % *Kemiall. hapenkulutus CODMn 2014/7015 ±18 % *Kokonaistyppi N 2014/7015 ±14 % *Kokonaisfosfori P 2014/7015 ±16 % *Rauta Fe 2014/7015 ±10 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.menetelmä-, tutkimuslaitos- ja mittausepävarmuustiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

31 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka Zn liuk. Ni liuk. Cu liuk. Hg liuk. As liuk. Al liuk. Cr liuk. Cd liuk. Happi Happi-% Sameus Sähk Alkal. ph Väri COD Mn kok.n Näytepaikka mg/l % FTU ms/m mmol/l mgpt/l mgo2/l TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:40; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 1,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 11:00; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,20 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:55; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 4,24 m; lt 5,0 oc; pohjavesiputki <3 <5 <10 <0,5 <2 990 <5 <0,2 12,3 96 0,2 2,9 0,13 6,0 <2,5 1,7 E TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 2,03 m; lt 4,4 oc; pohjavesiputki 3 <5 <10 <0,5 <2 77 <5 <0,2 3,9 30 1,7 12,6 0,75 6,4 <2,5 <1 E TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 10:45; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,46 m; lt 5,2 oc; pohjavesiputki 20 <5 <10 <0,5 <2 260 <5 <0,2 5,4 42 1,5 14,8 0,51 6,3 5,0 1,7 E TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 12:00; Näytt.ottaja al; vedenkork 4,48 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 12:25; Näytt.ottaja al; vedenkork 1,98 m; pohjavesiputki Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /4

32 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka N(NO2) NO3-N N(NH4) Kok.P Cl SO4 Fe Nucl Pb liuk. Ulkonäkö Näytepaikka mg/l mg/l TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:40; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 1,67 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 11:00; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,20 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 11:55; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 4,24 m; lt 5,0 oc; pohjavesiputki <1 54 <5 200 <1 2,3 310 <5 Muu TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 2,03 m; lt 4,4 oc; pohjavesiputki < ,2 11 <30 <5 Kirkas TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 10:45; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,46 m; lt 5,2 oc; pohjavesiputki < ,0 22 <30 <5 Kirkas TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 12:00; Näytt.ottaja al; vedenkork 4,48 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 12:25; Näytt.ottaja al; vedenkork 1,98 m; pohjavesiputki Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /4

33 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Dragmossenin turvetuot.alue, VAPO Oy (TUDRAG) Pvm. Hav.paikka Zn liuk. Ni liuk. Cu liuk. Hg liuk. As liuk. Al liuk. Cr liuk. Cd liuk. Happi Happi-% Sameus Sähk Alkal. ph Väri COD Mn kok.n Näytepaikka mg/l % FTU ms/m mmol/l mgpt/l mgo2/l TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 12:50; Näytt.ottaja al; vedenkork 3,34 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 10:50; Näytt.ottaja JMä, TM; vedenkork 5,47 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 10:35; Näytt.ottaja JMä, TM; vedenkork 2,48 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 10:20; Näytt.ottaja JMä, TM; vedenkork 3,73 m; pohjavesiputki TUDRAG / HP4 havaintoputki 4 Klo 14:00; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 4,68 m; lt 8,7 oc; haju H; pohjavesiputki <3 <5 <10 <0,5 <2 250 <2 <0,2 7,2 62 3,5 4,7 0,33 6,4 <2,5 1, TUDRAG / HP5 havaintoputki 5 Klo 13:35; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 2,38 m; lt 10,0 oc; haju H; pohjavesiputki 8 <5 <10 <0,5 <2 45 <2 <0,2 1,8 16 2,4 13,7 0,77 6,5 7,5 1, TUDRAG / HP6 havaintoputki 6 Klo 13:10; Näytt.ottaja JMä; vedenkork 3,69 m; lt 9,4 oc; haju H; pohjavesiputki 12 <5 <10 <0,5 <2 240 <2 <0,2 2,6 23 1,9 15,1 0,56 6,3 5,0 1,3 830 Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /4

DRAGMOSSENIN (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012

DRAGMOSSENIN (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 DRAGMOSSENIN (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012

RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 3 4 TUTKIMUSAINEISTO

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

RUSKEASUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013

RUSKEASUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013 RUSKEASUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 3 4 AINEISTO JA METELMÄT

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO 2.4.2015 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 1 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 12.12.2016 16-4749 #1 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 98290 (1001/VIHTIVL), saapunut 21.11.2016,

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 6.1.214 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 12.12.2014 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 14.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 10.12.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006 HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 26 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 87/27 Marja Anttila-Huhtinen SISÄLLYS sivu Sisällys 1

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

SAARANSUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012

SAARANSUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 SAARANSUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2 4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 103919 (1001/VIHTIVL), saapunut 7.9.2017, näytteet otettu 7.9.2017 (9,00-10,10) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 23.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

SAARANSUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013

SAARANSUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013 SAARANSUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri ja Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2 4 AINEISTO

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 4 Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 29.3.23 2 VARKAUS Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden

Lisätiedot