Finanssivalvonta Dnro 55/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssivalvonta Dnro 55/2012"

Transkriptio

1 Finanssivalvonta Dnro 55/ (12) Lausuntopyyntönne: FIVA 1/01.00/2012, 15/2012, LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVISTA FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSISTÄ JA OHJEISTA Finanssivalvonta on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä Asianajajaliitto ) lausuntoa luonnoksesta Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi. Alla esitetty perustuu Asianajajaliiton arvopaperimarkkina- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmässä esitettyihin kommentteihin ja näkemyksiin. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää kunnioittavasti seuraavan: 1 LAUSUNNOSTA YLEISESTI Muun muassa uuden arvopaperimarkkinalainsäädännön voimaantulon ( ) myötä on syntynyt tarve päivittää nykyisiä standardeja soveltuvin osin. Asianajajaliitto pitää määräys- ja ohjekokoelman luonnoksia yleisesti ottaen onnistuneina. Luonnokset perustuvat keskeisiltä osiltaan vastaaviin nykyisiin standardeihin. Jäljempänä on esitetty eräitä yleisiä ja yksityiskohtaisia huomioita, jotka koskevat toisaalta nykyisiin standardeihin ehdotettuja muutoksia ja toisaalta eräitä epäselviksi miellettyjä kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille nykyisiä standardeja sovellettaessa. Arvopaperimarkkinaoikeudellisen sääntelyn yhä lisääntyvä pirstaloituminen vaikeuttaa liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta ja lukuun toimivien mahdollisuuksia seurata ja noudattaa sääntelyä. Tämän vuoksi on tärkeää, että Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sisältäisivät mahdollisimman ajantasaisesti ja kattavasti selostettuna soveltuvan (suomalaisen ja Euroopan Unionin) sääntelyn ja käytännön ohjeistuksen. Asianajajaliiton mukaan valittu ratkaisu tuoda sekä Finanssivalvonnan tulkintarekisterin kannanottoja että ESMAn antamia ohjeita Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman tasolle selkeyttää sääntelyä, helpottaa mahdollisuuksia seurata ja noudattaa sääntelyä ja on siten perusteltu. Asianajajaliitto toivoo, että Finanssivalvonta vastaisuudessa jatkaisi ohjeiden ja määräysten päivittämistä vastaavan periaatteen mukaisesti. 1

2 Asianajajaliitto esittää määräyksiä ja ohjeita koskevana yleisenä kielellisenä huomiona, että oikeuskielen sääntöjen mukaan esimerkiksi laista käytetyn lyhennelmän jälkeen ei tule sijamuodon osoittavaa päätettä, mikäli välittömästi lyhennelmän jälkeen seuraa asianomaisen lainkohdan numero. Näin ollen on oikein kirjoittaa esimerkiksi AML 6 luvun 4 :n mukaan (ei AML:n 6 luvun 4 :n mukaan). 2 ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN JA LISTALLEOTTO 2.1 Yleisiä huomioita Asianajajaliitto pitää erityisesti ehdotettuja esitepoikkeuksia koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä esitepoikkeuksia koskevaa entistä tarkempaa selostusta onnistuneina. Lisäksi Asianajajaliitto pitää kannatettavana ohjetta, jonka mukaan arvopaperien tarjoaja vastaa itse poikkeukselle säädettyjen edellytysten täyttymisestä ja Finanssivalvonnan poikkeuslupavaatimusten soveltamisalan supistamista. Tämä vähentää arvopaperien tarjoajan hallinnollisia velvollisuuksia kun lupahakemusmenettelystä voidaan näiltä osin luopua. 2.2 Eräitä yksityiskohtaisia huomioita Luku 1.2, kohdat (12 17) Kappaleissa on useita kirjoitusvirheitä. Kohdan (16) muotoilu sen 2 artiklan mukaisesti ilmaisua, jossa eksplisiittisesti tai implisiittisesti mainitaan kuluvan katsauskauden ja/tai sitä seuraavien katsauskausien todennäköistä liikevoitta tai -tappiota kuvaava luku tai vähimmäis- tai enimmäisluku tai joka sisältää tietoja ei ole selkeä ja Asianajajaliitto ehdottaa seuraavaa lisäystä luettavuuden parantamiseksi: sen 2 artiklan mukaisesti ilmaisua, jossa eksplisiittisesti tai implisiittisesti mainitaan kuluvan katsauskauden ja/tai sitä seuraavien katsauskausien todennäköistä liikevoitta tai -tappiota kuvaava luku tai vähimmäis- tai enimmäisluku tai ilmaisu joka sisältää tietoja Kohdan (17) viimeisen lauseen sanamuoto ei ole kielellisesti ja rakenteellisesti toimiva ja sitä ehdotetaan muutetavaksi vastaamaan valtiovarainministeriön asetuksen sanamuotoa seuraavasti: ja jonka osakekannan keskimääräinen markkina-arvo on ollut pienempi kuin euroa. Markkina-arvo lasketaan yrityksen kolmen edeltävän kalenterivuoden markkina-arvojen keskiarvona osakkeen päätöskurssin perusteella kyseisten kalenterivuosien lopussa Luku 5.2.3, kohta (29) Kohdassa todetaan Säännöksessä tarkoitetun suostumuksen esittämisestä esitteestä säädetään tarkemmin komission esiteasetuksen 20 a artiklassa ja liitteessä XXX. Lisäys on uusi ja Asianajajaliitto esittää kohtaa muutettavaksi selkeyden vuoksi seuraavansisältöiseksi: Säännöksessä tarkoitetun liikkeeseenlaskijan tai muun 2

