Finanssivalvonta Dnro 55/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssivalvonta Dnro 55/2012"

Transkriptio

1 Finanssivalvonta Dnro 55/ (12) Lausuntopyyntönne: FIVA 1/01.00/2012, 15/2012, LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVISTA FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSISTÄ JA OHJEISTA Finanssivalvonta on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä Asianajajaliitto ) lausuntoa luonnoksesta Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi. Alla esitetty perustuu Asianajajaliiton arvopaperimarkkina- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmässä esitettyihin kommentteihin ja näkemyksiin. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää kunnioittavasti seuraavan: 1 LAUSUNNOSTA YLEISESTI Muun muassa uuden arvopaperimarkkinalainsäädännön voimaantulon ( ) myötä on syntynyt tarve päivittää nykyisiä standardeja soveltuvin osin. Asianajajaliitto pitää määräys- ja ohjekokoelman luonnoksia yleisesti ottaen onnistuneina. Luonnokset perustuvat keskeisiltä osiltaan vastaaviin nykyisiin standardeihin. Jäljempänä on esitetty eräitä yleisiä ja yksityiskohtaisia huomioita, jotka koskevat toisaalta nykyisiin standardeihin ehdotettuja muutoksia ja toisaalta eräitä epäselviksi miellettyjä kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille nykyisiä standardeja sovellettaessa. Arvopaperimarkkinaoikeudellisen sääntelyn yhä lisääntyvä pirstaloituminen vaikeuttaa liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta ja lukuun toimivien mahdollisuuksia seurata ja noudattaa sääntelyä. Tämän vuoksi on tärkeää, että Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sisältäisivät mahdollisimman ajantasaisesti ja kattavasti selostettuna soveltuvan (suomalaisen ja Euroopan Unionin) sääntelyn ja käytännön ohjeistuksen. Asianajajaliiton mukaan valittu ratkaisu tuoda sekä Finanssivalvonnan tulkintarekisterin kannanottoja että ESMAn antamia ohjeita Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman tasolle selkeyttää sääntelyä, helpottaa mahdollisuuksia seurata ja noudattaa sääntelyä ja on siten perusteltu. Asianajajaliitto toivoo, että Finanssivalvonta vastaisuudessa jatkaisi ohjeiden ja määräysten päivittämistä vastaavan periaatteen mukaisesti. 1

2 Asianajajaliitto esittää määräyksiä ja ohjeita koskevana yleisenä kielellisenä huomiona, että oikeuskielen sääntöjen mukaan esimerkiksi laista käytetyn lyhennelmän jälkeen ei tule sijamuodon osoittavaa päätettä, mikäli välittömästi lyhennelmän jälkeen seuraa asianomaisen lainkohdan numero. Näin ollen on oikein kirjoittaa esimerkiksi AML 6 luvun 4 :n mukaan (ei AML:n 6 luvun 4 :n mukaan). 2 ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN JA LISTALLEOTTO 2.1 Yleisiä huomioita Asianajajaliitto pitää erityisesti ehdotettuja esitepoikkeuksia koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä esitepoikkeuksia koskevaa entistä tarkempaa selostusta onnistuneina. Lisäksi Asianajajaliitto pitää kannatettavana ohjetta, jonka mukaan arvopaperien tarjoaja vastaa itse poikkeukselle säädettyjen edellytysten täyttymisestä ja Finanssivalvonnan poikkeuslupavaatimusten soveltamisalan supistamista. Tämä vähentää arvopaperien tarjoajan hallinnollisia velvollisuuksia kun lupahakemusmenettelystä voidaan näiltä osin luopua. 2.2 Eräitä yksityiskohtaisia huomioita Luku 1.2, kohdat (12 17) Kappaleissa on useita kirjoitusvirheitä. Kohdan (16) muotoilu sen 2 artiklan mukaisesti ilmaisua, jossa eksplisiittisesti tai implisiittisesti mainitaan kuluvan katsauskauden ja/tai sitä seuraavien katsauskausien todennäköistä liikevoitta tai -tappiota kuvaava luku tai vähimmäis- tai enimmäisluku tai joka sisältää tietoja ei ole selkeä ja Asianajajaliitto ehdottaa seuraavaa lisäystä luettavuuden parantamiseksi: sen 2 artiklan mukaisesti ilmaisua, jossa eksplisiittisesti tai implisiittisesti mainitaan kuluvan katsauskauden ja/tai sitä seuraavien katsauskausien todennäköistä liikevoitta tai -tappiota kuvaava luku tai vähimmäis- tai enimmäisluku tai ilmaisu joka sisältää tietoja Kohdan (17) viimeisen lauseen sanamuoto ei ole kielellisesti ja rakenteellisesti toimiva ja sitä ehdotetaan muutetavaksi vastaamaan valtiovarainministeriön asetuksen sanamuotoa seuraavasti: ja jonka osakekannan keskimääräinen markkina-arvo on ollut pienempi kuin euroa. Markkina-arvo lasketaan yrityksen kolmen edeltävän kalenterivuoden markkina-arvojen keskiarvona osakkeen päätöskurssin perusteella kyseisten kalenterivuosien lopussa Luku 5.2.3, kohta (29) Kohdassa todetaan Säännöksessä tarkoitetun suostumuksen esittämisestä esitteestä säädetään tarkemmin komission esiteasetuksen 20 a artiklassa ja liitteessä XXX. Lisäys on uusi ja Asianajajaliitto esittää kohtaa muutettavaksi selkeyden vuoksi seuraavansisältöiseksi: Säännöksessä tarkoitetun liikkeeseenlaskijan tai muun 2

3 esitteen julkaisemisesta vastuussa olevan suostumuksen esittämisestä esitteestä säädetään tarkemmin komission esiteasetuksen 20 a artiklassa ja liitteessä XXX Luku 6.3.2, kohta (44) Markkinakäytännöksi on muodostunut, että tiivistelmässä toistetaan sama teksti esimerkiksi yhtiön liiketoiminnasta kuin esitteessä. Mikä on Finanssivalvonnan näkemys siitä, onko tämä ristiriidassa sen kanssa, että tiivistelmässä tulisi esittää nämä tiedot ytimekkäästi ja yleiskielellä? Tätä kysymystä olisi hyvä avata hiukan täsmällisemmin ottaen huomioon sen, että kokonaan uuden tiivistelmätekstin laatiminen tarkoittaa liikkeeseenlaskijalle merkittävää lisäkustannusta Luku 6.3.2, kohta (49) Markkinakäytännöksi on muodostunut, että esitteen tiivistelmässä on esitetty riskitekijöiden otsikot. Ohje, jonka mukaan riskien sisältöä tulisi kuvata lyhyesti, merkitsee varsin huomattavaa lisätyötä ja todennäköisesti pidentää tiivistelmän sivumäärää huomattavasti. On merkillepantavaa, että tiivistelmästä muodostuu jo nykyiselläänkin varsin vaikealukuinen ja pitkä. Joukkovelkakirjalainojen tapauksessa esite laaditaan yleisesti englanniksi ja tiivistelmä saatetaan joutua kääntämään suomeksi, mikä aiheuttaa merkittävän lisäkustannuksen liikkeeseenlaskijalle. Tämä ei vaikuta olevan sopusoinnussa esitesääntelyn keventämistavoitteen kanssa Luku 6.3.2, kohta (53) Finanssivalvonnan olisi hyvä ottaa tarkemmin kantaa siihen, millaisia tietoja tiivistelmän kussakin jaksossa edellytetään. Ohjeista ei esimerkiksi selviä, mitä taloudellisia tietoja ja missä muodossa liikkeeseenlaskijasta tulisi tiivistelmässä esittää. Esitteen laatimista helpottaisi huomattavasti, jos nämä vaatimukset olisi vakioitu Luku 6.4, kohta (62) Liikkeeseenlaskijoiden keskuudessa on ollut epätietoisuutta siitä, voiko pk-yritys valita merkintäoikeusantiesitteen, vaikka kyseessä ei olisi merkintäoikeusanti. Esiteasetuksen hiukan epäselvän sanamuodon perusteella tämä tulkinta on mahdollinen. Näin ollen Asianajajaliitto suosittelee, että tekstiin lisättäisiin asiaa selventävä ohje Luku 6.4, kohta (66) Ohje on selventävä, mutta johtaa todennäköisesti siihen, että liikkeeseenlaskijat eivät tule sisällyttämään esitteeseen muita kuin asetuksessa vaadittuja tietoja, sillä tietojen esittäminen kokonaisuudessaan laajentaa esitettä huomattavasti ja aiheuttaa merkittävät lisäkustannukset liikkeeseenlaskijoille. 3