3 esitteen julkaisemisesta vastuussa olevan suostumuksen esittämisestä esitteestä säädetään tarkemmin komission esiteasetuksen 20 a artiklassa ja liitteessä XXX Luku 6.3.2, kohta (44) Markkinakäytännöksi on muodostunut, että tiivistelmässä toistetaan sama teksti esimerkiksi yhtiön liiketoiminnasta kuin esitteessä. Mikä on Finanssivalvonnan näkemys siitä, onko tämä ristiriidassa sen kanssa, että tiivistelmässä tulisi esittää nämä tiedot ytimekkäästi ja yleiskielellä? Tätä kysymystä olisi hyvä avata hiukan täsmällisemmin ottaen huomioon sen, että kokonaan uuden tiivistelmätekstin laatiminen tarkoittaa liikkeeseenlaskijalle merkittävää lisäkustannusta Luku 6.3.2, kohta (49) Markkinakäytännöksi on muodostunut, että esitteen tiivistelmässä on esitetty riskitekijöiden otsikot. Ohje, jonka mukaan riskien sisältöä tulisi kuvata lyhyesti, merkitsee varsin huomattavaa lisätyötä ja todennäköisesti pidentää tiivistelmän sivumäärää huomattavasti. On merkillepantavaa, että tiivistelmästä muodostuu jo nykyiselläänkin varsin vaikealukuinen ja pitkä. Joukkovelkakirjalainojen tapauksessa esite laaditaan yleisesti englanniksi ja tiivistelmä saatetaan joutua kääntämään suomeksi, mikä aiheuttaa merkittävän lisäkustannuksen liikkeeseenlaskijalle. Tämä ei vaikuta olevan sopusoinnussa esitesääntelyn keventämistavoitteen kanssa Luku 6.3.2, kohta (53) Finanssivalvonnan olisi hyvä ottaa tarkemmin kantaa siihen, millaisia tietoja tiivistelmän kussakin jaksossa edellytetään. Ohjeista ei esimerkiksi selviä, mitä taloudellisia tietoja ja missä muodossa liikkeeseenlaskijasta tulisi tiivistelmässä esittää. Esitteen laatimista helpottaisi huomattavasti, jos nämä vaatimukset olisi vakioitu Luku 6.4, kohta (62) Liikkeeseenlaskijoiden keskuudessa on ollut epätietoisuutta siitä, voiko pk-yritys valita merkintäoikeusantiesitteen, vaikka kyseessä ei olisi merkintäoikeusanti. Esiteasetuksen hiukan epäselvän sanamuodon perusteella tämä tulkinta on mahdollinen. Näin ollen Asianajajaliitto suosittelee, että tekstiin lisättäisiin asiaa selventävä ohje Luku 6.4, kohta (66) Ohje on selventävä, mutta johtaa todennäköisesti siihen, että liikkeeseenlaskijat eivät tule sisällyttämään esitteeseen muita kuin asetuksessa vaadittuja tietoja, sillä tietojen esittäminen kokonaisuudessaan laajentaa esitettä huomattavasti ja aiheuttaa merkittävät lisäkustannukset liikkeeseenlaskijoille. 3

4 2.2.8 Luku 7.4, kohta (39) Asianajajaliitto esittää, että kohtaan lisättäisiin linkki Finanssivalvonnan internetsivulle, jolla tiedot esitetään. 2.3 Huomioita kevennetystä esitteestä Asianajajaliitto haluaa kiinnittää Finanssivalvonnan huomion kevennetyn esitteen käyttökelpoisuuteen eri liikkeeseenlaskuissa. Asianajajaliiton kevennettyjä esitteitä koskeva huomio ei liity suoraan lausuntokierroksella oleviin määräyksiin ja ohjeisiin, vaan on käytännön huomio, jota Asianajajaliitto toivoo Finanssivalvonnan pohtivan uudistuksen yhteydessä. Voimassa oleva esitesääntely mahdollistaa kevennetyn esitteen laatimisen merkintäoikeusanteja varten (myös rekisteröintiasiakirja ja arvopaperiliite/tiivistelmä -kokonaisuutena). Voimassa olevan sääntelyn mukaan sellaisissa suunnatuissa osakeanneissa, joissa osakkeiden lukumäärä on yli 10 % osakkeiden lukumäärästä ja joissa esite laaditaan vain listausta varten, on mahdollisuus saada laajoja poikkeuksia esitevaatimuksista. Vastaavasti helpotettu esitteen laatimisvelvollisuus koskee myös joukkovelkakirjalainoja. Edellä mainittujen listaamista varten ei kuitenkaan voida käyttää merkintäoikeusantia varten laadittua kevennettyä esitettä. Tällä hetkellä liikkeeseenlaskija saattaa siten joutua tilanteeseen, jossa sen tulee vuoden sisällä järjestettyjä liikkeeseenlaskuja varten laatia sisältövaatimuksiltaan erilaisia esitteitä. Asianajajaliitto esittää harkittavaksi, olisiko tarkoituksenmukaisempaa, että näitä esitevaatimuksia yhtenäistettäisiin siten, että olisi olemassa yksi suppeampi rekisteröintiasiakirjamalli, jota voitaisiin käyttää näissä kaikissa edellä mainituissa tilanteissa. Asianajajaliitto toivoo, että päästäisiin eroon nykyisestä tilanteesta, jossa merkintäoikeusantia, suunnattua osakeantia ja joukkovelkakirjalainojen listalleottoa varten pitäisi tehdä erillinen ja erilaiset sisältövaatimukset täyttävä asiakirja, ellei halua tehdä suoraan laajaa komission esiteasetuksen I liitteen mukaista rekisteröintiasiakirjaa. Tällä hetkellä liikkeeseenlaskijan ainoana vaihtoehtona lienee se, että yhtiö tekee vapaaehtoisesti hieman laajemman suppean rekisteröintiasiakirjan, joka täyttää sekä merkintäoikeusannin, suunnatun annin että joukkovelkakirjalainan esitevaatimukset, ja hyväksyttää sitten tämän Finanssivalvonnalla tarpeen mukaan näitä kaikkia kolmea liikkeeseenlaskua varten. Asianajajaliitto esittää lisäksi, että mikäli tällainen yksi kevennetty esite olisi mahdollinen, liikkeeseenlaskija voisi yhden hyväksynnän perusteella laskea liikkeeseen sekä merkintäoikeuksia, joukkovelkakirjalainoja että suunnata osakeannin. Asianajajaliitto on tietoinen, että tilanteen selkiyttäminen vaatinee osittain EU-tason sääntelyä, mutta pyytää Finanssivalvontaa harkitsemaan, olisiko tilannetta mahdollista selkiyttää ainakin osittain Finanssivalvonnan tulkinnalla. 3 LISTAUTUMISTA EDELTÄVÄ SELVITYSTYÖ Finanssivalvonta on aikeissa antaa uutta ohjeistusta liittyen arvopaperien tarjoamiseen ja listalleottoon. Arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevan 4

5 määräyksen ohjeen liite koskee listautumista edeltävää selvitystyötä, jonka tarkoituksena on varmistua siitä, että esitteessä annettavat tiedot yhtiöstä ovat oikein ja että laadulliset listautumisedellytykset ovat olemassa. Asianajajaliitto pyytää harkitsemaan liitteen tarpeellisuutta, sillä listautumiseen ja arvopapereiden tarjoamiseen liittyvien selvitysten osalta markkinakäytäntö on Asianajajaliiton käsityksen mukaan vakiintunut eikä erillistä ohjeistusta tältä osin tarvittane. 4 LIIKKEESEENLASKIJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS 4.1 Yleisiä huomioita Asianajajaliitto pitää ehdotettuja liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita yleisesti onnistuneina. Rakenteellinen ratkaisu yhdistää jatkuvaa ja säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevat määräykset ja ohjeet samaan kokoelmaan on luonteva ja toimiva. Luonnos on sivumääräisesti ja asiallisesti laaja ja se kokoaa yhteen aihealuetta koskevaa sääntelyä sekä Finanssivalvonnan ohjeita ja kannanottoja. 4.2 Eräitä yksityiskohtaisia huomioita Luku 4.2, kohta (6) Asianajajaliitto pitää kannatettavana suositusta, jonka mukaan liikkeeseenlaskija määrittelisi toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti se kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa. Myös toimintaperiaatteiden ja -tapojen johdonmukaisuuden, toimivuuden ja riittävyyden säännönmukainen arviointi sekä kirjallisen tiedonantopolitiikan laatiminen voivat omalta osaltaan edistää liikkeeseenlaskijan tiedottamistoimintaa ja ovat siten lähtökohtaisesti kannatettavia. Suositus jättää avoimeksi muun muassa miten, kenen toimesta ja kuinka usein säännönmukainen arviointi tulee tehdä. Toisaalta tällaiset kysymykset on perusteltua jättää kunkin liikkeeseenlaskijan itsensä ratkaistavaksi, mikä olisi selvyyden vuoksi hyvä todeta myös suosituksessa (vastaavasti kuin kirjallisen tiedonantopolitiikan laajuuden ja sisällön osalta) Luku 4.2, kohta (9) Asianajajaliitto katsoo, että kohdan sisältämä ohje on riittävän selkeä ja käytännössä toimiva. Kohdassa voisi informatiivisuussyistä mainita tilausten tiedottamiskynnyksen muutoksen lisäksi myös muita vastaavan tyyppisiä esimerkkejä Luku 5.2, kohta (8) Kohdassa todetaan muun muassa, että [l]iikkeeseenlaskijalle voi syntyä tiedonantovelvollisuus myös ylimmän johdon arvopaperikaupoista, jos tällainen kaupankäynti muuttaa merkittävästi johdon omistusta liikkeeseenlaskijassa. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu suositus on liian epämääräinen ja sille ei ole esitettävissä suoranaista normatiivista tukea (AML 5