4 2.2.8 Luku 7.4, kohta (39) Asianajajaliitto esittää, että kohtaan lisättäisiin linkki Finanssivalvonnan internetsivulle, jolla tiedot esitetään. 2.3 Huomioita kevennetystä esitteestä Asianajajaliitto haluaa kiinnittää Finanssivalvonnan huomion kevennetyn esitteen käyttökelpoisuuteen eri liikkeeseenlaskuissa. Asianajajaliiton kevennettyjä esitteitä koskeva huomio ei liity suoraan lausuntokierroksella oleviin määräyksiin ja ohjeisiin, vaan on käytännön huomio, jota Asianajajaliitto toivoo Finanssivalvonnan pohtivan uudistuksen yhteydessä. Voimassa oleva esitesääntely mahdollistaa kevennetyn esitteen laatimisen merkintäoikeusanteja varten (myös rekisteröintiasiakirja ja arvopaperiliite/tiivistelmä -kokonaisuutena). Voimassa olevan sääntelyn mukaan sellaisissa suunnatuissa osakeanneissa, joissa osakkeiden lukumäärä on yli 10 % osakkeiden lukumäärästä ja joissa esite laaditaan vain listausta varten, on mahdollisuus saada laajoja poikkeuksia esitevaatimuksista. Vastaavasti helpotettu esitteen laatimisvelvollisuus koskee myös joukkovelkakirjalainoja. Edellä mainittujen listaamista varten ei kuitenkaan voida käyttää merkintäoikeusantia varten laadittua kevennettyä esitettä. Tällä hetkellä liikkeeseenlaskija saattaa siten joutua tilanteeseen, jossa sen tulee vuoden sisällä järjestettyjä liikkeeseenlaskuja varten laatia sisältövaatimuksiltaan erilaisia esitteitä. Asianajajaliitto esittää harkittavaksi, olisiko tarkoituksenmukaisempaa, että näitä esitevaatimuksia yhtenäistettäisiin siten, että olisi olemassa yksi suppeampi rekisteröintiasiakirjamalli, jota voitaisiin käyttää näissä kaikissa edellä mainituissa tilanteissa. Asianajajaliitto toivoo, että päästäisiin eroon nykyisestä tilanteesta, jossa merkintäoikeusantia, suunnattua osakeantia ja joukkovelkakirjalainojen listalleottoa varten pitäisi tehdä erillinen ja erilaiset sisältövaatimukset täyttävä asiakirja, ellei halua tehdä suoraan laajaa komission esiteasetuksen I liitteen mukaista rekisteröintiasiakirjaa. Tällä hetkellä liikkeeseenlaskijan ainoana vaihtoehtona lienee se, että yhtiö tekee vapaaehtoisesti hieman laajemman suppean rekisteröintiasiakirjan, joka täyttää sekä merkintäoikeusannin, suunnatun annin että joukkovelkakirjalainan esitevaatimukset, ja hyväksyttää sitten tämän Finanssivalvonnalla tarpeen mukaan näitä kaikkia kolmea liikkeeseenlaskua varten. Asianajajaliitto esittää lisäksi, että mikäli tällainen yksi kevennetty esite olisi mahdollinen, liikkeeseenlaskija voisi yhden hyväksynnän perusteella laskea liikkeeseen sekä merkintäoikeuksia, joukkovelkakirjalainoja että suunnata osakeannin. Asianajajaliitto on tietoinen, että tilanteen selkiyttäminen vaatinee osittain EU-tason sääntelyä, mutta pyytää Finanssivalvontaa harkitsemaan, olisiko tilannetta mahdollista selkiyttää ainakin osittain Finanssivalvonnan tulkinnalla. 3 LISTAUTUMISTA EDELTÄVÄ SELVITYSTYÖ Finanssivalvonta on aikeissa antaa uutta ohjeistusta liittyen arvopaperien tarjoamiseen ja listalleottoon. Arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevan 4

5 määräyksen ohjeen liite koskee listautumista edeltävää selvitystyötä, jonka tarkoituksena on varmistua siitä, että esitteessä annettavat tiedot yhtiöstä ovat oikein ja että laadulliset listautumisedellytykset ovat olemassa. Asianajajaliitto pyytää harkitsemaan liitteen tarpeellisuutta, sillä listautumiseen ja arvopapereiden tarjoamiseen liittyvien selvitysten osalta markkinakäytäntö on Asianajajaliiton käsityksen mukaan vakiintunut eikä erillistä ohjeistusta tältä osin tarvittane. 4 LIIKKEESEENLASKIJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS 4.1 Yleisiä huomioita Asianajajaliitto pitää ehdotettuja liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita yleisesti onnistuneina. Rakenteellinen ratkaisu yhdistää jatkuvaa ja säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevat määräykset ja ohjeet samaan kokoelmaan on luonteva ja toimiva. Luonnos on sivumääräisesti ja asiallisesti laaja ja se kokoaa yhteen aihealuetta koskevaa sääntelyä sekä Finanssivalvonnan ohjeita ja kannanottoja. 4.2 Eräitä yksityiskohtaisia huomioita Luku 4.2, kohta (6) Asianajajaliitto pitää kannatettavana suositusta, jonka mukaan liikkeeseenlaskija määrittelisi toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti se kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa. Myös toimintaperiaatteiden ja -tapojen johdonmukaisuuden, toimivuuden ja riittävyyden säännönmukainen arviointi sekä kirjallisen tiedonantopolitiikan laatiminen voivat omalta osaltaan edistää liikkeeseenlaskijan tiedottamistoimintaa ja ovat siten lähtökohtaisesti kannatettavia. Suositus jättää avoimeksi muun muassa miten, kenen toimesta ja kuinka usein säännönmukainen arviointi tulee tehdä. Toisaalta tällaiset kysymykset on perusteltua jättää kunkin liikkeeseenlaskijan itsensä ratkaistavaksi, mikä olisi selvyyden vuoksi hyvä todeta myös suosituksessa (vastaavasti kuin kirjallisen tiedonantopolitiikan laajuuden ja sisällön osalta) Luku 4.2, kohta (9) Asianajajaliitto katsoo, että kohdan sisältämä ohje on riittävän selkeä ja käytännössä toimiva. Kohdassa voisi informatiivisuussyistä mainita tilausten tiedottamiskynnyksen muutoksen lisäksi myös muita vastaavan tyyppisiä esimerkkejä Luku 5.2, kohta (8) Kohdassa todetaan muun muassa, että [l]iikkeeseenlaskijalle voi syntyä tiedonantovelvollisuus myös ylimmän johdon arvopaperikaupoista, jos tällainen kaupankäynti muuttaa merkittävästi johdon omistusta liikkeeseenlaskijassa. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu suositus on liian epämääräinen ja sille ei ole esitettävissä suoranaista normatiivista tukea (AML 5