6 6:4.1:n yleistä normia lukuun ottamatta). Suositus on myös nähtävissä soveltamisalaltaan ainakin osittain päällekkäiseksi huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuutta koskevan liputussääntelyn sekä julkista sisäpiirirekisteriä koskevan sääntelyn kanssa. Johdon omistuksen muutoksia koskeva nimenomainen suositus voisi myös olla omiaan synnyttämään vaikutelman, että yleisesti esimerkiksi liputusrajojen alle jäävistä omistusmuutoksista tulisi tiedottaa AML 6:4.1:n nojalla. Asianajajaliitto esittää tämän vuoksi suosituksen poistamista Luku 5.3, kohta (16) Kohdassa todetaan muun muassa, että Finanssivalvonta katsoo, että julkistamista ei tulisi kuitenkaan siirtää esimerkiksi viikonlopun yli. Tulkinta on uusi eikä sitä ole perusteltu tarkemmin. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu tulkinta ei itsessään tuo mitään lisää vaatimukseen tiedottamisen tapahtumisesta viipymättä. Vaatimuksesta ei voida johtaa yksiselitteisesti sitä, minkä vuorokauden aikana tiedottamisen kussakin yksittäistapauksessa tulisi tapahtua. Asianajajaliitto esittää tämän vuoksi tulkinnan poistamista Luku 5.3, kohta (17) Kohdassa on arvopaperimarkkinalakia koskevaa hallituksen esitystä mukaillen todettu, että valmisteltavana olevia asioita ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta julkistaa. Asianajajaliitto katsoo, että tämä käsitys on perusteltu ja erittäin tärkeää vahvistaa myös Finanssivalvonnan ohjeena. Lisäksi kohdassa kuitenkin todetaan, että [j]ulkistaminen voi olla tarpeen, kun valmisteltavana oleva asia on saatu esi- tai aiesopimusvaiheeseen. Esi- tai aiesopimuksen julkistamisen tarvetta arvioidaan siitä näkökulmasta, miten tarkasti sopimuksen olennaiset osat ja ehdot on määritelty tai sovittu ja miten todennäköistä lopullisen sopimuksen syntyminen on. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu ohje ei vastaa esi- ja aiesopimuksen tyypillistä merkitystä. Erityisesti aiesopimusvaiheessa lopullisen sopimuksen keskeisetkään ehdot eivät yleensä ole vielä selvillä. Myöskään lopullisen (sitovan) sopimuksen syntymisestä ei yleensä ole vielä tällöin selvyyttä. Suositusta tulisi sen vuoksi muuttaa niin, että [j]ulkistaminen ei ole yleensä tarpeen vielä silloin, kun valmisteltavana oleva asia on saatu esi- tai aiesopimusvaiheeseen. Esi- tai aiesopimuksen julkistaminen voi kuitenkin olla tarpeen, mikäli lopullisen sopimuksen keskeiset ehdot ovat asianomaisena ajankohtana jo selvillä ja sopimuksen lopullisen sopimuksen syntymistä on pidettävä todennäköisenä. Asianajajaliitto on lisännyt vastaavansisältöisen kommentin myös huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita koskevaan tämän lausunnon kohtaan 0. 6

7 4.2.6 Luku 5.4.1, kohta (20) Ensimmäisen virkkeen osa tarvittavia tarkempia määräyksiä jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta siitä ei ole kielellisesti ja rakenteellisesti toimiva ja sitä tulisi selkeyttää Luku 5.4.2, kohta (24) Kohdan toinen osa koskee liikkeeseenlaskijan johtoelimen tekemiä päätöksiä ja sopimuksia, joiden voimaantulo edellyttää liikkeeseenlaskijan muun toimielimen hyväksyntää. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu määräys jättää huomioimatta ja on siten ristiriidassa luvun 5.3 kohdan (16) kanssa, jossa todetaan muun muassa seuraavaa: Tiedotettava asia voi myös edellyttää liikkeeseenlaskijan hallituksen käsittelyä. Jos asian saattaminen hallituksen käsiteltäväksi ei lähtökohtaisesti riko tiedottamisen viipymättömyyden vaatimusta, ei johdonmukaisuuden vuoksi voi olla tarpeen arvioida erillisenä kysymyksenä esimerkiksi sitä, onko sopimuksen niin sanottu hallitusehto (sopimuksen voimaantulon edellytyksenä oleva hallituksen hyväksyntä) hyväksyttävä syy tiedon julkistamisen lykkäämiselle. Jos kuitenkin kyse on esimerkiksi hallituksen päätöksestä joka edellyttää lisäksi yhtiökokouksen päätöstä samassa asiassa, tulee tällaista tilannetta Asianajajaliiton käsityksen mukaan arvioida kohdan (24) toisessa osassa esitetyllä tavalla. Edellä esitetyt tilanteiden eroavaisuudet tulisi huomioida kohdan sanamuodossa Luku 5.4.4, kohta (31) Kohdan viimeisen virkkeen mukaan [j]os sisäpiirintietoa annetaan liikkeeseenlaskijan ulkopuolelle, liikkeeseenlaskijan on tällöin laadittava asianmukainen salassapitositoumus. Virkettä tulisi täydentää niin, että salassapitosopimuksen laatiminen ei ole kuitenkaan tarpeen, mikäli vastaanottajalla on velvollisuus pitää tieto muuten salassa esimerkiksi lain säännöksen tai sopimuksen perusteella. Tämä vastaisi johdonmukaisesti luvun kohdassa (27) esitettyä Luku 5.8, kohta (54) Ensimmäisessä virkkeessä luetellaan seikat, jotka yritysjärjestelyn kohteesta tulisi ainakin kertoa. Kohdassa tulisi kuitenkin huomioida (Helsingin pörssin yhtenäisiä tiedottamissääntöjä vastaten) ja kohtaa täsmentää niin, että jonkin seikan tai seikkojen julkistamisvelvollisuus voi perustua vain siihen, että seikan tai seikkojen yhdessä tulee AML 6:4.1:n nojalla katsoa olevan olennainen. Esimerkiksi nykyistä markkinakäytäntöä vastaten velvollisuutta kauppahinnan tai muun vastikkeen julkistamiseen ei olisi, mikäli kauppahintaa tai vastiketta ei voisi pitää arvopaperin arvon kannalta olennaisena. 7

8 Luku 12.2, kohta (5) Kohdassa todetaan, että [j]oukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan julkistamisvelvollisuutta arvioidaan erityisesti siitä näkökulmasta, onko kyse sellaisesta olennaisesta arvopaperin arvoon vaikuttavasta päätöksestä tai seikasta, jolla on vaikutusta joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu ohje on sinänsä lähtökohdiltaan perusteltu. Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden sisältö on kuitenkin erittäin vaikea kysymys, jota ei ole toistaiseksi arvioitu systemaattisesti sen paremmin Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa kuin oikeuskirjallisuudessakaan. Olisi kuitenkin toivottavaa, että Finanssivalvonta ottaisi tarkemmin kantaa asiaa. Esimerkiksi indeksilainoja koskien huomion kiinnittäminen pelkkään liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn ei ole kuitenkaan selvästikään riittävää. Seikkaperäisempi ohjeistus olisi tältä osin paikallaan. 5 HUOMATTAVIEN OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUKSIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS 5.1 Luku 5.3, kohta (34) Arvopaperimarkkinalakia koskevan hallituksen esityksen mukaan valmisteltavana olevia asioita ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta julkistaa. Asianajajaliitto katsoo, että tämä käsitys on perusteltu ja erittäin tärkeää vahvistaa myös Finanssivalvonnan ohjeena. Kohdassa todetaan kuitenkin, että liputusvelvollisuuden synnyttävä sopimus voi olla esimerkiksi esisopimus, [ ] jos tällainen sopimus voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön. Esisopimuksen julkistamistarvetta arvioidaan Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan erityisesti siitä näkökulmasta, onko sopimuksen olennaisia osia ja ehtoja määritelty tai sovittu riittävän tarkasti ja miten todennäköistä lopullisen sopimuksen syntyminen on. Asianajajaliitto katsoo, että edellisessä kappaleessa viitattu ohje ei vastaa esisopimuksen tyypillistä merkitystä. Esisopimusvaiheessa lopullisen sopimuksen ehdot eivät yleensä ole vielä selvillä. Myöskään lopullisen (sitovan) sopimuksen syntymisestä ei yleensä ole vielä tällöin selvyyttä. Suositusta tulisi sen vuoksi muuttaa niin, että sopimus voi olla esimerkiksi esisopimus, [ ] jos tällainen sopimus voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön. Julkistaminen ei ole yleensä tarpeen vielä silloin, kun valmisteltavana oleva asia on saatu esisopimusvaiheeseen. Esisopimuksen julkistamistarvetta arvioidaan Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan erityisesti siitä näkökulmasta, onko sopimuksen olennaisia osia ja ehtoja määritelty tai sovittu riittävän tarkasti ja miten todennäköistä lopullisen sopimuksen syntyminen on. Asianajajaliitto on lisännyt vastaavansisältöisen kommentin myös liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita koskevaan tämän lausunnon kohtaan 0. 8