6 6:4.1:n yleistä normia lukuun ottamatta). Suositus on myös nähtävissä soveltamisalaltaan ainakin osittain päällekkäiseksi huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuutta koskevan liputussääntelyn sekä julkista sisäpiirirekisteriä koskevan sääntelyn kanssa. Johdon omistuksen muutoksia koskeva nimenomainen suositus voisi myös olla omiaan synnyttämään vaikutelman, että yleisesti esimerkiksi liputusrajojen alle jäävistä omistusmuutoksista tulisi tiedottaa AML 6:4.1:n nojalla. Asianajajaliitto esittää tämän vuoksi suosituksen poistamista Luku 5.3, kohta (16) Kohdassa todetaan muun muassa, että Finanssivalvonta katsoo, että julkistamista ei tulisi kuitenkaan siirtää esimerkiksi viikonlopun yli. Tulkinta on uusi eikä sitä ole perusteltu tarkemmin. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu tulkinta ei itsessään tuo mitään lisää vaatimukseen tiedottamisen tapahtumisesta viipymättä. Vaatimuksesta ei voida johtaa yksiselitteisesti sitä, minkä vuorokauden aikana tiedottamisen kussakin yksittäistapauksessa tulisi tapahtua. Asianajajaliitto esittää tämän vuoksi tulkinnan poistamista Luku 5.3, kohta (17) Kohdassa on arvopaperimarkkinalakia koskevaa hallituksen esitystä mukaillen todettu, että valmisteltavana olevia asioita ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta julkistaa. Asianajajaliitto katsoo, että tämä käsitys on perusteltu ja erittäin tärkeää vahvistaa myös Finanssivalvonnan ohjeena. Lisäksi kohdassa kuitenkin todetaan, että [j]ulkistaminen voi olla tarpeen, kun valmisteltavana oleva asia on saatu esi- tai aiesopimusvaiheeseen. Esi- tai aiesopimuksen julkistamisen tarvetta arvioidaan siitä näkökulmasta, miten tarkasti sopimuksen olennaiset osat ja ehdot on määritelty tai sovittu ja miten todennäköistä lopullisen sopimuksen syntyminen on. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu ohje ei vastaa esi- ja aiesopimuksen tyypillistä merkitystä. Erityisesti aiesopimusvaiheessa lopullisen sopimuksen keskeisetkään ehdot eivät yleensä ole vielä selvillä. Myöskään lopullisen (sitovan) sopimuksen syntymisestä ei yleensä ole vielä tällöin selvyyttä. Suositusta tulisi sen vuoksi muuttaa niin, että [j]ulkistaminen ei ole yleensä tarpeen vielä silloin, kun valmisteltavana oleva asia on saatu esi- tai aiesopimusvaiheeseen. Esi- tai aiesopimuksen julkistaminen voi kuitenkin olla tarpeen, mikäli lopullisen sopimuksen keskeiset ehdot ovat asianomaisena ajankohtana jo selvillä ja sopimuksen lopullisen sopimuksen syntymistä on pidettävä todennäköisenä. Asianajajaliitto on lisännyt vastaavansisältöisen kommentin myös huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita koskevaan tämän lausunnon kohtaan 0. 6

7 4.2.6 Luku 5.4.1, kohta (20) Ensimmäisen virkkeen osa tarvittavia tarkempia määräyksiä jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta siitä ei ole kielellisesti ja rakenteellisesti toimiva ja sitä tulisi selkeyttää Luku 5.4.2, kohta (24) Kohdan toinen osa koskee liikkeeseenlaskijan johtoelimen tekemiä päätöksiä ja sopimuksia, joiden voimaantulo edellyttää liikkeeseenlaskijan muun toimielimen hyväksyntää. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu määräys jättää huomioimatta ja on siten ristiriidassa luvun 5.3 kohdan (16) kanssa, jossa todetaan muun muassa seuraavaa: Tiedotettava asia voi myös edellyttää liikkeeseenlaskijan hallituksen käsittelyä. Jos asian saattaminen hallituksen käsiteltäväksi ei lähtökohtaisesti riko tiedottamisen viipymättömyyden vaatimusta, ei johdonmukaisuuden vuoksi voi olla tarpeen arvioida erillisenä kysymyksenä esimerkiksi sitä, onko sopimuksen niin sanottu hallitusehto (sopimuksen voimaantulon edellytyksenä oleva hallituksen hyväksyntä) hyväksyttävä syy tiedon julkistamisen lykkäämiselle. Jos kuitenkin kyse on esimerkiksi hallituksen päätöksestä joka edellyttää lisäksi yhtiökokouksen päätöstä samassa asiassa, tulee tällaista tilannetta Asianajajaliiton käsityksen mukaan arvioida kohdan (24) toisessa osassa esitetyllä tavalla. Edellä esitetyt tilanteiden eroavaisuudet tulisi huomioida kohdan sanamuodossa Luku 5.4.4, kohta (31) Kohdan viimeisen virkkeen mukaan [j]os sisäpiirintietoa annetaan liikkeeseenlaskijan ulkopuolelle, liikkeeseenlaskijan on tällöin laadittava asianmukainen salassapitositoumus. Virkettä tulisi täydentää niin, että salassapitosopimuksen laatiminen ei ole kuitenkaan tarpeen, mikäli vastaanottajalla on velvollisuus pitää tieto muuten salassa esimerkiksi lain säännöksen tai sopimuksen perusteella. Tämä vastaisi johdonmukaisesti luvun kohdassa (27) esitettyä Luku 5.8, kohta (54) Ensimmäisessä virkkeessä luetellaan seikat, jotka yritysjärjestelyn kohteesta tulisi ainakin kertoa. Kohdassa tulisi kuitenkin huomioida (Helsingin pörssin yhtenäisiä tiedottamissääntöjä vastaten) ja kohtaa täsmentää niin, että jonkin seikan tai seikkojen julkistamisvelvollisuus voi perustua vain siihen, että seikan tai seikkojen yhdessä tulee AML 6:4.1:n nojalla katsoa olevan olennainen. Esimerkiksi nykyistä markkinakäytäntöä vastaten velvollisuutta kauppahinnan tai muun vastikkeen julkistamiseen ei olisi, mikäli kauppahintaa tai vastiketta ei voisi pitää arvopaperin arvon kannalta olennaisena. 7

8 Luku 12.2, kohta (5) Kohdassa todetaan, että [j]oukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan julkistamisvelvollisuutta arvioidaan erityisesti siitä näkökulmasta, onko kyse sellaisesta olennaisesta arvopaperin arvoon vaikuttavasta päätöksestä tai seikasta, jolla on vaikutusta joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu ohje on sinänsä lähtökohdiltaan perusteltu. Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden sisältö on kuitenkin erittäin vaikea kysymys, jota ei ole toistaiseksi arvioitu systemaattisesti sen paremmin Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa kuin oikeuskirjallisuudessakaan. Olisi kuitenkin toivottavaa, että Finanssivalvonta ottaisi tarkemmin kantaa asiaa. Esimerkiksi indeksilainoja koskien huomion kiinnittäminen pelkkään liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn ei ole kuitenkaan selvästikään riittävää. Seikkaperäisempi ohjeistus olisi tältä osin paikallaan. 5 HUOMATTAVIEN OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUKSIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS 5.1 Luku 5.3, kohta (34) Arvopaperimarkkinalakia koskevan hallituksen esityksen mukaan valmisteltavana olevia asioita ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta julkistaa. Asianajajaliitto katsoo, että tämä käsitys on perusteltu ja erittäin tärkeää vahvistaa myös Finanssivalvonnan ohjeena. Kohdassa todetaan kuitenkin, että liputusvelvollisuuden synnyttävä sopimus voi olla esimerkiksi esisopimus, [ ] jos tällainen sopimus voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön. Esisopimuksen julkistamistarvetta arvioidaan Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan erityisesti siitä näkökulmasta, onko sopimuksen olennaisia osia ja ehtoja määritelty tai sovittu riittävän tarkasti ja miten todennäköistä lopullisen sopimuksen syntyminen on. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu ohje ei vastaa esisopimuksen tyypillistä merkitystä. Esisopimusvaiheessa lopullisen sopimuksen ehdot eivät yleensä ole vielä selvillä. Myöskään lopullisen (sitovan) sopimuksen syntymisestä ei yleensä ole vielä tällöin selvyyttä. Suositusta tulisi sen vuoksi muuttaa niin, että sopimus voi olla esimerkiksi esisopimus, [ ] jos tällainen sopimus voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön. Julkistaminen ei ole yleensä tarpeen vielä silloin, kun valmisteltavana oleva asia on saatu esisopimusvaiheeseen. Esisopimuksen julkistamistarvetta arvioidaan Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan erityisesti siitä näkökulmasta, onko sopimuksen olennaisia osia ja ehtoja määritelty tai sovittu riittävän tarkasti ja miten todennäköistä lopullisen sopimuksen syntyminen on. Asianajajaliitto on lisännyt vastaavansisältöisen kommentin myös liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita koskevaan tämän lausunnon kohtaan 0. 8