9 6 EPÄILYTTÄVIEN ARVOPAPERIKAUPPOJEN ILMOITTAMINEN 6.1 Luonnollisen henkilön epäilyttävien arvopaperikauppojen ilmoittamista koskevasta velvollisuudesta Ehdotettujen epäilyttävien liiketoimien ilmoittamista koskevien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaan ilmoitusvelvollisuus on laajennettu koskemaan myös sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä. AML 14:5:n mukaan Sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevan, jolla on syytä epäillä, että rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen saattaa liittyä tämän luvun tai rikoslain 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon käyttöä tai markkinoiden vääristämistä, on viipymättä ilmoitettava asiasta sijoituspalvelun tarjoajalle. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 23 ja 24 pykälissä on asetettu vastaava ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä. Edelleen lain 34 pykälässä on asetettu ilmoitusvelvolliselle (yhtiölle) velvollisuus toteuttaa asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet niiden työntekijöiden suojelemiseksi, jotka tekevät 23 tai 24 pykälissä tarkoitetun ilmoituksen. Finanssivalvonnan standardin 2.4 kohdan 5.2 kappaleen (28) mukaan [v]alvottavan tulisi huolehtia myös siitä, että asiakas ei saa tietoa ilmoituksen tehneen/tehneiden toimihenkilön/toimihenkilöiden henkilöllisyydestä. Käytännössä tämä on pitkälti toteutettu siten, että ilmoitus tehdään ilmoitusvelvollisen yhtiön eikä yksittäisen toimihenkilön nimissä. Ehdotettujen epäilyttävien arvopaperikauppojen ilmoittamista koskevien määräysten ja ohjeiden perusteella epäilyttävien arvopaperikauppojen ilmoitusvelvollisuutta ei koske vastaava velvollisuus suojella työntekijöitä. Asianajajaliitto kiinnittää Finanssivalvonnan huomiota siihen, olisiko vastaava työntekijöiden suojeluvelvollisuus tarpeen myös epäilyttäviä arvopaperikauppoja koskevien ilmoitusten osalta. 7 SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA REKISTERIT 7.1 Luku 7.2, kohta (12) Kohta ei ole rakenteellisesti selvä ja sitä tulisi selkeyttää. Toisen virkkeen sanan tällaisia saatetaan virheellisesti tulkita viittaavan kohtaan (11). 8 JULKINEN OSTOTARJOUS- JA TARJOUSVELVOLLISUUS 8.1 Luku 1 Ohjeessa olisi syytä selventää AML:n ja ohjeen soveltamisalaa rajat ylittävissä ostotarjouksissa. Ostotarjoukset yhtiöistä, joiden arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena useammassa valtiossa, aiheuttavat joskus erityisiä tulkintakysymyksiä. 9

10 8.2 Luku Luku 5 Uuden arvopaperimarkkinalain myötä tarjouksentekijällä on velvollisuus edistää ostotarjouksen toteutumista (AML 11:8). Finanssivalvonnan ohjeluonnoksessa ehdotetaan, että tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, ettei tarjouksentekijä saisi vedota ostotarjouksen toteuttamiselle asetettuun ehtoon, ellei ehdon toteutumatta jäämisellä ole ostotarjouksen tekijälle huomattava merkitys suunnitellun yritysoston kannalta. Finanssivalvonnan tulkinta perustunee Ruotsin vastaavaan ohjeistukseen. Asianajajaliitto katsoo, että Suomen lainsäädäntö ei anna perusteita vastaavalle tulkinnalle. Arvopaperimarkkinalain 11:8 ja yleisen sopimusvapauden puitteissa ostotarjouksen tekijän on voitava asettaa kohtuullisia ehtoja tarjouksen toteuttamiselle. Asianajajaliitto katsoo, että sana huomattava olisi ainakin korvata sanalla olennainen, joka paremmin heijastaa lainkohdan tarkoitusta. Tällöin tulkinta olisi se, ettei tarjouksentekijä tosiasiassa keinotekoisin perustein vetäytyisi tarjouksestaan. Finanssivalvonnan ohjeluonnoksen mukaan tarjouksentekijä ei myöskään saisi kieltäytyä kohdeyhtiön toivomasta due diligence -tarkastuksesta kohdeyhtiön lausunnon valmistelemisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Finanssivalvonnan esittämä huomio on osin perusteltu, mutta voi aiheuttaa tulkintaongelmia, jos kohdeyhtiö esimerkiksi pyrkisi käyttämään ohjetta hyväkseen vihamielisessä ostotarjoustilanteessa. Ohjetta on syytä tarkentaa. Yksissä tuumin toimimista koskeva lainsäädäntö on muuttunut uuden arvopaperimarkkinalain myötä. Lisäksi on syytä huomata, että EU:n komissio on myös harkitsemassa tulkintasuosituksen antamista ao. käsitteestä. Erityisen ongelmallisia ovat tilanteet, joissa osakkeenomistajat toimivat yhdessä yhtiön yhtiökokousten tai muun yhtiötä koskevan päätöksenteon yhteydessä ilman että samalla on käsillä ostotarjoustilanne. Finanssivalvonta on katsonut, että yksissä tuumin toimimista ei yleensä ole sopiminen äänestämisestä tietyllä tavalla yksittäisen yhtiökokouspäätöksen osalta. Tilanne olisi kuitenkin toinen, jos päätöksellä on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia kohdeyhtiöön tai sen omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Kyseinen ohjeen kohta on ongelmallinen yhtiöissä, joissa on suuria osakkeenomistajia (mikä ei ole lainkaan epätavallista Suomessa). Yhtiön kannalta voi olla olennaista suunnittelemansa hankkeen osalta olla yhteydessä suuriin osakkeenomistajiin ja varmistaa näiden tuki, kun asia viedään yhtiökokoukseen. Ohje voi aiheuttaa häiriöitä suomalaisten pörssiyhtiöiden liiketoiminnalle erityisesti tärkeiden hankkeiden yhteydessä. Ohjeen kohtaa on syytä harkita edelleen tai mahdollisesti rajata se alustavasti kysymyksiin, jotka liittyvät omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että Finanssivalvonnan ohjeeseen julkisen ostotarjouksen valmistelun ja julkistamisen osalta liittyy monia seikkoja, joita 10

11 8.4 Luku 6 säädellään myös Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksessa ( Helsinki Takeover Code ). Uuden arvopaperimarkkinalain myötä Helsinki Takeover Code -ohjeistuksen suoraan sitova vaikutus lisääntyy ja sen merkitys kasvaa. Asianajajaliitto katsoo, että Finanssivalvonnan on syytä koordinoida ohjeistustaan Helsinki Takeover Code -ohjeen kanssa etenkin markkinakäytäntöä, taloudellisia arvioita ja osakeyhtiölain mukaista toimintaa koskevissa kysymyksissä. Näin Suomessa saadaan kehitettyä mahdollisimman ajantasainen ja joustava sääntelymalli. Esimerkiksi tarjousvastikkeen suorittamisesta varmistautuminen (rahoituksen ehdot, osakkeenomistajien tuen varmistaminen emissioille), sekä tarjouksen (ennakko) julkistamisen yhteydessä annettavat tiedot voivat olla sellaisia kysymyksiä, samoin kuin pakollisesta ostotarjouksesta annettavien poikkeusten perusteisiin liittyvä ohjeistus, jota käsitellään jäljempänä kohdassa 0. Arvopaperimarkkinalain ja ohjeluonnoksen mukaan ostotarjous on julkistettava ennen tarjousasiakirjan jättämistä Finanssivalvonnalle. Joissain tapauksissa tämä saattaa kuitenkin olla haitallista suunniteltavalle transaktiolle (esimerkiksi osakevastiketilanteet, joissa kurssit muuttuvat julkistamisen seurauksena, ja joissa on mahdollisesti pitempi tarkastusaika osakevastikkeen aiheuttaman tiedonantotarpeen johdosta). Lisäksi tarjousasiakirjan hyväksymiseen saattaa joissain tilanteissa liittyä ainakin aikamääräistä epävarmuutta. Asianajajaliitto esittää Finanssivalvonnan harkittavaksi ohjeistuksen lisäämistä poikkeuksen myöntämisen edellytyksistä tällaisissa tilanteissa. Lähtökohtaisesti saattaisi tulla kyseeseen esim. tarjousajan pidentäminen minimivaatimuksista vastaamaan sitä aikaa, jona tarjous olisi julkisesti tiedossa, mikäli se olisi julkistettu ennen tarjousasiakirjan jättämistä. Osakkeenomistajien tarjousvelvollisuutta koskeva sääntely on muuttunut aiemmasta. Erityisesti yksissä tuumin toimimisen käsite on tältä osin keskeinen. Finanssivalvonta on lisäksi tarkentanut ohjeistusta tarjousvelvollisuudesta myönnettävistä poikkeuksista ja niiden perusteista. Finanssivalvonta esimerkiksi edellyttää tietyissä tilanteissa, että poikkeustarpeen aiheuttamaa järjestelyä on käsitelty yhtiökokouksessa. Lisäksi edellytetään, että [j]ärjestelystä päättävässä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 27 :n 1 momentissa tarkoitetun määräenemmistön järjestelystä riippumattomista kohdeyhtiön osakkeenomistajista on kannatettava järjestelyä. Asianajajaliitto katsoo, että poikkeuslupaharkinta olisi lähtökohtaisesti kokonaisharkintaa. Asianajajaliitto kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Finanssivalvonta on kytkenyt poikkeusluvan edellytyksiin asian käsittelyn yhtiökokouksessa tietyin osin myös tilanteissa, joissa ostotarjousdirektiivin ohjeistuksen perusteella poikkeus olisi selvästi myönnettävissä. Asianajajaliitto katsoo, että Finanssivalvonnan ohjeistusta tältä osin on syytä harkita tarkemmin. Esimerkiksi edellä mainittu määräenemmistövaatimus vaikuttaa keinotekoiselta. Vaatimus saattaa mahdollistaa vähemmistön opportunistisen käyttäytymisen erityisesti tilanteessa, jossa tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan kohdeyhtiön toiminnan jatkuminen. Varsinkin taloudellisissa vaikeuksissa 11