9 6 EPÄILYTTÄVIEN ARVOPAPERIKAUPPOJEN ILMOITTAMINEN 6.1 Luonnollisen henkilön epäilyttävien arvopaperikauppojen ilmoittamista koskevasta velvollisuudesta Ehdotettujen epäilyttävien liiketoimien ilmoittamista koskevien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaan ilmoitusvelvollisuus on laajennettu koskemaan myös sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä. AML 14:5:n mukaan Sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevan, jolla on syytä epäillä, että rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen saattaa liittyä tämän luvun tai rikoslain 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon käyttöä tai markkinoiden vääristämistä, on viipymättä ilmoitettava asiasta sijoituspalvelun tarjoajalle. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 23 ja 24 pykälissä on asetettu vastaava ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä. Edelleen lain 34 pykälässä on asetettu ilmoitusvelvolliselle (yhtiölle) velvollisuus toteuttaa asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet niiden työntekijöiden suojelemiseksi, jotka tekevät 23 tai 24 pykälissä tarkoitetun ilmoituksen. Finanssivalvonnan standardin 2.4 kohdan 5.2 kappaleen (28) mukaan [v]alvottavan tulisi huolehtia myös siitä, että asiakas ei saa tietoa ilmoituksen tehneen/tehneiden toimihenkilön/toimihenkilöiden henkilöllisyydestä. Käytännössä tämä on pitkälti toteutettu siten, että ilmoitus tehdään ilmoitusvelvollisen yhtiön eikä yksittäisen toimihenkilön nimissä. Ehdotettujen epäilyttävien arvopaperikauppojen ilmoittamista koskevien määräysten ja ohjeiden perusteella epäilyttävien arvopaperikauppojen ilmoitusvelvollisuutta ei koske vastaava velvollisuus suojella työntekijöitä. Asianajajaliitto kiinnittää Finanssivalvonnan huomiota siihen, olisiko vastaava työntekijöiden suojeluvelvollisuus tarpeen myös epäilyttäviä arvopaperikauppoja koskevien ilmoitusten osalta. 7 SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA REKISTERIT 7.1 Luku 7.2, kohta (12) Kohta ei ole rakenteellisesti selvä ja sitä tulisi selkeyttää. Toisen virkkeen sanan tällaisia saatetaan virheellisesti tulkita viittaavan kohtaan (11). 8 JULKINEN OSTOTARJOUS- JA TARJOUSVELVOLLISUUS 8.1 Luku 1 Ohjeessa olisi syytä selventää AML:n ja ohjeen soveltamisalaa rajat ylittävissä ostotarjouksissa. Ostotarjoukset yhtiöistä, joiden arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena useammassa valtiossa, aiheuttavat joskus erityisiä tulkintakysymyksiä. 9