12 8.5 Luku 8 olevien yhtiöiden osalta ei tulisi olla tarvetta tavallista raskaampaan yhtiökokousmenettelyyn. Finanssivalvonnan ohjeistusta on myös syytä koordinoida Helsinki Takeover Code -ohjeistuksen kanssa. Finanssivalvonnan aiemman käytännön mukaisesti poikkeuslupaa ei ole voinut hakea ehdollisena tai siten, että Finanssivalvonta etukäteen vahvistaisi että ao. tilanteessa osapuolet eivät toimi yksissä tuumin. Markkinoiden joustavan toiminnan edistämiseksi Finanssivalvonnan poikkeuslupakäytäntöä voisi tältä osin kehittää. Finanssivalvonnan ohjeistukseen voisi lisätä tarkempaa ohjeistusta menettelystä rajat ylittävissä ostotarjouksissa etenkin, kun tarjotaan vastikkeena toisessa ETA maassa (tai ETA:n ulkopuolisessa maassa) listattuja arvopapereita. Helsingissä 1. maaliskuuta 2013 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Mika Ilveskero Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja LAATI Asianajaja Klaus Ilmonen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki Asianajaja Merja Kivelä, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Helsinki Asianajaja Paula Linna, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki Asianajaja Tuomas Tikkanen, Asianajotoimisto Borenius Oy, Helsinki Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu arvopaperimarkkina- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmässä. 12

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (16) Määräykset ja ohjeet 9/2013 ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD)

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD) Valtiovarainministeriö Dnro 10/2016 9.3.2016 1 (5) valtiovarainministerio@vm.fi janne.hayrynen@vm.fi anu.pietarinen@vm.fi Lausuntopyyntönne: VM019:00/2016, 15.2.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

10.6.2013. Julkinen. Tässä yhteenvedossa käytetty ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa luonnoksessa käytettyä numerointia.

10.6.2013. Julkinen. Tässä yhteenvedossa käytetty ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa luonnoksessa käytettyä numerointia. 1 (17) 10.6.2013 Julkinen Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Yhteenveto ja palaute lausunnoista Tässä yhteenvedossa käytetty ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista IR-yhdistyksen tilaisuus 6.3.2007 Tomas Lindholm Paula Linna Sisältö Julkinen ostotarjous käsitteenä Takeover

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Hannu Ylänen kirjaamo@finanssivalvonta.fi LAUSUNTO 1 (8) 4.3.2013 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Yleistä Finanssivalvonta on pyytänyt Listayhtiöiden neuvottelukunnalta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1 (9) Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntö 15/2012 5.12.2012 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro FIVA 10/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM004:00/2009 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen 1 (48) 10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013 Julkinen Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Yhteenveto ja palaute lausunnoista Yhteenvedossa on käsitelty ensiksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9, 14 :n edellä oleva väliotsikko ja 15 sekä 9 luvun 13, muutetaan 1 luvun 4,

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen Standardin 5.2b muutokset Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 2 Standardi 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJAA KOSKEVAKSI LAIKSI YM.

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJAA KOSKEVAKSI LAIKSI YM. Valtiovarainministeriölle Dnro 41/2016 9.9.2016 1 (6) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, 1.7.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJAA

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ Yhtiön X SISÄPIIRIOHJE, LIITE 3 1 (5) PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA

MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA MUISTIO 1 (8) MUUTOKSIA ARVOPAPERIMARKKINALAKIIN MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ - DIREKTIIVIN VOIMAANSAATTAMISEN JOHDOSTA 1 Taustaa Arvopaperimarkkinalakiin (AML), Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin (Ratalaki)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA B 17.2 TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA YLEISTÄ Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus koskee liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavia. Asianajajilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Turret Oy Ab

Turret Oy Ab Päätös 1 (7) Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä Turret Oy Ab 12.11.2013 Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 :n mukaisen poikkeusluvan myöntäminen Turret Oy Ab (hakija) on hakenut poikkeuslupaa

Lisätiedot

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa?

Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa? Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marianna Uotinen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marianna Uotinen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija 18.12.2012 Marianna Uotinen VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 3 5 LU- VUSSA TARKOITETUISTA ESITTEISTÄ 1 Tausta Hallituksen esitys

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, LAUSUNTO JOUKKOLAINAMARKKINOIDEN SÄÄNTELYN KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, LAUSUNTO JOUKKOLAINAMARKKINOIDEN SÄÄNTELYN KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA Valtiovarainministeriö Dnro 03/2017 valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi mia.aronen@vm.fi 9.3.2017 1 (5) Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, 27.2.2017 LAUSUNTO JOUKKOLAINAMARKKINOIDEN SÄÄNTELYN

Lisätiedot