10 8.2 Luku Luku 5 Uuden arvopaperimarkkinalain myötä tarjouksentekijällä on velvollisuus edistää ostotarjouksen toteutumista (AML 11:8). Finanssivalvonnan ohjeluonnoksessa ehdotetaan, että tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, ettei tarjouksentekijä saisi vedota ostotarjouksen toteuttamiselle asetettuun ehtoon, ellei ehdon toteutumatta jäämisellä ole ostotarjouksen tekijälle huomattava merkitys suunnitellun yritysoston kannalta. Finanssivalvonnan tulkinta perustunee Ruotsin vastaavaan ohjeistukseen. Asianajajaliitto katsoo, että Suomen lainsäädäntö ei anna perusteita vastaavalle tulkinnalle. Arvopaperimarkkinalain 11:8 ja yleisen sopimusvapauden puitteissa ostotarjouksen tekijän on voitava asettaa kohtuullisia ehtoja tarjouksen toteuttamiselle. Asianajajaliitto katsoo, että sana huomattava olisi ainakin korvata sanalla olennainen, joka paremmin heijastaa lainkohdan tarkoitusta. Tällöin tulkinta olisi se, ettei tarjouksentekijä tosiasiassa keinotekoisin perustein vetäytyisi tarjouksestaan. Finanssivalvonnan ohjeluonnoksen mukaan tarjouksentekijä ei myöskään saisi kieltäytyä kohdeyhtiön toivomasta due diligence -tarkastuksesta kohdeyhtiön lausunnon valmistelemisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Finanssivalvonnan esittämä huomio on osin perusteltu, mutta voi aiheuttaa tulkintaongelmia, jos kohdeyhtiö esimerkiksi pyrkisi käyttämään ohjetta hyväkseen vihamielisessä ostotarjoustilanteessa. Ohjetta on syytä tarkentaa. Yksissä tuumin toimimista koskeva lainsäädäntö on muuttunut uuden arvopaperimarkkinalain myötä. Lisäksi on syytä huomata, että EU:n komissio on myös harkitsemassa tulkintasuosituksen antamista ao. käsitteestä. Erityisen ongelmallisia ovat tilanteet, joissa osakkeenomistajat toimivat yhdessä yhtiön yhtiökokousten tai muun yhtiötä koskevan päätöksenteon yhteydessä ilman että samalla on käsillä ostotarjoustilanne. Finanssivalvonta on katsonut, että yksissä tuumin toimimista ei yleensä ole sopiminen äänestämisestä tietyllä tavalla yksittäisen yhtiökokouspäätöksen osalta. Tilanne olisi kuitenkin toinen, jos päätöksellä on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia kohdeyhtiöön tai sen omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Kyseinen ohjeen kohta on ongelmallinen yhtiöissä, joissa on suuria osakkeenomistajia (mikä ei ole lainkaan epätavallista Suomessa). Yhtiön kannalta voi olla olennaista suunnittelemansa hankkeen osalta olla yhteydessä suuriin osakkeenomistajiin ja varmistaa näiden tuki, kun asia viedään yhtiökokoukseen. Ohje voi aiheuttaa häiriöitä suomalaisten pörssiyhtiöiden liiketoiminnalle erityisesti tärkeiden hankkeiden yhteydessä. Ohjeen kohtaa on syytä harkita edelleen tai mahdollisesti rajata se alustavasti kysymyksiin, jotka liittyvät omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että Finanssivalvonnan ohjeeseen julkisen ostotarjouksen valmistelun ja julkistamisen osalta liittyy monia seikkoja, joita 10

11 8.4 Luku 6 säädellään myös Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksessa ( Helsinki Takeover Code ). Uuden arvopaperimarkkinalain myötä Helsinki Takeover Code -ohjeistuksen suoraan sitova vaikutus lisääntyy ja sen merkitys kasvaa. Asianajajaliitto katsoo, että Finanssivalvonnan on syytä koordinoida ohjeistustaan Helsinki Takeover Code -ohjeen kanssa etenkin markkinakäytäntöä, taloudellisia arvioita ja osakeyhtiölain mukaista toimintaa koskevissa kysymyksissä. Näin Suomessa saadaan kehitettyä mahdollisimman ajantasainen ja joustava sääntelymalli. Esimerkiksi tarjousvastikkeen suorittamisesta varmistautuminen (rahoituksen ehdot, osakkeenomistajien tuen varmistaminen emissioille), sekä tarjouksen (ennakko) julkistamisen yhteydessä annettavat tiedot voivat olla sellaisia kysymyksiä, samoin kuin pakollisesta ostotarjouksesta annettavien poikkeusten perusteisiin liittyvä ohjeistus, jota käsitellään jäljempänä kohdassa 0. Arvopaperimarkkinalain ja ohjeluonnoksen mukaan ostotarjous on julkistettava ennen tarjousasiakirjan jättämistä Finanssivalvonnalle. Joissain tapauksissa tämä saattaa kuitenkin olla haitallista suunniteltavalle transaktiolle (esimerkiksi osakevastiketilanteet, joissa kurssit muuttuvat julkistamisen seurauksena, ja joissa on mahdollisesti pitempi tarkastusaika osakevastikkeen aiheuttaman tiedonantotarpeen johdosta). Lisäksi tarjousasiakirjan hyväksymiseen saattaa joissain tilanteissa liittyä ainakin aikamääräistä epävarmuutta. Asianajajaliitto esittää Finanssivalvonnan harkittavaksi ohjeistuksen lisäämistä poikkeuksen myöntämisen edellytyksistä tällaisissa tilanteissa. Lähtökohtaisesti saattaisi tulla kyseeseen esim. tarjousajan pidentäminen minimivaatimuksista vastaamaan sitä aikaa, jona tarjous olisi julkisesti tiedossa, mikäli se olisi julkistettu ennen tarjousasiakirjan jättämistä. Osakkeenomistajien tarjousvelvollisuutta koskeva sääntely on muuttunut aiemmasta. Erityisesti yksissä tuumin toimimisen käsite on tältä osin keskeinen. Finanssivalvonta on lisäksi tarkentanut ohjeistusta tarjousvelvollisuudesta myönnettävistä poikkeuksista ja niiden perusteista. Finanssivalvonta esimerkiksi edellyttää tietyissä tilanteissa, että poikkeustarpeen aiheuttamaa järjestelyä on käsitelty yhtiökokouksessa. Lisäksi edellytetään, että [j]ärjestelystä päättävässä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 27 :n 1 momentissa tarkoitetun määräenemmistön järjestelystä riippumattomista kohdeyhtiön osakkeenomistajista on kannatettava järjestelyä. Asianajajaliitto katsoo, että poikkeuslupaharkinta olisi lähtökohtaisesti kokonaisharkintaa. Asianajajaliitto kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Finanssivalvonta on kytkenyt poikkeusluvan edellytyksiin asian käsittelyn yhtiökokouksessa tietyin osin myös tilanteissa, joissa ostotarjousdirektiivin ohjeistuksen perusteella poikkeus olisi selvästi myönnettävissä. Asianajajaliitto katsoo, että Finanssivalvonnan ohjeistusta tältä osin on syytä harkita tarkemmin. Esimerkiksi edellä mainittu määräenemmistövaatimus vaikuttaa keinotekoiselta. Vaatimus saattaa mahdollistaa vähemmistön opportunistisen käyttäytymisen erityisesti tilanteessa, jossa tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan kohdeyhtiön toiminnan jatkuminen. Varsinkin taloudellisissa vaikeuksissa 11

12 8.5 Luku 8 olevien yhtiöiden osalta ei tulisi olla tarvetta tavallista raskaampaan yhtiökokousmenettelyyn. Finanssivalvonnan ohjeistusta on myös syytä koordinoida Helsinki Takeover Code -ohjeistuksen kanssa. Finanssivalvonnan aiemman käytännön mukaisesti poikkeuslupaa ei ole voinut hakea ehdollisena tai siten, että Finanssivalvonta etukäteen vahvistaisi että ao. tilanteessa osapuolet eivät toimi yksissä tuumin. Markkinoiden joustavan toiminnan edistämiseksi Finanssivalvonnan poikkeuslupakäytäntöä voisi tältä osin kehittää. Finanssivalvonnan ohjeistukseen voisi lisätä tarkempaa ohjeistusta menettelystä rajat ylittävissä ostotarjouksissa etenkin, kun tarjotaan vastikkeena toisessa ETA maassa (tai ETA:n ulkopuolisessa maassa) listattuja arvopapereita. Helsingissä 1. maaliskuuta 2013 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Mika Ilveskero Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja LAATI Asianajaja Klaus Ilmonen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki Asianajaja Merja Kivelä, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Helsinki Asianajaja Paula Linna, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki Asianajaja Tuomas Tikkanen, Asianajotoimisto Borenius Oy, Helsinki Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu arvopaperimarkkina- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmässä. 12

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD)

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD) Valtiovarainministeriö Dnro 10/2016 9.3.2016 1 (5) valtiovarainministerio@vm.fi janne.hayrynen@vm.fi anu.pietarinen@vm.fi Lausuntopyyntönne: VM019:00/2016, 15.2.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Hannu Ylänen kirjaamo@finanssivalvonta.fi LAUSUNTO 1 (8) 4.3.2013 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Yleistä Finanssivalvonta on pyytänyt Listayhtiöiden neuvottelukunnalta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM004:00/2009 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen 1 (48) 10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013 Julkinen Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Yhteenveto ja palaute lausunnoista Yhteenvedossa on käsitelty ensiksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJAA KOSKEVAKSI LAIKSI YM.

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJAA KOSKEVAKSI LAIKSI YM. Valtiovarainministeriölle Dnro 41/2016 9.9.2016 1 (6) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, 1.7.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJAA

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro FIVA 10/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9, 14 :n edellä oleva väliotsikko ja 15 sekä 9 luvun 13, muutetaan 1 luvun 4,

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA PÖRSSITIEDOTE 14.9.2012 klo 14:45 INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA Interavanti Oyj ( Yhtiö ) hakee valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen toteuttaakseen julkisen ostotarjouksen

Lisätiedot

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta EV 235/1998 vp - HE 209/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön 99/2016 78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon kirkkohallituksen esityksestä kirkkolain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot